εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' 1923 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν."

Transcript

1 Σ π. ΣΤΑΘΗ: ΕΤΗΣΙΟΝ ΤΤΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 1923

2 Η "ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, fepaσan δέκα πέντε περίπου χρόνια, πob φοιτψαϊ πρόσκαιρα κάθε καλοκαίρι καταλείπαμε τα φοιτητικά μας θρανία ΧαΙ γυρίζαμε στ' δμορφο Νησί νά περάσουμε τϊς τήσιες θερινές διακοπές των πανεπιστημιακών μας σπονδών. Με την ΰσβνστη φλόγα των ώραίων νεανικών χρόνων μελετούσαμε Μανικές μας δυνάμεις το σημερινό του βίο α όλες τον τις απόψεις, παρακολουθούσαμε τις τύχες και τις περιπέτειες τ&ν συμπολιτών, που ζούσαν εξω Από τό Νησί. Και με τά πλατειά φτερά της νεανικής φαντασίας Ιστορία τον Νησιού, ερευνούσαμε με τις αδύνατες πίστη- πετών- Τε? σέ χώρους Άλλους βλέπαμε ενα βιβλίο, που θά μπορούσε πε9ΐοδικά ν' Αποτυπώνω και νά καθρέφτιζα τη σύγχρονη ζωη τ υ Νησιού σε δλες της τις εκδηλώσεις, βιβλίο που θά κρατ νσε στον ξενιτεμένον Αναγνώστη ζωηρή κοχ Αναλλοίωτη Ανάμνηση της Πατρίδος, θάν του παρουσίαζε ζωντανές τ1ς ωραίες σκηνές των παιδικών του χρόνων καΐ θάν του δυνά μωνε τον πόθο της Επιστροφής. Άλλα και βιβλίο που θά μπορούσε ν Απόθεση ολόκληρο τό Νησί πάνω στο ψυχρό τ9αηέζι καϊ κάτω Απ' τους πρισματικούς φακούς της ερεν- 1" 1?? του σοφοϋ ερευνητού παντός κλάδου της 'Επιστήμης. Βιβλίο τέλος, που θά γινόταν τό δργανο σε κάθε εύγενικειά προσπάθεια γιά οιαδήποτε δράση κοινωφελή καϊ θά ερχόταν

3 4 Κυθηραΐκή Έπιθεώρησις ετσι, πνοή ζωογόνος και σφοδρά, νά φυσήση, νά πνεύση και νά δώση γενναία τήν ώ&ηση προς τά *Εμπρός. Την αγνή και αδολην έκείνην εποχή των φοιτητικών χρόνων διαδεχθήκανε αδιάκοπα χρόνια σκληρής βιοπάλης, δεινά χρόνια τραχεος στρατιωτικού βίου. Μέσα στα χρόνια αν τά αισθανθήκαμε τη φλόγα νά οδύνη, νοιώσαμε τα φτερά νά κόβωνται. Μά μόλις, τρεις μήνες τώρα, εφάνη ροδίζουσα ή ανατολή τής Ειρήνης υστέρα άπό πολύχρονες αδιάκοπες έθ>ίκες περιπέτειες, αναμοχλεύσαμε και ανασκάψαμε. Ηύραμε μερικες σπίθες κρυμμένες ατή χόβολη. Νοιώσαμε κάποιο πέταγμα, δχι οάν πρώτα σε ΰψη, που νά φαίνωνται αμικρυνόμενα τ' Αντικείμενα, αλλά σε μέρη χαμηλά, που νά διακρίνουμε τα πράγματα με ακέραια τή μορφή τους. Ριχτήκαμε τότε στήν πραγματοποίηση του φοιτητικοί) μας ονείρου. Και παρουσιάζουμε σήμερα τήν «Κυθηραϊκήν Έπιθεώρησιν». * Ή «Κυθηραΐκή Έπιθεώρηαις» θά έκδίδεται το Σεπτέμβρη κάθε χρόνου και θά εχη σκοπό: Α') Ν' άναγράφη πιστά τήν ίτήοιαν έπιθεώρησην ολων τών εκδηλώσεων τόσο τής σωτερικής ζωής του Νησιού, δσο και τής ζωής τών απανταχού γής ξενιτεμένων Κνθηρίων, σύμφωνα με τή μέθοδο, που στο παρόν πρώτο τεύχος διαγράφεται. Και ταντα: ά) Γιά νά συσφίγγη τους δεσμούς ολων τών Κνθηρίων, νά διατηρή άκατάλυτην εις δλονς τήν αγάπη τής πατρίδος και άκοίμητο στους ξενιτεμένους το νοσταλγικόν πόθο. β') Γιά νά παρέχη στον οιοδήποτε μελετητή τα στοιχεία, που τον χρειάζονται γιά νά Ιξαγάγη τά πόρισματά του. Β') Νά έρευνα Επιστημονικά τον τόπο δια τών διαπρεπών 'Επιστημόνων, που τόσον ευγενικά και πρόθυμα τής

4 Πρόλογος 5 Χβοσέφεραν την πολύτιμη συνεργασία των. Ή Ιστορική, λαο- Τραφική, γλωσσική, αρχαιολογική, γεωλογική, γεωργική, βιο- Μηχανική, εμπορική κτλ. ερευνά θ' άπ,οτελή πάντα τή σπουδαιότερη φροντίδα της, για την οποία δεν θά φει.σθή ποτε Χανενός κόπου και καμίας δαπάνης" κω Γ") 'Νά παρουαιάζη κομμάτια της Τσιριγώιικης ζωής Τρέχουσα δείγματα της αγνής δημώδους κυθηραϊκής ποιή- <*εως και λοιπής λαογραφικής παραγωγής και δημοσιενουσα %άθε σχετικής άξιας λογοτεχνικό εργο, εμπνευσμένο άπδ τή Φύση και τή Ζωή του Νησιού. Τό πρόγραμμα της ή «Κνθ.^ Επιθεώρηαις» άπαρεγκλίτως θά τγι9ΐί Ερευνώσα καϊ εξετάζουσα από περιωπής και μακρυά από Χαθε πολιτική ν ανάμιξη και από κάθε τοπικιστικήν άρρώστεια. * Όλόκληρον δμως τό "Εργο σύμφωνα με τό παραπάνω διάγραμμα δεν είναι κατορθωτό άπό εν αν Άνθρωπο.'Ανάγκη νά Εργασθούν οι πολλοί. Παρακαλούμε λοιπόν δλους, δσους μπορούν, νά μας παράσχουν κάθε στατιστική χρήοιμη πληροφορία, κάθε τυχόν ίοτορικόν έγγραφο ή χειρόγραφο, που διαφωτίζει οπωσδήποτε τήν Ιστορία του Νησιού, κάθε τυχόν συλλογή γλωσσική, λαο-?&αφική κτλ. Παρακαλούμε τους Κνθηρίους Επιστήμονας νά μας αποστέλλουν τακτικά τις μελέτες των Επάνω στά τοπικά ζητήματα, πον έχουν τυχόν διατρίψει. Φιλοδοξούμε νά καταστήσουμε τήν «Κυθηρ. Έπιθεώρησιν» Εντευκτήριο των Κυθηρίων Ηαϊ μή Κυθηρίων διαπρεπών Επιστημόνων, που σέ ζητήματα Χνθηραϊκά έχουν άσχοληθή. Παρακαλούμε τις Εκτός του Νησιού κνθηραϊκίς άδελφό-

5 6 Κυΰηραΐκή ΈπιΦεώρησις τητες και τϊς ενιός και έκτος του Νησιού κάθε είδους κοινωφελούς πάντα άκοπου οργανώσεις νά μας Αποστέλλουν τακτικά τϊς εκθέσεις των πεπραγμένων των, τις λογοδοσίες των και δ,τι Άλλο επιθυμονν νά γίνη γνωστό στους απανταχού Κυθηρίους. Παρακαλούμε τους αντιπροσώπους μας του εξωτερικού να μας αποστέλλουν τακτικά εκθέσεις για την κίνηση και την πρόοδο των Κυθηρίων του εξωτερικού. Με το γενικόν ενδιαφέρον δλων και με την κοινην δλων συνεργασία ή «Κνθηραϊκή Έπιθεώρησις» θ' άποβγι πρότυπο στο είδός της και θά καταστη το αχώριστο βιβλίο καϊ ή ακένωτη πνευματική τροφός παντός Κυθηρίον. "Αθήναι Ανγονοτος ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

6 MCJ'OC liptdtom β I I I B e r D J H C I X K ( )l I

7 Διά τήν σύνταξιν του έπιθεωρησιακοΰ μέρους χοΰ παρόντος τεύχους παρέσχον μετ'εΰγενοΰς προθυμίας τάς πληροφορίας των πάντες οΐ έν Κυθήροις Δημόσιοι 'Υπάλληλοι. Τάς δ' έκ των κοινοτήτων πληροφορίας παρέσχον λίαν προθύμως οί κ. κ. Ίω. Π. Κααιμάτης δημοδίδάσκαλος της κοινότητος Λιβαδίου. ΔνΙς ΑΙκατερίνη ΠετροχείλβΜ δημοδι δασκάλισοα της κοινότ. ΚοντολιανΟκων.. Γ. Καβιμάτης και Κ. Βατικιώτης δημοδιδάσκαλοι τής κοιν. Καρβουνάδων. Π. Γ. Κασιμάτη; και Ε. Κ. Στάθης μα-ϋ-ηταΐ Ρυμνασ. της κοιν. Πιτσινιανίκων. Δημ. Στρατηγός δημοδιδάσκαλος της κοινότητος Μυλοποτάμου. Κων. Παυλάκη; δημοδιδάσκαλος της κοινότητος Φρατσίων. Παν. Διακόπουλος δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Βιαραδίκων. Δημ. Π. Στάθης δημοδιδάσκαλος της κοινότητος ΙΙοταμοϋ. Ίω. Σεμιτέκολος δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Καραβα. 'Αριστείδης Άρώνης δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Λογοϋετιανίκων. Γεώργιο; Γαλάνης τής κοινότητος ΆρωνιαδΙκων. I. Κ. Καατρίσιος καΐ Στ. I. Νοταράς μαφηταΐ Γυμν. τής κοιν. Φριλιγκιανίκων. ΑΙδεσιμ. Ιερεύς Άντ. Σκλάβος και οί κ. κ.. Χανιώτη; και Ίο>. Χανιώτης τής κοινότητος Μητάτων. ΕΙς πάντας τούτους συμβαλόντας είς τήν άρτίαν της έμφάνισιν ή «Κυθηραϊκή'Επιθεώρησις» εκφράζει τάς ευγνώμονας εΰχαριστίαςτης. Ένεκα του λίαν δυσχεροΰς τής μετά των 'Αντικυθήρων συγκοινωνίας και ενεκα τής έν αύτοϊς ελλείψεως εγγραμμάτων κατοίκων, τής θέσεως του δημοδιδασκάλου 'Αντικυθήρων οΰσης κενής, ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» δέν ήδυνήθη ούδαμόθεν ν" άρυσθη τάς διά τήν κοινότητα ταύτην πληροφορίας.

8 ΤΜΗΜΑ βο<χγγβ[μκη Πρα3ΤΟΝ βττιθβ(τ)ρηοιο I. ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΡΧΟΜΕΝΟΙ του επιθεωρησιακοϋ μέρους του παρόντος τόμου αίσθανόμεθα ίεράν την ΰποχρέωσιν καΐ επιτακτικόν τό καθήκον νά προτάξωμεν πάσης άλλης επιθεωρήσεως τήν άνασκόπησιν των γενναίων αξιωματικών καΐ οπλιτών της Νήσου, οΐτινες πιστοί είς τήν φωνήν της Πατρίδος από ετών κολλών ανά τά Ηπειρωτικά βουνά και τους Μακεδόνικους "αμπους και εσχάτως ανά τους δρυμούς και τάς χαράδρας τής Θράκης και της Μ. 'Ασίας πρόθυμοι προσέφερον είς τον Βωμόν Της τά νιάτά των, τήν υγεία ν των, τό αιμά των. Αί ασθενείς αύται γραμμαΐ ας είναι ιερόν προσκύνημα προς την μνήμην των αποθανόντων, ας είναι ευλαβής προς τους επιζήααντας χαιρετισμός. Κατά τό άπό Ιουλίου 1922 μέχρι 30^ Ιουνίου 1923 διάστημα της επιθεωρησιακής περιόδου του παρόντος τεύχους της «Κυθηραϊκής Επιθεωρήσεως», καθ' ας εσχομεν πληροφορίας, 4 άπέθανον φονευθέντες ή άσθενήσαντες εκ των κακουχιών της εκστρατείας, 4 ετραυματίσθησαν, 19 Αγνοείται ή τΰχη, 28 αίχμαλωτισθέντες παρέμενον έν τη ^ΐχμαλωσίςι κατά τήν 30^ 'Ιουνίου, ήμέραν λήξεως της ρηθείσης περιόδου, 13 αίχμαλωτισθέντες και απολυθέντες επέτρεψαν μέχρι της αυτής ημερομηνίας είς τάς κοινότητάςτων. Πάντες οΰτοι εχουσιν ως έ'πεται κατά κοινότητας. Α' ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΤΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ^ Κοινότητος Κυθήρων. 1 'Ιωάννης Γ. ΣτάΦης,δεκανευς νοσοκόμος της κλάσεως Έκ της πόλεως Κυθήρων,

9 10 Κυθηραΐκή Έπιθεώρησις απόφοιτος της ά'λλοτε «Βιτσαμανείου πρακτικής Εμπορικής Σχολής Κυθήρων», υπάλληλος δημόσιος παρά τω Γεν. Λογιστήρια) εν 'Αθήναις. Υπηρετεί εις Καζαμίρ της Μ. 'Ασίας, οπου εν τη εκπληρώσει των ώς δεκανέως νοσοκόμου καθηκόντων του προσεβλήθη εξ όστρακιας. Μεταφερθείς εις τι των Νοσοκομείων της Σμύρνης απέθανε μετ' ολίγας από της μεταφοράς του ημέρας, κατ' Ίοΰνιον του Ό θάνατος του γνωσθείς εν Κυθηροις κατά τον Ίοΰλιοντοΰαύτοΰ έτους έβΰθισεν είς πένθος σΰμπασαν την κο ι- νών ίαν της πόλεως, παράτηόποίαόάλησμόνητος Γιάγκος ετύγχανε προσφιλέστατος. Ευγενής, αΐσοηματίας, Ιδεολόγος, χαρακτήρ ακλόνητος είς τάς πεποιθήσεις του, πατριώτης δέ θερμός είχε προσελκύσει τήν έκ- Ίωάννηί Γεωρ. Ετάβιΐδ / * \ 3 / Κ 5 τιμησινκαιτηναγαπην πάντων, οΐτινες καΐ αθρόοι προσέιρε'ξαν εις τον εν τη πόλει ναόν του Νεκροταφείου, δπου κατ' Ίοΰνιον του 1923 κατανυκτικόν και έπιβλητικόν έτελέσθη τό ετήσιον μνημόσυνόν του, ε!ς ο εχοροστάτησεν ή Αΰτοϋ Σεβασμιότης^ό Μητροπολίτης Κυθήρων

10 Υπέρ Πατρίδος 11 Δωρόθεος, δ σης και θαυμάσιον έπιμνημόσυνον λόγον εξεφώνησε. Κοινότητος Λιβαδίου. 2 'Αναστάσιος Γ. Τριάρχης, Πτραπώτης. Έφονεύθη τον Αΰγουστον του 1923 κατά τάς επιχειρήσεις της Μ. 'Ασίας, βληθείς ε'ις τό κρανίον. Στρατιώτης καλός γενναίως πολεμήσας εξεπλήρωσε τό προς την Πατρίδα καθήκον. Κοινότητος Κοντολιανίπων. 3 Βασίλειος Έμμαν. Κασιμάτης, στρατιώτης της κλάσεως 1923 έκ του χωρίου Πορταλαμιάνικα. ΓΙροσήλθεν έκτων πρώτων άμα ωξ εκλήθη ή ηλικία του φλεγόμενος υπό τοΰ πάγου νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις την Π α- ιδα, εις ήν τόσας έκδου λεΰσεις αί προηγοΰμεναι ήλικίαι παρέσχον. Μετ' ολίγας από της κατατάξεώςτου ημέρας άπήλθεν εις τα σΰ νορα τοΰ "Ε βρου, οπου επί μήνας πολλούς ιστατο ακοίμητος <ρρου- <? ς τής Πατρίδος, πρότυπον έν παντί πιστού καΐ *αλοΰ στρατιώτου.έν τη εκπληρώσει των καθηκόντων του προσεβλήθη Βααίλε.ο; Έμ. κ«α Ιμάτ η5 εκ δυο φοβερών ασθενών, πλευρίτιδος και περιτονίαδος και μετά δίμηνον τρομεραν άγωνίαν έξεμέτρησε τό ζην κατά τάς αρχάς 'Ιουνίου του 1923 εν τινι των Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, δπου χάριν νθσηλείας είχε μετακομισαή. Κοινότητος Φρατσίων. 4 Γρηγόριος Γεωρ. Παυλάκης, άρτι έξελθών τής Στρατιωτ. Σχολής των Ευελπίδων

11 ΚυΦηραϊκή Έπιθεώρησις ανθυπολοχαγός rof) ΙΙεζικοΰ. Ύποστηρίξας μέ τον Λόχον ton υποχωρούντα τμήματα της 'Ανεξαρτήτου Μεραρχίας κατ' Αύγουστον του 1922 παρά την Κιουτάχειαν έπολέμη σεν ή ρωϊκώς καΐ έπεσε μαχόμενος. Ό θάνατος του άφήκε δυσαναπλήρωτον κενόν έν τω κύκλω των νεαρών ευελπίδων αξιωματικών, έν οίς μεταξύ τών πρώτων διεκρίνετο 6 αείμνηστος Γρηγόρης δια τον αρτιον καταρτισμόν του, τον χαρακτήρα του, τό θάρρος του, την όξυτάτην του αντίληψι,ν. Β' ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ Κοινότητος Καρ- Γρηνόριο Γ. Παυλάκη; βουνάδων.- ΐΑημήτριος Άμμαν. τάνης καΐ 2 "Εμμαν. Π. Στάΰης, αμφότεροι τραυματισθέντες κατά την μικρασιατικήν ΰποχώρησιν. "Ηδη εντελώς υγιείς. Κοινότητος Φρατσίων. 3 Γεώρ. Αεων. Μαρέντης και 4 Παναγ. Χ. Λεονταράκης, αμφότεροι ομοίως ως οί ανωτέρω τραυματισθέντες, ήδη δ' υγιείς δντες. Γ' ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ Τούτων πάντων, ων ή τΰχη αγνοείται άπό του Αύγουστου 1922, δεν έπιστώθη δ θάνατος ούτε περι αυτών πληροφορία τις παρεσχέθη δτι ήχμαλωτίσθησαν. Είναι δ'οί εξής κατά κοινότητας: Κοινότητος Κυθήρων. 1 Κοσμάς I. Φαταέας, εκ Πούρκου, στρατιώτης.

12 Υπέρ Πατρίδος 13 Κοινότητος Κοντολιανίκων. 2 Δημ. I. Φατσέας, στ(?ατιώτης., Κοινότητος Πιτσινιανίκων. 3 Κοσμάς Βλαντής και 4 *Εμμανουήλ ΒΙαντής, στρατιώται. Κοινότητος Φρατσίων. 5 I. Γ. Στά&ης, στρατιώτης. Κοινότητος Καραβά. 6 Θεό δ. Γ. Τζωρτζόηουλος, Bao. Κρί&αρης και 8 Κωνατ. Παν. Κύηριος, στ θαχι&ται. _ Κοινότητος Λογοθετιανίκων. 9 και 10 Δύο στρατιωται, ών τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμΐν. Κοινότητος'Αρωνιαδίκων. 11 Μς στρατιώτης, ουτιν ζ δεν έγνώσθη ήμΐν τό δνομα. Κοινότητος Φριλιγκιανίκων Τέσσαρες σιρατιώται, ων τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμΐν., Κοινότητος Μητάτων. 16 Κοσμάς Δ. Πρινέας, «^υπολοχαγός του Πεζικού, 17 Εύ. 'Αντ. Πρινέας, 18 Παν. Πρινέας καΐ 19 Ίω. Έμμ. Πρωτοψάλτης, στρατιώται. Δ' ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ*, Κοινότητος Κυθήρων. 1 Νιη. Β. Στάης, ταγμα- * α ΡΧης τοΰ Πυροβολικοί, Έπιτελάρχης της XI Μεραρχίας, ^ Κωνατ. Α. Βενέρης, έκ Ποΰρκου, 3 Γεώρ. Καλλίγερος, ^ Αημ. Καλλίγερος καΐ 5 Κωνατ. ΚαλλΙγερος. Οι τρεις Ιελευταΐοι αδελφοί έκ Καλάμου. Κοινότητος Καρβουνάδων. 6 Γεώργιος ' Νιη, Μαρσέλος και 8 Γεώρ. Κομηνός. Τξάννες,,, Κοινότητος Μυλοιϊοτάμου 'Επτά, ών τά 0νομα τα δέν έγνώσθησαν ήμΐν. * Έκ των παραμενόντων τχί 30τι 'Ιουνίου 1923 αιχμαλώτων έν οίς ό ταγματάρχης τοΰ πυροβολικοί) κ. Νικ. Β. Στάης, δ εφ. άνθυπίατρος Παν. Θ. Κατσούλης κα'ι άλλοι επανηλθον υγιείς μετά ΐ,Ι ν ληξιν της έπιθεωρησιακής μας περιόδου και προ της έκτυπώαε,ι)ς του παρόντος τεύχους.

13 14 Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις Κοινότητος Φρατσίων. 16 Κωνατ. Δ. Καρνδης, 17 Σταϋρος Γ. Μασέλος και 18 Γεώρ. Δημ. Παυλάκης Κοινότητος Ποταμού. 19 Παν. Θ. Κατσούλης, έφεδρος άνθ-υπίατρος και 20 Μήνας Π. Κορωναΐος. Κοινότητος Φριλιγκιανίκων "Εξ, &ν τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμίν. Κοινότητος Μητάτων. 27 Παν. Ά&. Πρωτοψάλτης και 28 Έμμ. Δ. Πρωτοψάλτης, στρατιώται. Ε' ΕΤΤΙΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ Κοινότητος Κοντολιανίκων. 1 Νικ. Γ. Φατσέας, έκ του χωρίου Φατσάδικα, έν καταστάσει οικτρά. Κοινότητος Μυλοποτάμου. 2 Νικ. Γαλανάκης, λοχίας καΐ 3 Θεό δ. Π. Μαγουλάς, χωροφΰλαξ. Ή κατάστασίς των σωματικώς καΐ ψυχικώς αθλία. Τά ενδύματα των ράκη. Έστεροΰντο υποδημάτων. Κοινότητος Φρατσίων. 4 Μιχ. Χ. Αεονταράκης, 5 Μήνας Μ. Πετρόχειλος, 6 Κοσμάς Γ. Τζάννες και 7 Έμμαν. Γ. Μασέλος. Ή κατάστασίς των καλή. Κοινότητος Ποταμού. 8 'Αντώνιος 'Αργύρης, καταστάσει καλή. Κοινότητος Λογο'θετιανίκων. 9 Χαράλ. Αογοϋέτης, ελαφρώς τραυματισμένος εις τον μηρόν. "Ηδη υγιής. Κοινότητος Άρωνιαδίκων ωάννης και 11 Σωτήριος Άρώνης, εν καταστάσει καλη. έν Μανέας Κοινότητος Μητάτων. 12 Έμμαν. Ι. Φυρός και 13 'Ιωάννης Π. Πρινέας, στρατιώται. Έν καταστάσει ο'ικτρα καΐ σοβαρώς ασθενείς. Άναρρώσαντες άνεχώρησαν δια τάς τάξεις των, καθ' δσον ανήκον εις μή άπολυθείσας ήλικίας.

14 ρφα ρφα] ρφα Α"ρφα] ρφα ρφα~] ρφα ["ρφα ΌΊ II. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΤΤΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΓΡΟΤΤΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΦΛ ΚΛΙΠΟΝΤΟς προ δεκαετίας τοϋ αειμνήστου Επισκόπου Εΰθυμίου Καββαθά, ό μητροπολιτικός Θρόνος της Ιεράς γ Μητροπόλεως Κυθήρων διετέλει εν χηρεία.τόνδεκέμβριον του 1922 ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά πληρώση τάς κενάς Ηητροπολιτικάς έδρας και ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας % Ελλάδος έπρότεινε τους μάλλον διακεκριμένους εκ των καθ' ήμάς κληρικών δια την κατάληψιν των εδρών τούτων. Η εκλογή μεταξύ τών προταθέντων έγένετο ταχεία και αμεσος έπηκολοΰθησεν ή χειροτονία των. Έχειροτονήθη πρώτος ό Μητροπολίτης Κορίνθου, καθ ' δσον ή πλήρωσις έδρας Κορίν9ου αποστολικής οΰσης προτιμάται πάσης «λλης, συγχρόνως δέ και ό νέος Μητροπολίτης Κυθήρων, ^φοτιμηθείσης της πληρώσεως κατά πρώτον της έδρας ^υί^ήρων ως διατελεσάσης μείζονα τών. άλλων χρόνον εν χηρεία. Τά Κύθηρα ηύτΰχησαν ν'άποκτήσωσιν εν τφ προσώπω εκλεγέντος νέου Μητροπολίτου των κ. Δωροθέου Κοτ- * α (?ά ίεράρχην άρτιωτάτης μορφώσεως, ένθέου ζήλου καΐ ^κ«μάτου δραστηριότητος και άφοσιώσεως επί τό έργον του, Ιε9άρχην «άνταποκρινόμενον τελείως εις τους πόθους καΐ ^ζ προσδοκίας τών Κυθηρίων», καθ' α λίαν προσφυώς κ Πρόεδρος της «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς- ΑΟηνών» έν τή προς αυτόν προσφωνήσει του εξέφρασε. Ο εκλεγείς και χειροτονηθείς νέος Μητροπολίτης Κυθή- Ρ ων κ. Δωρόθεος Κοτταράς, γεννηθείς και ανατραφείς έν έφοίτησε μετά τάς γυμνασιακάς του σπουδάς έν τω ^θνικφ Πανεπιστημίφ και παρακολουθήσας την τε Θεολο- Υ ι «ν και την Νομικήν Έπιστήμην ετυχε πτυχίων εις άμφο-

15 1() Κυβηραϊκή Έπιθεώρησις τέρας τάς Έπιστήμας ταΰτας. Μεθ' 8 μετέβη είς Λειψίαν της Γερμανίας, οπου επεδόθη είς ευρείας θεολογικάς καί κοινωνιολογικός σπουδάς και μελέτας καί έπέστρεψεν εκ ταύτης κατά τό 1922 άγων ήλικίαν 34 μόλις ετών. Τοιαύτη, ύπήρξεν ή επιβολή της αξίας του, ώστε ή «Παγκληρική "Ενωσις» των κληρικών της Ελλάδος έπρότεινεν αυτόν αμέσως δια μίαν των πλη ρωθη σο μένων μητροπολιτικών εδρών καί την πρότασίν της ταΰτην άνενδότως έπιμείνασα κατώρθωσε νά επιβάλη. Ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» τρέφει βάσιμους ελπίδας, δτι ό νέος Μητροπολίτης θέλει φανή αντάξιος των προσδοκιών του Κυθηραϊκοΰ Λαοΰ καί θέλει δια της άοκνου του δράσεως άποβή στοιχεΐον άλματικής αναπτύξεως καί κοινωνικής αναπλάσεως εν τφ Τόπω. Ή μέχρι τοΰδε όλιγόμηνος έν τη Ίερ^ Μητροπόλει Κυθήρων δρασίς του πασιφανώς δεικνύει τοϋτο. Τά της εκλογής, χειροτονίας καί ενθρονισμοΰ του εκτίθησιν ό καθηγητής κ. Ίωάν. Δ. Κασιμάτης έν τή κατωτέρω εκθέσει του, ήν μετ'ευγενοϋς προθυμίας χάριν της «Κυθηραϊκή ς Επιθεωρήσεως» έγραψε. ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΚΟΤΤΑΡΑ Ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνελθοϋσα τήν 16ι ν Δεκεμβρίου 1922 είς συνεδρίασιν, δπως έπιληφθή του ζητήματος τής συμπληρώσεως των κενών Μητροπολιτικών εδρών, προέβη είς τήν σημπλήρωσιν τούτων δια τής εκλογής των διασημότερων εκ τών του ίεροΰ κλήρου. Έν τφ πίνακι τούτων προσωπικότης, οία ή του ημετέρου Ίεράρχου, συγκεντροϋσα δαψιλώς πάντα τά ηθικά καί διανοητικά προσόντα τά απαραίτητα διά τοιούτον ιερόν καί υψηλό ν αξίωμα, δεν ή δυνατό να παροραθή υπό τής πεφωτισμένης γνώμης τών μελών τής Ιεράς Συνόδου, ήτις άναγνωρίζουσα και τάς πολυτίμους υπηρεσίας, τάς οποίας διά

16 Η Α. Σ. Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΟΤΤΑΡΛΣ

17 18 Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις της ευρείας μορφώσεως του προσήνεγκε τή Εκκλησία καΐ ώς εισηγητής έπι μακρόν χρόνον έν τη Ίερα Συνάδω, εξέλεξε τοϋτον παμψηφεί δια την Μητροπολιτικήν έδραν της ημετέρας επαρχίας. Αίσθημα χαράς ένέπλησε την καρδίαν παντός Κυ θηρίο υ άμα τφ άγγέλματι της τοιαύτης εκλογής έπι τή προσκτήσει Ίεράρχου διαπρέποντος υπό πάσαν ήθικήν και διανοητικήν εποψιν. "Αμα τφ χαρμοσΰνφ τούτω άγγέλματι πάντες οί έν 'Αθήναις καΐ έν ΠειραιεΙ εγκατεστημένοι πολυπληθείς Κυθηριοι προσήλθον έν πυκνή συρροή εις την οικίαν του εκλεγέντος, ίνα προσφέρωσι τά βαθύτατα σέβη των και έκδηλώσωσι την χαράν, ην ήσθάνθησαν επί τή τοιαύτη εκλογή. "Απαντες έκθΰμως άνέμενον την ήμέραν, καθ' ην θά έτελείτο και ή χειροτονία, ινα συρρεΰσωσιν αθρόοι και παραστώσι κατά την μεγαλοπρεπή ταΰτην ίεροτελεστίαν. Προηγήθη τό μήνυμα, τελεσθέν την 19*< ν Δεκεμβρίου έν τφ Ίερφ Ναφ του 'Αγίου Γεωργίου. Τήν δ' έπιοΰσαν έ'λαβε χώραν και ή χειροτονία έν τφ αύτφ 'Ιερφ Ναφ. Πάντες οί έν Πειραιεΐ και έν 'Αθήναις Κυθηριοι ώς καΐ πλείστοι άλλοι των έν 'Αθήναις πάσης κοινωνικής τάξεως έκτιμώντες τον ήμέτερον Ίεράρχην έσπευσαν να παραστώσιν έν αυτή. Ό Ιερός Ναός του c Αγίου Γεωργίου έκ τοΰ συμπυκνωθέντος πλήθους ΰπερεπληρώθη. Συγκινητικόν καΐ λίαν έπιβάλλον υπήρξε τό θέαμα καθ" δλην τήν διάρκειαν της υψηλής ταύτης ιεροτελεστίας, ιδίςι δέ καθ'ήν στιγμήν ó νέος Ιεράρχης έν παραστήματι τοσούτον σεμνοπρεπεΐ και έπιβάλλοντι ένεφανίσθη προ τής Ιεράς Πύλης περιβεβλημένος τήν Ίεραρχικήν στολήν και κατέχων τό σΰμβολον,τής πνευματικής αΰιοΰ εξουσίας, οτε άπαν τό συμπεπυκνωμένον πλήθος έκρήγνυται εΐ,ς επευφημίας έπαναλαμβάνον ένθουσιωδώς τήν, ώς είθισται, λέξιν «άξιος» από βάθους καρδίας έκπεμπομένην. Μετά τήν λήξιν τής ιεροτελεστίας ó οΰτω χειροτονηθείς Ιεράρχης μετέβη εις τήν οικίαν του, ένθα ύπεδέχθη τους προσελθόντας φίλους αΰτόΰ μετ' έξαιρέτου φιλοφροσΰνης. Παρουσιάσθη προ αύτοΰ τότε καΐ όλόκληρον τό Διοικητικόν Συμβοιιλιον τής «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς-

18 _ Εκκλησία 19.Αθηνών», μετ'αύτοΰ δέ και οι κ. κ. Έμ. Κοντολέων, Παν. Στάθης, Δημ. Στάης, Δημ. Μαρσέλος, Σωτ. Τσαμπηράς, Εύστάθιος Δηλαβέρης, Άντ. Δ ιακάκης, Β. Τσιγκούνης, Δ. Κα- ^ακης, Άχ. Κρίθαρης ΐερευς, Ν. Τριφΰλλης, Χ. Γερακίτης, ^Ίμ Μπαβέας, Μ. Μαγγιώρος, I. Μαλάνος, II. Μαλανος και Κασιμάτης.» 0 Πρόεδρος της Άδελφότητος κ. Διον. Μ. Πετρόχειλος, Ήηγόρος, προσεφώνησε τότε αυτόν ώς εξής : '^βααμιώτατε, Ή «Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Πειραιώς- Αθηνών», διερμηνεν ναα τά αισθήματα άπάντων των εν 'Αθήναις και ΓΙει- 9<*ιεΐ εγκατεστημένων Κνθηρίων, έξελέξατο ημάς οπως *Ψξάσωμεν προς την νμετέραν Σεδασμιότητα τά ειλικρινή 1 υ?χαρητήρια άπάντων των Κνθηρίων δια την άνάδειξιν νβ(ον είς το ύψηλόν αξίωμα τον Μητροπολίτον Κυθήρων. ν Η Μητρόπολις Κυθήρων, εκ τών αρχαιοτέρων τον ^βΐότια νικοΰ Κόσμου, εχει ίστορίαν περίλαμπρον και μεστή ν μόνον θρησκευτικής, άλλα και εθνικής δράσεως, κατά Χρόνους της δουλείας, διότι ηύτύχησε να άντιπαρέλωο«ν εκ τον Θρόνου αυτής επιφανέστατοι της Εκκλησίας ΐοϋ "Εθνους άνδρες, ώς δ Διονύσιος Κατιλιανός, δ Αθαν<*αιος Βαλεριανός, δ Σωφρόνιος Πάγκαλος, δ Μακάριος ^αθμάρος, δ Νεόφυτος Καλοντσης, δ Νικηφόρος Μόρμο- 5 1?? καΐ άλλοι, εκ δε τών νεωτέρων δ "Ανθιμος Αεδούνης, Προκόπιος Κολλονας, δ Ευγένιος Μαχαιριώτης, δ Κωνσ^ντι νος Στρατονλης καΐ δ τελευταίος ταύτης 'Επίσκοπος θύμιος Καββαθάς, οΐτινες διά της φαεινής αυτών δράσεως πεφωτισμένης αντιλήψεως εξύψωσαν και ίνίσχυσαν τό 9ν σ Χεντικόν αίσθημα καΐ έλάμπρυναν τον Μητροπολιτικοί θρόνον, διά της έκτάκτον δε φιλοπατρίας των κατά τονς Χρόνους της δουλείας απέβησαν σπουδαίοι σνντελεοται της Εθνικής αποκαταστάσεως της 'Επτανήσου. Ή τοιαύτη δρασ'? *ών αειμνήστων ιεραρχών μας λάμπρυνε καϊ εκραταίωέπΐ τοσούτον την Έπισκοπήν μας, ώστε και δι ειδικών

19 30 διατάξεων διεθνούς κύρους νά περιφρουρηθώ ή ϋπαρξις χώ διατήρησις αυτής. Την λαμπράν δε ταύτην ϊστορίαν της Μητροπόλεως μας, ήτις τοααύτην εϋρεν ηχώ και τοσούτον έκαρποφόρησεν efe τα φιλόθρησκα αισθήματα των Κυθηρίων και ην διέκοψεν ό πρό τίνων ετών επιαυμβάς θάνατος τοϋ τελευταίου Επισκόπου αειμνήστου Ενθυμίου Καββαθά, κέκληται νά συνέχιση ή'υμετέρα Σεβαομιότης."Οθεν είναι ευνόητος σήμερον ή χαρά ημών τών Κυθηρίων εκ τον σπουδαίου τούτου γεγονότος, τον όποιον την ανάγκην δι 5 αλλεπαλλήλων υπομνημάτων και συντόνων ενεργειών κατεδείξαμεν είς την Πολιτείαν, διά της συμπληρώσεως της Μητροπόλεώς μας δί 'Υμών, Ιεράρχον λίαν ενάρετου και άρτιας μορφώσεως, άνταποκρινομένου τελείως είς τους πόθους και τάς προσδοκίας ημών τών Κυθηρίων. Νά εχητε δε την βεβαιότητα, Σεβασμιώτατε, δτι και το ποίμνιον, τον όποιου θα ήγηθήτε, θέλει εΐσθαι άντάξιον τον ποιμένος αντοϋ, καθόσον εμφορείται νπό άληθών θρησκευτικών αισθημάτων, και ή διδασκαλία 'Υμών θέλει άποδώσει ταχέως πλουσίους τούς καρπούς της» Εις την προσφώνησιν ταΰτην απήντησε λίαν συγκεκινημένος ó νέος Μητροπολίτης, μεθ 1 8 προσεφώνησε καταλλήλως και δ Πρόεδρος της «Κυθηραϊκής'ΑδελφότητοςΣμϋρνης» κ. Δημήτριος Μαρσέλος, εις δν διά βραχέων ωσαύτως άπήντησεν. Έν τέλει ó κ. Σωτήριος Τσαμπηράς εζήτησε την έπιείκειαν αυτοί επί τοϋ κλήρου, τον οποίον θά συνάντηση έν ΚυΟήροις. Έπήλθεν ή ημέρα καθ' ην εμελλε νά άπελθη τών 'Αθηνών, ίνα μεταβη είς την Μητροπολιτικήν αΰτοΰ έδραν. 01 έν ΠειραιεΤ Κυθήριοι μετά πολλοί) ενθουσιασμού συνέρρευσαν εις την προκυμαίαν και διά λέμβων σημαιοστολίστων προέπεμψαν αυτόν μέχρι τοϋ άτμοπλοίου, δπερ Ικπλεΰσαν του Πειραιώς μετά είκοσάωρον πλουν κατέφθασεν είς τον ορμον της'αγίας Πελαγίας, την 2 αν "Απριλίου 1923, ήμέραν της Μεγάλης Δευτέρας ενθα ó Σεβασμιώτατος άπεβιβάσθη. Είς τον ορμον τοϋτον κατήλθε προς ΰποδοχήν δ Ιερός κλήρος και

20 _ Εκκλησία 21 πολλοί των κατοίκων Γης κωμοπόλεως Ποταμού και των περιχώρων, ετι δέ και πάντες οί μαθηταΐ των σχολείων μετά *ών καί^ηγητών καΐ διδασκάλων εξήλθον προς τον αυτόν σ*οπόν, και υπό την συνοδείαν πάντων τούτων εισελθών ΓΙοταμόν κατηυθύνθη εις τον Ιερόν Ναόν της Ίλαριωιίσση ς) ένθα εψάλη δοξολογία επί τή άφίξει. Μετά δέ την δοξολογίαν προσεφώνησε τον ήμέτερον Ίεράρχην ό παρά ΤΦ Έλληνικφ Σχολείφ Ποταμοί) θεολόγος καθηγητής κ Κουκοΰλης ώς έξης: «Ευλογημένος δ έρχόμένος έν δνόματι Κυρίου». * Σεβασμιώτατε Μητροπολΐτα, Εκείνο, τό όποιον άνεφώνει χθες δ 'Ιουδαϊκός λαός προς τ ν έπισήμως εις 'Ιεροσόλυμα είσερχόμενον αρχηγον της ^ΐηρίας ημών, αυτό τούτο έκβοώμεν και ημείς εξ δλης *αρδίας προς την ' Υμετέραν Σεβασμιότητα σήμερον. Διότι την ήμέραν ταύτην σύμπασα ή Νήσος ημών πανηγυμετ άρρητου χαρας, ευφροσύνης και άγαλλιάσεως ύπο- ^Χομένη τόν διαπρυαιον του Θείου Λόγου κήρυκα, τον νχάματον του καθήκοντος Ιργάτην, τόν και ονόματι και η8άγματι Δωρόθεον, όστις και κ της γαληνιαίας αύτον Μθρφή ς πασίδήχ ως ήμϊ ν καταφαίνεται τοιούτος και δντινα Τ ιοντον παρέστησε προ εβδομάδων, προ μηνός και πλέον ή ^ άοτραπή ταχύπτερος φήμη, διαπεράσασα τό συνήθως τοϋ ΑΙγαίου πέλαγος. Αεντε τοίνυν εξ δλης καρδίας ημών χαιρετίαωμεν τόν <*ίοί<»ς αφιχθέντα και ήδη έν μέσφ ημών Ιστάμενον πανιε- $ >τα τον Μητροπολίτη ν ημών Δωρόθεον., "β? ευ παρέστητε, Σεβασμιώτατε, Ύμεις, δ εκλεκτός, 0 εοπρόβλητος, ό της άγιας ημών πίστεως και της άγαηντής ήμα>ν πατρίδος γενναίος πρόμαχος, ίνα ποιμάνψε τή ν Οεοφρονρητον ημών έπαρχίαν, από οκταετίας γρίπου χηρεύουσαν, μεταστάντος προς Κύριον του άοι-,'μον έκείνου ποιμενάρχου ημών Ευθυμίου του Καββαθά. εΐ> παρέστητε, Σεβασμιώτατε, Ύμεϊς, δ πράος, δ ποι-

21 22 Κνβ-ηραϊκή ΈπιΦεώρησις κίλοις χαρίσμαοι πεπροικισμένος, ό άπό παιδικής ήλικίαζ τά ιερά γράμματα είδώς. Πληρέστατα δε πεποίθαμεν, Σεβασμιότατε, δτι θέλετε δικαιώσει, ή μάλλον οτι θέλετε ύπερβη τάς προσδοκίας πάντων ημών. Ύπό τοιούτων δε χαρισμάτων δντος πεπροικισμένον τον ποιμενάρχον ημών, πάντες ημείς, οι το ποίμνιον αντοΰ αποτελούντες, παρακαλέσω μεν όλοψνχως τον "Υψιστον, ίνα χαρίσηται ήμιν τούτον έν ειρήνη, νγιά, μακροημερεύοντα κοί ; δρ&οτομονντα τον λόγον της Αντοΰ Αληθείας. Αμήν». Μεθ'ο ό Σεβασμιώτατος ώμίλησεν επευφημηθείς ενθουσιωδώς παρ' απάντων. Την επιοϋσαν της εις Ποταμό ν ; αφίξεώς του 3ι ν 'Απριλίου 1923, ήμέραν της Μεγάλη? Τρίτης κατηυθΰνθη εις την Πόλιν, ένθα ή Μητροπολιτική αΰτοΰ έ'δρα. Σύμπασα ή Πόλις μετά των προαστείων εναγωνίως περιέμενε την αίσίαν άφιξίν του. Πρωτοφανή? ό συναγερμός και ή διακόσμησις των οδών, καταστημάτων και οικιών δι' αψίδων, σημαιών καΐ μύρτων προς υποδοχής του Σεβασμιωτάτου. 'Αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί και κωδο>νοκρουσίαι προανήγγειλαν τήν πρ,οσεγγίζουσαν άφιξίν τον, δτε ή Πόλις σύμπασα και πολύ ά'λλο πλήθος εκ διαφόρων κωμών έξήλθον προς ΰποδοχήν αυτοί, καΐ υπό τήν συνοδείαν του ίεροΰ κλήρου, τών 'Αρχών, τών μαθητών πάντων τών σχολείων μετά τών καθηγητών αυτών και διδασκάλων καΐ του λοιποί πλήθους διηυθυνθη εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, ένθα μετά τήν δοξολογίαν προσεφώνησε τον Ήμέτερον 'Ιεράρχην ό καθηγητής κ. 'Ιωάννης Δ. Κασιμάτηζ. ώς εξής : «Πάντες οΐ Κυθήριοι ενθέρμως δεξιούμεθα την ' Υμετέραν Σεβασμιό τητα καΐ χαιρετίζομεν την σήμερον ήμέραν ι καθ' ί]ν ώς διαπρέπων του ' Υψίστου λειτουργός Αναλαμβάνετε τά ύψηλά καΐ ίερά καθήκοντα της έμπιστευθείσης Ύμϊν ιεραρχίας. "Αμφ τω χαρμοσύνφ άγγέλμαη της ίκλογής 'Υμών ώί Μητροπολίτου Κυθήρων Άπαντες οΐ έντανθα καΐ οΐ έν τ ξένγι Κυθήριοι έπεκρότησαν είς ταντην τήν λίαν ευδόκιμοv

22

23 24 Κυθηραϊπή ΈπιΦεώρησις εκλογήν. Γινώακομεν ίκ πολλών Ιστορικών περιόδων κατά πόσον ή κατίσχυσις και δ θρίαμβος τον Χριστιανισμού, δστις από τών πρώτων αιώνων αντον ήρχισε να περιστέλλη τον χείμαρρον εκείνον της ηθικής καταπτώσεως και της κοινωνικής άποσννθέσεως, εις την δποίαν περιήλθεν ή άνθρωπότης προ της κατισχόσεως τών Χριστιανικών 'Αρχών, οφείλεται κυρίως εις την εξεχουοαν διανοητικήν και ήθικήν μόρφωσιν τών Πατέρων έκείνων της 'Εκκλησίας, τών διασήμων Εκκλησιαστικών συγγραφέων και τών διαπρεπόντων κηρύκων του Θείου λόγου, οΐτινες διά τών άπαραμίλλων χριστιανικών αρετών αυτών και διά τον Αδιάλειπτου κηρύγματος του Θείον λόγου, του διαπλάσσοντος την καρδίαν και θερμαίνοντος το ακραιφνές αίσθημα της προς τον Θεόν καΐ τής προς τον πλησίον αγάπης, συνετέλεσαν εις την άνύψωσιν τής Χριστιανικής ημών Εκκλησίας, εις την ήθικήν διάπλασιν τών ασπασθέντων τάς νψίότας άληθείας τον Θείου λόγου καϊ εις την ίκ τών άποτροπαίων έκείνων κακονργιών έπελθοΰσαν κοινωνικήν γαλήνην. Ουδένα προσέτι λανθάνει κατά πόσον ή Χριστιανική ημών 'Εκκλησία Ιν ήμέραις ίθνικών συμφορών παρέστη τω "Ελληνι μήτηρ θερμή, προάγγελος μελλούσης γαλήνης, παρήγορος παραστάτις τών 'Εθνικών Αγώνων. "Εργον έθνικώτατον και Ιερώτατον, τό όποιον σννετελεϊτο νπό τών εύπαιδεύτων και χριστιανικώς μεμορφωμένων λειτουργών τον ' Υψίστου, οΐτινες άείποτε έδίδασκον, ενουθέτονν, ηύ λόγου ν. 'Υπό τοιαύτης λοιπόν συναισθήσεως άγόμενοι, νπό τής συναισθήσεως τοσούτων Ιστορικών λόγων, μαρτυρούντων άριδήλως την λίαν ευεργετικήν έπίδρασιν εν πάσιι κοινωνία τών ούτω μεμορφωμένων ανωτέρων κληρικών, ΰποδεχόμεθα σήμερον την Ύμετέραν Σεβάσμιοτητα, τόν Ύμέτερον Μητροπολίτην, ελκοντα και τό γένος έξ Ιστορικής και ενδόξου Νήσου, τής όποιας τά μεγάθυμα τέκνα κατά τόν ύπίρ ανεξαρτησίας Ιερόν άγώνα πάν δ,τι εΐχον προσέφερον εις τόν β ωμό ν τής ελευθερίας, τό παν υ π}, ρ Πίστεως καϊ Πατρίδος. 'Αναλογιζόμεθα τάς ίγνωσμένας χριστιανικής' Υμών άρε-

24 _ Εκκλησία 25 τα?> τήν εξ έχον σαν διανοητικήν και ηθική ν Υμών μόρφωκαι προσβλέπομεν εις το μέλλον μετά της πεποιθήσεως, δτε έπινενσει θεία περιεβλήθητε και το Ύψηλόν Αξίωμα τον \ίεράρχου, θέλετε άνενδότως έργααθή υπέρ τής Ετέρας 'Εκκλησίας, νπερ παντός θρησκεντικοΰ και κοινωνού ζητήματος χρηζοντος απαραιτήτου βελτιώσεως. Πεποίθαμεν ετι, δτι συν τ φ χρόνο) έν τή ιερά ' Υμών ^«ατολ^ και ώς εγκριτον έκάατοτε μέλος τής'ιεράς Συνόδου Εκκλησίας τής 'Ελλάδος θέλετε καθολικώτερον δράσει Μετα τή ς λοιπής 'Ιεραρχίας ύπερ τής δλης 'Ορθοδόξου Μηνικής *Εκκλησίας, ίνα το ήμέτερον "Εθνος διά τής άνυ- Ψωσεαις αυτής εις τήν εμπρέπονσαν περιωπήν δννηθή ποτε είς τήν ηθική ν ίκείνην βαθμίδα, ϊκ τής όποιας $ήρτηι αι και ή εθνική ευημερία. ) Πάντες ήδη ικέτηρίους προς τον "Υψιστον άπενθύνομεν δπως ένισχνη τήν Ύμετέραν Σεδασμιότητα εν τή Τρώσει τής ίεράς ' Υμών αποστολής και κρατννη τήν ποι- Μηντικήν ράβδον, τήν όποιον ή Πολιτεία Σας ενεπιατεύθη τών πιζήλων'αρετών'υμών, ίνα ποιμαίνητε τό ~^9< στιανικόν ' Υμών πλήρωμα και καθοδηγήτε ίπι τάς αθεΐας όδοΰς τής'ορθοδόξου ημών Πίστεως».. Είτα δέ δι'εξόχου λόγου άνεπτΰχθη υπό του Σεβασμιωτ«του δ προορισμός και τά καθήκοντα του Ίεράρχου, δι" δ ν ^εσπάσατο τάς ενθουσιώδεις επευφημίας απαντος του συμπεπυκνωμένου πλήθους*. Πάνδημος ύπήρξεν ή εκδήλωσις Χ«ρας άπεριγράπτου επί τή προσκτήσει τοιοΰτου ίεράρχου, ^Ρρς δν προσβλέπομεν μετά πεποιθήσεως, δτι συν τψ Χρονφ θέλει άνενδότως εργασθή προς βελτίωσιν παντός Ρησκευτικοΰ καί κοινωνικού ζητήματος χρήζοντος βελτιώ-? ε ως. Καί ήδη, άφ' ης αγαθή τύχη έγκατέστη παρ" ήμίν, ή δηλωθείσα εν οΰτω βραχεί χρόνφ ζωτική δράσίς του καί * Τόν έν λόγφ ένθρονισιήριον λόγον του Σεβασμιωτάτου Μητροτου δημοσιεύομεν όλόκληρον έν τφ έπιστημονικφ μέρει του φόντος τεύχους (σημ. Κ. Ε.).

25 26 Κυθηραίκή Έπι/θεώρησις σύντονος μέριμνα περί παν έργον χριστιανικόν και κοινωφελές επιστέφει τάς ημετέρας προσδοκίας και έπισπάται όσημέραι τον βαθυτατον σεβασμόν καΐ την ΰπερβάλλουσαν άγάπην προς τοιούτον διαπρέποντα Ίεράρχην. ΐαΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΣΙΜΛΤΗΣ Καθηγητή; Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ό νέος Μητροπολίτης αμα τη παραλαβή της Μητροπόλεως εκ του τέως Μητροπολιτικού Επιτρόπου πανοσιωτάτου πρωτοσυγκέλλου κ. Νικάνδρου Πετροχείλου και τη άναλήψει των Ιερών του καθηκόντων έπεδείξατο ευθύς αμέσως άφθονα τά δείγματα της ακαμάτου του δραστηριότητος και φιλεργίας. Τά δείγματα ταΰτα βραχΰτατα φδε συνοψίζομεν: Οϋτα> 1. "Ηρξατο περιοδεύων ανά τά χωρία της Νήσου, ιερουργών εν τοις Ναοϊς, κηρύσσων τον Θείον Λόγον, νουθετών, διδάσκων. Έπεσκέφθη μέχρι τοϋδε τον Ποταμόν, Μητατα, Λογοθετιάνικα, Μυλοπόταμον, Καρβουνάδες, Φατσάδικα, Κάλαμον*, Στραπόδι ίερουργήσας και κηρΰξας εΐς πάντα ταΰτα. Εντός του θέρους θέλει επισκεφθη πάντα τά χωρία της νήσου καΐ εντός ολίγου καΐό τελευταίος κυθηραϊκός συνοικισμός θά ΐδη άρχιερατικήν λειτουργίαν και θ' άκουση ιόν Θείον Λόγον εκ τών χειλέων του Ίεράρχου του. 2. Προς εΰχερεστέραν διεξαγωγήν της υπηρεσίας της Μητροπόλεως διήρεσε την Νήσον εις 4 περιφερείας, εις έκάστην τών οποίων διώρισεν ώς επόπτην ένα τών ιερέων, δστις μεταβιβάζει είς τους ά'λλους ιερείς τάς διαταγάς της Μητροπόλεως. ΑΙ περιφέρειαι αΰται είσί: 'Η πρώτη περιφέρεια εκ τών κοινοτήτων Κυθήρων, Λιβαδίου και Κοντολιανίκων επόπτης ό αΐδ. ιερεύς Σπ. Καλλίγερος. Ή δευτέρα * 01 γέροντες Καλαμΐται άναφέρουσϊν, δτι ουδέποτε άλλοτε μετέβη Δεσπότης εις τό χωρίον των οϋτε και ήκουσάν ποτε παρά τών παλαιοτέρων των δτι είς παλαιοτέραν τυχόν έποχήν μετέβη.

26 _ Εκκλησία 27 εκ των κοινοτήτων Ποταμού, Καραβά, Αογοθετιανίκων και Αρωνιαδίκων επόπτης ό αίδ. Κυριάκος Χλαμπέας. Ή. τβιιη εκ των κοινοτήτων Μητάτων, Φριλιγκιανίκων, Φραΐσιων και Βιαραδίκων επόπτης ό αίδ. 'Αντώνιος Σκλάβος. Η τετάρτη εκ των κοινοτήτων Καρβουνάδων, ΙΙιτσινιανίκων *«ι Μυλοποτάμου' επόπτης δ αίδ. Θεόδ. Κασιμάτης. 3. Δεν επαυσε συμπληρών τό επ' έκκλησίαις θεΐόν του ^ήρυγμα δι' εγκυκλίων προς τό πλήρωμα της Μητροπόλεως δηγιών του άναγινωσκομένων εν τοις ίεροΐς Ναοΐς., 4. Προέβη είς την ΐδρυσιν 'Εκκλησιαστικού Συνδέσμου Κυθηροις, ον συγκροτοϋσιν άπαντες οί ιερείς της Νήσου. Αο καταστατικό ν του Συνδέσμου τοΰτου υπεβλήθη είς τό Πρωτοδικείο ν προς εγκρισιν. "Αμα ως έπιστραφή εγκεκρι- Μ-ενον θέλουσιν επακολουθήσει αί άρχαιρεσίαι αύτοϋ. Ώς ήμεραν εορτής τοϋ Συνδέσμου ώρισε την ήμέραν των Αγίων 'Αποστόλων 30 'Ιουνίου π. ή. Κατά την ήμέ- Qαν ταΰτην έν ασφυκτική συρροή τοϋ πλήθους ίεροΰργησε μεγαλοπρεπέστατα μετά 12 Ιερέων καΐ του διακόνου του έν tερφ ναφ της 'Αγίας "Αννης εν τη Πόλει, έξεφώνησε εμπνευσμένον περι ϊερωσΰνης λόγον. Μεγαλοπρεπής λειτουργία κατά τήν αυτήν ήμέραν έγένετο και έν τω ναφ της Ιλαριωτίσσης έν Ποταμφ, καθ' ήν ίεροΰργησαν 10 ιερείς Τοϋ τέως δήμου Ποταμίων. 5. Άνασυνέστησε τό Εκκλησιαστικό ν Δικαστήριον της Μητροπόλεως, οπερ υπό τήν προεδρίαν του συνεκρότησεν εκ των αίδ. Ιερέων Παν. Παναρέτου οικονόμου, Εΰαγ.Κρίσακελλαρίου, Γεωργ. Πετροχείλου χαρτοφΰλακος και Καλλιγέρου πρωτεκδίκου ως τακτικών μελών και έκ!5 ν αίδ. ιερέων Κυρ. Χλαμπέα ίερομνήμονος και Άντ. Σλάβου σκευοφΰλακος ώς αναπληρωματικών. Οΰδενός Μεταξύ τοϋ κλήρου άναφυέντος είς οΰδεμίαν μέχρι τοϋδε υνεδρίαν τό έν λόγφ Δικαστήριον συνήλθε. 6. Άπέστειλεν είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν 'Αθηνών δραχμας έξ εράνου ένεργηθέντος δια περιφοράς δίσκου κατά τήν ήμέραν της Μ. Παρασκευής έν τοις Ιεροίς ναοΐς της

27 28 ΚυθηραΙκή Έπιθεώρησις πόλεως και των κυριωτέρων χωρίων υπέρ των οικογενειών ιών πνιγέντων κατά τό έπισυμβάν την 13 Ί ν Μαρτίου 1923 ατύχημα παρά την Ψυττάλειαν, δραχμάς δέ 600 ε'ις την αυτήν Μητρόπολιν εκ περιφοράς δίσκων εϊς δλους τους ιερούς Ναούς τής Νήσου κατά την Κυριακήν του Τυφλοΰ Ε' μετά τό ΓΙάσχα υπέρ του έν Καλλιθέα Οίκου Τυφλών. 7. "Αλλά τό λαμπρότερόν ση μείον τής μέχρι τούδε όλιγομήνου του δράσεως ύπήρξεν ή ΐδρυσις τοΰ «Αγαθοεργού Ταμείου Κυ&ήρων ή Μυρτιδιώτιοσα». Τό ταμεΐον τοΰτο σκοπεί «την περίθαλψιν και ύλικήν άρωγήν των απόρων καΐ δντως πτωχών οικογενειών τής Νήσου καΐ την ϊδρυσιν Νοσοκομείου ή 'Ορφανοτροφείου, έφ'δσον ήθελον επαρκέσει προς τούτο οί πόροι αυτού». Ή συμφώνως τφ κατωτέρω δημοσιευομένφ δργανισμφ «Διοικούσα Έπι Τ τροπή» τού Ταμείου άπετελέσθη υπό την προεδρίαν του έκ των κυριών Καμίλλης Α. Κοντολέοντος και Μαρίκας Γ. Καλλιγέρου καΐ των κ. Διον. Γ. Καλούτση και Γεωργ. Φαρδοΰλη. Ή δέ Υποεπιτροπή Ποταμού υπό την προεδρίαν τοΰ εκεί 'Αρχιερατικού 'Αντιπροσώπου Αιδ. ιερέως Κυριακού Χλαμπέα έκ τής κυρίας Βρετής Μ Μεγαλοκονόμου και τού κ. Βρετού Παναρέτου. Πόροι τοΰ Ταμείου έκτος τών άλλων έν τφ Όργανισμω άναγεγραμμένων είσι και «αί εισπράξεις: α') αί έκ τών κυτίων τών έν έκάστφ Ίερφ Ναφ άποτιθεμένων β') αί έκ δίσκων έν τοις ίεροϊς Ναοίς τής Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων». Προς τον σκοπόν χής άποθέσεως έν τοις Ναοΐς τών κυτίων τοΰτο)ν και τής περιφοράς αυτών κατά τάς Κυριακάς και τάς έορτάς ή Α. Σ. απηύθυνε την έξης έγκΰκλιον. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΧΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λ. 67, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣ "Απαντα τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών έν τή καβ' 'Ημάς 'Iepqc Μητροπέλει Ενοριακών Ναών, τους Έπι-

28 _ Εκκλησία 29 τρόπους των Συναδελφικών τοιούτων καΐ τας 'Επιτροπή των Ίερων 'Ιδρυμάτων. Εύαγγελικδν και α μα κοινωνικόν καθήκον έπιβάλλεται παντι τω ' Ορθοδόξω ή φιλαλληλία. Ή Χριστιανική αγάπη, τ ϋ πράξει έκδηλου μένη προσωποποιείται έν τή φιλάνθρωπε και τ ή μερίμνη υπερ των άδυνάτων και των πασχόντων. * Εκκλησία από Θεού ιδρυθείσα και τή Χάριτι Αύτοϋ Ό*ιαζομένη καΐ την διδαακαλίαν Αυτού διά μέσου των αΐώνοΐν κηρύττουαα, δεν επαυσεν Ασκούσα πάντοτε την φιλανϋμ<απίαν και ταύτην ώς ιεράν υποθήκην τοις πιστοϊς κληρο- οτοϋσα, ώς γνώρισμα τών Αληθών του Χρίστου οπαδών. Τή φωνή ταύτη ακολουθούντες έθεωρήσαμεν Ικ τών πρώτων 'Ημών καθηκόντων την ΐδρυσιν 'Αγαθοεργού Ταμείου υπό την έπωνυμίαν *Η Μυρτιδιώτιοσα» σκοπόν εχοντεζ την ασκησιν της φιλανθρωπίας έν τή καθ' Ημάς θεο- <όατφ Μητροπόλει. Τούτο έγκυκλίως γνωρίζοντες τοις ' Εκκλησιαστικοΐς Συμβονλίοις και ' Επιτρόποις τών τε 3 Ενοριακών και τών Συνα- 4<ρικώι> Ναών, αμα δε και ταϊς 'Επιτροπαϊς τών 'Ιερών ιδρυμάτων έν τή καθ' "Ημάς Ίερα Μητροπόλει, προαγόμεθα ν<ι συστήσω μεν τούτοις, δπως συνεργήσωσι μεθ' Ημών εις ^εάρεστον τής φιλανθρωπίας έργον και παραστώσι βοηθοί διά του Ταμείου τούτου έπιδιωκομένης Ανακουφίσεως *<ον ένδεών καΐ τών δυστυχών Αδελφών ήμών. Προς τούτο εγνωμεν ίνα συστήσωμεν ύμϊν: 1) Την αναy ραφή ν αναλόγων πιστώσεων έν τοις ίτησίοις προϋπολογι- μοΐς τών 'Ενοριακών Ναών κα\ τών 'Ιερών 'Ιδρυμάτων ν/* ε 9 του 'Αγαθοεργού Ταμείου «Ή Μυρτιδιώτισσα»' καϊ J Τήν περιφοράν κυτίου, δπερ δέον νά ή ίσφραγισμένον, ανα πασαν Κυριακήν και τάς μεγάλας έορτάς είς απαντας TovS 'Ιερούς Ναούς και τά 'Ιερά Ιδρύματα και δπερ θέλει π^ραμένει έν τω Ναφ, τήν κλείδα δ' αυτού υπό Ατομικήν ΐνθύνην θέλει κρατεί δ 'Εφημέριος Ιερεύς. Καϊ οΐ μϊν 'Εφημέριοι έν τω τέως δήμφ Κνθηρίων θέ- Α ναι παραδίδει τάς είσπράξεις κατά μήνα προς Ήμας, οι δε

29 30 Κνθηραϊκή Έπιθεώρησις εν τφ τέως δήμφ ΙΙοταμίων είς τον Ήμέτερον ν Ποταμφ Αρχιερατικοί' Άντιπρόσωπον, πρόεδρον της έκεϊ υποεπιτροπής. "Εχοντες πλήρη βεβαιότητα, δτι Θέλετε συντελέσει το εφ' Ύμιν προς ϋποοτήριξιν του Ταμείου τούτου και ενόόωοιν του Ιεροϋ και κοινωφελούς σκοπού, πρός ον τοϋτο άφορα, ευλογοΰμεν ' Υ μας πατρικώς. (Τ. Σ.) + Κυθήρων ΔΩΡΟΟΕΟε Αί κατά τά ανωτέρω ένεργηθεΐσαι εισπράξεις του Ταμείου κατά τον μήνα Ίοΰνιον 1923 και μόνον εις τάς κοινότητας Κυθήρων και Λιβαδίου, καθ' δσον αί των άλλων κοινοτήτων δεν ειχον κατά τό τέλος τοΰ μηνός αποστολή, έ'χουσιν ως έξης: Έκ της άποθέσεοις και της περιφοράς τοΰ κυτίου έν τφ Ναφ τοΰ Εσταυρωμένου έν τή Πόλει Κυθήρων.... Δραχ Όμοίως έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος έν τη αύτη πόλει» Έκ χής περιφοράς δίσκου κατά τήν λειτουργίαν της εορτής των "Αγίων 'Αποστόλων έν τφ Ναφ της Αγίας "Αννης έν τη αύτη πόλει» Έκ της άποθέσεως και της περιφοράς χοΰ κυτίου έν τφ Ναφ τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου εις Στραπόδι.» 62. Όμοίως έν τφ Ναφ 'Αγίου Νικήτα είς Κάλαμον.» Όμοίως έν τφ Ναφ της Κοντελετοΰς είς τό Λιβάδι.» Όμοίως έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος είς τό Λιβάδι.» Έκ δωρεάς της κυρίας Ελένης Π. Μασέλου...» 100. Όμοίως 'Ανωνύμου εύσεβοΰς Κυρίας» 50. Έκ δωρεάς τοΰ έκ Φρατσίων κ. Μιχ. Λεονταράκη κατά τήν εκδοσιν τής αδείας των γάμων του..» 15. "Ητοι έν όλφ Δραχμαί 549.9δ Ή πρώτη πράξις τοΰ 'Αγαθοεργού Ταμείου ΰπήρξεν ή εγκρισις χορηγήσεως άπό 1 ης Σεπτεμβρίου 1923 υποτροφίας 60 δραχμών κατά μήνα είς τον άρτίως έκ τοΰ Ελληνικού Σχολείου Ποταμού αποφοιτήσαντα μαθητήν "Οθωνα Χριστοφίλην έκ Λογοθετιανίκων, χρηστόν και έπιμελέστατον,

30 _ Εκκλησία 31 δέ οίκογενείας στερούμενης των οικονομικών μέσων, ων θά έστελλε αυτόν εις τό Γυμνάσιον της Πόλεως. Δια την χορήγησιν της υποτροφίας ταύτης ή Επιτροπή έλα β εν ^ ^οψει της ύποβληθεΐσαν αΐτησιν τοΰ ε'ιρημένου μαθητού, (/ ι ήζ επικαλούμενος οΰτος την άρωγήν τοΰ Ταμείου εδήλου ϊ ι > εϊς περίπτωσιν καθ' ήν τη βοήθεια αύτοΰ περάτωση ϊ01? σπουδάς του εξερχόμενος ήμέραν τινά έκ τοΰ Πανεπι- τί ΐμίου ή οίλλης τινός 'Ανωτέρας Σχολής, θέλει αφιερώσει εαυτόν εις τήν εξυπηρέτησιν τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, ^καθιστάμενος προς τοΰτο εν τη Νήσφ, προς δέ και τάς ^(?Μ ας επι τοΰ αντικειμένου τοΰτου συστάσεις των καθηγητών τοΰ Γυμνασίου και τοΰ Ελληνικού Σχολείου Ποταμού, Οίτινες παρέστησαν εις τήν Α. Σ. τά τής χρηστότητος, ευφυΐας επιμελείας τοΰ έν λόγφ μαθητού. Η πραξις αΰ ι η τίμα ιδιαζόντως τήν Διοικούσαν Έπι- *(?οπήν τοΰ Ταμείου και παρέχει τάς ελπίδας, δτι μέ τό αυτό ετικόν πνεΰμα θέλει εξακολουθήσει διαθέτουσα τους πότοΰ Ταμείου έρχομένη πρωτίστως αρωγός εις τήν φερο- Ι*ενην προς τά εμπρός κυθηραϊκήν νεότητα. ν Τούτων ενεκα ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» τρέφουσα χρηστοτέρας δια τήν εν λόγφ άγαθοεργόν Όργάνωσιν '^ίδας δηλοϊ, δτι μετ' άνυποκρίτου χαράς θέλει παράσχει ^τοτε τάς σελίδας της προς εξυπηρέτησιν των δ'ντως άγαοεργών αυτής σκοπών, προς δέ συνιστά τοις απανταχού υ"ηρίοις νά συνδράμωσιν ΰλικώς καΐ ηθικώς αυτήν, ινα " Σ. ταχέως δυνηοή και άγάγη είς αΐσιον πέρας δ,τι υπερ τοΰ Τόπου εν νφ έχει. Μεταξύ των πρώτων δ' αύτοΰ λιμνών έ'σεται ή ΐδρυσις Νοσοκομείου, τοΰ οποίου τοσαυ- Ιϊ1 ν > ως γνωστόν, ανάγκην εχει ή Νήσος. Ο 'Οργανισμός τοΰ Άγαθοεργοΰ Ταμείου μετά τής ^ταχθείσης εν τή εν ίδιαιτέρφ φυλλαδίφ έκδόσει αύτοΰ ^κλήσεως προς τους έν τή Nήσq> και τούς απανταχού γής ^^ηρίους, έ'χει ώς έ'πεται:

31 32 Κνθηραϊκή Έττιθεώρησις Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣ Τους έν τη νήβω Κυθήρων και τους απανταχού γης Κυθηρίους. Τέκνα έν Κυρίψ άγαηητά, Ή φιλανθρωπία υπήρξε πάντοτε τό πρώτον γνιύρισμα της Εκκλησίας τοΰ Χρίστου, Όστις θεμελίωσε την πίστιν επί της αγάπης. Ή 'Εκκλησία κατά ταύτα φυσικός παραστάτης ιών πτωχών αδελφών ανέκαθεν έν τφ βίφ Αύτής εθεσε τηλαυγές πρόσωπον της δράσεως Αύτής τήν άγαθοεργίαν, όργανώσασα από της ιδρύσεως Αύτής κάλλιστα ιδρύματα προς τοΰτο και διανοίξασα τάς θερμός πτέρυγας Της προς τά πάσχοντα τέκνα Της, Ινα θερμάνω και ανακούφιση αύτά άπό τάς ταλαιπωρίας τοΰ βίου. Και αυτός δέ ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός άπήτησεν άπό τούς πιστούς λατρευτός Του τήν άγαθοεργίαν εμπρακτον, ώς είλικρινη έκδήλωσιν τοΰ νόμου της αγάπης. Θεωρεί μάλιστα τήν άγαθοεργίαν ώς άπονεμομένην εις τό ίδιον Αύιοϋ πρόσωπον, διό και λέγει - «έφ' δσον έποιήσατε Ινί τούτων τών αδελφών μου των ελαχίστων, έμοί έποιήσατε». Πρώτος δέ Αύτός προσέφερε τήν ζωήν Του ώς θυσίαν αγάπης ύπέρ το& κόσμου. Ουδέν άρα σπουδαιότερον καθήκον διά τόν άληθινόν Χριστια νόν άπό τήν φιλάνθρωπον συμπάθεια ν ύπέρ των αδελφών ημών τών ελαχίστων. Ύπό τήν άντίληψιν δτι ή Εκκλησία οφείλει νά καλλιεργή τάς αρχάς ταύτας έν ιή κοινωνί^. και νά οργανώνω τήν φιλανορωπίαν, ώστε εύσκόπως και μεθοδικώς νά διακονήται ή πρός τόν πλησίον αγάπη, ίδρύααμεν Άγαθοεργόν Ταμεϊον τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων ύπό τήν έπωνυμίαν «Ή Μυρτιδιώτισσα». Τό ίδρυμα τούτο θά καταβληθώ φροντίς ώστε μέ τό φιλανορωπικόν σύστημα ιό όποιον θά αναπτύξω νά ανακουφίζω τήν ανθρωπινή ν δυστυχίαν, ήτις κατά τούς παρόντας καιρούς, λόγφ τών περιστάσεων, έμφανίζεται ύπερπλεονάζουσα και συρομένη πυκνή και συντετριμμένη άνά τήν ήμετέραν Πατρίδα. 'Εκτός δέ τούτου θά προσπαθήσωμεν ώστε τό ίδρυμα τοϋτο νά αποδώσω Αετικόν καρπόν, ΌρφανοτροφεΧον, έν τφ όποίφ θά άνατρέφωνται ορφανά έκ τής ήμετέρας Θεοσώστου παροικίας καταγόμενα και θά λαμβάνωσιν άνάλογον μόρφωσιν, ώστε νά άποβώσι καλοί Χριστιανοί καΐ ένάρετοι πολχται διά τήν Έκκλησίαν και τήν Πατρίδα και ΝοσοκομεΤον κατά τάς παρουσιασθησομένας άνάγκας

32 'Εκκλησία 33 τόπου ημών. Έκ της ύποατηρίξεως δέ των απανταχού αγαπητών 'ΜΜίηρίων έξιιρτηοη ή σύστιιοις και ή λειτουργία τούτου., Βέβαιοι οτι ή φωνή της 'Εκκλησίας 0«γίνιι ευμενώς ακουστή τάς ευσεβείς και φιλαγάίΐους ψυχσς των αγαπητών ημών έν Κυρίφ τ^κνο)ν κα τι ή τρυφερά παράκλησις της Μητρός 'Εκκληαι«ς θέλει γίνει εύχαρίστως αποδεκτή πορ' αύιών, ώσιε προΰύμως "Οι γενναίως νά ΰποσιηρίξωσι τό ΆγαΟοεργόν Ταμεΐόν της, ίνα το,,το άποβγί της δυστυχίας ιό σχυρόν στήριγμα κα'ι της έν άφανείςι "ιεναζοΰσης φιλότιμου πενίας ή γλυκεία παρηγορία, άπιναύνομιν πατρικήν ημών ταύτην εκκλησιν πρός τό ευσεβές κα'ι άγαπητόν Ί(»ων ποίμνιον, επικαλούμενοι τήν συνδρομήν αΰτοϋ προς εΰόδωσιν θεαρέστου τούτου έργου. Έπί τούιοις δ' εΰχόμεβα ίνα ή χάρις Τ ν Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου και ή αγάπη του Θεού και ΙΙατρός *β ή κοινωνία του 'Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ύμών. Έν Κυβήροις 12η Άπβαΐου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ t Ό Κυθήρων ΔΩΡΟ ΕΟ «Ταοτα εντέλλομαι ύμΐν, ίνα αγαπάτε &λλήλβυ$>. (Ίωάν. ΙΕ' 17) Αρ&ρον 1. 'Ιδρύεται έν τη Ίερφ Μητροπόλει Κυθήρων Άγαοεργόν ϊαμείον υπό τήν έπωνυμίαν «Ή Μυρτιδιώτισσα». Αρ&ρον 2. Σκοπός τούτου είναι : 1 Ή περιθαλψις και ή υλική αρωγή τών απόρων και δντως πΐωχών οικογενειών της Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων., Ή ΐδρνσις 'Ορφανοτροφείου η Νοσοκομείου, εφόσον ήθελον Αρκέσει πρός τοϋτο ο! πόροι αΰτοϋ., ΙΙ&θον 3. Τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον βοηβεΐ τάς πόρους ί'ρ 1 0ϊ 'Τ(ος πτωχάς οικογενείας κατά τήν έκτίμησιν της Διοικούσης ^ΐιτροπής και κατά τάς άνάγκας τών οίκογενειών τούτων είτε είς Χ^μα είτε είς είδος. >, Αρϋ-ρον 4. "Ερχεται ωσαύτως άρωγόν είς τά άτομα τά έχοντα ν «γκην άμεσου αντιλήψεως και βοηθείας είς εκτάκτους αυτών εο ι οχάοεις (οίον αιφνίδιου γάμου, φυλακίσεως δια χρέη κλπ.). 5. 'Επίσης ερχεται άρωγόν είς οικογενείας, τών "οίων ή Οέσις δέν επιτρέπει νά τείνωσι χείρα πρός βοήΰειαν. _ Ά-βϋ-βον β. Παρέχει τά μέσα δια τους τοκετούς τών συζύγων Τ(ον Απόρων. Μεριμνφ επίσης πρός έξεύρεσιν εργασίας αναλόγου 3

33 34 προς τήν θεσιν των τοιούτων οικογενειών, έφόσον ήθελον τοΰτο άποδεχΰή και αΰιαι. "Αρϋρον 7. 'Υποχρεούται νά παρέχω εις τούς απόρους ασθενείς ίατρόν. φάρμακα και πασαν σχετικήν βοήθειαν μέχρις άναρ ρώαεως αύτών. 'Εάν δ'ή ασθένεια παραταθή, μέριμνα ή ΔιοικοΰΟ Επιτροπή περί εισαγωγής του ασθενούς εις νοσοκομείον, εφόσον έπιτρέπουσι πρός τοΰτο οί πόροι του Ταμείου. "Αρϋρον 8. Προνοεί έν περιπτώσει Όανάτου περί τής κηδεία? του θανόντος, πρός τούτο δέ ή Διοικούσα 'Επιτροπή συνεννοεττα 1 μετά των αρμοδίων Άρχων, συπληροϋσα τά σχετικά έξοδα ή έν άνάγκη καταβάλλουσα αύιά έξ ολοκλήρου. "Αρϋρον Θ. Προστατεύει και βοηθεί τους αποδεδειγμένο)? ανικάνους πρός έργασίαν διά παροχής αναλόγων βοηθημάτων. "Αρϋρον 10. Συντελεί εις τήν άποκατάστασιν απόρων ν.«1 ενάρετων νεανίδων, προτιμωμένων των ορφανών και άπροστατεύτων "Αρϋρον 11. Παρέχει είς τά ορφανά πτωχά παιδία τάς σχολικάς έγγραφάς και τά απαιτούμενα βιβλία. Είς έκεϊνα δέ τά όποιο ήθελον διακριθή έπί αρετή και επιμελείς δύναται νά δίδη και χρηματικά βραβεία. "Αρϋρον 12. Έν περιπτώσει έπαρκείας των πόρων αΰτοϋ δύναται τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον νά παρέχη άτοκα δάνεια είς πτωχούς βιοπαλαιστάς δι' άγοράν ίππων, αμαξών, λέμβων καΐ γενικώς χρησίμων εργαλείων δι' έργασίαν πρός επανάληψιν αύτής. "Αρϋ-ρον 13. Πόροι του 'Αγαθοεργού Ταμείου είναι: 1. Αί μηνιαίαι συνδρομαί τών φιλάνθρωπων προαιρετικώς. 2. ΑΙ δωρεαί. 3. Οί έρανοι. 4. Τά κληροδοτήματα. 5. Αί εισπράξεις: α') Αί έκ τών κυτίων τών έν έκάστψ Ίερψ Ναφ άποτιθεμένων - β') αί έκ δίσκων έν τοις Ίεροίς Ναοΐς τής Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων. 6. Αί είσφοραί τών 'Ιερών Ναών και ιδρυμάτων, αί άναγεγραμμέναι εκάστοτε έν τοις έτησίοις αυτών προϋπολογισμοΐς. "Αρϋρον 14. Τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον διευθύνεται ύπό πεν; ταμελοϋς επιτροπής, ήτις ονομάζεται «Διοικούσα Έπιτροπή>. Και Πρόεδρος μεν ταύτης είναι ό Μητροπολίτης, μέλη δέ δύο Κυρίαι και δύο Κύριοι οριζόμενοι άνά τριετίαν υπό του Μητροπολίτου Δύνανται τά αυτά μέλη νά όρισθώσιν έκ νέου. "Αρϋρον 15. Ή 'Επιτροπή αυτή εδραν έχει τήν τής Μητροπόλεως. Συνιστάται όμως πρός τον αύτόν σκοπόν 'Υποεπιτροπή έν Ποταμφ Κυθήρων όριζομένη υπό τοϋ Μητροπολίτου και αποτελούμενη έξ ενός Κυρίου, μιας Κυρίας και του 'Αρχιερατικού Αντιπροσώπου ώς Προέδρου. Ή διάρκεια και ταύτης ορίζεται τριετής.

34 _ Εκκλησία 34 "<*'ι 1 ~~ Ή 'Υποεπιτροπή αΰτη ΐ)ά διακονή έν Ποταμφ α 5 λογοδοτ^ είς τήν Διοικούσαν Επιτροπή ν ετησίως, ένισχυο-, η οικονομικώς έν ανάγκη παρά της «Διοικούσης Επιτροπής», «τεινομένου του κύκλου χής εργασίας αύτής ταύτης είς τήν περί- «"«ν του τέως δήμου Ποταμίων. Της 'Υποεπιτροπής ταύτης ϊ( *ι νά προεδρεύση και ό Μητροπολίτης. πλ», Τόν Μητροπολίτην απόντα ή κωλυόμενον άνα- ΙΡοΐ ει ς τω ν Ιερέων της έδρας οριζόμενος υπ' αύτοϋ. Αβΰρον 18. Τήν τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών εκάστου τελείται άρχιερατικόν μνημόσυνον του 'Αγαθοεργού Ταμείου θ των δωρητών, συνδρομητών και έν γένει ευεργετών αύτοϋ, έν δέ ωμ οπόλει Ποταμού τήν τελευταίαν Κυριακήν τοϋ μηνός 'Ιουλίου. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΑΥΤΩΝ Οί εν ενεργεία ιεροί ναοί, εν οίς τελείται ή θεία λεικαθ" έκάστην Κυριακήν ή λόγφ ελλείψεως έπαρ- χ >υ ί ιερέων ανά 15 ή 22 ημέρας τυγχάνουσι πάντες Όκτη τ0( συναδελφικοί, πλην πέντε μόνον ενοριακών, οιτινες ι> ν( * 1: δ τοΐ3 Εσταυρωμένου Χρίστου έν τή Πάλει, ό της ιμήσεως της Θεοτόκου (Κοντελετοϋς) έν Λιβαδίφ, ό της,^ωοδόχου Πηγής (Ίλαριωτίσσης) εν Ποταμω, δ της 'Αγίας Ρΐαδος έν Κατσουλιανίκοις της κοινότητος Λογοθετιανίδ του 'Αγίου Θεοδώρου ε'ις Πιτσινάδες της κοινότητος ^ρωνιαδίκων και δ της "Αγίας Τριάδος εις Μητάτα. Οί. 9<>υργοϋντες εφημέριοι είναι 28 έν δλφ οι εξής: δ πανοσ. 1κανδρος Πετρόχειλος πρώτοσΰγκελλος και οί αίδεσ. ιερείς " " Γεώρ. ΓΙετρόχειλος, Σπυρ. Καλλίγερος, Μιχαήλ Λουράνι ζ> 'Ιάκωβος Κασιμάτης, Έμμ. Μασέλος, Μήνας Μαρέν- Θεόδ. Κασιμάτης, ίερομ. Βασ. Γλυτσός, Γεώρ. Στάθης, εοδ. Μεγαλοκονόμος, Κοσμάς Λενταράκης, Παν. Μεγαλορ )ν όμος, Κοσμάς Κοντολέων, Γεώργ. Κασιμάτης, Γεώργ. ^«λανάκης και Έμμαν. Λουράντος, έν δλφ 17 έν τφ τέως ημφ Κυθηρίων, οί δέ λοιποί 11 έν τφ τέως δήμφ Ποτάμιων, ήτοι οί α'ιδεσ. κ.κ. Παν. Πανάρετος οικονόμος, Κυρια- Χλαμπέας, Διον. Κουλεντιανός, Άπόστ. Μουλός, Μηνάς ^«Ύονέζος, Ίω. Σκλάβος, Ίω. Καστρίσιος, Άντ. Σκλάβος,

35 86 Κνθηβαΐκή Έπι/θεώρησις Εΰ. ΚρΗίαρης, Παΐσιος Διακόπουλος καΐ Μήνας Κορωναΐοζ Πλην των ανω ναών ΰπάρχουσιν εν τη Νήσφ καΐ πλεΐ«1 " δσα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια, εξ ών πολλά ιυγχάνου" 1 λίαν ενδιαφέροντα από επιστημονικής απόψεως**. Περί τή ν μελέτην και επιστημονικήν περιγραφήν πάντων τούτων θέλε 1 εις προσεχείς τόμους της άσχοληθη ή «Κυθ. Έπιθεώρησιζ» Τά κατά τους ανωτέρω μνημονευθέντος εν ενεργεί Ιερούς Ναούς εχουσιν ώς εξής κατά Κοινότητας. Κοινότης Κυθήρων. 1. Ό Μητροπολιτικός Ναός τον 'Εσταυρωμένου στοϋ εν τή Πόλει. Ενοριακός με 200 οικογενείας ενοριτών Εφημερεύει εν αύτω ιερουργών ανά 15 ημέρας δ αΐ8 Ιερεύς Γεώρ. Θ. Πετρόχειλος. Τό Έκκλησιαστικόν αΰτοΐΐ Συμβοΰλιον αποτελείται έκ του Εφημερίου του ώς προέδρου και τών κ. κ. Σπυρ. Καλοΰτση, Στεφ. Μπαρμπαρρήγον, Ίω. Λαστιώτη και Ιω. Καρατέλη ώς μελών. Τά εσοδά τοιΐ κατά τό 1922 άνήλθον εις δραχ. 6603, τά δ'εξοδάτου εκ Ουδέν σπουδαΐον έργον ετελέσθη εν αύτφ κατά διάστημα της Ιπιθεωρησιακής περιόδου του παρόντος τεύχουί 2. Ό Ιερός Ναός της 'Αγίας "Αννης, παρεκκλήσιον ΐθ»> Μητροπολιτικού. Εφημερεύει δ αΐδεσ. ιερεύς Γ. Θ. ΠετρΟ' χείλος ιερουργών άνά 15 ημέρας. Παρεκκλήσια του Μητροπολιτικού Ναοΰ τυγχάνουσιν έπίσης και οι έν τή Πόλει ιεροί Ναοί της ' Υπεραγίας Θεοτόκου έν τω Φρουρίω, τών 'Αγίων Πάντων και δ τον ΆγίοΌ Διονυσίου έν τφ Νεκροταφείψ. * Ή σειρά καθ'ήν δημοσιεύονται ενταύθα τυγχάνει ακανόνιστος πλησιάζουσα τήν σειράν τών είς ους έψημερεύουσιν Ιερών Ναών. Πίνακα τών Ιερέων της Νήσου κατά σειράν πρεσβειών χειροτονίας? περιέχοντα και τάς ίερατικάς ονομασίας (όφφίκια), ας κέκτηντα'ι θέλομεν δημοσιεύσει είς τό προσεχές τεύχος της «Κυθηραϊκή? Επιθεωρήσεως». ** Βλ. τό περί τών «Μεσαιωνικών μνημείων Κυθήρων» άρθρον του εφόρου τών Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων κ. Γ. Σωτηρίου έν τφ έπιστημονικφ μέρει τοΰ παρόντος τεύχους.

36 _ Εκκλησία 37 ~ ^ Ο ιερός Ναός τον 'Αγίου 'Ιωάννου του θεολόγου εν II Πολει, εις δν εφημερεύει ό πανοσ. πρωτοσύγκελλος κ. Νίνορος Πετρόχειλος, ιερουργών ανά 15 ή μέρας. 'Ιδιόκτητος λι κ^11ρ ονο Ι Αΐκ Φ δικαιώματι είς τάς οικογενείας Καλ- Παπαδοπούλου και Φατσέα. Επίτροπος αύτοΰ ό ρ» ^«ρυπάτης. Κέκτηται μικράν κτηματικήν περιουσίαν. α εσοδά του πενιχρά. 4 Ο ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτηρος έν ΧΜ' 61 ' εφημερεύει δ πανοσιοτ. πρωτοσύγκελλος Νικανδρος Πετρόχειλος, ιερουργών ανά 15 ημέρας. Ίδιό- "Ιτος άνήκων κληρονομικψ δικαιώματι είς τάς οικογενείας ^λλιγέρου και Πατέρου. 'Επίτροπος αύτοϋ δ κ. Σπυρ. I. α<*ελος. Αί εισπράξεις του μηδαμιναί. " Ο ιερός Ναός τοΰ 'Αγίου Νικήτα είς Κάλαμον, Ιδιό-,ΠΤος μέ 20 οικογενείας ενοριτών. Εφημερεύει αύτοΰ ό ιερεύς Μιχ. Λουράντος Ιερουργών άνά 22 ήμέρας.έπί- " πος 6 κ. Στέφ. Μπαρμπαρρήγος. Τά εσοδά του ελάχιστα. Ό ιερός Ναός της Παναγίας Όδηγητρίας είς Κάλα- Ν ν > ι διόκτητος άνήκων είς τάς οικογενείας Μεγαλοκονόμου "^ου (?άντου μέ 10 οικογενείας ενοριτών. Εφημερεύει ό ιερεύς Μιχ. Λουράντος ιερουργών άνά 22 ή μέρας. Κέπεριουσίαν είς χρήμα και είς άγρούς χέρσους. Τά σοδ 7ά του όλίγα. ^» Ο Ιερός Ναός τον 'Αγίου 'Ιωάννου είς το Στραπόδι Ητηιος άνήκων εΐς την οίκογένειαν Καλλιγέρου, μέ 25 ΤΛ Υενείας ενοριτών. Εφημερεύει αύτοΰ ό αίδ. ιερεύς Σπ. «Μιγερος { ερουργών άνά 22 ημέρας, έπιτροπεύουσι δέ οί 3^* % I. Καλλίγερος, Ίω. Ν. Καλλίγερος και Γ. Άντ. Καλ- Υερος, ετήσια εσοδά του 300 περίπου δραχμαί., Ό ιερός Ναός της Παναγίας Όδηγητρίας οτό Κακόιδιόκτητος άνήκων είς την οίκογένειαν Καλούτση, μέ ΙΛ. 0ι * γενείας ενοριτών. Εφημερεύει ό αίδ. ιερεύς Σπυρ. ^ ^λίγ ερ 0ς ιερουργών άνά 22 ημέρας και έπιτροπεύει ό ' Καλούτσης. Τά εσοδά του δλίγιστα. }<> Ό Ιερός Ναός της 'Αγίας Έλέσης είς τό Ποΰρκο, ι"ΐΐητος άνήκων είς τήν οίκογένειαν Βενέρη, μέ 30 οίκογε-

: ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

: ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΦΥΛΛΟ 12 ιϊκοσ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ ΩΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ : ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Προ ημερών λάβαμε για δημοσίευση τσ παρακάτω κείμενο και το δημοσιεύουμε

Προ ημερών λάβαμε για δημοσίευση τσ παρακάτω κείμενο και το δημοσιεύουμε i ΕΛΛΑΣ ί ιjj^j ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ' 4 ΡΑ ι! αθην Hf r ' ^ / Σ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...ιΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΑΑΙΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 14 ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ

0 ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΊΑ nvrur ΠΑΜ Ρ ^atiatuv. Ε^ΛΠΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΦΥΛΛΟ 1 ΙΑΝ-ΦΕΒΡ. 1994 / '/co ί Y^/>e A e ^ Í W 0 ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ^G TO S* Τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κάποτε στα Πανεπ/κα θρανία

Κάποτε στα Πανεπ/κα θρανία ΙΡΟΣ 'ΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ς έμιςτοκαεους Γ0677 ΑΘΗΝΑ ΕΣΜΟ Σ ΑΘΗΝ Ν ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ δεμίστοκλεουσ 1( ->677 ΑΘΗΝΑ I ItMUZAUZ D ΦΥΛΛΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995 a ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΡ.ΛΔ.5 ΕΛΛΑΣ. Ϊ11 τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

1 ΛΡ.ΛΔ.5 ΕΛΛΑΣ. Ϊ11 τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1998 ^ΗΕίίΑε 1 ΛΡ.ΛΔ.5 1 6 ΰ ίί Ϊ11 τ ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

PORT PAYE HELLAS ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙ Ο ΓΡ ΑΦ I ΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

PORT PAYE HELLAS ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙ Ο ΓΡ ΑΦ I ΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ PORT PAYE HELLAS t. τ Ν ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 21 5 1 ΚΟΣ ΣΥΝύΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ 'ΟΚΛΕϋΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙ Ο ΓΡ ΑΦ I ΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 13 ΆΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ :Τ0ΚιΊΕΌΥΣ 5 ' ΑΘΗΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1 Μ Ι δ Μ Μ (Μ2 ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΕΛΑΤΕ ΝΑ. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Του Γ.Π.Κασιμάτη. συνέχεια στη σελ. 10

(1 Μ Ι δ Μ Μ (Μ2 ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΕΛΑΤΕ ΝΑ. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Του Γ.Π.Κασιμάτη. συνέχεια στη σελ. 10 ΑΘΗΝΑ τηλ/ταχ 5244758 (1 Μ Ι δ Μ Μ (Μ2 εν ξέρω αν κάποιος τόπος χαρακτηρίζεται από τις ιδιομορφίες του, ξέρω όμως πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που ζουν και που προέρχονται απ' αυτόν τον τόπο είναι αυτοί που

Διαβάστε περισσότερα

3η Συνεδρίαση. Προεδρείο: Νάτσιος Δημήτριος Γαλάνης Χρίστος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ

3η Συνεδρίαση. Προεδρείο: Νάτσιος Δημήτριος Γαλάνης Χρίστος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ 3η Συνεδρίαση Προεδρείο: Νάτσιος Δημήτριος Γαλάνης Χρίστος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ Ζαμπεθάνης Βάιος «Η αξιολόγηση των εκπ/κών της Φθιώτιδας στη 10ετία του 1960. Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση». Κουτσολέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ. Γ Ε Ρ Β Α Σ Ι Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΑΡΑΝTΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ. Γ Ε Ρ Β Α Σ Ι Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΑΡΑΝTΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Περιοδική έκδοση ορθοδόξου οικοδομής και μαρτυρίας Ενορίας Αγίων Αποστόλων Πατρών, της Ι. Μ. Πατρών ΕΤΟΣ 2 Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 5 Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ...

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ... 10 ) ^ \ΟΣ Β' 11 ι Γ Π Γ Ϊ ΓΡΑΙΚΟΣ Σ,'&νΊ 'ΣΜΟΣ ΑΘΗΝ ΐΙΣΤΟΚΑΕΟΥΣ ί.'. 77 ΑΘΗΝΑ η., \ ΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΙ ΜΖ Δ/Ν ι ηι ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λα ξεκίνησαν ξαφνικά το

Ό λα ξεκίνησαν ξαφνικά το ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 23 ι 'ΘΗΡΑ I ΚΟΣ σύνδεσμο: ^ΙΓΓΟΚΛΕΟΥΣ 5 1677 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΓ ΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΗΛΑΡΑ 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-ΡΑΧ 5244758

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΗΛΑΡΑ 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-ΡΑΧ 5244758 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ. ΟΙΔ! ι ΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΗΛΑΡΑ 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-ΡΑΧ 5244758 Ηπρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ν ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΠΕΟΙΛΑΛΓ ΓΊ»Ι ϊθηραικοι] ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ ΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5 0677 ΑΘΗΝΑ Ν ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 ΑΦ I ΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΓΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΊ ι π ΡΟΣ ^ ΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -ΕΜΙΣΤΟΚΑΕΟΥΣ 5 0677 ΑΘΗΝΑ ι^. ι ιηιι I. Ι\ΛΑ.ΙΐνΐΜ I ΠΛ ΑΘΗΝ ΓΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ >ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ι ΠΛ Μ2Ν/Νυζ I. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οί πολιτικές εξελίξεις στην

Οί πολιτικές εξελίξεις στην ) PORT /«?' PAYE ' ΙΑΘΗΝΑΙ49 Ι HELLAS ΑΡΛΔ.5 I N W y ΕΛΛΑΣ Ή J ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 1996 ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ.. Abi-üM ΕΙ Ο ΓΡ ΑΦ IΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) *** Χαλκιάς Γεώργιος Τζίμας Πέτρος ***

AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) *** Χαλκιάς Γεώργιος Τζίμας Πέτρος *** AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) Χαλκιάς Γεώργιος Τζίμας Πέτρος Η αμφίδρομη και ευεργετική σχέση της Θάσου με την Αθωνική πολιτεία κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία του νησιού, στα

Διαβάστε περισσότερα

PORT -. PAYE ~ I HELLAS - ...ν,^ιογραφικο ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

PORT -. PAYE ~ I HELLAS - ...ν,^ιογραφικο ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ PORT -. PAYE ~ I HELLAS - r. Γ> ν ύ-is- ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 17 ΘΗΡΑIΚΟΣ ΣΥΜύΕΣΜΟΣ ΑΘΗΜ ^ΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5 >677 ΑΘΗΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...ν,^ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2008, Έτος 12ο - Τεύχος 69ο

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2008, Έτος 12ο - Τεύχος 69ο Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2008, Έτος 12ο - Τεύχος 69ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας τη ς Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίση ς και Τυρνάβου Περιεχόμενα τα έσοδα από τις πωλήσεις 3 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 20 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πατριαρχική Απόδειξη... 1 Πασχάλιον Μήνυμα Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Αναγέννηση \ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ

Δημοτική Αναγέννηση \ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ ( / ^ γ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ Χ., 3ΥΣ 5 ΝΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ - ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣΙ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ * ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου

Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου ΠΡΟΣ &ΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5 10677 ΑΘΗΝΑ Ν ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΦ I ΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ε Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1.1. Η Επίσκεψη του Καποδίστρια στην ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ο γεροπλάτανος στον Γεροπλάτανο της Χαλκιδικής: Μνημείο της φύσεως 800 και πλέον ετών

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ο γεροπλάτανος στον Γεροπλάτανο της Χαλκιδικής: Μνημείο της φύσεως 800 και πλέον ετών ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 22ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, Αρ.

Διαβάστε περισσότερα