2. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004."

Transcript

1 ΚΕΚΡΟΨ Α..Ε.. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΙΣΤΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟ ΟΜΙΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΙΚΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΙΙΣ ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ 2004 Αθήννα,, ΙΙούννιιοςς 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά Στοιχεία Σύντοµο Ιστορικό Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία Έργα σε εξέλιξη Εξέλιξη Προοπτικές Ακίνητη περιουσία Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρείας Οργανωτική οµή Προσωπικό Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου Η αγορά κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό και η θέση της Εταιρείας στον κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Γενικά Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Μερισµατική πολιτική / Φορολογία µερισµάτων Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κύριοι Μέτοχοι Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου η/και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρείας :...58

3 7. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνδεδεµένες εταιρείες του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/ Συµµετοχές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 1 & 2 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Φ.Ε.Κ Β / )...67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2002, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2004, - Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. - Κατάσταση Ταµειακών Ροών. Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004.

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ) Έξοδα Εγκαταστάσεως Αναπόσβεστη αξία 2,03 0,00 0,00 Ενσώµατα πάγια 1.380, , ,78 Μείον: Αποσβέσεις 578,84 769,59 629,90 Αναπόσβεστη αξία 801,57 612,28 763,88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.081, , ,36 Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού 30,67 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,38 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.763, , ,47 Προβλέψεις 445,26 162,27 45,90 ΒΡΑΧΥΠ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.041, , ,28 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 67,94 37,36 314,11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,38 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Λογιστική Αξία Μετοχής 1,75 1,56 1,47 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών από: Πωλήσεις ακινήτων 1.858, , ,35 Παροχή Υπηρεσιών 67,29 66,50 694,94 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 1.925, , ,28 Κόστος πωληθέντων 1.077, , ,11 Μικτό Κέρδος 847, ,20 689,17 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 16,35 8,80 10,08 Σύνολο 863, ,00 699,25 Λειτουργικό αποτέλεσµα 264,22 919,03 214,66 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 287, ,75 211,74 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 113,66 369,64 70,81 Κέρδη προ φόρων 81,36 334,17 53,10 Ζηµιά µετά από φόρο εισοδήµατος και αµοιβές.σ. -27,77-101,97-64,12 Ζηµιά µετά από φόρους και αµοιβές.σ -338,25-396,11-348,31 Συνολικό αποτέλεσµα (καθαρό από φόρους) ανά µετοχή -0,10-0,12-0,11 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 231,05 0,00 Μέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,07 0,00 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,35 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.155, , ,24 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.851, , ,70 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 11,61 Λοιπά Αποθεµατικά 1.756, , Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.763, , ,47 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,75 1,56 1,47 4

5 ΕΙΚΤΕΣ Ετήσια Μεταβολή Κύκλου Εργασιών -60,3 114,1-25,9 Ετήσια Μεταβολή Καθαρών Κερδών (προ φόρων) -93,1 310,7-84,1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 44,0 36,0 22,6 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 4,2 8,1 1,7 Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 1,4 1,5 0,3 Γενική Ρευστότητα 1,6 1,7 1,6 Άµεση Ρευστότητα 0,8 1,0 0,9 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,1 1,0 0,9 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών από: Πωλήσεις ακινήτων 1.858, , ,35 Παροχή Υπηρεσιών 67,29 66,50 694,94 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 1.925, , ,28 Κόστος πωληθέντων 1.077, , ,98 Μικτό Κέρδος 847, ,20 645,30 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 16,35 8,80 10,08 Σύνολο 863, ,00 655,38 Λειτουργικό αποτέλεσµα 238,62 888,16 142,72 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων -127, ,88-233,40 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων -300,94-165,23-374,33 Κέρδη προ φόρων -333,24-200,70-391,95 Ζηµιά µετά από φόρο εισοδήµατος και αµοιβές.σ. -305,47-270,72-160,95 Ζηµιά µετά από φόρους και αµοιβές.σ. -414,60-534,87-445,14 Συνολικό αποτέλεσµα (καθαρό από φόρους) ανά µετοχή -0,13-0,16-0,13 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 231,05 0,00 Μέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,07 0,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,35 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.155, , ,24 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.851, , ,70 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 11,61 Λοιπά Αποθεµατικά 1.756, , Ζηµία αποτίµησης συµµετοχών , , ,07 Αποτέλεσµα κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως (µετά την αναµόρφωση) -414,60-534,87-445,14 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (µετά την αναµόρφωση) 4.232, , ,26 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,28 1,06 0,99 5

6 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το παρόν Ετήσιο ελτίο συντάχθηκε βάσει της απόφασης 5/204/ , κεφ. ΣΤ άρθρο 16 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ) µε σκοπό την παροχή επαρκούς και τακτικής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η Εταιρεία ). Στο παρόν περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ήταν γνωστά την και που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 καθώς και η Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση του Α τριµήνου του Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκέφτονται την Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή και να απευθύνονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, άφνης 6, , Π. Ψυχικό, τηλ , fax , Υπεύθυνη κα Χριστίνα Νικολάου. Κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν έχει το δικαίωµα να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή να κάνει οποιαδήποτε παρουσίαση στοιχείων που δεν περιέχονται σε αυτό το Ετήσιο ελτίο και έχουν σχέση µε την Εταιρεία χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της ιοίκησης της Εταιρείας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν ελτίο είναι: Ο κ. ηµήτρης Κηλαϊδίτης, Γενικός ιευθυντής, Η κα Ειρήνη Μωραϊτάκη, Προϊσταµένη Λογιστηρίου, Η κα Χριστίνα Νικολάου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα, ότι: 6

7 - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ελτίο. - Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, εκτός από τις αναφερόµενες στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος «Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις». Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις 2002 και 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κώστας Ι. Μαλισόβας (Α.Μ. ΣΟΕ 11281), ενώ για την χρήση 2004 τον έλεγχο διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής κα Κλεονίκη Π. Λικαρδοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕ 16281). Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ετήσιους Ισολογισµούς και τις Τριµηνιαίες Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη Χρήση 1998 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο και τα οικονοµικά στοιχεία της κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 7

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικά Στοιχεία Η Εταιρεία είναι Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία και υπόκειται στον Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στη Νοµαρχία Αθηνών µε αριθµό µητρώου Α.Ε /06/Β/86/134, και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Παλαιού Ψυχικού, (διεύθυνση: άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1923 και η διάρκεια της ήταν αρχικά πενήντα (50) έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της η διάρκειά της παρατάθηκε για άλλα (50) έτη (έως το 2023) ενώ µε νεώτερη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της παρατάθηκε µέχρι και το έτος Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντικείµενο και σκοπός της είναι: Η αγορά, πώληση οικοπέδων και πάσης φύσεως κτηµάτων και η εκµετάλλευσή τους µε σκοπό το κέρδος όπως και η ανέγερση οικοδοµών προς εκµετάλλευση και µεταπώληση, η εκµετάλλευση κατοικιών και διαµερισµάτων για λογαριασµό της ίδιας της Εταιρείας και για λογαριασµό τρίτων. Η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκµετάλλευσης υδάτων. Η επιχείρηση οποιασδήποτε λατοµικής εργασίας, η εµπορία και η βιοµηχανική κατασκευή παντός είδους οικοδοµήσιµων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηµατικών, βιοµηχανικών και εµπορικών υποθέσεων που καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η ίδρυση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων δι ανεγέρσεως ή αγοράς ή ενοικίασης και εξοπλισµού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων. Η ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση συνδεόµενη άµεσα και έµµεσα µε τις τουριστικές και τις ξενοδοχειακές εργασίες. Η συµµετοχή ή η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο αυτό σκοπό. 8

9 Σηµειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία δεν επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ως προς τους σκοπούς της δραστηριότητάς της. Η Eταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το Η µετοχή της διαπραγµατεύεται σήµερα στην Κύρια Αγορά (Κλάδος ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας). 3.2 Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ακινήτων από την ίδρυσή της, το 1923, όταν οι ιδρυτές της συνεισέφεραν δύο µεγάλα κτήµατα ιδιοκτησίας τους τα οποία, µετά την πολεοδόµησή τους λίγα χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν το «συνοικισµό» του Παλαιού Ψυχικού. Συγκεκριµένα η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας αποκτήθηκε από εισφορές των ιδρυτών της Γεωργίου Ησαΐα και της Ανωνύµου Εταιρείας «Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας». Ειδικότερα ο Γεώργιος Ανδρέου Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε και µεταβίβασε στην Εταιρεία «το δυτικοµεσηµβρινό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως χιλίων στρεµµάτων, συνορευόµενο ανατολικά µε την Εθνική Οδό Αθηνών Κηφισίας και δυτικά µε τις κορυφές των Λόφων Τουρκοβουνίων». Η «Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας» συνεισέφερε, παραχώρησε και µεταβίβασε στην Εταιρεία «το εφαπτόµενο προς το προηγούµενο κτήµα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεµµάτων, συνορευόµενο γύρωθεν µε την Οδό Κηφισίας και παλαιό δρόµο Αµαρουσίου, Καλογρέζα, και Όµορφη Εκκλησιά». Όλη η ανωτέρω εισφερθείσα στην Εταιρεία έκταση, οριοθετείται σήµερα από τα όρια του ήµου Παλαιού Ψυχικού. Ακολούθως, η Εταιρεία κατάρτισε και εφάρµοσε ένα από τα πρώτα πολεοδοµικά σχέδια της Ελλάδας, το οποίο περιελάµβανε τη χάραξη, διάνοιξη και κατασκευή των δρόµων, τη µελέτη και κατασκευή των έργων υποδοµής, τη διαµόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων, την κατασκευή κοινωφελών έργων και οικοδοµηµάτων σε δικά της ακίνητα, και την οριοθέτηση οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη. Έκτοτε η Εταιρεία επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της, µε αποτέλεσµα να διαθέτει σήµερα εξαιρετική εµπειρία και τεχνογνωσία στον ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό τοµέα. 9

10 3.3 Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία Τα έργα που εκτελέσθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία πενταετία αφορούσαν στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών και µαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της στο Παλαιό Ψυχικό και µιας εργολαβίας στο Κεφαλάρι. Τα έργα που αποπερατώθηκαν ή πωλήθηκαν ηµιτελή κατά την τελευταία πενταετία ( ) εµφανίζονται παρακάτω : ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (χιλ.ευρώ) 1 Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη 25 Π.Ψυχικό , Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη Π.Ψυχικό , Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Ασλάνογλου-Μπλέσσα- Μουσών Π.Ψυχικό πώληση ηµιτελές 1.243, Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Περσέως -Κασσιόπης Π.Ψυχικό πώληση ηµιτελές 1.498, Συγκρότηµα Μαιζονετών Εργολαβία Πευκών Κεφαλάρι , ιπλοκατοικία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Καλπακίου πώληση ηµιτελές 399, Οικιστικό Συγκρότηµα ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Μελετοπούλου ,

11 Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Μ2 (χιλ.ευρώ) 8 Οικιστικό Συγκρότηµα ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Περσέως , Παροχή Υπηρεσιών ( ) Οργάνωση και συντονισµός των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την έναρξη κατασκευής µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας στην Πελοπόννησο. Αξία Έργου :

12 3.4 Έργα σε εξέλιξη Νέο τριώροφο κτίριο κατοικιών Τεπελενίου & 28ης Οκτωβρίου στο Παλαιό Ψυχικό. Συγκρότηµα 6 διαµερισµάτων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας. οµούµενη επιφάνεια : 870,68 τ.µ. Προβλεπόµενο κόστος : ,25 Πέρας εργασιών : Ανακαίνιση Παλαιάς Αγοράς Παλαιού Ψυχικού Ανακαίνιση του παραδοσιακού κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας, µε τη µέθοδο της αντιπαροχής. Ποσοστό Εταιρείας : 46,2%. Ωφέλιµη επιφάνεια καταστηµάτων Εταιρείας : 568,47 τ.µ. Ανάπτυξη περιοχής λιµένος Λαυρίου Η Εταιρεία συµµετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων Εταιρειών στις οποίες ανήκουν τρία ακίνητα, συνολικού εµβαδού 233 στρεµµάτων, στην περιοχή του Λαυρίου. Σε ένα από τα ακίνητα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την ανάπτυξη και εκµετάλλευσή του. 12

13 3.5 Εξέλιξη Προοπτικές Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Στον βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό της Εταιρείας εντάσσεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της στο Παλαιό Ψυχικό, µε τη δηµιουργία κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Συµµετοχή σε Επενδυτικά Σχέδια Εκτός από τη συµµετοχή της στο Σχέδιο Αξιοποίησης τριών ακινήτων της περιοχής λιµένος Λαυρίου, η Εταιρεία διερευνά και προγραµµατίζει τη συµµετοχή της σε επενδυτικά σχέδια, µε στόχο την ανάπτυξη κτιριακών συµπλεγµάτων αναψυχής, τουρισµού και εµπορίου. Παροχή Υπηρεσιών Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου έργου παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας, δηµιούργησε την στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στον τοµέα αυτόν τα προσεχή χρόνια. 13

14 3.6 Ακίνητη περιουσία Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στην οδό άφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Παράλληλα, διαθέτει µεγάλο αριθµό ιδιόκτητων οικοπέδων στην περιοχή αυτή που εδώ και χρόνια αποτελεί το πεδίο της κύριας δραστηριότητάς της. Συνοπτικά η Εταιρεία, πέραν των διαµερισµάτων και µαιζονετών που διαθέτει προς πώληση σε δύο συγκροτήµατά της διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : - Οικόπεδα εντός σχεδίου Παλαιού Ψυχικού : τ.µ. - Γραφεία Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό, εµβαδού 770 τ.µ., σε οικόπεδο τ.µ. - Καταστήµατα στην Παλαιά Αγορά Ψυχικού, συνολικού εµβαδού 569,37 τ.µ., σε οικόπεδο τ.µ. - Περιοχή πρώην λατοµείου Παλαιού Ψυχικού (εκτός σχεδίου) : τ.µ. - Οικόπεδο Χαλανδρίου : τ.µ. 14

15 Αναλυτικά η Εταιρεία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ A. ΟΙΚΟΠΕ Α ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ 2 ΑΝΤΙΚ/ΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 35 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ,92 2 ΠΕΡΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΟΛΑΣΙΚ 1.023, ,30 3 ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.223, ,90 4 ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004, ,79 5 ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004, ,79 6 ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.125, ,00 7 ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.435, ,88 8 ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ 7.196, ,76 9 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ 1.199, ,15 10 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1α & ΧΑΛΕΠΑ 1.214, ,87 11 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 1.180, ,88 12 ΑΜΑ ΡΥΑ ΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (145)-(χώρος αγοράς) 1.100, ,80 13 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2α 5.024,00-14 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 2.998,00 - Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΝΗΣ- ΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ- ΟΙΚΟΠΕ Ο 5.056, ,09 ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΊΡΙΟ 770,00 - Γ. ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ -ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ- ΟΙΚΟΠΕ Ο 7.230,00 - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙ ΟΣ ΚΤΊΡΙΟ 569, ,56. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος εκτός Πράσινης γραµµής , ,00 ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος εκτός Πράσινης γραµµής , ,00 ΨΥΧΙΚΟ: Εκταση εκτός σχεδίου - Πρώην Λατοµείο , ,00 Ε. ΟΙΚΟΠΕ Ο ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟ ΡΟΥ - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 1.016, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,81 15

16 3.7 Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις 1. ιεκδίκηση της κυριότητας από το Ελληνικό ηµόσιο συνολικής εκτάσεως 300 στρεµµάτων, πράξη αναδασώσεως 206 στρεµµάτων και χαρακτηρισµός 185 στρεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή του πρώην λατοµείου Ψυχικού. Από τη συνολικά διεκδικούµενη έκταση των 300 στρεµµάτων, στην Εταιρεία ανήκουν τα 254 στρέµµατα περίπου, ενώ την υπόλοιπη έκταση το ηµόσιο την διεκδικεί από τρίτους. Η διεκδικούµενη από το ηµόσιο έκταση της Εταιρείας περιλαµβάνει: την εκτός σχεδίου περιοχή του πρώην λατοµείου στρεµµάτων περίπου, και παρακείµενη εντός σχεδίου περιοχή 23.5 στρεµµάτων περίπου. Συγκεκριµένα και ειδικότερα, το Ελληνικό ηµόσιο άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε έκταση 300 στρεµµάτων στην περιοχή «Τουρκοβουνίων» (Λατοµείο Ψυχικού) µεγάλο τµήµα της οποίας ανήκει στην Εταιρεία. Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε κατόπιν διεξαγωγής µαρτυρικών αποδείξεων και σχετικής πραγµατογνωµοσύνης η υπ αριθµ. 5722/1997 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η αγωγή του Ελληνικού ηµοσίου. Κατά της αποφάσεως αυτής το Ελληνικό ηµόσιο άσκησε έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έγινε την Με την µε αριθµό 637/1999 πράξη του το Εφετείο Αθηνών, χωρίς να εξαφανίσει την ως άνω πρωτόδικη απόφαση, διέταξε συµπληρωµατικές αποδείξεις δια µαρτύρων και πραγµατογνώµονος. Μετά από αίτηση της Εταιρείας εκδόθηκε η υπ αριθµ. 3835/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία όρισε νέο πραγµατογνώµονα για τη διενέργεια της ως άνω συµπληρωµατικής πραγµατογνωµοσύνης σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Στάµου Χρ. Καπέλλα, τον κ. Ιωάννη Αλαβάνο η οποία κατετέθη ήδη στο ικαστήριο. Κατόπιν αυτών συνεχίζονται οι διεξαγωγές. Παράλληλα, εξεδόθη η υπ αριθµ. 678/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ /183/ ) µε την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 206 στρεµµάτων στη θέση «Τουρκοβούνια» (Λατοµείο Ψυχικού), 185 από τα οποία είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και ανήκουν στην διεκδικούµενη κατά τα ανωτέρω έκταση. Κατ αυτής της διοικητικής πράξεως η Εταιρεία προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Ε Τµήµατος του ικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιµο της 24 ης Μαΐου Επ αυτής εξεδόθη η 656/2001 απόφαση, µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής 16

17 αποφάσεως και διετάχθη η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης από δύο πραγµατογνώµονες που όρισε το ικαστήριο. Στις 5 Μαΐου 2004 συζητήθηκε µε αρνητική εισήγηση ενώπιον της επταµελούς συνθέσεως του Ε τµήµατος του ΣτΕ, η ως άνω αίτηση ακύρωσης της Εταιρείας και αναµένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει καταθέσει αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 998/1979 ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά της υπ αριθµ. 7846/1999 πράξης χαρακτηρισµού του ασάρχη Πεντέλης που χαρακτηρίζει τµήµα της περιοχής του πρώην λατοµείου έκτασης 185 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ως δασική έκταση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Με τις αντιρρήσεις αυτές η Εταιρεία αιτείται τον αποχαρακτηρισµό της έκτασης αυτής και την ένταξή της στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης προτίµησης από την Εταιρεία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων διενήργησε αυτοψία στην έκταση την και κατά τη συνεδρίασή της την αποφάσισε την αναβολή της συζητήσεως µέχρι την κατάθεση των πραγµατογνωµοσυνών που έχουν ορισθεί από το ΣτΕ. Μετά την κατάθεση της πραγµατογνωµοσύνης του δασολόγου κ.. Κόκκα, η οποία δικαιώνει την Εταιρεία και µετά την υποβολή νέας αίτησης προτίµησης, η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την αποφάσισε να αναβάλλει τη συζήτηση µέχρι την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ. 2. ιεκδίκηση της Παλαιάς Αγοράς από το ήµο Π. Ψυχικού. Πρόκειται για οικόπεδο (οικοδοµικό τετράγωνο 69) συνολικής έκτασης τ.µ. το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Κοντολέοντος Πασχαλιάς Χρυσανθέµων Αµαρυλλίδος και τα κτίσµατα επ αυτού, που κηρύχθηκαν διατηρητέα. Ειδικότερα ο ήµος Παλαιού Ψυχικού, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρείας την από αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε το παραπάνω υπ αριθµ. 69 οικοδοµικό τετράγωνο του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ήµου Ψυχικού. Επί της αγωγής αυτής του ήµου Ψυχικού εκδόθηκε η υπ αριθµ. 5970/1993 απόφαση του ως άνω ικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε η παραπάνω αγωγή. Κατά της πρωτοδίκου αυτής απόφασης ο ήµος άσκησε την από έφεση και τους από πρόσθετους λόγους. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ /1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι στην Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανήκει η επικαρπία της Αγοράς στον δε ήµο η ψιλή 17

18 κυριότητά της. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναιρέσεως, τόσο από την Εταιρεία, όσο και από τον ήµο. Επί των ασκηθεισών αναιρέσεων εκδόθηκε η υπ αριθµ. 1415/1997 απόφαση του Αρείου Πάγου, µε την οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω εφετειακή απόφαση και την ανέπεµψε στο Εφετείο. Στη συνέχεια µε επίσπευση της Εταιρείας η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την υπ αριθµ. 3867/1998 απόφασή του, µε την οποία διέταξε αποδείξεις. Οι αποδείξεις ολοκληρώθηκαν, και η υπόθεση συζητείται την Στις κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή του ήµου Ψυχικού ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα ή άλλως η ακυρωσία των µε αριθµούς 6525/93 και 7112/94 εργολαβικών συµβολαίων µε τα οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει µε τη µέθοδο της αντιπαροχής την ανακαίνιση της Παλαιάς Αγοράς. Η υπόθεση συζητήθηκε την 25/11/2004 και αναµένεται η έκδοση της αποφάσεως. 3. Απαλλοτριώσεις σε 6 ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό και ένα οικόπεδο στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν µε τις τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχεδίου του Ψυχικού των ετών 1972, 1988 και 1990 για έξι (6) ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρείας, συνολικού εµβαδού περίπου τ.µ. τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως επί το πλείστον ως χώροι πρασίνου. Μετά την άρνηση της ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν µε τα παραπάνω ιατάγµατα (παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει έκτοτε εύλογος χρόνος) η Εταιρεία κατέθεσε Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις αυτές και στη συνέχεια Αιτήσεις Προτιµήσεως προς το τµήµα του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε τις οποίες ζήτησε την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των Αιτήσεων αυτών. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, που ακυρώνουν την ως άνω άρνηση της ιοικήσεως, η Εταιρεία κατέθεσε προτάσεις για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Ψυχικού, αναφορικά και µε τα έξι ακίνητά της. Κατά των ως άνω αποφάσεων ο ήµος Ψυχικού κατέθεσε ενώπιον του ΣτΕ τρείς εφέσεις, εκ των οποίων η µία εκδικάσθηκε και απορρίφθηκε, ενώ εκκρεµεί η εκδίκαση των άλλων δύο. Εξ άλλου ο ήµος Ψυχικού άσκησε ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών τριτανακοπή κατά αποφάσεως του ιδίου ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας για την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 11, η οποία απερρίφθη. 18

19 Επί αιτήσεως που είχε καταθέσει η Εταιρεία ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, εκδόθηκε η 2999/2001 απόφαση του ανωτέρω ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας και ανέπεµψε την υπόθεση στη ιοίκηση. Η Εταιρεία κατέθεσε ήδη φάκελο για τη σχετική τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου. 19

20 3.8 ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρείας Η Εταιρεία διοικείται από πενταµελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει το έτος Η σύνθεσή του έχει ως εξής: 1. ηµήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό µέλος) 2. ηµήτριος Αντωνάκος, Αντιπρ. & ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικό µέλος) 3. Ιωάννα Τασιά, Μέλος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ) 4. Σοφία ηµητρακοπούλου, Μέλος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ) 5. Ανδρέας Ησαΐας, Μέλος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ) Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως συµβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών Εταιρειών, στελέχους χρηµατιστηριακών Εταιρειών κλπ. Τη Γενική ιεύθυνση της Εταιρείας ασκεί ο κ. ηµήτρης Κηλαϊδίτης. Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα πρακτικά της και το ιοικητικό Συµβούλιο χορήγησε δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρείας στους κ.κ. ηµήτρη Κλώνη Πρόεδρο, ηµήτρη Αντωνάκο Αντιπρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο και ηµήτρη Κηλαϊδίτη Γενικό ιευθυντή. Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας διορίσθηκε µε την από 14 Νοεµβρίου 2002 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας η κυρία έδε Σοφία του Μιχαήλ (Α.Μ. Ο.Ε.Ε ) Λογίστρια φοροτεχνικός Α τάξεως, σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Καλαµαρά. Στη χρήση που έληξε την , καµία αµοιβή δεν καταβλήθηκε σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενώ καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των ,01 ευρώ στα ιευθυντικά Στελέχη και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 20

21 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ηµήτρης Χρ. Κλώνης, Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου,(Εκτελεστικό Μέλος) (19,5 χλµ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής). Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ιδάκτωρ Οικονοµικών Επιστηµών (M.Sc & Ph.D. in Economics) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Έχει τιµηθεί µε εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), την Τράπεζα της Ελλάδος και το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Εργάσθηκε ως Οικονοµολόγος στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος έως το Μάρτιο 1994 και ως καθηγητής στο Οικονοµικό Τµήµα του Deree College ( ). ιατέλεσε µέλος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων του ήµου Αθηναίων ( ). Ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών της INTRACOM τον Απρίλιο 1994 και του Γενικού ιευθυντή και Μέλους του.σ. αυτής από τον Οκτώβριο Από το Μάρτιο 2004 κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου. Είναι Πρόεδρος του.σ. των, εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, Εταιρειών UNIBRAIN Α.Ε. και ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., και Μέλος του.σ. των Εταιρειών του Οµίλου INTRACOM καθώς επίσης της INTRALOT και της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ηµήτρης Γ. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος,(Εκτελεστικό Μέλος) (Μεσογείων 85, Αθήνα). Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. ιευθυντικό στέλεχος και Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΚ ΑΕ. Ιωάννα Α. Τασιά, (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος), (Γούναρη 24, Κηφισιά). Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρά πρωτοδίκαις δικηγόρος Αθηνών από το 1979 µέχρι το 1998 και έκτοτε συνταξιούχος. Σοφία Ν. ηµητρακοπούλου,(ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος), (Θεµιστοκλέους 87, Αθήνα). Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Επικεφαλής δικηγορικού γραφείου στην Αθήνα. Ανδρέας Γ. Ησαΐας, (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος), ( άφνης 3 8, Παλαιό Ψυχικό). Σπουδές στο τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου του Λονδίνου και του Μιλάνου. Επιχειρηµατίας. Εγγονός του ιδρυτή της Εταιρείας. 21

22 ηµήτρης Γ. Κηλαϊδίτης, Γενικός ιευθυντής, ( άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό). Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science (Diploma in Statistics) και στο Aston University of Birmingham (M. Sc. in Construction Management and Economics). 22

23 3.9 Οργανωτική οµή ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πρακτικά Γ.Σ. &.Σ. - Συµβάσεις, Συµβόλαια - Τρέχουσες νοµικές υποθέσεις - Σχέσεις µε εξωτερικούς νοµικούς συµβούλους ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -Πωλήσεις -Μισθώσεις - ιαχείριση -Marketing ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Αξιολόγηση Επενδύσεων - Στρατηγικός Σχεδιασµός - Ανάλυση Αγοράς ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - Ανάθεση, εποπτεία & παραλαβή µελετών - Έκδοση οικοδοµικών αδειών ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ - Ανάθεση, εποπτεία & παραλαβή έργων - Συντήρηση έργων ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ιαχείριση Συµβάσεων µε µελετητές, κατασκευαστές & εργοδότες ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Θέµατα Προσωπικού - Πρωτόκολλο - Αρχείο Συµβάσεων - Εξωτερικές εργασίες κλπ. - Σχέσεις µε Τράπεζες - Οικ/κός Προγραµµατισµός ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 23

24 3.10 Προσωπικό Ο µέσος όρος του Προσωπικού κατά την τελευταία τριετία έχει ως ακολούθως: Εξέλιξη Προσωπικού ιοικητικό Εργατοτεχνικό Τεχνικό-Επιστηµονικό Σύνολο Αναφέρεται σχετικά ότι στην ίδια περίοδο η εξέλιξη των δαπανών του παραπάνω µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού είχε ως εξής: (ποσά σε ευρώ) Αµοιβές Προσωπικού ιοικητικό , , ,02 Εργατοτεχνικό 8.922, , ,55 Σύνολο , , ,57 Η Εταιρεία εφαρµόζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που ανταποκρίνεται στις αρχές για την Εταιρική ιακυβέρνηση, τις οποίες έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 24

25 3.11 Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ευρώ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,35 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,15 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,73 ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,69 Λοιπά Αποθεµατικά , , ,64 Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολό Ιδίων Κεφαλαίων , , ,21 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,75 1, ΕΙΚΤΕΣ Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 44,0 36,0 22,6 Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) 4,2 8,1 1,7 Καθαρού Κέρδους (µετά από Φόρους χρήσης & αµοιβές.σ.) -17,6-8,9-11,4 25

26 3.12 Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε ,81 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,2935 (100 δρx.) η κάθε µία ( ΑΕ της ΕΚ 70/ ). Το µετοχικό κεφάλαιο υπέστη διάφορες κατά καιρούς µειώσεις δυνάµει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς µετοχών» και µετά την αναπροσαρµογή, βάσει του ιατάγµατος της , ορίσθηκε σε ,67 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΑΕ και ΕΠΕ 419/ ). Με τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρείας «περί εξαγοράς µετοχών», το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 7.721,48 ( δρχ.) µε την εξαγορά κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,39 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία ( ΑΕ και ΕΠΕ 435/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 289,80 ( δρχ.) µε την εξαγορά 250 κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,1592 ( 395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,39 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 3.527,84 ( δρχ.) µε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας από 1,1592 (395 δρχ.) σε 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία κατόπιν διορθώσεως των κατά την και γενοµένων αναπροσαρµογών της αξίας των οικοπέδων µε σκοπό τη συµµόρφωση προς την υπ αριθµ. 3117/ απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,79 ( δρχ.,) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1068/ ). 26

27 Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,79 ( δρχ.) κατά την εφαρµογή του Α.Ν. 148/1967 για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,10 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.982,27 ( δρχ.) ως εξής: α) κατά το ποσό των 1,94 (660 δρχ.) µε την έκδοση δύο (2) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία, λόγω στρογγυλοποίησης και β) κατά το ποσό των 3.979,25 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά εφαρµογή του Ν. 542/1977 λόγω υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και γ) κατά το ποσό των 1,0799 (368 δρχ.) µε καταβολή µετρητών από τους µετόχους για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου υπολοίπου της συνολικής αξίας των παραπάνω µετοχών κατά την εφαρµογή του Ν.542/1977. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,37 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2526/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µειώθηκε η ονοµαστική αξία από 0,9685 (330 δρχ.) σε 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο των ,37 ( δρχ.) είναι πλέον διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3022/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,12 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,50 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές 27

28 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2839/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,10 ( δρχ.) κατά την εφαρµογή της υπ αριθµ. Ε2665/1988 αποφάσεως για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/ ). Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2214/1994 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, της Εταιρείας της που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , η Εταιρεία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. Με την από απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ,60 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,73 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό 3.253,43 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/ ). Επίσης µε την από απόφαση της ίδιας Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,24 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0, δρχ. και τιµή διάθεσης 5,87 (2.000 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/ ). Με τις από και αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,59 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) και 28

29 τιµή διάθεσης 7,34 (2.500 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,70 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 8278/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,70 ( δρχ.), µε την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3196/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,60 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,60 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό ,60 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,30 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ. ) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6274/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 ( 110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,99 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και β) µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,99 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) και τιµή διάθεσης 2,94 (1000 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2613/ ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν σε ,56 ( δρχ.) και ήταν 29

30 διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Κατόπιν της από αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικών ποσού ( δρχ.) από «αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 7246/ ) Έτσι σήµερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,15 και είναι διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,35 η κάθε µία. 30

31 (ποσά σε. ) Τ Ρ Ο Π Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ ΑΛ Α Ι Ο Υ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ιδρυτικό Κεφάλαιο 70/ , , ,81 0, / , , ,67 1, / , , ,19 1, ,80-289, ,39 1, / , , ,55 0, / , , ,10 0, / ,27 1, , ,37 0, / , ,37 0, / , , ,50 0, / , , ,60 0, / , , , , ,00 0, / , , ,59 0, / , , ,29 0, / , , , ,58 0, / , , , ,56 0, / , , ,15 0, Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,35. 31

32 3.13 Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , η Εταιρεία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος δέκα (10) µετοχών. Η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής την ήταν 12,56 Ευρώ, ενώ την , ήταν 11,44 Ευρώ. Από τις η µετοχή διαπραγµατεύεται στην κατηγορία " ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας" ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( ) εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν-04 Ογκος συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 30-Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε-04 Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 31- εκ-04 32

33 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Γ.. ΧΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ( ) Γ.. ΧΑ ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-04 ΣΥΓΚΡΙΣΗ. ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ( ) ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ. ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-04 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Γ.. ΧΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΕΚΡΟΨ &. ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( ) Γ.. ΧΑ. ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ. ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-04 33

34 Στατιστικά στοιχεία για την χρηµατιστηριακή εξέλιξη της µετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31- εκ-03 27, , εκ-02 19, , εκ-01 47, ,56 29-Ιαν-04 24, ,58 31-Ιαν-03 19, ,59 31-Ιαν-02 46, ,75 26-Φεβ-04 19, ,50 28-Φεβ-03 16, ,06 28-Φεβ-02 42, ,89 30-Μαρ-04 19, ,65 31-Μαρ-03 14, ,30 30-Μαρ-02 37, ,72 29-Απρ-04 18, ,62 30-Απρ-03 15, ,52 30-Απρ-02 37, ,35 28-Μαϊ-04 15, ,72 30-Μαϊ-03 16, ,54 31-Μαϊ-02 38, ,56 30-Ιουν-04 14, ,16 30-Ιουν-03 22, ,04 28-Ιουν-02 31, ,86 30-Ιουλ-04 13, ,30 31-Ιουλ-03 31, ,64 31-Ιουλ-02 26, ,39 31-Αυγ-04 11, ,26 29-Αυγ-03 28, ,57 30-Αυγ-02 25, ,06 30-Σεπ-04 10, ,24 30-Σεπ-03 24, ,76 30-Σεπ-02 16, ,52 29-Οκτ-04 10, ,19 31-Οκτ-03 27, ,06 31-Οκτ-02 19, ,28 30-Νοε-04 12, ,81 28-Νοε-03 25, ,05 29-Νοε-02 27, , εκ-04 12, , εκ-03 27, , εκ-02 19, , εκ Ιαν-04 ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν-04 Ογκος συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 30-Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε-04 Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 31- εκ εκ-02 ΕΞΕΛ ΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν-03 Ογκος Συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 31-Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-03 Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 34

35 Σηµείωση: Η µέση χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής το έτος 2004 ήταν 15,73 Ευρώ. Ο αριθµός των µετόχων την ανήρχετο σε Ανάλυση Μετοχικής βάσεως την Κλιµάκια (µετοχές) Μέτοχοι Αριθµός Μετοχές Αριθµός % % , , ,35 363,207 11, , , και πάνω 5 0, ,38 Σύνολο

36 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 4.1 Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου Όπως προκύπτει από στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (Στατιστικό ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τεύχος 84, Απρίλιος 2005, και Νοµισµατική Πολιτική , Φεβρουάριος 2005) η ελληνική κτηµαταγορά, ύστερα από αρκετά χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, έχει εισέλθει την τελευταία διετία, σε φάση σταθεροποίησης: Η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα (µε βάση τις άδειες οικοδοµών) αυξάνεται σταθερά, στο σύνολο της χώρας, από το 1999 έως το τέλος του 2003, οπότε εµφανίζει, για πρώτη φορά, µείωση. Οι τιµές των κατοικιών αυξάνονται επίσης, στο σύνολο της χώρας, από το 1994 (που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία) έως τις αρχές του 2003, οπότε εισέρχονται σε φάση σταθεροποίησης. Και µόνο τα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν, όλα αυτά τα χρόνια και µέχρι σήµερα, την ανοδική τους πορεία, οφειλόµενη κυρίως στα εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα στα οποία βρίσκονται τα επιτόκια. Ανάλογη πορεία, σύµφωνα µε εµπειρικές εκτιµήσεις, ακολούθησαν και οι πράξεις αγοραπωλησίας των κατοικιών οι οποίες, ύστερα από συνεχή ανοδική πορεία αρκετών ετών, φαίνεται να παρουσιάζουν για πρώτη φορά µείωση το 2003, η οποία διατηρείται και το Οι λόγοι που προκάλεσαν την ανάσχεση της αναπτυξιακής πορείας της κτηµαταγοράς, από το 2003, πρέπει να αναζητηθούν κυρίως (α) στην κόπωση της αγοράς και ειδικώτερα την εξασθένηση της ζήτησης, µετά την συνεχή άνοδο των τιµών και των πράξεων στα χρόνια που προηγήθηκαν, (β) στη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και της ρευστότητας της οικονοµίας, (γ) στη µείωση του ρυθµού εγκατάστασης µεταναστών στη χώρα µας και (δ) στην εµφάνιση παρόµοιων φαινοµένων στις χώρες της υτικής Ευρώπης. Η άρση των αιτιών αυτών της ανάσχεσης αποτελεί και την κύρια προϋπόθεση για την επιστροφή της κτηµαταγοράς σε αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα όµως, προκειµένου να αποπειραθεί κανείς να εκτιµήσει µε κάποια ασφάλεια τις προοπτικές του κλάδου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τους εξής ειδικώτερους παράγοντες: Πρώτα- πρώτα την σηµαντική ποιοτική αλλαγή που έχει συντελεσθεί στο εσωτερικό της λειτουργίας και οργάνωσης του κλάδου. Γιατί είναι κοινά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της αξιοποίησης ακινήτων έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα 36

3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως 2002.

3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως 2002. ΚΕΚΡΟΨ Α..Ε.. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΙΚΕΣ Ι Ε ΟΙΙΚΟ ΟΜΙΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΙΚΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΙΙΣ ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ 2002 Αθήννα,, Μάιιοςς 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ.Π.Χ.Π.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ.Π.Χ.Π. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ [Ν. 3401/2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ TEL: TELEFAX : TELEX : ARCH GR -

Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ TEL: TELEFAX : TELEX : ARCH GR - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι 152 31 ΑΘΗΝΑ TEL: 6501111 -TELEFAX : 6501505 -TELEX : 215706 ARCH GR - E-MAIL: athena@hol.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα