Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -"

Transcript

1 ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

2 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Μαζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ καδί κε ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 2 -

3 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Αβξακπάθε Αζαλαζία Μπάξκπαο Κώλ/λνο Αβξακπάθεο Αζαλάζηνο Μπεληνύιε Φαλή Αγνξάθεο Μηράιεο Παιηάηζηνπ Έιελα Βαζηιείνπ Βαζηιηθή Παηξακάλεο ηέθαλνο Γξεγνξηάδεο ηέξγηνο άββαο ηέιηνο Κίλαιεο Βαζίιεο Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξεο Κνύληηνο Φάλεο Σνύξιηαξε Γήκεηξα Ληόιηνο Κώζηαο Φίηζηνο Υξήζηνο Ο ζπληνληζκόο θαη ε επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ηεο νκάδαο έγηλε από ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο Σπράια Φηιία θαη ηώπε Άγγειν. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 3 -

4 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Με κία από ηηο πην βιαβεξέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξώπνπ, ην θάπληζκα επέιεμε λα αζρνιεζεί εζεινληηθά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά κηα νκάδα 16 καζεηώλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ ζηα πιαίζηα ηεο εθπόλεζεο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο δελ ήηαλ ηπραία. ηελ πξώηε ζπλάληεζε πξνηάζεθε από ηα κέιε ηεο νκάδαο κία ζεηξά από ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζακε λα δηαπξαγκαηεπηνύκε. Ωζηόζν, ε ηξαγηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο, πνπ παξνπζηάδεη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ ζην άκεζν θαη επξύηεξν θνηλσληθό καο πεξηβάιινλ λα θαπλίδεη, καο έδσζε ην εξέζηζκα λα επηιέμνπκε, λα αζρνιεζνύκε κε απηή ηε «λόκηκε» ζα ιέγακε κνξθή ζαλάηνπ, πνπ έρεη θαηαζηεί επηδεκία ζηε ζύγρξνλε επνρή. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα ώζηε ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο λα κε γίλεη κε ηηο θιαζηθέο, θνπξαζηηθέο θαη αληαξέο νκηιίεο εθ κέξνπο ησλ ζπληνληζηώλ θαζεγεηώλ, αιιά λα ζηεξηρζεί ζηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή καο δξάζε. Απαηηήζεθαλ, ινηπόλ, αξθεηέο ώξεο δνπιεηάο, δηαβάζκαηνο, κειέηεο, ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ, πξνεηνηκαζίαο, δηελέξγεηαο γθάινπ θαη ζπλεληεύμεσλ, επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Οη δξαζηεξηόηεηέο καο πεξηιάκβαλαλ ζπδεηήζεηο, πξνβνιέο ηαηληώλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα, αλαιύζεηο, παηρλίδηα ξόισλ, εξσηεκαηνιόγηα, επίζθεςε ζε δηάθνξνπο ρώξνπο θ.α. Η αιήζεηα είλαη όηη πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο δελ είραλ άκεζε ζρέζε κε ην βαζηθό ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, αιιά ζπληεινύζαλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ καζεηώλ θαη γεληθόηεξα ζηε δηακόξθσζε κηαο θνηλήο θηινζνθίαο θαη αληίιεςεο. Έρνληαο σο ζιόγθαλ ηελ έθθξαζε «ΤΣΙΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ» Θέζακε σο απώηεξνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο: ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, ηελ ελεκέξσζή καο θαη ηελ απόθηεζε πνιύπιεπξεο γλώζεο γύξσ από ην ζέκα ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 4 -

5 ηε ζπκβνιή καο ζηελ ελεκέξσζε όισλ όζσλ δε γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο αιιά θαη ζηελ πξόιεςε ηνπ θηλδύλνπ πνπ απεηιεί ηελ πγεία όισλ καο, παζεηηθώλ θαη ελεξγεηηθώλ θαπληζηώλ. Με ην έληππν απηό ε νκάδα Αγσγήο Τγείαο ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ ζθνπεύεη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθε, ην πιεξνθνξηαθό πιηθό πνπ ζπγθέληξσζε, λα ελεκεξώζεη γηα ηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ήξζε ζε επαθή θαη ηνπο ρώξνπο ηνπο νπνίνπο επηζθέθηεθε θαη ηέινο ην πώο κνηξάζηεθε ηελ εκπεηξία ηεο κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Η νκάδα μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο πεξί ηα ηέιε Ννεκβξίνπ. Η αξρηθή ελεκέξσζε πνπ έγηλε ζηνπο καζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ θπξηνιεθηηθά «μεζήθσζε» έλα θύκα εζεινληώλ. Με ηνλ αξηζκό ησλ 16 αηόκσλ θάλακε ηηο πξώηεο καο ζπλαληήζεηο, ζηε ζπλέρεηα, όκσο, ν αξηζκόο απηόο ζηαζεξνπνηήζεθε ζηνπο 14 κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ όινπ πξνγξάκκαηνο. Η νκάδα ζπγθεληξσλόηαλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα εθηόο σξαξίνπ ζρνιείνπ, θάζε Γεπηέξα θαη Σεηάξηε. Γελ δηζηάζακε, επνκέλσο, λα δηαζέζνπκε πνιύ από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο, αθνύ επξόθεηην γηα θάηη πνιύ δεκηνπξγηθό. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 5 -

6 ΠΧ ΓΟΤΛΔΦΑΜΔ ηελ πξώηε καο ζπλάληεζε σο νκάδα Αγσγήο Τγείαο, εθηόο από ην όηη επηιέμακε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, δώζακε θπξίσο έκθαζε ζηελ ίδηα καο ηελ νκάδα. Μία νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα θαίλεηαη πσο είλαη κία ζρεηηθά εύθνιε ππόζεζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο δελ είλαη, θαζώο αθνξά κηθξνύο καζεηέο, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο δελ είραλ ζην παξειζόλ ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ άιινλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην πξντόλ νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. ηελ πξώηε καο επαθή, ινηπόλ, ήηαλ αλαγθαία ε θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξε γλσξηκία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. αλ νκάδα ζπγθεληξσζήθακε θαη παίμακε θάπνηα παηρλίδηα, κε ηα νπνία δηαζθεδάζακε, αιιά ην θπξηόηεξν γλσξηζηήθακε κεηαμύ καο θαη ζέζακε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. Με ηα παηρλίδηα απηά κάζακε ηνπο όξνπο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην δηάινγν κε ηνπο εθάζηνηε ζπλνκηιεηέο καο θαη δηαπηζηώζακε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο κηαο νκαδηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σειηθά, κεηά από πνιιή θνπβεληνύια, ζπληάμακε θαη ζπλππνγξάςακε έλα Σσμβόλαιο Σσνεργασίας, δίλνληαο ην ιόγν καο όηη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηεξήζνπκε ηνπο όξνπο όζν κπνξνύκε πεξηζζόηεξν, νύησο ώζηε λα είκαζηε κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη ζπληνληζκέλε νκάδα. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 6 -

7 ΣΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η μμάδα αγςγήξ ογείαξ ημο Γομκαζίμο Ν. Σμοιίμο ζομθςκμύμε όηη ζα δμοιέρμομε με όιεξ ηηξ δοκάμεηξ μαξ ώζηε κα πεηύπεη ημ πνόγναμμά μαξ. Γηα ημ ζθμπό αοηό ζέζαμε ημοξ παναθάης όνμοξ θαη ζοκηάλαμε ημ παναθάης ζομβόιαημ ζοκενγαζίαξ: Θα αθμύμε πάκηα με πνμζμπή ημ ζοκμμηιεηή μαξ Θα δείπκμομε πάκηα αιιειμθαηακόεζε. Θα αθμύμε θαη ζα ζοδεημύμε πάκηα ηηξ γκώμεξ ηςκ οπμιμίπςκ μειώκ ηεξ μμάδαξ. Θα αιιειμβμεζμύμαζηε ζημ ένγμ μαξ. Η ενγαζία μαξ είκαη μμαδηθή. Σε θαμία πενίπηςζε δε ζα αθήζμομε θάπμημκ κα ηεκ θαηαζηήζεη αημμηθή. Όπμημξ δε δμοιεύεη, ζα θεύγεη από ηεκ μμάδα. Δεκ ζα θμνμσδεύμομε μύηε ζα ζανθάδμομε μ έκαξ ημκ άιιμ. Θα δμοιεύμομε με οπεοζοκόηεηα θαη δήιμ. Θα είμαζηε δηαθνηηηθμί μ έκαξ απέκακηη ζημκ άιιμ. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 7 -

8 Ο ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΜΑ Δ ΟΜΑΓΔ ηε δεύηεξε καο ζπλάληεζε έγηλε ν δηαρσξηζκόο καο ζε νκάδεο εξγαζίαο. Οξίζηεθαλ ηέζζεξηο νκάδεο. 1. Η πξώηε νκάδα ζα αλαιάκβαλε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο. ε απηή ηελ νκάδα εξγαζίαο απνθαζίζακε λα ζπκκεηέρνπκε όινη, ώζηε λα ζπγθεληξσζνύλ θαηά ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο. Οξίζακε σο πεγή άληιεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, βηβιία, εγρεηξίδηα επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ θνξέσλ, ηζηνζειίδεο ηνπ Internet θ.α. ηε ζπλέρεηα ν θαζέλαο καο επέιεμε λα αζρνιεζεί κε έλα από ηα ππνζέκαηα πνπ νξίζακε ζηελ πξώηε καο ζπλάληεζε ώζηε λα απνθεπρζνύλ ελδερόκελεο αιιεινζπγθαιύςεηο θαη παξαιείςεηο. 2. Η δεύηεξε νκάδα, ε θαιιηηερληθή νκάδα, ζα αλαιάκβαλε ηελ θαιιηηερληθή έλδπζε ηεο εξγαζίαο καο. Να θηινηερλήζεη, δειαδή, αθίζεο, ζθίηζα, θαξηθαηνύξεο, θνιιάδ, όπσο επίζεο θαη έλα δίπηπρν κε ην νπνίν ζα γηλόηαλ ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηώλ καο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. 3. Η ηξίηε νκάδα, ε δεκνζηνγξαθηθή νκάδα, ζα αλαιάκβαλε ηε ζύληαμε, ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή θαζώο θαη ηελ επεμεξγαζία δύν εξσηεκαηνινγίσλ από ηα νπνία ην έλα ζα απεπζπλόηαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ην άιιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η ίδηα νκάδα ζα αλαιάκβαλε επίζεο λα θάλεη ξεπνξηάδ κε ζπλεληεύμεηο ζην ζρνιείν, ζηνπο δξόκνπο θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, όπσο επίζεο θαη λα πάξεη ζπλεληεύμεηο από θαπληζηέο θαη κε θαπληζηέο, αιιά θαη από εηδηθνύο γηαηξνύο. 4. Η ηέηαξηε νκάδα, ε ζπγγξαθηθή νκάδα, ζα αλαιάκβαλε λα δαθηπινγξαθήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηα εξσηεκαηνιόγηα, ηα ελεκεξσηηθά δίπηπρα θαζώο θαη ην παξόλ έληππν, όπνπ παξνπζηάδνπκε ηελ εξγαζία καο. Πηάζακε ινηπόλ δνπιεηά αξρίδνληαο κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηα ππνζέκαηα ηνπ θαηαιόγνπ καο. Οη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζακε πξνήιζαλ από ην ζεξθάξηζκά καο ζην Internet. ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο βξήθακε αξθεηά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία θαη ηα ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ εξγαζία καο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 8 -

9 Η ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο Καξδηνινγίαο Η ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο Η ηζηνζειίδα ηεο Ιαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελώλ Η ηζηνζειίδα ηαηξηθώλ ζεκάησλ ηνπ in.gr Η ηζηνζειίδα ηνπ Ιαηξηθνύ Γηαγλσζηηθνύ Κέληξνπ Η ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 9 -

10 ΣΟ ΒΗΝΣΔΟ ε κία από ηηο ζπγθεληξώζεηο καο έγηλε ε πξνβνιή δύν ληνθηκαληέξ πνπ αθνξνύζαλ ην θάπληζκα. Με κεγάιν ελδηαθέξνλ έγηλε ε παξαθνινύζεζε ησλ ληνθηκαληέξ απηώλ από ηα παηδηά, θαζώο μεθύγακε ιίγν από ηηο δηαιέμεηο θαη ηα παηρλίδηα θαη ραιαξώζακε καζαίλνληαο ηαπηόρξνλα παξαθνινπζώληαο ηα ζην βίληεν. ηα ληνθηκαληέξ απηά γηλόηαλ ιόγνο γηα ηελ ελλνηνινγία ηνπ θαπλίζκαηνο, ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζην θάπληζκα, ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, όπσο επίζεο θαη γηα ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο θαη πνξίζκαηα. Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπο αθνινύζεζε θνπβεληνύια, όπνπ θαηαγξάςακε ηηο εληππώζεηο καο, ηηο απνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο, Ιδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη απνθαζίζακε λα πείζνπκε ηνπο εαπηνύο καο λα κελ θαπλίζνπκε πνηέ αιιά θαη ηνπο ήδε θαπληζηέο λα δηαθόςνπλ απηή ηε βιαβεξή ζπλήζεηα. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο παξαθνινπζνύλ πξνβνιή VIDEO γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

11 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ηε ζπλέρεηα νη θαζεγεηέο καο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ καο βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηάινγν ππνζεκάησλ, όπνπ θαη ζα εζηηάδακε ην έξγν καο. Σν ζέκα γξάθηεθε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη ηα παηδηά έγξαςαλ από θάησ νπνηαδήπνηε ηδέα ηνπο ήξζε ζην κπαιό ζρεηηθά κε ην ζέκα. Πνιύ γξήγνξα γέκηζε ν πίλαθαο κε ηδέεο. Δπόκελε θίλεζε καο ήηαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο ηδέεο απηέο εληάζζνληάο ηηο ζε επξύηεξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Καη λα ν θαηάινγνο ππνζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζακε: 1. Ση είλαη ην θάπληζκα. Σα είδε ηνπ θαπλνύ θαη ηα κέζα θαπλίζκαηνο. 2. Σα αίηηα πνπ νδεγνύλ ηνλ άλζξσπν ζην θάπληζκα. 3. Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Σν ηζηγάξν θίινο πνπ ζθνηώλεη. 4. Σν παζεηηθό θάπληζκα. 5. Πώο λα θόςεηε ην θάπληζκα. 6. Σζηγάξν θαη δηαθήκηζε. 7. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 8. Λέμεηο θιεηδηά Κάζε κέινο ηεο νκάδαο πήξε αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ θαηαιόγνπ θαη αλέιαβε λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ππόζεκα. Με ην ηέινο απηήο ηεο πξώηεο καο ζπγθέληξσζεο δηαλεκήζεθε ζε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο έλα ελεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα ηνπο θεδεκόλεο καο, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ θαη απηνί γηα ηε δξαζηεξηόηεηα καο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

12 Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή πνπ απνθαζίζακε λα ελεξγνπνηεζνύκε επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηαπηζηώζακε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε εμεηδηθεπκέλνπο επάλσ ζην θάπληζκα θνξείο. Αλαπηύμακε, ινηπόλ, ζπρλή αιιεινγξαθία θαη κε ηελ Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, πνπ καο πξνκήζεπζαλ κε ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθό πιεξνθνξηαθό πιηθό, θπιιάδηα, αθίζεο, ηξίπηπρα, θ.α. Σέινο, ήξζακε ζε επαθή θαη κε ην Κέληξν Πξόιεςεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ «ΟΑΙ», πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο παξαθνινπζνύλ νκηιία ζρεηηθά κε ην θάπληζκα από ην Κέληξν Πξόιεςεο θαη ρξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ «ΟΑΗ» πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

13 Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ «ΟΑΗ» ηηο 16 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008, πξνζθαιέζακε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ «ΟΑΙ», πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο, γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε. ηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ έγηλε θνπβεληνύια ζε θηιηθό ηόλν από ηνπο ππεπζύλνπο, νη νπνίνη καο κίιεζαλ εθηελώο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, γηα ην πξόβιεκα ησλ λαξθσηηθώλ θαη δέρηεθαλ θαηαηγηζκό εξσηεκάησλ καο, ζηα νπνία απάληεζαλ κε κεγάιε πξνζπκία θαη επθξίλεηα ιύλνληαο ηηο απνξίεο καο. Αθνινπζώληαο ε νκάδα Αγσγήο Τγείαο ηνπ Γπκλαζίνπ απνζύξζεθε κε ηνπο εηδηθνύο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ππεπζύλσλ ησλ πξνγξακκάησλ, όπνπ θαη δηαηύπσζαλ ηηο ζθέςεηο-εκπεηξίεο ηνπο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο. Η επίζθεςε ησλ εηδηθώλ απηώλ ππήξμε πξάγκαηη πνιύ νπζηαζηηθή γηα ηα παηδηά γη απηό, θαη ηνπο επραξηζηνύκε πνιύ. Ζ θ. Φαλή Καξαγθηόδε ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

14 ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην άκεζα αληηιεπηέο νη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο ηνπ αλζξώπνπ εθηειέζακε έλα πείξακα, ζηνρεύνληαο ζηελ αλαθάιπςε ησλ βιαβεξώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρεη ην ηζηγάξν. ε έλα θαζαξό πιαζηηθό κπνπθάιη ηνπνζεηήζακε βακβάθη. Καηόπηλ, ζηεξεώζακε κε πιαζηειίλε ζην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ έλα γπάιηλν πιαζηηθό ζσιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζακε έλα ηζηγάξν ζην άλνηγκά ηνπ. Αλάβνληαο ην ηζηγάξν θαη πηέδνληαο ειαθξά ην κπνπθάιη παξαηεξνύζακε ηηο κεηαηξνπέο ζην ρξώκα ηνπ βακβαθηνύ. Όζν πεξλνύζε ε ώξα, δηαπηζηώλακε πσο ην «θαπζαέξην» πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηελ θαύζε θηηξίληδε ην βακβάθη. Όηαλ ηειείσζε ην πείξακα θαη βγάιακε ην βακβάθη έμσ, ην απνηέιεζκα ήηαλ εληππσζηαθό: ην άζπξν βακβάθη εμαηηίαο ηεο ληθνηίλεο πήξε έλα θαθέ ρξώκα θαη βεβαίσο κύξηδε έληνλα. Παξαιιειίδνληαο ην παξαπάλσ πείξακα κε απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηα πλεπκόληα ηνπ αλζξώπνπ, όηαλ απηόο θαπλίδεη, θαηαιήμακε εύθνια ζην ζπκπέξαζκα όηη απηά «καπξίδνπλ» κε ηελ εηζξνή ηεο ληθνηίλεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα πείξακα γηα ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο ηνπ αλζξώπνπ. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

15 Ζ ΚΑΔΣΑ Μηα από ηηο πην επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ε θαιιηηερληθή νκάδα ήηαλ ε ζπιινγή ηξαγνπδηώλ ζρεηηθά κε ην ηζηγάξν. Μεηά από κεγάιε έξεπλα, θνπηαζηηθή, κα ζπλάκα δηαζθεδαζηηθή, θαηαξηίζηεθε έλαο καθξύο θαηάινγνο κε ηξαγνύδηα πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζην θάπληζκα. Από ηελ πξώηε ζηηγκή θάλεθε πσο ε εξγαζία απηή δε ζα ήηαλ εύθνιε ππόζεζε, αθνύ εμ αξρήο γλσξίδακε πσο πιήζνο Διιήλσλ θαιιηηερλώλ έρνπλ αλαθεξζεί κε ηνπο ζηίρνπο ηνπο ζην ζέκα απηό. Δπνκέλσο, πνιύ δύζθνια ζα κπνξνύζακε λα θαηαζηαιάμνπκε ζε θάπνηα από απηά γηα λα ηα αληηγξάςνπκε ζε κία θαζέηα. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη πσο δηαπηζηώζακε όηη ην θάπληζκα εκπλέεη ηνπο θαιιηηέρλεο ζηελ έθθξαζε πνηθίισλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ: ηεο ραξάο, ηεο ιύπεο, ηνπ πόλνπ, ηνπ έξσηα, ηνπ θεθηνύ, ηεο δηαζθέδαζεο θ.α. Παξαζέηνπκε ινηπόλ ηνπο ηίηινπο ησλ ηξαγνπδηώλ απηώλ: 1. Ή ην ηζηγάξν ή εγώ - Ν. Καξβέιαο 2. Σα ηζηγάξα, ηα πνηά θαη ηα μελύρηηα - Υ. Κπξηαδήο 3. Άλαςε ην ηζηγάξν - Μαξηώ 4. αλ ην ηζηγάξν -. Βνιάλεο 5. Καξδηά κνπ - Π. Παπαδνπνύινπ 6. Η ηακπαθέξα - Μαξηώ 7. Ση ζνπ θαλα θαη πίλεηο - Π. Πάλνπ 8. Σζηγάξν αηέιεησην -. Μάιακαο 9. ην ηζηγάξν πνπ θξαηώ - Γ. Κόηζηξαο 10. Η δσή κνπ όιε - Γ. Παλαγησηόπνπινο 11. Θ αλάβσ κε ηζηγάξα, ζα ζβήλσ κε πνηά - Υ. Αιεμίνπ 12. ην άδεην κνπ παθέην - Φ. Νηθνιάνπ 13. Σν βαπόξη απ ηελ Πεξζία - Β. Σζηηζάλεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

16 ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ ΜΑ Από ηνλ Ιαλνπάξην ε Οκάδα εηνίκαζε θαη αλάξηεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ έλα ηακπιό κε αθίζεο, ζθίηζα, νδεγίεο θαη ζηαηηζηηθά - όια πξντόληα ηεο εξγαζίαο καο - πνπ αλά δηαζηήκαηα αλαλεσλόηαλ κε θαηλνύξγην πιηθό. Η Οκάδα πξνέβε ζηελ ελέξγεηα απηή ζηνρεύνληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ αιιά θαη όζσλ εηζέξρνληαλ ζηελ αίζνπζα απηή (θαζεγεηέο θαη γνλείο). Οη καζεηέο Παηξακάλεο ηέθαλνο θαη Ληόιηνο Κσλζηαληίλνο εηνηκάδνπλ ην ηακπιό Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

17 ΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΜΑ Πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία καο λα είλαη θαηά ην δπλαηό πην νινθιεξσκέλε απνθαζίζακε λα ζπληάμνπκε, λα δηαθηλήζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε δύν εξσηεκαηνιόγηα έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζνκε ηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε απηό, θαζώο επίζεο θαη ην βαζκό ελεκέξσζεο θαη γλώζεο ησλ θαπληζηώλ γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα. Σν έλα αθνξνύζε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γηαθηλήζεθε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη απαληήζεθε από 20 καζεηέο, ελώ ην δεύηεξν δηαθηλήζεθε ζην ρσξηό θαη απαληήζεθε από 32 αλζξώπνπο. Ξερύζεθαλ ινηπόλ ζηνπο δξόκνπο εθηειώληαο δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα εξσηεκαηνιόγηα απηά, όπσο επίζεο θαη ηα ζηαηηζηηθά καο ζπκπεξάζκαηα. Φσηνγξαθία καζεηώλ θαη ζπληνληζηώλ κε ηελ ππεύζπλε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θ. Δπζπκηάδνπ ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ καο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

18 ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ Ηιηθία : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΗΓΑΡΟ «Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ» Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Αθνύ δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζεκεηώζηε κε έλα ην ηεηξαγσλάθη κε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη. 1. νπ έρνπλ κηιήζεη νη γνλείο ζνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 2. νπ έρνπλ κηιήζεη ζην ζρνιείν ζνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 3. Ννκίδεηο όηη είλαη επαξθείο νη γλώζεηο ζνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 4. Έρεηο θαπλίζεη πνηέ; ΝΑΗ ΟΥΗ 5. Δάλ απάληεζεο ΝΑΗ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε πνηα ήηαλ ε αηηία Γηα λα απνδείμεηο όηη κεγάισζεο νπ ην πξνζέθεξαλ Από πεξηέξγεηα Άιινη ιόγνη 6. Πηζηεύεηο όηη ην θάπληζκα ζνπ δίλεη θύξνο θαη ζε θάλεη πην πεξηδήηεην ζην άιιν θύιν; ΝΑΗ ΟΥΗ 7. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ πσο, αλ θαπλίδεηο,ππάξρεη πηζαλόηεηα λα επηθέξεηο ζεκαληηθέο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκό ζνπ; ΝΑΗ ΟΥΗ 8. Πηζηεύεηο πσο, αλ θάπνηνο θαπλίδεη ιηγόηεξα από 10 ηζηγάξα ηελ Ηκέξα, δελ επηθέξεη βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ; ΝΑΗ ΟΥΗ 9. Γλσξίδεηο πόζεο θαη πνηεο αζζέλεηεο πξνθαιεί ην θάπληζκα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; ΝΑΗ ΟΥΗ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

19 10. Γλσξίδεηο πόζνη πεξίπνπ άλζξσπνη πεζαίλνπλ εηεζίσο ζηε ρώξα καο από αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζην θάπληζκα; ΝΑΗ ΟΥΗ 11. Γλσξίδεηο ηη είλαη ην παζεηηθό θάπληζκα; ΝΑΗ ΟΥΗ 12. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΗ παίξλεηο κέηξα ώζηε λα ην απνθεύγεηο; ΝΑΗ ΟΥΗ 13. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΗ λα αλαθέξεηο πεξηιεπηηθά ηα κέηξα απηά ; Α... Γ... Β... Γ Καπλίδεη θάπνηνο από ηνπο γνλείο ζνπ ; ΝΑΗ ΟΥΗ 15. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΗ πηζηεύεηο όηη απηή ε ζηάζε ηνπο ζε επεξεάδεη θαη ζέλα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 16. Τπάξρεη κέινο ηεο παξέαο ζνπ πνπ θαπλίδεη; ΝΑΗ ΟΥΗ 17. ε ελνριεί λα θαπλίδνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ; ΝΑΗ ΟΥΗ 18. Τπάξρνπλ ηζηγάξα πνπ δελ πξνμελνύλ βιάβεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; ΝΑΗ ΟΥΗ 19. Πηζηεύεηο όηη νη γπλαίθεο πνπ θαπλίδνπλ πξνθαινύλ ιηγόηεξεο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπο απ όηη νη άληξεο; ΝΑΗ ΟΥΗ 20. Θα ήζειεο λα ππάξρνπλ καζήκαηα ή εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ή πηζηεύεηο πσο είζαη ήδε ελεκεξσκέλνο; ΝΑΗ ΟΥΗ είκαη ελεκεξσκέλνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

20 ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Φύιν : Άληξαο Γπλαίθα Ζιηθία : θαη άλσ 1. Έρεηο θαπλίζεη πνηέ; ΝΑΗ ΟΥΗ 2. Η πξώηε ζαο εκπεηξία ήηαλ : Δπράξηζηε Γπζάξεζηε 3. ε πνηα ειηθία θαπλίζαηε ην πξώην ζαο ηζηγάξν; 4. ε πνηα ειηθία αξρίζαηε λα θαπλίδεηε ζπζηεκαηηθά;..εηώλ..εηώλ 5. Καπλίδεηε; Α Καζεκεξηλά Β Κάπνηεο θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Κάπνηεο θνξέο ηνλ κήλα 6. πόζα ηζηγάξα θαπλίδεηε ηελ εκέξα; θαη άλσ 7. Καπλίδεηε κέζα ζε θιεηζηό ρώξν; ΝΑΗ ΟΥΗ 8. Έρεηε παηδηά; ΝΑΗ ΟΥΗ 9. Αλ ΝΑΗ θαπλίδεηε παξνπζία ηνπο ; ΝΑΗ ΟΥΗ 10. Γηαθόςαηε πνηέ ην θάπληζκα; ΝΑΗ ΟΥΗ 11. Αλ ΝΑΗ πόζν ρξνληθό δηάζηεκα δηήξθεζε ε δηαθνπή ηνπ; 12. Πνηνη ιόγνη ζαο νδήγεζαλ λα δηαθόςεηε ην θάπληζκα;.... Α... Γ... Β... Γ.. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

21 13. Πνηα ηζηγάξα πξνηηκάηε ; Α Light Β Βαξηά 14. Δίλαη ζσζηό λα επηηξέπεηαη ζηνπο θαπληζηέο λα θαπλίδνπλ παληνύ ; ΝΑΗ ΟΥΗ 15. Σν παζεηηθό θάπληζκα βιάπηεη ηελ πγεία ; ΝΑΗ ΟΥΗ 16. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε πώιεζε πξντόλησλ θαπλνύ; ΝΑΗ ΟΥΗ 17. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε δηαθήκηζε θαη ε πξνώζεζε πξντόλησλ θαπλνύ; ΝΑΗ ΟΥΗ 18. Γλσξίδεηε θάπνηεο από ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; ΝΑΗ ΟΥΗ 19. Αλ ΝΑΗ, πνηεο είλαη απηέο; Γ Καλνληθά Α... Γ... Β... Γ... Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

22 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Αριθμός Τζιγάρων ηην Ημέρα >15 Φύλλο Καπνιζηών 14 13,5 13 ΑΝΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ 12,5 Κάπνιζμα Παροσζία Παιδιών ΝΑΙ ΌΥΙ 0 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

23 Γνώζη για ζσνέπειες ηοσ καπνίζμαηος ΔΠΑΡΚΗ ΜΗ ΔΠΑΡΚΗ Είδος Τζιγάρων light Βαξηά Καλνληθά Ηλικία καπνιζηών >55 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

24 Ση κάζακε ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Κάπληζκα νλνκάδεηαη ε εηζαγσγή θαπλνύ ηζηγάξνπ, πνύξνπ, πίπαο από ην ζηόκα ζηα πλεπκόληα θαη ε εμαγσγή ηνπ κε ηελ εθπλνή. Ο θαπλόο (Nicotiana Tabacum) είλαη έλα θπηό πνπ ηα θύιια ηνπ πεξηέρνπλ πίζζα θαη ληθνηίλε. Σα θύιια ηνπ θαπλνύ θαπλίδνληαη ε καζηνύληαη. Οη νπζίεο πνπ πεξηέρεη ην θπηό απηό κπνξνύλ λα απνξξνθεζνύλ από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε έλαλ εηδηθό ιεπθνπιάζηε πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζώκα, ελώ ε εηζπλνή ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί από ηε κύηε (ζληθάξηζκα) ή αθόκε θαη λα πεξάζνπλ ζηνλ νξγαληζκό κε ην κάζεκα ηζίριαο εκπνηηζκέλεο κε ληθνηίλε. ΓΗΑΣΗ ΚΑΠΝΗΕΟΤΝ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟI; Η αλζπγηεηλή ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο μεθηλά ζπλήζσο ζηε λεαληθή ειηθία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπλήζσο ζηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ νδεγνύλ ζηε «ληθνηηλνκαλία» ζα πξέπεη λα είλαη αηνκνθεληξηθή, κε άμνλα ηνλ άλζξσπν θαη επίθεληξν ηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηά ηα πξώηα παηδηθά ηνπ ρξόληα. Σα αίηηα απηά ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζηελ πξώηε θνηλσληθή νκάδα πνπ εληάζζεηαη ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα δειαδή, ύζηεξα ζηελ παξέα ζπλνκειίθσλ θαη ζην ζρνιείν, όπνπ κεγαιώλεη ην παηδί. Δθ ησλ πζηέξσλ ε αλαδήηεζε απηή κπνξεί λα έρεη αλαθνξά ζηελ επξύηεξε θνηλσλία θαη ζηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απ απηήλ. Πνιινί λένη, ινηπόλ, μεθηλνύλ ην θάπληζκα απιώο γηα λα παίμνπλ, από επηπνιαηόηεηα, κόλν θαη κόλν γηα λα επηβεβαηώζνπλ ζηελ πξάμε ηε ξήζε : «Γνθίκαζε ηα πάληα». Άιινη πάιη από κίκεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. Άιινη λένη μεθηλνύλ ην θάπληζκα γηα λα απνδείμνπλ όηη κεγάισζαλ, σο «έλδεημε αλδξηζκνύ». Πηζηεύνπλ ζπλήζσο όηη ην ηζηγάξν είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζην λα ζρεκαηίζνπλ νη άιινη ζεηηθή εηθόλα γηα απηνύο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ μεθηλνύλ ην θάπληζκα κεηά από παξνηξύλζεηο ηνπ θηιηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο γηα κηα δνθηκή, ζηα πιαίζηα ηεο επηζπκίαο ηνπο λα γίλνπλ δεθηνί Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

25 ζ απηή ηελ νκάδα. Θέινπλ λα θάλνπλ ό,ηη θαη νη θίινη ηνπο, ώζηε λα κελ αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη ζηηο παξέεο ηνπο θαη λα ηπραίλνπλ αλαγλώξηζεο από απηνύο. Θεσξνύλ όηη έηζη απνθηνύλ ηαπηόηεηα θαη εληάζζνληαη ζην ζηελό θύθιν ησλ θίισλ ηνπο. Άιινη πάιη από αληίδξαζε ζηελ αληηπαηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ απηαξρηθόηεηα ή θαη ζηελ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή θάλνληαο θάηη «επηθίλδπλν», «ηνικεξό» θαη «απαγνξεπκέλν». Γελ είλαη θαη ιίγνη νη λένη πνπ πέθηνπλ ζύκαηα ηεο δηαθήκηζεο. Όια ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαηαθιύδνληαη από δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ θαη θάζε ρξόλν μνδεύνληαη δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα παγθνζκίσο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σέινο, ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε έιιεηςε επαξθώλ γλώζεσλ γηα ην θάπληζκα θαη ε απνπζία αμηώλ δσήο θάλνπλ ην άηνκν επάισην ζην θάπληζκα. Ζ ΑΓΝΟΗΑ ΚΟΣΧΝΔΗ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

26 ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Δηζπλνέο ζαλάηνπ Όιεο νη ηαηξηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ην θάπληζκα θαηαδεηθλύνπλ όηη επεξεάδεη ζνβαξά νιόθιεξν ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Οη άλζξσπνη πνπ θαπλίδνπλ δπγίδνπλ θαηά κέζν όξν 2,3 4,5 kg ιηγόηεξν από εθείλνπο πνπ δελ θαπλίδνπλ, αθνύ ην θάπληζκα κεηώλεη ηελ όξεμε γηα ηξνθή γιπθηάο γεύζεο θαη απμάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ν άλζξσπνο θαηαλαιώλεη ζε ζηηγκέο άζθεζεο θαη αλάπαπζεο. Άιιεο ζπλέπεηεο: εθηόο από ηελ εμάξηεζε θαη ηνλ εζηζκό, ε ρξόληα θαηαλάισζε θαπλνύ ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά ζνβαξώλ παζήζεσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Σν μέξσ όηη γίλνκαη αληηθνηλσληθόο πνπ δελ ζέισ λα πεγαίλσ ζε θιεηζηνύο δεκόζηνπο ρώξνπο Σν μέξσ όηη γίλνκαη θαθόο πνπ δελ ζε ζέισ θνληά κνπ Σν ληώζσ πσο είκαη εγώ ην πξόβιεκα, αθνύ είκαη ε κεηνςεθία Σν μέξσ όηη ν θόζκνο δελ ζα αιιάμεη, ό,ηη θαη αλ θάλσ Σν μέξσ όηη ε δσή ζνπ είλαη δηθή ζνπ θαη ηελ θάλεηο ό,ηη ζέιεηο Σε δηθή κνπ δσή όκσο ηελ θάλσ ό,ηη ζέισ εγώ θαη δελ δέρνκαη λα πεζάλσ ΔΓΧ, επεηδή θαπλίδεηο ΔΤ. Δζύ λα πεζάλεηο αθνύ ην ζέιεηο; ΔΓΧ ΟΜΧ ΣΗ ΦΣΑΗΧ; (Σν παζεηηθό θάπληζκα είλαη ε ΣΡΗΣΖ πην ζαλαηεθόξα, ΠΡΟΛΖΦΗΜΖ αηηία ζαλάηνπ!) Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

27 ΠΧ ΝΑ ΚΟΦΔΣΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Γηα όζνπο ηώξα έρνπλ απνθαζίζεη λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα νη παξαθάησ ζπκβνπιέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζεκαληηθά: Γλσζηνπνηήζηε ηελ απόθαζε ζην θηιηθό θαη νηθνγελεηαθό ζαο πεξηβάιινλ Αθήζηε λα πεξάζνπλ 2-3 βδνκάδεο πξηλ μεθηλήζεηε ηελ πξνζπάζεηα Φξνληίζηε ην δηάζηεκα απηό λα κελ ζπκπίπηεη κε δπζθνιίεο θαη ζηελαρώξηεο Απνθύγεηε ζηελ αξρή ηνπο παξάγνληεο πνπ ζαο πξνθαινύλ ηε δηάζεζε γηα θάπληζκα, όπσο θαθέδεο, νηλνπλεπκαηώδε, μελύρηηα, ηζαθσκνύο θ.α. Παξαθαιέζηε ηνπο δηθνύο ζαο θαη ηνπο θίινπο ζαο λα κελ θαπλίδνπλ κπξνζηά ζαο θαη λα κελ αθήλνπλ ηζηγάξα γύξσ ζαο Αληηζηαζείηε ζηνλ πεηξαζκό «γηα έλα θαη κόλν» ηζηγάξν Πεξηνξίζηε ηνλ εθλεπξηζκό ζαο κε δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο, ζπνξ θαη ςπραγσγία Γείμηε απνθαζηζηηθόηεηα ηηο πξώηεο κέξεο. Ζ αλάγθε γηα θάπληζκα κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε παξάιιεια θαη θάπνηα από ηηο κεζόδνπο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, όπσο ηζίριεο ληθνηίλεο, απηνθόιιεηα ληθνηίλεο, βεινληζκό Ξαλαδνθηκάζηε, αλ απνηύρεηε. Λίγνη ηα θαηαθέξλνπλ κε ηελ πξώηε, θαη ζπκεζείηε ν θαζέλαο κπνξεί λα θόςεη ην θάπληζκα, αξθεί λα ζέιεη, κε ή ρσξίο βνήζεηα. Καιή ηύρε! Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

28 ΣΗΓΑΡΟ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Η δηαθήκηζε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηώληζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ελζαξξύλνληαο θπξίσο ηνπο λένπο λα θαπλίζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ έηζη κηα ηδηαίηεξε επηθίλδπλε έμε, πξηλ θαιά - θαιά σξηκάζνπλ θαη θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβώο ηνπο πξνζθέξεη ην ηζηγάξν θαη ηηο νιέζξηεο επηπηώζεηο ηνπ ζηελ πγεία ηνπο. Ωζηόζν, δηαπηζηώλνπκε όηη παηδηά νινέλα θαη κηθξόηεξεο ειηθίαο αξρίδνπλ λα εζίδνληαη ζηε ληθνηίλε. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

29 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Κάζε ηζηγάξν πνπ θαπλίδνπκε αθαηξεί 5,5 ιεπηά από ηε δσή καο 1 ζηνπο 4 θαπληζηέο ζα πεζάλεη από ην θάπληζκα Έλαο θαπληζηήο ράλεη ρξόληα από ηε δσή ηνπ πνιίηεο ηεο Δπξώπεο ράλνπλ θάζε ρξόλν ηε δσή ηνπο από αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα Σν 2025 ηα ζύκαηα από ην θάπληζκα αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ην Η Διιάδα είλαη ε 1 ε ρώξα ζε θαπληζηέο ζηελ Δπξώπε θαη 3 ε ζηνλ θόζκν κεηά ηελ Κύπξν θαη ηελ Κνύβα Σν 43 % ηνπ Διιεληθνύ πιεζπζκνύ θαπλίδεη παηδηά γελληνύληαη θάζε ρξόλν πξόσξα ζηελ Δπξώπε εμαηηίαο ηνπ θαπλίζκαηνο ησλ γνληώλ ηνπο έθεβνη μεθηλνύλ θαζεκεξηλά ην θάπληζκα Σν 17% ησλ ζαλάησλ από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα αθνξά παζεηηθνύο θαπληζηέο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

30 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

31 ΠΟΗΖΜΑΣΑ: Νάλζπ Αβξακπάθε Κάζε κέξα βιέπσ ηε κακά κνπ ζην ζαιόλη λα θαπλίδεη θαη ηεο ιέσ λα θύγεη ζην κπαιθόλη, απηή όκσο ζπλερίδεη, ηα πλεπκόληα καο καπξίδεη. Γηαηί ην λα εηζπλέεηο άιινπ θαπλό είλαη πνιύ πην βιαβεξό. Παζεηηθνύο θαπληζηέο ηνπο ιέλε, απηνί όκσο θαζόινπ δελ θηαίλε. Δίδα έλα ηζηγάξν θαη είπα λα θνπκάξσ αιιά κεηά ζθέθηεθα πσο ηε δσή κνπ ζα ραιάζσ Αλ πάξεηο ηζηγαξάθη, βάιην ζην ηαζάθη, γηαηί είλαη θαθό θαη ζα πάζεηο θάηη ζνβαξό Πάξε έλα ηζηγάξν, θάλην θνκκαηάθηα, γηα λα γίλεηο παξάδεηγκα ζηα κηθξά παηδάθηα Βαζηιηθή Βαζηιείνπ Σζηγαξάθη, ηζηγαξάθη ζα ην θαο ην θεθαιάθη. Κάζε κέξα ηζηγαξάθη, ζα καπξίζεη ην πλεπκνλάθη Απ ηε κηα κεξηά νη θαπληζηέο θαη απ ηελ άιιε νη αζιεηέο. Πνηνο ζα δήζεη πην πνιύ; Σζηγάξν θαη πνηό ζνιώλνπλ ην κπαιό. Σηο θηλήζεηο ηνπ δελ ζθέθηεηαη θαη ην κπαιό ηνπ παξαθέξεηαη. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

32 Φαλή Μπεληνύιε Σν θάπληζκα ζθνηώλεη, ηε δσή ζνπ κεηώλεη! Σελ ηζέπε ζνπ ζα αδεηάζεηο, θη αλ είζαη θαη κακά, βιάπηεηο ηα παηδηά! Σζηγάξν αλ δνθηκάζεηο, αλ ζνπ γίλεη θαη ζπλήζεηα ζα ρξεηαζηείο βνήζεηα! Κη αλ θαπλίζεηο, έρεηο δηθαίσκα πίζσ λα γπξίζεηο, ηε δσή ζνπ λα δηεθδηθήζεηο, ηα πλεπκόληα ζνπ λα θαζαξίζεηο θαη κηα δσή θαιύηεξε λα δήζεηο! Σε δσή ζνπ γηα λα δήζεηο, πξέπεη καθξηά από ην ηζηγάξν λα ηελ νδεγήζεηο, πνηέ κελ θαπλίζεηο, ηα πλεπκόληα ζνπ ζα καπξίζεηο! Γήκεηξα Σνύξιηαξε Σζηγάξν κελ θαπλίζεηο, αλ ζεο δσή πνηνηηθή λα δήζεηο!!! ηε δσή κνπ πείζκα έβαια ηζηγάξν λα κελ θαπλίζσ, κε πλεπκόληα θαζαξά ζέισ λα δήζσ. Σζηγάξν κνπ είπαλε λα θαπλίζσ, ηάρα λα έρσ παξέα ζηνλ θαεκό, δελ ήμεξα όκσο όηη ζα έθαλε ζηελ πγεία κνπ ηόζν κεγάιν θαθό. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

33 Έιελα Παιηάηζηνπ Μπιέρηεθεο κηα λύρηα κε κηα παξέα θαη πήξεο απόθαζε κνηξαία! Γνθηκάδεηο, μαλαδνθηκάδεηο θαη λόεκα δελ βγάδεηο. Απόιαπζε δελ βξίζθεηο, κόλν ηνλ εαπηό ζνπ ξίρλεηο! Κη αλ δελ ην δηαηζζαλζείο ζηε θάθα ζα πηαζηείο ζαλ αλόεηνο ζα εζηζηείο!!! Σζηγάξν: ν θίινο πνπ ζε παξεγνξεί Σν ηζηγάξν δελ ζνπ πάεη, γηαηί ζην ηέινο ζηελ θαξδηά ζε ρηππάεη. ηελ αξρή ζε ιπηξώλεη θαη ζην ηέινο ζε ζθνηώλεη. Κη αλ αθόκα πξνβιήκαηα έρεηο πνιιά θαη δελ είζαη θαιά, κελ λνκίδεηο όηη ην θάπληζκα ζα ζε βγάιεη πνπζελά. θέςνπ πην ζσζηά! Γηα λα πάο «κπξνζηά» θξάηα ην καθξηά. Πάλσ απ όια ε πγεία, ηίπνηα άιιν δελ έρεη ζεκαζία. Σν ηζηγάξν ηα πλεπκόληα ζνπ καπξίδεη θαη ηελ θαξδηά ζνπ ξαγίδεη. πκθέξνληα άιισλ κεγάισλ εμππεξεηεί θαη ζέλα ζαλ αλόεην λα πείζεη πξνζπαζεί. Σελ ηζέπε ζνπ αδεηάδεη θαη ηελ θαηαζηξνθή ζνπ εηνηκάδεη. Γε ζα γιηηώζεηο απ απηή, δε ζα ρεηο λα πιεξώζεηο νύηε ην θαή θαη βάιε ην κπαιό ζνπ λα ζθεθηεί λα πάξεη απόθαζε ζσζηή. θαη ζην ζάλαην ζε σζεί! Αλ πηζηεύεηο θαη ζπ, όηη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ζνπ δελ πξνθαιεί Αλ θαπλίζεηο, ηα δάρηπιά ζνπ ζα θηηξηλίζεηο, ζα ζ ελεκεξώζσ ηα δόληηα ζνπ ζα βξσκίζεηο, θαη γηα ην αληίζεην ηα πλεπκόληα ζνπ ζα καπξίζεηο, ζα ζε πείζσ ζηε ζηηγκή! ηελ πγεία ζνπ ζα δηαιύζεηο, πνιύ πηζαλό θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα λα απνθηήζεηο Σν θάπληζκα είλαη ηξαγηθό θαη ηα παηδηά ζνπ ζα αξσζηήζεηο. γηα ηελ πγεία πνιύ βιαβεξό! Έηζη ζεο λα θαηαληήζεηο; Ο θαπλόο είλαη εζηζκόο, εβάζνπ ηνλ εαπηό ζνπ, δελ ζα κπνξείο λα ζηακαηήζεηο ηζηγάξν κελ θαπλίζεηο έηζη θη αιιηώο! γηα ην θαιό ζνπ. εβάζνπ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ζνπ, Διεύζεξνο πώο κπνξείο λα δεηο θξάηα ην καθξηά ζνπ! από κηα εμαξηεζηνγόλα νπζία αλ θπξηεπζείο; απηέο πνηέ κελ αθεζείο! Η κακά δελ θαπλίδεη πηα Μόλν καθξηά ηνπ αλ θξαηεζείο θαη ηώξα ληώζεη πην θαιά. ειεύζεξνο ζα πνξεπηείο!!! Σώξα ε δσή ηεο έρεη ρξώκαηα θαη ηα θαγεηά είλαη πηα πην γεπζηηθά! Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

34 Η Μαξία γπξίδεη ζηε γηαγηά θαη ε κακά ηεο ιέεη λα θέξεη ηε θσηηά. Δθείλε ζηακαηάεη ζηα ζθαιηά θαη πξνζπαζεί λα ζθεθηεί ινγηθά! Η κακά ηεο πάιη ζα θαπλίδεη θαη ν θαπλόο ηα πάληα ζα καπξίδεη. Γπξίδεη πίζσ θαη ιέεη ζηε κακά πσο ηελ πγεία ηεο ζα βιάςεη ζνβαξά θη, αλ απηή δελ ηε λνηάδεη, ην παηδί ηεο δε ην ινγαξηάδεη; Η κακά πξώηε θνξά ζθέθηεηαη ζσζηά, αθνύεη θαη ηε γηαγηά πνπ θσλάδεη δπλαηά λα ην θόςεη ην ηζηγάξν, γηαηί δελ θηαίλε ηα παηδηά λα ηα ηξαβάλε όια απηά! Σα ξνύρα ηνπο λα κπξίδνπλ ηα πλεπκόληα ηνπο λα καπξίδνπλ. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζε ζηηγκή ραιάξσζεο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

35 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «ΣΗΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ» έξξεο 10 Απξηιίνπ 2008 ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απνθαζίζακε ζαλ ηάμε παίξλνληαο θαη ηε βνήζεηα θάπνησλ θαζεγεηώλ (θ.σπράια, θ.ηώπε) λα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο. Απηό έγηλε θαη νλνκάζηεθε «ΣΗΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ». ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλαληεζήθακε κε άιια ζρνιεία, καο επηζθέθζεθαλ εηδηθνί πάλσ ζ απηό ην ζέκα, όπσο ε θ. Φ. Καξαγθηόδε θαη ε θ. Δπζπκηάδνπ. Μαδί ηνπο θάλακε δηάθνξα βησκαηηθά παηρλίδηα θαη κέζα από απηά κάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε. Μέζα από ην πξόγξακκα, πέξα από όηη κάζακε γηα ην ηζηγάξν θαη ηηο θαθέο ζπλέπεηέο ηνπ, κάζακε λα ζπδεηάκε όινη καδί, λα αθνύκε ηε γλώκε ηνπ άιινπ, γλσξηζηήθακε θαιύηεξα κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο, δεζήθακε πεξηζζόηεξν κεηαμύ καο. Σέινο κάζακε λα δνπιεύνπκε κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο καο θαη εθηόο ηάμεο. Ήηαλ κηα σξαία ζρνιηθή εκπεηξία. Φαλή Μπεληνύιε. έξξεο 11 Απξηιίνπ 2008 Θα ήζεια λα κνηξαζηώ καδί ζαο ηε ραξά κνπ πνπ ζπκκεηείρα ζην πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. Σελ ηδέα είραλ νη θαζεγεηέο θ.σπράια, θαη θ.ηώπεο. Όηαλ καο πξόηεηλαλ λα ζπκκεηάζρνπκε ζην πξόγξακκα εκείο δερηήθακε κε ραξά. Σελ εξγαζία ηελ νλνκάζακε : «ΣΗΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, καο επηζθέθζεθε ε θ. Φαλή Καξαγθηόδε θαη ε θ. Δπζπκηάδνπ. Μαδί ηνπο θάλακε πνιιά πξάγκαηα όπσο : δηάθνξα νκαδηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα γλσξηκίαο ηνπ εαπηνύ καο θαη ησλ άιισλ. Με ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κνηξάζηεθα πνιιά πξάγκαηα, όπσο θαη ηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο κνπ. Δπίζεο έκαζα όηη δελ πξέπεη λα ληξέπνκαη γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ληώζσ θαιύηεξα, όζν θαη αλ είλαη παξάμελν γηαηί ε νκάδα απηή κνπ έδσζε δσή. Γήκεηξα Σνύξιηαξε. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

36 έξξεο 7 Απξηιίνπ 2008 Μέζα ζε ιίγεο γξακκέο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηε γλώκε κνπ θαη λα κνηξαζηώ καδί ζαο ηηο εληππώζεηο κνπ από ην πξόγξακκα. Όια άξρηζαλ όηαλ νη θαζεγεηέο καο θ.σπράια Φηιία θαη θ.ηώπεο Άγγεινο καο πξόηεηλαλ λα αζρνιεζνύκε κε έλα από ηα ππνζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο. Όιε ε ηάμε καο δέρηεθε κε ελζνπζηαζκό ηελ πξόηαζε θαη νκόθσλα δηαιέμακε ην «Σζηγάξν: ν ζαλάζηκνο θίινο καο» σο ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιηόκαζηαλ. Από ην πξόγξακκα θεξδίζακε πνιιά. θεθηήθακε ζε βάζνο όζα ήδε γλσξίδακε γηα ην θάπληζκα θαη κέζα από ηελ επαθή καο κε εηδηθνύο γλσξίζακε αθόκε πεξηζζόηεξα γη απηό ην κεγάιν θνηλσληθό πξόβιεκα παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηε ρώξα καο. Σέινο, αλαζεσξήζακε ηηο απόςεηο καο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη είκαζηε πιένλ έηνηκνη λα απνθύγνπκε ηηο παγίδεο θαη λα πνύκε όρη. Αθόκε κάζακε λα δεκηνπξγνύκε, λα ζπλεξγαδόκαζηε αξκνληθά κεηαμύ καο θαη κέζα από ηηο εθδξνκέο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γλσξηζηήθακε κε καζεηέο από ζρνιεία άιισλ πεξηνρώλ θαη αληαιιάμακε απόςεηο. Πξνζσπηθά, ληώζσ πνιύ ηπρεξή πνπ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα ζπκκεηάζρσ ζην πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο, γηαηί έκαζα πνιιά, αιιά θαη όινη νη ζπκκαζεηέο κνπ έρνπλ ηελ άπνςε όηη ήηαλ κηα επράξηζηε εκπεηξία. Παιηάηζηνπ Διέλε έξξεο 16 Απξηιίνπ 2008 Μόιηο κάζακε γηα ην πξόγξακκα αγσγήο πγείαο από ηελ θ.σπράια θαη ηνλ θ. ηώπε δερζήθακε ακέζσο. Μέζσ απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε θάπνηνπο εηδηθνύο κάζακε πνιιά πξάγκαηα γηα ην θάπληζκα. Μάζακε ηα ζπζηαηηθά ηνπ ηζηγάξνπ θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. Δπίζεο κάζακε γηα ην παζεηηθό θάπληζκα, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζηνλ παζεηηθό θαπληζηή, θαζώο θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη ζηνπο θαπληζηέο. Μέζα από ηελ εξγαζία καο, όκσο, δε κάζακε κόλν γηα ην θάπληζκα. Μάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γλσξίζακε αθόκα θαιύηεξα ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Γηα λα ηα θαηαθέξνπκε όια απηά αθηεξώζακε θη εκείο θαη Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

37 νη θαζεγεηέο καο αξθεηό από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο. Γελ ζα ηα θαηαθέξλακε όκσο όια απηά ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο θ. Σπράια θαη ηνπ θ. ηώπε, νη νπνίνη ήηαλ νη ζπληνληζηέο ηεο εξγαζίαο καο πνπ αθηέξσζαλ θη απηνί αξθεηό από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο. Αβξακπάθε Αζαλαζία Το μήμσμα ποσ πήραμε από ηο πρόγραμμα ασηό είμαι όηι : ηο ηζιγάρο βλάπηει ηεμ σγεία μας, εμοτλεί ηο περιβάλλομ μας και ζσγτρόμως αδειάδει ηεμ ηζέπε μας. Οη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

38 ΚΗΣΑ ΚΑΗ ΛΔΕΑΝΣΔ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

39 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

40 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

41 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

42 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

43 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΔΠΗΚΔΦΔΗ, ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Μαζεηέο παξαθνινπζνύλ πξνβνιή VIDEO γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Μαζεηέο παξαθνινπζνύλ πξνβνιή VIDEO γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

44 Μαζεηέο θαη ζπληνληζηέο ζπδεηνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Μαζεηέο θαη ζπληνληζηέο ζπδεηνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

45 Μαζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

46 Μαζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Φσηνγξαθία καζεηώλ θαη ζπληνληζηώλ κε ηελ ππεύζπλε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θ. Δπζπκηάδνπ ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ καο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

47 Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζε ζηηγκή ραιάξσζεο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζε ζηηγκή ραιάξσζεο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

48 Παηρλίδη καζεηώλ θαη καζεηξηώλ καδί κε ηελ ππεύζπλε αγσγήο πγείαο θαη ησλ ζπληνληζηώλ ηεο νκάδαο Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

49 Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

50 Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

51 ΔΠΗΛΟΓΟ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Μειεηώληαο ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην ζπξεό γλσξηκίαο ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαίλεηαη όηη νη πξνζδνθίεο ηνπο ηθαλνπνηήζεθαλ θαη ην ράξεθαλ πνιύ. Αλ κειεηήζεη θαλείο ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη ηε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία πξνθύπηεη όηη θέξδηζαλ πνιιά ζε επίπεδν γλώζεσλ. Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηα θσηεηλά ηνπο πξόζσπα ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθά ζε θσηνγξαθίεο ζην βηβιίν ή δεη ηηο βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ζα δηαθξίλεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ, ηε ζπκκεηνρή όισλ ζην πξόγξακκα, (θάζε Γεπηέξα Σεηάξηε ήηαλ όινη παξόληεο γηα πέληε ζπλερόκελνπο κήλεο), ηε ραξά δσγξαθηζκέλε ζην βιέκκα ηνπο θαη ηε δίςα γηα ην θαηλνύξγην θαη δηαθνξεηηθό πνπ είραλ λα παξαθνινπζήζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο θάζε θνξά αιιά θαη ηελ αλππνκνλεζία λα δνπλ, λα ξσηήζνπλ, λα εξεπλήζνπλ, λα εθθξαζηνύλ. Παξαθνινπζώληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ζήκεξα, είλαη δηαθξηηηθή ε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο. Οη ζρέζεηο όισλ κεηαμύ καο έγηλαλ πην δεζηέο, πην θηιηθέο, πην απζόξκεηεο, ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηνπ ζεβαζκνύ πνπ νθείινπκε ζην δηπιαλό καο. Γίλακε νκάδα κε αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμύ καο. Δπραξηζηνύκε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζθιήζεηο καο λα καο επηζθεθζνύλ ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε, θαζώο θαη ηνπο θνξείο πνπ καο δέρηεθαλ ζην ρώξν ηνπο. Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ επραξηζηνύζακε ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ καο, ηνλ θ. Μεζάηθν Γεκήηξην, ν νπνίνο καο εμαζθάιηζε ηνπο θαιύηεξνπο όξνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ην πξόγξακκα καο. Θα ρξεζηκνπνηήζακε ηα ιόγηα ησλ ίδησλ καζεηώλ γηα ην ηη ήηαλ ην πξόγξακκα: «Έλα ηαμίδη ζηελ ελεκέξσζε κε βάξθα ηε ζπλεξγαζία θαη πξννξηζκό ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο» ΜΑ Η Ο 2008 Οη ζπληνληζηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

52 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ.. 2 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ... 4 ΠΨ ΔΟΤΛΕΧΑΜΕ...6 ΣΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ Ο ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΜΑ Ε ΟΜΑΔΕ..8 ΣΟ ΒΙΝΣΕΟ. 10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΟΘΕΜΑΣΨΝ Η ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΑ ΜΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ «ΟΑΙ» ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Η ΚΑΕΣΑ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ ΜΑ ΣΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1 Ο ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 2 Ο..20 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ...24 ΓΙΑΣΙ ΚΑΠΝΙΖΟΤΝ ΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ..24 ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΜΑ...26 ΠΨ ΝΑ ΚΟΧΕΣΕ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ...27 ΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ...28 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ...30 ΠΟΙΗΜΑΣΑ. 31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΙΣΑ ΚΑΙ ΛΕΖΑΝΣΕ.. 38 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΕΠΙΛΟΓΟ ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 51 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα