Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Ακτή Κονδύλη κ Αιτωλικού Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : Αντ/χος Λ.Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Χ. Π.Υ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Κ. Τηλέφωνο : / Telefax : Ε-mail : ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: /01/04 ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΘΕΜΑ : Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ) σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου ΣΧΕΤ.: α) Η ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ) β) Η αριθ. 2000/59/ΕΚ - 27/11/2000 Κοινοτική Οδηγία γ) Η αριθ /02/ εγκύκλιος ΥΕΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ I. Όπως είναι γνωστό, η Κοινοτική και Εθνική πολιτική στον τοµέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, αποβλέπει σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας και στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, προκειµένου να περιορισθεί η απόρριψη στη θάλασσα υγρών, χηµικών και στερεών αποβλήτων καθώς και λυµάτων που παράγονται στα πλοία. Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. προχώρησε στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, επιβάλλοντας την παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και των καταλοίπων φορτίου στις λιµενικές εγκαταστάσεις όπου καταπλέουν τα πλοία. Το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, µε την (α) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, υιοθέτησε τη (β) σχετική οδηγία του Συµβουλίου της Ε.Ε., σχετικά µε τα «Μέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις για την παραλαβή αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», ενώ σύµφωνα µε τη (γ) σχετική δόθηκαν οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στους Φορείς ιαχείρισης των λιµένων και στις Λιµενικές Αρχές. II. Από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων να διαθέτουν λιµενικές εγκαταστάσεις για την παραλαβή αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται από το µεγαλύτερο εµπορικό πλοίο έως το µικρότερο σκάφος αναψυχής, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία. Η κάλυψη του κόστους των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, πρέπει να εξασφαλίζεται εξ ολοκλήρου από τα πλοία, το δε σύστηµα χρέωσης τελών που υιοθετείται σε κάθε λιµένα, πρέπει να παρέχει κίνητρο στα πλοία να παραδίδουν τα απόβλητα τους στις προβλεπόµενες ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 1 από 35

2 εγκαταστάσεις. Έτσι προβλέπεται τα πλοία να καταβάλλουν πάγιο τέλος ανεξάρτητα εάν χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων ή όχι και πρόσθετη καταβολή τελών σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων, ανάλογη µε τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων. III. Για την υιοθέτηση και την πιστή εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, εµπλέκονται µία σειρά από Φορείς, οι οποίοι πρέπει να δρουν συντονισµένα και συµπληρωµατικά µε κύριο πάντα στόχο την πρόληψη της ρύπανσης, ενώ για τον έλεγχο της πιστή εφαρµογής απαιτείται η αρµονική συνεργασία των Φορέων ιαχείρισης Λιµένων µε τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές και τις ανάδοχες εταιρείες, όπου αυτές δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, για την αξιολόγηση της επάρκειας των σχεδίων και των υποδοµών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, των µέτρων που λαµβάνονται, των τελών που εφαρµόζονται, και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη της έκθεσης προόδου που πρέπει να υποβάλλεται στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε., απαιτείται η υιοθέτηση ενός συστήµατος πληροφόρησης, στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους των πλοίων στις Λιµενικές Αρχές και στους Φορείς ιαχείρισης, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα ενηµερώνουν την Υπηρεσία µας στο τέλος κάθε µήνα. Β. ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΛΟΙΑ Ι. Η Απόφαση αυτή εφαρµόζεται, σε όλους τους Ελληνικούς Λιµένες συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιωτικών λιµενικών εγκαταστάσεων και µαρινών, στους οποίους καταπλέουν τα πλοία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 3418/07/2002 (στο εξής ΚΥΑ). ΙΙ. Η Απόφαση αυτή εφαρµόζεται, σε όλα τα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών και των σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε Ελληνικό Λιµένα, πλην των πολεµικών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκµεταλλεύεται το κράτος για µη εµπορικές πράξεις που θα παραδίνουν απόβλητα εφόσον είναι εφικτό. Τα επιβατηγά-οχηµαταγωγά πλοία τακτικών γραµµών µε συχνούς ελλιµενισµούς σε διαφορετικούς λιµένες, παραδίδουν κι αυτά κατά τρόπο σύµφωνο µε την Απόφαση αυτή, µε τη σύναψη διακανονισµών που εγγυούνται τη παράδοση αποβλήτων και την καταβολή τελών σε λιµένα που βρίσκεται επί του δροµολογίου τους, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ και σχετική γνωµάτευση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι τα αλιευτικά ανεξαρτήτου χωρητικότητας και τα επιβατηγά, που µεταφέρουν µέχρι 12 επιβάτες, δεν υποχρεούνται στη καταβολή παγίου τέλους, αλλά µόνο στη καταβολή του ποσού που προβλέπεται για την παράδοση των αποβλήτων, ανάλογα µε τα ισχύοντα τέλη, που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων. Γ. ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ I. Για την επίτευξη της καταλληλότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, καταρτίζονται σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε το µέγεθος του λιµένα, τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σ αυτόν, το είδος και τις ποσότητες των αποβλήτων που προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία. Τα σχέδια αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού Λειτουργίας των λιµένων, και πραγµατεύονται κατ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 2 από 35

3 1. Εκτίµηση της ανάγκης ύπαρξης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, µε βάση τις ανάγκες των πλοίων που καταπλέουν συνήθως στο λιµένα. Τα είδη και τις ποσότητες αποβλήτων που αποτελούν αντικείµενο της παραλαβής και διακίνησης. 2. Περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. 3. Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, µεταφοράς, πιθανής αποθήκευσης ή επεξεργασίας και οριστικής νόµιµης διάθεσης των παραγοµένων αποβλήτων. 4. Περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών. 5. Περιγραφή των διαδικασιών για διαρκείς διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του λιµένα και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 6. Περιγραφή των διαδικασιών γνωστοποίησης καταγγελλόµενων ανεπαρκειών στις λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής. 7. Περιγραφή των µεθόδων καταγραφής της πραγµατικής χρήσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. 8. Στοιχεία των αναδόχων εταιρειών που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του σχεδίου, βάσει υπογεγραµµένης σύµβασης µε το Φορέα ιαχείρισης του λιµένα. Γνωστοποίηση των απαραίτητων αδειών των εταιρειών και των πλωτών ή χερσαίων µέσων που θα χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. II. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων εκπονούνται µε ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων, υπό την εποπτεία και το συντονισµό της οικείας Περιφέρειας, η οποία σε συνεργασία µε την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εγκρίνει, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, παρακολουθεί την εφαρµογή του εν λόγω σχεδίου και επανεκτιµά την απόδοσή του τουλάχιστον ανά 3ετία και κάθε φορά µετά από σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιµένα. III. Για την αξιολόγηση των σχεδίων παραλαβής, τα οποία σε µεγάλο βαθµό έχουν βασισθεί σε θεωρητικές παραδοχές, απαιτείται η συνεχής αξιολόγηση του σχεδίου λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε λιµένα ούτως, ώστε να αποδειχθεί και στην πράξη η επάρκεια και η ικανοποιητική λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδοχής καταλοίπων. Με στόχο την παγίωση της νοµιµότητας, της πιστής εφαρµογής των προβλεποµένων διατάξεων και την ενηµέρωση της Ε.Ε. και του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Ι.Μ.Ο.) σχετικά µε την αξιολόγηση των µέτρων που έχουν υιοθετηθεί στην χώρα µας, απαιτείται η υιοθέτηση ενός συστήµατος πληροφόρησης, το οποίο θα επιτρέψει τη συλλογή και επεξεργασία σχετικών στοιχείων, για την ανάπτυξη τιµολογιακής πολιτικής. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να εγκατασταθεί και να ενηµερώνεται συνεχώς µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που θα τηρείται µε αποκλειστική ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης σε συνεργασία µε το Φορέα Εκµετάλλευσης του έργου (Ανάδοχος) και θα καταχωρούνται τουλάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ.. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ I. Υποχρεώσεις ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ 1. Έλεγχος πιστής εφαρµογής των διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/59/ΕΚ και της ΚΥΑ. 2. Προ - έγκριση σχεδίου παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων που εκπονείται µε ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης του Λιµένα, το οποίο στη συνέχεια εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 3. Αξιολόγηση ανά τριετία των διαδικασιών εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας και υποβολή στην Ε.Ε. σχετικής έκθεσης προόδου σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ. 4 και το Άρθρο 17 της Κοινοτικής Οδηγίας. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 3 από 35

4 4. Ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων της Ε.Ε., τουλάχιστον µια φορά ετησίως, για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται στα πλοία σύµφωνα µε το Άρθρο 9 παρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ. 5. Έγκριση των τελών που υιοθετούνται από τους Φορείς ιαχείρισης λιµενικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας. 6. ιαβίβαση παραπόνων και καταγγελιών σχετικά µε τυχόν ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων στον Ι.Μ.Ο., και παράλληλα ενηµέρωση της Ε.Ε. 7. Ενηµέρωση της Αρµόδιας Αρχής του επόµενου λιµένα κατάπλου της Ε.Ε. ώστε να διενεργηθεί πληρέστερη αξιολόγηση όλων των στοιχείων σύµφωνα µε το Άρθρο 11 παρ. 2(δ) της σχετικής ΚΥΑ. II. Υποχρεώσεις Περιφέρειας και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1. Η διατύπωση πιθανών παρατηρήσεων επί του σχεδίου παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, που εκπονείται µε ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και η τελική έγκριση του σχεδίου µετά από γνωµοδότηση της ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ. 2. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου και επανεκτίµηση του ανά τριετία ή µετά από σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία του λιµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ. 3. Αξιολόγηση της καλής εφαρµογής της ΚΥΑ κάθε φορά µετά από καταγγελίες ανεπάρκειας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων, που θα διαβιβάζονται στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, κατά τα συµφωνηθέντα στα πλαίσια του Ι.Μ.Ο., όπως µνηµονεύεται στο Άρθρο 4 παρ. 3. III. Υποχρεώσεις Λιµενικών Αρχών 1. Έλεγχος ότι τα υπόχρεα πλοία πριν τον κατάπλου έχουν αποστείλει συµπληρωµένο το έντυπο κοινοποίησης των πλοιάρχων για τις ποσότητες και είδη αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή τους Φορείς ιαχείρισης λιµένα, αναδόχους εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και τις Λιµενικές Αρχές. 2. Έλεγχος ότι τα πλοία παραδίδουν τα κατάλοιπα πριν τον απόπλου, εκτός εάν µετά από έλεγχο, προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης σύµφωνα µε το προγραµµατισµένο ταξίδι του, έως τον επόµενο λιµένα παράδοσης. Σε περίπτωση που ο λιµένας παράδοσης δεν διαθέτει κατάλληλη υποδοµή ή δεν είναι γνωστός ή είναι µη Κοινοτικός, ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα πριν τον απόπλου του πλοίου. 3. Έλεγχος του Φορέα ιαχείρισης σε ότι αφορά την εκδιδόµενη βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παραδίδοντος πλοίου, τα στοιχεία του µέσου παραλαβής, η ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ηµεροµηνία παραλαβής, ο αριθµός Τελωνειακής άδειας, τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας διάθεσης των καταλοίπων και η άδεια λειτουργίας αυτής. 4. Γνωµοδότηση για την παραχώρηση εξαιρέσεων στα πλοία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 9 παρ. 1 της ΚΥΑ. 5. Έλεγχος της πιστής εφαρµογής των διατάξεων της ΚΥΑ από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 6. ιενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων στα πλοία (τουλάχιστον το 25% των πλοίων), σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της ΚΥΑ, στα πλαίσια της Οδηγίας 95/21/ΕΚ (Π.. 88/97, 90A). 7. Λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε άδεια µεταφοράς µέχρι 12 επιβατών µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ, Άρθρο 8 παρ. 3. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 4 από 35

5 8. Ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής του επόµενου λιµένα κατάπλου σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι ένα πλοίο µε µικρή ικανότητα αποθήκευσης των αποβλήτων που παράγονται ή καταλοίπων φορτίου, απέπλευσε χωρίς να παραδώσει απόβλητα. 9. Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες σύµφωνα µε το Άρθρο 18 της ΚΥΑ. Υποχρεώσεις Φορέων ιαχείρισης των λιµένων Με τον όρο Φορέα ιαχείρισης νοούνται οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., όλα τα Λιµενικά Ταµεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και πάσης φύσεως Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που διαθέτουν παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία. Οι υποχρεώσεις τους είναι: 1. Σύνταξη σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. Το εγκεκριµένο σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του κανονισµού λειτουργίας του λιµένα όπου θα καταγράφονται όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες και όλα τα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες δικαιοδοσίας τους. 2. ιάθεση κατάλληλης σταθερής ή κινητής, χερσαίας ή πλωτής υποδοµής παραλαβής καταλοίπων ή ορισµό φορέων παροχής υπηρεσιών παραλαβής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόµιµης διάθεσης των παραγοµένων αποβλήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περιβαλλοντολογικές και τελωνειακές διατάξεις (ΚΥΑ Άρθρο 12 παρ. 2), χωρίς να δηµιουργούνται καθυστερήσεις στα πλοία. 3. Υιοθέτηση συστήµατος χρέωσης, το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων πλοίων στις εγκαταστάσεις αντί της απόρριψης τους στη θάλασσα. 4. υνατότητα απαλλαγής των πλοίων µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς στο λιµένα από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων µε τη σύναψη διακανονισµών που εγγυώνται τη παράδοση αποβλήτων και την καταβολή τελών σε λιµένα που βρίσκεται επί του δροµολογίου τους σύµφωνα µε το Άρθρο 9 παρ. 1 της ΚΥΑ. 5. Ενηµέρωση της ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται στα πλοία που καταπλέουν στον Λιµένα σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ. 6. Επιβολή µειωµένων τελών, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ.2(γ) εφόσον αποδεικνύεται στο Φορέα ιαχείρισης λιµένα, από τον πλοίαρχο του πλοίου ότι παράγονται µειωµένες ποσότητες αποβλήτων, βάση σχετικής βεβαίωσης µηχανικού του Τοπικού Κλιµακίου Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων (ΤΚΕΕΠ) της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Τα στοιχεία των πλοίων αυτών θα κοινοποιούνται και στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ. 7. Ενηµέρωση των χρηστών για τις ευκολίες που διαθέτουν για την παραλαβή και διακίνηση των αποβλήτων και το σύστηµα χρέωσης που εφαρµόζεται. 8. Λήψη µέτρων σε συνεργασία µε τους Ναυτικούς Πράκτορες για τη δέουσα ενηµέρωση των πλοιάρχων, Α µηχανικών και καθ ύλη αρµοδίων αξιωµατικών των πλοίων και όλων των ενδιαφεροµένων µερών για τις υποχρεώσεις τους και την εκπλήρωση αυτών. 9. ιασφάλιση απλών διαδικασιών και διατυπώσεων των παρεχοµένων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 10. Μέριµνα για τη νόµιµη επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 11. Αποδοχή τυχόν καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και την διαβίβαση τους στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ. 1 (ε) της ΚΥΑ. 12. Καταβολή αποζηµίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παραλαβή ή την παράδοση των αποβλήτων, µε υπαιτιότητα του Φορέα ιαχείρισης του λιµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ. 1 (ζ) της ΚΥΑ. 13. Μέριµνα για την υποχρεωτική συµπλήρωση του εντύπου κοινοποίησης (έντυπο του παραρτήµατος ΙΙ της σχετικής ΚΥΑ) από τους πλοιάρχους όλων των πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες δικαιοδοσίας τους (είτε παραδίδουν απόβλητα είτε όχι) πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε άδεια µεταφοράς µέχρι 12 επιβάτες. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 5 από 35

6 14. Συλλογή, εξέταση και καταγραφή των στοιχείων που κοινοποιούνται από τους πλοιάρχους στο Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και της Λιµενικής Αρχής, µε την εγκατάσταση και τη λειτουργία µιας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. 15. Υποβολή µηνιαίων αναφορών στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι (Α). IV. Υποχρεώσεις Πλοιάρχων 1. Οι πλοίαρχοι των υπόχρεων πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιµένες, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 παρ.1 της ΚΥΑ, συµπληρώνουν το σχετικό έντυπο και το κοινοποιούν µέσω του Ναυτικού Πράκτορα στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, στον Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και στον Φορέα Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου ή µόλις γίνει γνωστός ο κατάπλους αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιµη στον πλοίαρχο σε λιγότερο από 24 ώρες ή το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούµενο λιµένα αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι µικρότερη από 24 ώρες, είτε πρόκειται να παραδώσουν απόβλητα είτε όχι. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, οι πλοίαρχοι των πλοίων που εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 της ΚΥΑ και σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. 2. Τηρούν αντίγραφο του συµπληρωµένου εντύπου, των αποδείξεων καταβολής παγίου τέλους και σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων του τιµολογίου, τουλάχιστον έως τον επόµενο λιµένα κατάπλου, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΥΑ. 4. Παραδίδουν τα κατάλοιπα πριν τον απόπλου, εκτός εάν µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που ελέγχονται από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης σύµφωνα µε το προγραµµατισµένο ταξίδι του, έως τον λιµένα παράδοσης, που θα αποδεικνύεται µε M.O.U. ή µε έλεγχο του πλοίου από το Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Λιµενικής Αρχής. Σε περίπτωση που στο προβλεπόµενο λιµένα παράδοσης δεν διατίθεται κατάλληλη υποδοµή ή δεν είναι γνωστός στο πλοίο ο επόµενος λιµένας (εν όψει διαταγών), ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα πριν τον απόπλου του πλοίου, για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. V. Υποχρεώσεις Φορέων Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων (Αναδόχων Εταιρειών) 1. Πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. 2. Μέριµνα ότι βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες χερσαίων και πλωτών µέσων, που απαιτούνται για το έργο που έχουν αναλάβει και την πιστή τήρηση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. 3. Πιστή τήρηση των περιβαλλοντολογικών και τελωνειακών διατάξεων και κανονισµών λειτουργίας των λιµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Τήρηση ενός αρχείου µε τα στοιχεία που κοινοποιούνται από τους πλοιάρχους των πλοίων. 5. Για κάθε συναλλαγή µε τους χρήστες του λιµανιού, πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση παραλαβής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του παραδίδοντος πλοίου, τα στοιχεία του µέσου παραλαβής, η ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ηµεροµηνία παραλαβής, ο αριθµός Τελωνειακής άδειας, ο αριθµός της σύµβασης µε το Φορέα ιαχείρισης του λιµένα, οι αριθµοί έγκρισης όλων των απαιτούµενων αδειών και τέλος τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας όπου θα καταλήξουν τα κατάλοιπα και ο αριθµός αδείας λειτουργίας αυτής. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 6 από 35

7 Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ I. Ενέργειες Λιµενικών Αρχών 1. Για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων πρέπει να ελέγχονται για όλα τα υπόχρεα πλοία πριν τον απόπλου τα παρακάτω: 1.1. Ότι ο πλοίαρχος του πλοίου απέστειλε συµπληρωµένο στη Λιµενική Αρχή το προβλεπόµενο έντυπο από την Οδηγία και την ΚΥΑ και το κοινοποίησε στο Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και στον Φορέα Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων Ότι ο πλοίαρχος παρέδωσε πριν τον απόπλου του πλοίου όλα τα κατάλοιπα σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 1 και το Άρθρο 10 της ΚΥΑ. Η παράδοση των καταλοίπων αποδεικνύεται µε έντυπη βεβαίωση παραλαβής του Φορέα Εκµετάλλευσης της ευκολίας υποδοχής που αναφέρεται στο εγκεκριµένο σχέδιο και έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε το Φορέα ιαχείρισης της λιµενικής εγκατάστασης, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παραδίδοντος πλοίου, τα στοιχεία του µέσου παραλαβής, η ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ηµεροµηνία παραλαβής, ο αριθµός Τελωνειακής άδειας, τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας διάθεσης των καταλοίπων και η άδεια λειτουργίας αυτής. Σηµειώνεται ότι η παράδοση καταλοίπων επιτρέπεται µόνο στους εξουσιοδοτηµένους Φορείς Εκµετάλλευσης που αναφέρονται στο εγκεκριµένο σχέδιο παραλαβής αποβλήτων και µε τους οποίους έχει συνάψει σχετική σύµβαση ο Φορέας ιαχείρισης Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος του πλοίου, σύµφωνα µε το δελτίο κοινοποίησης που έχει αποστείλει δεν είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα κατάλοιπα προ απόπλου, το θέµα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω µε σχετικούς ελέγχους και εφόσον προκύψει κατόπιν επιθεώρησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της ΚΥΑ, η ανάγκη παράδοσης λόγω ανακρίβειας στοιχείων, τότε απαγορεύεται ο απόπλους ή εάν έχει αποπλεύσει µε την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται, ενηµερώνεται η Λιµενική Αρχή του επόµενου λιµένα κατάπλου για απαγόρευση του απόπλου. Το συµπληρωµένο δελτίο θα πρέπει να θεωρείται από τη Λιµενική Αρχή και να αποστέλλεται το θεωρηµένο αντίγραφο στην ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, ενώ αντίγραφο παραδίδεται και στο Φορέα ιαχείρισης της λιµενικής εγκατάστασης. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα όταν απαιτηθεί ενηµέρωση του Φορέα ιαχείρισης του επόµενου λιµένα κατάπλου και των αρµοδίων Αρχών από τη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, ούτως ώστε να διενεργηθεί λεπτοµερέστερος έλεγχος, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 παρ. 2(δ) της σχετικής ΚΥΑ. Σε περίπτωση όµως που ο επόµενος λιµένας κατάπλου δεν είναι Κοινοτικός, ή τεκµηριωµένα δεν διαθέτει κατάλληλη υποδοµή για την παράδοση των καταλοίπων, ή δεν είναι γνωστός, ή εάν κατά την κρίση της Λιµενικής Αρχής σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης και αφού συνεκτιµηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία (όγκος παραγωγής καταλοίπων, όγκος καταλοίπων επί του πλοίου, διάρκεια πλού, αποθηκευτική ικανότητα πλοίου, κλπ.), απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου και ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα, πριν τον απόπλου του πλοίου από το λιµάνι. 2. Μεριµνά για τα αναφερόµενα στο Άρθρο 11 παρ. 3 της ΚΥΑ, ενηµερώνοντας σχετικά την ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ για τα µέτρα που έχουν ληφθεί στα αλιευτικά καταφύγια και στους λιµενίσκους σκαφών αναψυχής της κατηγορίας αυτής. 3. Για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων πρέπει να ελέγχονται για όλες τις ιδιωτικές και µη λιµενικές εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής, ότι γίνεται: 3.1. Πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου 3.2. Πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος χρέωσης τελών και τιµολογίων ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 7 από 35

8 3.3. Πιστή εφαρµογή των τελωνειακών διαδικασιών σε συνεργασία µε την αρµόδια Τελωνειακή Αρχή 3.4. Συνεχής έλεγχος µε διενέργεια επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της ΚΥΑ. 4. Για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων πρέπει να ελέγχουν το Φορέα ιαχείρισης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων περιοχής δικαιοδοσίας τους (ιδιωτικές και µη λιµενικές εγκαταστάσεις) και συγκεκριµένα ότι: 4.1. ιαθέτουν σε ισχύ τις απαιτούµενες άδειες που απαιτούνται για το έργο που έχουν αναλάβει και για την πιστή τήρηση του σχεδίου παραλαβής, µεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων Τηρούν πιστά τις περιβαλλοντολογικές και τελωνειακές διατάξεις σε συνεργασία µε την αρµόδια Τελωνειακή Αρχή καθώς και την πιστή εφαρµογή των Γενικών και Ειδικών κανονισµών του κάθε λιµένα που είναι σε ισχύ και του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ), όπου προβλέπεται και έχει εφαρµογή. 5. Εξετάζει και επεµβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, επιβάλλοντας τις νόµιµες κυρώσεις (διοικητικές, ποινικές και πειθαρχικές), σύµφωνα µε τα Άρθρα 13, 14 και 18 του Ν. 743/77 (Α 319), όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.. 55/98 (Α 58). Παράλληλα τυγχάνουν εφαρµογής το Άρθρο 14 του αριθ. 34 Γενικού Κανονισµού Λιµένα (ΓΚΛ) ΦΕΚ 700Β/ , το Άρθρο 18 της ΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/ ), καθώς και σχετικά Άρθρα (π.χ. Άρθρο 296, κτλ.) του ΓΚΛ λιµένα περιοχής δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής. 6. Αποστέλλει στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ: 6.1. Μηνιαία αναφορά σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι (Β), σχετικά µε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες περιοχής δικαιοδοσίας τους, καθώς και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 παρ. 2 (δ) Τυχόν παράπονα ή καταγγελίες σχετικά µε την ακαταλληλότητα των ευκολιών υποδοχής ή την ύπαρξη καθυστερήσεων στα πλοία λόγω ανεπάρκειας των ευκολιών υποδοχής ή κωλυσιεργία και µη εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων για οποιαδήποτε αιτία. II. Ενέργειες Φορέων ιαχείρισης των Λιµένων 1. Τηρούν και παραδίδουν αντίγραφο του εγκεκριµένου σχεδίου και του εγκεκριµένου τιµολογίου στην οικεία Λιµενική Αρχή, ενηµερώνοντας σχετικά το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ. 2. Επιβλέπουν την πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ενηµερώνοντας άµεσα την Λιµενική Αρχή και τη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει κατά την εφαρµογή. 3. Παρακολουθούν την πιστή τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Φορέα Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, ενηµερώνοντας άµεσα τη Λιµενική Αρχή και τη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή παρατυπία. 4. Σε συνεργασία µε το Φορέα Εκµετάλλευσης καταχωρούν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για όλα τα πλοία που καταπλέουν στο λιµάνι, τα στοιχεία του εντύπου που τους κοινοποιούν οι πλοίαρχοι των πλοίων. Τα στοιχεία αυτά µε ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων, για την πληρότητα και την ακρίβεια τους, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σε µαγνητική µορφή την πρώτη κάθε ηµερολογιακού µήνα ή µε τη µορφή έγγραφης αναφοράς όταν ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 8 από 35

9 δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι (Α). 5. Ενηµερώνουν το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σε µηνιαία βάση: α) για τα στοιχεία των πλοίων που πληρώνουν µειωµένα τέλη, εφόσον παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων βάση του Άρθρου 8 παρ.2 (γ) της ΚΥΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι ( ). β) για τα στοιχεία των πλοίων που έχουν εξαιρεθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι (Γ). 6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Οι Περιφερειακές ιοικήσεις ελέγχουν την πιστή εφαρµογή της παρούσας στη περιοχή ευθύνης τους. ΙΙ. Με µέριµνα του Λιµενάρχη, οι αρµόδιοι χειριστές οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς τη πιστή εφαρµογή της παρούσας. Επίσης, οι αρµόδιοι χειριστές των Φορέων ιαχείρισης κάθε λιµένα πρέπει να µελετήσουν και να κατανοήσουν πλήρως την παρούσα µε τα επισυναπτόµενα παραρτήµατα. ΙΙΙ. Οι Λιµενικές Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται: 1. Για την άµεση (µέσω fax στο ) γνωστοποίηση στην Υπηρεσία µας όλων των ιδιωτικών παράκτιων λιµενικών εγκαταστάσεων περιοχής αρµοδιότητας τους (βιοµηχανίες, µαρίνες, κτλ.), στοιχείων επικοινωνίας τους και υπευθύνους αυτών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. 2. Για την αποστολή της παρούσας στους Φορείς ιαχείρισης των λιµένων δικαιοδοσίας τους καθώς και στους παράκτιους ήµους ή κοινότητες δικαιοδοσίας τους, των οποίων οι λιµενικές εγκαταστάσεις δεν υπάγονται σε περιοχή ευθύνης Λιµενικών Ταµείων οποιασδήποτε µορφής, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Α) Υπόδειγµα Μηνιαίας Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα (Β) Υπόδειγµα Αναφοράς - ραστηριότητας της Λιµενικής Αρχής (Γ) Υπόδειγµα Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα δροµολογηµένων πλοίων συχνών και τακτικών ελλιµενισµών µε ειδικό διακανονισµό πληρωµής τελών ( ) Υπόδειγµα Αναφοράς της ΛΑ πλοίων που παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγµα Αναφοράς της ΛΑ για τις λιµενικές εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας τους 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχετική Νοµοθεσία για την εφαρµογή της παρούσας Εγκυκλίου 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κωδικοποιήσεις (Α) Λιµένες (Β) ΛΑ (Γ) Σηµαίες Πλοίων ( ) Τύποι Πλοίων ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 9 από 35

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για Ενέργεια 1. ΚΛ/Χ 2. Λ/Χ 3. Υ/Χ 4. Οργανισµοί Λιµένα Α.Ε. 5. Λιµενικά Ταµεία (µέσω Λιµενικής Αρχής) 6. ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία (µέσω Λιµενικής Αρχής) 7. Ιδιωτικές Λιµενικές Εγκαταστάσεις (µέσω Λιµενικής Αρχής) Αποδέκτες για Κοινοποίηση 1. Περιφερειακές ιοικήσεις Λ.Σ. 2. Γρ. κ. ΓΓ Περιφερειών 3. ΕΛΙΜΕ Αποθήκη Γ, 1 ος Προβλήτας, εντός Λιµένα Θεσ/κης Θεσ/κη Τ.Θ Εσωτερική ιανοµή 1. Γρ. κ.κ. ΥΕΝ Γ.Γ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. 2. Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ. - Α - Β Υ/ Λ.Σ. 3. Γρ. κ.κ. Κ.Ν.Π. - Κ.Ν.Π./Ε - Κ.Λ.Α. 4. ΥΕΝ / ΠΘΠ - ΛΑ 5. ΥΕΝ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π./ ΛΠ ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 10 από 35

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Α) Υπόδειγµα Μηνιαίας Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα Καθορισµός στοιχείων που ανακοινώνονται στο ΥΕΝ µε µέριµνα και ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµενικών εγκαταστάσεων, σε ηλεκτρονική µορφή για κάθε πλοίο που καταπλέει στην λιµενική εγκατάσταση και περιγραφή αποστελλοµένων αρχείων. Με µέριµνα και ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµενικών εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν διαθέσιµες ευκολίες υποδοχής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου: 1. Εγκαθίσταται ή χρησιµοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα σύστηµα για την συνεχή καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων, σε συνεργασία µε τον Φορέα Εκµετάλλευσης, σχετικά µε τα απόβλητα που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι πλοίαρχοι των πλοίων πριν τον κατάπλου του πλοίου στην λιµενική εγκατάσταση. 2. Ορίζεται υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής της παρούσας εγκυκλίου και είναι αρµόδιος για την λειτουργία και την ενηµέρωση του παραπάνω συστήµατος, τα στοιχεία του οποίου (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, fax, ) κοινοποιούνται στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή. Με µέριµνα και ευθύνη του υπευθύνου, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ κάθε 1 η του µήνα, αρχεία µε την δοµή και τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω, για όλα τα πλοία που κατέπλευσαν στην λιµενική εγκατάσταση που εφαρµόζεται το σχέδιο παραλαβής, κατά την διάρκεια του προηγούµενου µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας διαβίβασης πλήρων ηλεκτρονικών στοιχείων λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης των αρχείων τους, λόγω βλάβης του ηλεκτρονικού συστήµατος, διαβιβάζουν εντός της ιδίας προθεσµίας τα ζητούµενα στοιχεία τηλεοµοιοτυπικά (µε fax). Τα πλήρη στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, διαβιβάζονται αµέσως στο ΥΕΝ, µετά την αποκατάσταση της βλάβης. Ονοµασία Αρχείων Το όνοµα κάθε αρχείου σχηµατίζεται από το κωδικό του λιµένα κατάπλου όπως επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV(Α), µια κάτω παύλα ( _ ), το µήνα που καλύπτει η αναφορά (αριθµητικά π.χ. για το µήνα Ιανουάριο 01, το Φεβρουάριο 02, κ.ο.κ.) και το έτος (π.χ. 2004, 2005, κ.ο.κ.), ως εξής: «Κωδικός Λιµένα Κατάπλου» _ «Μήνας»«Έτος» π.χ. για την αναφορά του Οργανισµού Λιµένα Ηρακλείου Α.Ε. του µήνα Μαρτίου 2004 για το λιµένα Ηρακλείου θα αποστείλουν το αρχείο: Μηνιαία Αναφορά Παράδοσης Αποβλήτων: GRHER_ Περιγραφή Αρχείων Όλα τα στοιχεία είναι κωδικοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 928 Όλα τα πεδία είναι αλφαριθµητικά σταθερού µήκους, δεξιά στοιχισµένα ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 11 από 35

12 Εγγραφή Τύπου: «ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ» Υποχρεωτικό Μήκος ΑΑ Περιγραφή Πεδίων Πεδίο Πεδίου Παρατηρήσεις 1 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΙ 30 2 ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΙ 3 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (1) 3 ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΙ 4 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (2) 4 ΙΕΘΝΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ (..Σ.) ΝΑΙ 10 5 ΑΡΙΘΜΟΣ Ι.Μ.Ο. ΝΑΙ Αριθµητικό πεδίο τιµή µέχρι ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΝΑΙ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 7 ΑΡΜΟ ΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑΙ 4 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (4) 8 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΙ ΟΛ ΑΕ, ΛΤ, κτλ. 9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΝΑΙ 6 ΗΗΜΜΕΕΕΕ 10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ 6 ΗΗΜΜΕΕΕΕ 11 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ 4 ΩΩΛΛ (24ωρη βάση) 12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΑΠΟΠΛΟΥ 4 ΩΩΛΛ (24ωρη βάση) 13 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 14 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 15 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Χωρητικότητα σε m3 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 17 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 18 ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 19 ΠΑΡΑ ΟΣΗ BILGE WATER ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 20 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ BILGE WATER ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 21 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ BILGE WATER Χωρητικότητα σε m3 22 BILGE WATER ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 23 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ BILGE WATER ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 24 BILGE WATER ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 25 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ποσότητα σε m3 26 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ποσότητα σε m3 27 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 28 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΝΑΙ 29 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 30 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 31 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 32 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Χωρητικότητα σε m3 33 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 34 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 35 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 36 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 37 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 38 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 39 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Χωρητικότητα σε m3 40 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 41 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 42 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 43 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 12 από 35

13 Οδηγίες Συµπλήρωσης (1) Πεδίο 2: ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ~ Κωδικός Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV ( ) Τύποι Πλοίων. (2) Πεδίο 3: ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ~ Κωδικός Ε.Ε. Οι κωδικοί της σηµαίας Κράτους που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση των αρχείων είναι σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της Ε.Ε. και επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV (Γ) Σηµαίες Κρατών. (3) Πεδίο 6: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ~ Κωδικός Λιµένα Οι κωδικοί των λιµένων που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση των αρχείων είναι διεθνείς και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV (Α) Λιµένες της Ελλάδος. Οι κωδικοί βασίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεµβρίου 2000 για την ονοµατολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της (ΕΕ L 243 της , σ. 14). Οι κωδικοί αυτοί τίθενται σε ισχύ µε τα στοιχεία του Ενδεχόµενες µελλοντικές τροποποιήσεις της γεωγραφικής ονοµατολογίας θα επηρεάσουν και τους κωδικούς ΘΠΖ και ΚΝ. (4) Πεδίο 7: ΑΡΜΟ ΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ~ Κωδικός Λιµενικής Αρχής Οι κωδικοί των Λιµενικών Αρχών που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση των αρχείων επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV (Β) Λιµενικές Αρχές. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 13 από 35

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Β) Υπόδειγµα Αναφοράς - ραστηριότητας της Λιµενικής Αρχής Υπόδειγµα αναφοράς λιµενικής αρχής που υποβάλλεται στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ την 1 η κάθε ηµερολογιακού µήνα, σχετικά µε τα πρόστιµα που υποβάλλουν για παραβάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ). Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» Φορέας ιαχείρισης: Χρονικό διάστηµα από / / έως / / ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (1) Αριθµός πλοίων που Αριθµός πλοίων που Αριθµός πλοίων που Τύπος πλοίου κατέπλευσαν επιθεωρήθηκαν επιβλήθηκαν κυρώσεις Είδος Παράβασης (1) Τύπος πλοίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Αριθµός Πλοίων ανά Τύπο Πλοίου ιοικητικές κυρώσεις Σύνολο Προστίµων ( ) Ποινικές κυρώσεις Πειθαρχικές κυρώσεις Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Λιµενάρχης : _ «Ονοµατεπώνυµο» Σηµειώσεις (1) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV( ). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 14 από 35

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Γ) Υπόδειγµα Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα δροµολογηµένων πλοίων συχνών και τακτικών ελλιµενισµών µε ειδικό διακανονισµό πληρωµής τελών Υπόδειγµα αναφοράς του φορέα διαχείρισης που υποβάλλεται στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους, σχετικά µε τα πλοία που εξαιρούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ). Φορέας ιαχείρισης: Χρονικό διάστηµα από / / Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» έως / / Α/Α Όνοµα πλοίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ( ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) (1) (2) ιεθνές Τύπος Σηµαία Αριθµός ιακριτικό πλοίου πλοίου Ι.Μ.Ο. Σήµα (..Σ.) (3) Λιµένας Παράδοσης Αποβλήτων Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Σηµειώσεις (1) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV( ). (2) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV(Γ). (3) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV(Α). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 15 από 35

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ( ) Υπόδειγµα Αναφοράς της Λιµενικής Αρχής πλοίων που πληρώνουν µειωµένα τέλη, εφόσον αποδεικνύεται από ΤΚΕΕΠ Λιµενικών Αρχών, ότι παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων Υπόδειγµα αναφορών λιµενικών αρχών που πρέπει να υποβληθούν στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ την 1 η κάθε ηµερολογιακού µήνα σχετικά µε τα πλοία που εξαιρούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ). Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» Φορέας ιαχείρισης: Χρονικό διάστηµα από / / έως / / Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1) (2) ιεθνές Τύπος Σηµαία Αριθµός Αριθµός Όνοµα πλοίου ιακριτικό πλοίου πλοίου Ι.Μ.Ο. Βεβαίωσης Σήµα (..Σ.) Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Λιµενάρχης : _ «Ονοµατεπώνυµο» Σηµειώσεις (1) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV( ). (2) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV(Γ). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 16 από 35

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγµα Αναφοράς της Λιµενικής Αρχής για τις λιµενικές εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας τους Υπόδειγµα αρχικής αναφοράς λιµενικών αρχών που πρέπει να υποβληθούν άµεσα στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ µέχρι 31/03/2004. Και στην συνέχεια µόνο αν υπάρξουν αλλαγές σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» Ηµεροµηνία Υποβολής: Φορέας ιαχείρισης «Όνοµα Λιµένα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1) Νοµική Μορφή Εταιρείας Θέση Λιµενικής Εγκατάστασης «Όνοµα Λιµένα» «Εντός ή Εκτός Ζώνης Λιµένα» Περιγραφή Λιµενικής Εγκατάστασης «Επωνυµία & Είδος» Στοιχεία Υπευθύνων των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων για επικοινωνία µε τη ΛΑ Α. Β. Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Στοιχεία Υπευθύνων Παραλαβής και ιακίνησης αποβλήτων των λιµενικών εγκαταστάσεων Α. Β. Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Λιµενάρχης : _ «Ονοµατεπώνυµο» Σηµείωση (1) Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, Νοµαρχιακά Λιµενικά Ταµεία, ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, Ο.Τ.Α., Ε.Τ.Α. Α.Ε., Ιδιωτικές Παράκτιες Εγκαταστάσεις. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 17 από 35

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1) ΚΥΑ αριθ. Η.Π /2727/2003 (Β 1909) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 2) ΥΑ αριθ. 2122/30/2003 (Β 700) Γενικός Κανονισµός Λιµένα 34 «Προϋποθέσεις και µέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία». 3) ΚΥΑ αριθ. οίκ /97 (Β 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 4) Νόµος 3010/2002 (Α 91) «Εναρµόνιση του Νόµου 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 5) Νόµος 1650/86 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 6) ΚΥΑ αριθ. 3418/07/02 (Β 712) «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». 7) Οδηγία 2000/59/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου (27/11/2000) σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 8) Νόµος 2939/2001 (Α 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 9) Π.. 55/98 (Α 58) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» 10) ΚΥΑ αριθ /1546/97 (Β 604) (Οδηγία 91/689/ΕΚ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 11) ΚΥΑ ΑΠ ΟΙ /2001/96 (Β 40) «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων». 12) Νόµος 1269/82 (Α 89) «Κύρωση της Σ ΜARPOL 73/78 - πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη σύµβαση». Σηµείωση: Η παραπάνω Νοµοθεσία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 18 από 35

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Α) Λιµένες της Ελλάδος ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ονοµασία Λιµένα Κωδικός Ονοµασία Λιµένα Κωδικός GR offshore installations GR88P PAXAI ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ GR825 GREECE OTHERS GR888 TYΡΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ GR840 AMAΛΙΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR712 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ GR702 AMOΡΓΟΣ GRAMO ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR701 ANABYΣΣΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR715 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR883 ANTIKYΡΑ GRATK ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ GRAGM ANTIΠAΡΟΣ GRANP ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ GRAPE AXΛΑ Ι GRACL ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ΧΑΝΙΩΝ GR704 AΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ GRAEF ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ GRAGT AΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ GR868 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ GR879 AΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR703 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR703 AΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRAKO ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ GR705 AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ GRΑΝΙ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ GRAKI AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR706 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ GR876 AΓΚΙΣΤΡΙ ΑΙΓΙΝΑΣ GR708 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR706 AΡΑΞΟΣ GR870 ΑΓΝΩΝΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ GR874 AΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ GR877 ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ GRAGA AΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ GR718 ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΥ GR710 AΣΤΑΚΟΣ GRAST ΑΙΓΙΝΑ GRAEG AΣΤΥΠΑΛΑΙΑ GRJTY ΑΙΓΙΟ GRAEN BAΘΥ ΣΑΜΟΥ GRVTH ΑΙ ΗΨΟΣ GREDI BAΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ GR722 ΑΚΤΙΟΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ GR880 EIPHNH-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR861 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ GRAXD EΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GR735 ΑΛΙΒΕΡΙ GRLVR EΡΕΣΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR737 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ GR886 KAΛAMATA GRKLX ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ GRALM KAΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR744 ΑΛΟΝΗΣΟΣ GRALO KAΛΥΜΝΟΣ GRKMI ΑΛΤΣΙ GRATS KAΡΥΣΤΟΣ GRKST ΑΛΥΚΗ ΒΟΛΟΥ GR711 KEA GRΚΕΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR712 KOIΛΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ GR754 ΑΜΟΛΙΑΝΗ GRAMI KYMAΣΙΟ GRKYM ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ GRAMF KYMH GRKIM ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΑΤ. GR715 KYΛΗΝΗ GRKYL ΑΝΑΦΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR716 MAΡΜΑΡΙ GRMRM ΑΝ ΡΟΣ GRAND MAΡΩΝΕΙΑ ΡΟ ΟΠΗΣ GR774 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ GR714 MEΣΟΛΟΓΓΙ GRMEL ΑΝΤΙΡΙΟ GRANT MYTIΛΗΝΗ GRMJT ΑΡΑΞΟΣ GR870 NEA AΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ GR788 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ GREFL NEA KAΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR790 ΑΡΚΙΟΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ GR717 NEA MHXANIΩΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GR791 ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ GR877 NEA ΣΤΥΡΑ GRNST ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ GR718 NEA ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ GR795 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ GRAPY NEAI ΠΛΑΓΙΑΙ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR794 ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ GR719 NEAΠΟΛΗ GRNEA ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ GRATA NHΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Παλ. Τρίκερι-ΝΗΣΙ) GR860 ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ GR721 ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 19 από 35

20 Ονοµασία Λιµένα Κωδικός Ονοµασία Λιµένα Κωδικός ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ GR722 ΚΑΜΕΙΡΟ ΡΟ ΟΥ GR745 ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ (ΛΙΜΝΙΑ) GR723 ΚΑΡ ΑΜΑΙΝΑ ΚΩ GR746 ΒΟΛΟΣ GRVOL ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ GR747 ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ GR724 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ ΣΑΜΟΥ GR748 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ GR725 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ GRKAR ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ GR884 ΚΑΡΠΑΘΟΣ GRAOK ΓΑΥ ΟΣ ΧΑΝΙΩΝ GR849 ΚΑΣΟΣ GRKSJ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝ ΡΟΥ GRGAV ΚΑΣΣΑΝ ΡΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR749 ΓΕΡΑΚΑΣ GR857 ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΛΗΜΝΟΥ GR750 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GRYER ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ GRKIS ΓΕΡΑΜΥΤΙ ΛΕΣΒΟΥ GR727 ΚΑΤΑΚΟΛΟ GRKAK ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ GR893 ΚΑΨΑΛΙ GRKAP ΓΛΥΦΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ GR878 ΚΕΡΑTΣΙΝΙ GRKTS ΓΛΩΣΣΑ GRGLO ΚΕΡΑΜΕΑ ΛΕΣΒΟΥ GR751 ΓΥΘΕΙΟ GRGYT ΚΕΡΑΜΩΤΗ GRKER ΑΦΝΗ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ GR728 ΚΕΡΚΥΡΑ GRCFU ΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR730 ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ GR752 ΗΛΟΣ GR898 ΚΙΑΤΟ GRKIO ΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ GR732 ΚΙΜΩΛΟΣ GRKMS ΙΑΦΑΝΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ GR729 ΚΙΤΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ GR753 ΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR733 ΚΟΙΛΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ GR754 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ GRDPA ΚΟΡΘΙΟΝ ΑΝ ΡΟΥ GR755 ΕΙΡΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR861 ΚΟΡΙΝΘΟΣ GRCRG ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ GR734 ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GR756 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ GRELT ΚΟΣΤΑ ΕΡΜΙΟΝΙ ΟΣ GR881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ GREEU ΚΟΤΡΩΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ GR757 ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GR735 ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΞΑΝΘΗΣ GR758 ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ GREPI ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ GR760 ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΦΩΚΙ ΑΣ GR736 ΚΟΥΝΤΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ GR759 ΕΡΕΙΚΟΥΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GR867 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR761 ΕΡΕΣΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR737 ΚΥΘΝΟΣ GRKYT ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ GR882 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ GR762 ΕΡΜΙΟΝΗ GRERM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GRKYP ΕΥ ΗΛΟΣ GREYD ΚΩΣ GRKGS ΖΑΚΥΝΘΟΣ GRZTH ΛΑΓΚΑ ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GRLAN ΖΕΑ GRZEA ΛΑΚΑ ΛΕΡΟΥ GR765 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ GRIGO ΛΑΡΥΜΝΑ GRLRY ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR738 ΛΑΥΡΙΟ GRLAV ΗΡΑΚΛΕΙΟ GRHER ΛΕΙΨΟΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ GR766 ΘΑΣΟΣ GRTSO ΛΕΡΟΣ GRLRS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GRSKG ΛΕΥΚΑ Α GRLEV ΘΗΡΑ GRJTR ΛΕΥΚΑΝΤΙ GRLEF ΘΗΡΑΣΙΑ GRTRS ΛΕΥΚΙΜΗ GRLFK ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ GR740 ΛΕΩΝΙ ΙΟ GRLND ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR741 ΛΗΞΟΥΡΙ GRLIX ΙΘΑΚΗ GRITH ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ GR767 ΙΟΣ GRIOS ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ GRLII ΙΣΘΜΙΑ GRITM ΛΙΝ ΟΣ GR869 ΙΤΕΑ GRITA ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GRLOU ΚΑΒΑΛΑ GRKVA ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ GR850 ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟ ΟΥ GR895 ΜΑΘΡΑΚΙ ΙΑΠΟΝΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ GR889 ΚΑΛΑΜΑΚΙ GRKLM ΜΑΚΡΗ ΕΒΡΟΥ GR770 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ GR742 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ GR771 ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ GR743 ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GR772 ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR744 ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΛΕΣΒΟΥ GR773 ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 20 από 35

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΡΕΣ Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι Α/Ξ- Υ/Ξ-Λ/Φ (εκ Σχολής Λ/Φ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα