2. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004."

Transcript

1 ΚΕΚΡΟΨ Α..Ε.. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΙΣΤΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟ ΟΜΙΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΙΚΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΙΙΣ ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ 2004 Αθήννα,, ΙΙούννιιοςς 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά Στοιχεία Σύντοµο Ιστορικό Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία Έργα σε εξέλιξη Εξέλιξη Προοπτικές Ακίνητη περιουσία Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρείας Οργανωτική οµή Προσωπικό Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου Η αγορά κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό και η θέση της Εταιρείας στον κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Γενικά Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Μερισµατική πολιτική / Φορολογία µερισµάτων Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κύριοι Μέτοχοι Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου η/και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρείας :...58

3 7. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνδεδεµένες εταιρείες του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/ Συµµετοχές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 1 & 2 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Φ.Ε.Κ Β / )...67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2002, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης Ισολογισµός και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2003, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2004, - Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. - Κατάσταση Ταµειακών Ροών. Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσης 2004.

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ) Έξοδα Εγκαταστάσεως Αναπόσβεστη αξία 2,03 0,00 0,00 Ενσώµατα πάγια 1.380, , ,78 Μείον: Αποσβέσεις 578,84 769,59 629,90 Αναπόσβεστη αξία 801,57 612,28 763,88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.081, , ,36 Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού 30,67 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,38 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.763, , ,47 Προβλέψεις 445,26 162,27 45,90 ΒΡΑΧΥΠ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.041, , ,28 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 67,94 37,36 314,11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,38 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Λογιστική Αξία Μετοχής 1,75 1,56 1,47 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών από: Πωλήσεις ακινήτων 1.858, , ,35 Παροχή Υπηρεσιών 67,29 66,50 694,94 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 1.925, , ,28 Κόστος πωληθέντων 1.077, , ,11 Μικτό Κέρδος 847, ,20 689,17 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 16,35 8,80 10,08 Σύνολο 863, ,00 699,25 Λειτουργικό αποτέλεσµα 264,22 919,03 214,66 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 287, ,75 211,74 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 113,66 369,64 70,81 Κέρδη προ φόρων 81,36 334,17 53,10 Ζηµιά µετά από φόρο εισοδήµατος και αµοιβές.σ. -27,77-101,97-64,12 Ζηµιά µετά από φόρους και αµοιβές.σ -338,25-396,11-348,31 Συνολικό αποτέλεσµα (καθαρό από φόρους) ανά µετοχή -0,10-0,12-0,11 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 231,05 0,00 Μέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,07 0,00 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,35 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.155, , ,24 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.851, , ,70 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 11,61 Λοιπά Αποθεµατικά 1.756, , Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.763, , ,47 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,75 1,56 1,47 4

5 ΕΙΚΤΕΣ Ετήσια Μεταβολή Κύκλου Εργασιών -60,3 114,1-25,9 Ετήσια Μεταβολή Καθαρών Κερδών (προ φόρων) -93,1 310,7-84,1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 44,0 36,0 22,6 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 4,2 8,1 1,7 Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 1,4 1,5 0,3 Γενική Ρευστότητα 1,6 1,7 1,6 Άµεση Ρευστότητα 0,8 1,0 0,9 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,1 1,0 0,9 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών από: Πωλήσεις ακινήτων 1.858, , ,35 Παροχή Υπηρεσιών 67,29 66,50 694,94 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 1.925, , ,28 Κόστος πωληθέντων 1.077, , ,98 Μικτό Κέρδος 847, ,20 645,30 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 16,35 8,80 10,08 Σύνολο 863, ,00 655,38 Λειτουργικό αποτέλεσµα 238,62 888,16 142,72 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων -127, ,88-233,40 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων -300,94-165,23-374,33 Κέρδη προ φόρων -333,24-200,70-391,95 Ζηµιά µετά από φόρο εισοδήµατος και αµοιβές.σ. -305,47-270,72-160,95 Ζηµιά µετά από φόρους και αµοιβές.σ. -414,60-534,87-445,14 Συνολικό αποτέλεσµα (καθαρό από φόρους) ανά µετοχή -0,13-0,16-0,13 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 231,05 0,00 Μέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,07 0,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,35 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.155, , ,24 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.851, , ,70 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 11,61 Λοιπά Αποθεµατικά 1.756, , Ζηµία αποτίµησης συµµετοχών , , ,07 Αποτέλεσµα κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως (µετά την αναµόρφωση) -414,60-534,87-445,14 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (µετά την αναµόρφωση) 4.232, , ,26 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,28 1,06 0,99 5

6 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το παρόν Ετήσιο ελτίο συντάχθηκε βάσει της απόφασης 5/204/ , κεφ. ΣΤ άρθρο 16 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ) µε σκοπό την παροχή επαρκούς και τακτικής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η Εταιρεία ). Στο παρόν περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ήταν γνωστά την και που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 καθώς και η Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση του Α τριµήνου του Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκέφτονται την Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή και να απευθύνονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, άφνης 6, , Π. Ψυχικό, τηλ , fax , Υπεύθυνη κα Χριστίνα Νικολάου. Κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν έχει το δικαίωµα να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή να κάνει οποιαδήποτε παρουσίαση στοιχείων που δεν περιέχονται σε αυτό το Ετήσιο ελτίο και έχουν σχέση µε την Εταιρεία χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της ιοίκησης της Εταιρείας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν ελτίο είναι: Ο κ. ηµήτρης Κηλαϊδίτης, Γενικός ιευθυντής, Η κα Ειρήνη Μωραϊτάκη, Προϊσταµένη Λογιστηρίου, Η κα Χριστίνα Νικολάου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα, ότι: 6

7 - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ελτίο. - Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, εκτός από τις αναφερόµενες στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος «Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις». Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις 2002 και 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κώστας Ι. Μαλισόβας (Α.Μ. ΣΟΕ 11281), ενώ για την χρήση 2004 τον έλεγχο διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής κα Κλεονίκη Π. Λικαρδοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕ 16281). Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ετήσιους Ισολογισµούς και τις Τριµηνιαίες Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη Χρήση 1998 µε τακτικό φορολογικό έλεγχο και τα οικονοµικά στοιχεία της κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 7

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικά Στοιχεία Η Εταιρεία είναι Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία και υπόκειται στον Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στη Νοµαρχία Αθηνών µε αριθµό µητρώου Α.Ε /06/Β/86/134, και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Παλαιού Ψυχικού, (διεύθυνση: άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1923 και η διάρκεια της ήταν αρχικά πενήντα (50) έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της η διάρκειά της παρατάθηκε για άλλα (50) έτη (έως το 2023) ενώ µε νεώτερη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της παρατάθηκε µέχρι και το έτος Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντικείµενο και σκοπός της είναι: Η αγορά, πώληση οικοπέδων και πάσης φύσεως κτηµάτων και η εκµετάλλευσή τους µε σκοπό το κέρδος όπως και η ανέγερση οικοδοµών προς εκµετάλλευση και µεταπώληση, η εκµετάλλευση κατοικιών και διαµερισµάτων για λογαριασµό της ίδιας της Εταιρείας και για λογαριασµό τρίτων. Η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκµετάλλευσης υδάτων. Η επιχείρηση οποιασδήποτε λατοµικής εργασίας, η εµπορία και η βιοµηχανική κατασκευή παντός είδους οικοδοµήσιµων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηµατικών, βιοµηχανικών και εµπορικών υποθέσεων που καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η ίδρυση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων δι ανεγέρσεως ή αγοράς ή ενοικίασης και εξοπλισµού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων. Η ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση συνδεόµενη άµεσα και έµµεσα µε τις τουριστικές και τις ξενοδοχειακές εργασίες. Η συµµετοχή ή η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο αυτό σκοπό. 8

9 Σηµειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία δεν επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ως προς τους σκοπούς της δραστηριότητάς της. Η Eταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το Η µετοχή της διαπραγµατεύεται σήµερα στην Κύρια Αγορά (Κλάδος ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας). 3.2 Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ακινήτων από την ίδρυσή της, το 1923, όταν οι ιδρυτές της συνεισέφεραν δύο µεγάλα κτήµατα ιδιοκτησίας τους τα οποία, µετά την πολεοδόµησή τους λίγα χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν το «συνοικισµό» του Παλαιού Ψυχικού. Συγκεκριµένα η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας αποκτήθηκε από εισφορές των ιδρυτών της Γεωργίου Ησαΐα και της Ανωνύµου Εταιρείας «Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας». Ειδικότερα ο Γεώργιος Ανδρέου Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε και µεταβίβασε στην Εταιρεία «το δυτικοµεσηµβρινό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως χιλίων στρεµµάτων, συνορευόµενο ανατολικά µε την Εθνική Οδό Αθηνών Κηφισίας και δυτικά µε τις κορυφές των Λόφων Τουρκοβουνίων». Η «Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας» συνεισέφερε, παραχώρησε και µεταβίβασε στην Εταιρεία «το εφαπτόµενο προς το προηγούµενο κτήµα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό τµήµα του όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεµµάτων, συνορευόµενο γύρωθεν µε την Οδό Κηφισίας και παλαιό δρόµο Αµαρουσίου, Καλογρέζα, και Όµορφη Εκκλησιά». Όλη η ανωτέρω εισφερθείσα στην Εταιρεία έκταση, οριοθετείται σήµερα από τα όρια του ήµου Παλαιού Ψυχικού. Ακολούθως, η Εταιρεία κατάρτισε και εφάρµοσε ένα από τα πρώτα πολεοδοµικά σχέδια της Ελλάδας, το οποίο περιελάµβανε τη χάραξη, διάνοιξη και κατασκευή των δρόµων, τη µελέτη και κατασκευή των έργων υποδοµής, τη διαµόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων, την κατασκευή κοινωφελών έργων και οικοδοµηµάτων σε δικά της ακίνητα, και την οριοθέτηση οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη. Έκτοτε η Εταιρεία επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της, µε αποτέλεσµα να διαθέτει σήµερα εξαιρετική εµπειρία και τεχνογνωσία στον ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό τοµέα. 9

10 3.3 Εκτελεσθέντα έργα κατά την τελευταία πενταετία Τα έργα που εκτελέσθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία πενταετία αφορούσαν στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών και µαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της στο Παλαιό Ψυχικό και µιας εργολαβίας στο Κεφαλάρι. Τα έργα που αποπερατώθηκαν ή πωλήθηκαν ηµιτελή κατά την τελευταία πενταετία ( ) εµφανίζονται παρακάτω : ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (χιλ.ευρώ) 1 Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη 25 Π.Ψυχικό , Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. αβάκη Π.Ψυχικό , Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Ασλάνογλου-Μπλέσσα- Μουσών Π.Ψυχικό πώληση ηµιτελές 1.243, Συγκρότηµα Μαιζονετών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Περσέως -Κασσιόπης Π.Ψυχικό πώληση ηµιτελές 1.498, Συγκρότηµα Μαιζονετών Εργολαβία Πευκών Κεφαλάρι , ιπλοκατοικία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Καλπακίου πώληση ηµιτελές 399, Οικιστικό Συγκρότηµα ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Μελετοπούλου ,

11 Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Μ2 (χιλ.ευρώ) 8 Οικιστικό Συγκρότηµα ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Περσέως , Παροχή Υπηρεσιών ( ) Οργάνωση και συντονισµός των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την έναρξη κατασκευής µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας στην Πελοπόννησο. Αξία Έργου :

12 3.4 Έργα σε εξέλιξη Νέο τριώροφο κτίριο κατοικιών Τεπελενίου & 28ης Οκτωβρίου στο Παλαιό Ψυχικό. Συγκρότηµα 6 διαµερισµάτων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας. οµούµενη επιφάνεια : 870,68 τ.µ. Προβλεπόµενο κόστος : ,25 Πέρας εργασιών : Ανακαίνιση Παλαιάς Αγοράς Παλαιού Ψυχικού Ανακαίνιση του παραδοσιακού κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας, µε τη µέθοδο της αντιπαροχής. Ποσοστό Εταιρείας : 46,2%. Ωφέλιµη επιφάνεια καταστηµάτων Εταιρείας : 568,47 τ.µ. Ανάπτυξη περιοχής λιµένος Λαυρίου Η Εταιρεία συµµετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων Εταιρειών στις οποίες ανήκουν τρία ακίνητα, συνολικού εµβαδού 233 στρεµµάτων, στην περιοχή του Λαυρίου. Σε ένα από τα ακίνητα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την ανάπτυξη και εκµετάλλευσή του. 12

13 3.5 Εξέλιξη Προοπτικές Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Στον βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό της Εταιρείας εντάσσεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της στο Παλαιό Ψυχικό, µε τη δηµιουργία κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Συµµετοχή σε Επενδυτικά Σχέδια Εκτός από τη συµµετοχή της στο Σχέδιο Αξιοποίησης τριών ακινήτων της περιοχής λιµένος Λαυρίου, η Εταιρεία διερευνά και προγραµµατίζει τη συµµετοχή της σε επενδυτικά σχέδια, µε στόχο την ανάπτυξη κτιριακών συµπλεγµάτων αναψυχής, τουρισµού και εµπορίου. Παροχή Υπηρεσιών Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου έργου παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας, δηµιούργησε την στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στον τοµέα αυτόν τα προσεχή χρόνια. 13

14 3.6 Ακίνητη περιουσία Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στην οδό άφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Παράλληλα, διαθέτει µεγάλο αριθµό ιδιόκτητων οικοπέδων στην περιοχή αυτή που εδώ και χρόνια αποτελεί το πεδίο της κύριας δραστηριότητάς της. Συνοπτικά η Εταιρεία, πέραν των διαµερισµάτων και µαιζονετών που διαθέτει προς πώληση σε δύο συγκροτήµατά της διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : - Οικόπεδα εντός σχεδίου Παλαιού Ψυχικού : τ.µ. - Γραφεία Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό, εµβαδού 770 τ.µ., σε οικόπεδο τ.µ. - Καταστήµατα στην Παλαιά Αγορά Ψυχικού, συνολικού εµβαδού 569,37 τ.µ., σε οικόπεδο τ.µ. - Περιοχή πρώην λατοµείου Παλαιού Ψυχικού (εκτός σχεδίου) : τ.µ. - Οικόπεδο Χαλανδρίου : τ.µ. 14

15 Αναλυτικά η Εταιρεία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία : ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ A. ΟΙΚΟΠΕ Α ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ 2 ΑΝΤΙΚ/ΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 35 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ,92 2 ΠΕΡΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΟΛΑΣΙΚ 1.023, ,30 3 ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.223, ,90 4 ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004, ,79 5 ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.004, ,79 6 ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.125, ,00 7 ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1.435, ,88 8 ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ 7.196, ,76 9 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ 1.199, ,15 10 Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1α & ΧΑΛΕΠΑ 1.214, ,87 11 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 1.180, ,88 12 ΑΜΑ ΡΥΑ ΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (145)-(χώρος αγοράς) 1.100, ,80 13 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2α 5.024,00-14 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 2.998,00 - Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΝΗΣ- ΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ- ΟΙΚΟΠΕ Ο 5.056, ,09 ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΊΡΙΟ 770,00 - Γ. ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ -ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ- ΟΙΚΟΠΕ Ο 7.230,00 - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙ ΟΣ ΚΤΊΡΙΟ 569, ,56. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος εκτός Πράσινης γραµµής , ,00 ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυµοτόµητος εκτός Πράσινης γραµµής , ,00 ΨΥΧΙΚΟ: Εκταση εκτός σχεδίου - Πρώην Λατοµείο , ,00 Ε. ΟΙΚΟΠΕ Ο ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟ ΡΟΥ - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 1.016, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,81 15

16 3.7 Εκκρεµείς σηµαντικές νοµικές υποθέσεις 1. ιεκδίκηση της κυριότητας από το Ελληνικό ηµόσιο συνολικής εκτάσεως 300 στρεµµάτων, πράξη αναδασώσεως 206 στρεµµάτων και χαρακτηρισµός 185 στρεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή του πρώην λατοµείου Ψυχικού. Από τη συνολικά διεκδικούµενη έκταση των 300 στρεµµάτων, στην Εταιρεία ανήκουν τα 254 στρέµµατα περίπου, ενώ την υπόλοιπη έκταση το ηµόσιο την διεκδικεί από τρίτους. Η διεκδικούµενη από το ηµόσιο έκταση της Εταιρείας περιλαµβάνει: την εκτός σχεδίου περιοχή του πρώην λατοµείου στρεµµάτων περίπου, και παρακείµενη εντός σχεδίου περιοχή 23.5 στρεµµάτων περίπου. Συγκεκριµένα και ειδικότερα, το Ελληνικό ηµόσιο άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε έκταση 300 στρεµµάτων στην περιοχή «Τουρκοβουνίων» (Λατοµείο Ψυχικού) µεγάλο τµήµα της οποίας ανήκει στην Εταιρεία. Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε κατόπιν διεξαγωγής µαρτυρικών αποδείξεων και σχετικής πραγµατογνωµοσύνης η υπ αριθµ. 5722/1997 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η αγωγή του Ελληνικού ηµοσίου. Κατά της αποφάσεως αυτής το Ελληνικό ηµόσιο άσκησε έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έγινε την Με την µε αριθµό 637/1999 πράξη του το Εφετείο Αθηνών, χωρίς να εξαφανίσει την ως άνω πρωτόδικη απόφαση, διέταξε συµπληρωµατικές αποδείξεις δια µαρτύρων και πραγµατογνώµονος. Μετά από αίτηση της Εταιρείας εκδόθηκε η υπ αριθµ. 3835/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία όρισε νέο πραγµατογνώµονα για τη διενέργεια της ως άνω συµπληρωµατικής πραγµατογνωµοσύνης σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Στάµου Χρ. Καπέλλα, τον κ. Ιωάννη Αλαβάνο η οποία κατετέθη ήδη στο ικαστήριο. Κατόπιν αυτών συνεχίζονται οι διεξαγωγές. Παράλληλα, εξεδόθη η υπ αριθµ. 678/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ /183/ ) µε την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 206 στρεµµάτων στη θέση «Τουρκοβούνια» (Λατοµείο Ψυχικού), 185 από τα οποία είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και ανήκουν στην διεκδικούµενη κατά τα ανωτέρω έκταση. Κατ αυτής της διοικητικής πράξεως η Εταιρεία προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Ε Τµήµατος του ικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιµο της 24 ης Μαΐου Επ αυτής εξεδόθη η 656/2001 απόφαση, µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής 16

17 αποφάσεως και διετάχθη η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης από δύο πραγµατογνώµονες που όρισε το ικαστήριο. Στις 5 Μαΐου 2004 συζητήθηκε µε αρνητική εισήγηση ενώπιον της επταµελούς συνθέσεως του Ε τµήµατος του ΣτΕ, η ως άνω αίτηση ακύρωσης της Εταιρείας και αναµένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει καταθέσει αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 998/1979 ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά της υπ αριθµ. 7846/1999 πράξης χαρακτηρισµού του ασάρχη Πεντέλης που χαρακτηρίζει τµήµα της περιοχής του πρώην λατοµείου έκτασης 185 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ως δασική έκταση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Με τις αντιρρήσεις αυτές η Εταιρεία αιτείται τον αποχαρακτηρισµό της έκτασης αυτής και την ένταξή της στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης προτίµησης από την Εταιρεία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων διενήργησε αυτοψία στην έκταση την και κατά τη συνεδρίασή της την αποφάσισε την αναβολή της συζητήσεως µέχρι την κατάθεση των πραγµατογνωµοσυνών που έχουν ορισθεί από το ΣτΕ. Μετά την κατάθεση της πραγµατογνωµοσύνης του δασολόγου κ.. Κόκκα, η οποία δικαιώνει την Εταιρεία και µετά την υποβολή νέας αίτησης προτίµησης, η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την αποφάσισε να αναβάλλει τη συζήτηση µέχρι την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ. 2. ιεκδίκηση της Παλαιάς Αγοράς από το ήµο Π. Ψυχικού. Πρόκειται για οικόπεδο (οικοδοµικό τετράγωνο 69) συνολικής έκτασης τ.µ. το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Κοντολέοντος Πασχαλιάς Χρυσανθέµων Αµαρυλλίδος και τα κτίσµατα επ αυτού, που κηρύχθηκαν διατηρητέα. Ειδικότερα ο ήµος Παλαιού Ψυχικού, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρείας την από αγωγή του, µε την οποία διεκδικούσε το παραπάνω υπ αριθµ. 69 οικοδοµικό τετράγωνο του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ήµου Ψυχικού. Επί της αγωγής αυτής του ήµου Ψυχικού εκδόθηκε η υπ αριθµ. 5970/1993 απόφαση του ως άνω ικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε η παραπάνω αγωγή. Κατά της πρωτοδίκου αυτής απόφασης ο ήµος άσκησε την από έφεση και τους από πρόσθετους λόγους. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ /1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι στην Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανήκει η επικαρπία της Αγοράς στον δε ήµο η ψιλή 17

18 κυριότητά της. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναιρέσεως, τόσο από την Εταιρεία, όσο και από τον ήµο. Επί των ασκηθεισών αναιρέσεων εκδόθηκε η υπ αριθµ. 1415/1997 απόφαση του Αρείου Πάγου, µε την οποία αναιρέθηκε η ανωτέρω εφετειακή απόφαση και την ανέπεµψε στο Εφετείο. Στη συνέχεια µε επίσπευση της Εταιρείας η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την υπ αριθµ. 3867/1998 απόφασή του, µε την οποία διέταξε αποδείξεις. Οι αποδείξεις ολοκληρώθηκαν, και η υπόθεση συζητείται την Στις κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία αγωγή του ήµου Ψυχικού ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα ή άλλως η ακυρωσία των µε αριθµούς 6525/93 και 7112/94 εργολαβικών συµβολαίων µε τα οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει µε τη µέθοδο της αντιπαροχής την ανακαίνιση της Παλαιάς Αγοράς. Η υπόθεση συζητήθηκε την 25/11/2004 και αναµένεται η έκδοση της αποφάσεως. 3. Απαλλοτριώσεις σε 6 ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό και ένα οικόπεδο στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύχθηκαν µε τις τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχεδίου του Ψυχικού των ετών 1972, 1988 και 1990 για έξι (6) ακίνητα / οικόπεδα της Εταιρείας, συνολικού εµβαδού περίπου τ.µ. τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως επί το πλείστον ως χώροι πρασίνου. Μετά την άρνηση της ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν µε τα παραπάνω ιατάγµατα (παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει έκτοτε εύλογος χρόνος) η Εταιρεία κατέθεσε Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει τις απαλλοτριώσεις αυτές και στη συνέχεια Αιτήσεις Προτιµήσεως προς το τµήµα του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε τις οποίες ζήτησε την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των Αιτήσεων αυτών. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, που ακυρώνουν την ως άνω άρνηση της ιοικήσεως, η Εταιρεία κατέθεσε προτάσεις για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Ψυχικού, αναφορικά και µε τα έξι ακίνητά της. Κατά των ως άνω αποφάσεων ο ήµος Ψυχικού κατέθεσε ενώπιον του ΣτΕ τρείς εφέσεις, εκ των οποίων η µία εκδικάσθηκε και απορρίφθηκε, ενώ εκκρεµεί η εκδίκαση των άλλων δύο. Εξ άλλου ο ήµος Ψυχικού άσκησε ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών τριτανακοπή κατά αποφάσεως του ιδίου ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας για την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 11, η οποία απερρίφθη. 18

19 Επί αιτήσεως που είχε καταθέσει η Εταιρεία ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, εκδόθηκε η 2999/2001 απόφαση του ανωτέρω ικαστηρίου που έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας και ανέπεµψε την υπόθεση στη ιοίκηση. Η Εταιρεία κατέθεσε ήδη φάκελο για τη σχετική τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου. 19

20 3.8 ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρείας Η Εταιρεία διοικείται από πενταµελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει το έτος Η σύνθεσή του έχει ως εξής: 1. ηµήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό µέλος) 2. ηµήτριος Αντωνάκος, Αντιπρ. & ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικό µέλος) 3. Ιωάννα Τασιά, Μέλος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ) 4. Σοφία ηµητρακοπούλου, Μέλος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ) 5. Ανδρέας Ησαΐας, Μέλος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ) Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως συµβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών Εταιρειών, στελέχους χρηµατιστηριακών Εταιρειών κλπ. Τη Γενική ιεύθυνση της Εταιρείας ασκεί ο κ. ηµήτρης Κηλαϊδίτης. Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα πρακτικά της και το ιοικητικό Συµβούλιο χορήγησε δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρείας στους κ.κ. ηµήτρη Κλώνη Πρόεδρο, ηµήτρη Αντωνάκο Αντιπρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο και ηµήτρη Κηλαϊδίτη Γενικό ιευθυντή. Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας διορίσθηκε µε την από 14 Νοεµβρίου 2002 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας η κυρία έδε Σοφία του Μιχαήλ (Α.Μ. Ο.Ε.Ε ) Λογίστρια φοροτεχνικός Α τάξεως, σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Καλαµαρά. Στη χρήση που έληξε την , καµία αµοιβή δεν καταβλήθηκε σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενώ καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των ,01 ευρώ στα ιευθυντικά Στελέχη και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 20

21 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ηµήτρης Χρ. Κλώνης, Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου,(Εκτελεστικό Μέλος) (19,5 χλµ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής). Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ιδάκτωρ Οικονοµικών Επιστηµών (M.Sc & Ph.D. in Economics) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Έχει τιµηθεί µε εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), την Τράπεζα της Ελλάδος και το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Εργάσθηκε ως Οικονοµολόγος στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος έως το Μάρτιο 1994 και ως καθηγητής στο Οικονοµικό Τµήµα του Deree College ( ). ιατέλεσε µέλος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων του ήµου Αθηναίων ( ). Ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών της INTRACOM τον Απρίλιο 1994 και του Γενικού ιευθυντή και Μέλους του.σ. αυτής από τον Οκτώβριο Από το Μάρτιο 2004 κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου. Είναι Πρόεδρος του.σ. των, εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, Εταιρειών UNIBRAIN Α.Ε. και ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., και Μέλος του.σ. των Εταιρειών του Οµίλου INTRACOM καθώς επίσης της INTRALOT και της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ηµήτρης Γ. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος,(Εκτελεστικό Μέλος) (Μεσογείων 85, Αθήνα). Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. ιευθυντικό στέλεχος και Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΚ ΑΕ. Ιωάννα Α. Τασιά, (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος), (Γούναρη 24, Κηφισιά). Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρά πρωτοδίκαις δικηγόρος Αθηνών από το 1979 µέχρι το 1998 και έκτοτε συνταξιούχος. Σοφία Ν. ηµητρακοπούλου,(ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος), (Θεµιστοκλέους 87, Αθήνα). Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Επικεφαλής δικηγορικού γραφείου στην Αθήνα. Ανδρέας Γ. Ησαΐας, (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος), ( άφνης 3 8, Παλαιό Ψυχικό). Σπουδές στο τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου του Λονδίνου και του Μιλάνου. Επιχειρηµατίας. Εγγονός του ιδρυτή της Εταιρείας. 21

22 ηµήτρης Γ. Κηλαϊδίτης, Γενικός ιευθυντής, ( άφνης 6, Παλαιό Ψυχικό). Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science (Diploma in Statistics) και στο Aston University of Birmingham (M. Sc. in Construction Management and Economics). 22

23 3.9 Οργανωτική οµή ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πρακτικά Γ.Σ. &.Σ. - Συµβάσεις, Συµβόλαια - Τρέχουσες νοµικές υποθέσεις - Σχέσεις µε εξωτερικούς νοµικούς συµβούλους ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -Πωλήσεις -Μισθώσεις - ιαχείριση -Marketing ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Αξιολόγηση Επενδύσεων - Στρατηγικός Σχεδιασµός - Ανάλυση Αγοράς ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - Ανάθεση, εποπτεία & παραλαβή µελετών - Έκδοση οικοδοµικών αδειών ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ - Ανάθεση, εποπτεία & παραλαβή έργων - Συντήρηση έργων ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ιαχείριση Συµβάσεων µε µελετητές, κατασκευαστές & εργοδότες ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Θέµατα Προσωπικού - Πρωτόκολλο - Αρχείο Συµβάσεων - Εξωτερικές εργασίες κλπ. - Σχέσεις µε Τράπεζες - Οικ/κός Προγραµµατισµός ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 23

24 3.10 Προσωπικό Ο µέσος όρος του Προσωπικού κατά την τελευταία τριετία έχει ως ακολούθως: Εξέλιξη Προσωπικού ιοικητικό Εργατοτεχνικό Τεχνικό-Επιστηµονικό Σύνολο Αναφέρεται σχετικά ότι στην ίδια περίοδο η εξέλιξη των δαπανών του παραπάνω µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού είχε ως εξής: (ποσά σε ευρώ) Αµοιβές Προσωπικού ιοικητικό , , ,02 Εργατοτεχνικό 8.922, , ,55 Σύνολο , , ,57 Η Εταιρεία εφαρµόζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που ανταποκρίνεται στις αρχές για την Εταιρική ιακυβέρνηση, τις οποίες έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 24

25 3.11 Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ευρώ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,35 0,35 0,35 Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,15 Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,73 ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,69 Λοιπά Αποθεµατικά , , ,64 Αποτελέσµατα κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολό Ιδίων Κεφαλαίων , , ,21 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,75 1, ΕΙΚΤΕΣ Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 44,0 36,0 22,6 Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) 4,2 8,1 1,7 Καθαρού Κέρδους (µετά από Φόρους χρήσης & αµοιβές.σ.) -17,6-8,9-11,4 25

26 3.12 Εξέλιξη και τρόπος κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε ,81 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,2935 (100 δρx.) η κάθε µία ( ΑΕ της ΕΚ 70/ ). Το µετοχικό κεφάλαιο υπέστη διάφορες κατά καιρούς µειώσεις δυνάµει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς µετοχών» και µετά την αναπροσαρµογή, βάσει του ιατάγµατος της , ορίσθηκε σε ,67 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΑΕ και ΕΠΕ 419/ ). Με τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρείας «περί εξαγοράς µετοχών», το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 7.721,48 ( δρχ.) µε την εξαγορά κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,39 ( δρχ.) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία ( ΑΕ και ΕΠΕ 435/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 289,80 ( δρχ.) µε την εξαγορά 250 κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,1592 ( 395 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,39 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,1592 (395 δρχ.) η κάθε µία. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό των 3.527,84 ( δρχ.) µε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας από 1,1592 (395 δρχ.) σε 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία κατόπιν διορθώσεως των κατά την και γενοµένων αναπροσαρµογών της αξίας των οικοπέδων µε σκοπό τη συµµόρφωση προς την υπ αριθµ. 3117/ απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,79 ( δρχ.,) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1068/ ). 26

27 Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,79 ( δρχ.) κατά την εφαρµογή του Α.Ν. 148/1967 για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,10 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.982,27 ( δρχ.) ως εξής: α) κατά το ποσό των 1,94 (660 δρχ.) µε την έκδοση δύο (2) νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία, λόγω στρογγυλοποίησης και β) κατά το ποσό των 3.979,25 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά εφαρµογή του Ν. 542/1977 λόγω υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και γ) κατά το ποσό των 1,0799 (368 δρχ.) µε καταβολή µετρητών από τους µετόχους για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου υπολοίπου της συνολικής αξίας των παραπάνω µετοχών κατά την εφαρµογή του Ν.542/1977. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,37 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,9685 (330 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2526/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µειώθηκε η ονοµαστική αξία από 0,9685 (330 δρχ.) σε 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο των ,37 ( δρχ.) είναι πλέον διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3022/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,12 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,50 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές 27

28 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2839/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,10 ( δρχ.) κατά την εφαρµογή της υπ αριθµ. Ε2665/1988 αποφάσεως για την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1604/ ). Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2214/1994 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, της Εταιρείας της που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , η Εταιρεία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. Με την από απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ,60 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,73 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό 3.253,43 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/ ). Επίσης µε την από απόφαση της ίδιας Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,24 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0, δρχ. και τιµή διάθεσης 5,87 (2.000 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6751/ ). Με τις από και αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,59 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) και 28

29 τιµή διάθεσης 7,34 (2.500 δρχ.) η κάθε µία. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,70 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 8278/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ,70 ( δρχ.), µε την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3196/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,60 ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,60 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 και β) κατά ποσό ,60 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,30 ( δρχ.), διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ. ) η κάθε µία (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6274/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ( δρχ.) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 ( 110 δρχ.) η κάθε µία. Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά ποσό ,99 ( δρχ.) από την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων αποθεµατικών από την κατά το παρελθόν έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και β) µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των ,99 ( δρχ.), µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) και τιµή διάθεσης 2,94 (1000 δρχ.) η κάθε µία. (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2613/ ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν σε ,56 ( δρχ.) και ήταν 29

30 διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,3228 (110 δρχ.) η κάθε µία. Κατόπιν της από αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικών ποσού ( δρχ.) από «αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 7246/ ) Έτσι σήµερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,15 και είναι διηρηµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,35 η κάθε µία. 30

31 (ποσά σε. ) Τ Ρ Ο Π Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ ΑΛ Α Ι Ο Υ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ιδρυτικό Κεφάλαιο 70/ , , ,81 0, / , , ,67 1, / , , ,19 1, ,80-289, ,39 1, / , , ,55 0, / , , ,10 0, / ,27 1, , ,37 0, / , ,37 0, / , , ,50 0, / , , ,60 0, / , , , , ,00 0, / , , ,59 0, / , , ,29 0, / , , , ,58 0, / , , , ,56 0, / , , ,15 0, Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,35. 31

32 3.13 Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της που επικυρώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , η Εταιρεία ονοµαστικοποίησε το σύνολο των µετοχών της. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος δέκα (10) µετοχών. Η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής την ήταν 12,56 Ευρώ, ενώ την , ήταν 11,44 Ευρώ. Από τις η µετοχή διαπραγµατεύεται στην κατηγορία " ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας" ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( ) εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν-04 Ογκος συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 30-Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε-04 Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 31- εκ-04 32

33 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Γ.. ΧΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ( ) Γ.. ΧΑ ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-04 ΣΥΓΚΡΙΣΗ. ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ( ) ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ. ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-04 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Γ.. ΧΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΕΚΡΟΨ &. ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( ) Γ.. ΧΑ. ΙΑΧ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ. ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-04 33

34 Στατιστικά στοιχεία για την χρηµατιστηριακή εξέλιξη της µετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ηµ/µηνία Κλείσιµο (ευρώ) Όγκος (τεµ.) Αξία Συναλλαγών Γ..Χ.Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31- εκ-03 27, , εκ-02 19, , εκ-01 47, ,56 29-Ιαν-04 24, ,58 31-Ιαν-03 19, ,59 31-Ιαν-02 46, ,75 26-Φεβ-04 19, ,50 28-Φεβ-03 16, ,06 28-Φεβ-02 42, ,89 30-Μαρ-04 19, ,65 31-Μαρ-03 14, ,30 30-Μαρ-02 37, ,72 29-Απρ-04 18, ,62 30-Απρ-03 15, ,52 30-Απρ-02 37, ,35 28-Μαϊ-04 15, ,72 30-Μαϊ-03 16, ,54 31-Μαϊ-02 38, ,56 30-Ιουν-04 14, ,16 30-Ιουν-03 22, ,04 28-Ιουν-02 31, ,86 30-Ιουλ-04 13, ,30 31-Ιουλ-03 31, ,64 31-Ιουλ-02 26, ,39 31-Αυγ-04 11, ,26 29-Αυγ-03 28, ,57 30-Αυγ-02 25, ,06 30-Σεπ-04 10, ,24 30-Σεπ-03 24, ,76 30-Σεπ-02 16, ,52 29-Οκτ-04 10, ,19 31-Οκτ-03 27, ,06 31-Οκτ-02 19, ,28 30-Νοε-04 12, ,81 28-Νοε-03 25, ,05 29-Νοε-02 27, , εκ-04 12, , εκ-03 27, , εκ-02 19, , εκ Ιαν-04 ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν-04 Ογκος συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 30-Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε-04 Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 31- εκ εκ-02 ΕΞΕΛ ΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν-03 Ογκος Συναλλαγών ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 31-Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ-03 Τιµή µετοχής ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 34

35 Σηµείωση: Η µέση χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής το έτος 2004 ήταν 15,73 Ευρώ. Ο αριθµός των µετόχων την ανήρχετο σε Ανάλυση Μετοχικής βάσεως την Κλιµάκια (µετοχές) Μέτοχοι Αριθµός Μετοχές Αριθµός % % , , ,35 363,207 11, , , και πάνω 5 0, ,38 Σύνολο

36 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 4.1 Γενικά χαρακτηριστικά και προοπτικές του κλάδου Όπως προκύπτει από στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (Στατιστικό ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τεύχος 84, Απρίλιος 2005, και Νοµισµατική Πολιτική , Φεβρουάριος 2005) η ελληνική κτηµαταγορά, ύστερα από αρκετά χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, έχει εισέλθει την τελευταία διετία, σε φάση σταθεροποίησης: Η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα (µε βάση τις άδειες οικοδοµών) αυξάνεται σταθερά, στο σύνολο της χώρας, από το 1999 έως το τέλος του 2003, οπότε εµφανίζει, για πρώτη φορά, µείωση. Οι τιµές των κατοικιών αυξάνονται επίσης, στο σύνολο της χώρας, από το 1994 (που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία) έως τις αρχές του 2003, οπότε εισέρχονται σε φάση σταθεροποίησης. Και µόνο τα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν, όλα αυτά τα χρόνια και µέχρι σήµερα, την ανοδική τους πορεία, οφειλόµενη κυρίως στα εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα στα οποία βρίσκονται τα επιτόκια. Ανάλογη πορεία, σύµφωνα µε εµπειρικές εκτιµήσεις, ακολούθησαν και οι πράξεις αγοραπωλησίας των κατοικιών οι οποίες, ύστερα από συνεχή ανοδική πορεία αρκετών ετών, φαίνεται να παρουσιάζουν για πρώτη φορά µείωση το 2003, η οποία διατηρείται και το Οι λόγοι που προκάλεσαν την ανάσχεση της αναπτυξιακής πορείας της κτηµαταγοράς, από το 2003, πρέπει να αναζητηθούν κυρίως (α) στην κόπωση της αγοράς και ειδικώτερα την εξασθένηση της ζήτησης, µετά την συνεχή άνοδο των τιµών και των πράξεων στα χρόνια που προηγήθηκαν, (β) στη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και της ρευστότητας της οικονοµίας, (γ) στη µείωση του ρυθµού εγκατάστασης µεταναστών στη χώρα µας και (δ) στην εµφάνιση παρόµοιων φαινοµένων στις χώρες της υτικής Ευρώπης. Η άρση των αιτιών αυτών της ανάσχεσης αποτελεί και την κύρια προϋπόθεση για την επιστροφή της κτηµαταγοράς σε αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα όµως, προκειµένου να αποπειραθεί κανείς να εκτιµήσει µε κάποια ασφάλεια τις προοπτικές του κλάδου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τους εξής ειδικώτερους παράγοντες: Πρώτα- πρώτα την σηµαντική ποιοτική αλλαγή που έχει συντελεσθεί στο εσωτερικό της λειτουργίας και οργάνωσης του κλάδου. Γιατί είναι κοινά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της αξιοποίησης ακινήτων έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα 36

3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως 2002.

3. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις Α, Β και Γ τριµήνου χρήσεως 2002. ΚΕΚΡΟΨ Α..Ε.. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΙΚΕΣ Ι Ε ΟΙΙΚΟ ΟΜΙΙΚΕΣ & ΛΑΤΟΜΙΙΚΕΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΙΙΣ ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ 2002 Αθήννα,, Μάιιοςς 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/5-11-1999, ότι από την αύξηση του µετοχικού (συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα