ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /2038 Καθορισμός τρόπου εγκατάστασης και τοποθέτησης δεξαμενών υγραερίου (LPG), με χωρητικότητα μέχρι 18 m 3 εντός πρατηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 περ. ε του ν.3710/2008 (Α 216) Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α 218), όπως αυ τές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των π.δ. 269/1995 (Α 196) και π.δ. 282/1999 (Α 242). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αντικείμενο της παρούσης είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εγκατάστασης, καθώς και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας συμπερι λαμβανομένων και των εργασιών, για τις εγκαταστάσεις υγραερίου σε μικτά ή αμιγή πρατήρια υγρών και υγραε ρίων καυσίμων. Συγκεκριμένα η απόφαση έχει εφαρμογή στα ακόλουθα στοιχεία και εγκαταστάσεις: α) Μεταλλική δεξαμενή υγραερίου χωρητικότητας από 2 έως και 18 m 3. (Υπόγεια ή επιχωματωμένη), τοποθετη μένη οριζόντια ή κάθετα. β) Αντλία Συστήματα. γ) Διανομέας \ Λιτρομετρητής. δ) Δίκτυα Υγραερίου (υγρή φάση, αέρια φάση). ε) Γειώσεις (εγκατάστασης υγραερίου). στ) Δίκτυο Πεπιεσμένου Αέρα (βοηθητικό εγκατάστα σης υγραερίου). ζ) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Περιορισμοί στην εγκατάσταση 1.1 Απαγορεύεται να εγκαθίσταται δεξαμενή υγραερίου μέσα σε λεκάνη ασφαλείας η οποία περιβάλλει άλλη ες δεξαμενή ες περιέχουσες κατά την συμφωνία ADR επικίνδυνα υλικά. 1.2 Απαγορεύεται να εγκαθίσταται δεξαμενή υγραε ρίου μέσα σε περιφραγμένη από τοίχους περιοχή όπου υπάρχει κάποια μόνιμη πηγή θερμότητας (ως αγωγοί ατμού). 1.3 Απαγορεύεται να εγκαθίσταται δεξαμενή υγραε ρίου σε απόσταση μικρότερη από 5 m από δεξαμενή η οποία περιέχει διαφορετικό εύφλεκτο υγρό με σημείο ανάφλεξης ατμών (flash point) κάτω των 65 C. Στην πε ρίπτωση καθ ην εγκαθίστανται περισσότερες της μίας δεξαμενής υγραερίου, η μία παραπλεύρως της άλλης (εν παραλλήλω ή εν σειρά), δεν υφίσταται η παραπάνω απαγόρευση μεταξύ τους. 1.4 Απαγορεύεται να εγκαθίσταται οι δεξαμενές υγρα ερίου μία πάνω στην άλλη. 2. Απαιτήσεις για τους τόπους εγκατάστασης Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός θυλάκων αερί ου που επηρεάζουν την ασφάλεια των δεξαμενών, η περιοχή των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (σε απόσταση 5 μέτρων ακτινικά) πρέπει να είναι ελεύθερη από λάκκους και φρεάτια. 3. Προστασία ασφαλείας έναντι επεμβάσεων αναρ μόδιων προσώπων 3.1 Προς αποφυγή ανεξέλεγκτων παραβιάσεων ή εισό δου αναρμόδιων προσώπων, η περιοχή που περιλαμβά νει δεξαμενή/ ές και τον αντλητικό εξοπλισμό πρέπει να περιφράσσεται με βιομηχανικού τύπου συρματόπλεγμα ή άλλο αντίστοιχο άφλεκτο υλικό βιομηχανικού τύπου. Στην περίπτωση δε κατά την οποία αυτό είναι στηριγμέ νο σε περιμετρικό τοιχείο μπετόν, αυτό πρέπει να είναι ύψους 0.50 μ και το συνολικό ύψος περίφραξης (πλέγμα μαζί με το τοιχείο) τουλάχιστον 2 μ και σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ από το σώμα της δεξαμενής. Το, κατά τα παραπάνω, τοιχείο μπετόν της περίφραξης θα πρέ πει να φέρει στο κατώτερο σημείο επαφής του με την στάθμη του εδάφους οπές, συνολικής επιφανείας ίσης τουλάχιστον με το 5% της επιφάνειας του περιμετρι κού τοιχείου μπετόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στον

2 15338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπολογισμό της περιμετρικής επιφανείας η επιφάνεια των εξόδων (βλ. εδάφιο 2 της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης). Οι οπές κατασκευάζονται σε απόσταση όχι μικρότερη των 0.50 μ η μία από την άλλη και σε πλευρές του περιμετρικού τοιχείου που δεν διευκολύ νουν την εισροή υδάτων εντός του τοιχείου. Σκοπός των οπών είναι η αποφυγή συγκέντρωσης υγραερίου εντός της περίφραξης σε περίπτωση πιθανής διαρροής υγραερίου. 3.2 Οι περιφράξεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο μεταλλικές εξόδους μη παρακείμενες. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, να μην ασφαλίζονται αυτό ματα και να εξασφαλίζουν εύκολη έξοδο σε περίπτωση κινδύνου. 4 Χωρητικότητα Πλήρωσης Η μέγιστη ποσότητα υγραερίου που μπορεί να εισα χθεί στη δεξαμενή πρέπει να είναι κατά ανώτατο όριο στο 85% του συνολικού όγκου της. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών 1.1 Κάθε υπόγεια δεξαμενή πρέπει να έχει μελετηθεί ώστε να αντέχει εκτός από τις εσωτερικές καταπονή σεις και στις εξωτερικές όπως: πίεση από το έδαφος και το υλικό επιχωμάτωσης, υδροστατική πίεση (λόγω πλημμυρισμένου εδά φους), επίδραση γειτονικών δεξαμενών, τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστο λών της δεξαμενής και αλλοίωσης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, διαφορά καθίζησης στις βάσεις. 1.2 Η εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής, εάν φέρει μικροφθορές που καθιστούν αναγκαία την επιδιόρθωσή της πρέπει πρώτα να καθαρισθεί με αμμοβολή ή χημική επεξεργασία, σύμφωνα με οδηγίες αρμοδίου μηχανικού, και κατόπιν, πριν τοποθετηθεί υπόγεια, να επικαλυφθεί το σώμα της με προστατευτικό επίστρωμα ανθεκτικό σε συνθήκες διάβρωσης από το έδαφος. Η αντιδιαβρωτική προστασία πρέπει να καλύπτει και τις θηλιές ανάρτησης της δεξαμενής καθώς και το κά λυμα των οργάνων της. Για την αντιδιαβρωτική προστασία είναι αποδεκτό είτε ασφαλτικό εξωτερικό περίβλημα με ή χωρίς καθοδική προστασία, είτε εξωτερική επίστρωση από συνθετικό υλικό με ή χωρίς καθοδική προστασία. Εφαρμόζεται καθοδική προστασία της δεξαμενής για αποφυγή διάβρωσης, όπου είναι απαραίτητο όπως σε περιπτώσεις ιδιαίτερα διαβρωτικών συνθηκών, λόγω βιολογικών λυμάτων κλπ. Επίσης είναι αποδεκτή και κάθε άλλη μέθοδος προστασίας έναντι διάβρωσης η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις της απόφασης Αριθμ. Οικ /330 (ΦΕΚ Β 987/ ), «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.», όπως ισχύει. 1.3 Οι υπόγειες δεξαμενές φέρουν όλα τα απαραίτη τα εξαρτήματα λειτουργίας που απαιτούνται (άρθρο 4 της παρούσης). Η θέση των εξαρτημάτων λειτουργίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία τους από το υλικό επιχωμάτωσης. 1.4 Πριν η δεξαμενή τοποθετηθεί στην τελική της θέση, ελέγχεται η αντιδιαβρωτική προστασία και επιδιορθώ νονται πιθανές φθορές. Οι δοκιμές της αντιδιαβρωτικής προστασίας εκτε λούνται από τον κατασκευαστή και εκδίδεται η σχετική βεβαίωση. 1.5 Το μέγεθος της εκσκαφής πρέπει να επιτρέπει την άνετη εγκατάσταση της υπόγειας δεξαμενής. Πρέπει να υφίσταται καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,50μ μεταξύ του κελύφους της δεξαμενής και των πλευρικών τοιχω μάτων του φατνίου πριν την επιχωμάτωση. Κατά την τοποθέτηση της δεξαμενής στην τελική θέση της, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να αποφευ χθούν φθορές στο προστατευτικό της επίστρωμα. 1.6 Οι υπόγειες δεξαμενές εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα (προκατασκευασμένες ή μη). Η δεξαμενή πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι εξώθησης προς τα επάνω από επιφανειακά νερά με αγκύρωση στη βάση, αν κριθεί ότι υφίσταται σχετικός κίνδυνος, όπως λόγω συχνών πλημμύρων στην περιοχή εγκατά στασης. Η δεξαμενή περιβάλλεται ολόπλευρα από ένα στρώ μα άμμου τουλάχιστον 0,5μ. Η άμμος είναι ποταμού ή λατομείου. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άμμου θα λάσσης. Επάνω από την κορυφή της δεξαμενής πρέπει να υπάρχει κάλυψη περίπου 0,50μ. 1.7 Όλες οι συνδέσεις σωληνώσεων οι οποίες καλύπτο νται από το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να γίνονται με συγκόλληση και να φέρουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 2. Εγκατάσταση επιχωματωμένων δεξαμενών 2.1 Οι παρακάτω απαιτήσεις αφορούν την εγκατάστα ση των επιχωματωμένων δεξαμενών, όσον αφορά το τμήμα τους που καλύπτεται με υλικό επιχωμάτωσης. 2.2 Η δεξαμενή που θα επιχωματωθεί πρέπει να έχει μελετηθεί ώστε να αντέχει εκτός από τις εσωτερικές καταπονήσεις και σε εξωτερικές όπως: πίεση από το έδαφος και το υλικό επιχωμάτωσης, επίδραση γειτονικών δεξαμενών, τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστολών της δεξαμενής και αλλοίωσης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, διαφορά καθίζησης στις βάσεις. 2.3 Οι επιχωματωμένες δεξαμενές φέρουν επίσης όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας τα οποία απαιτούνται και στην περίπτωση των υπόγειων (παρ. 1.2 και παρ. 1.3 του άρθρου 4 της παρούσης). Η θέση των εξαρτημάτων λειτουργίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία τους από το υλικό επιχωμάτωσης. 2.4 Όλες οι συνδέσεις σωληνώσεων οι οποίες κα λύπτονται από το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να γί νονται με συγκόλληση και να φερουν αντιδιαβρωτικη προστασία. 2.5 Η επιχωμάτωση γίνεται όπως για τις υπόγειες δεξαμενές. 2.6 Οι δεξαμενές προστατεύονται έναντι διάβρωσης όπως και οι υπόγειες δεξαμενές. 2.7 Για την επίσκεψη και έλεγχο των επιχωματωμένων δεξαμενών κατασκευάζεται σταθερή μεταλλική κλίμακα με προστατευτικό κιγκλίδωμα και αντιολισθητικό δάπε δο, η οποία δεν συγκολλείται στο σώμα τους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υλικό επιχωμάτωσης στηρίζεται με τρόπο τέ τοιο, ώστε να αποφεύγεται η αποσάρθρωσή του (δια σκορπισμός), σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 3. Περίβλημα υποδοχής (Φατνίο) Υπόγειας Δεξαμενής Εφαρμόζεται για δεξαμενές κυλινδρικές, οριζόντιες ή κάθετες με χωρητικότητα μεγαλύτερης των 9m 3. Το περίβλημα υποδοχής (φατνίο) είναι υπολογισμένο από μηχανικό που έχει τα αντίστοιχα από τον νόμο επαγγελματικά δικαιώματα. Το ειδικό αυτό φατνίο από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει πάχος τουλάχιστον 0,20μ. Η εξυγίανση της στάθμης θεμελίωσης γίνεται με υπό στρωμα από κροκάλα και 3Α βάθους 0,60μ. Το περιμετρικό τοιχείο του φατνίου εξέχει της τελικής στάθμης εδάφους κατά 0,40 μ. Μεταξύ του κελύφους της δεξαμενής και του φατνί ου, υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ ελεύθερος χώρος, που η πλήρωση του θα γίνει με ξηρή άμμο λα τομείου ή ποταμού. Στην περίπτωση που δεν θα τοποθετηθεί σφραγιστι κή πλάκα στην κορυφή του φατνίου, τότε θα πρέπει στο δάπεδο του πυθμένα να υπάρχουν τουλάχιστον (6) οπές αποστράγγισης διαμέτρου 0,10 μ. οι οποίες είναι κατάλληλα διατεταγμένες, για την αποστράγγιση των τυχόν υδάτων. Οι θέσεις των οπών υποδεικνύονται από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό και περιγράφονται στην μελέτη του, ανάλογα με την κλίση του πυθμένα του φατνίου. Σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα ή άλλου προβλήματος του εδάφους όπως ρηγματώσεις ή σαθρό τητα, δεν κατασκευάζονται οπές αποστράγγισης αλλά επιλέγεται, πάντοτε από τον μηχανικό, ο κατάλληλος τρόπος αποστράγγισης, όπως με την κατασκευή φρε ατίου αντίστοιχων προδιαγραφών και διαστάσεων με το φρεάτιο ανίχνευσης διαρροών παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσης με σκοπό την αποστράγγιση υδάτων με την χρήση κατάλληλου αντλητικού εξοπλισμού και η ενίσχυση του περιβλήματος με αντιδιαβρωτικές στε γανοποιητικές μεμβράνες ή επικάλυψη με άλλα κατάλ ληλα μέσα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει την καθοδική προστασία της δεξαμενής. Τα δοκάρια έδρασης, (βάθρα, ύψους 0,50 μ. από τον πυθμένα) από οπλισμένο σκυρόδεμα, επάνω στα οποία θα τοποθετηθεί η δεξαμενή, κατασκευάζονται με τρό πο που να διαχωρίζουν μεν το φατνίο σε ανεξάρτητα τμήματα (λεκάνες), αλλά επικοινωνούντα μεταξύ τους με οπές (διόδους) διαστάσεων 0,5 μ. για την επικοινωνία των τμημάτων και για την απορροή των υδάτων, από τις οπές αποστράγγισης. Για τον υπολογισμό μελέτη κατασκευής των δοκαρι ών έδρασης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό βάρος της δεξαμενής γεμάτης με νερό. Οι οπές αποστράγγισης και επικοινωνίας προστατεύ ονται με αντίστοιχο πλαστικό σωλήνα PVC, τοποθετού μενου πριν την εργασία σκυροδέτησης, ώστε να μην προσβάλλεται ο υποκείμενος οπλισμός από υγρασία. Κατά την πλήρωση του περιβλήματος με άμμο, λαμ βάνεται μέριμνα έτσι ώστε: α) Να καλυφθεί επαρκώς όλο το σώμα της δεξαμε νής. β) Να μην φθαρεί η αντιδιαβρωτική προστασία της δεξαμενής. γ) Να μην φθαρεί ή μετακινηθεί η διάταξη/εξοπλισμός της καθοδικής προστασίας. Το φατνίο πληρούται πρώτα με χαλίκι 3Α οδόστρω σης, σε ύψος 0,20 m από την στάθμη του πυθμένα. Κατά την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν φθορές στην δεξαμενή από το υλικό αυτό. Στη συνέχεια πληρούται με ξηρά άμμο λατομείου ή ποταμού, η οποία τοποθε τούμενη εντός του φατνίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εισχωρεί σε όλες τις πλευρές και κάτω από την δεξαμενή. Σε απόσταση επίχωσης 0,20μ από την επάνω παρειά (οροφή) της δεξαμενής πραγματοποιείται τύπανση της στρώσης της άμμου και εν συνεχεία τοποθετείται και στηρίζεται, σε όλο το μήκος και πλάτος που καταλαμ βάνει η δεξαμενή,πλαστικό πλέγμα κίτρινου χρώματος και συνεχίζεται η επίχωση έως το τελικό σημείο. Επί της τελικής επιφανείας της άμμου τοποθετού νται αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου (0,50 0,50 ή 0,40 0,40 μ.) ώστε να καλύπτεται πλήρως όλη η επιφά νεια της λεκάνης. Οι πλάκες τοποθετούνται μετά από διαβροχή και ελαφρά τύπανση της άμμου. Η τοποθέτησή τους είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζουν πλήρως αλλά χωρίς να πληρούνται οι αρμοί. Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευασθεί σφραγιστική πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία εδράζεται επί του περιμετρικού τοιχείου του φατνίου και εξέχει 2 5 εκ. από τα εξωτερικά χείλη του, για την αποφυγή εισροής υδάτων στα σημεία ένωσης της σφραγιστικής πλάκας με το φατνίο, χωρίς την διάνοιξη οπών αποστράγγισης, δημιουργώντας έτσι ένα στεγανό φατνίο. Σε αυτήν την περίπτωση όμως απαιτείται κατά τον επανέλεγχο της δεξαμενής και προκειμένου να εκτελεσθεί η εξωτερική επιθεώρηση της δεξαμενής, η αφαίρεση της σφραγιστι κής πλάκας. Η συγκεκριμένη εργασία εκτελείται μόνο εφόσον η δεξαμενή και οι σωληνώσεις έχουν υποστεί απαερίωση (gas free) το οποίο βεβαιώνεται με πιστοποι ητικό αρμόδιου αναγνωρισμένου φορέα και οι εργασίες αφαίρεσης της πλάκας εκτελούνται από συνεργείο με εμπειρία στην συγκεκριμένη εργασία υπό την επίβλε ψη μηχανικού. Στο χείλος του φατνίου που προεξέχει από την στάθμη του εδάφους, και όσο το δυνατόν πιο ψηλά αλλά πάντοτε στο κάθετο μέρος, ανοίγονται οπές διαστάσεων μήκους 0.10μ. και ύψους 0.05μ. ανά ένα (1) μέτρο, με σκοπό τον αερισμό του φατνίου, λαμβανομέ νης μέριμνας για την αποφυγή εισροής υδάτων από τις οπές αυτές εντός του στεγανού φατνίου. Τονίζεται ότι η ρύση της σφραγιστικής πλάκας σκυ ροδέματος πρέπει να οδηγεί τα νερά της βροχής εκτός του φατντίου. Στήριξη δεξαμενής Η αγκύρωση της δεξαμενής γίνεται σταθερά και στα δυο δοκάρια έδρασης με κατάλληλα μεταλλικά στη ρίγματα υπολογισμένα για αυτόν τον σκοπό, για την αποφυγή υδροστατικών ωθήσεων άνωση της δεξα μενής (όπως στην περίπτωση πλήρωσης του φατνίου του φρεατίου με νερό). Το ένα στήριγμα, το αντίθετο του σημείου που συν δέονται τα δίκτυα που υποχρεωτικά θα είναι σταθερό αγκύριο θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να απορροφά άλλες μηχανικές τάσεις που ενδεχομένως δημιουργηθούν όπως και να απορροφά συστολές διαστολές της δεξαμενής.

4 15340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Χώρος Εγκατάστασης για κυλινδρικές δεξαμενές οριζόντιες ή κάθετες μικρότερες ή ίσες των 9m 3 Για την περίπτωση εγκατάστασης δεξαμενής μικρότε ρης ή ίσης των 9m 3 δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή φατνίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτη ση της δεξαμενής. Θα πρέπει όμως να εδράζονται και αγκυρώνονται σε βάση (πλάκα σκυροδέματος) προκατα σκευασμένη ή μη, με σκοπό την αποφυγή ταλαντώσεων και μετατοπίσεων. Η βάση έδρασης είναι μελετημένη και κατασκευασμένη για την σωστή και ασφαλή στήριξη αγκύρωση της δεξαμενής. Μέριμνα κατασκευής φατνίου για δεξαμενές έως και 9m3 λαμβάνεται και σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα ή άλλων δυσμενών συνθηκών (συγκέντρωση λυμάτων, πιθανές πλημμύρες, κ.α.) που μπορεί να επη ρεάσουν την δεξαμενή. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι οδηγίες της μελέτης του αρμοδίου μηχανικού, ο οποίος έχει και την τελική απόφαση για την κατασκευή ή όχι φατνίου σκυροδέ ματος. Στο παράρτημα παρατίθενται τυπικά σχέδια με τις διαστάσεις των δοκαριών καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ τους, καθώς και τυπικές εγκαταστάσεις με φατ νίο σκυροδέματος και χωρίς αυτό για δεξαμενές 2m 3 χωρίς φατνίο σκυροδέματος (Σχέδιο Α1), 8,5m 3 χωρίς ανθρωποθυρίδα (Σχέδιο Α2) και 18m 3 με δύο (2) ανθρω ποθυρίδες και με φατνίο σκυροδέματος (Σχέδιο Α3). 5. Φρεάτια Ανίχνευσης Διαρροών (Monitoring Wells) Μετά την τοποθέτηση και στήριξη της δεξαμενής και αφού ολοκληρωθούν όλες οι λοιπές απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης, στηρίζονται κατακόρυφα και αντιδιαμετρικά στις δυο απέναντι γωνίες των τοιχίων του φρεατίου, σωλήνες πλαστικές πολυαιθυλενίου δι αμέτρου τουλάχιστον 0,20 μ. (Ø 200mm ή 4 ), οι οποίοι προεξέχουν δέκα (10) εκατοστά τουλάχιστον, από τις πλάκες επίστρωσης της επιφάνειας άμμου ή από την σφραγιστική πλάκα και καταλήγουν σε απόσταση πέντε (5) εκατοστών από τον πυθμένα. Η επάνω πλευρά του σωλήνα φέρει βιδωτό καπάκι με αλυσίδα και με κατάλ ληλο εξαεριστικό που δεν επιτρέπει την είσοδο νερού και η κάτω πλευρά του τρύπες διαμέτρου 0,3 mm, στην περίμετρο του, και σε ύψος 0,30 m από τον πυθμένα. Σκοπός της εγκατάστασης των φρεατίων είναι ο έλεγ χος του φατνίου για τυχόν ύπαρξη υδάτων, διαρροής υγραερίου με την χρήση φορητού ανιχνευτή στον σω λήνα και για την διενέργεια αποστράγγισης υδάτων μέσω κατάλληλης διάταξης. Σε δεξαμενές μεγαλύτερες των 5 m3 θα πρέπει να εγκαθίστανται δύο (2) τέτοιοι σωλήνες αντιδιαμετρικά στο φατνίο. Για δεξαμενές με χωρητικότητα έως και 5 m 3 απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) τέτοιος σωλήνας (μόνο για την περίπτωση που κα τασκευάζεται φατνίου σκυροδέματος). Για δεξαμενές μικρότερες των 5 m 3 και χωρίς την κατασκευή φατνίου, δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή τοποθέτηση φρεα τίων ανίχνευσης διαρροών. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1. Δεξαμενή Αποθήκευσης 1.1 Κατασκευή Για δεξαμενές έως και 18 m 3 ακολουθούνται οι προ διαγραφές των σχετικών διατάξεων του π.δ. 595/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, με εξαίρεση του κατά το άρθρο 8, παρ.2, εδάφιο (α), ελαχίστου όγκου δεξαμενής, της κατά το άρθο 17, παρ.1 του αυτού π.δ/τος υποχρεωτικής τοποθέτησης στομίου πλήρωσης και επιστροφής εκτός της περίφραξης της δεξαμενής, και της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 17 του αυτού π.δ/τος σε αυτήν την περίπτωση. Οι εγκαθιστάμενες εφεξής δεξαμενές υγραερίου ικα νοποιούν τις απαιτήσεις της υπ αριθμ. Οικ /330 (ΦΕΚ Β 987/ ) απόφασης, «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.», όπως ισχύει. 1.2 Ανθρωποθυρίδες Οι δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης των 9 m 3 πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) ανθρωποθυρί δα, για τον εσωτερικό έλεγχο αλλά όχι περισσότερες από δύο (2). Οι δεξαμενές χωρητικότητας μικρότερης η ίσης των 9 m 3 δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν ανθρω ποθυρίδες. Η ανθρωποθυρίδα των υπόγειων δεξαμενών πρέπει να είναι υπό μορφή εκτεταμένου λαιμού και τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις μπορεί να βρίσκονται επί του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας. 1.3 Εξοπλισμός δεξαμενής χωρητικότητας άνω των 9 m 3. Η δεξαμενή θα διαθέτει είτε στην ανθρωποθυρίδα είτε αλλού (πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις ισχύουσες διατάξεις) τα απαραί τητα στόμια για τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας της, όπως αυτά περιγράφονται στο π.δ. 595/1984, όπως εκάστοτε ισχύει. 1.4 Εξοπλισμός δεξαμενής χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 9 m 3. Για τις δεξαμενές με χωρητικότητα μικρότερη ή ίση των 9 m 3, ο εξοπλισμός και τα στόμια αυτών ακολουθούν τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 όπως εκάστοτε ισχύει, με την εξαίρεση της ασφαλιστικής διάταξης έναντι υπερπί εσης, η οποία και περιγράφεται παρακάτω, της διάταξης του στομίου πληρώσεως που περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 5 της παρούσης και της διάταξης περί ανθρωποθυρίδων που περιγράφεται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου. Κάθε δεξαμενή με χωρητικότητα μικρότερη ή ίση των 9m 3 πρέπει να φέρει κατάλληλο στόμιο ή στόμια για την τοποθέτηση της αντίστοιχης βαλβίδας ασφαλείας έναντι υπερπίεσης (ασφαλιστικό δεξαμενής). Ουδεμία παρέμβαση ή τροποποίηση θα πρέπει να γίνεται στα ασφαλιστικά των δεξαμενών. Κάθε τέτοια δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία τουλάχιστον ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης, υπολογιζόμενη σύμ φωνα με το Παράρτημα 1 της υπ αριθμ. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β 477) κοινής υπουργικής απόφασης. Η πίεση ρύθμισης της απόκρισης των ασφαλιστικών βαλβίδων είναι μέχρι 17,65 bar. Για να είναι δυνατή η αφαίρεση μιας ασφαλιστικής βαλβίδας για έλεγχο ή συντήρηση πρέπει να προβλέ πεται η χρήση αυτόματης βαλβίδας τύπου απομόνωσης (check lock valve), η οποία με την παρουσία της ασφα λιστικής βαλβίδας ανακούφισης της πίεσης παραμένει στην εντελώς ανοικτή θέση, ενώ κλείνει όταν αυτή αφαι ρείται, οπότε πρέπει να προσαρμόζεται αμέσως μια νέα ασφαλιστική βαλβίδα μετά την αφαίρεση της πρώτης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση εκτόνωσης της ασφαλιστικής βαλβίδας το αέριο πρέπει να εκρέει με ασφάλεια. Η ασφαλιστική βαλβίδα πρέπει να διατάσσεται έτσι ώστε στην άμεση διαδρομή της εκτόνωσης της (του αγωγού εκτόνωσης της) και σε οριζόντια απόσταση 1,5 μ (επάνω από το άκρο του σωλήνα εκτόνωσης της) να μην βρίσκεται δεξαμενή, εξάρτημα, αγωγός και γενικά τμήμα της εγκα τάστασης υγραερίου. Τα στόμια των αγωγών εκτόνωσης πρέπει να είναι προστατευμένα έναντι εισόδου νερού, με κατάλληλα καλύμματα. Για τη διάταξη ασφαλείας απαιτείται αγωγός εκτόνω σης για την απαγωγή αερίου. Ο αγωγός αυτός πρέπει να κατασκευάζεται και να τοποθετείται όπως περιγράφεται ανωτέρω και πρέπει να διαστασιολογείται κατάλληλα με βάση την δυναμικότητα του ασφαλιστικού της δεξα μενής και την χωρητικότητά της, αλλά με ελάχιστη ονο μαστική διάμετρο DN 15. Ο αγωγός εκτόνωσης πρέπει να προστατεύεται έναντι διάβρωσης. Τα στόμια εκροής των αγωγών εκτόνωσης πρέπει να κρατούνται μακριά από πηγές έναυσης, να βρίσκονται τουλάχιστον 2,5 μ. επάνω από το έδαφος και να διατάσσονται έτσι, ώστε το εκρέον αέριο να μην μπορεί να εισέλθει σε κλειστούς χώρους. Τα στόμια πρέπει να προστατεύονται έναντι εισόδου βροχής και φραξίματος, όπως περιγράφεται και παραπάνω. Οι δεξαμενές χωρίς ανθρωποθυρίδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κατάλληλα μέσα προστασίας, όπως με κατάλληλο ερμάριο που να ανοιγοκλείνει και να ασφαλίζει στην κλειστή του θέση, ώστε οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα των δεξαμενών να μην είναι προσιτά σε αναρμόδια πρόσωπα και να είναι εύκολα προσβάσιμα και λειτουργικά και τέλος επ αυτού πρέπει να περιέ χονται τα κατάλληλα ανοίγματα για την εκτόνωση της ανακουφιστικής βαλβίδας ασφαλείας και τον αερισμό του χώρου. 1.5 Σήμανση δεξαμενών Κάθε δεξαμενή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και μό νιμη σήμανση (πινακίδα) η οποία περιλαμβάνει τουλά χιστον: το όνομα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθμό κατασκευής, την χωρητικότητα της (ολική για πλήρωση με νερό) σε λίτρα ή κυβικά μέτρα, το θεμοκρασιακό εύρος λειτουργίας της, το πρότυπο κατασκευής της, το προϊόν για την αποθήκευση του οποίου προορί ζεται (προπάνιο ή μίγμα υγραερίου κίνησης), τη μέγιστη πίεση λειτουργίας, τη πίεση υδραυλικής δοκιμασίας, τη σήμανση CE, το έτος κατασκευής. Επιπλέον της πινακίδας της δεξαμενής, επί της πε ρίφραξης της, θα πρέπει να υπάρχουν και τα παρα κάτω: α. Πινακίδα ενημερωτική του προϊόντος που απο θηκεύεται στην δεξαμενή, η οποία θα αναγράφει την λέξη ΥΓΡΑΕΡΙΟ και την συντομογραφία LPG (Liquified Petroleum Gas), μία σε κάθε πλευρά της περίφραξης β. Σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος και της χρή σης φλόγας γ. Πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται τα τηλέφωνα ανάγκης του συντηρητή της δεξαμενής, του ιδιοκτήτη της δεξαμενής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δ. Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας τεμάχια Γείωση δεξαμενής και εγκατάστασης υγραερίου Μεθοδολογία Σε κάθε πρατήριο υγραερίου απαιτείται αυτόνομη/ ανεξάρτητη γείωση των δεξαμενών υγραερίου ή/και του εξοπλισμού βάσει μελέτης του κατά νόμον αρμόδιου μηχανικού Γείωση δεξαμενής ( Έλεγχος Μετρήσεις απα γορεύσεις) Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της γειώσεως, με τρείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο και δίδεται έγγραφη βεβαίωση που βεβαιώνει ότι οι μετρήσεις βρίσκονται εντός των νομίμων ορίων καθώς και τον τύπο του ορ γάνου μέτρησης. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι παραπάνω ωμικές αντιστάσεις, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέρ γειες, ώστε να επιτευχθούν οι αντιστάσεις που έχουν προδιαγραφεί. Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος γείωσης της εγκατάστασης υγραερίου για την γείωση άλλων εγκα ταστάσεων ή σύνδεση αλεξικέραυνων. Σε δεξαμενές με καθοδική προστασία, η γείωση δε ξαμενής υγραερίου δεν επιτρέπεται να συνδεθεί με την θεμελιακή γείωση, ενώ σε όλα τα σημεία που αυτή συνδέεται με τις σωληνογραμμές, κ.λ.π, θα πρέπει να παρεμβάλλεται καταλλήλων προδιαγραφών μονωτικός σύνδεσμος (διηλεκτρικός), καθώς και κατάλληλα μονω τικά υλικά. Δεν απαιτείται αντικεραυνική προστασία Ηλεκτρικός διαχωρισμός Αν οι υπόγειες δεξαμενές υγραερίου διαθέτουν καθο δική προστασία έναντι διάβρωσης, τότε τα ηλεκτροκί νητα στοιχεία του εξοπλισμού (όπως τηλεχειριζόμενες βάνες) πρέπει να έχουν ηλεκτρικό διαχωρισμό από την εγκατάσταση γείωσης και από το διακόπτη ασφαλεί ας. 2. Αντλίες, Διανομείς και Λιτρομετρημετρητές Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 595/1984 όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη του παρακάτω εδαφίου. Οι αντλίες, διανομείς και λιτρομετρητές που εγκα θίστανται εφεξής, πρέπει να πληρούν τις προδιαγρα φές ΑΤΕΧ. Προκειμένου περί υφισταμένου πρατηρίου υγραερίου, μικτού ή αμιγούς, σε περίπτωση αντικατά στασης δεξαμενής με καινούργια χωρητικότητα που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, τότε η/οι αντλία/ες, διανομές/είς και λιτρομετρητής/ές που δεν αντικαθίστανται δύναται να μην πληρούν την οδηγία ΑΤΕΧ, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες στο π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, προδιαγρα φές. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 595/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, με την εξαίρεση της περιπτώσε ως του σημείου πλήρωσης για δεξαμενές με χωρητικό τητα μικρότερης ή ίσης των 9 m 3.

6 15342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Σημείο Πλήρωσης δεξαμενών με χωρητικότητα μι κρότερη ή ίση των 9 m 3. Για δεξαμενές με χωρητικότητα μικρότερης ή ίσης των 9 m 3 δεν απαιτείται η κατασκευή επέκτασης δι κτύου πλήρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε τέτοια δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο στόμιο επί της δεξαμενής στο οποίο είναι τοποθετημένη κατάλληλη διπλή αντεπίστροφη βαλβίδα ορειχάλκινη ή χαλύβδινη, με σφαιρική βάνα απομόνωσης αμέσως μετά και εντός του καλύμματος οργάνων ασφαλείας της δεξαμενής. Οποιαδήποτε επέκταση/προσθήκη άλλης πέραν της τοποθέτησης της διπλής αντεπίστροφης βαλβίδας επί του στομίου της δεξαμενής και της βάνας απομόνωσης, θεωρείται επέκταση του σημείου πλήρωσης και υπόκει ται στους όρους κατασκευής των σχετικών διατάξεων του π.δ.595/1984 όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Προδιαγραφές υλικών και εξαρτημάτων κατασκευής δικτύου σωληνώσεων και εξοπλισμού υγραερίου Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα υγραερίου που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές, ως επίσης και στα οριζόμενα της υπ αριθμ. Δ3/14858/1993 (Φ.Ε.Κ 477 Β) κοινής υπουργικής απόφασης και του π.δ. 595/1984, ως ισχύει. 3. Βαφές Η βαφή καθώς και η αντιδιαβρωτική προστασία των σωληνώσεων πρέπει να γίνει μετά την υδραυλική δοκι μή, και δοκιμή στεγανότητας έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του δικτύου να είναι δυνατός ο εντοπισμός και επισκευή του σημείου διαρροής. Όλες οι σιδηροκατασκευές, σωλήνες, στηρίξεις σωλή νων κλπ., καθαρίζονται από τυχόν ρευστά υπολείμματα και οξειδώσεις και μετά εφαρμόζονται δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και δύο (2) στρώσεις βαφής λευ κής απόχρωσης. 4. Σήμανση Στον χώρο εγκατάστασης της δεξαμενής καθώς και στον χώρο του διανομέα τοποθετούνται τα προειδο ποιητικά σήματα ασφαλείας καθώς και τα σήματα οδη γιών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία. Τα σήματα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατά από όλες τις κατευθύνσεις πρόσβασης στους διάφορους χώρους. ΑΡΘΡΟ 6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα Για τις ανάγκες λειτουργίας των αυτομάτων πνευμα τικών βανών της δεξαμενής θα πρέπει να εγκατασταθεί συμπιεστής αέρα μετά των απαιτούμενων δικτύων, για την συνεχή παροχή πεπιεσμένου αέρα στις βάνες και βαλβίδες, βάσει μελέτης αρμόδιου, κατά νόμον, μηχα νικού. 1.1 Αεροσυμπιεστής/ δίκτυο Ο αεροσυμπιεστής έχει κατ ελάχιστο, τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: α) Iσχύς 1.5 HP. β) Πίεση 8 bar. γ) Αναρρόφηση 200 lt/min. δ) Αεριοφυλάκιο 24 lt. ε) Τροφοδοσία μονοφασική ή τριφασική. Θα πρέπει να υπάρχει και εγκατεστημένο επικουρικό δοχείο (buffer) με βαλβίδα αντεπιστροφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή παροχή πεπιε σμένου αέρα. Οι διαστάσεις του δοχείου είναι ανάλογες με τις ανάγκες της εγκατάστασης υγραερίου και την μελέτη της εγκατάστασης υγραερίου. 1.2 Πίνακας Αεροσυμπιεστή Ο Πίνακας του Αεροσυμπιεστή θα τοποθετηθεί στο χώρο των περιφερειακών συστημάτων του υγραερίου. Επίσης κατασκευάζεται και μια εναλλακτική τροφοδο σία από το κτίριο (μηχανοστάσιο) του πρατηρίου στην είσοδο του πίνακα του αεροσυμπιεστή από γαλβανι σμένο σιδηροσωλήνα ώστε να μπορεί να τροφοδοτηθεί το δίκτυο και από τον κεντρικό αεροσυμπιεστή του πρατηρίου. Στον Πίνακα του Αεροσυμπιεστή εκτός των διατάξεων εκκίνησης/στάσης τοποθετούνται τρίοδες ηλεκτρολο γικές βάνες, (μετά τον συλλέκτη διακλάδωσης), εκ των οποίων ο ένας κλάδος δίνει αέρα στις πνευματικές βάνες τύπου Σε ηρεμία κλειστή (normally closed) της γραμμής πλήρωσης αέριας εάν υπάρχει και υγρής φάσης της δεξαμενής) και ο δεύτερος κλάδος δίνει με ανεξάρτητες παροχές αέρα στις πνευματικές βάνες (της παροχής της αντλίας και της επιστροφής του διανομέα). 1.3 Δίκτυο Σωληνώσεων Αέρα Το δίκτυο των σωληνώσεων μετά τον πίνακα του αε ροσυμπιεστή καθώς και τα εξαρτήματα κατασκευάζο νται από ανοξείδωτο σωλήνα (όπως ΤΡ S κατά ASTM) ή από κατάλληλο σωλήνα πολυαιθυλενίου ή πο λυαμιδίου ή χαλκού. Τα εξαρτήματα του ανοξείδωτου σωλήνα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα(όπως κατά το πρότυπο ASME B 16.5) Επί των δικτύων πρέπει να εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα λειτουργικά εξαρτήματα πεπιεσμένου αέ ρος όπως π.χ ελαιοδιαχωρηστές, φίλτρα, ασφαλιστικά, ρυθμιστές, διηλεκτρικές ασφάλειες κ.λ.π. 2. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσε ως απαραίτητες για την λειτουργία του εξοπλισμού υγραερίου όπως ηλεκτρολογικά δίκτυα, πίνακες, γειώ σεις κ.τ.λ., ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 595/1984, όπως εκάστοτε ισχύει. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Όλες οι δεξαμενές πρέπει να ελέγχονται και συντη ρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως αναφέ ρεται παρακάτω και να σημαίνεται επί της δεξαμενής ή ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου της δεκαετίας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των συντηρήσεων καταγράφονται σε ειδικό δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο μηχανικό. Ανά πενταετία πρέπει να γίνεται έλεγχος της πίεσης ανοίγματος των ασφαλιστικών βαλβίδων των δεξαμε νών. Ανά πενταετία πρέπει να γίνεται εξωτερική επιθεώ ρηση της δεξαμενής. Συμπληρωματικά μπορεί να γί νει και παχυμέτρηση των ελασμάτων της δεξαμενής με συσκευή υπερήχων, καθαρισμός και βαφή εφ' όσον απαιτείται. Αντί της εξωτερικής επιθεώρησης μπορεί να γίνει έλεγχος για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτι κής επικάλυψης με την μέθοδο επιβολής ηλεκτρικού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεύματος (impressed current test) από εξειδικευμένο μηχανικό. Εάν ο έλεγχος δείξει καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης της δεξαμενής, δεν απαι τείται η αφαίρεση του χώματος και η αποκάλυψη της εξωτερικής της επιφανείας. Οι δεξαμενές οι οποίες προστατεύονται με καθοδική προστασία δεν χρειάζεται να ελεγχθούν ανά πενταετία οπτικά (κέλυφος) ή με την επιβολή ηλεκτρικού ρεύμα τος, αν γίνεται έλεγχος της απόδοσης της καθοδικής προστασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος) και τηρείται αρχείο στον Τεχνικό Φάκελο του Πρατηρί ου με τα αποτελέσματα, υπόκεινται όμως στον έλεγχο δεκαετίας. Ο έλεγχος πενταετίας πρέπει να πιστοποιείται από κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό. Ανά δεκαετία επαναλαμβάνεται ο έλεγχος της πε νταετίας και επί πλέον πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω ελέγχους: α. πλήρης εσωτερική επιθεώρηση, αν είναι δυνατόν, και έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές β. υδραυλική δοκιμασία γ. παχυμέτρηση των ελασμάτων και σύγκριση με το αρχικό πάχος. Κατά τον ανωτέρω ανά δεκαετία επανέλεγχο τηρού νται και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 10 της υπ αριθμ /Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/ ) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει και εκδίδονται τα κατά νόμον πιστοποιητικά από τους αρμόδιους αναγνωρισμένους φορείς. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Για την πυροπροστασία πυρανίχνευση ανίχνευση εκρηκτικών αερίων και πυρόσβεση, ισχύουν τα οριζό μενα στο π.δ. 595/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και οι σχετικές Πυροσβεστικές Διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Στο πρατήριο τηρείται τεχνικός φάκελος ο οποίος περιέχει πέραν των εγκεκριμένων μελετών και σχεδια γραμμάτων και τα ακόλουθα: α) Το ή τα πιστοποιητικο/ά βεβαίωση/ώσεις της δε ξαμενής. β) Τα βεβαιωτικά των υδραυλικών και πνευματικών δοκιμών στεγανότητας. γ) Τα βεβαιωτικά των ραδιογραφικών ελέγχων. δ) Τα μηχανολογικά σχέδια της εγκατάστασης υγρα ερίου (P&ID s, Διαγράμματα Ροής κλπ). ε) Βεβαιωτικά επανελέγχων μηχανολογικού εξοπλι σμού. στ) Βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του πρατηρίου από μηχανικό ή τεχνικό υγραερίου. Ο Τεχνικός Φάκελος ενημερώνεται με ευθύνη του ιδι οκτήτη του πρατηρίου. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Σε χώρο εντός του πρατηρίου φυλάσσεται φάκελος που περιέχει τις ειδικές οδηγίες για την λειτουργία της εγκατάστασης του εξοπλισμού υγραερίου, τις οδηγίες ασφαλείας των προϊόντων υγραερίου ( M.S.D.S ), το σχέδιο έκτατης ανάγκης, και άλλα σχετικά στοιχεία και έντυπα. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Συμπληρωματικά προς τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25, 26 και 27 του π.δ. 595/1984 όπως ισχύει, σχετικά με την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και ανανέωσης άδειας λειτουργίας, κατατίθενται στις αρμόδιες για την έκδοση των προαναφερθέντων αδειών: Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού για την ορθή κα τασκευή της εγκατάστασης υγραερίου του πρατηρί ου ή τμημάτων αυτής (σε περίπτωση ανακατασκευής, αντικατάστασης δεξαμενής ή εξοπλισμού, ή προσθήκης εξοπλισμού) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Πιστοποιητικά κατασκευής δεξαμενής (για καινούργιες δεξαμενές) ή βεβαιώσεις υδραυλικής δοκιμής και επανε λέγχου δεξαμενής (για μεταχειρισμένες δεξαμενές) Πιστοποιητικά ΑΤΕΧ λιτρομετρητών/διανομέων/αντλι ών υγραερίου για περιπτώσεις προσθήκης ή αντικατά στασης με καινούργια ες ΑΡΘΡΟ 12 Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, ως αναπό σπαστα μέρη αυτής, τα σχεδιαγράμματα 1, 2 και 3 του Παραρτήματος.

8 15344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 * *

9 ΦΕΚ 1221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10 15346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΘΡΟ 13 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

12 15348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 19 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 72983/6562/14 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λει τουργίας πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2621 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 52907 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα πηρία σε κοινόχρηστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 2 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση απόφασης έναρξης λειτουργίας του Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1136 6 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση σύνταξης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης και της Ειδικής Προσαύξησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2751 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστή ματα ελέγχου καπνού και θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2419 28 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρ κου Σερρών... 1 Έκδοση διαπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 270 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνι κού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 420 16 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6952 Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 529 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14980 Φ.700.5 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της δι αδικασίας, των δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 15 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 41020/819 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσω τερικά δίκτυα ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 28 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα.... 1 Επιχρίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1291 Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. 9 1.1. Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου. 10 2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 11 2.1. Γενικοί ορισμοί. 11 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β ) Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./1.7.19 (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 11 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37411/1829/Ε103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 546 29 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1510 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1505 30 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 488/82 Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους

Διαβάστε περισσότερα