ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ «ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» ΦΡΙΣΙΝΑ ΦΡΤΙΚΟΤ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ Ο ΛΟΓΟΣ Ε ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (Μ.Δ.Ε.) υμβουλευτική επιτροπή: Καθηγητής. ΣΙΣΙΡΙΔΗ (επιβλέπων) Καθηγητής Θ. Κ. ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΙΚ. ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΠΑΣΡΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...2 ΔΗΑΓΧΓΖ.3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η: Ο ΛΟΓΟ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΚΑΒΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΩΑΓΩΝ....7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: Ο ΑΓΧΝΑ ΛΟΓΧΝ ΣΟΝ ΔΤΡΗΠΗΓΖ...11 Α. Γεληθά...11 Β. Γνκή ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: Ο ΑΓΧΝΑ ΛΟΓΧΝ ΣΖΝ ΔΚΑΒΖ.. 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV: Ο ΑΓΧΝΑ ΛΟΓΧΝ ΣΗ ΣΡΩΑΓΔ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...85 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά ηνπ (1253a7-18) αλαθέξεη φηη απηφ πνπ δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα είλαη ν ιόγνο. Tα ππφινηπα δσληαλά πιάζκαηα δηαζέηνπλ κφλν θσλή, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη απιψο λα αληηιακβάλνληαη ην δπζάξεζην θαη ην επράξηζην θαη λα ην κεηαθέξνπλ ην έλα ζην άιιν. Αληηζέησο, κφλν ν άλζξσπνο δηαζέηεη ηνλ ιόγνλ, ράξε ζηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην δίθαην θαη ην ά- δηθν, εθφδηα πνπ ηνλ θάλνπλ ηθαλφ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ κε θψδηθα εζηθψλ αμηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιηηεηαθά νξγαλσκέλε θνηλσλία. 1 Ο ιόγνο επίζεο γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζεσξνχληαλ αληίζεην ηεο βίαο θαη, θαη επέθηαζε, ηεο απνιίηηζηεο ζπκπεξηθνξάο. 2 ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ν ιόγνο είλαη ην θχξην ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, λα δεη αξκνληθά καδί ηνπο θαη λα δηεπζεηεί κε πνιηηηζκέλν ηξφπν ηηο φπνηεο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπο. ηελ Αζήλα φκσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ ηνπ 5 νπ αηψλα νη ζπλζήθεο έρνπλ δηαζαιεπζεί θαη παξαηεξείηαη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θξίζε. Σελ πφιε, φπσο άιισζηε θαη φιε ηελ Διιάδα, καζηίδεη ν αγξηφηαηνο εκθχιηνο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο ( π.υ.), πνπ έρεη πξνθαιέζεη παξαθκή ησλ εζψλ. Έρεη επίζεο ήδε αλαπηπρζεί ε ζνθηζηηθή, πνπ επαλεθηηκά φιεο ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο, θαζψο θαη ε ξεηνξηθή, πνπ κε επηλφεζε ηερλαζκάησλ, δίλεη αλππνιφγηζηε δχλακε ζηνλ θάηνρφ ηεο, αλεμαξηήησο αλ ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα θαιφ ή γηα θαθφ ζθνπφ. ε κία επνρή πνπ νη βαζηθέο αμίεο έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη φια είλαη ξεπζηά, είλαη εκθαλήο ε αληαλάθιαζε απηήο ηεο ζχγρπζεο θαη ζηε γιψζζα. Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη, ελψ ν ιόγνο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηπαιέςεη ηε βία θαη ηε ζχγρπζε, ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ηε δηαηεξεί θαη ηελ πξνσζεί. ηελ δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη απηήο ηεο πνιηηηζηηθήο θξίζεο έγξαςε θαη παξνπζίαζε ν Δπξηπίδεο ηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ θαη, κέζα απφ ηελ δηθή ηνπ παξνπζίαζε ηνπ κχζνπ, ζέηεη εξσηήκαηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ. ηελ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηoπο αγψλεο ιφγσλ ησλ έξγσλ Δθάβε θαη Σξσάδεο. ηφρνο καο είλαη λα θαηαδείμνπκε φηη ε ζχγρπζε ησλ αμηψλ ηεο ηαξαγκέλεο επνρήο ηνπ Δπξηπίδε, απνηππψλεηαη ζηε γιψζζα θαη λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν 1 Πξβι. νθ. Αλη. 354, Δπξ. Ηθεη , Πιαη. Πξση. 322a, Ξελνθ. Απνκλ Βι. Λπζ. Δπηη. 18-9, Ηζνθξ. Αληηδ , Παλεγ , Κξηη. απ. 10, 25 DK. 3

4 ηειηθά ν ιόγνο ζε δηαζαιεπκέλεο ζπλζήθεο βνεζά ή φρη ηνλ άλζξσπν ζηε δηαζαθήληζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ ιήςε ζσζηψλ θαη δίθαησλ απνθάζεσλ. Δπεηδή αθξηβψο ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιόγνπ, ε- πηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε αγψλσλ ιφγσλ, θαζψο απηνί απνηεινχλ ην θαηεμνρήλ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο ζην νπνίν γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έθζεζε θαη αλάιπζε απφςεσλ. Παξέρνπλ ινηπφλ ην πιένλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα δνχκε πψο ε ζνθηζηηθή έρεη επεξεάζεη ηε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ζπλαθφινπζα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Θα δηεξεπλήζνπκε αθφκε αλ ν ξεηνξηθφο ιφγνο ζε πεξηφδνπο εζηθήο θξίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο ή γηα ηελ εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σελ επίδξαζε βέβαηα ηεο ζνθηζηηθήο θαη ηεο ξεηνξηθήο ηελ ζπλαληάκε ζηνπο αγψλεο ιφγσλ φισλ ησλ έξγσλ. Δπηιέμακε φκσο λα αζρνιεζνχκε εηδηθφηεξα κε ηνπο αγψλεο ιφγσλ ησλ έξγσλ Δθάβε θαη Σξσάδεο, γηαηί δηαζέηνπλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ επηιέμακε απηνχο ηνπο αγψλεο είλαη ε έληνλε πνιεκηθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζε απηά ηα έξγα, ε νπνία δηεπθνιχλεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Σν ίδην ην ζθεληθφ θαη ζηα δχν έξγα ζπκίδεη πφιεκν, θαζψο ζηελ Δ- θάβε απεηθνλίδεηαη ην ζηξαηφπεδν ησλ Διιήλσλ, ελψ ζηηο Σξσάδεο ην ζθεληθφ είλαη ηα ίδηα ηα εξείπηα ηεο Σξνίαο. Δπίζεο, ε δξάζε κφλν απηψλ ησλ δχν ηξαγσδηψλ ηνπ Δπξηπίδε εθηπιίζζεηαη ζρεδφλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ. Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη κεγάιε ρξνληθή απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ πφιεκν θαη ζηελ δξάζε δείρλεη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ν πφιεκνο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ, ηφζν ησλ ληθεηψλ φζν θαη ησλ εηηεκέλσλ. Σν έληνλν ππφβαζξν ηνπ πνιέκνπ δειαδή θάλεη πην ζαθή ηε ζχγρπζε ησλ αμηψλ θαη ην θπλήγη ηνπ ζπκθέξνληνο θαη απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξν ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξαγκάησλ ζε ηαξαγκέλεο πεξηφδνπο. Απηφ ζα δηεπθφιπλε ηνπο ζεαηέο ζην λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ κε ηε δηθή ηνπο, πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γεληθφηεξα γηα ην αλζξψπηλν απηφ εγρείξεκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη ηα δχν έξγα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ ελληά ρξφληα. Ζ Δθάβε παξνπζηάζηεθε ζρεηηθά ζηελ αξρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ελψ νη Σξσάδεο πξνο ην ηέινο ηνπ. Δίλαη πνιχ δειεαζηηθφ λα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ηα κελχκαηα ησλ έξγσλ ζρεηίδνληαη κε ηα γεγνλφηα θαη ηελ πνξεία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη λα δνχκε θαηά πφζν δηα- 4

5 θαίλεηαη κηα εκβάζπλζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη εζηθήο θξίζεο θαη ηεο ζχγρπζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν πφιεκνο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ. ηνπο αγψλεο ιφγσλ πνπ εμεηάδνπκε αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ζπκκεηέρνπλ σο αληίπαινη θαη σο θξηηέο άλζξσπνη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αληηζεηηθέο νκάδεο (Έιιελεο-βάξβαξνη, άλδξεο-γπλαίθεο, ειεχζεξνη-ππφδνπινη). Σν γεγνλφο απηφ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπκε πνιχπιεπξα, θαη πην αλαιπηηθά ζε ζρέζε κε άιινπο αγψλεο, ηε ζπκπεξηθνξά πνιιψλ ηχπσλ αλζξψπσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ γηα ηα πξάγκαηα βάζεη ησλ αληηζεηηθψλ δεπγψλ θαη ηεο εηεξφηεηαο. Βνεζνχκαζηε έηζη λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε ηδενινγία πνπ απνδίδεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ζηνπο αλζξψπνπο, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ, επηβεβαηψλεηαη ή θαηαξξέεη ζε ηαξαγκέλεο επνρέο φπσο απηή ηνπ πνιέκνπ. Δπίζεο, ζηνπο αγψλεο απηνχο κπνξνχκε λα δνχκε, πέξα απφ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηα δξακαηηθά πξφζσπα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ζενχο, θαζψο θαη ην ξφιν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζετθνχ ζηνηρείνπ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Θα πξνζπαζήζνπκε αξρηθά λα εμεηάζνπκε πνηα είλαη ε ζεψξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο αγψλεο γηα ηνπο ζενχο, θαηά πφζν ηνπο ζέβνληαη ή απιψο ηνπο θαπειεχνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Θα επηδηψμνπκε φ- κσο λα εμεηάζνπκε αθφκε, αλ, πξάγκαηη, αλεμαξηήησο ηεο ζηάζεο ησλ αλζξψπσλ, ππάξρεη κηα αλψηεξε, ζετθή αξρή πνπ επνπηεχεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο θαη θξνληίδεη ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηθξάηεζε ηνπ ράνπο ή αλ ηειηθά νη άλζξσπνη αθήλνληαη κφλνη ηνπο λα βξνπλ άιιεο εζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ, γηα λα δηεπζεηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο παξνπζηάδεη ην ί- δην ην ζέκα, ε απνλνκή δηθαηνζχλεο, φζν θαη ε παξνπζία ησλ θξηηψλ, πνπ ζπκίδεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ησλ Αζελαίσλ. Καζψο ην δήηεκα ηεο δηθαηνζχλεο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, 3 αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδεηαη θάζε θνξά απηή ε έλλνηα απφ ηνπο αληηπάινπο, ηα θξηηήξηα ησλ «δηθαζηψλ» θαη γεληθά ην ειιεληθφ ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο (αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, απφθαζε δηθαζηή). Έηζη, καο δίλεηαη ε ιαβή λα εμεηάζνπκε αλ ηειηθά ν ιόγνο ζε πεξίνδν πνιέκνπ θαη ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζνθηζηηθήο θαη ηεο ξεηνξηθήο βνεζά λα βξεζεί ε αιήζεηα θαη λα απνδνζεί ηειηθά ε δηθαηνζχλε. 3 Πξβι. Οκ. Ηι. IX.63-4, Ζζηνδ. Δξγ. θ. Ζκ. 276θε., Πι. Νόκ. I.628b, Πι. Πξση. 320dθε. 5

6 ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο επνρήο ηνπ Δπξηπίδε κε εζηίαζε ζηνλ αληίθηππν ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο ζηε γιψζζα, ψζηε λα βνεζεζεί ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα έξγα. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηνηρεία ζνθηζηηθήο θαη ξεηνξηθήο ζνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε, γηα λα είλαη πην εχθνιε ε παξαθνινχζεζε, απφ ηερληθήο άπνςεο, ησλ αγψλσλ ιφγσλ πνπ εμεηάδνπκε. ην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ αγψλσλ ιφγσλ αληίζηνηρα ηεο Δθάβεο θαη ησλ Σξσάδσλ. Μεηά ηελ αλάιπζε θάζε αγψλα αθνινπζεί ζρνιηαζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζε απηνχο θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηελ επνρή παξνπζίαζεο ησλ ηξαγσδηψλ. Ζ εξγαζία θιείλεη κε γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη ησλ δχν εμεηαδφκελσλ αγψλσλ ιφγσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 6

7 Ο ΛΟΓΟΣ ΣΗΝ ΔΠΟΥΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΚΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΡΩΑΓΩΝ Ο Δπξηπίδεο παξνπζίαζε ζηα Μεγάια Γηνλχζηα ηελ Δθάβε πηζαλψο ην 424 π.υ. (αθξηβήο ρξνλνιφγεζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη εθηθηή) θαη ηηο Σξσάδεο ην 415 π.υ., 4 δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη ελψ ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα είρε ήδε αλαπηπρζεί ε ζνθηζηηθή θαη ε ξεηνξηθή. ηνπο αγψλεο ιφγσλ πνπ βξίζθνπκε ηφζν ζηελ Ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε, φζν θαη ζηα ελ ιφγσ έξγα ηνπ Δπξηπίδε παξνπζηάδνληαη κε επηηεδεπκέλε ξεηνξηθή γιψζζα θηινζνθηθέο θαη ζνθηζηηθέο ζεσξίεο ηεο επνρήο ηνπ πνιέκνπ. Με απηή ηελ έλλνηα νη αγψλεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα ηδσζνχλ σο πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο θξίζεο ησλ αμηψλ ζε πεξίνδν πνιέκνπ θαη δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ απηήο ηεο θξίζεο. 5 ηνπο αγψλεο ιφγσλ ζηελ Ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ θηλήηξσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληίπαισλ κεξψλ θαη ησλ εζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο, γίλεηαη ζαθέο φηη ν πφιεκνο νδήγεζε ζε κηα θαηάξξεπζε ηεο παξαδνζηαθήο εζηθήο. Έλαο ηέηνηνο θφζκνο πξνθαιεί θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ ελλνηψλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ν ιφγνο, αληί λα αληηκάρεηαη ηε βία, λα ηελ παξάγεη θαη λα ηε δηαηεξεί. 6 Απνθαιππηηθφο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Αζελαίνπ Κιέσλα απφ ηνλ Θνπθπδίδε (III.36) σο βηαηνηάηνπ θαη πηζαλνηάηνπ (: πην πεηζηηθνχ), ν νπνίνο, ζηνλ αγψλα ιφγσλ ηνλ ζρεηηθφ κε ηελ απνζηαζία ηεο Μπηηιήλεο απφ ηελ Αζελατθή πκκαρία ην 4 O Webster (1967) 24 ρξνλνινγεί ην έξγν αλάκεζα ζηα 428-3, κε πηζαλφηεξε ρξνλνιφγεζε ην 423, ν Collard (1991) 34-5 αλάκεζα ζην , κε πην πηζαλή ηε ρξνλνιφγεζε πξηλ ην 423, ε Gregory (1991) 112 θαη (1999) xiii-xv ζεσξεί πηζαλφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο 420 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 425/4, ν Meltzer (2006) ην 424, ν Heath (2003) 219 ζεσξεί σο terminus ante quem ην 423, (παξσδία ηξαγσδίαο ζηηο Νεθέιεο ηνπ Αξηζηνθάλε), o Lesky (1989) 103 αθνινπζεί ηελ πξφηαζε ρξνλνιφγεζεο ηνπ Wilamowitz γηα πξηλ ην 423., ν Thalmann (193) 159 ηνπνζεηεί ην έξγν ην 424, ν Mastronade (2010) 33 ην 425/4, ελψ ε Hall (2010) 232 ζεσξεί ζίγνπξε ηελ παξάζηαζε πξηλ ην 423. Σε ρξνλνιφγεζε ησλ Σξσάδσλ ην 415 ηε γλσξίδνπκε απφ ηνλ Αηιηαλφ (Πνηθίιε Ηζηνξία 2.8), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ν Δπξηπίδεο θέξδηζε ην δεχηεξν βξαβείν κε ηελ ηξηινγία Αιέμαλδξνο, Παιακήδεο, Σξσάδεο θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα ίζπθνο. Απφ ηα δχν πξψηα έξγα ηεο ηξηινγίαο έρνπλ ζσζεί κφλν απνζπάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ εθδψζεη κε κεηάθξαζε νη Collard-Cropp-Gibert (2004). 5 Βι. Arrowsmith (1968) 18 Mastronade (2010) Γηα ηελ ζρέζε πνιέκνπ-ιφγνπ βι. Croally (1994) 66 Goff (2009) 17. Πξβι. θαη Collard (1991) 30. 7

8 427 (Θνπθ. III.37-48) επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο δχλακεο ηνπ ηζρπξνηέξνπ («might is right»), ζεσξψληαο φηη ην ζπκθέξνλ κηαο εγεκνληθήο δχλακεο απαηηεί αλαιγεζία (3.37). Ο ιφγνο ηνπ, πνπ πξνσζεί ηε βία, έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ ιφγν ηνπ αληίπαινχ ηνπ, Γηφδνηνπ, ππέξκαρνπ ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο γηα ηελ δηθαηνζχλε θαη γηα ηελ επηεηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζα έπξεπε λα έρεη κηα δεκνθξαηία απέλαληη ζηνπο αδπλάηνπο, ηνλ αγψλα ιφγσλ ησλ Αζελαίσλ θαη Μπηηιελαίσλ, φπσο θαη ζε απηφλ κεηαμχ ησλ Θεβαίσλ θαη Πιαηαηέσλ πνπ αθνινπζεί ζην ίδην βηβιίν (ΗΗΗ.53-67) απνθαιχπηεηαη έλα (ζνθηζηηθφ) ελδηαθέξνλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο γιψζζαο. Κη απηφ, γηαηί θαίλεηαη φηη ν ιφγνο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, πξέπεη λα εμαπαηά θαη λα εμαξηάηαη ζην παξάδνμν θαη ηηο αληηθάζεηο. 7 ην ΗΗΗ.82-3 επίζεο (ζηάζηλ ζηελ Κέξθπξα) βξίζθνπκε παξαηεξήζεηο ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηελ ζρέζε γιψζζαο θαη εζηθήο. Ο ηζηνξηθφο δηαπηζηψλεη φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ γιψζζαο θαη θνηλσλίαο θαη φηη ζηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ε παιηά θαη ε λέα γιψζζα απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο. Ζ παιηά απέηπρε λα αληεπεμέιζεη ζηε λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε ελψ ε λέα ζπλεηζθέξεη ζηελ αζηάζεηά ηεο. 8 ην πέκπην βηβιίν (V ) βιέπνπκε ηνλ αγψλα ιφγσλ κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ Μειίσλ. Καηά ηε ζπλήζε ηαθηηθή ηνπ Θνπθπδίδε (I.22) θαη νη δχν πιεπξέο κηινχλ ζε αθεξεκέλν πςειφ επίπεδν. Οη Μήιηνη θάλνπλ έθθιεζε ζηνπο ζενχο, ζπκίδνπλ ζηνπο Αζελαίνπο ηελ αζηάζεηα ηεο αλζξψπηλεο δχλακεο θαη εζηηάδνπλ ζηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ βάζεη ηεο ηηκήο θαη ηνπ ζπκθέξνληφο ηνπο. 9 Δπηθαινχληαη ηελ παξαδνζηαθή εζηθή, ε νπνία φκσο δε ζα απνδεηρζεί ηθαλή λα ηνπο βνεζήζεη, θαζψο ζηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη ιέμεηο έρνπλ αιιάμεη ην λφεκά ηνπο, γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο λέεο πνιηηηθέο επηηαθηηθέο αλάγθεο (φπσο έρνπλ αλαιπζεί απφ ηνλ Θνπθ. ΗΗΗ.82-3). 10 Οη Αζελαίνη, απφ ηελ άιιε, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο ζχγθξνπζεο, απνθεξχζζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο εζηθέο αληηιήςεηο θαη ππεξαζπίδνληαη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ. 11 Οη αγψλεο ιφγσλ ζηνλ Θνπθπδίδε θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο (ζπδήηεζε γηα ηε κνίξα ησλ θαηεζηξακκέλσλ πφιεσλ, δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηηο έλλνηεο 7 Βι. Croally (1994) 58-9 θαη ζεκ Βι. Croally (1994) Βι. Goff (2009) Ο. π. Βι. επίζεο Gregory (1991) Goldhill (2007) Βι. Goff (2009) 29. 8

9 ηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο δηθαηνζχλεο), θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπο (ξεηνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο νκηιεηέο) είλαη δεισηηθνί ηεο εηθφλαο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ηεο Αζήλαο ηνπ ηέινπο ηνπ 5 νπ αηψλα αιιά θαη ησλ πλεπκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ α- λαθαηαηάμεσλ ηεο επνρήο. 12 Απηή ηελ πεξίνδν ζηελ Αζήλα παξαηεξείηαη κέζσ ησλ ζνθηζηψλ κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλεζεηψλ ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο. ην πιαίζην ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ιήςε ησλ αλζξψπηλσλ απνθάζεσλ, ειέγρεηαη ε παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο ζεφηεηαο θαη εμεηάδνληαη ηα αλζξψπηλα θίλεηξα. Δμεηάδεηαη αθφκε θαη ε δχλακε ηεο πεηζηηθήο γιψζζαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη θάπνηνλ ζηε λίθε ζε κηα ινγνκαρία θαη θαη επέθηαζε ζηελ θπξηαξρία ηεο ζέιεζήο ηνπ έλαληη ησλ αληηπάισλ ηνπ, είηε απηφ ήηαλ γηα ην θαιφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ είηε φρη. 13 Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ 5 νπ αηψλα ήηαλ κηα πεξίνδνο ηεξάζηηαο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θξίζεο, κε ηελ αγξηφηεηα ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ λα πιήηηεη φιεο ηηο δνκέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ ζνθηζηηθή λα επαλεθηηκά φιεο ηηο εζηθέο αμίεο. Ζ ηξαγσδία απφ ηε κεξηά ηεο, σο γεγνλφο καδηθφ θαη δεκνθξαηηθφ, παξφιν πνπ πξνκεζεχεηαη ην πιηθφ ηεο απφ ηνλ κχζν, δελ εκπνδίδεηαη θη απηή λα δηεξεπλά ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνχ ηεο. 14 Ο Δπξηπίδεο, ζηα έξγα πνπ εμεηάδνπκε, αλαδεκηνπξγεί ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχγρξνλήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ κπζηθνχ Σξσηθνχ πνιέκνπ θαη δηεξεπλά ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, εηδηθά κέζα απφ ηνπο αγψλεο ιφγσλ, ην κέξνο ηεο ηξαγσδίαο πνπ ζηεξίδεηαη θαη εμνρήλ ζηνλ ιφγν θαη ηελ ινγηθή. Μέζα απφ ηελ ζρεηηθφηεηά ηεο γιψζζαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηξνζθνπηθά θαηαδεηθλχεη ηελ αζηάζεηα ηεο πεηζνχο, ε νπνία αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε αλαζθάιεηα κηαο ηαξαγκέλεο εζηθά επνρήο Βι. Goff (2009) 19 θαη Gregory (1999) xv θαη ζεκ. 9, ε νπνία ζεκεηψλεη φηη ε πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ έλαληη ησλ εηηεκέλσλ πιεζπζκψλ, πνπ γηλφηαλ πξννδεπηηθά φιν θαη πην ζθιεξή (βι. ζρεη. Θνπθ. ΗΗΗ.36-49, IV.122.6, IV , V.32.1) πξέπεη λα απαζρνινχζε ηελ θνηλή γλψκε ζηελ δεθαεηία ηνπ Βι. Goff (2009) Γηα ηελ πξαγκάηεπζε ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ ζηελ ηξαγσδία βι. Grube (1941) 9-10 Arrowsmith (1968) 14-5, 24, 27 Segal (1986) 56-7 Hall (1997) 139, 176 Meier (1997) 62-5 Goff (2009) 21-2, 25, 30 Storey-Allan (2005) Mastronade (2010) 20, Ο Reinhardt (2003) 20 ζεσξεί ην ζέαηξν ηνπ Δπξηπίδε ην βαξφκεηξν ηεο θξίζεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Γηα ηνλ Δπξηπίδε θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ ζηα έξγα ηνπ κε ηε λφεζε ηνπ αλζξψ- 9

10 πνπ θαη ηα πάζε ηνπ, θαζψο θαη κε εζηθέο αμίεο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο βι. Winnington-Ingram (2003) θαη εηδ

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ο ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩΝ ΣΟΝ ΔΤΡΙΠΙΓΗ A. Γεληθά 16 Ο αγψλαο ιφγσλ είλαη κηα ιεθηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ δχν νκηιεηψλ. Σν θεληξηθφ ζηνηρείν ζηελ δνκή ηνπ είλαη έλα δεχγνο αληηηηζέκελσλ ξήζεσλ ηθαλήο θαη ζρεηηθά ίζεο έθηαζεο (ζπλήζσο ζηίρνη εηδηθά ζηνλ Δπξηπίδε ππάξρεη ηζνξξνπία, ζηελ Δθάβε αθξηβψο ίζεο νη ξήζεηο κεηαμχ ησλ δχν αληηπάισλ: 51:51, ελψ ζηηο Σξσάδεο: 49:64). Οη ξήζεηο απηέο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δχν ή ηξεηο ηακβηθνχο ηξηκέηξνπο απφ ην ρνξφ, πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ νπδέηεξν ή απνθζεγκαηηθφ ραξαθηήξα. 17 Απηφ πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί είλαη κία ζηηρνκπζία κε χθνο ιηγφηεξν ηππηθφ αιιά κε πεξηζζφηεξν πάζνο, ερζξφηεηα θαη πεξηθξφλεζε. Με ηε ζηηρνκπζία δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο νκηιεηέο, κεηά ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, λα αληηδξάζνπλ πην δξακαηηθά ζηα επηκέξνπο ζεκεία απφ φ,ηη ηνπο επηηξέπεη ε απζηεξή ξεηνξηθή δνκή, κε απνηέιεζκα ην έξγν λα θεξδίδεη ζε ζεαηξηθφηεηα. 18 ε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δπξηπίδε ε ερζξφηεηα αλάκεζα ζηνπο αληηπάινπο πξνυπάξρεη θαη είλαη εκθαλήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ξήζεψλ ηνπο. Παξά ηελ έμαξζε φκσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ ρξήζε πβξενινγίνπ, ν αγψλαο βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή. 19 Οη αγψλεο ιφγσλ πνπ γίλνληαλ κε παξνπζία θξηηή (φπσο ζηελ Δθάβε θαη ζηηο Σξσάδεο) ζα είραλ δπλαηφηεξν αληίθηππν ζην αζελατθφ θνηλφ. Παξαθνινπζψληαο ηνπο αληηπάινπο λα θάλνπλ έθθιεζε ζην ηξίην πξφζσπν πνπ ζα ηνπο έθξηλε, ην θνηλφ ζα αλαθαινχζε ζηε κλήκε ηνπ ζθελέο πξαγκαηηθήο δίθεο, ιφγσ ηεο νηθεηφηεηάο ηνπ κε ηα δηθαζηήξηα, θαη ζα αλαγλψξηδε πην εχθνια ηα ζπλαηζζήκαηά ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. 20 Ο αγψλαο ιφγσλ κε παξνπζία θξηηή ππνδεηθλχεη φηη θάπνηα απφθαζε 16 Γηα ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ αγψλσλ ιφγσλ ζηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε απφ ξεηνξηθή ζθνπηά βι. Miller (1887) Lees (1891) Tietze (1933) Duchemin (1945) Collard (1975b) Lloyd (1992). 17 Βι. Collard (1975b) 60 Scodel (1980) 80 Lloyd (1992) 1, 5-6. Γηα ην ηππηθφ χθνο ησλ ζρνιίσλ ηνπ ρνξνχ ζην ηέινο ησλ ξήζεσλ κηιά θαη ν Grube (1941) 26 θαη αλαθέξεη φηη ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο ξήζεο ζπλήζσο ν ρνξφο ζπκθσλεί κε ηνλ ηειεπηαίν νκηιεηή ή έζησ αλαγλσξίδεη θάπνην δίθην ζηα ιεγφκελά ηνπ, αιιά επηζεκαίλεη φηη θαιφ ζα ήηαλ λα κελ δίλνπκε ηδηαίηεξν βάξνο, εθηφο αλ ηα ζρφιηα απηά ιεηηνπξγνχλ σο ππνζηήξημε κηαο εληχπσζεο πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί. 18 Βι. Collard (1975b) 63 Lloyd (1992) 1, 6, Βι. Collard (1975b) 61 Scodel (1980) 80 Lloyd (1992) Βι. Decharme (1906) 36-7 Collard (1975b) Πξβι. θαη Storey-Allan (2005)

12 πξέπεη λα ιεθζεί, ψζηε λα πεξηκέλνπκε λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. 21 Χζηφζν, αληίζεηα απφ ηνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, πνπ έρνπλ θάπνηνλ ληθεηή, ζηνπο αγψλεο ηνπ Δπξηπίδε, κε εμαίξεζε ηνπο Ζξαθιείδεο θαη ηελ Δθάβε, θαλέλαο ζπλνκηιεηήο δελ θαηαθέξλεη κηα αμηνζεκείσηε λίθε, κε ηελ έλλνηα φηη αθφκα θαη αλ θαηαθέξεη κία ιεθηηθή λίθε ζηνλ αγψλα, απηή δε ζα έρεη αληίθηππν ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο (φπσο ζηηο Σξσάδεο). 22 πλήζσο ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ησλ έξγσλ ηνπ Δπξηπίδε είλαη ζαθέο πνηνο είλαη ν θαηήγνξνο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηιά πξψηνο (φπσο θαη ζηα δηθαζηήξηα). ηα έξγα πνπ εμεηάδνπκε φκσο έρνπκε ηηο εμαηξέζεηο ηνπ θαλφλα. ηελ Δθάβε (φπσο θαη ζην έξγν Ἄιθεζηηο) έρνπκε κηα αληηζηξνθή ξφισλ, θαζψο ν Πνιπκήζηνξαο θαηεγνξεί ηελ Δθάβε γηα ηχθισζε, σζηφζν ζα ήηαλ ην ίδην, αλ ε Δθάβε ηνλ είρε πξψηα θαηεγνξήζεη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ γηνπ ηεο Πνιχδσξνπ. ηηο Σξσάδεο αληίζηνηρα, ε Διέλε (φπσο θαη ε Κιπηαηκήζηξα ζηελ Ζιέθηξα), αλ θαη θαηεγνξνχκελε, κηιά πξψηε, γηαηί έρεη θαηεγνξεζεί ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ψζηε ζα ήηαλ αλνχζηα κία επηπιένλ θαηεγνξία. 23 Οη ιεθηηθέο ζπγθξνχζεηο κε ηππηθή κνξθή ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο έθθξαζεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο δσήο. Δκθαλίδνληαη λσξίο θαη ζηελ ινγνηερλία (Ηιηάδα), νη αγψλεο φκσο ηνπ Δπξηπίδε έρνπλ πνιιά ζηνηρεία θαη ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο κε ηνπο ιφγνπο πνπ εθθσλνχληαλ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο ηεο ζχγρξνλεο αζελατθήο δσήο. Έηζη ινηπφλ βιέπνπκε ζε απηνχο επηξξνέο απφ ζνθηζηηθέο θαη ξεηνξηθέο ζεσξίεο, φπσο ηππηθή νξγάλσζε, επηρεηξήκαηα θαηά ηό εἰθόο, δηζζνύο ιόγνπο θαη ηερληθέο ψζηε ην ἧζζνλ επηρείξεκα λα γίλεηαη θξεῖζζνλ. 24 Χζηφζν, είλαη δχζθνιν λα θαζνξίζνπκε ηελ αθξηβή έθηαζε ηεο ξεηνξηθήο επίδξαζεο ζηνλ Δπξηπίδε, γηαηί θάπνηα ζηνηρεία ξεηνξηθήο βξίζθνπκε αθφκε θαη ζηνλ κεξν θαη επηπιένλ νη γλψζεηο καο γηα ηε ξεηνξηθή ζηελ επνρή ηνπ πνηεηή πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κεηαγελέζηεξεο πεγέο Βι. Scodel (1980) Βι. Collard (1975b) 62 Lloyd (1992) θαη ζεκ Γηα ηελ ζεηξά ησλ νκηιεηψλ ζηνπο αγψλεο ιφγσλ βι. Lloyd (1992) Γηα ζηνηρεία ζνθηζηηθήο θαη ξεηνξηθήο ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε βι. Scodel (1980) 103, ζεκ. 49 Lloyd (1992) 2, Clausen (1997) 95-9 Conacher (1998) 50-1 Goldhill (2007) Hall (2010) 35-8 Mastronade (2010) Βι. Lloyd (1992) 19 θαη ζεκ. 3. Πξβι. θαη Duchemin (1945)

13 B. Γνκή Ζ θιαζηθή δνκή ελφο ξεηνξηθνχ ιφγνπ είλαη ην πξννίκηνλ, ε δηήγεζηο, ην ἐπηρείξεκα θαη ν ἐπίινγνο. 27 ηνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε κεηά ην πξννίκην δελ αθνινπζεί ε δηήγεζηο σο δηαθξηηφ θνκκάηη αιιά θαηεπζείαλ ην θπξίσο κέξνο ηεο ξήζεο. Απηφ ρσξίδεηαη ζε ζρεηηθά απηφλνκα κέξε, φπνπ ζην θαζέλα αλαιχεηαη μερσξηζηφ επηρείξεκα, ζην νπνίν κπνξεί λα ελέρνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ηχπνπ δηήγεζεο, πάληα φκσο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην επηρείξεκα. Ζ ξήζε νινθιεξψλεηαη κε ξεηνξηθφ επίινγν. 28 ηνπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο ην πξννίκην είρε κεγάιε ζεκαζία γηαηί έπξεπε λα ηνλ Δπξηπίδε νη αγψλεο ιφγσλ έρνπλ πην έληνλν ξεηνξηθφ χθνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέξε ηνπ έξγνπ θαη δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα απφ απηά. 26 ηελ Δθάβε γηα παξάδεηγκα, ε έλαξμε ηνπ αγψλα αλαθνηλψλεηαη μεθάζαξα απφ ηνλ Αγακέκλνλα ( ), ελψ ζηηο Σξσάδεο αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζα ππάξμεη αληηπαξάζεζε ιφγσλ (906-9). ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ελφο ελδερνκέλσο ερζξηθνχ αθξναηεξίνπ. Ο Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνηεί ηα πξννίκηα κε πνιχ επηδέμην ηξφπν, παξνπζηάδνληαο ηνπο νκηιεηέο ηνπ λα ππνγξακκίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο πεξίζηαζεο πνπ βξίζθνληαη ή λα δεκηνπξγνχλ πξνθαηάιεςε γηα ηνλ αληίπαιφ ηνπο (π.ρ. Δθ , Σξ ). 29 ιεο νη ξήζεηο ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε έρνπλ πξννίκην εθηφο απφ απηήλ ηνπ Πνιπκήζηνξα ζηελ Δθάβε θαη ηεο Δθάβεο ζηηο Σξσάδεο, θαζψο ε πξφζθιεζε λα κηιήζνπλ πνπ έρεη πξνεγεζεί θαζηζηά ην πξννίκην κε αλαγθαίν. 30 Οη ζθνπνί ελφο πξννηκίνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο ήηαλ ε πξνηξνπή ζην αθξναηήξην λα πξνζέμεη, ε πεξίιεςε ηεο ππφζεζεο θαη ε captatio benevolentiae (πξβι. Αξηζηνη. Ρεη. ΗΗΗ.14). ην ηειεπηαίν είλαη πνπ δείρλεη κεγάιε επηδεμηφηεηα ν Δπξηπίδεο. ηνπο επηζεηηθνχο πξνιφγνπο ν νκηιεηήο θαηεγνξεί ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπ αληηπάινπ ηνπ ηνλίδνληαο ηελ εμππλάδα ηνπ θαη ηελ επθξάδεηά ηνπ ζε αληίζεζε κε ηε δηθή ηνπ εηιηθξίλεηα (πρ. Δθάβε ζηελ Δθ ). ε ακπληηθνχο 26 Βι. Lloyd (1992) 2, Βι. Lloyd (1992) Γηα ηελ δνκή ηεο ξήζεο ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε βι. Lloyd (1992) 25, Βι. Lloyd (1992) Ό. π. 13

14 πξνιφγνπο ν νκηιεηήο αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο ηεο κεηνλεθηηθήο ηνπ ζέζεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληεπεμέιζεη. Κάπνηνη κάιηζηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκα λα κηιήζνπλ θαη λα αθνπζηνχλ, γλσξίδνπλ φηη ζα πξνζβάινπλ κε απηά πνπ ζα πνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα αληηπαξέιζνπλ εθθξάδνληαο απιψο επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο (π.ρ. Διέλε ζηηο Σξ ). 31 ην θπξίσο κέξνο ηεο ξήζεο ηνπο (επηρείξεκα) νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο κεζφδνπο ζνθηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα γεγνλφηα απηά θαζεαπηά (ἄηερλνη πίζηεηο φπσο ε έθθιεζε ζε κάξηπξεο, βι. Σξ. 955), αιιά λα ρεηξίδνληαη επηδέμηα θαη ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο (ἔληερλνη πίζηεηο). 32 Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο είλαη ην επηρείξεκα θαηά ηό εἰθόο (π.ρ. Δθ , Σξ ), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε πηζαλψλ θηλήηξσλ. Οη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο απηνχ ηνπ είδνπο ην επηρείξεκα φηαλ πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ ππνζηήξημε κηαο αδχλακεο ππφζεζεο. Ζ ππνθνξά είλαη έλα επίζεο επξέσο δηαδεδνκέλν ζηελ ηξαγσδία ζρήκα, πςεινχ χθνπο (κε ξίδεο ίζσο θαη απφ ηνλ κεξν, αιιά θαη κε ξεηνξηθά ζηνηρεία, θαζψο έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ηα disjunctive ή dilemma arguments, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε θηινζνθηθά ζπκθξαδφκελα νη Διεάηεο θαη γηα ξεηνξηθνχο ζθνπνχο ν Γνξγίαο). 33 Ο νκηιεηήο ζέηεη έλα δήηεκα ή κηα εξψηεζε, παξνπζηάδεη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζπλήζσο κε ηε κνξθή ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ θαη χζηεξα απνξξίπηεη θάζε ιχζε ζπρλά κέζσ κηαο άιιεο ξεηνξηθήο εξψηεζεο (π.ρ. Δθ , Σξ ). θνπφο είλαη ε εχξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλήηξνπ κέζα απφ ηε ζεψξεζε κηαο ζεηξά ελαιιαθηηθψλ πηζαλνηήησλ. Οη εξσηήζεηο ζπλήζσο εηζάγνληαη κε ην πόηεξνλ θαη νη απαληήζεηο κε ην ἀιιά. Άιιεο κέζνδνη είλαη ε πξνθαηάιεςηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν (επηδέμηνο ζπλήζσο) νκηιεηήο απαληά φρη ζε πξαγκαηηθή εξψηεζε πνπ ηνπ έγηλε, αιιά ζε κηα ππνηηζέκελε αληίξξεζε (ε νπνία ζπλήζσο εηζάγεηαη κε ην ηάρα ή ην ἴζσο, π.ρ. Σξ. 938, 951), θαη ε εἰο ἄηνπνλ ἀπαγσγή (θνηλφ ζηνπο Διεάηεο θηινζφθνπο θαη ηνπο ξήηνξεο, 31 Γηα ηελ ρξήζε ηεο captatio benevolentiae ζηνλ Δπξηπίδε βι. Lloyd (1992) 26-7 θαη ζεκ Βι. Collard (1975b) 63. Πξβι. θαη Duchemin (1945) 58, ζεκ. 2, Γηα ηελ ππνθνξά κε ηελ ρξήζε ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ βι. Lloyd (1992) θαη ζεκ. 39 θαη 41 Clausen (1997) 104. Γηα ηηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο γεληθφηεξα ζηελ ηξαγσδία βι. Mastronade (1979) θεθ. 1 Clausen (1997) ,

15 π.ρ. Σξ ). 34 Μία άιιε κέζνδνο είλαη ν ππνζεηηθφο ζπιινγηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν νκηιεηήο αξρηθά απνδέρεηαη σο πξαγκαηηθή κία ζπλζήθε πνπ ζα επηβεβαίσλε ηε ζέζε ηνπ αληηπάινπ ηνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα, απνδεηθλχνληαο φηη ε ζπλζήθε απηή δελ εθπιεξψζεθε, θάλεη ην επηρείξεκα ηνπ αληηπάινπ ηνπ λα θαηαξξεχζεη. 35 Σν πην επηηεδεπκέλν παξάδεηγκα βξίζθεηαη ζηελ Δθάβε ( ). Ο επίινγνο ησλ αγψλσλ, αλ γίλεηαη κε παξνπζία θξηηή (φπσο ζηελ Δθάβε θαη ηηο Σξσάδεο) έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηνπο ξεηνξηθνχο δηθαληθνχο ιφγνπο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. 36 Ο Αξηζηνηέιεο ππνδεηθλχεη (Ρεη. ΗΗΗ.19) φηη ν επίινγνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη ηελ εχλνηα ηνπ θξηηή γηα ηνλ νκηιεηή θαη ηελ αληηπάζεηά ηνπ πξνο ηνλ αληίπαιν, λα δψζεη ή λα αθαηξέζεη βαξχηεηα ζηελ ππφζεζε, λα εμάξεη ηα πάζε ηνπ θξηηή θαη λα αλαθεθαιαηψζεη. 37 Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηνπο επηιφγνπο ησλ αγψλσλ ηνπ Δπξηπίδε, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, κία εμ απηψλ ηεο ξήζεο ηνπ Πνιπκήζηνξα, ε νπνία ηειεηψλεη κε γλσκηθφ, θαζψο έρεη θαη ζηνηρεία αγγειηθήο ξήζεο (Δθ ). ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηιφγνπο ππάξρεη εζηθή γιψζζα (ιέμεηο φπσο δίθαηνο, ζνθόο, θίινο, θαθόο) θαη αλαθνξά ζηνπο ζενχο θαη ηνπο λφκνπο (π.ρ. Δθ , Σξ ). 38 Οη αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε, ηνπ πην ξεηνξηθνχ απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο ηξαγηθνχο, είλαη ζπλήζσο πεξίηερλνη, κε ηζνξξνπεκέλε δηαιεθηηθή θαη ζηνηρεία έμνρεο ξεηνξηθήο. 39 Δίλαη ζαθήο ε ηππηθή νξγάλσζή ηνπο θαη ε απηναλαθνξηθφηεηά ηνπο, κε πξνθαλή ηα ζεκάδηα ηνπ ἀγσλίδεζζαη (ιέμεηο φπσο ἀγώλ, ἅκηιια ιόγσλ, π.ρ. Δθ. 1196, Σξ ), ηερληθνί φξνη πνπ δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ Δπξηπίδε ζην ξεηνξηθφ θαη ζνθηζηηθφ επηρείξεκα. Γειψλεηαη ην ζέκα ηεο ξήζεο θαη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηάμηλ, κε απαξίζκεζε ησλ ζεκείσλ γηα απφδεημε ή γηα αλαίξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ αληηπάινπ, απνηέιεζκα θαη ηεο επηξξνήο ησλ ζχγρξνλσλ κε ηνλ πνηεηή ξεηνξηθψλ ηάζεσλ, αιιά θαη ζρεηηθφ επίζεο κε ηελ επηδεμηφηεηα ησλ νκηιεηψλ. 34 Βι. Lloyd (1992) 30-1 θαη ζεκ Βι. Lloyd (1992) 32-3 Clausen (1997) Βι. Lloyd (1992) Βι. Lloyd (1992) 28 θαη ζεκ Βι. Lloyd (1992) Γηα ξεηνξηθά ζηνηρεία ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε βι. Lee (1976) xii Lloyd (1992) 34 Mastronade (2010) 208. Γηα ηνλ θνξκαιηζκφ ηνπο βι. θαη Grube (1941)

16 Έηζη, ζηελ Δθάβε, ελψ ε ξήζε ηνπ Πνιπκήζηνξα είλαη πην αθεγεκαηηθή, ε απάληεζε ηεο Δθάβεο είλαη πην ξεηνξηθή κε επηηεδεπκέλν πξννίκην (1195), κε ιεπηνκεξή απάληεζε ζε θάζε επηρείξεκα ηνπ Θξάθα βαζηιηά (1196: πξὸο ηόλδε δ εἶκη, 1208: ἐπεὶ δίδαμνλ, 1217: πξὸο ηνῖζδε λῦλ ἄθνπζνλ) θαη ηππηθφ θιείζηκν, κε έθθιεζε ζηνλ θξηηή (1232-7). 40 Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φκσο βξίζθεηαη ζηνλ αγψλα ιφγσλ ησλ Σξσάδσλ, φπνπ θαη ε ξήζε ηεο Διέλεο έρεη επηηεδεπκέλν πξννίκην θαη πνιχ πξνζεθηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηάμηλ (919: πξῶηνλ κὲλ, 920: δεύηεξνλ δ, 923: ἐλζέλδε, 931: ηὸλ ἔλζελ δ, 938-9: νὔπσ κε θήζεηο, 945: εἶἑλ. νὐ ζ, ἀιι ἐκαπηὴλ ηνὐπὶ ηῷδ ἐξήζνκαη, 951: ἔλζελ δ ), ελψ θαη ε Δθάβε ηεο απαληά ζεκείν πξνο ζεκείν (969: πξῶηα, 983: Κύπξηλ δ, 998: εἶἑλ, 1010: θἄπεηηα) θαη θιείλεη κε έθθιεζε ζηνλ Μελέιαν (1029) Βι. Lloyd (1992) 34-5 θαη ζεκ. 59, Γηα ηελ ηάμηλ ησλ ξήζεσλ ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ηεο Δθάβεο θαη ησλ Σξσάδσλ βι.. Lloyd (1992) 35. Γηα ξεηνξηθή αλάιπζε ησλ ξήζεσλ Διέλεο θαη Δθάβεο ζηηο Σξσάδεο βι. επίζεο Clausen (1997)

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Ο ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩΝ ΣΗΝ ΔΚΑΒΗ 42 Ο αγψλαο ιφγσλ ζηελ Δθάβε δηεμάγεηαη αλάκεζα ζηνλ Πνιπκήζηνξα θαη ηελ Δθάβε κπξνζηά ζηνλ Αγακέκλνλα, πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ θξηηή ( ). 43 Ο Πνιπκήζηνξαο, κεηά ηελ ηχθισζή ηνπ θαη ηνλ ζάλαην ησλ γησλ ηνπ απφ ηελ Δθάβε, σο ηηκσξία γηα ηε δνινθνλία ηνπ γηνπ ηεο Πνιχδσξνπ, πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξάμε ηνπ ζηνλ Αγακέκλνλα ιέγνληαο φηη ην έθαλε γηα ην θαιφ ησλ Αραηψλ θαη ηεο δηθήο ηνπ ρψξαο ( ). ηελ ξήζε ηεο ε Δθάβε, αθνχ αληηθξνχεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ, απνθαιχπηεη φηη ην κνλαδηθφ ηνπ θίλεηξν ήηαλ ε απιεζηία ηνπ γηα ρξπζφ ( ). Αθνινπζεί ζηηρνκπζία, ζηελ νπνία ν Πνιπκήζηνξαο πξνθεηεχεη ην κέιινλ ηεο Δθάβεο, ηεο θφξεο ηεο, Καζζάλδξαο θαη ηνπ Αγακέκλνλα ( ). Θα παξαθνινπζήζνπκε αλαιπηηθά ηηο ξήζεηο ησλ δχν αληηπάισλ γηα λα εμεηάζνπκε θαη ην πεξηερφκελν θαη ηελ κνξθή ησλ ιφγσλ ηνπο απφ άπνςε ζνθηζηηθή θαη ξεηνξηθή. Θα εμεηάζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηφζν ησλ νκηιεηψλ φζν θαη ηνπ θξηηή θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ ζπζρεηίζνπκε κε ηηο πεξηζηάζεηο (δηαζαιεπκέλεο ζπλζήθεο ιφγσ πνιέκνπ), ην ήζνο ηνπο, ηελ ηδηφηεηά ηνπο (εζληθή, θπιεηηθή) θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο (ειεχζεξε, ππφδνπιε), ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ζενχο, αιιά θαη ην ξφιν ησλ ίδησλ ησλ ζεψλ. Δλδηαθέξνλ έρεη αθφκε λα παξαηεξήζνπκε ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδεηαη θαη απνλέκεηαη ε δηθαηνζχλε, αιιά θαη ηελ απξνζδφθεηε ηξνπή πνπ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα κεηά ηελ απφθαζε ηνπ θξηηή. Σέινο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο κε ζχγρξνλα γεγνλφηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηα κελχκαηα ή ηα εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αγψλα ζε ζρέζε κε ηελ ηαξαγκέλε επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηεο ηξαγσδίαο. 42 Χο πξνο ην αξραίν θείκελν ηφζν ηεο Δθάβεο φζν θαη ησλ Σξσάδσλ αθνινπζψ ηηο εθδφζεηο ηνπ J. Diggle, Euripides Fabulae, I-II (Oxford, 1981, 1984). 43 Ο δηάινγνο κεηαμχ Δθάβεο θαη Οδπζζέα ( ) δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αγψλαο ιφγσλ, αιιά ζθελή ηθεζίαο (supplication scene), γηαηί, παξ φιν πνπ κνηάδεη ζηελ δνκή κε αγψλα θαη ππάξρνπλ ηζνξξνπεκέλεο ξήζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ, δηαθέξεη ζην πεξηερφκελν, θαζψο δελ ππάξρεη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ε ξήζε ηεο Δθάβεο είλαη έθθιεζε: 276: ἀπαηηῶ ἱθεηεύσ, 287: νἴθηηξνλ, ηελ νπνία ν Οδπζζέαο απνξξίπηεη ρσξίο πξνζσπηθή έρζξα ελαληίνλ ηεο), νχηε ν ζπλήζεο κεηά ηνπο αγψλεο ζπκσκέλνο δηάινγνο. Βι. Lloyd (1992) 8 θαη ζεκ. 16,

18 : Γηάινγνο Αγακέκλνλα θαη Πνιπκήζηνξα : Ο Αγακέκλνλαο εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή (1109) καδί κε ηνπο αθνινχζνπο ηνπ (πξβι. 1282, 1285), επεηδή έρεη αθνχζεη ηηο θξαπγέο ηνπ Πνιπκήζηνξα γηα βνήζεηα θαη, κε γιψζζα επηηεδεπκέλε, ζνβαξή θαη απφκαθξε, (γίλεηαη πην απιή φηαλ μαθληάδεηαη ζηνλ 1116), ππνθξίλεηαη φηη δελ γλσξίδεη ηελ αηηία ησλ θξαπγψλ. Ο πνκπψδεο φκσο ηξφπνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ έληαζε ησλ θξαπγψλ θαη ην θφβν πνπ πξνθάιεζαλ ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα ( ) πξνδίδεη φηη ε αληίδξαζή ηνπ δελ είλαη απζφξκεηε. Άιισζηε ν Αγακέκλνλαο, έρνληαο δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ λσξίηεξα ζηελ Δθάβε λα εθδηθεζεί ηνλ Πνιπκήζηνξα (898), ήηαλ πξντδεαζκέλνο φηη θάηη ζα ζπκβεί, απιψο δελ γλψξηδε ηη αθξηβψο. Δπνκέλσο, απηή ε ξεηνξηθή εηζαγσγή ηνπ ιφγνπ ηνπ, αλ δελ δειψλεη πιήξε ππνθξηζία, ίζσο απνηειεί έλαλ ηξφπν γηα λα θεξδίζεη ρξφλν ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 44 Ο Πνιπκήζηνξαο, κφιηο αληηιακβάλεηαη φηη ν Αγακέκλνλαο είλαη θνληά ηνπ, ηνλ απνθαιεί θίιηαηνλ (1114), πξνζθψλεζε πνπ δείρλεη ηελ αλαθνχθηζή ηνπ γηα ηελ άθημε ηνπ Έιιελα εγέηε, θαη ηνλ θαιεί λα δεη ηα παζήκαηά ηνπ, ηελ ηχθισζή ηνπ θαη ηε δνινθνλία ησλ παηδηψλ ηνπ (1115, ). Ο Αγακέκλνλαο δείρλεη λα εθπιήζζεηαη θαη ηνλ ξσηά πνηνο είλαη ν ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ απηψλ (1116-9, εηδηθά κε ηελ θξάζε ὅζηηο ἦλ ἄξα ζην ηέινο ηνπ ζη.1119, πνπ απνηειεί εηξσλεία θαη δίλεη έκθαζε). Ζ αληίδξαζε απηή κπνξεί λα δείρλεη φηη ν Αγακέκλνλαο είηε ππνθξίλεηαη (ρνιηαζηήο: ὑπνθξίλεηαη ἀγλνεῖλ) 45 είηε ζεσξεί φηη ε Δθάβε, αλ θαη ν ίδηνο γλψξηδε ηηο εθδηθεηηθέο ηεο πξνζέζεηο, δε ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν (πξβι ). 46 Ο Πνιπκήζηνξαο απαληά εκθαηηθά φηη ε Δθάβε είλαη ε αηηία ηνπ θαθνχ (1120-1: νὐθ ἀπώιεζ ἀιιὰ κεηδόλσο, ππεξβνιή). Ζ έθθξαζε έθπιεμεο θαη δπζπηζηίαο ηνπ Αγακέκλνλα πνπ αθνινπζεί (1122-3) παξαπέκπεη ζηελ ακθηβνιία πνπ είρε ν ίδηνο εθθξάζεη γηα ηε δχλακε ηεο Δθάβεο λσξίηεξα (883, 885), ελψ παξάιιεια δελ δίλεη θαλέλαλ ππαηληγκφ γηα ην πψο αμηνινγεί ηελ πξάμε ηεο Βι. ζρεη. Hadley (1894) ad 1109 πλνδηλνχ (2005) ad Βι. Kovacs (1987) Βι. Grube (1941) 227 Synodinou (1994) Ζ έθπιεμε θαη ε δπζπηζηία ηνπ Αγακέκλνλα θαίλνληαη απφ ηελ απεχζπλζή ηνπ ζηελ Δθάβε δχν θνξέο κε ηελ αλησλπκία ζύ, ηηο ηξεηο ζπλερφκελεο εξσηήζεηο, ην εηπκνινγηθφ ζρήκα ηνὔξγνλ εἴξγαζαη ηόικαλ ἔηιεο, πνπ δίλεη έκθαζε, θαη ην επίζεην ἀκήραλνλ ζην ηέινο ηνπ ζηίρνπ, πνπ εληζρχεη ηελ έκθαζε. Βι. ζρεη. Collard (1991) ad 1123 Gregory (1999) ad

19 Μφιηο ν Πνιπκήζηνξαο καζαίλεη φηη ε Δθάβε είλαη θνληά, μεζπά ζε λέα καλία (1124-6) θαη επαλαιακβάλεη ηηο απεηιέο πνπ είρε δηαηππψζεη θαη ζηε κνλσδία ηνπ (1070-8), φηη ζα δηακειήζεη θαη ζα αηκαηνθπιήζεη ηελ Δθάβε. Ο Αγακέκλνλαο αληηδξά απζφξκεηα, κε δχν εθθξάζεηο ηεο θαζνκηινπκέλεο (1127: νὗηνο, ηί πάζρεηο;) θαη πξνθαλψο ζπγθξαηεί ηνλ καληαζκέλν Πνιπκήζηνξα, ν νπνίνο ηνλ παξαθαιεί λα ηνλ αθήζεη λα μεζπάζεη ζηελ Δθάβε ηελ νξγή ηνπ (1128: κέζεο κ ἐθεῖλαη ηῆδε καξγῶζαλ ρέξα). Ζ αληηιαβή ηνλίδεη ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο. Ο Αγακέκλνλαο ζηνπο ζηίρνπο πνπ αθνινπζνχλ ( ), επηπιήηηνληαο ηνλ Πνιπκήζηνξα, ηνλ θαιεί λα δηψμεη ηελ βαξβαξφηεηά ηνπ θαη (εκκέζσο) λα ππνηαρηεί ζηελ δηθαζηηθή δηαδηθαζία, πξνηάζζνληαο ηνλ ειιεληθφ ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 48 Σν βάξβαξνλ αλαθέξεηαη θπξηνιεθηηθά ζηε βαξβαξηθή θαηαγσγή ηνπ Θξάθα Πνιπκήζηνξα, αιιά θαη κεηαθνξηθά, ζηελ βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, σο ζπλψλπκν ηεο αλεμέιεγθηεο βίαο θαη ηεο δνινθνληθήο επηζπκίαο. 49 Παξνπζηάδεηαη ε θνηλφηνπε αληίζεζε ηεο αλσηεξφηεηαο θαη ηεο νξζνινγηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ, νη ν- πνίνη επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κέζσ ηεο ινγηθήο θαη ηνπ λφκνπ (πξβι. 877, , 1247, 1286 θαη Μήδ ) θαη ηεο θαησηεξφηεηαο θαη ηεο ελζηηθηψδνπο ζπκπεξηθνξάο ησλ βαξβάξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ βία ρσξίο ελδνηαζκνχο. Ο Δπξηπίδεο ρεηξίδεηαη πνιιέο θνξέο απηή ηελ αληίζεζε κε εηξσλεία, φπσο εδψ, αθνχ ππάξρεη δηάζηαζε ηεο ησξηλήο θαη ηεο πξφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Αγακέκλνλα. Φαίλεηαη φηη δε ζα δξάζεη σο αληηθεηκεληθφο θξηηήο, αθνχ έρεη δψζεη απφ πξηλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ Δθάβε γηα ηελ εθδίθεζή ηεο. Δπηπιένλ, ελψ εδψ παξνπζηάδεηαη σο ππέξκαρνο ηεο δηθαηνζχλεο, ην ζάξξνο απηφ ηνπ έιεηπε ιίγν λσξίηεξα, φηαλ, ελψ αλαγλψξηδε ην δίθαην ηεο Δθάβεο, απνθάζηζε λα κελ ηε βνεζήζεη απφ θφβν κήπσο ηνλ απνδνθηκάζεη ν ζηξαηφο (850-6) Βι. Segal (1993) 194 Gregory (1999) ad 1129 Barker (2009) Βι. Segal (1993) 17. Ο Andrewes (1983) 363 αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ 5 ν αηψλα ε ιέμε βάξβαξνο πξνζέιαβε ηελ έλλνηα εθηφο απφ αιινδαπφο θαη κεησκέλεο λνεηηθήο αληίιεςεο θαη θηελψδεο. Γηα ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο βάξβαξνο βι. επίζεο Bacon (1961) Γηα ηελ αληίζεζε αλσηεξφηεηαο ησλ Διιήλσλ-θαησηεξφηεηα ησλ βαξβάξσλ θαη ηελ εηξσληθή ηεο ρξήζε απφ ηνλ Δπξηπίδε βι. Collard (1991) 30, ad πλνδηλνχ (2005) ad 1129, Hall (2010) 111. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ Δπξηπίδε λα άξεη ηε λνεκαηηθή ηαχηηζε ηεο μεληθφηεηαο κε ηε βαξβαξφηεηα βι. Μπαθνληθφια (2008) ζνλ αθνξά ηελ επηθείκελε θξίζε ηνπ Αγακέκλνλα έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ Gregory (1999) ad φηη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη απφ πξηλ γηα ηελ απφθαζή ηνπ, θαζψο ν Αγακέκλνλαο είρε θαλεί λσξίηεξα λα κελ έρεη κεγάιε εκπηζηνζχλε 19

20 Ζ θξάζε ἀθνύζαο ἐλ κέξεη (1130) ζπκίδεη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία (Αηζρ. Δπκ. 436θε., Δπξ. Ζξθιδ. 182) θαη απνηειεί ηππηθή θξάζε πνπ θαζηζηά ζαθέο φηη ζα αξρίζεη αγψλαο ιφγσλ (πξβι. Σξ , Φνίλ. 465). 51 ηνλ ζη ν Αγακέκλνλαο δειψλεη απεξίθξαζηα φηη ζα ελεξγήζεη σο ακεξφιεπηνο θξηηήο (θξίλσ δηθαίσο, πξβι. 1240: θξίλεηλ) : Ρήζε Πνιπκήζηνξα Ζ ξήζε ηνπ Πνιπκήζηνξα αθνχγεηαη πξψηε απφ απηήλ ηεο Δθάβεο. Αλ δερηνχκε φηη ιεηηνπξγεί σο ππεξάζπηζε ηνπ Θξάθα γηα ηελ δνινθνλία ηνπ Πνιχδσξνπ, ζα πεξηκέλακε λα πξνεγείηαη ε θαηεγνξία ηεο Δθάβεο. Δίλαη ζχλεζεο φκσο ζηνλ Δπξηπίδε λα κηιά δεχηεξνο ν νκηιεηήο πνπ ππεξέρεη ζην δίθαην θαη ζηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα, αιιά κπνξεί επηπξφζζεηα εδψ λα εθιεθζεί θαη σο θαηεγνξία ηνπ Πνιπκήζηνξα ελαληίνλ ηεο Δθάβεο γηα ηηο ζπκθνξέο πνπ ηνπ πξνμέλεζε (αληηζηξνθή ξφισλ θαηήγνξνπθαηεγνξνχκελνπ). 52 Ο ιφγνο ηνπ κνηάδεη κε αγγειηθή ξήζε, αθνχ καο πιεξνθνξεί γηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξνεγνπκέλσο εθηφο ζθελήο θαη πξνεγείηαη δηάινγνο, σζηφζν ηεο ιείπεη έλα βαζηθφηαην ραξαθηεξηζηηθφ αγγειηθήο ξήζεο: ν αθεγεηήο δελ είλαη δεπηεξεχνλ πξφζσπν, αιιά έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο. 53 Απφ δξακαηηθή άπνςε, ε ξήζε ηνπ Πνιπκήζηνξα είλαη ρξήζηκε γηαηί, κέζσ κηαο αζπλήζηζηα κεγάιεο δηήγεζεο (narratio, δηθαληθνί ιφγνη) πιεξνθνξεί ηνλ Αγακέκλνλα, ηνλ Υνξφ θαη ηνπο ζεαηέο γηα ην ηη ζπλέβε ζηε ζθελή κε ηηο Σξσαδίηηζζεο. Σαπηφρξνλα εμππεξεηεί ζην λα παξνπζηαζηνχλ ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία, ζθφπηκα ζπγθηλεζηαθά θνξζηηο ηθαλφηεηεο ηεο Δθάβεο (876-9, 883). Δπνκέλσο, θαηά ηε γλψκε ηεο, ην θνηλφ δε ζα κπνξνχζε λα γλσξίδεη πψο ν Αγακέκλνλαο ζα αληηδξνχζε ζε κηα ηφζν ζθιεξή πξάμε εθδίθεζεο (ηχθισζε ηνπ Πνιπκήζηνξα θαη δνινθνλία ησλ παηδηψλ ηνπ), θαζψο θαη ζηα επηρεηξήκαηα ππεξάζπηζεο ηνπ Θξάθα βαζηιηά. Έρεη ππνζηεξηρζεί επίζεο απφ ηνλ Lloyd (1992) 97 φηη ην γεγνλφο φηη ν Αγακέκλνλαο πξνηείλεη λα αθνπζηνχλ θαη νη δχν πιεπξέο ( ) εμππεξεηεί γηα λα ππνλνεζεί φηη δελ έρεη εμαγάγεη ηα ηειηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα, θαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν Δπξηπίδεο ζέιεη λα απνθχγεη λα δείμεη φηη ν αγψλαο έρεη θξηζεί απφ πξηλ. 51 Βι. Collard (1991) 30, ad Lloyd (1992) 97 Gregory (1999) ad Βι. Lloyd (1992) 17 πλνδηλνχ (2005) ad Βι. De Jong (1991) Collard ζηε πλνδηλνχ (2005) ad

21 ηηζκέλα, γηα λα δηθαηνινγήζεη ην θφλν ηνπ Πνιχδσξνπ θαη λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ Αγακέκλνλα. 54 Γη απηφ, νκνινγεί ην θφλν (1132-6), αιιά ηζρπξίδεηαη πσο ηνλ έθαλε γηα ην θαιφ ην δηθφ ηνπ αιιά θαη ησλ Διιήλσλ ( ).Σνλίδεη ηελ απάηε ηεο Δθάβεο θαη ην θξηθηφ ηξφπν εθδίθεζήο ηεο, ε νπνία ζπληειέζηεθε κε ηε βνήζεηα ησλ άιισλ π- πφδνπισλ γπλαηθψλ ( ). ηελ αλαθεθαιαίσζή ηνπ εκθαηηθά αλαθέξεη φηη έδξαζε γηα ράξε ηνπ Αγακέκλνλα (1175-7) θαη ηειεηψλεη κε κηα γεληθεπκέλε επίζεζε ζην γπλαηθείν θχιν ( ) ειπίδνληαο λα πξνζεηαηξηζηεί ηνλ Αγακέκλνλα ζηε βάζε ηεο αλδξηθήο αιιειεγγχεο. Ζ ξήζε ηνπ Πνιπκήζηνξα, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε ηαθηηθή ηνπ Δπξηπίδε, δελ έρεη πξννίκην γηαηί, θαζψο έρεη πξνεγεζεί ε πξφζθιεζε ηνπ Αγακέκλνλα ζηνλ Θξάθα βαζηιηά λα κηιήζεη (1130: ιέγ ), ην πξννίκην θαζίζηαηαη κε αλαγθαίν : Οκνινγεί ηνλ θφλν ηνπ Πνιχδσξνπ, ηνπ γηνπ ηεο Δθάβεο πνπ ηνπ ηνλ είρε εκπηζηεπζεί ν παηέξαο ηνπ, ν Πξίακνο, απφ θφβν κήπσο ε Σξνία θαηαθηεζεί. Ζ δπλεηηθή επθηηθή ιέγνηκ ἄλ (1132) είλαη έλαο ζηεξενηππηθφο ηχπνο γηα ηελ αξρή κηαο ξήζεο δηθαληθνχ ηχπνπ. 55 Δδψ φκσο εθθξάδεη θαη κηα ζπγθαηάβαζε απφ κέξνπο ηνπ Πνιπκήζηνξα, γηαηί απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζα ήζειε είλαη φρη λα κηιήζεη, αιιά λα βηαηνπξαγήζεη θαηά ηεο Δθάβεο. 56 Παξαδέρεηαη απεξίθξαζηα φηη ζθφησζε ηνλ Πνιχδσξν (1136: ηνῦηνλ θαηέθηεηλ ). Σν αζχλδεην ηνλίδεη ηελ ηφικε ηεο απνδνρήο ηεο πξάμεο : Ο Πνιπκήζηνξαο πξνζπαζεί κε πιαζηά επηρεηξήκαηα λα πείζεη ηνλ Αγακέκλνλα φηη ελήξγεζε πξνο φθεινο ησλ Διιήλσλ αιιά θαη γηα ην δηθφ ηνπ θαιφ, ρσξίο λα αλαθέξεη βέβαηα ηίπνηα γηα ηελ ελνρνπνηεηηθή θινπή ηνπ ρξπζνχ (απηφ ζα ην νκνινγήζεη κφλν κεηά ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζαληζηεξίσλ ηνπ απφ ηηο Σξσαδίηηζζεο). Ηζρπξίδεηαη φηη ζθφησζε ηνλ Πνιχδσξν γηαηί θνβήζεθε φηη, αλ έκελε δσληαλφο απηφο ν ερζξφο ησλ Διιήλσλ (1138: ζνη πνιέκηνο), ππήξρε θίλδπλνο λα μαλάρηηδε ηελ Σξνία 54 Γηα ηελ ξήζε ηνπ Πνιπκήζηνξα απφ δξακαηηθή ζθνπηά βι. Collard (1991) θαη πλνδηλνχ (2005) ad Έρεη ππνζηεξηρζεί επίζεο φηη ε ξήζε ηνπ Πνιπκήζηνξα επηηειεί θαη ην ξφιν ηεο πξφθιεζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζεαηψλ ππέξ ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ κέζα ζηελ ζθελή ( ), πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε εθδίθεζε ηεο Δθάβεο ήηαλ ππέξ ην δένλ ζθιεξή, θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ άγλνηά ηνπ γηα ηελ ζπκθσλία Δθάβεο θαη Αγακέκλνλα θαη επνκέλσο γηα ηελ άδηθε «δίθε». Βι. ζρεη. Dubischar (2001) Πξβι. Ζι. 1060, ΗΣ 939, Δι. 22-3, Ηθεη. 465, Οξ Βι. Collard (1991) Gregory (1999) πλνδηλνχ (2005) ad

22 θαη νη Έιιελεο ζα εθζηξάηεπαλ πάιη ελαληίνλ ηεο ( ). Σν επηρείξεκα φηη ηα παηδηά ησλ ερζξψλ πξέπεη λα εμνληψλνληαη γηα λα κε δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά πξνβιήκαηα, είρε απήρεζε ζηνπο Έιιελεο, γη απηφ άιισζηε θαη νη ίδηνη είραλ πεηάμεη θαη ηνλ κηθξφ Αζηπάλαθηα απφ ηα ηείρε ηεο Σξνίαο. 57 Μηα ηέηνηα εθζηξαηεία, ζπλερίδεη ν Πνιπκήζηνξαο, ζα είρε επηπηψζεηο θαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, φπσο ε δηθή ηνπ (1143-4). Σελ δνινθνλία ινηπφλ ηελ δηέπξαμε γηα ην ζπκθέξνλ θαη ηεο δηθήο ηνπ ρψξαο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα θαίλεηαη ηδηνηειέο ζε εκάο, φκσο ζην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο ηνπ 5 νπ αηψλα, ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνληαλ ζην ζπκθέξνλ ήηαλ ζπλεζηζκέλα θαη ζεσξνχληαλ εχζηνρα. 58 Ο Πνιπκήζηνξαο εδψ ππεξαζπίδεηαη ην έγθιεκά ηνπ σο δίθαην πξντφλ ζνθίαο θαη πξνβιεπηηθφηεηαο. Χζηφζν, ν ηξφπνο πνπ δηαηππψλεη ην επηρείξεκά ηνπ (πξνζπαζεί λα ηα πεη φια κε κηα κεγάιε πεξίνδν επηά ζηίρσλ γηα λα μεκπεξδέςεη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ζεαηέο γλσξίδνπλ απφ ηνλ πξφινγν (25-7) φηη ην πξαγκαηηθφ ηνπ θίλεηξν ήηαλ ε απιεζηία, θαλεξψλνπλ φηη ηα ιφγηα ηνπ είλαη απιψο ςεπδείο δηθαηνινγίεο. 59 Δπίζεο, ε φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαλεξψλεη θαηξνζθνπηζκφ, θαζψο δείρλεη πξνδνζία απέλαληη ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα, ηελ νπνία ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη σο θηιηθή ηνπ (953, 982), θαη αληηηίζεηαη ζηελ αξρή φηη νη θίινη κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο θίινπο θαη ερζξνχο : Σνλίδεη ηελ απάηε θαη ηηο απάλζξσπεο πξάμεηο ηεο Δθάβεο θαη ησλ γπλαηθψλ. Αλαθέξεη φηη κφιηο ε Δθάβε έκαζε γηα ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ ηεο, ηνλ θάιεζε θνληά ηεο κε ηελ δηθαηνινγία φηη ζα ηνπ απνθαιχςεη έλαλ θξπκκέλν ζεζαπξφ (1145-8). Να ζεκεησζεί φηη ε έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζην ζεζαπξφ, κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο ιέμεο ρξπζνῦ απφ ηε θπζηθή ηεο ζέζε (δηαζθειηζκφο θαη ππεξβαηφ, : ζήθαο ρξπζνῦ) θαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ, είλαη δεισηηθή ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεη ν Πνιπκήζηνξαο ζηνλ ρξπζφ. 61 Πξνθεηκέλνπ λα κελ κάζεη θαλείο άιινο γηα ηνλ ζεζαπξφ, ζπλερίδεη, ε Δθάβε παξέζπξε απηφλ θαη ηα παηδηά ηνπ ζε κηα ζθελή (1148-9). Δθεί βξίζθνληαλ πνιιέο Σξσαδίηηζζεο πνπ θάζηζαλ δίπια ηνπ ζα λα ήηαλ θίινο (1151-3). Ο Πνιπκήζηνξαο 57 Πξβι. Οκ. Ηι , Δπξ. Σξ. 723, Αλδξ , Ζξθιδ , ΖΜ 166-7Βι. ζρεη. Grube (1941) 227 Gregory (1999) ad πλνδηλνχ (2005) ad Barker (2009) Βι. πλνδηλνχ (2005) ad Βι. Gregory (1991) 92 πλνδηλνχ (2005) ad Barker (2009) Πξβι. Οκ. Ηι θαη Δπξ. Αιθ Βι. ζρεη. Gregory (1991) 108 θαη ζεκ Βι. Gregory (1999) ad πλνδηλνχ (2005) ad

23 δίλεη έκθαζε ζην πιήζνο ησλ γπλαηθψλ γηα λα δηθαηνινγήζεη αξγφηεξα φηη ε αηηία ηεο ήηηαο ηνπ απφ γπλαίθεο νθεηιφηαλ ζηελ ηζρχ ηεο έλσζεο ησλ δπλάκεψλ ηνπο. 62 Ζ θξάζε ὡο δὴ παξὰ θίιῳ είλαη εηξσληθή, θαζψο, φπσο ν ίδηνο πξφδσζε ηε θίιε Δθάβε, έηζη θαη απηφο ζα πξνδνζεί απφ ηηο «θίιεο» Σξσαδίηηζζεο. Ζ φιε αηκφζθαηξα ζηελ ζθελή ήηαλ θαζεζπραζηηθή (1153-9). Άιιεο γπλαίθεο ζαχκαδαλ ηα ζξαθηψηηθα πθαληά (1153-4), πξάγκα αλακελφκελν, αθνχ ήηαλ πνιχ θεκηζκέλα. 63 Άιιεο ζαχκαδαλ ηα φπια ηνπ, ηα νπνία εχθνια ηνπ αθαίξεζαλ (1155-6), θαζψο, ιφγσ ηεο θηιηθήο ηνπο ζηάζεο θαη ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο, ν Πνιπκήζηνξαο δελ ππνςηάζηεθε φηη κπνξνχλ λα ηνπ θάλνπλ θαθφ. Άιιεο, καλάδεο νη ίδηεο (1157: ηνθάδεο) ζαχκαδαλ θαη έπαηδαλ κε ηα παηδηά ηνπ, δίλνληάο ηα ε κία ζηελ άιιε κέρξη πνπ ηειηθά ηα πήξαλ πνιχ καθξηά ηνπ (1157-9). Οχηε απηφ φκσο θίλεζε ππνςίεο ζηνλ Πνιπκήζηνξα, θαζψο ζεψξεζε απηνλφεηε ηε κεηξηθή ηνπο ζηνξγή γηα ηα παηδηά. 64 Ξαθληθά, έβγαιαλ καραίξηα θαη ζθφησζαλ ηνπο γηνπο ηνπ, θαη ηνλ ίδην ηνλ άξπαμαλ ρεηξνπφδαξα. ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπ, ηνλ αθηλεηνπνηνχζαλ ηξαβψληαο ηνπ ηα καιιηά θαη κελ αθήλνληάο ηνλ λα θνπλήζεη ηα ρέξηα ηνπ (1160-7). Αμηνζεκείσηε είλαη εδψ ε εηξσληθή αληηζηξνθή ησλ φξσλ: νη Σξσαδίηηζζεο θξαηνχλ ηνλ Πνιπκήζηνξα απφ ηα καιιηά (1166: θόκεο θαηεῖρνλ), ελψ απηφ απνηεινχζε αλδξηθή πξάμε, δεισηηθή ηνπ ππνηηκεηηθνχ ηξφπνπ θαζππφηαμεο ησλ γπλαηθψλ (πξβι. Αλδξ. 710, Σξ. 882). 65 Ζ απφηνκε κεηάπησζε απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε (1160) θαίλεηαη απφ ηελ πξφζεζε ἐθ ζηε θξάζε ἐθ γαιελῶλ θαη απφ ηελ παξελζεηηθή έθθξαζε ηεο θαζνκηινπκέλεο πῶο δνθεῖο, πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηή θαη πξνζδίδεη δσληάληα ζηελ αθήγεζε, εηζάγνληαο σζηφζν θη έλαλ αηαίξηαζην θσκηθφ ηφλν. 66 Ζ πην κεγάιε ζπκθνξά φκσο θαηά ηνλ ίδην ηνλ Πνιπκήζηνξα ήηαλ ε ηχθισζή ηνπ ( : πκα πήκαηνο πιένλ, ε παξήρεζε ηνλίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Πνιπκήζηνξα). 67 Φαίλεηαη ε εγσηζηηθή ζηάζε ηνπ, θαζψο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη, ζεσξεί ην ζάλαην ησλ παηδηψλ ηνπ ππνδεέζηεξν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παζήκαηνο. 62 Βι. πλνδηλνχ (2005) ad Βι. Hall (1989) Βι. Collard (1991) ad 1158 πλνδηλνχ (2005) ad θαη Βι. Collard (1991) ad πλνδηλνχ (2005) ad Βι. ζρεη. Stevens (1976) 39 Μichelini (1987) 155. Πξβι. θαη Tierney (1946) ad Βι. Gregory (1999) ad 1168 πλνδηλνχ (2005) ad

24 Σν αζχλδεην θαη νη ηζηνξηθνί ελεζηψηεο θεληνῦζηλ, αἱκάζζνπζηλ δίλνπλ δσληάληα ζηνλ ιφγν θαη ηαπηφρξνλα πξνθαιεί νηθηξή εληχπσζε ην γεγνλφο φηη έλαο ηζρπξφο βαζηιηάο παζαίλεη ηέηνηεο ζπκθνξέο, αληηεξσηθά, εηηψκελνο απφ βία γπλαηθψλ. 68 ηνπο ε πεξηγξαθή ηνπ Πνιπκήζηνξα θιηκαθψλεηαη, θαζψο παξνκνηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ζεξίν (ε ρξήζε ηεο ιέμεο γηα αλζξψπνπο θαη παξαθάησ απφ ηνλ ίδην: 1057, 1072, , πβ. Οξ. 1272, Φνίλ. 1296) πνπ θαηαδηψθεη ηηο Σξσαδίηηζζεο, ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεη κηαηθόλνπο θύλαο, 69 γηα λα δειψζεη ηε βίαηε αληίδξαζή ηνπ ζηελ ζπκθνξά πνπ ηνλ βξήθε : ηελ αλαθεθαιαίσζε ηεο ξήζεο ηνπ ν Πνιπκήζηνξαο απνζησπά ην επηρείξεκά ηνπ φηη έδξαζε θαη γηα ην θαιφ ησλ Θξαθψλ, επαλαιακβάλεη φκσο κε έκθαζε φηη ελήξγεζε γηα ην θαιφ ηνπ Αγακέκλνλα, σο πξνζσπηθή ράξηλ (ζπεύδσλ ράξηλ ηὴλ ζήλ πνιέκηολ) : Ο Πνιπκήζηνξαο ηειεηψλεη ηνλ ιφγν ηνπ κε ην ηππηθφ ξεηνξηθφ ηέρλαζκα ὡο δὲ κὴ καθξνὺο ηείλσ ιόγνπο, (1177), γηα λα πξνδηαζέζεη επλντθά ηνλ αθξναηή ηνπ θαη λα ππνλνήζεη φηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ εμέζεζε κηινχλ απφ κφλα ηνπο. 70 Δθθξάδεηαη απαμησηηθά γηα ηηο γπλαίθεο θαη θάλεη κηα γεληθεπκέλε επίζεζε ζην θχιν ηνπο. Διπίδεη ίζσο φηη ν «κηζνγπληζκφο», απνηειψληαο δηαρξνληθή αλδξηθή λννηξνπία, ζα ηνλ έλσλε κε ηνλ Αγακέκλνλα ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ (θαη επνκέλσο, ελαληίνλ θαη ηεο Δθάβεο). 71 Πξάγκαηη, ζηε δηήγεζή ηνπ θαλεξψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα ηα βάδνπλ κε ηνπο άληξεο παξά ηε δπζπηζηία ηνπ Αγακέκλνλα (883, 885) θαη ηνπ Πνιπκήζηνξα (1017), ε βία πνπ απηέο κπνξνχλ λα επηδείμνπλ, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιήζνπο ηνπο (1167: πιήζεη γπλαηθῶλ, πξβι. 885: Δθάβε: πιζνο ζὺλ δόιῳ). Oη γπλαίθεο παξαδνζηαθά ζεσξνχληαλ πιάζκαηα ρσξίο απηφλνκε πξνζσπηθφηεηα, κε θπζηθή αδπλακία, αλίθαλεο λα έρνπλ ηηο αλδξηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζάξξνπο, ηεο ηηκήο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα θαη ηνπ ρεηξηζ- 68 Βι. Pathmanathan (1965) Σν επίζεην κηαηθόλνο σο πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ ζενχ Άξε ζηελ Οκ. Ηι. V.31 ην νπζηαζηηθφ θύλαο εδψ κε κεηαθνξηθή θαη ππνηηκεηηθή ζεκαζία 70 Βι. Collard (1991) ad 1177, 1180 Gregory (1999) ad Γηα ηνλ «κηζνγπληζκφ» σο αλδξηθή λννηξνπία πξβι. Οκ. Οδ. XI. 456, Ζζ. Θενγ , εκ. Ακνξγ. απ. 7 West, Δπξ. Μήδ , Ηππ Βι. ζρεη. Kovacs (1987) 107 πλνδηλνχ (2005) ad

25 κνχ θαηαζηάζεσλ ζηε δεκφζηα δσή. Ήηαλ παζεηηθά ππνηαγκέλεο ζηνλ άξξελα θχξηφ ηνπο θαη πξνζθνιιεκέλεο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ βίνπ, ζην λνηθνθπξηφ θαη ζηα παηδηά ηνπο. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαλ πνιχ αδχλακεο γηα λα απνηειέζνπλ θίλδπλν ζηνπο άλδξεο, θάησ φκσο απφ ηνλ ππνηηζέκελν νινθιεξσηηθφ αλδξηθφ έιεγρν ν εζσηεξηθφο, ζθνηεηλφο, ηδησηηθφο ρψξνο ηεο γπλαηθείαο δξάζεο κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε επηθίλδπλε πεξηνρή χπνπιεο εθδίθεζεο θαη λα δηαζαιεχζεη ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο δνκέο. 72 ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, νη Σξσαδίηηζζεο γπλαίθεο, ζην αζέαην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο ζθελήο, ηχθισζαλ ηνλ Πνιπκήζηνξα θαη ζθφησζαλ ηνπο γηνπο ηνπ, πξνθαιψληαο ηνπ νπζηαζηηθά ζπκβνιηθφ επλνπρηζκφ, θαζψο ε απψιεηα ησλ αξξέλσλ απνγφλσλ ζεκαηνδνηνχζε ην ηέινο ηεο γελεαινγίαο ελφο νἴθνπ θαη άξα θίλδπλν γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο. 73 Σνπο θφβνπο ινηπφλ θάζε άλδξα γηα ηελ χπνπιε δχλακε ησλ γπλαηθψλ λα δηαζαιεχζνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηηο δνκέο ηεο αλδξνθξαηνχκελεο θνηλσλίαο πξνζπαζεί λα ελεξγνπνηήζεη ν Πνιπκήζηνξαο. Αζρέησο φκσο απφ ην γεγνλφο φηη ν Αγακέκλνλαο ζπκκεξίδεηαη απηήλ ηελ άπνςε (875-6), ε αιιαγή ζέκαηνο απφ ηηο δηθαηνινγίεο γηα ηνλ θφλν ηνπ Πνιχδσξνπ θαη νη κνκθέο θαηά ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζπιιήβδελ θαλεξψλνπλ ηελ ππνθξηζία ηνπ Θξάθα βαζηιηά, αιιά θαη ηελ αδπλακία ησλ πξνεγνχκελσλ επηρεηξεκάησλ ηνπ. 74 Άμην πεξηθξφλεζεο ηνλ θάλεη αθφκε ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηελ μελίαλ, επνκέλσο δελ απαληά ζηελ νπζηαζηηθή θαηεγνξία ηεο Δθάβεο γηα θαηαπάηεζε ηνπ δηθαίνπ ηνπ ζεζκνχ απηνχ. 75 Ζ ξήζε ηνπ δελ είλαη ξεηνξηθά επηηεδεπκέλε αιιά νχηε θαη παληειψο αδέμηα. Κξχβεη επηκειψο ηελ απιεζηία ηνπ γηα ηνλ ρξπζφ θαη απνδέρεηαη φηη ζθφησζε ηνλ Πνιχδσξν θαη γηα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ (αιεζνθάλεηα ζην επηρείξεκα), ηνλίδεη δε φηη ελήξγεζε γηα ην ζπκθέξνλ ησλ Διιήλσλ κφλν ζην ηέινο ηεο ξήζεο ηνπ (1175-7) Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απέδηδε ε αξραία ειιεληθή ζεψξεζε ζηηο γπλαίθεο βι. Hall (2007) 162 Burnett (1998) 144 Mastronade (2010) 246-9, 254, 257, 261, Βι. ζρεη. Decharme (1906) 100 Rabinowitz (1993) 122 Segal (1993) 182 Burnett (1998) Mastronade (2010) Βι. Collard (1991) ad Gregory (1999) ad Πξβι. Barker (2009) Βι. Mikalson (1991) 261, ζεκ. 59. Πξβι. Barker (2009) Βι. Lloyd (1992) 97 Mastronade (2010) 233. Ο Buxton (1982) 181 ζεσξεί ηελ δηήγεζε ηνπ Πνιπκήζηνξα πην απνηειεζκαηηθή απφ ην πξνεγνχκελν θεξδνζθνπηθφ ηνπ επηρείξεκα, ελψ νη Miche- 25

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα