Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -"

Transcript

1 ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

2 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Μαζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ καδί κε ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 2 -

3 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Αβξακπάθε Αζαλαζία Μπάξκπαο Κώλ/λνο Αβξακπάθεο Αζαλάζηνο Μπεληνύιε Φαλή Αγνξάθεο Μηράιεο Παιηάηζηνπ Έιελα Βαζηιείνπ Βαζηιηθή Παηξακάλεο ηέθαλνο Γξεγνξηάδεο ηέξγηνο άββαο ηέιηνο Κίλαιεο Βαζίιεο Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξεο Κνύληηνο Φάλεο Σνύξιηαξε Γήκεηξα Ληόιηνο Κώζηαο Φίηζηνο Υξήζηνο Ο ζπληνληζκόο θαη ε επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ηεο νκάδαο έγηλε από ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο Σπράια Φηιία θαη ηώπε Άγγειν. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 3 -

4 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Με κία από ηηο πην βιαβεξέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξώπνπ, ην θάπληζκα επέιεμε λα αζρνιεζεί εζεινληηθά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά κηα νκάδα 16 καζεηώλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ ζηα πιαίζηα ηεο εθπόλεζεο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο δελ ήηαλ ηπραία. ηελ πξώηε ζπλάληεζε πξνηάζεθε από ηα κέιε ηεο νκάδαο κία ζεηξά από ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζακε λα δηαπξαγκαηεπηνύκε. Ωζηόζν, ε ηξαγηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο, πνπ παξνπζηάδεη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ ζην άκεζν θαη επξύηεξν θνηλσληθό καο πεξηβάιινλ λα θαπλίδεη, καο έδσζε ην εξέζηζκα λα επηιέμνπκε, λα αζρνιεζνύκε κε απηή ηε «λόκηκε» ζα ιέγακε κνξθή ζαλάηνπ, πνπ έρεη θαηαζηεί επηδεκία ζηε ζύγρξνλε επνρή. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα ώζηε ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο λα κε γίλεη κε ηηο θιαζηθέο, θνπξαζηηθέο θαη αληαξέο νκηιίεο εθ κέξνπο ησλ ζπληνληζηώλ θαζεγεηώλ, αιιά λα ζηεξηρζεί ζηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή καο δξάζε. Απαηηήζεθαλ, ινηπόλ, αξθεηέο ώξεο δνπιεηάο, δηαβάζκαηνο, κειέηεο, ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ, πξνεηνηκαζίαο, δηελέξγεηαο γθάινπ θαη ζπλεληεύμεσλ, επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Οη δξαζηεξηόηεηέο καο πεξηιάκβαλαλ ζπδεηήζεηο, πξνβνιέο ηαηληώλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα, αλαιύζεηο, παηρλίδηα ξόισλ, εξσηεκαηνιόγηα, επίζθεςε ζε δηάθνξνπο ρώξνπο θ.α. Η αιήζεηα είλαη όηη πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο δελ είραλ άκεζε ζρέζε κε ην βαζηθό ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, αιιά ζπληεινύζαλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ καζεηώλ θαη γεληθόηεξα ζηε δηακόξθσζε κηαο θνηλήο θηινζνθίαο θαη αληίιεςεο. Έρνληαο σο ζιόγθαλ ηελ έθθξαζε «ΤΣΙΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ» Θέζακε σο απώηεξνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο: ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, ηελ ελεκέξσζή καο θαη ηελ απόθηεζε πνιύπιεπξεο γλώζεο γύξσ από ην ζέκα ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 4 -

5 ηε ζπκβνιή καο ζηελ ελεκέξσζε όισλ όζσλ δε γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο αιιά θαη ζηελ πξόιεςε ηνπ θηλδύλνπ πνπ απεηιεί ηελ πγεία όισλ καο, παζεηηθώλ θαη ελεξγεηηθώλ θαπληζηώλ. Με ην έληππν απηό ε νκάδα Αγσγήο Τγείαο ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ ζθνπεύεη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθε, ην πιεξνθνξηαθό πιηθό πνπ ζπγθέληξσζε, λα ελεκεξώζεη γηα ηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ήξζε ζε επαθή θαη ηνπο ρώξνπο ηνπο νπνίνπο επηζθέθηεθε θαη ηέινο ην πώο κνηξάζηεθε ηελ εκπεηξία ηεο κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Η νκάδα μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο πεξί ηα ηέιε Ννεκβξίνπ. Η αξρηθή ελεκέξσζε πνπ έγηλε ζηνπο καζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ θπξηνιεθηηθά «μεζήθσζε» έλα θύκα εζεινληώλ. Με ηνλ αξηζκό ησλ 16 αηόκσλ θάλακε ηηο πξώηεο καο ζπλαληήζεηο, ζηε ζπλέρεηα, όκσο, ν αξηζκόο απηόο ζηαζεξνπνηήζεθε ζηνπο 14 κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ όινπ πξνγξάκκαηνο. Η νκάδα ζπγθεληξσλόηαλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα εθηόο σξαξίνπ ζρνιείνπ, θάζε Γεπηέξα θαη Σεηάξηε. Γελ δηζηάζακε, επνκέλσο, λα δηαζέζνπκε πνιύ από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο, αθνύ επξόθεηην γηα θάηη πνιύ δεκηνπξγηθό. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 5 -

6 ΠΧ ΓΟΤΛΔΦΑΜΔ ηελ πξώηε καο ζπλάληεζε σο νκάδα Αγσγήο Τγείαο, εθηόο από ην όηη επηιέμακε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, δώζακε θπξίσο έκθαζε ζηελ ίδηα καο ηελ νκάδα. Μία νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα θαίλεηαη πσο είλαη κία ζρεηηθά εύθνιε ππόζεζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο δελ είλαη, θαζώο αθνξά κηθξνύο καζεηέο, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο δελ είραλ ζην παξειζόλ ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ άιινλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην πξντόλ νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. ηελ πξώηε καο επαθή, ινηπόλ, ήηαλ αλαγθαία ε θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξε γλσξηκία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. αλ νκάδα ζπγθεληξσζήθακε θαη παίμακε θάπνηα παηρλίδηα, κε ηα νπνία δηαζθεδάζακε, αιιά ην θπξηόηεξν γλσξηζηήθακε κεηαμύ καο θαη ζέζακε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. Με ηα παηρλίδηα απηά κάζακε ηνπο όξνπο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην δηάινγν κε ηνπο εθάζηνηε ζπλνκηιεηέο καο θαη δηαπηζηώζακε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο κηαο νκαδηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σειηθά, κεηά από πνιιή θνπβεληνύια, ζπληάμακε θαη ζπλππνγξάςακε έλα Σσμβόλαιο Σσνεργασίας, δίλνληαο ην ιόγν καο όηη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηεξήζνπκε ηνπο όξνπο όζν κπνξνύκε πεξηζζόηεξν, νύησο ώζηε λα είκαζηε κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη ζπληνληζκέλε νκάδα. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 6 -

7 ΣΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η μμάδα αγςγήξ ογείαξ ημο Γομκαζίμο Ν. Σμοιίμο ζομθςκμύμε όηη ζα δμοιέρμομε με όιεξ ηηξ δοκάμεηξ μαξ ώζηε κα πεηύπεη ημ πνόγναμμά μαξ. Γηα ημ ζθμπό αοηό ζέζαμε ημοξ παναθάης όνμοξ θαη ζοκηάλαμε ημ παναθάης ζομβόιαημ ζοκενγαζίαξ: Θα αθμύμε πάκηα με πνμζμπή ημ ζοκμμηιεηή μαξ Θα δείπκμομε πάκηα αιιειμθαηακόεζε. Θα αθμύμε θαη ζα ζοδεημύμε πάκηα ηηξ γκώμεξ ηςκ οπμιμίπςκ μειώκ ηεξ μμάδαξ. Θα αιιειμβμεζμύμαζηε ζημ ένγμ μαξ. Η ενγαζία μαξ είκαη μμαδηθή. Σε θαμία πενίπηςζε δε ζα αθήζμομε θάπμημκ κα ηεκ θαηαζηήζεη αημμηθή. Όπμημξ δε δμοιεύεη, ζα θεύγεη από ηεκ μμάδα. Δεκ ζα θμνμσδεύμομε μύηε ζα ζανθάδμομε μ έκαξ ημκ άιιμ. Θα δμοιεύμομε με οπεοζοκόηεηα θαη δήιμ. Θα είμαζηε δηαθνηηηθμί μ έκαξ απέκακηη ζημκ άιιμ. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 7 -

8 Ο ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΜΑ Δ ΟΜΑΓΔ ηε δεύηεξε καο ζπλάληεζε έγηλε ν δηαρσξηζκόο καο ζε νκάδεο εξγαζίαο. Οξίζηεθαλ ηέζζεξηο νκάδεο. 1. Η πξώηε νκάδα ζα αλαιάκβαλε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο. ε απηή ηελ νκάδα εξγαζίαο απνθαζίζακε λα ζπκκεηέρνπκε όινη, ώζηε λα ζπγθεληξσζνύλ θαηά ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο. Οξίζακε σο πεγή άληιεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, βηβιία, εγρεηξίδηα επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ θνξέσλ, ηζηνζειίδεο ηνπ Internet θ.α. ηε ζπλέρεηα ν θαζέλαο καο επέιεμε λα αζρνιεζεί κε έλα από ηα ππνζέκαηα πνπ νξίζακε ζηελ πξώηε καο ζπλάληεζε ώζηε λα απνθεπρζνύλ ελδερόκελεο αιιεινζπγθαιύςεηο θαη παξαιείςεηο. 2. Η δεύηεξε νκάδα, ε θαιιηηερληθή νκάδα, ζα αλαιάκβαλε ηελ θαιιηηερληθή έλδπζε ηεο εξγαζίαο καο. Να θηινηερλήζεη, δειαδή, αθίζεο, ζθίηζα, θαξηθαηνύξεο, θνιιάδ, όπσο επίζεο θαη έλα δίπηπρν κε ην νπνίν ζα γηλόηαλ ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηώλ καο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. 3. Η ηξίηε νκάδα, ε δεκνζηνγξαθηθή νκάδα, ζα αλαιάκβαλε ηε ζύληαμε, ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή θαζώο θαη ηελ επεμεξγαζία δύν εξσηεκαηνινγίσλ από ηα νπνία ην έλα ζα απεπζπλόηαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ην άιιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η ίδηα νκάδα ζα αλαιάκβαλε επίζεο λα θάλεη ξεπνξηάδ κε ζπλεληεύμεηο ζην ζρνιείν, ζηνπο δξόκνπο θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, όπσο επίζεο θαη λα πάξεη ζπλεληεύμεηο από θαπληζηέο θαη κε θαπληζηέο, αιιά θαη από εηδηθνύο γηαηξνύο. 4. Η ηέηαξηε νκάδα, ε ζπγγξαθηθή νκάδα, ζα αλαιάκβαλε λα δαθηπινγξαθήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηα εξσηεκαηνιόγηα, ηα ελεκεξσηηθά δίπηπρα θαζώο θαη ην παξόλ έληππν, όπνπ παξνπζηάδνπκε ηελ εξγαζία καο. Πηάζακε ινηπόλ δνπιεηά αξρίδνληαο κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηα ππνζέκαηα ηνπ θαηαιόγνπ καο. Οη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζακε πξνήιζαλ από ην ζεξθάξηζκά καο ζην Internet. ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο βξήθακε αξθεηά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία θαη ηα ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ εξγαζία καο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 8 -

9 Η ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο Καξδηνινγίαο Η ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο Η ηζηνζειίδα ηεο Ιαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελώλ Η ηζηνζειίδα ηαηξηθώλ ζεκάησλ ηνπ in.gr Η ηζηνζειίδα ηνπ Ιαηξηθνύ Γηαγλσζηηθνύ Κέληξνπ Η ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 9 -

10 ΣΟ ΒΗΝΣΔΟ ε κία από ηηο ζπγθεληξώζεηο καο έγηλε ε πξνβνιή δύν ληνθηκαληέξ πνπ αθνξνύζαλ ην θάπληζκα. Με κεγάιν ελδηαθέξνλ έγηλε ε παξαθνινύζεζε ησλ ληνθηκαληέξ απηώλ από ηα παηδηά, θαζώο μεθύγακε ιίγν από ηηο δηαιέμεηο θαη ηα παηρλίδηα θαη ραιαξώζακε καζαίλνληαο ηαπηόρξνλα παξαθνινπζώληαο ηα ζην βίληεν. ηα ληνθηκαληέξ απηά γηλόηαλ ιόγνο γηα ηελ ελλνηνινγία ηνπ θαπλίζκαηνο, ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζην θάπληζκα, ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, όπσο επίζεο θαη γηα ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο θαη πνξίζκαηα. Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπο αθνινύζεζε θνπβεληνύια, όπνπ θαηαγξάςακε ηηο εληππώζεηο καο, ηηο απνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο, Ιδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη απνθαζίζακε λα πείζνπκε ηνπο εαπηνύο καο λα κελ θαπλίζνπκε πνηέ αιιά θαη ηνπο ήδε θαπληζηέο λα δηαθόςνπλ απηή ηε βιαβεξή ζπλήζεηα. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο παξαθνινπζνύλ πξνβνιή VIDEO γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

11 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ηε ζπλέρεηα νη θαζεγεηέο καο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ καο βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηάινγν ππνζεκάησλ, όπνπ θαη ζα εζηηάδακε ην έξγν καο. Σν ζέκα γξάθηεθε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη ηα παηδηά έγξαςαλ από θάησ νπνηαδήπνηε ηδέα ηνπο ήξζε ζην κπαιό ζρεηηθά κε ην ζέκα. Πνιύ γξήγνξα γέκηζε ν πίλαθαο κε ηδέεο. Δπόκελε θίλεζε καο ήηαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο ηδέεο απηέο εληάζζνληάο ηηο ζε επξύηεξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Καη λα ν θαηάινγνο ππνζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζακε: 1. Ση είλαη ην θάπληζκα. Σα είδε ηνπ θαπλνύ θαη ηα κέζα θαπλίζκαηνο. 2. Σα αίηηα πνπ νδεγνύλ ηνλ άλζξσπν ζην θάπληζκα. 3. Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Σν ηζηγάξν θίινο πνπ ζθνηώλεη. 4. Σν παζεηηθό θάπληζκα. 5. Πώο λα θόςεηε ην θάπληζκα. 6. Σζηγάξν θαη δηαθήκηζε. 7. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 8. Λέμεηο θιεηδηά Κάζε κέινο ηεο νκάδαο πήξε αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ θαηαιόγνπ θαη αλέιαβε λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ππόζεκα. Με ην ηέινο απηήο ηεο πξώηεο καο ζπγθέληξσζεο δηαλεκήζεθε ζε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο έλα ελεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα ηνπο θεδεκόλεο καο, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ θαη απηνί γηα ηε δξαζηεξηόηεηα καο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

12 Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή πνπ απνθαζίζακε λα ελεξγνπνηεζνύκε επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηαπηζηώζακε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε εμεηδηθεπκέλνπο επάλσ ζην θάπληζκα θνξείο. Αλαπηύμακε, ινηπόλ, ζπρλή αιιεινγξαθία θαη κε ηελ Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, πνπ καο πξνκήζεπζαλ κε ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθό πιεξνθνξηαθό πιηθό, θπιιάδηα, αθίζεο, ηξίπηπρα, θ.α. Σέινο, ήξζακε ζε επαθή θαη κε ην Κέληξν Πξόιεςεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ «ΟΑΙ», πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο παξαθνινπζνύλ νκηιία ζρεηηθά κε ην θάπληζκα από ην Κέληξν Πξόιεςεο θαη ρξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ «ΟΑΗ» πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

13 Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ «ΟΑΗ» ηηο 16 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008, πξνζθαιέζακε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ «ΟΑΙ», πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο, γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε. ηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ έγηλε θνπβεληνύια ζε θηιηθό ηόλν από ηνπο ππεπζύλνπο, νη νπνίνη καο κίιεζαλ εθηελώο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, γηα ην πξόβιεκα ησλ λαξθσηηθώλ θαη δέρηεθαλ θαηαηγηζκό εξσηεκάησλ καο, ζηα νπνία απάληεζαλ κε κεγάιε πξνζπκία θαη επθξίλεηα ιύλνληαο ηηο απνξίεο καο. Αθνινπζώληαο ε νκάδα Αγσγήο Τγείαο ηνπ Γπκλαζίνπ απνζύξζεθε κε ηνπο εηδηθνύο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ππεπζύλσλ ησλ πξνγξακκάησλ, όπνπ θαη δηαηύπσζαλ ηηο ζθέςεηο-εκπεηξίεο ηνπο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο. Η επίζθεςε ησλ εηδηθώλ απηώλ ππήξμε πξάγκαηη πνιύ νπζηαζηηθή γηα ηα παηδηά γη απηό, θαη ηνπο επραξηζηνύκε πνιύ. Ζ θ. Φαλή Καξαγθηόδε ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

14 ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην άκεζα αληηιεπηέο νη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο ηνπ αλζξώπνπ εθηειέζακε έλα πείξακα, ζηνρεύνληαο ζηελ αλαθάιπςε ησλ βιαβεξώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρεη ην ηζηγάξν. ε έλα θαζαξό πιαζηηθό κπνπθάιη ηνπνζεηήζακε βακβάθη. Καηόπηλ, ζηεξεώζακε κε πιαζηειίλε ζην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ έλα γπάιηλν πιαζηηθό ζσιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζακε έλα ηζηγάξν ζην άλνηγκά ηνπ. Αλάβνληαο ην ηζηγάξν θαη πηέδνληαο ειαθξά ην κπνπθάιη παξαηεξνύζακε ηηο κεηαηξνπέο ζην ρξώκα ηνπ βακβαθηνύ. Όζν πεξλνύζε ε ώξα, δηαπηζηώλακε πσο ην «θαπζαέξην» πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηελ θαύζε θηηξίληδε ην βακβάθη. Όηαλ ηειείσζε ην πείξακα θαη βγάιακε ην βακβάθη έμσ, ην απνηέιεζκα ήηαλ εληππσζηαθό: ην άζπξν βακβάθη εμαηηίαο ηεο ληθνηίλεο πήξε έλα θαθέ ρξώκα θαη βεβαίσο κύξηδε έληνλα. Παξαιιειίδνληαο ην παξαπάλσ πείξακα κε απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηα πλεπκόληα ηνπ αλζξώπνπ, όηαλ απηόο θαπλίδεη, θαηαιήμακε εύθνια ζην ζπκπέξαζκα όηη απηά «καπξίδνπλ» κε ηελ εηζξνή ηεο ληθνηίλεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα πείξακα γηα ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο ηνπ αλζξώπνπ. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

15 Ζ ΚΑΔΣΑ Μηα από ηηο πην επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ε θαιιηηερληθή νκάδα ήηαλ ε ζπιινγή ηξαγνπδηώλ ζρεηηθά κε ην ηζηγάξν. Μεηά από κεγάιε έξεπλα, θνπηαζηηθή, κα ζπλάκα δηαζθεδαζηηθή, θαηαξηίζηεθε έλαο καθξύο θαηάινγνο κε ηξαγνύδηα πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζην θάπληζκα. Από ηελ πξώηε ζηηγκή θάλεθε πσο ε εξγαζία απηή δε ζα ήηαλ εύθνιε ππόζεζε, αθνύ εμ αξρήο γλσξίδακε πσο πιήζνο Διιήλσλ θαιιηηερλώλ έρνπλ αλαθεξζεί κε ηνπο ζηίρνπο ηνπο ζην ζέκα απηό. Δπνκέλσο, πνιύ δύζθνια ζα κπνξνύζακε λα θαηαζηαιάμνπκε ζε θάπνηα από απηά γηα λα ηα αληηγξάςνπκε ζε κία θαζέηα. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη πσο δηαπηζηώζακε όηη ην θάπληζκα εκπλέεη ηνπο θαιιηηέρλεο ζηελ έθθξαζε πνηθίισλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ: ηεο ραξάο, ηεο ιύπεο, ηνπ πόλνπ, ηνπ έξσηα, ηνπ θεθηνύ, ηεο δηαζθέδαζεο θ.α. Παξαζέηνπκε ινηπόλ ηνπο ηίηινπο ησλ ηξαγνπδηώλ απηώλ: 1. Ή ην ηζηγάξν ή εγώ - Ν. Καξβέιαο 2. Σα ηζηγάξα, ηα πνηά θαη ηα μελύρηηα - Υ. Κπξηαδήο 3. Άλαςε ην ηζηγάξν - Μαξηώ 4. αλ ην ηζηγάξν -. Βνιάλεο 5. Καξδηά κνπ - Π. Παπαδνπνύινπ 6. Η ηακπαθέξα - Μαξηώ 7. Ση ζνπ θαλα θαη πίλεηο - Π. Πάλνπ 8. Σζηγάξν αηέιεησην -. Μάιακαο 9. ην ηζηγάξν πνπ θξαηώ - Γ. Κόηζηξαο 10. Η δσή κνπ όιε - Γ. Παλαγησηόπνπινο 11. Θ αλάβσ κε ηζηγάξα, ζα ζβήλσ κε πνηά - Υ. Αιεμίνπ 12. ην άδεην κνπ παθέην - Φ. Νηθνιάνπ 13. Σν βαπόξη απ ηελ Πεξζία - Β. Σζηηζάλεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

16 ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ ΜΑ Από ηνλ Ιαλνπάξην ε Οκάδα εηνίκαζε θαη αλάξηεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ έλα ηακπιό κε αθίζεο, ζθίηζα, νδεγίεο θαη ζηαηηζηηθά - όια πξντόληα ηεο εξγαζίαο καο - πνπ αλά δηαζηήκαηα αλαλεσλόηαλ κε θαηλνύξγην πιηθό. Η Οκάδα πξνέβε ζηελ ελέξγεηα απηή ζηνρεύνληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ αιιά θαη όζσλ εηζέξρνληαλ ζηελ αίζνπζα απηή (θαζεγεηέο θαη γνλείο). Οη καζεηέο Παηξακάλεο ηέθαλνο θαη Ληόιηνο Κσλζηαληίλνο εηνηκάδνπλ ην ηακπιό Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

17 ΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΜΑ Πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία καο λα είλαη θαηά ην δπλαηό πην νινθιεξσκέλε απνθαζίζακε λα ζπληάμνπκε, λα δηαθηλήζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε δύν εξσηεκαηνιόγηα έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζνκε ηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε απηό, θαζώο επίζεο θαη ην βαζκό ελεκέξσζεο θαη γλώζεο ησλ θαπληζηώλ γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα. Σν έλα αθνξνύζε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γηαθηλήζεθε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη απαληήζεθε από 20 καζεηέο, ελώ ην δεύηεξν δηαθηλήζεθε ζην ρσξηό θαη απαληήζεθε από 32 αλζξώπνπο. Ξερύζεθαλ ινηπόλ ζηνπο δξόκνπο εθηειώληαο δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα εξσηεκαηνιόγηα απηά, όπσο επίζεο θαη ηα ζηαηηζηηθά καο ζπκπεξάζκαηα. Φσηνγξαθία καζεηώλ θαη ζπληνληζηώλ κε ηελ ππεύζπλε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θ. Δπζπκηάδνπ ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ καο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

18 ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ Ηιηθία : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΗΓΑΡΟ «Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ» Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Αθνύ δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζεκεηώζηε κε έλα ην ηεηξαγσλάθη κε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη. 1. νπ έρνπλ κηιήζεη νη γνλείο ζνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 2. νπ έρνπλ κηιήζεη ζην ζρνιείν ζνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 3. Ννκίδεηο όηη είλαη επαξθείο νη γλώζεηο ζνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 4. Έρεηο θαπλίζεη πνηέ; ΝΑΗ ΟΥΗ 5. Δάλ απάληεζεο ΝΑΗ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε πνηα ήηαλ ε αηηία Γηα λα απνδείμεηο όηη κεγάισζεο νπ ην πξνζέθεξαλ Από πεξηέξγεηα Άιινη ιόγνη 6. Πηζηεύεηο όηη ην θάπληζκα ζνπ δίλεη θύξνο θαη ζε θάλεη πην πεξηδήηεην ζην άιιν θύιν; ΝΑΗ ΟΥΗ 7. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ πσο, αλ θαπλίδεηο,ππάξρεη πηζαλόηεηα λα επηθέξεηο ζεκαληηθέο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκό ζνπ; ΝΑΗ ΟΥΗ 8. Πηζηεύεηο πσο, αλ θάπνηνο θαπλίδεη ιηγόηεξα από 10 ηζηγάξα ηελ Ηκέξα, δελ επηθέξεη βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ; ΝΑΗ ΟΥΗ 9. Γλσξίδεηο πόζεο θαη πνηεο αζζέλεηεο πξνθαιεί ην θάπληζκα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; ΝΑΗ ΟΥΗ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

19 10. Γλσξίδεηο πόζνη πεξίπνπ άλζξσπνη πεζαίλνπλ εηεζίσο ζηε ρώξα καο από αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζην θάπληζκα; ΝΑΗ ΟΥΗ 11. Γλσξίδεηο ηη είλαη ην παζεηηθό θάπληζκα; ΝΑΗ ΟΥΗ 12. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΗ παίξλεηο κέηξα ώζηε λα ην απνθεύγεηο; ΝΑΗ ΟΥΗ 13. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΗ λα αλαθέξεηο πεξηιεπηηθά ηα κέηξα απηά ; Α... Γ... Β... Γ Καπλίδεη θάπνηνο από ηνπο γνλείο ζνπ ; ΝΑΗ ΟΥΗ 15. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο ΝΑΗ πηζηεύεηο όηη απηή ε ζηάζε ηνπο ζε επεξεάδεη θαη ζέλα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θαπλίζκαηνο; ΝΑΗ ΟΥΗ 16. Τπάξρεη κέινο ηεο παξέαο ζνπ πνπ θαπλίδεη; ΝΑΗ ΟΥΗ 17. ε ελνριεί λα θαπλίδνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ; ΝΑΗ ΟΥΗ 18. Τπάξρνπλ ηζηγάξα πνπ δελ πξνμελνύλ βιάβεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; ΝΑΗ ΟΥΗ 19. Πηζηεύεηο όηη νη γπλαίθεο πνπ θαπλίδνπλ πξνθαινύλ ιηγόηεξεο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπο απ όηη νη άληξεο; ΝΑΗ ΟΥΗ 20. Θα ήζειεο λα ππάξρνπλ καζήκαηα ή εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ή πηζηεύεηο πσο είζαη ήδε ελεκεξσκέλνο; ΝΑΗ ΟΥΗ είκαη ελεκεξσκέλνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

20 ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ Δ Ρ Χ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Η Ο Φύιν : Άληξαο Γπλαίθα Ζιηθία : θαη άλσ 1. Έρεηο θαπλίζεη πνηέ; ΝΑΗ ΟΥΗ 2. Η πξώηε ζαο εκπεηξία ήηαλ : Δπράξηζηε Γπζάξεζηε 3. ε πνηα ειηθία θαπλίζαηε ην πξώην ζαο ηζηγάξν; 4. ε πνηα ειηθία αξρίζαηε λα θαπλίδεηε ζπζηεκαηηθά;..εηώλ..εηώλ 5. Καπλίδεηε; Α Καζεκεξηλά Β Κάπνηεο θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Κάπνηεο θνξέο ηνλ κήλα 6. πόζα ηζηγάξα θαπλίδεηε ηελ εκέξα; θαη άλσ 7. Καπλίδεηε κέζα ζε θιεηζηό ρώξν; ΝΑΗ ΟΥΗ 8. Έρεηε παηδηά; ΝΑΗ ΟΥΗ 9. Αλ ΝΑΗ θαπλίδεηε παξνπζία ηνπο ; ΝΑΗ ΟΥΗ 10. Γηαθόςαηε πνηέ ην θάπληζκα; ΝΑΗ ΟΥΗ 11. Αλ ΝΑΗ πόζν ρξνληθό δηάζηεκα δηήξθεζε ε δηαθνπή ηνπ; 12. Πνηνη ιόγνη ζαο νδήγεζαλ λα δηαθόςεηε ην θάπληζκα;.... Α... Γ... Β... Γ.. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

21 13. Πνηα ηζηγάξα πξνηηκάηε ; Α Light Β Βαξηά 14. Δίλαη ζσζηό λα επηηξέπεηαη ζηνπο θαπληζηέο λα θαπλίδνπλ παληνύ ; ΝΑΗ ΟΥΗ 15. Σν παζεηηθό θάπληζκα βιάπηεη ηελ πγεία ; ΝΑΗ ΟΥΗ 16. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε πώιεζε πξντόλησλ θαπλνύ; ΝΑΗ ΟΥΗ 17. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε δηαθήκηζε θαη ε πξνώζεζε πξντόλησλ θαπλνύ; ΝΑΗ ΟΥΗ 18. Γλσξίδεηε θάπνηεο από ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; ΝΑΗ ΟΥΗ 19. Αλ ΝΑΗ, πνηεο είλαη απηέο; Γ Καλνληθά Α... Γ... Β... Γ... Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

22 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Αριθμός Τζιγάρων ηην Ημέρα >15 Φύλλο Καπνιζηών 14 13,5 13 ΑΝΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ 12,5 Κάπνιζμα Παροσζία Παιδιών ΝΑΙ ΌΥΙ 0 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

23 Γνώζη για ζσνέπειες ηοσ καπνίζμαηος ΔΠΑΡΚΗ ΜΗ ΔΠΑΡΚΗ Είδος Τζιγάρων light Βαξηά Καλνληθά Ηλικία καπνιζηών >55 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

24 Ση κάζακε ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Κάπληζκα νλνκάδεηαη ε εηζαγσγή θαπλνύ ηζηγάξνπ, πνύξνπ, πίπαο από ην ζηόκα ζηα πλεπκόληα θαη ε εμαγσγή ηνπ κε ηελ εθπλνή. Ο θαπλόο (Nicotiana Tabacum) είλαη έλα θπηό πνπ ηα θύιια ηνπ πεξηέρνπλ πίζζα θαη ληθνηίλε. Σα θύιια ηνπ θαπλνύ θαπλίδνληαη ε καζηνύληαη. Οη νπζίεο πνπ πεξηέρεη ην θπηό απηό κπνξνύλ λα απνξξνθεζνύλ από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε έλαλ εηδηθό ιεπθνπιάζηε πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζώκα, ελώ ε εηζπλνή ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί από ηε κύηε (ζληθάξηζκα) ή αθόκε θαη λα πεξάζνπλ ζηνλ νξγαληζκό κε ην κάζεκα ηζίριαο εκπνηηζκέλεο κε ληθνηίλε. ΓΗΑΣΗ ΚΑΠΝΗΕΟΤΝ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟI; Η αλζπγηεηλή ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο μεθηλά ζπλήζσο ζηε λεαληθή ειηθία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπλήζσο ζηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ νδεγνύλ ζηε «ληθνηηλνκαλία» ζα πξέπεη λα είλαη αηνκνθεληξηθή, κε άμνλα ηνλ άλζξσπν θαη επίθεληξν ηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηά ηα πξώηα παηδηθά ηνπ ρξόληα. Σα αίηηα απηά ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζηελ πξώηε θνηλσληθή νκάδα πνπ εληάζζεηαη ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα δειαδή, ύζηεξα ζηελ παξέα ζπλνκειίθσλ θαη ζην ζρνιείν, όπνπ κεγαιώλεη ην παηδί. Δθ ησλ πζηέξσλ ε αλαδήηεζε απηή κπνξεί λα έρεη αλαθνξά ζηελ επξύηεξε θνηλσλία θαη ζηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απ απηήλ. Πνιινί λένη, ινηπόλ, μεθηλνύλ ην θάπληζκα απιώο γηα λα παίμνπλ, από επηπνιαηόηεηα, κόλν θαη κόλν γηα λα επηβεβαηώζνπλ ζηελ πξάμε ηε ξήζε : «Γνθίκαζε ηα πάληα». Άιινη πάιη από κίκεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. Άιινη λένη μεθηλνύλ ην θάπληζκα γηα λα απνδείμνπλ όηη κεγάισζαλ, σο «έλδεημε αλδξηζκνύ». Πηζηεύνπλ ζπλήζσο όηη ην ηζηγάξν είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζην λα ζρεκαηίζνπλ νη άιινη ζεηηθή εηθόλα γηα απηνύο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ μεθηλνύλ ην θάπληζκα κεηά από παξνηξύλζεηο ηνπ θηιηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο γηα κηα δνθηκή, ζηα πιαίζηα ηεο επηζπκίαο ηνπο λα γίλνπλ δεθηνί Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

25 ζ απηή ηελ νκάδα. Θέινπλ λα θάλνπλ ό,ηη θαη νη θίινη ηνπο, ώζηε λα κελ αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη ζηηο παξέεο ηνπο θαη λα ηπραίλνπλ αλαγλώξηζεο από απηνύο. Θεσξνύλ όηη έηζη απνθηνύλ ηαπηόηεηα θαη εληάζζνληαη ζην ζηελό θύθιν ησλ θίισλ ηνπο. Άιινη πάιη από αληίδξαζε ζηελ αληηπαηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ απηαξρηθόηεηα ή θαη ζηελ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή θάλνληαο θάηη «επηθίλδπλν», «ηνικεξό» θαη «απαγνξεπκέλν». Γελ είλαη θαη ιίγνη νη λένη πνπ πέθηνπλ ζύκαηα ηεο δηαθήκηζεο. Όια ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαηαθιύδνληαη από δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ θαη θάζε ρξόλν μνδεύνληαη δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα παγθνζκίσο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σέινο, ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε έιιεηςε επαξθώλ γλώζεσλ γηα ην θάπληζκα θαη ε απνπζία αμηώλ δσήο θάλνπλ ην άηνκν επάισην ζην θάπληζκα. Ζ ΑΓΝΟΗΑ ΚΟΣΧΝΔΗ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

26 ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Δηζπλνέο ζαλάηνπ Όιεο νη ηαηξηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ην θάπληζκα θαηαδεηθλύνπλ όηη επεξεάδεη ζνβαξά νιόθιεξν ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Οη άλζξσπνη πνπ θαπλίδνπλ δπγίδνπλ θαηά κέζν όξν 2,3 4,5 kg ιηγόηεξν από εθείλνπο πνπ δελ θαπλίδνπλ, αθνύ ην θάπληζκα κεηώλεη ηελ όξεμε γηα ηξνθή γιπθηάο γεύζεο θαη απμάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ν άλζξσπνο θαηαλαιώλεη ζε ζηηγκέο άζθεζεο θαη αλάπαπζεο. Άιιεο ζπλέπεηεο: εθηόο από ηελ εμάξηεζε θαη ηνλ εζηζκό, ε ρξόληα θαηαλάισζε θαπλνύ ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά ζνβαξώλ παζήζεσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Σν μέξσ όηη γίλνκαη αληηθνηλσληθόο πνπ δελ ζέισ λα πεγαίλσ ζε θιεηζηνύο δεκόζηνπο ρώξνπο Σν μέξσ όηη γίλνκαη θαθόο πνπ δελ ζε ζέισ θνληά κνπ Σν ληώζσ πσο είκαη εγώ ην πξόβιεκα, αθνύ είκαη ε κεηνςεθία Σν μέξσ όηη ν θόζκνο δελ ζα αιιάμεη, ό,ηη θαη αλ θάλσ Σν μέξσ όηη ε δσή ζνπ είλαη δηθή ζνπ θαη ηελ θάλεηο ό,ηη ζέιεηο Σε δηθή κνπ δσή όκσο ηελ θάλσ ό,ηη ζέισ εγώ θαη δελ δέρνκαη λα πεζάλσ ΔΓΧ, επεηδή θαπλίδεηο ΔΤ. Δζύ λα πεζάλεηο αθνύ ην ζέιεηο; ΔΓΧ ΟΜΧ ΣΗ ΦΣΑΗΧ; (Σν παζεηηθό θάπληζκα είλαη ε ΣΡΗΣΖ πην ζαλαηεθόξα, ΠΡΟΛΖΦΗΜΖ αηηία ζαλάηνπ!) Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

27 ΠΧ ΝΑ ΚΟΦΔΣΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Γηα όζνπο ηώξα έρνπλ απνθαζίζεη λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα νη παξαθάησ ζπκβνπιέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζεκαληηθά: Γλσζηνπνηήζηε ηελ απόθαζε ζην θηιηθό θαη νηθνγελεηαθό ζαο πεξηβάιινλ Αθήζηε λα πεξάζνπλ 2-3 βδνκάδεο πξηλ μεθηλήζεηε ηελ πξνζπάζεηα Φξνληίζηε ην δηάζηεκα απηό λα κελ ζπκπίπηεη κε δπζθνιίεο θαη ζηελαρώξηεο Απνθύγεηε ζηελ αξρή ηνπο παξάγνληεο πνπ ζαο πξνθαινύλ ηε δηάζεζε γηα θάπληζκα, όπσο θαθέδεο, νηλνπλεπκαηώδε, μελύρηηα, ηζαθσκνύο θ.α. Παξαθαιέζηε ηνπο δηθνύο ζαο θαη ηνπο θίινπο ζαο λα κελ θαπλίδνπλ κπξνζηά ζαο θαη λα κελ αθήλνπλ ηζηγάξα γύξσ ζαο Αληηζηαζείηε ζηνλ πεηξαζκό «γηα έλα θαη κόλν» ηζηγάξν Πεξηνξίζηε ηνλ εθλεπξηζκό ζαο κε δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο, ζπνξ θαη ςπραγσγία Γείμηε απνθαζηζηηθόηεηα ηηο πξώηεο κέξεο. Ζ αλάγθε γηα θάπληζκα κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε παξάιιεια θαη θάπνηα από ηηο κεζόδνπο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, όπσο ηζίριεο ληθνηίλεο, απηνθόιιεηα ληθνηίλεο, βεινληζκό Ξαλαδνθηκάζηε, αλ απνηύρεηε. Λίγνη ηα θαηαθέξλνπλ κε ηελ πξώηε, θαη ζπκεζείηε ν θαζέλαο κπνξεί λα θόςεη ην θάπληζκα, αξθεί λα ζέιεη, κε ή ρσξίο βνήζεηα. Καιή ηύρε! Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

28 ΣΗΓΑΡΟ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Η δηαθήκηζε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηώληζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ελζαξξύλνληαο θπξίσο ηνπο λένπο λα θαπλίζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ έηζη κηα ηδηαίηεξε επηθίλδπλε έμε, πξηλ θαιά - θαιά σξηκάζνπλ θαη θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβώο ηνπο πξνζθέξεη ην ηζηγάξν θαη ηηο νιέζξηεο επηπηώζεηο ηνπ ζηελ πγεία ηνπο. Ωζηόζν, δηαπηζηώλνπκε όηη παηδηά νινέλα θαη κηθξόηεξεο ειηθίαο αξρίδνπλ λα εζίδνληαη ζηε ληθνηίλε. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

29 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Κάζε ηζηγάξν πνπ θαπλίδνπκε αθαηξεί 5,5 ιεπηά από ηε δσή καο 1 ζηνπο 4 θαπληζηέο ζα πεζάλεη από ην θάπληζκα Έλαο θαπληζηήο ράλεη ρξόληα από ηε δσή ηνπ πνιίηεο ηεο Δπξώπεο ράλνπλ θάζε ρξόλν ηε δσή ηνπο από αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα Σν 2025 ηα ζύκαηα από ην θάπληζκα αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ην Η Διιάδα είλαη ε 1 ε ρώξα ζε θαπληζηέο ζηελ Δπξώπε θαη 3 ε ζηνλ θόζκν κεηά ηελ Κύπξν θαη ηελ Κνύβα Σν 43 % ηνπ Διιεληθνύ πιεζπζκνύ θαπλίδεη παηδηά γελληνύληαη θάζε ρξόλν πξόσξα ζηελ Δπξώπε εμαηηίαο ηνπ θαπλίζκαηνο ησλ γνληώλ ηνπο έθεβνη μεθηλνύλ θαζεκεξηλά ην θάπληζκα Σν 17% ησλ ζαλάησλ από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα αθνξά παζεηηθνύο θαπληζηέο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

30 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

31 ΠΟΗΖΜΑΣΑ: Νάλζπ Αβξακπάθε Κάζε κέξα βιέπσ ηε κακά κνπ ζην ζαιόλη λα θαπλίδεη θαη ηεο ιέσ λα θύγεη ζην κπαιθόλη, απηή όκσο ζπλερίδεη, ηα πλεπκόληα καο καπξίδεη. Γηαηί ην λα εηζπλέεηο άιινπ θαπλό είλαη πνιύ πην βιαβεξό. Παζεηηθνύο θαπληζηέο ηνπο ιέλε, απηνί όκσο θαζόινπ δελ θηαίλε. Δίδα έλα ηζηγάξν θαη είπα λα θνπκάξσ αιιά κεηά ζθέθηεθα πσο ηε δσή κνπ ζα ραιάζσ Αλ πάξεηο ηζηγαξάθη, βάιην ζην ηαζάθη, γηαηί είλαη θαθό θαη ζα πάζεηο θάηη ζνβαξό Πάξε έλα ηζηγάξν, θάλην θνκκαηάθηα, γηα λα γίλεηο παξάδεηγκα ζηα κηθξά παηδάθηα Βαζηιηθή Βαζηιείνπ Σζηγαξάθη, ηζηγαξάθη ζα ην θαο ην θεθαιάθη. Κάζε κέξα ηζηγαξάθη, ζα καπξίζεη ην πλεπκνλάθη Απ ηε κηα κεξηά νη θαπληζηέο θαη απ ηελ άιιε νη αζιεηέο. Πνηνο ζα δήζεη πην πνιύ; Σζηγάξν θαη πνηό ζνιώλνπλ ην κπαιό. Σηο θηλήζεηο ηνπ δελ ζθέθηεηαη θαη ην κπαιό ηνπ παξαθέξεηαη. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

32 Φαλή Μπεληνύιε Σν θάπληζκα ζθνηώλεη, ηε δσή ζνπ κεηώλεη! Σελ ηζέπε ζνπ ζα αδεηάζεηο, θη αλ είζαη θαη κακά, βιάπηεηο ηα παηδηά! Σζηγάξν αλ δνθηκάζεηο, αλ ζνπ γίλεη θαη ζπλήζεηα ζα ρξεηαζηείο βνήζεηα! Κη αλ θαπλίζεηο, έρεηο δηθαίσκα πίζσ λα γπξίζεηο, ηε δσή ζνπ λα δηεθδηθήζεηο, ηα πλεπκόληα ζνπ λα θαζαξίζεηο θαη κηα δσή θαιύηεξε λα δήζεηο! Σε δσή ζνπ γηα λα δήζεηο, πξέπεη καθξηά από ην ηζηγάξν λα ηελ νδεγήζεηο, πνηέ κελ θαπλίζεηο, ηα πλεπκόληα ζνπ ζα καπξίζεηο! Γήκεηξα Σνύξιηαξε Σζηγάξν κελ θαπλίζεηο, αλ ζεο δσή πνηνηηθή λα δήζεηο!!! ηε δσή κνπ πείζκα έβαια ηζηγάξν λα κελ θαπλίζσ, κε πλεπκόληα θαζαξά ζέισ λα δήζσ. Σζηγάξν κνπ είπαλε λα θαπλίζσ, ηάρα λα έρσ παξέα ζηνλ θαεκό, δελ ήμεξα όκσο όηη ζα έθαλε ζηελ πγεία κνπ ηόζν κεγάιν θαθό. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

33 Έιελα Παιηάηζηνπ Μπιέρηεθεο κηα λύρηα κε κηα παξέα θαη πήξεο απόθαζε κνηξαία! Γνθηκάδεηο, μαλαδνθηκάδεηο θαη λόεκα δελ βγάδεηο. Απόιαπζε δελ βξίζθεηο, κόλν ηνλ εαπηό ζνπ ξίρλεηο! Κη αλ δελ ην δηαηζζαλζείο ζηε θάθα ζα πηαζηείο ζαλ αλόεηνο ζα εζηζηείο!!! Σζηγάξν: ν θίινο πνπ ζε παξεγνξεί Σν ηζηγάξν δελ ζνπ πάεη, γηαηί ζην ηέινο ζηελ θαξδηά ζε ρηππάεη. ηελ αξρή ζε ιπηξώλεη θαη ζην ηέινο ζε ζθνηώλεη. Κη αλ αθόκα πξνβιήκαηα έρεηο πνιιά θαη δελ είζαη θαιά, κελ λνκίδεηο όηη ην θάπληζκα ζα ζε βγάιεη πνπζελά. θέςνπ πην ζσζηά! Γηα λα πάο «κπξνζηά» θξάηα ην καθξηά. Πάλσ απ όια ε πγεία, ηίπνηα άιιν δελ έρεη ζεκαζία. Σν ηζηγάξν ηα πλεπκόληα ζνπ καπξίδεη θαη ηελ θαξδηά ζνπ ξαγίδεη. πκθέξνληα άιισλ κεγάισλ εμππεξεηεί θαη ζέλα ζαλ αλόεην λα πείζεη πξνζπαζεί. Σελ ηζέπε ζνπ αδεηάδεη θαη ηελ θαηαζηξνθή ζνπ εηνηκάδεη. Γε ζα γιηηώζεηο απ απηή, δε ζα ρεηο λα πιεξώζεηο νύηε ην θαή θαη βάιε ην κπαιό ζνπ λα ζθεθηεί λα πάξεη απόθαζε ζσζηή. θαη ζην ζάλαην ζε σζεί! Αλ πηζηεύεηο θαη ζπ, όηη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ζνπ δελ πξνθαιεί Αλ θαπλίζεηο, ηα δάρηπιά ζνπ ζα θηηξηλίζεηο, ζα ζ ελεκεξώζσ ηα δόληηα ζνπ ζα βξσκίζεηο, θαη γηα ην αληίζεην ηα πλεπκόληα ζνπ ζα καπξίζεηο, ζα ζε πείζσ ζηε ζηηγκή! ηελ πγεία ζνπ ζα δηαιύζεηο, πνιύ πηζαλό θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα λα απνθηήζεηο Σν θάπληζκα είλαη ηξαγηθό θαη ηα παηδηά ζνπ ζα αξσζηήζεηο. γηα ηελ πγεία πνιύ βιαβεξό! Έηζη ζεο λα θαηαληήζεηο; Ο θαπλόο είλαη εζηζκόο, εβάζνπ ηνλ εαπηό ζνπ, δελ ζα κπνξείο λα ζηακαηήζεηο ηζηγάξν κελ θαπλίζεηο έηζη θη αιιηώο! γηα ην θαιό ζνπ. εβάζνπ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ζνπ, Διεύζεξνο πώο κπνξείο λα δεηο θξάηα ην καθξηά ζνπ! από κηα εμαξηεζηνγόλα νπζία αλ θπξηεπζείο; απηέο πνηέ κελ αθεζείο! Η κακά δελ θαπλίδεη πηα Μόλν καθξηά ηνπ αλ θξαηεζείο θαη ηώξα ληώζεη πην θαιά. ειεύζεξνο ζα πνξεπηείο!!! Σώξα ε δσή ηεο έρεη ρξώκαηα θαη ηα θαγεηά είλαη πηα πην γεπζηηθά! Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

34 Η Μαξία γπξίδεη ζηε γηαγηά θαη ε κακά ηεο ιέεη λα θέξεη ηε θσηηά. Δθείλε ζηακαηάεη ζηα ζθαιηά θαη πξνζπαζεί λα ζθεθηεί ινγηθά! Η κακά ηεο πάιη ζα θαπλίδεη θαη ν θαπλόο ηα πάληα ζα καπξίδεη. Γπξίδεη πίζσ θαη ιέεη ζηε κακά πσο ηελ πγεία ηεο ζα βιάςεη ζνβαξά θη, αλ απηή δελ ηε λνηάδεη, ην παηδί ηεο δε ην ινγαξηάδεη; Η κακά πξώηε θνξά ζθέθηεηαη ζσζηά, αθνύεη θαη ηε γηαγηά πνπ θσλάδεη δπλαηά λα ην θόςεη ην ηζηγάξν, γηαηί δελ θηαίλε ηα παηδηά λα ηα ηξαβάλε όια απηά! Σα ξνύρα ηνπο λα κπξίδνπλ ηα πλεπκόληα ηνπο λα καπξίδνπλ. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζε ζηηγκή ραιάξσζεο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

35 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «ΣΗΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ» έξξεο 10 Απξηιίνπ 2008 ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απνθαζίζακε ζαλ ηάμε παίξλνληαο θαη ηε βνήζεηα θάπνησλ θαζεγεηώλ (θ.σπράια, θ.ηώπε) λα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο. Απηό έγηλε θαη νλνκάζηεθε «ΣΗΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ». ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλαληεζήθακε κε άιια ζρνιεία, καο επηζθέθζεθαλ εηδηθνί πάλσ ζ απηό ην ζέκα, όπσο ε θ. Φ. Καξαγθηόδε θαη ε θ. Δπζπκηάδνπ. Μαδί ηνπο θάλακε δηάθνξα βησκαηηθά παηρλίδηα θαη κέζα από απηά κάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε. Μέζα από ην πξόγξακκα, πέξα από όηη κάζακε γηα ην ηζηγάξν θαη ηηο θαθέο ζπλέπεηέο ηνπ, κάζακε λα ζπδεηάκε όινη καδί, λα αθνύκε ηε γλώκε ηνπ άιινπ, γλσξηζηήθακε θαιύηεξα κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο, δεζήθακε πεξηζζόηεξν κεηαμύ καο. Σέινο κάζακε λα δνπιεύνπκε κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο καο θαη εθηόο ηάμεο. Ήηαλ κηα σξαία ζρνιηθή εκπεηξία. Φαλή Μπεληνύιε. έξξεο 11 Απξηιίνπ 2008 Θα ήζεια λα κνηξαζηώ καδί ζαο ηε ραξά κνπ πνπ ζπκκεηείρα ζην πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. Σελ ηδέα είραλ νη θαζεγεηέο θ.σπράια, θαη θ.ηώπεο. Όηαλ καο πξόηεηλαλ λα ζπκκεηάζρνπκε ζην πξόγξακκα εκείο δερηήθακε κε ραξά. Σελ εξγαζία ηελ νλνκάζακε : «ΣΗΓΑΡΟ Ο ΘΑΝΑΗΜΟ ΦΗΛΟ ΜΑ». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, καο επηζθέθζεθε ε θ. Φαλή Καξαγθηόδε θαη ε θ. Δπζπκηάδνπ. Μαδί ηνπο θάλακε πνιιά πξάγκαηα όπσο : δηάθνξα νκαδηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα γλσξηκίαο ηνπ εαπηνύ καο θαη ησλ άιισλ. Με ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κνηξάζηεθα πνιιά πξάγκαηα, όπσο θαη ηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο κνπ. Δπίζεο έκαζα όηη δελ πξέπεη λα ληξέπνκαη γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ληώζσ θαιύηεξα, όζν θαη αλ είλαη παξάμελν γηαηί ε νκάδα απηή κνπ έδσζε δσή. Γήκεηξα Σνύξιηαξε. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

36 έξξεο 7 Απξηιίνπ 2008 Μέζα ζε ιίγεο γξακκέο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηε γλώκε κνπ θαη λα κνηξαζηώ καδί ζαο ηηο εληππώζεηο κνπ από ην πξόγξακκα. Όια άξρηζαλ όηαλ νη θαζεγεηέο καο θ.σπράια Φηιία θαη θ.ηώπεο Άγγεινο καο πξόηεηλαλ λα αζρνιεζνύκε κε έλα από ηα ππνζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο. Όιε ε ηάμε καο δέρηεθε κε ελζνπζηαζκό ηελ πξόηαζε θαη νκόθσλα δηαιέμακε ην «Σζηγάξν: ν ζαλάζηκνο θίινο καο» σο ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιηόκαζηαλ. Από ην πξόγξακκα θεξδίζακε πνιιά. θεθηήθακε ζε βάζνο όζα ήδε γλσξίδακε γηα ην θάπληζκα θαη κέζα από ηελ επαθή καο κε εηδηθνύο γλσξίζακε αθόκε πεξηζζόηεξα γη απηό ην κεγάιν θνηλσληθό πξόβιεκα παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηε ρώξα καο. Σέινο, αλαζεσξήζακε ηηο απόςεηο καο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη είκαζηε πιένλ έηνηκνη λα απνθύγνπκε ηηο παγίδεο θαη λα πνύκε όρη. Αθόκε κάζακε λα δεκηνπξγνύκε, λα ζπλεξγαδόκαζηε αξκνληθά κεηαμύ καο θαη κέζα από ηηο εθδξνκέο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γλσξηζηήθακε κε καζεηέο από ζρνιεία άιισλ πεξηνρώλ θαη αληαιιάμακε απόςεηο. Πξνζσπηθά, ληώζσ πνιύ ηπρεξή πνπ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα ζπκκεηάζρσ ζην πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο, γηαηί έκαζα πνιιά, αιιά θαη όινη νη ζπκκαζεηέο κνπ έρνπλ ηελ άπνςε όηη ήηαλ κηα επράξηζηε εκπεηξία. Παιηάηζηνπ Διέλε έξξεο 16 Απξηιίνπ 2008 Μόιηο κάζακε γηα ην πξόγξακκα αγσγήο πγείαο από ηελ θ.σπράια θαη ηνλ θ. ηώπε δερζήθακε ακέζσο. Μέζσ απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε θάπνηνπο εηδηθνύο κάζακε πνιιά πξάγκαηα γηα ην θάπληζκα. Μάζακε ηα ζπζηαηηθά ηνπ ηζηγάξνπ θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. Δπίζεο κάζακε γηα ην παζεηηθό θάπληζκα, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζηνλ παζεηηθό θαπληζηή, θαζώο θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη ζηνπο θαπληζηέο. Μέζα από ηελ εξγαζία καο, όκσο, δε κάζακε κόλν γηα ην θάπληζκα. Μάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γλσξίζακε αθόκα θαιύηεξα ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Γηα λα ηα θαηαθέξνπκε όια απηά αθηεξώζακε θη εκείο θαη Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

37 νη θαζεγεηέο καο αξθεηό από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο. Γελ ζα ηα θαηαθέξλακε όκσο όια απηά ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο θ. Σπράια θαη ηνπ θ. ηώπε, νη νπνίνη ήηαλ νη ζπληνληζηέο ηεο εξγαζίαο καο πνπ αθηέξσζαλ θη απηνί αξθεηό από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο. Αβξακπάθε Αζαλαζία Το μήμσμα ποσ πήραμε από ηο πρόγραμμα ασηό είμαι όηι : ηο ηζιγάρο βλάπηει ηεμ σγεία μας, εμοτλεί ηο περιβάλλομ μας και ζσγτρόμως αδειάδει ηεμ ηζέπε μας. Οη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

38 ΚΗΣΑ ΚΑΗ ΛΔΕΑΝΣΔ Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

39 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

40 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

41 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

42 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

43 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΔΠΗΚΔΦΔΗ, ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Μαζεηέο παξαθνινπζνύλ πξνβνιή VIDEO γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Μαζεηέο παξαθνινπζνύλ πξνβνιή VIDEO γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

44 Μαζεηέο θαη ζπληνληζηέο ζπδεηνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Μαζεηέο θαη ζπληνληζηέο ζπδεηνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

45 Μαζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

46 Μαζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Φσηνγξαθία καζεηώλ θαη ζπληνληζηώλ κε ηελ ππεύζπλε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θ. Δπζπκηάδνπ ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ καο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

47 Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζε ζηηγκή ραιάξσζεο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζε ζηηγκή ραιάξσζεο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

48 Παηρλίδη καζεηώλ θαη καζεηξηώλ καδί κε ηελ ππεύζπλε αγσγήο πγείαο θαη ησλ ζπληνληζηώλ ηεο νκάδαο Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

49 Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

50 Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Φσηνγξαθία από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηηο έξξεο Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

51 ΔΠΗΛΟΓΟ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Μειεηώληαο ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην ζπξεό γλσξηκίαο ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαίλεηαη όηη νη πξνζδνθίεο ηνπο ηθαλνπνηήζεθαλ θαη ην ράξεθαλ πνιύ. Αλ κειεηήζεη θαλείο ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη ηε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία πξνθύπηεη όηη θέξδηζαλ πνιιά ζε επίπεδν γλώζεσλ. Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηα θσηεηλά ηνπο πξόζσπα ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθά ζε θσηνγξαθίεο ζην βηβιίν ή δεη ηηο βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ζα δηαθξίλεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ, ηε ζπκκεηνρή όισλ ζην πξόγξακκα, (θάζε Γεπηέξα Σεηάξηε ήηαλ όινη παξόληεο γηα πέληε ζπλερόκελνπο κήλεο), ηε ραξά δσγξαθηζκέλε ζην βιέκκα ηνπο θαη ηε δίςα γηα ην θαηλνύξγην θαη δηαθνξεηηθό πνπ είραλ λα παξαθνινπζήζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο θάζε θνξά αιιά θαη ηελ αλππνκνλεζία λα δνπλ, λα ξσηήζνπλ, λα εξεπλήζνπλ, λα εθθξαζηνύλ. Παξαθνινπζώληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ζήκεξα, είλαη δηαθξηηηθή ε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο. Οη ζρέζεηο όισλ κεηαμύ καο έγηλαλ πην δεζηέο, πην θηιηθέο, πην απζόξκεηεο, ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηνπ ζεβαζκνύ πνπ νθείινπκε ζην δηπιαλό καο. Γίλακε νκάδα κε αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμύ καο. Δπραξηζηνύκε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζθιήζεηο καο λα καο επηζθεθζνύλ ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε, θαζώο θαη ηνπο θνξείο πνπ καο δέρηεθαλ ζην ρώξν ηνπο. Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ επραξηζηνύζακε ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ καο, ηνλ θ. Μεζάηθν Γεκήηξην, ν νπνίνο καο εμαζθάιηζε ηνπο θαιύηεξνπο όξνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ην πξόγξακκα καο. Θα ρξεζηκνπνηήζακε ηα ιόγηα ησλ ίδησλ καζεηώλ γηα ην ηη ήηαλ ην πξόγξακκα: «Έλα ηαμίδη ζηελ ελεκέξσζε κε βάξθα ηε ζπλεξγαζία θαη πξννξηζκό ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο» ΜΑ Η Ο 2008 Οη ζπληνληζηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

52 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ.. 2 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ... 4 ΠΨ ΔΟΤΛΕΧΑΜΕ...6 ΣΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ Ο ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΜΑ Ε ΟΜΑΔΕ..8 ΣΟ ΒΙΝΣΕΟ. 10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΟΘΕΜΑΣΨΝ Η ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΑ ΜΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ «ΟΑΙ» ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Η ΚΑΕΣΑ ΣΟ ΣΑΜΠΛΟ ΜΑ ΣΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1 Ο ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 2 Ο..20 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ...24 ΓΙΑΣΙ ΚΑΠΝΙΖΟΤΝ ΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ..24 ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΜΑ...26 ΠΨ ΝΑ ΚΟΧΕΣΕ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ...27 ΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ...28 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ...30 ΠΟΙΗΜΑΣΑ. 31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΙΣΑ ΚΑΙ ΛΕΖΑΝΣΕ.. 38 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΕΠΙΛΟΓΟ ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 51 Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα