ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2 ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος «Πυξίδα».

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη παρουσίαση στηρίζεται σε έρευνα που έχει γίνει στο θεραπευτικό πρόγραμμα Πυξίδα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις που προκύπτουν. Η έρευνα εξέτασε εάν τα άτομα που προσεγγίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Πυξίδα παρουσιάζουν συννοσηρότητα ( συνύπαρξη ψυχιατρικής διαταραχής και διαταραχής εξάρτησης). Σε πιο βαθμό παρουσιάζεται και ποια τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνδέονται με την παρουσία συννοσηρότητας. Ένας επιπλέον στόχος της έρευνας αυτής είναι να μελετήσει εάν η παρουσία συννοσηρότητας επηρεάζει την θεραπευτική πορεία των ατόμων αρνητικά δηλαδή εγκαταλείπουν την θεραπευτική τους προσπάθεια πιο νωρίς σε σχέση με τα άτομα που παρουσιάζουν μόνο διαταραχή εξάρτησης.

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεθοδολογικά είναι μια ποσοτική με νατουραλιστική προσέγγιση έρευνα. Παρακολούθησε για μια περίοδο ενός χρόνου και έξι μήνες σε πραγματικές συνθήκες αριθμό θεραπευομένων μελών σε σχέση με προκαθορισμένους παράγοντες που καθορίζουν την θεραπευτική τους πορεία. Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο EuropASI,έγινε διερεύνηση των προσωπικών φακέλων των ασθενών, και προσωπική συνέντευξη με ψυχίατρο για διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής σύμφωνα με το DSM-IV.

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 45 άτομα 80% άνδρες και 20% γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 27.3 χρόνια. Η επιλογή του δείγματος έγινε μεταξύ των θεραπευομένων ενός εξειδικευμένου προγράμματος θεραπείας τοξικοεξάρτησης του θεραπευτικού προγράμματος «Πυξίδα» το οποίο βρίσκεται στην Λευκωσία και είναι ανοικτό πρόγραμμα απεξάρτησης.

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνύπαρξη ψυχικών διαταραχών με την χρήση ουσιών είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια. Η άποψη αυτή ταυτίζεται με αυτό που έχουν υποστηρίξει οι Λιάππας Ι, Τσαβέλλας Η, Χριστοδούλου Γ.Ν, Θ. Παπαρρηγόπουλος (2001:215).«Διάφορες ψυχικές παθήσεις συνυπάρχουν συχνότατα με την χρήση ουσιών σε ποσοστό που αναφέρεται ότι ενδέχεται να υπερβαίνει το 50% με αποτέλεσμα η συννοσηρότητα (πρόκειται για την χρονική συνύπαρξη δυο διαφορετικών διαταραχών είτε του άξονα Ι ή ΙΙ του DSM IV είτε του ICD 10) να αποτελεί σχεδόν τον κανόνα στις περιπτώσεις των χρηστών που απευθύνονται στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η έρευνα των Κοκκέβη και Στεφανή, με τίτλο «Χρήση ουσιών και ψυχιατρική συννοσηρότητα» που διεξήχθη στην Ελλάδα το 1995 έδειξε ποσοστά 90,3% για συννοσηρότητα (Κοκκέβη & Στεφανή, 1995). Παράλληλα η εθνική έρευνα συννοσηρότητας στις ΗΠΑ κατέληξε σε ποσοστό 79% για συννοσηρότητα.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος πηγάζει από την κλινική παρατήρηση της θεραπευτικής ομάδας του θεραπευτικού προγράμματος Πυξίδα, η οποία έχει εντοπίσει μια αλλαγή στον πληθυσμό των ατόμων, που προσεγγίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα ως προς το ψυχιατρικό ιστορικό τους. Πολλά από τα άτομα αυτά εκτός από διαταραχή εξάρτησης ψυχοτρόπων ουσιών είναι και «υποψήφιοι για διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής».

8 Επιδημιολογικά δεδομένα για την συννοσηρότητα Μια μεγάληεπιδημιολογικήέρευνα (Results from the Epidemiologic Catchmentw area (ECA) Study, Journal of American Association, 264(9) : αναφέρειμε μια γενικήεκτίμηση, το 53%των ουσιοεξαρτημένων ατόμων εμφανίζεικαι κάποια άλληψυχικήδιαταραχή. Ενδεικτικά ο (Regier D.A) αναφέρεται ότι μεταξύ των χρηστών ουσιών η παράλληλη διάγνωση κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής της προσωπικότητας κυμαίνεται από 50-90% (με συχνότερη την διαταραχή του τύπου της αντικοινωνικής προσωπικότητας), η διάγνωση συναισθηματικής ή και αγχώδους διαταραχής μεταξύ 20-60% και των ψυχωτικών διαταραχών μεταξύ 15-20%. Έχει παρατηρηθεί ότι το ήμισυ των χρηστών απιοειδών και κοκαΐνης αναφέρουν στο ιστορικό τους κατάθλιψη, ενώ το ένα τρίτο δηλώνει ότι η έναρξη της χρήσης συνέπιπτε με καταθλιπτικό συναίσθημα. Επίσης, περίπου στο 5% των χρηστών παρατηρούνται σχιζοφρενικού ή παραληρητικού τύπου διαταραχές. Τέλος, το 1/5 των ουσιοεξαρτημένων ατόμων αναφέρει πρόσφατη ψυχιατρικού τύπου θεραπευτική παρέμβαση.

9 Μεθοδολογία της έρευνας Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες στηρίζονται στην υπάρχουσα θεωρία και την κλινική παρατήρηση. Ειδικότερα η έρευνα θα εξετάσει τα ακόλουθα: 1) Συνυπάρχει η ψυχιατρική διαταραχή με την διαταραχή εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες στα άτομα που προσεγγίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Πυξίδα. 2) Η μειοψηφία των ατόμων που προσεγγίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Πυξίδα παρουσιάζουν συννοσηρότητα. 3) Η πιο συχνά εμφανιζόμενη ψυχιατρική διαταραχή είναι η διαταραχή του συναισθήματος στα άτομα που προσεγγίζουν το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Πυξίδα. 4) Τα άτομα που έχουν ψυχιατρική διαταραχή και διαταραχή εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες εγκαταλείπουν πρόωρα την θεραπεία τους σε ένα Πρόγραμμα Απεξάρτησης.

10 Μεθοδολογία της έρευνας 5) Η κύρια ουσία χρήσης σχετίζεται με την παρουσία συγκεκριμένης ψυχικής διαταραχής: α) Ηρωίνη με την παρουσία κατάθλιψης β) Κοκαΐνη και κάνναβη με την παρουσία διαταραχής προσωπικότητας. 6 ) Τα άτομα που έχουν διαταραχή εξάρτησης και ψυχιατρική διαταραχή έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και δεν έχουν εργαστεί τα τελευταία 3 χρόνια κατά την προσέλευση τους στην Πυξίδα. 7) Τα άτομα με συννοσηρότητα παρουσιάζουν προβλήματα με τον νόμο: έχουν κατηγορηθεί, φυλακιστεί και εκκρεμούν απαγγελίες δικαστηρίων κατά την προσέλευση τους στην Πυξίδα. 8) Τα άτομα με συννοσηρότητα δεν έχουν στενές μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις και έχουν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους με κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού τους περιβάλλον κατά την προσέλευση τους στην Πυξίδα.

11 Δείγμα και Δειγματοληψία Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας. Η επιλογή του δείγματος έγινε μεταξύ των θεραπευομένων ενός εξειδικευμένου προγράμματος θεραπείας τοξικοεξάρτησης του θεραπευτικού προγράμματος «Πυξίδα». Δείγμα αποτέλεσαν τα άτομα δύναμης της κοινότητας του θεραπευτικού προγράμματος Πυξίδα από την 01/01/ /06/2008. Δηλαδή τα άτομα που παρακολούθησαν την κοινότητα μετρημένοι μια φορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα του χρόνου εισαγωγής. Αυτό σημαίνει πως σε αυτή την δύναμη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει εισαγωγή πριν την 01/01/2007 αλλά συνεχίζουν να είναι μέλη της κοινότητας το διάστημα που μελετάμε.

12 Αποτελέσματα Κοινωνικό - δημογραφικές πληροφορίες Το (80%) του δείγματος ήταν άνδρες και το (20%) γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 19 μέχρι 50 χρονών, με μέσο όρο τα 27.3 χρόνια. Συνθήκες διαβίωσης Το 62.22% ζει με γονική οικογένεια Οι περισσότεροι (41 άτομα ή 91.1%) ζουν σε σταθερή στέγη, ενώ 4 άτομα (8.88%) ζουν κάτω από προσωρινή στέγη ή είναι άστεγοι. Το 71.11% είναι κυπριακής υπηκοότητας (με ελληνική εθνικότητα ),το (17.77%) είναι ελληνικής υπηκοότητας και το(4.44%) είναι αγγλικής υπηκοότητας και εθνικότητα. Το 2.22%) είναι αυστραλιανής υπηκοότητας ενώ υπάρχουν και δυο άτομα (4.44%) που είναι ρωσικής και γεωργιανής εθνικότητας, δηλαδή αλλοδαπός χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13 Αποτελέσματα Εργασιακή κατάσταση Εργασία πλήρους απασχόλησης (18 άτομα ή 40%), Άνεργοι (24.4%), Φοιτητές (8.9%) Με μερική απασχόληση περιστασιακή εργασία 6 άτομα (13.3%), Με μερική απασχόληση τακτικό ωράριο 6 άτομα(13.3%).

14 Αποτελέσματα Εκπαιδευτικό επίπεδο Το ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι το λύκειο (24.44%). Γυμνάσιο το (13 άτομα ή 28.88%). Τεχνική σχολή (11.11%), 8 άτομα. Δημοτικό(17.77%) Καμιά εκπαίδευση(2.22%).

15 Αποτελέσματα Το 33.3% του δείγματος έχουν διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής που συνυπάρχει με την διαταραχή εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες. Το υπόλοιπο 66.7% παρουσιάζουν μόνο διαταραχή εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες. Η μειοψηφία των ατόμων που προσεγγίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Πυξίδα έχουν συννοσηρότητα.

16 Αποτελέσματα Η πιο συχνά εμφανιζόμενη ψυχιατρική διαταραχή είναι η διαταραχή του συναισθήματος στα άτομα που προσεγγίζουν το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Πυξίδα. Από τους 15 που παρουσιάζουν ψυχιατρική διαταραχή Το 46.66% παρουσιάζει κατάθλιψη Το 26.66% παρουσιάζει διαταραχή προσωπικότητας Το 6.66% παρουσιάζουν μανιοκατάθλιψη, ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, παρανοειδής διαταραχή και αγχώδης διαταραχή η καθεμιά ξεχωριστά.

17 Αποτελέσματα Η ουσία χρήσης σχετίζεται με την παρουσία συγκεκριμένης ψυχικής διαταραχής α) Ηρωίνη με την παρουσία κατάθλιψης β) Κοκαΐνη και κάνναβη με την παρουσία διαταραχής προσωπικότητας. ότι Στην έρευνα τα αποτελέσματα μας δείχνουν Κατάθλιψη είχαν 6 άτομα από τα 12 που είχαν παρουσία ψυχιατρικής διαταραχή δηλ. το 50% των ατόμων που ήταν χρήστες ηρωίνης. Το 33.3% από τα άτομα που κάνουν κύρια ουσία χρήσης κοκαΐνη έχουν διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής (διαταραχή προσωπικότητας). Το 15.9% κάνει κύρια ουσία χρήσης την κάνναβη. Το 33.33% έχουν διάγνωση κατάθλιψης και το 66.66% των ατόμων έχουν διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας.

18 Αποτελέσματα Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι τα άτομα με παρουσία ψυχιατρικής διαταραχής δεν συνεχίζουν στο πρόγραμμα με την ίδια συχνότητα με τα άτομα που έχουν μόνο διαταραχή εξάρτησης γιατί στην πορεία αυτοί που παραμένουν στο πρόγραμμα είναι τα άτομα που έχουν μόνο διαταραχή εξάρτησης που αποτελούν το 87.5% του δείγματος.αυτοί που έχουν και διάγνωση ψυχιατρική το ποσοστό που παραμένει στο πρόγραμμα είναι μόνο το 12.5%.

19 Αποτελέσματα Είναι περισσότερο από δυο φορές πιο μεγάλη η συχνότητα εμφάνισης της ανεργίας στα άτομα με συννοσηρότητα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παρουσία συννοσηρότητας δυσχεραίνει την λειτουργικότητα του ατόμου στο επαγγελματικό του επίπεδο και τον οδηγεί πιο συχνά στην αδράνεια και την ανεργία.

20 Αποτελέσματα Το 30% από το 33% των ατόμων που παρουσιάζουν και ψυχιατρική διαταραχή φυλακίστηκαν. Αυτό επαληθεύει την υπόθεση ότι τα άτομα με συννοσηρότητα παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα με τον νόμο κατά την προσέλευση τους στην Πυξίδα σε σχέση με τα άτομα που παρουσιάζουν μόνο διαταραχή εξάρτησης

21 Συμπεράσματα - Εισηγήσεις Χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση ο μηχανισμός συνύπαρξης των δύο διαταραχών (ψυχιατρικής διαταραχής και διαταραχή εξάρτησης από τα ναρκωτικά), δηλαδή ποιο προηγείται, αν ισχύει κάτι τέτοιο είναι η χρήση ουσιών που οδηγεί στην ψυχιατρική διαταραχή ή η παρουσία ψυχιατρικής διαταραχής οδηγεί στην χρήση ουσιών. Επιπλέον είναι σημαντικό να διερευνηθεί το πως μια διαταραχή επηρεάζει την άλλη στην εξέλιξή της και πώς τελικά επηρεάζουν, τη θεραπευτική πορεία και την εξέλιξη του ατόμου στην συνέχεια.

22 Συμπεράσματα- Εισηγήσεις Υιοθέτηση μιας πολιτικής διερεύνησης για ύπαρξη ψυχιατρικής διαταραχής στα προγράμματα θεραπείας τοξικοεξάρτησης. Διαφοροποίηση των πρωτοκόλλων θεραπείας στα θεραπευτικά προγράμματα που δέχονται άτομα με συννοσηρότητα. Ψυχιατρική διερεύνηση από την αρχή των ατόμων με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση συνυπάρχουσας ψυχιατρικής διαταραχής και την έγκαιρη αντιμετώπιση της.

23 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17 Ανασκόπηση Review Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Ψυχιατρική 2009, 20:17 34 Ηπαρούσα ανασκόπηση αφορά το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι βασικοί τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Κωνσταντίνας Μπαρδάκη ΘΕΜΑ: «της κοινωνικής επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006 KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 00 EΩΣ KAI 06 IAXPONIKH MEΛETH - AΘHNA, IOYNIOΣ 07 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση της αστυνομίας για την παρέμβαση στην αυτοκτονία

Εκπαίδευση της αστυνομίας για την παρέμβαση στην αυτοκτονία Εκπαίδευση της αστυνομίας για την παρέμβαση στην αυτοκτονία Δράσεις για την αποτροπή των αυτοκτονιών και δεξιότητες για τον χειρισμό της αυτοκτονικής συμπεριφοράς ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Πέτρος Σκαπινάκης, Στέφανος Μπέλλος, Μυρτώ Σαμαρά, Βενετσάνος Μαυρέας Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Co-morbidity EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Επιλεγµένο θέµα 3 Συννοσηρότητα Εισαγωγή Η συνύπαρξη ψυχιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Πέτρος Σκαπινάκης, Στέφανος Μπέλλος, Μυρτώ Σαμαρά, Βενετσάνος Μαυρέας Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάχρηση και η εξάρτηση από το αλκοόλ συμβάλλουν σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρόκληση ασθενειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΝΟΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΝΟΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΝΟΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συντελεστές προγράμματος...2 II. Σύντομη περιγραφή προγράμματος...3 III. Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ακούσια νοσηλεία: Η αναγκαιότητα για εναλλακτική προσέγγιση

Ακούσια νοσηλεία: Η αναγκαιότητα για εναλλακτική προσέγγιση PSYCHIATRIKI 14 (2), 2003 101 Ερευνητική εργασία Research paper Ακούσια νοσηλεία: Η αναγκαιότητα για εναλλακτική προσέγγιση Α.Πολίτης, Γ. Τρίκκας, Α. Πεχλιβανίδης, Π. Μουρτζούχου, Γ.Ν. Χριστοδούλου Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

TITΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

TITΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TITΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές σε Θέματα Εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων για παρεμβάσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμιμες Εξαρτήσεις

Καλές Πρακτικές σε Θέματα Εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων για παρεμβάσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμιμες Εξαρτήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2012 (VETPRO) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Καλές Πρακτικές σε Θέματα Εξειδικευμένων θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Καρδίτσας Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς Νομός Καρδίτσας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 19.00-20.30 Τελετή έναρξης (Ολυμπιακό Μουσείο) 19.00-19.30 Χαιρετισμοί 19.30-20.30 Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Θέμα πτυχιακής εργασίας : H χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ 3 Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των κρατούμενων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξή

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΩΤΗΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡ.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 H

Διαβάστε περισσότερα

2η Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία

2η Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία 2η Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία 15.00-17.00 Εγγραφές 17.00-17.20 Χαιρετισμοί 17.20-18.20

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάθλιψη στην εφηβεία

Η Κατάθλιψη στην εφηβεία ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Κατάθλιψη στην εφηβεία (Αίτια και Θεραπευτική Παρέμβαση) Υποβληθείσα στην καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...8

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ»

«Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Βλάχος Αχιλλέας Φέγγαρου Χριστοδούλη Χατζηιωάννου Μαρία Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα