ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο"

Transcript

1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία λιθίου (CR123A) για το κολάρο CANIBEEP RADIO PRO (δέκτης) o Ένα κατσαβίδι για τη ρύθµιση της ευαισθησίας κατά την έρευνα o Πιστο οιητικό εγγύησης o Ελληνικές Οδηγίες Χρήσης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας Λουρί Ηχείο Εικ.1 Θέση µαγνητικού διακόπτη. Σας επιτρέπει να ανοιγοκλείνεται το beeper ή να αλλάζετε την ηχητική λειτουργία του. ευαισθησίας Ρύθµιση έντασης ήχου Πολικότητα µπαταρίας Σήµα στην έρευνα Κουµπί συγχρονισµού Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας Λυχνία ένδειξης εκποµπής σήµατος & κατάστασης µπαταρίας ιάγραµµα 2 Πλήκτρα απενεργοποίησης κολάρου(ων) µόνιµα ή προσωρινά ιάγραµµα 3 1 Πλήκτρα Ανίχνευσης Η περιοχή του τηλεχειριστηρίου στην οποία βρίσκεται ο µαγνήτης. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κολάτο

2 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ α) Το οθέτηση της µ αταρίας στο τηλεχειριστήριο ( οµ ό): Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κα άκι της θήκης της µ αταρίας ου βρίσκονται στην κορυφή του τηλεχειριστηρίου. Το οθετήστε τη µ αταρία ό ως αναγράφεται στο ερίβληµα µε την ειδική γλωττίδα α ό κάτω και τον θετικό όλο ρος τα άνω. Ένα σύντοµο φλας της λυχνίας υ οδεικνύει τη σωστή το οθέτηση της µ αταρίας. Αν αρατηρήσετε 3 συνεχόµενα φλας η µ αταρία είναι α οφορτισµένη και θα ρέ ει να την αντικαταστήσετε. Το οθετήστε άλι το κα άκι της θήκης αφού ρώτα βεβαιωθείτε ότι η ειδική γλωττίδα βρίσκεται κάτω α ό τη µ αταρία. Τέλος, το οθετήστε άλι τις βίδες σφιχτά για να διασφαλίσετε την ροστασία του τηλεχειριστηρίου. β) Το οθέτηση της µ αταρίας στο κολάρο (δέκτη): Αφαιρέστε τις 4 βίδες α ό το κα άκι χρησιµο οιώντας κατσαβίδι. Το οθετήστε τη µ αταρία µε τη φορά ου αναγράφεται στο ερίβληµα (µ λε τόξο). Θα ακούσετε 1 κοφτό χαµηλής έντασης ήχο για ερί ου 1 δευτερόλε το, σηµάδι ότι η µ αταρία έχει το οθετηθεί σωστά. γ) Ενεργο οίηση του κολάρου (δέκτη): Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο στο κολάρο µε τον τρόπο που φαίνεται στο διάγραµµα ιάγραµµα 5 Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο στο σηµείο ενεργο οίησης του κολάρου ό ως φαίνεται στο διάγραµµα 3 και κρατήστε τη θέση αυτή για τουλάχιστον 1 δευτερόλε το. Θα ακούσετε 2 κοφτούς χαµηλής έντασης ήχους ου υ οδεικνύουν ότι η συσκευή είναι λέον έτοιµη για χρήση. Α οµακρύνετε το τηλεχειριστήριο. δ) Συγχρονισµός τηλεχειριστηρίου και δέκτη (auto coding): Ο συγχρονισµός του τηλεχειριστηρίου µε ένα ή ερισσότερους δέκτες είναι διαδικασία α αραίτητη ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ της συσκευής ή έ ειτα α ό αγορά ε ι λέον δέκτη. Στην ουσία η λειτουργία «δίνει εντολή» στο τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο του δέκτη ου ήδη έχετε ή του ε ι λέον δέκτη ου µόλις αγοράσατε και να εµ οδίσει αρεµβολές α ό άλλες συσκευές. Σηµείωση: Πριν ξεκινήσετε το συγχρονισµό, βεβαιωθείτε ότι δεν υ άρχει άλλο Canibeep Radio ου να λειτουργεί στην εριοχή. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, µ ορεί να δηµιουργηθεί εµ λοκή των ραδιοσηµάτων και να µην µ ορέσετε να λειτουργήσετε τη δική σας συσκευή. Με ανοιχτό το κα άκι του δέκτη, ιέστε µία φορά το κόκκινο λήκτρο ου βρίσκεται στο σώµα του κολάρου (διάγραµµα 4) Το Beeper ρέ ει να είναι ενεργο οιηµένο. Η λυχνία ένδειξης θα λάµψει σταθερά µε κόκκινο φως. Α ό τη στιγµή ου θα ανάψει η λυχνία έχετε 5 ερί ου δευτερόλε τα να συγχρονίσετε το τηλεχειριστήριο µε το (τους) δέκτη (ες). Το οθετήστε το τηλεχειριστήριο 50 εκατοστά µακριά α ό το δέκτη. Πιέστε για 4 δευτερόλε τα το κίτρινο, ορτοκαλί ή µ λε λήκτρο στο τηλεχειριστήριο ανάλογα µε το χρώµα του δέκτη ου έχετε στη διάθεσή σας. Η λυχνία θα σβήσει, σηµάδι ότι η λειτουργία του συγχρονισµού ολοκληρώθηκε µε ε ιτυχία. Αν τα 5 δευτερόλε τα ου έχετε στη διάθεσή σας εράσουν ριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, µ ορείτε να την ε αναλάβετε ατώντας άλι το κόκκινο λήκτρο ου βρίσκεται στο κολάρο (δέκτη). Όταν ολοκληρώσετε το συγχρονισµό, κλείστε άλι το κα άκι του κολάρου µε την ροστατευτική φλάντζα στη σωστή θέση και έ ειτα βιδώστε το σφιχτά για να ροστατεύσετε το δέκτη α ό την υγρασία. Αν το κα άκι δεν είναι καλά στη θέση του, µ ορεί να δηµιουργήσετε ρόβληµα µε την Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αδιαβροχο οίηση του δέκτη. ε) Ε ανα ροσδιορισµός του δέκτη: Το σύστηµα συγχρονισµού ου βρίσκεται στο δέκτη µ ορεί να α οθηκεύσει 9 διαφορετικές ε ιλογές. Η µνήµη αυτή µ ορεί φυσικά να κορεστεί, ειδικά αν έχετε ανανεώσει το συγχρονισµό ολλές φορές για τον ίδιο δέκτη. Σε αυτή την ερί τωση αν ατήσετε το κόκκινο λήκτρο η λυχνία ένδειξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Για να σβήσετε τη µνήµη του συστήµατος, κρατήστε το κόκκινο λήκτρο ιεσµένο για 10 ερί ου δευτερόλε τα, µέχρι να σβήσει τελείως η λυχνία. Αµέσως µετά µ ορείτε να συγχρονίσετε ξανά το δέκτη σας µε το ίδιο ή ακόµη και νέο τηλεχειριστήριο. 2

3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Canibeep Radio σας ε ιτρέ ει την ανεύρεση µέχρι και 3 σκύλων ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της φέρµας ή κατά την έρευνα και φέρµα σε συνδυασµό. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε και να α οθηκεύσετε διάφορες ρυθµίσεις στη συσκευή ανάλογα µε τις ανάγκες σας και τη συµ εριφορά του ιστού σας φίλου. 1 Αλλαγή τόνου Για να αλλάξετε τον τόνο ή το ρόγραµµα του Canibeep Radio Pro (φέρµα και έρευνα ή µόνο φέρµα), ενεργο οιείστε τη συσκευή εφά τοντας το τηλεχειριστήριο (το σηµείο ακριβώς κάτω α ό το λογότυ ο της Num Axes) στο σηµείο ενεργο οίησης ου βρίσκεται στο δέκτη (διάγραµµα 3). Ο δέκτης εκ έµ ει ένα αριθµό τόνων (α ό 1 έως 12, µέσης έντασης) ανάλογα µε το ρόγραµµα. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε ε αφή µε το σηµείο ενεργο οίησης του κολάρου για να εράσετε α ό τα διάφορα ρογράµµατα. Για να ε ιλέξετε α οµακρύνετε το τηλεχειριστήριο µε το ου ακούσετε τον (τους) τόνο (ους) του ε ιθυµητού ρογράµµατος λειτουργίας. Το κολάρο θα α οµνηµονεύσει αυτόµατα την ε ιλογή. Την ε όµενη φορά ου ενεργο οιήσετε το Canibeep Radio η συσκευή θα λειτουργήσει σύµφωνα µε την τελευταία σας ε ιλογή. Ο αρακάτω ίνακας δείχνει ως λειτουργεί το Canibeep Radio ανάλογα µε το ρόγραµµα λειτουργίας ου ε ιλέγετε: Αριθµός τόνων Σκύλος σε φέρµα Σκύλος σε έρευνα 1 Ήχος 1, κάθε 2 δευτερόλε τα Χωρίς ήχο 2 Ήχος 2, κάθε 2 δευτερόλε τα Χωρίς ήχο 3 Ήχος 3, κάθε 2 δευτερόλε τα Χωρίς ήχο 4 Ήχος 4, κάθε 2 δευτερόλε τα Χωρίς ήχο 5 Ήχος 1, κάθε 2 δευτερόλε τα Ήχος 1* 6 Ήχος 2, κάθε 2 δευτερόλε τα Ήχος 2* 7 Ήχος 3, κάθε 2 δευτερόλε τα Ήχος 3* 8 Ήχος 4, κάθε 2 δευτερόλε τα Ήχος 4* 9 Ένα beep, ήχος 1 µε το πάτηµα του πλήκτρου Χωρίς ήχο 10 Ένα beep, ήχος 2 µε το πάτηµα του πλήκτρου Χωρίς ήχο 11 Ένα beep, ήχος 3 µε το πάτηµα του πλήκτρου Χωρίς ήχο 12 Ένα beep, ήχος 4 µε το πάτηµα του πλήκτρου Χωρίς ήχο * Ε ανάληψη ήχου κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλε τα, ανάλογα µε το ρόγραµµα ου έχετε ε ιλέξει 2) Θέση έρευνας: Κενά διαστήµατα µεταξύ ήχων Όταν ε ιλέγετε κά οιο α ό τα ρογράµµατα έρευνας και φέρµας (5, 6, 7 και 8) το κενό διάστηµα µεταξύ της ε ανάληψης των ήχων µ ορεί να ρυθµιστεί ώστε να µ ορείτε να αναγνωρίσετε µε µεγαλύτερη ευκολία ότε φερµάρει και ότε κινείται ο σκύλος σας. Χρησιµο οιείστε το κατσαβίδι ου διατίθεται στη συσκευασία του Canibeep Radio για να ρυθµίσετε τους σχετικούς διακό τες µέσα στο κυρίως σώµα του δέκτη (διάγραµµα 5) Σήµα στην έρευνα ιάγραµµα 6 3

4 3) Ρύθµιση του αισθητήρα κίνησης Το Canibeep Radio διαθέτει αισθητήρα κίνησης ο ο οίος µ ορεί να ρυθµιστεί ως λιγότερο ή ερισσότερο ευαίσθητος στις κινήσεις του σκύλου σας κατά τη φέρµα. Ο δέκτης ροσλαµβάνεται α ό τη συσκευή ως ανενεργός αν αρατηρηθεί α ουσία κίνησης α ό το σκύλο για άνω α ό 5 δευτερόλε τα. Ενεργο οιείται αυτόµατα µε την ρώτη κίνηση του µικρού σας φίλου. Η εργοστασιακή ρύθµιση του αισθητήρα είναι στο µέσο βαθµό ευαισθησίας. Εσείς µ ορείτε να τη ρυθµίσετε βάση της συµ εριφοράς του σκύλου και των α οτελεσµάτων ου θέλετε να ε ιτύχετε. Ας άρουµε για αράδειγµα τα κάτωθι: α) Μετά τη φέρµα θέλετε να ακούτε άντα το Canibeep Radio καθώς ο σκύλος λησιάζει το θήραµα: Γυρίστε τη βίδα ευαισθησίας µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού στη χαµηλή βαθµίδα. Το κολάρο (δέκτης) εξακολουθεί να ηχεί καθώς ο σκύλος κινείται β) Θέλετε να ακούτε το Canibeep Radio µόνο όταν ο σκύλος είναι σε α όλυτη φέρµα: Γυρίστε τη βίδα αντίθετα α ό τη φορά των δεικτών του ρολογιού στην υψηλή βαθµίδα. Προσοχή: Το σύστηµα ρύθµισης της ευαισθησίας έχει ένα στο για την ελάχιστη ευαισθησία και ένα στο για τη µέγιστη. Γυρίζετε άντα τη βίδα α αλά, χωρίς να ιέζετε (διάγραµµα 6). «-» ευαισθησία στην κίνηση Ελάχιστη ευαισθησία ευαισθησίας STOP STOP Μεσαία ευαισθησία «+» ευαισθησία στην κίνηση ιάγραµµα 7 Μέγιστη ευαισθησία 4) Με το νέο Canibeep Radio Pro έχετε την ευκαιρία να ρυθµίσετε και την ένταση ήχου. Η εργοστασιακή ρύθµιση της συγκεκριµένης λειτουργίας είναι στο Maximum. Για να ρυθµίσετε την ένταση αφαιρέστε το δεύτερο εσωτερικό κα άκι το ο οίο είναι κουµ ωτό. Για να µειώσετε την ένταση στρίψτε την βίδα δεξιά στην ίδια φορά µε τους δείκτες ρολογιού. Για να αυξήσετε στρίψτε αριστερά αντίθετα α ό τους δείκτες του ρολογιού ( ιάγραµµα 8) ήχου Μεσαία ένταση Μέγιστη ένταση Χαµηλή ένταση Μέγιστη ένταση ιάγραµµα 8 Χαµηλή ένταση STOP STOP ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Το τηλεχειριστήριο σας ε ιτρέ ει να ελέγχετε έως και 3 δέκτες ταυτόχρονα. Τα χρώµατα των λήκτρων αντιστοιχούν στα χρώµατα των 3 κολάρων: κίτρινο, ορτοκαλί και µ λε. Η συσκευή είναι έτοιµη για χρήση κάθε φορά ου ενεργο οιείτε το δέκτη (δεν υ άρχει διακό της On/Off). Για κάθε δέκτη, 3 είναι οι διαθέσιµες λειτουργίες α ό το τηλεχειριστήριο: Ενεργο οίηση του δέκτη, εντο ισµός του σκύλου, α ενεργο οίηση του δέκτη. 4

5 Το ρώτο σας βήµα είναι η ενεργο οίηση του δέκτη ό ως εριγράφεται στη σελίδα 2. Έ ειτα µε το τηλεχειριστήριο µ ορείτε να ραγµατο οιήσετε και τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Ενεργο οίηση του ήχου Πιέστε το κίτρινο, ορτοκαλί ή µ λε λήκτρο (ανάλογα µε το χρώµα του δέκτη) ου βρίσκεται στη δεξιά λευρά του τηλεχειριστηρίου και ο δέκτης ενεργο οιείται, µε την αντίστοιχη εκ οµ ή ήχου ( ρογράµµατος) ου έχετε ε ιλέξει. 2. Εντο ισµός του σκύλου εν ώρα λειτουργίας του κολάρου Πιέστε το κίτρινο, ορτοκαλί ή µ λε λήκτρο (ανάλογα µε το χρώµα του δέκτη) ου βρίσκεται στη δεξιά λευρά του τηλεχειριστηρίου. Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα ιδιαίτερα στα ρογράµµατα 1,2,3,4 του ίνακα σελ. 3 ου ο δέκτης δεν εκ έµ ει σήµα στην έρευνα ανά άσα στιγµή να έχετε ηχητικό σήµα ου θα ροσδιορίζει τη θέση του σκύλου σας. 3. Α ενεργο οίηση ροσωρινά του ήχου Πιέστε το κίτρινο, ορτοκαλί ή µ λε λήκτρο (ανάλογα µε το χρώµα του δέκτη) ου βρίσκεται στην αριστερή λευρά του τηλεχειριστηρίου και ο αντίστοιχος δέκτης α ενεργο οιείται ροσωρινά, γεγονός ου σηµαίνει ότι δεν εκ έµ εται κανένας ήχος φέρµας ή έρευνας. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CANIBEEP RADIO PRO Για να µεγιστο οιήσετε τη διάρκεια ζωής της µ αταρίας, ροτείνουµε να κλείνετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιµο οιείτε. Η α ενεργο οίηση γίνεται µε δύο τρό ους, ο ρώτος ακριβώς ό ως και η ενεργο οίηση της συσκευής φέρνοντας σε ε αφή το τηλεχειριστήριο (στο σηµείο του εσωτερικού µαγνήτη) µε το σηµείο ενεργο οίησης του δέκτη (διάγραµµα 3). Θα ακούσετε ένα τόνο χαµηλής έντασης, ο ο οίος υ οδεικνύει το κλείσιµο της συσκευής. Ο δεύτερος γίνεται κρατώντας το κουµ ί για έντε δευτερόλε τα. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Το Canibeep Radio Pro έχει εµβέλεια λειτουργίας 300 µέτρα ερί ου, ανάλογα µε το εδίο χρήσης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Τηλεχειριστήριο Όταν ανοίγετε το τηλεχειριστήριο και αναβοσβήνει ράσινο τρεις φορές τότε η µ αταρία είναι αδύναµη. Όταν η µ αταρία στο τηλεχειριστήριο είναι αδύναµη η λυχνία στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώµα. Μια και η κατάσταση της µ αταρίας ε ηρεάζει την εµβέλεια της συσκευής, φροντίστε για την άµεση αντικατάστασή της. Αφαιρέστε την αλιά µ αταρία τραβώντας την ειδική γλωττίδα ρος τα έξω και το οθετήστε τη νέα λιθίου CR Volt, µε τον θετικό όλο ρος τα άνω. Τέλος ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά. έκτης (Κολάρο) Αν κατά τη διάρκεια του ανοίγµατος ή κλεισίµατος του κολάρου αρατηρήσετε 6 χαµηλής έντασης τόνους (αντί για 1), τότε η µ αταρία στο δέκτη χρήζει ε ίσης άµεσης αντικατάστασης. Το οθετήστε τη νέα µ αταρία λιθίου CR123A 3-Volt µε τη φορά ου αναγράφεται στην ετικέτα της θήκης της µ αταρίας. Αν δεν ακούσετε τον τόνο µετά τη το οθέτηση της µ αταρίας, αφαιρέστε ξανά τη µ αταρία και ελέγξτε την ολικότητα. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ o Αν ο σκύλος σας δεν έχει φορέσει οτέ κολάρο φέρµας ο ήχος µ ορεί να τον τροµάξει. Για να τον βοηθήσετε να συνηθίσει στη συσκευή, το οθετήστε αρχικά ένα κοµµάτι βαµβάκι ή ύφασµα στην υ οδοχή του µεγάφωνου. Αν το ζώο εµφανίσει ο οιοδή οτε ρόβληµα συµ εριφοράς, αρακαλούµε ό ως συµβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. o Ο δέκτης του Canibeep Radio Pro είναι αδιάβροχος. Αν όµως το κολάρο µείνει κάτω α ό το νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η κοιλότητα του µεγάφωνο θα γεµίσει νερό και η δύναµη εκ οµ ής σήµατος α ό τη συσκευή µειώνεται αυτόµατα. Για να λειτουργήσει η συσκευή κανονικά, θα ρέ ει να αδειάσετε το µεγάφωνο ώστε να φύγει ρώτα όλο το νερό. o Αν δεν σκο εύετε να χρησιµο οιήσετε το Canibeep Radio Pro για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ροτείνουµε να αφαιρείτε τις µ αταρίες α ό το δέκτη και το τηλεχειριστήριο. Οι ε ιλογές ου έχετε κάνει (συγχρονισµός, ρόγραµµα ήχου), αραµένουν στη µνήµη της συσκευής ακόµη και χωρίς τις µ αταρίες. o Μην χρησιµο οιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους. Κρατήστε τη µακριά α ό τα αιδιά o Μην το οθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείµενα ου εκ έµ ουν ή εριβάλλονται α ό ηλεκτροµαγνητικό εδίο o Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερµοκρασίες o Είναι α αραίτητο να αλλάζετε τις µ αταρίες στο κολάρο και το τηλεχειριστήριο µετά την άροδο 2 ετών, ακόµη και αν δεν έχουν ακόµη α οφορτιστεί. Μην αφήνετε οτέ α οφορτισµένες µ αταρίες µέσα στη συσκευή. Μία ιθανή διαρροή υγρού µ ορεί να καταστρέψει το ηλεκτρονικό σύστηµα. o Μην χρησιµο οιείτε διαλύτες και βαριά καθαριστικά για τον καθαρισµό της συσκευής. Χρησιµο οιήστε καλύτερα ένα µαλακό ανί και ουδέτερο α ορρυ αντικό. o Για να µεγιστο οιηθεί η αδιαβροχο οίηση της συσκευής, ροτείνεται η αντικατάσταση της φλάντζας στη θήκη της µ αταρίας του δέκτη κάθε χρόνο. 5

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι le collier de repérage sonore / το κολάρο βοµβητής CANIBEEP 5 est conforme aux normes suivantes /

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές]

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές] ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ - 01 Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Προτού χρησιµοποιήσετε το κολάρο CANICALM Excel, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του οδηγού αυτού προσεκτικά και φυλάξτε τον για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED:

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED: www.kalogeropoulos.gr SPYBALL 6829 Αυτός ο οδηγός σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση και την χρήση του συστήματος ασφαλείας όπως αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ) Συσκευή με μπαταρίες για τον ασύρματο έλεγχο διέλευσης νερού στα σώματα και αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400 Ρύθμιση Squelch Κεραία Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού μεγαφώνου/ ακουστικών ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AAS 400. Περιεχόμενα. Συγχαρητήρια. Προσεκτικές οδηγίες. 1 Εισαγωγή σελ.6. 1.1 Μέθοδος χρήσης σελ.6. 1.2 Σύνολο προμηθειών σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AAS 400. Περιεχόμενα. Συγχαρητήρια. Προσεκτικές οδηγίες. 1 Εισαγωγή σελ.6. 1.1 Μέθοδος χρήσης σελ.6. 1.2 Σύνολο προμηθειών σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AAS 400 Περιεχόμενα Συγχαρητήρια Προσεκτικές οδηγίες σελ.3 σελ.3 σελ.5 1 Εισαγωγή σελ.6 1.1 Μέθοδος χρήσης σελ.6 1.2 Σύνολο προμηθειών σελ.6 1.3 Πληροφορίες απόρριψης σελ.7 2 Στοιχεία ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Εισαγωγή

Εισαγωγή. Χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Εισαγωγή Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Εν συντομία...3 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα...19 Καθίσματα, προσκέφαλα...53 Αποθήκευση...89 Όργανα και χειριστήρια...101 Φωτισμός...143 Σύστημα Infotainment...155 Χειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WS100G2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

WS100G2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WS00G WS00G ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τμήμα Ξεκινώντας. Γενική επισκόπηση του συστήματος. Εισαγωγή στο σύστημα. Τι περιλαμβάνεται στο σύστημα. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL-999

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL-999 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL-999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ασφάλεια Εφαρµογή Συστήµατος Περιεχόµενα Συσκευασίας Περιγραφή Λειτουργιών Τηλεχειριστήριο Μαγνητικές Επαφές Υπέρυθροι Αισθητήρες Ενσύρµατοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης

Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης Συσκευές Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης με Αέριο Συνεχούς Ροής και με Έλεγχο Θερμοκρασίας Rinnai Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με: Τις οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Butler 3501 Οδηγίες χρήσης

Butler 3501 Οδηγίες χρήσης Butler 3501 Οδηγίες χρήσης !! Σημαντικό!! Η λειτουργία "αναγνώρισης κλήσης", απαιτεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας στην τηλεφωνική σας γραμμή, από τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα π.χ ΟΤΕ, έναντι μηνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Μοντελοποίηση, προσοµοίωση και µελέτη σκίασης φωτοβολταϊκής συστοιχίας στο λογισµικό Matlab ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 1 Μπαταρία... 3 Οθόνη αφής... 3 Περιγραφή Πλήκτρων... 4

Εισαγωγή... 1 Μπαταρία... 3 Οθόνη αφής... 3 Περιγραφή Πλήκτρων... 4 Table of Contents Σχετικά µε το REMOTE 815... 1 Εισαγωγή... 1 Μπαταρία... 3 Οθόνη αφής... 3 Περιγραφή Πλήκτρων... 4 Ρυθµίζοντας το REMOTE 815... 6 Κύρια Σελίδα Ρυθµίσεων... 7 Χρησιµοποιώντας κάθε λειτουργία...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series Οδηγίες χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

AEG MC 4420 CR/USB. Σε καµία περίπτωση µην αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις ούτε να τις παραποιήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ.

AEG MC 4420 CR/USB. Σε καµία περίπτωση µην αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις ούτε να τις παραποιήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ. AEG MC 4420 CR/USB ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και αν είναι δυνατό και το κουτί της συσκευής µαζί µε την εγγύηση. Αν δώσετε το πικάπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα