εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' 1923 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν."

Transcript

1 Σ π. ΣΤΑΘΗ: ΕΤΗΣΙΟΝ ΤΤΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 1923

2 Η "ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, fepaσan δέκα πέντε περίπου χρόνια, πob φοιτψαϊ πρόσκαιρα κάθε καλοκαίρι καταλείπαμε τα φοιτητικά μας θρανία ΧαΙ γυρίζαμε στ' δμορφο Νησί νά περάσουμε τϊς τήσιες θερινές διακοπές των πανεπιστημιακών μας σπονδών. Με την ΰσβνστη φλόγα των ώραίων νεανικών χρόνων μελετούσαμε Μανικές μας δυνάμεις το σημερινό του βίο α όλες τον τις απόψεις, παρακολουθούσαμε τις τύχες και τις περιπέτειες τ&ν συμπολιτών, που ζούσαν εξω Από τό Νησί. Και με τά πλατειά φτερά της νεανικής φαντασίας Ιστορία τον Νησιού, ερευνούσαμε με τις αδύνατες πίστη- πετών- Τε? σέ χώρους Άλλους βλέπαμε ενα βιβλίο, που θά μπορούσε πε9ΐοδικά ν' Αποτυπώνω και νά καθρέφτιζα τη σύγχρονη ζωη τ υ Νησιού σε δλες της τις εκδηλώσεις, βιβλίο που θά κρατ νσε στον ξενιτεμένον Αναγνώστη ζωηρή κοχ Αναλλοίωτη Ανάμνηση της Πατρίδος, θάν του παρουσίαζε ζωντανές τ1ς ωραίες σκηνές των παιδικών του χρόνων καΐ θάν του δυνά μωνε τον πόθο της Επιστροφής. Άλλα και βιβλίο που θά μπορούσε ν Απόθεση ολόκληρο τό Νησί πάνω στο ψυχρό τ9αηέζι καϊ κάτω Απ' τους πρισματικούς φακούς της ερεν- 1" 1?? του σοφοϋ ερευνητού παντός κλάδου της 'Επιστήμης. Βιβλίο τέλος, που θά γινόταν τό δργανο σε κάθε εύγενικειά προσπάθεια γιά οιαδήποτε δράση κοινωφελή καϊ θά ερχόταν

3 4 Κυθηραΐκή Έπιθεώρησις ετσι, πνοή ζωογόνος και σφοδρά, νά φυσήση, νά πνεύση και νά δώση γενναία τήν ώ&ηση προς τά *Εμπρός. Την αγνή και αδολην έκείνην εποχή των φοιτητικών χρόνων διαδεχθήκανε αδιάκοπα χρόνια σκληρής βιοπάλης, δεινά χρόνια τραχεος στρατιωτικού βίου. Μέσα στα χρόνια αν τά αισθανθήκαμε τη φλόγα νά οδύνη, νοιώσαμε τα φτερά νά κόβωνται. Μά μόλις, τρεις μήνες τώρα, εφάνη ροδίζουσα ή ανατολή τής Ειρήνης υστέρα άπό πολύχρονες αδιάκοπες έθ>ίκες περιπέτειες, αναμοχλεύσαμε και ανασκάψαμε. Ηύραμε μερικες σπίθες κρυμμένες ατή χόβολη. Νοιώσαμε κάποιο πέταγμα, δχι οάν πρώτα σε ΰψη, που νά φαίνωνται αμικρυνόμενα τ' Αντικείμενα, αλλά σε μέρη χαμηλά, που νά διακρίνουμε τα πράγματα με ακέραια τή μορφή τους. Ριχτήκαμε τότε στήν πραγματοποίηση του φοιτητικοί) μας ονείρου. Και παρουσιάζουμε σήμερα τήν «Κυθηραϊκήν Έπιθεώρησιν». * Ή «Κυθηραΐκή Έπιθεώρηαις» θά έκδίδεται το Σεπτέμβρη κάθε χρόνου και θά εχη σκοπό: Α') Ν' άναγράφη πιστά τήν ίτήοιαν έπιθεώρησην ολων τών εκδηλώσεων τόσο τής σωτερικής ζωής του Νησιού, δσο και τής ζωής τών απανταχού γής ξενιτεμένων Κνθηρίων, σύμφωνα με τή μέθοδο, που στο παρόν πρώτο τεύχος διαγράφεται. Και ταντα: ά) Γιά νά συσφίγγη τους δεσμούς ολων τών Κνθηρίων, νά διατηρή άκατάλυτην εις δλονς τήν αγάπη τής πατρίδος και άκοίμητο στους ξενιτεμένους το νοσταλγικόν πόθο. β') Γιά νά παρέχη στον οιοδήποτε μελετητή τα στοιχεία, που τον χρειάζονται γιά νά Ιξαγάγη τά πόρισματά του. Β') Νά έρευνα Επιστημονικά τον τόπο δια τών διαπρεπών 'Επιστημόνων, που τόσον ευγενικά και πρόθυμα τής

4 Πρόλογος 5 Χβοσέφεραν την πολύτιμη συνεργασία των. Ή Ιστορική, λαο- Τραφική, γλωσσική, αρχαιολογική, γεωλογική, γεωργική, βιο- Μηχανική, εμπορική κτλ. ερευνά θ' άπ,οτελή πάντα τή σπουδαιότερη φροντίδα της, για την οποία δεν θά φει.σθή ποτε Χανενός κόπου και καμίας δαπάνης" κω Γ") 'Νά παρουαιάζη κομμάτια της Τσιριγώιικης ζωής Τρέχουσα δείγματα της αγνής δημώδους κυθηραϊκής ποιή- <*εως και λοιπής λαογραφικής παραγωγής και δημοσιενουσα %άθε σχετικής άξιας λογοτεχνικό εργο, εμπνευσμένο άπδ τή Φύση και τή Ζωή του Νησιού. Τό πρόγραμμα της ή «Κνθ.^ Επιθεώρηαις» άπαρεγκλίτως θά τγι9ΐί Ερευνώσα καϊ εξετάζουσα από περιωπής και μακρυά από Χαθε πολιτική ν ανάμιξη και από κάθε τοπικιστικήν άρρώστεια. * Όλόκληρον δμως τό "Εργο σύμφωνα με τό παραπάνω διάγραμμα δεν είναι κατορθωτό άπό εν αν Άνθρωπο.'Ανάγκη νά Εργασθούν οι πολλοί. Παρακαλούμε λοιπόν δλους, δσους μπορούν, νά μας παράσχουν κάθε στατιστική χρήοιμη πληροφορία, κάθε τυχόν ίοτορικόν έγγραφο ή χειρόγραφο, που διαφωτίζει οπωσδήποτε τήν Ιστορία του Νησιού, κάθε τυχόν συλλογή γλωσσική, λαο-?&αφική κτλ. Παρακαλούμε τους Κνθηρίους Επιστήμονας νά μας αποστέλλουν τακτικά τις μελέτες των Επάνω στά τοπικά ζητήματα, πον έχουν τυχόν διατρίψει. Φιλοδοξούμε νά καταστήσουμε τήν «Κυθηρ. Έπιθεώρησιν» Εντευκτήριο των Κυθηρίων Ηαϊ μή Κυθηρίων διαπρεπών Επιστημόνων, που σέ ζητήματα Χνθηραϊκά έχουν άσχοληθή. Παρακαλούμε τις Εκτός του Νησιού κνθηραϊκίς άδελφό-

5 6 Κυΰηραΐκή ΈπιΦεώρησις τητες και τϊς ενιός και έκτος του Νησιού κάθε είδους κοινωφελούς πάντα άκοπου οργανώσεις νά μας Αποστέλλουν τακτικά τϊς εκθέσεις των πεπραγμένων των, τις λογοδοσίες των και δ,τι Άλλο επιθυμονν νά γίνη γνωστό στους απανταχού Κυθηρίους. Παρακαλούμε τους αντιπροσώπους μας του εξωτερικού να μας αποστέλλουν τακτικά εκθέσεις για την κίνηση και την πρόοδο των Κυθηρίων του εξωτερικού. Με το γενικόν ενδιαφέρον δλων και με την κοινην δλων συνεργασία ή «Κνθηραϊκή Έπιθεώρησις» θ' άποβγι πρότυπο στο είδός της και θά καταστη το αχώριστο βιβλίο καϊ ή ακένωτη πνευματική τροφός παντός Κυθηρίον. "Αθήναι Ανγονοτος ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

6 MCJ'OC liptdtom β I I I B e r D J H C I X K ( )l I

7 Διά τήν σύνταξιν του έπιθεωρησιακοΰ μέρους χοΰ παρόντος τεύχους παρέσχον μετ'εΰγενοΰς προθυμίας τάς πληροφορίας των πάντες οΐ έν Κυθήροις Δημόσιοι 'Υπάλληλοι. Τάς δ' έκ των κοινοτήτων πληροφορίας παρέσχον λίαν προθύμως οί κ. κ. Ίω. Π. Κααιμάτης δημοδίδάσκαλος της κοινότητος Λιβαδίου. ΔνΙς ΑΙκατερίνη ΠετροχείλβΜ δημοδι δασκάλισοα της κοινότ. ΚοντολιανΟκων.. Γ. Καβιμάτης και Κ. Βατικιώτης δημοδιδάσκαλοι τής κοιν. Καρβουνάδων. Π. Γ. Κασιμάτη; και Ε. Κ. Στάθης μα-ϋ-ηταΐ Ρυμνασ. της κοιν. Πιτσινιανίκων. Δημ. Στρατηγός δημοδιδάσκαλος της κοινότητος Μυλοποτάμου. Κων. Παυλάκη; δημοδιδάσκαλος της κοινότητος Φρατσίων. Παν. Διακόπουλος δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Βιαραδίκων. Δημ. Π. Στάθης δημοδιδάσκαλος της κοινότητος ΙΙοταμοϋ. Ίω. Σεμιτέκολος δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Καραβα. 'Αριστείδης Άρώνης δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Λογοϋετιανίκων. Γεώργιο; Γαλάνης τής κοινότητος ΆρωνιαδΙκων. I. Κ. Καατρίσιος καΐ Στ. I. Νοταράς μαφηταΐ Γυμν. τής κοιν. Φριλιγκιανίκων. ΑΙδεσιμ. Ιερεύς Άντ. Σκλάβος και οί κ. κ.. Χανιώτη; και Ίο>. Χανιώτης τής κοινότητος Μητάτων. ΕΙς πάντας τούτους συμβαλόντας είς τήν άρτίαν της έμφάνισιν ή «Κυθηραϊκή'Επιθεώρησις» εκφράζει τάς ευγνώμονας εΰχαριστίαςτης. Ένεκα του λίαν δυσχεροΰς τής μετά των 'Αντικυθήρων συγκοινωνίας και ενεκα τής έν αύτοϊς ελλείψεως εγγραμμάτων κατοίκων, τής θέσεως του δημοδιδασκάλου 'Αντικυθήρων οΰσης κενής, ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» δέν ήδυνήθη ούδαμόθεν ν" άρυσθη τάς διά τήν κοινότητα ταύτην πληροφορίας.

8 ΤΜΗΜΑ βο<χγγβ[μκη Πρα3ΤΟΝ βττιθβ(τ)ρηοιο I. ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΡΧΟΜΕΝΟΙ του επιθεωρησιακοϋ μέρους του παρόντος τόμου αίσθανόμεθα ίεράν την ΰποχρέωσιν καΐ επιτακτικόν τό καθήκον νά προτάξωμεν πάσης άλλης επιθεωρήσεως τήν άνασκόπησιν των γενναίων αξιωματικών καΐ οπλιτών της Νήσου, οΐτινες πιστοί είς τήν φωνήν της Πατρίδος από ετών κολλών ανά τά Ηπειρωτικά βουνά και τους Μακεδόνικους "αμπους και εσχάτως ανά τους δρυμούς και τάς χαράδρας τής Θράκης και της Μ. 'Ασίας πρόθυμοι προσέφερον είς τον Βωμόν Της τά νιάτά των, τήν υγεία ν των, τό αιμά των. Αί ασθενείς αύται γραμμαΐ ας είναι ιερόν προσκύνημα προς την μνήμην των αποθανόντων, ας είναι ευλαβής προς τους επιζήααντας χαιρετισμός. Κατά τό άπό Ιουλίου 1922 μέχρι 30^ Ιουνίου 1923 διάστημα της επιθεωρησιακής περιόδου του παρόντος τεύχους της «Κυθηραϊκής Επιθεωρήσεως», καθ' ας εσχομεν πληροφορίας, 4 άπέθανον φονευθέντες ή άσθενήσαντες εκ των κακουχιών της εκστρατείας, 4 ετραυματίσθησαν, 19 Αγνοείται ή τΰχη, 28 αίχμαλωτισθέντες παρέμενον έν τη ^ΐχμαλωσίςι κατά τήν 30^ 'Ιουνίου, ήμέραν λήξεως της ρηθείσης περιόδου, 13 αίχμαλωτισθέντες και απολυθέντες επέτρεψαν μέχρι της αυτής ημερομηνίας είς τάς κοινότητάςτων. Πάντες οΰτοι εχουσιν ως έ'πεται κατά κοινότητας. Α' ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΤΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ^ Κοινότητος Κυθήρων. 1 'Ιωάννης Γ. ΣτάΦης,δεκανευς νοσοκόμος της κλάσεως Έκ της πόλεως Κυθήρων,

9 10 Κυθηραΐκή Έπιθεώρησις απόφοιτος της ά'λλοτε «Βιτσαμανείου πρακτικής Εμπορικής Σχολής Κυθήρων», υπάλληλος δημόσιος παρά τω Γεν. Λογιστήρια) εν 'Αθήναις. Υπηρετεί εις Καζαμίρ της Μ. 'Ασίας, οπου εν τη εκπληρώσει των ώς δεκανέως νοσοκόμου καθηκόντων του προσεβλήθη εξ όστρακιας. Μεταφερθείς εις τι των Νοσοκομείων της Σμύρνης απέθανε μετ' ολίγας από της μεταφοράς του ημέρας, κατ' Ίοΰνιον του Ό θάνατος του γνωσθείς εν Κυθηροις κατά τον Ίοΰλιοντοΰαύτοΰ έτους έβΰθισεν είς πένθος σΰμπασαν την κο ι- νών ίαν της πόλεως, παράτηόποίαόάλησμόνητος Γιάγκος ετύγχανε προσφιλέστατος. Ευγενής, αΐσοηματίας, Ιδεολόγος, χαρακτήρ ακλόνητος είς τάς πεποιθήσεις του, πατριώτης δέ θερμός είχε προσελκύσει τήν έκ- Ίωάννηί Γεωρ. Ετάβιΐδ / * \ 3 / Κ 5 τιμησινκαιτηναγαπην πάντων, οΐτινες καΐ αθρόοι προσέιρε'ξαν εις τον εν τη πόλει ναόν του Νεκροταφείου, δπου κατ' Ίοΰνιον του 1923 κατανυκτικόν και έπιβλητικόν έτελέσθη τό ετήσιον μνημόσυνόν του, ε!ς ο εχοροστάτησεν ή Αΰτοϋ Σεβασμιότης^ό Μητροπολίτης Κυθήρων

10 Υπέρ Πατρίδος 11 Δωρόθεος, δ σης και θαυμάσιον έπιμνημόσυνον λόγον εξεφώνησε. Κοινότητος Λιβαδίου. 2 'Αναστάσιος Γ. Τριάρχης, Πτραπώτης. Έφονεύθη τον Αΰγουστον του 1923 κατά τάς επιχειρήσεις της Μ. 'Ασίας, βληθείς ε'ις τό κρανίον. Στρατιώτης καλός γενναίως πολεμήσας εξεπλήρωσε τό προς την Πατρίδα καθήκον. Κοινότητος Κοντολιανίπων. 3 Βασίλειος Έμμαν. Κασιμάτης, στρατιώτης της κλάσεως 1923 έκ του χωρίου Πορταλαμιάνικα. ΓΙροσήλθεν έκτων πρώτων άμα ωξ εκλήθη ή ηλικία του φλεγόμενος υπό τοΰ πάγου νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις την Π α- ιδα, εις ήν τόσας έκδου λεΰσεις αί προηγοΰμεναι ήλικίαι παρέσχον. Μετ' ολίγας από της κατατάξεώςτου ημέρας άπήλθεν εις τα σΰ νορα τοΰ "Ε βρου, οπου επί μήνας πολλούς ιστατο ακοίμητος <ρρου- <? ς τής Πατρίδος, πρότυπον έν παντί πιστού καΐ *αλοΰ στρατιώτου.έν τη εκπληρώσει των καθηκόντων του προσεβλήθη Βααίλε.ο; Έμ. κ«α Ιμάτ η5 εκ δυο φοβερών ασθενών, πλευρίτιδος και περιτονίαδος και μετά δίμηνον τρομεραν άγωνίαν έξεμέτρησε τό ζην κατά τάς αρχάς 'Ιουνίου του 1923 εν τινι των Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, δπου χάριν νθσηλείας είχε μετακομισαή. Κοινότητος Φρατσίων. 4 Γρηγόριος Γεωρ. Παυλάκης, άρτι έξελθών τής Στρατιωτ. Σχολής των Ευελπίδων

11 ΚυΦηραϊκή Έπιθεώρησις ανθυπολοχαγός rof) ΙΙεζικοΰ. Ύποστηρίξας μέ τον Λόχον ton υποχωρούντα τμήματα της 'Ανεξαρτήτου Μεραρχίας κατ' Αύγουστον του 1922 παρά την Κιουτάχειαν έπολέμη σεν ή ρωϊκώς καΐ έπεσε μαχόμενος. Ό θάνατος του άφήκε δυσαναπλήρωτον κενόν έν τω κύκλω των νεαρών ευελπίδων αξιωματικών, έν οίς μεταξύ τών πρώτων διεκρίνετο 6 αείμνηστος Γρηγόρης δια τον αρτιον καταρτισμόν του, τον χαρακτήρα του, τό θάρρος του, την όξυτάτην του αντίληψι,ν. Β' ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ Κοινότητος Καρ- Γρηνόριο Γ. Παυλάκη; βουνάδων.- ΐΑημήτριος Άμμαν. τάνης καΐ 2 "Εμμαν. Π. Στάΰης, αμφότεροι τραυματισθέντες κατά την μικρασιατικήν ΰποχώρησιν. "Ηδη εντελώς υγιείς. Κοινότητος Φρατσίων. 3 Γεώρ. Αεων. Μαρέντης και 4 Παναγ. Χ. Λεονταράκης, αμφότεροι ομοίως ως οί ανωτέρω τραυματισθέντες, ήδη δ' υγιείς δντες. Γ' ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ Τούτων πάντων, ων ή τΰχη αγνοείται άπό του Αύγουστου 1922, δεν έπιστώθη δ θάνατος ούτε περι αυτών πληροφορία τις παρεσχέθη δτι ήχμαλωτίσθησαν. Είναι δ'οί εξής κατά κοινότητας: Κοινότητος Κυθήρων. 1 Κοσμάς I. Φαταέας, εκ Πούρκου, στρατιώτης.

12 Υπέρ Πατρίδος 13 Κοινότητος Κοντολιανίκων. 2 Δημ. I. Φατσέας, στ(?ατιώτης., Κοινότητος Πιτσινιανίκων. 3 Κοσμάς Βλαντής και 4 *Εμμανουήλ ΒΙαντής, στρατιώται. Κοινότητος Φρατσίων. 5 I. Γ. Στά&ης, στρατιώτης. Κοινότητος Καραβά. 6 Θεό δ. Γ. Τζωρτζόηουλος, Bao. Κρί&αρης και 8 Κωνατ. Παν. Κύηριος, στ θαχι&ται. _ Κοινότητος Λογοθετιανίκων. 9 και 10 Δύο στρατιωται, ών τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμΐν. Κοινότητος'Αρωνιαδίκων. 11 Μς στρατιώτης, ουτιν ζ δεν έγνώσθη ήμΐν τό δνομα. Κοινότητος Φριλιγκιανίκων Τέσσαρες σιρατιώται, ων τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμΐν., Κοινότητος Μητάτων. 16 Κοσμάς Δ. Πρινέας, «^υπολοχαγός του Πεζικού, 17 Εύ. 'Αντ. Πρινέας, 18 Παν. Πρινέας καΐ 19 Ίω. Έμμ. Πρωτοψάλτης, στρατιώται. Δ' ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ*, Κοινότητος Κυθήρων. 1 Νιη. Β. Στάης, ταγμα- * α ΡΧης τοΰ Πυροβολικοί, Έπιτελάρχης της XI Μεραρχίας, ^ Κωνατ. Α. Βενέρης, έκ Ποΰρκου, 3 Γεώρ. Καλλίγερος, ^ Αημ. Καλλίγερος καΐ 5 Κωνατ. ΚαλλΙγερος. Οι τρεις Ιελευταΐοι αδελφοί έκ Καλάμου. Κοινότητος Καρβουνάδων. 6 Γεώργιος ' Νιη, Μαρσέλος και 8 Γεώρ. Κομηνός. Τξάννες,,, Κοινότητος Μυλοιϊοτάμου 'Επτά, ών τά 0νομα τα δέν έγνώσθησαν ήμΐν. * Έκ των παραμενόντων τχί 30τι 'Ιουνίου 1923 αιχμαλώτων έν οίς ό ταγματάρχης τοΰ πυροβολικοί) κ. Νικ. Β. Στάης, δ εφ. άνθυπίατρος Παν. Θ. Κατσούλης κα'ι άλλοι επανηλθον υγιείς μετά ΐ,Ι ν ληξιν της έπιθεωρησιακής μας περιόδου και προ της έκτυπώαε,ι)ς του παρόντος τεύχους.

13 14 Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις Κοινότητος Φρατσίων. 16 Κωνατ. Δ. Καρνδης, 17 Σταϋρος Γ. Μασέλος και 18 Γεώρ. Δημ. Παυλάκης Κοινότητος Ποταμού. 19 Παν. Θ. Κατσούλης, έφεδρος άνθ-υπίατρος και 20 Μήνας Π. Κορωναΐος. Κοινότητος Φριλιγκιανίκων "Εξ, &ν τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμίν. Κοινότητος Μητάτων. 27 Παν. Ά&. Πρωτοψάλτης και 28 Έμμ. Δ. Πρωτοψάλτης, στρατιώται. Ε' ΕΤΤΙΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ Κοινότητος Κοντολιανίκων. 1 Νικ. Γ. Φατσέας, έκ του χωρίου Φατσάδικα, έν καταστάσει οικτρά. Κοινότητος Μυλοποτάμου. 2 Νικ. Γαλανάκης, λοχίας καΐ 3 Θεό δ. Π. Μαγουλάς, χωροφΰλαξ. Ή κατάστασίς των σωματικώς καΐ ψυχικώς αθλία. Τά ενδύματα των ράκη. Έστεροΰντο υποδημάτων. Κοινότητος Φρατσίων. 4 Μιχ. Χ. Αεονταράκης, 5 Μήνας Μ. Πετρόχειλος, 6 Κοσμάς Γ. Τζάννες και 7 Έμμαν. Γ. Μασέλος. Ή κατάστασίς των καλή. Κοινότητος Ποταμού. 8 'Αντώνιος 'Αργύρης, καταστάσει καλή. Κοινότητος Λογο'θετιανίκων. 9 Χαράλ. Αογοϋέτης, ελαφρώς τραυματισμένος εις τον μηρόν. "Ηδη υγιής. Κοινότητος Άρωνιαδίκων ωάννης και 11 Σωτήριος Άρώνης, εν καταστάσει καλη. έν Μανέας Κοινότητος Μητάτων. 12 Έμμαν. Ι. Φυρός και 13 'Ιωάννης Π. Πρινέας, στρατιώται. Έν καταστάσει ο'ικτρα καΐ σοβαρώς ασθενείς. Άναρρώσαντες άνεχώρησαν δια τάς τάξεις των, καθ' δσον ανήκον εις μή άπολυθείσας ήλικίας.

14 ρφα ρφα] ρφα Α"ρφα] ρφα ρφα~] ρφα ["ρφα ΌΊ II. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΤΤΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΓΡΟΤΤΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΦΛ ΚΛΙΠΟΝΤΟς προ δεκαετίας τοϋ αειμνήστου Επισκόπου Εΰθυμίου Καββαθά, ό μητροπολιτικός Θρόνος της Ιεράς γ Μητροπόλεως Κυθήρων διετέλει εν χηρεία.τόνδεκέμβριον του 1922 ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά πληρώση τάς κενάς Ηητροπολιτικάς έδρας και ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας % Ελλάδος έπρότεινε τους μάλλον διακεκριμένους εκ των καθ' ήμάς κληρικών δια την κατάληψιν των εδρών τούτων. Η εκλογή μεταξύ τών προταθέντων έγένετο ταχεία και αμεσος έπηκολοΰθησεν ή χειροτονία των. Έχειροτονήθη πρώτος ό Μητροπολίτης Κορίνθου, καθ ' δσον ή πλήρωσις έδρας Κορίν9ου αποστολικής οΰσης προτιμάται πάσης «λλης, συγχρόνως δέ και ό νέος Μητροπολίτης Κυθήρων, ^φοτιμηθείσης της πληρώσεως κατά πρώτον της έδρας ^υί^ήρων ως διατελεσάσης μείζονα τών. άλλων χρόνον εν χηρεία. Τά Κύθηρα ηύτΰχησαν ν'άποκτήσωσιν εν τφ προσώπω εκλεγέντος νέου Μητροπολίτου των κ. Δωροθέου Κοτ- * α (?ά ίεράρχην άρτιωτάτης μορφώσεως, ένθέου ζήλου καΐ ^κ«μάτου δραστηριότητος και άφοσιώσεως επί τό έργον του, Ιε9άρχην «άνταποκρινόμενον τελείως εις τους πόθους καΐ ^ζ προσδοκίας τών Κυθηρίων», καθ' α λίαν προσφυώς κ Πρόεδρος της «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς- ΑΟηνών» έν τή προς αυτόν προσφωνήσει του εξέφρασε. Ο εκλεγείς και χειροτονηθείς νέος Μητροπολίτης Κυθή- Ρ ων κ. Δωρόθεος Κοτταράς, γεννηθείς και ανατραφείς έν έφοίτησε μετά τάς γυμνασιακάς του σπουδάς έν τω ^θνικφ Πανεπιστημίφ και παρακολουθήσας την τε Θεολο- Υ ι «ν και την Νομικήν Έπιστήμην ετυχε πτυχίων εις άμφο-

15 1() Κυβηραϊκή Έπιθεώρησις τέρας τάς Έπιστήμας ταΰτας. Μεθ' 8 μετέβη είς Λειψίαν της Γερμανίας, οπου επεδόθη είς ευρείας θεολογικάς καί κοινωνιολογικός σπουδάς και μελέτας καί έπέστρεψεν εκ ταύτης κατά τό 1922 άγων ήλικίαν 34 μόλις ετών. Τοιαύτη, ύπήρξεν ή επιβολή της αξίας του, ώστε ή «Παγκληρική "Ενωσις» των κληρικών της Ελλάδος έπρότεινεν αυτόν αμέσως δια μίαν των πλη ρωθη σο μένων μητροπολιτικών εδρών καί την πρότασίν της ταΰτην άνενδότως έπιμείνασα κατώρθωσε νά επιβάλη. Ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» τρέφει βάσιμους ελπίδας, δτι ό νέος Μητροπολίτης θέλει φανή αντάξιος των προσδοκιών του Κυθηραϊκοΰ Λαοΰ καί θέλει δια της άοκνου του δράσεως άποβή στοιχεΐον άλματικής αναπτύξεως καί κοινωνικής αναπλάσεως εν τφ Τόπω. Ή μέχρι τοΰδε όλιγόμηνος έν τη Ίερ^ Μητροπόλει Κυθήρων δρασίς του πασιφανώς δεικνύει τοϋτο. Τά της εκλογής, χειροτονίας καί ενθρονισμοΰ του εκτίθησιν ό καθηγητής κ. Ίωάν. Δ. Κασιμάτης έν τή κατωτέρω εκθέσει του, ήν μετ'ευγενοϋς προθυμίας χάριν της «Κυθηραϊκή ς Επιθεωρήσεως» έγραψε. ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΚΟΤΤΑΡΑ Ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνελθοϋσα τήν 16ι ν Δεκεμβρίου 1922 είς συνεδρίασιν, δπως έπιληφθή του ζητήματος τής συμπληρώσεως των κενών Μητροπολιτικών εδρών, προέβη είς τήν σημπλήρωσιν τούτων δια τής εκλογής των διασημότερων εκ τών του ίεροΰ κλήρου. Έν τφ πίνακι τούτων προσωπικότης, οία ή του ημετέρου Ίεράρχου, συγκεντροϋσα δαψιλώς πάντα τά ηθικά καί διανοητικά προσόντα τά απαραίτητα διά τοιούτον ιερόν καί υψηλό ν αξίωμα, δεν ή δυνατό να παροραθή υπό τής πεφωτισμένης γνώμης τών μελών τής Ιεράς Συνόδου, ήτις άναγνωρίζουσα και τάς πολυτίμους υπηρεσίας, τάς οποίας διά

16 Η Α. Σ. Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΟΤΤΑΡΛΣ

17 18 Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις της ευρείας μορφώσεως του προσήνεγκε τή Εκκλησία καΐ ώς εισηγητής έπι μακρόν χρόνον έν τη Ίερα Συνάδω, εξέλεξε τοϋτον παμψηφεί δια την Μητροπολιτικήν έδραν της ημετέρας επαρχίας. Αίσθημα χαράς ένέπλησε την καρδίαν παντός Κυ θηρίο υ άμα τφ άγγέλματι της τοιαύτης εκλογής έπι τή προσκτήσει Ίεράρχου διαπρέποντος υπό πάσαν ήθικήν και διανοητικήν εποψιν. "Αμα τφ χαρμοσΰνφ τούτω άγγέλματι πάντες οί έν 'Αθήναις καΐ έν ΠειραιεΙ εγκατεστημένοι πολυπληθείς Κυθηριοι προσήλθον έν πυκνή συρροή εις την οικίαν του εκλεγέντος, ίνα προσφέρωσι τά βαθύτατα σέβη των και έκδηλώσωσι την χαράν, ην ήσθάνθησαν επί τή τοιαύτη εκλογή. "Απαντες έκθΰμως άνέμενον την ήμέραν, καθ' ην θά έτελείτο και ή χειροτονία, ινα συρρεΰσωσιν αθρόοι και παραστώσι κατά την μεγαλοπρεπή ταΰτην ίεροτελεστίαν. Προηγήθη τό μήνυμα, τελεσθέν την 19*< ν Δεκεμβρίου έν τφ Ίερφ Ναφ του 'Αγίου Γεωργίου. Τήν δ' έπιοΰσαν έ'λαβε χώραν και ή χειροτονία έν τφ αύτφ 'Ιερφ Ναφ. Πάντες οί έν Πειραιεΐ και έν 'Αθήναις Κυθηριοι ώς καΐ πλείστοι άλλοι των έν 'Αθήναις πάσης κοινωνικής τάξεως έκτιμώντες τον ήμέτερον Ίεράρχην έσπευσαν να παραστώσιν έν αυτή. Ό Ιερός Ναός του c Αγίου Γεωργίου έκ τοΰ συμπυκνωθέντος πλήθους ΰπερεπληρώθη. Συγκινητικόν καΐ λίαν έπιβάλλον υπήρξε τό θέαμα καθ" δλην τήν διάρκειαν της υψηλής ταύτης ιεροτελεστίας, ιδίςι δέ καθ'ήν στιγμήν ó νέος Ιεράρχης έν παραστήματι τοσούτον σεμνοπρεπεΐ και έπιβάλλοντι ένεφανίσθη προ τής Ιεράς Πύλης περιβεβλημένος τήν Ίεραρχικήν στολήν και κατέχων τό σΰμβολον,τής πνευματικής αΰιοΰ εξουσίας, οτε άπαν τό συμπεπυκνωμένον πλήθος έκρήγνυται εΐ,ς επευφημίας έπαναλαμβάνον ένθουσιωδώς τήν, ώς είθισται, λέξιν «άξιος» από βάθους καρδίας έκπεμπομένην. Μετά τήν λήξιν τής ιεροτελεστίας ó οΰτω χειροτονηθείς Ιεράρχης μετέβη εις τήν οικίαν του, ένθα ύπεδέχθη τους προσελθόντας φίλους αΰτόΰ μετ' έξαιρέτου φιλοφροσΰνης. Παρουσιάσθη προ αύτοΰ τότε καΐ όλόκληρον τό Διοικητικόν Συμβοιιλιον τής «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς-

18 _ Εκκλησία 19.Αθηνών», μετ'αύτοΰ δέ και οι κ. κ. Έμ. Κοντολέων, Παν. Στάθης, Δημ. Στάης, Δημ. Μαρσέλος, Σωτ. Τσαμπηράς, Εύστάθιος Δηλαβέρης, Άντ. Δ ιακάκης, Β. Τσιγκούνης, Δ. Κα- ^ακης, Άχ. Κρίθαρης ΐερευς, Ν. Τριφΰλλης, Χ. Γερακίτης, ^Ίμ Μπαβέας, Μ. Μαγγιώρος, I. Μαλάνος, II. Μαλανος και Κασιμάτης.» 0 Πρόεδρος της Άδελφότητος κ. Διον. Μ. Πετρόχειλος, Ήηγόρος, προσεφώνησε τότε αυτόν ώς εξής : '^βααμιώτατε, Ή «Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Πειραιώς- Αθηνών», διερμηνεν ναα τά αισθήματα άπάντων των εν 'Αθήναις και ΓΙει- 9<*ιεΐ εγκατεστημένων Κνθηρίων, έξελέξατο ημάς οπως *Ψξάσωμεν προς την νμετέραν Σεδασμιότητα τά ειλικρινή 1 υ?χαρητήρια άπάντων των Κνθηρίων δια την άνάδειξιν νβ(ον είς το ύψηλόν αξίωμα τον Μητροπολίτον Κυθήρων. ν Η Μητρόπολις Κυθήρων, εκ τών αρχαιοτέρων τον ^βΐότια νικοΰ Κόσμου, εχει ίστορίαν περίλαμπρον και μεστή ν μόνον θρησκευτικής, άλλα και εθνικής δράσεως, κατά Χρόνους της δουλείας, διότι ηύτύχησε να άντιπαρέλωο«ν εκ τον Θρόνου αυτής επιφανέστατοι της Εκκλησίας ΐοϋ "Εθνους άνδρες, ώς δ Διονύσιος Κατιλιανός, δ Αθαν<*αιος Βαλεριανός, δ Σωφρόνιος Πάγκαλος, δ Μακάριος ^αθμάρος, δ Νεόφυτος Καλοντσης, δ Νικηφόρος Μόρμο- 5 1?? καΐ άλλοι, εκ δε τών νεωτέρων δ "Ανθιμος Αεδούνης, Προκόπιος Κολλονας, δ Ευγένιος Μαχαιριώτης, δ Κωνσ^ντι νος Στρατονλης καΐ δ τελευταίος ταύτης 'Επίσκοπος θύμιος Καββαθάς, οΐτινες διά της φαεινής αυτών δράσεως πεφωτισμένης αντιλήψεως εξύψωσαν και ίνίσχυσαν τό 9ν σ Χεντικόν αίσθημα καΐ έλάμπρυναν τον Μητροπολιτικοί θρόνον, διά της έκτάκτον δε φιλοπατρίας των κατά τονς Χρόνους της δουλείας απέβησαν σπουδαίοι σνντελεοται της Εθνικής αποκαταστάσεως της 'Επτανήσου. Ή τοιαύτη δρασ'? *ών αειμνήστων ιεραρχών μας λάμπρυνε καϊ εκραταίωέπΐ τοσούτον την Έπισκοπήν μας, ώστε και δι ειδικών

19 30 διατάξεων διεθνούς κύρους νά περιφρουρηθώ ή ϋπαρξις χώ διατήρησις αυτής. Την λαμπράν δε ταύτην ϊστορίαν της Μητροπόλεως μας, ήτις τοααύτην εϋρεν ηχώ και τοσούτον έκαρποφόρησεν efe τα φιλόθρησκα αισθήματα των Κυθηρίων και ην διέκοψεν ό πρό τίνων ετών επιαυμβάς θάνατος τοϋ τελευταίου Επισκόπου αειμνήστου Ενθυμίου Καββαθά, κέκληται νά συνέχιση ή'υμετέρα Σεβαομιότης."Οθεν είναι ευνόητος σήμερον ή χαρά ημών τών Κυθηρίων εκ τον σπουδαίου τούτου γεγονότος, τον όποιον την ανάγκην δι 5 αλλεπαλλήλων υπομνημάτων και συντόνων ενεργειών κατεδείξαμεν είς την Πολιτείαν, διά της συμπληρώσεως της Μητροπόλεώς μας δί 'Υμών, Ιεράρχον λίαν ενάρετου και άρτιας μορφώσεως, άνταποκρινομένου τελείως είς τους πόθους και τάς προσδοκίας ημών τών Κυθηρίων. Νά εχητε δε την βεβαιότητα, Σεβασμιώτατε, δτι και το ποίμνιον, τον όποιου θα ήγηθήτε, θέλει εΐσθαι άντάξιον τον ποιμένος αντοϋ, καθόσον εμφορείται νπό άληθών θρησκευτικών αισθημάτων, και ή διδασκαλία 'Υμών θέλει άποδώσει ταχέως πλουσίους τούς καρπούς της» Εις την προσφώνησιν ταΰτην απήντησε λίαν συγκεκινημένος ó νέος Μητροπολίτης, μεθ 1 8 προσεφώνησε καταλλήλως και δ Πρόεδρος της «Κυθηραϊκής'ΑδελφότητοςΣμϋρνης» κ. Δημήτριος Μαρσέλος, εις δν διά βραχέων ωσαύτως άπήντησεν. Έν τέλει ó κ. Σωτήριος Τσαμπηράς εζήτησε την έπιείκειαν αυτοί επί τοϋ κλήρου, τον οποίον θά συνάντηση έν ΚυΟήροις. Έπήλθεν ή ημέρα καθ' ην εμελλε νά άπελθη τών 'Αθηνών, ίνα μεταβη είς την Μητροπολιτικήν αΰτοΰ έδραν. 01 έν ΠειραιεΤ Κυθήριοι μετά πολλοί) ενθουσιασμού συνέρρευσαν εις την προκυμαίαν και διά λέμβων σημαιοστολίστων προέπεμψαν αυτόν μέχρι τοϋ άτμοπλοίου, δπερ Ικπλεΰσαν του Πειραιώς μετά είκοσάωρον πλουν κατέφθασεν είς τον ορμον της'αγίας Πελαγίας, την 2 αν "Απριλίου 1923, ήμέραν της Μεγάλης Δευτέρας ενθα ó Σεβασμιώτατος άπεβιβάσθη. Είς τον ορμον τοϋτον κατήλθε προς ΰποδοχήν δ Ιερός κλήρος και

20 _ Εκκλησία 21 πολλοί των κατοίκων Γης κωμοπόλεως Ποταμού και των περιχώρων, ετι δέ και πάντες οί μαθηταΐ των σχολείων μετά *ών καί^ηγητών καΐ διδασκάλων εξήλθον προς τον αυτόν σ*οπόν, και υπό την συνοδείαν πάντων τούτων εισελθών ΓΙοταμόν κατηυθύνθη εις τον Ιερόν Ναόν της Ίλαριωιίσση ς) ένθα εψάλη δοξολογία επί τή άφίξει. Μετά δέ την δοξολογίαν προσεφώνησε τον ήμέτερον Ίεράρχην ό παρά ΤΦ Έλληνικφ Σχολείφ Ποταμοί) θεολόγος καθηγητής κ Κουκοΰλης ώς έξης: «Ευλογημένος δ έρχόμένος έν δνόματι Κυρίου». * Σεβασμιώτατε Μητροπολΐτα, Εκείνο, τό όποιον άνεφώνει χθες δ 'Ιουδαϊκός λαός προς τ ν έπισήμως εις 'Ιεροσόλυμα είσερχόμενον αρχηγον της ^ΐηρίας ημών, αυτό τούτο έκβοώμεν και ημείς εξ δλης *αρδίας προς την ' Υμετέραν Σεβασμιότητα σήμερον. Διότι την ήμέραν ταύτην σύμπασα ή Νήσος ημών πανηγυμετ άρρητου χαρας, ευφροσύνης και άγαλλιάσεως ύπο- ^Χομένη τόν διαπρυαιον του Θείου Λόγου κήρυκα, τον νχάματον του καθήκοντος Ιργάτην, τόν και ονόματι και η8άγματι Δωρόθεον, όστις και κ της γαληνιαίας αύτον Μθρφή ς πασίδήχ ως ήμϊ ν καταφαίνεται τοιούτος και δντινα Τ ιοντον παρέστησε προ εβδομάδων, προ μηνός και πλέον ή ^ άοτραπή ταχύπτερος φήμη, διαπεράσασα τό συνήθως τοϋ ΑΙγαίου πέλαγος. Αεντε τοίνυν εξ δλης καρδίας ημών χαιρετίαωμεν τόν <*ίοί<»ς αφιχθέντα και ήδη έν μέσφ ημών Ιστάμενον πανιε- $ >τα τον Μητροπολίτη ν ημών Δωρόθεον., "β? ευ παρέστητε, Σεβασμιώτατε, Ύμεις, δ εκλεκτός, 0 εοπρόβλητος, ό της άγιας ημών πίστεως και της άγαηντής ήμα>ν πατρίδος γενναίος πρόμαχος, ίνα ποιμάνψε τή ν Οεοφρονρητον ημών έπαρχίαν, από οκταετίας γρίπου χηρεύουσαν, μεταστάντος προς Κύριον του άοι-,'μον έκείνου ποιμενάρχου ημών Ευθυμίου του Καββαθά. εΐ> παρέστητε, Σεβασμιώτατε, Ύμεϊς, δ πράος, δ ποι-

21 22 Κνβ-ηραϊκή ΈπιΦεώρησις κίλοις χαρίσμαοι πεπροικισμένος, ό άπό παιδικής ήλικίαζ τά ιερά γράμματα είδώς. Πληρέστατα δε πεποίθαμεν, Σεβασμιότατε, δτι θέλετε δικαιώσει, ή μάλλον οτι θέλετε ύπερβη τάς προσδοκίας πάντων ημών. Ύπό τοιούτων δε χαρισμάτων δντος πεπροικισμένον τον ποιμενάρχον ημών, πάντες ημείς, οι το ποίμνιον αντοΰ αποτελούντες, παρακαλέσω μεν όλοψνχως τον "Υψιστον, ίνα χαρίσηται ήμιν τούτον έν ειρήνη, νγιά, μακροημερεύοντα κοί ; δρ&οτομονντα τον λόγον της Αντοΰ Αληθείας. Αμήν». Μεθ'ο ό Σεβασμιώτατος ώμίλησεν επευφημηθείς ενθουσιωδώς παρ' απάντων. Την επιοϋσαν της εις Ποταμό ν ; αφίξεώς του 3ι ν 'Απριλίου 1923, ήμέραν της Μεγάλη? Τρίτης κατηυθΰνθη εις την Πόλιν, ένθα ή Μητροπολιτική αΰτοΰ έ'δρα. Σύμπασα ή Πόλις μετά των προαστείων εναγωνίως περιέμενε την αίσίαν άφιξίν του. Πρωτοφανή? ό συναγερμός και ή διακόσμησις των οδών, καταστημάτων και οικιών δι' αψίδων, σημαιών καΐ μύρτων προς υποδοχής του Σεβασμιωτάτου. 'Αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί και κωδο>νοκρουσίαι προανήγγειλαν τήν πρ,οσεγγίζουσαν άφιξίν τον, δτε ή Πόλις σύμπασα και πολύ ά'λλο πλήθος εκ διαφόρων κωμών έξήλθον προς ΰποδοχήν αυτοί, καΐ υπό τήν συνοδείαν του ίεροΰ κλήρου, τών 'Αρχών, τών μαθητών πάντων τών σχολείων μετά τών καθηγητών αυτών και διδασκάλων καΐ του λοιποί πλήθους διηυθυνθη εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, ένθα μετά τήν δοξολογίαν προσεφώνησε τον Ήμέτερον 'Ιεράρχην ό καθηγητής κ. 'Ιωάννης Δ. Κασιμάτηζ. ώς εξής : «Πάντες οΐ Κυθήριοι ενθέρμως δεξιούμεθα την ' Υμετέραν Σεβασμιό τητα καΐ χαιρετίζομεν την σήμερον ήμέραν ι καθ' ί]ν ώς διαπρέπων του ' Υψίστου λειτουργός Αναλαμβάνετε τά ύψηλά καΐ ίερά καθήκοντα της έμπιστευθείσης Ύμϊν ιεραρχίας. "Αμφ τω χαρμοσύνφ άγγέλμαη της ίκλογής 'Υμών ώί Μητροπολίτου Κυθήρων Άπαντες οΐ έντανθα καΐ οΐ έν τ ξένγι Κυθήριοι έπεκρότησαν είς ταντην τήν λίαν ευδόκιμοv

22

23 24 Κυθηραϊπή ΈπιΦεώρησις εκλογήν. Γινώακομεν ίκ πολλών Ιστορικών περιόδων κατά πόσον ή κατίσχυσις και δ θρίαμβος τον Χριστιανισμού, δστις από τών πρώτων αιώνων αντον ήρχισε να περιστέλλη τον χείμαρρον εκείνον της ηθικής καταπτώσεως και της κοινωνικής άποσννθέσεως, εις την δποίαν περιήλθεν ή άνθρωπότης προ της κατισχόσεως τών Χριστιανικών 'Αρχών, οφείλεται κυρίως εις την εξεχουοαν διανοητικήν και ήθικήν μόρφωσιν τών Πατέρων έκείνων της 'Εκκλησίας, τών διασήμων Εκκλησιαστικών συγγραφέων και τών διαπρεπόντων κηρύκων του Θείου λόγου, οΐτινες διά τών άπαραμίλλων χριστιανικών αρετών αυτών και διά τον Αδιάλειπτου κηρύγματος του Θείον λόγου, του διαπλάσσοντος την καρδίαν και θερμαίνοντος το ακραιφνές αίσθημα της προς τον Θεόν καΐ τής προς τον πλησίον αγάπης, συνετέλεσαν εις την άνύψωσιν τής Χριστιανικής ημών Εκκλησίας, εις την ήθικήν διάπλασιν τών ασπασθέντων τάς νψίότας άληθείας τον Θείου λόγου καϊ εις την ίκ τών άποτροπαίων έκείνων κακονργιών έπελθοΰσαν κοινωνικήν γαλήνην. Ουδένα προσέτι λανθάνει κατά πόσον ή Χριστιανική ημών 'Εκκλησία Ιν ήμέραις ίθνικών συμφορών παρέστη τω "Ελληνι μήτηρ θερμή, προάγγελος μελλούσης γαλήνης, παρήγορος παραστάτις τών 'Εθνικών Αγώνων. "Εργον έθνικώτατον και Ιερώτατον, τό όποιον σννετελεϊτο νπό τών εύπαιδεύτων και χριστιανικώς μεμορφωμένων λειτουργών τον ' Υψίστου, οΐτινες άείποτε έδίδασκον, ενουθέτονν, ηύ λόγου ν. 'Υπό τοιαύτης λοιπόν συναισθήσεως άγόμενοι, νπό τής συναισθήσεως τοσούτων Ιστορικών λόγων, μαρτυρούντων άριδήλως την λίαν ευεργετικήν έπίδρασιν εν πάσιι κοινωνία τών ούτω μεμορφωμένων ανωτέρων κληρικών, ΰποδεχόμεθα σήμερον την Ύμετέραν Σεβάσμιοτητα, τόν Ύμέτερον Μητροπολίτην, ελκοντα και τό γένος έξ Ιστορικής και ενδόξου Νήσου, τής όποιας τά μεγάθυμα τέκνα κατά τόν ύπίρ ανεξαρτησίας Ιερόν άγώνα πάν δ,τι εΐχον προσέφερον εις τόν β ωμό ν τής ελευθερίας, τό παν υ π}, ρ Πίστεως καϊ Πατρίδος. 'Αναλογιζόμεθα τάς ίγνωσμένας χριστιανικής' Υμών άρε-

24 _ Εκκλησία 25 τα?> τήν εξ έχον σαν διανοητικήν και ηθική ν Υμών μόρφωκαι προσβλέπομεν εις το μέλλον μετά της πεποιθήσεως, δτε έπινενσει θεία περιεβλήθητε και το Ύψηλόν Αξίωμα τον \ίεράρχου, θέλετε άνενδότως έργααθή υπέρ τής Ετέρας 'Εκκλησίας, νπερ παντός θρησκεντικοΰ και κοινωνού ζητήματος χρηζοντος απαραιτήτου βελτιώσεως. Πεποίθαμεν ετι, δτι συν τ φ χρόνο) έν τή ιερά ' Υμών ^«ατολ^ και ώς εγκριτον έκάατοτε μέλος τής'ιεράς Συνόδου Εκκλησίας τής 'Ελλάδος θέλετε καθολικώτερον δράσει Μετα τή ς λοιπής 'Ιεραρχίας ύπερ τής δλης 'Ορθοδόξου Μηνικής *Εκκλησίας, ίνα το ήμέτερον "Εθνος διά τής άνυ- Ψωσεαις αυτής εις τήν εμπρέπονσαν περιωπήν δννηθή ποτε είς τήν ηθική ν ίκείνην βαθμίδα, ϊκ τής όποιας $ήρτηι αι και ή εθνική ευημερία. ) Πάντες ήδη ικέτηρίους προς τον "Υψιστον άπενθύνομεν δπως ένισχνη τήν Ύμετέραν Σεδασμιότητα εν τή Τρώσει τής ίεράς ' Υμών αποστολής και κρατννη τήν ποι- Μηντικήν ράβδον, τήν όποιον ή Πολιτεία Σας ενεπιατεύθη τών πιζήλων'αρετών'υμών, ίνα ποιμαίνητε τό ~^9< στιανικόν ' Υμών πλήρωμα και καθοδηγήτε ίπι τάς αθεΐας όδοΰς τής'ορθοδόξου ημών Πίστεως».. Είτα δέ δι'εξόχου λόγου άνεπτΰχθη υπό του Σεβασμιωτ«του δ προορισμός και τά καθήκοντα του Ίεράρχου, δι" δ ν ^εσπάσατο τάς ενθουσιώδεις επευφημίας απαντος του συμπεπυκνωμένου πλήθους*. Πάνδημος ύπήρξεν ή εκδήλωσις Χ«ρας άπεριγράπτου επί τή προσκτήσει τοιοΰτου ίεράρχου, ^Ρρς δν προσβλέπομεν μετά πεποιθήσεως, δτι συν τψ Χρονφ θέλει άνενδότως εργασθή προς βελτίωσιν παντός Ρησκευτικοΰ καί κοινωνικού ζητήματος χρήζοντος βελτιώ-? ε ως. Καί ήδη, άφ' ης αγαθή τύχη έγκατέστη παρ" ήμίν, ή δηλωθείσα εν οΰτω βραχεί χρόνφ ζωτική δράσίς του καί * Τόν έν λόγφ ένθρονισιήριον λόγον του Σεβασμιωτάτου Μητροτου δημοσιεύομεν όλόκληρον έν τφ έπιστημονικφ μέρει του φόντος τεύχους (σημ. Κ. Ε.).

25 26 Κυθηραίκή Έπι/θεώρησις σύντονος μέριμνα περί παν έργον χριστιανικόν και κοινωφελές επιστέφει τάς ημετέρας προσδοκίας και έπισπάται όσημέραι τον βαθυτατον σεβασμόν καΐ την ΰπερβάλλουσαν άγάπην προς τοιούτον διαπρέποντα Ίεράρχην. ΐαΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΣΙΜΛΤΗΣ Καθηγητή; Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ό νέος Μητροπολίτης αμα τη παραλαβή της Μητροπόλεως εκ του τέως Μητροπολιτικού Επιτρόπου πανοσιωτάτου πρωτοσυγκέλλου κ. Νικάνδρου Πετροχείλου και τη άναλήψει των Ιερών του καθηκόντων έπεδείξατο ευθύς αμέσως άφθονα τά δείγματα της ακαμάτου του δραστηριότητος και φιλεργίας. Τά δείγματα ταΰτα βραχΰτατα φδε συνοψίζομεν: Οϋτα> 1. "Ηρξατο περιοδεύων ανά τά χωρία της Νήσου, ιερουργών εν τοις Ναοϊς, κηρύσσων τον Θείον Λόγον, νουθετών, διδάσκων. Έπεσκέφθη μέχρι τοϋδε τον Ποταμόν, Μητατα, Λογοθετιάνικα, Μυλοπόταμον, Καρβουνάδες, Φατσάδικα, Κάλαμον*, Στραπόδι ίερουργήσας και κηρΰξας εΐς πάντα ταΰτα. Εντός του θέρους θέλει επισκεφθη πάντα τά χωρία της νήσου καΐ εντός ολίγου καΐό τελευταίος κυθηραϊκός συνοικισμός θά ΐδη άρχιερατικήν λειτουργίαν και θ' άκουση ιόν Θείον Λόγον εκ τών χειλέων του Ίεράρχου του. 2. Προς εΰχερεστέραν διεξαγωγήν της υπηρεσίας της Μητροπόλεως διήρεσε την Νήσον εις 4 περιφερείας, εις έκάστην τών οποίων διώρισεν ώς επόπτην ένα τών ιερέων, δστις μεταβιβάζει είς τους ά'λλους ιερείς τάς διαταγάς της Μητροπόλεως. ΑΙ περιφέρειαι αΰται είσί: 'Η πρώτη περιφέρεια εκ τών κοινοτήτων Κυθήρων, Λιβαδίου και Κοντολιανίκων επόπτης ό αΐδ. ιερεύς Σπ. Καλλίγερος. Ή δευτέρα * 01 γέροντες Καλαμΐται άναφέρουσϊν, δτι ουδέποτε άλλοτε μετέβη Δεσπότης εις τό χωρίον των οϋτε και ήκουσάν ποτε παρά τών παλαιοτέρων των δτι είς παλαιοτέραν τυχόν έποχήν μετέβη.

26 _ Εκκλησία 27 εκ των κοινοτήτων Ποταμού, Καραβά, Αογοθετιανίκων και Αρωνιαδίκων επόπτης ό αίδ. Κυριάκος Χλαμπέας. Ή. τβιιη εκ των κοινοτήτων Μητάτων, Φριλιγκιανίκων, Φραΐσιων και Βιαραδίκων επόπτης ό αίδ. 'Αντώνιος Σκλάβος. Η τετάρτη εκ των κοινοτήτων Καρβουνάδων, ΙΙιτσινιανίκων *«ι Μυλοποτάμου' επόπτης δ αίδ. Θεόδ. Κασιμάτης. 3. Δεν επαυσε συμπληρών τό επ' έκκλησίαις θεΐόν του ^ήρυγμα δι' εγκυκλίων προς τό πλήρωμα της Μητροπόλεως δηγιών του άναγινωσκομένων εν τοις ίεροΐς Ναοΐς., 4. Προέβη είς την ΐδρυσιν 'Εκκλησιαστικού Συνδέσμου Κυθηροις, ον συγκροτοϋσιν άπαντες οί ιερείς της Νήσου. Αο καταστατικό ν του Συνδέσμου τοΰτου υπεβλήθη είς τό Πρωτοδικείο ν προς εγκρισιν. "Αμα ως έπιστραφή εγκεκρι- Μ-ενον θέλουσιν επακολουθήσει αί άρχαιρεσίαι αύτοϋ. Ώς ήμεραν εορτής τοϋ Συνδέσμου ώρισε την ήμέραν των Αγίων 'Αποστόλων 30 'Ιουνίου π. ή. Κατά την ήμέ- Qαν ταΰτην έν ασφυκτική συρροή τοϋ πλήθους ίεροΰργησε μεγαλοπρεπέστατα μετά 12 Ιερέων καΐ του διακόνου του έν tερφ ναφ της 'Αγίας "Αννης εν τη Πόλει, έξεφώνησε εμπνευσμένον περι ϊερωσΰνης λόγον. Μεγαλοπρεπής λειτουργία κατά τήν αυτήν ήμέραν έγένετο και έν τω ναφ της Ιλαριωτίσσης έν Ποταμφ, καθ' ήν ίεροΰργησαν 10 ιερείς Τοϋ τέως δήμου Ποταμίων. 5. Άνασυνέστησε τό Εκκλησιαστικό ν Δικαστήριον της Μητροπόλεως, οπερ υπό τήν προεδρίαν του συνεκρότησεν εκ των αίδ. Ιερέων Παν. Παναρέτου οικονόμου, Εΰαγ.Κρίσακελλαρίου, Γεωργ. Πετροχείλου χαρτοφΰλακος και Καλλιγέρου πρωτεκδίκου ως τακτικών μελών και έκ!5 ν αίδ. ιερέων Κυρ. Χλαμπέα ίερομνήμονος και Άντ. Σλάβου σκευοφΰλακος ώς αναπληρωματικών. Οΰδενός Μεταξύ τοϋ κλήρου άναφυέντος είς οΰδεμίαν μέχρι τοϋδε υνεδρίαν τό έν λόγφ Δικαστήριον συνήλθε. 6. Άπέστειλεν είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν 'Αθηνών δραχμας έξ εράνου ένεργηθέντος δια περιφοράς δίσκου κατά τήν ήμέραν της Μ. Παρασκευής έν τοις Ιεροίς ναοΐς της

27 28 ΚυθηραΙκή Έπιθεώρησις πόλεως και των κυριωτέρων χωρίων υπέρ των οικογενειών ιών πνιγέντων κατά τό έπισυμβάν την 13 Ί ν Μαρτίου 1923 ατύχημα παρά την Ψυττάλειαν, δραχμάς δέ 600 ε'ις την αυτήν Μητρόπολιν εκ περιφοράς δίσκων εϊς δλους τους ιερούς Ναούς τής Νήσου κατά την Κυριακήν του Τυφλοΰ Ε' μετά τό ΓΙάσχα υπέρ του έν Καλλιθέα Οίκου Τυφλών. 7. "Αλλά τό λαμπρότερόν ση μείον τής μέχρι τούδε όλιγομήνου του δράσεως ύπήρξεν ή ΐδρυσις τοΰ «Αγαθοεργού Ταμείου Κυ&ήρων ή Μυρτιδιώτιοσα». Τό ταμεΐον τοΰτο σκοπεί «την περίθαλψιν και ύλικήν άρωγήν των απόρων καΐ δντως πτωχών οικογενειών τής Νήσου καΐ την ϊδρυσιν Νοσοκομείου ή 'Ορφανοτροφείου, έφ'δσον ήθελον επαρκέσει προς τούτο οί πόροι αυτού». Ή συμφώνως τφ κατωτέρω δημοσιευομένφ δργανισμφ «Διοικούσα Έπι Τ τροπή» τού Ταμείου άπετελέσθη υπό την προεδρίαν του έκ των κυριών Καμίλλης Α. Κοντολέοντος και Μαρίκας Γ. Καλλιγέρου καΐ των κ. Διον. Γ. Καλούτση και Γεωργ. Φαρδοΰλη. Ή δέ Υποεπιτροπή Ποταμού υπό την προεδρίαν τοΰ εκεί 'Αρχιερατικού 'Αντιπροσώπου Αιδ. ιερέως Κυριακού Χλαμπέα έκ τής κυρίας Βρετής Μ Μεγαλοκονόμου και τού κ. Βρετού Παναρέτου. Πόροι τοΰ Ταμείου έκτος τών άλλων έν τφ Όργανισμω άναγεγραμμένων είσι και «αί εισπράξεις: α') αί έκ τών κυτίων τών έν έκάστφ Ίερφ Ναφ άποτιθεμένων β') αί έκ δίσκων έν τοις ίεροϊς Ναοίς τής Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων». Προς τον σκοπόν χής άποθέσεως έν τοις Ναοΐς τών κυτίων τοΰτο)ν και τής περιφοράς αυτών κατά τάς Κυριακάς και τάς έορτάς ή Α. Σ. απηύθυνε την έξης έγκΰκλιον. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΧΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λ. 67, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣ "Απαντα τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών έν τή καβ' 'Ημάς 'Iepqc Μητροπέλει Ενοριακών Ναών, τους Έπι-

28 _ Εκκλησία 29 τρόπους των Συναδελφικών τοιούτων καΐ τας 'Επιτροπή των Ίερων 'Ιδρυμάτων. Εύαγγελικδν και α μα κοινωνικόν καθήκον έπιβάλλεται παντι τω ' Ορθοδόξω ή φιλαλληλία. Ή Χριστιανική αγάπη, τ ϋ πράξει έκδηλου μένη προσωποποιείται έν τή φιλάνθρωπε και τ ή μερίμνη υπερ των άδυνάτων και των πασχόντων. * Εκκλησία από Θεού ιδρυθείσα και τή Χάριτι Αύτοϋ Ό*ιαζομένη καΐ την διδαακαλίαν Αυτού διά μέσου των αΐώνοΐν κηρύττουαα, δεν επαυσεν Ασκούσα πάντοτε την φιλανϋμ<απίαν και ταύτην ώς ιεράν υποθήκην τοις πιστοϊς κληρο- οτοϋσα, ώς γνώρισμα τών Αληθών του Χρίστου οπαδών. Τή φωνή ταύτη ακολουθούντες έθεωρήσαμεν Ικ τών πρώτων 'Ημών καθηκόντων την ΐδρυσιν 'Αγαθοεργού Ταμείου υπό την έπωνυμίαν *Η Μυρτιδιώτιοσα» σκοπόν εχοντεζ την ασκησιν της φιλανθρωπίας έν τή καθ' Ημάς θεο- <όατφ Μητροπόλει. Τούτο έγκυκλίως γνωρίζοντες τοις ' Εκκλησιαστικοΐς Συμβονλίοις και ' Επιτρόποις τών τε 3 Ενοριακών και τών Συνα- 4<ρικώι> Ναών, αμα δε και ταϊς 'Επιτροπαϊς τών 'Ιερών ιδρυμάτων έν τή καθ' "Ημάς Ίερα Μητροπόλει, προαγόμεθα ν<ι συστήσω μεν τούτοις, δπως συνεργήσωσι μεθ' Ημών εις ^εάρεστον τής φιλανθρωπίας έργον και παραστώσι βοηθοί διά του Ταμείου τούτου έπιδιωκομένης Ανακουφίσεως *<ον ένδεών καΐ τών δυστυχών Αδελφών ήμών. Προς τούτο εγνωμεν ίνα συστήσωμεν ύμϊν: 1) Την αναy ραφή ν αναλόγων πιστώσεων έν τοις ίτησίοις προϋπολογι- μοΐς τών 'Ενοριακών Ναών κα\ τών 'Ιερών 'Ιδρυμάτων ν/* ε 9 του 'Αγαθοεργού Ταμείου «Ή Μυρτιδιώτισσα»' καϊ J Τήν περιφοράν κυτίου, δπερ δέον νά ή ίσφραγισμένον, ανα πασαν Κυριακήν και τάς μεγάλας έορτάς είς απαντας TovS 'Ιερούς Ναούς και τά 'Ιερά Ιδρύματα και δπερ θέλει π^ραμένει έν τω Ναφ, τήν κλείδα δ' αυτού υπό Ατομικήν ΐνθύνην θέλει κρατεί δ 'Εφημέριος Ιερεύς. Καϊ οΐ μϊν 'Εφημέριοι έν τω τέως δήμφ Κνθηρίων θέ- Α ναι παραδίδει τάς είσπράξεις κατά μήνα προς Ήμας, οι δε

29 30 Κνθηραϊκή Έπιθεώρησις εν τφ τέως δήμφ ΙΙοταμίων είς τον Ήμέτερον ν Ποταμφ Αρχιερατικοί' Άντιπρόσωπον, πρόεδρον της έκεϊ υποεπιτροπής. "Εχοντες πλήρη βεβαιότητα, δτι Θέλετε συντελέσει το εφ' Ύμιν προς ϋποοτήριξιν του Ταμείου τούτου και ενόόωοιν του Ιεροϋ και κοινωφελούς σκοπού, πρός ον τοϋτο άφορα, ευλογοΰμεν ' Υ μας πατρικώς. (Τ. Σ.) + Κυθήρων ΔΩΡΟΟΕΟε Αί κατά τά ανωτέρω ένεργηθεΐσαι εισπράξεις του Ταμείου κατά τον μήνα Ίοΰνιον 1923 και μόνον εις τάς κοινότητας Κυθήρων και Λιβαδίου, καθ' δσον αί των άλλων κοινοτήτων δεν ειχον κατά τό τέλος τοΰ μηνός αποστολή, έ'χουσιν ως έξης: Έκ της άποθέσεοις και της περιφοράς τοΰ κυτίου έν τφ Ναφ τοΰ Εσταυρωμένου έν τή Πόλει Κυθήρων.... Δραχ Όμοίως έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος έν τη αύτη πόλει» Έκ χής περιφοράς δίσκου κατά τήν λειτουργίαν της εορτής των "Αγίων 'Αποστόλων έν τφ Ναφ της Αγίας "Αννης έν τη αύτη πόλει» Έκ της άποθέσεως και της περιφοράς χοΰ κυτίου έν τφ Ναφ τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου εις Στραπόδι.» 62. Όμοίως έν τφ Ναφ 'Αγίου Νικήτα είς Κάλαμον.» Όμοίως έν τφ Ναφ της Κοντελετοΰς είς τό Λιβάδι.» Όμοίως έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος είς τό Λιβάδι.» Έκ δωρεάς της κυρίας Ελένης Π. Μασέλου...» 100. Όμοίως 'Ανωνύμου εύσεβοΰς Κυρίας» 50. Έκ δωρεάς τοΰ έκ Φρατσίων κ. Μιχ. Λεονταράκη κατά τήν εκδοσιν τής αδείας των γάμων του..» 15. "Ητοι έν όλφ Δραχμαί 549.9δ Ή πρώτη πράξις τοΰ 'Αγαθοεργού Ταμείου ΰπήρξεν ή εγκρισις χορηγήσεως άπό 1 ης Σεπτεμβρίου 1923 υποτροφίας 60 δραχμών κατά μήνα είς τον άρτίως έκ τοΰ Ελληνικού Σχολείου Ποταμού αποφοιτήσαντα μαθητήν "Οθωνα Χριστοφίλην έκ Λογοθετιανίκων, χρηστόν και έπιμελέστατον,

30 _ Εκκλησία 31 δέ οίκογενείας στερούμενης των οικονομικών μέσων, ων θά έστελλε αυτόν εις τό Γυμνάσιον της Πόλεως. Δια την χορήγησιν της υποτροφίας ταύτης ή Επιτροπή έλα β εν ^ ^οψει της ύποβληθεΐσαν αΐτησιν τοΰ ε'ιρημένου μαθητού, (/ ι ήζ επικαλούμενος οΰτος την άρωγήν τοΰ Ταμείου εδήλου ϊ ι > εϊς περίπτωσιν καθ' ήν τη βοήθεια αύτοΰ περάτωση ϊ01? σπουδάς του εξερχόμενος ήμέραν τινά έκ τοΰ Πανεπι- τί ΐμίου ή οίλλης τινός 'Ανωτέρας Σχολής, θέλει αφιερώσει εαυτόν εις τήν εξυπηρέτησιν τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, ^καθιστάμενος προς τοΰτο εν τη Νήσφ, προς δέ και τάς ^(?Μ ας επι τοΰ αντικειμένου τοΰτου συστάσεις των καθηγητών τοΰ Γυμνασίου και τοΰ Ελληνικού Σχολείου Ποταμού, Οίτινες παρέστησαν εις τήν Α. Σ. τά τής χρηστότητος, ευφυΐας επιμελείας τοΰ έν λόγφ μαθητού. Η πραξις αΰ ι η τίμα ιδιαζόντως τήν Διοικούσαν Έπι- *(?οπήν τοΰ Ταμείου και παρέχει τάς ελπίδας, δτι μέ τό αυτό ετικόν πνεΰμα θέλει εξακολουθήσει διαθέτουσα τους πότοΰ Ταμείου έρχομένη πρωτίστως αρωγός εις τήν φερο- Ι*ενην προς τά εμπρός κυθηραϊκήν νεότητα. ν Τούτων ενεκα ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» τρέφουσα χρηστοτέρας δια τήν εν λόγφ άγαθοεργόν Όργάνωσιν '^ίδας δηλοϊ, δτι μετ' άνυποκρίτου χαράς θέλει παράσχει ^τοτε τάς σελίδας της προς εξυπηρέτησιν των δ'ντως άγαοεργών αυτής σκοπών, προς δέ συνιστά τοις απανταχού υ"ηρίοις νά συνδράμωσιν ΰλικώς καΐ ηθικώς αυτήν, ινα " Σ. ταχέως δυνηοή και άγάγη είς αΐσιον πέρας δ,τι υπερ τοΰ Τόπου εν νφ έχει. Μεταξύ των πρώτων δ' αύτοΰ λιμνών έ'σεται ή ΐδρυσις Νοσοκομείου, τοΰ οποίου τοσαυ- Ιϊ1 ν > ως γνωστόν, ανάγκην εχει ή Νήσος. Ο 'Οργανισμός τοΰ Άγαθοεργοΰ Ταμείου μετά τής ^ταχθείσης εν τή εν ίδιαιτέρφ φυλλαδίφ έκδόσει αύτοΰ ^κλήσεως προς τους έν τή Nήσq> και τούς απανταχού γής ^^ηρίους, έ'χει ώς έ'πεται:

31 32 Κνθηραϊκή Έττιθεώρησις Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣ Τους έν τη νήβω Κυθήρων και τους απανταχού γης Κυθηρίους. Τέκνα έν Κυρίψ άγαηητά, Ή φιλανθρωπία υπήρξε πάντοτε τό πρώτον γνιύρισμα της Εκκλησίας τοΰ Χρίστου, Όστις θεμελίωσε την πίστιν επί της αγάπης. Ή 'Εκκλησία κατά ταύτα φυσικός παραστάτης ιών πτωχών αδελφών ανέκαθεν έν τφ βίφ Αύτής εθεσε τηλαυγές πρόσωπον της δράσεως Αύτής τήν άγαθοεργίαν, όργανώσασα από της ιδρύσεως Αύτής κάλλιστα ιδρύματα προς τοΰτο και διανοίξασα τάς θερμός πτέρυγας Της προς τά πάσχοντα τέκνα Της, Ινα θερμάνω και ανακούφιση αύτά άπό τάς ταλαιπωρίας τοΰ βίου. Και αυτός δέ ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός άπήτησεν άπό τούς πιστούς λατρευτός Του τήν άγαθοεργίαν εμπρακτον, ώς είλικρινη έκδήλωσιν τοΰ νόμου της αγάπης. Θεωρεί μάλιστα τήν άγαθοεργίαν ώς άπονεμομένην εις τό ίδιον Αύιοϋ πρόσωπον, διό και λέγει - «έφ' δσον έποιήσατε Ινί τούτων τών αδελφών μου των ελαχίστων, έμοί έποιήσατε». Πρώτος δέ Αύτός προσέφερε τήν ζωήν Του ώς θυσίαν αγάπης ύπέρ το& κόσμου. Ουδέν άρα σπουδαιότερον καθήκον διά τόν άληθινόν Χριστια νόν άπό τήν φιλάνθρωπον συμπάθεια ν ύπέρ των αδελφών ημών τών ελαχίστων. Ύπό τήν άντίληψιν δτι ή Εκκλησία οφείλει νά καλλιεργή τάς αρχάς ταύτας έν ιή κοινωνί^. και νά οργανώνω τήν φιλανορωπίαν, ώστε εύσκόπως και μεθοδικώς νά διακονήται ή πρός τόν πλησίον αγάπη, ίδρύααμεν Άγαθοεργόν Ταμεϊον τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων ύπό τήν έπωνυμίαν «Ή Μυρτιδιώτισσα». Τό ίδρυμα τούτο θά καταβληθώ φροντίς ώστε μέ τό φιλανορωπικόν σύστημα ιό όποιον θά αναπτύξω νά ανακουφίζω τήν ανθρωπινή ν δυστυχίαν, ήτις κατά τούς παρόντας καιρούς, λόγφ τών περιστάσεων, έμφανίζεται ύπερπλεονάζουσα και συρομένη πυκνή και συντετριμμένη άνά τήν ήμετέραν Πατρίδα. 'Εκτός δέ τούτου θά προσπαθήσωμεν ώστε τό ίδρυμα τοϋτο νά αποδώσω Αετικόν καρπόν, ΌρφανοτροφεΧον, έν τφ όποίφ θά άνατρέφωνται ορφανά έκ τής ήμετέρας Θεοσώστου παροικίας καταγόμενα και θά λαμβάνωσιν άνάλογον μόρφωσιν, ώστε νά άποβώσι καλοί Χριστιανοί καΐ ένάρετοι πολχται διά τήν Έκκλησίαν και τήν Πατρίδα και ΝοσοκομεΤον κατά τάς παρουσιασθησομένας άνάγκας

32 'Εκκλησία 33 τόπου ημών. Έκ της ύποατηρίξεως δέ των απανταχού αγαπητών 'ΜΜίηρίων έξιιρτηοη ή σύστιιοις και ή λειτουργία τούτου., Βέβαιοι οτι ή φωνή της 'Εκκλησίας 0«γίνιι ευμενώς ακουστή τάς ευσεβείς και φιλαγάίΐους ψυχσς των αγαπητών ημών έν Κυρίφ τ^κνο)ν κα τι ή τρυφερά παράκλησις της Μητρός 'Εκκληαι«ς θέλει γίνει εύχαρίστως αποδεκτή πορ' αύιών, ώσιε προΰύμως "Οι γενναίως νά ΰποσιηρίξωσι τό ΆγαΟοεργόν Ταμεΐόν της, ίνα το,,το άποβγί της δυστυχίας ιό σχυρόν στήριγμα κα'ι της έν άφανείςι "ιεναζοΰσης φιλότιμου πενίας ή γλυκεία παρηγορία, άπιναύνομιν πατρικήν ημών ταύτην εκκλησιν πρός τό ευσεβές κα'ι άγαπητόν Ί(»ων ποίμνιον, επικαλούμενοι τήν συνδρομήν αΰτοϋ προς εΰόδωσιν θεαρέστου τούτου έργου. Έπί τούιοις δ' εΰχόμεβα ίνα ή χάρις Τ ν Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου και ή αγάπη του Θεού και ΙΙατρός *β ή κοινωνία του 'Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ύμών. Έν Κυβήροις 12η Άπβαΐου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ t Ό Κυθήρων ΔΩΡΟ ΕΟ «Ταοτα εντέλλομαι ύμΐν, ίνα αγαπάτε &λλήλβυ$>. (Ίωάν. ΙΕ' 17) Αρ&ρον 1. 'Ιδρύεται έν τη Ίερφ Μητροπόλει Κυθήρων Άγαοεργόν ϊαμείον υπό τήν έπωνυμίαν «Ή Μυρτιδιώτισσα». Αρ&ρον 2. Σκοπός τούτου είναι : 1 Ή περιθαλψις και ή υλική αρωγή τών απόρων και δντως πΐωχών οικογενειών της Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων., Ή ΐδρνσις 'Ορφανοτροφείου η Νοσοκομείου, εφόσον ήθελον Αρκέσει πρός τοϋτο ο! πόροι αΰτοϋ., ΙΙ&θον 3. Τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον βοηβεΐ τάς πόρους ί'ρ 1 0ϊ 'Τ(ος πτωχάς οικογενείας κατά τήν έκτίμησιν της Διοικούσης ^ΐιτροπής και κατά τάς άνάγκας τών οίκογενειών τούτων είτε είς Χ^μα είτε είς είδος. >, Αρϋ-ρον 4. "Ερχεται ωσαύτως άρωγόν είς τά άτομα τά έχοντα ν «γκην άμεσου αντιλήψεως και βοηθείας είς εκτάκτους αυτών εο ι οχάοεις (οίον αιφνίδιου γάμου, φυλακίσεως δια χρέη κλπ.). 5. 'Επίσης ερχεται άρωγόν είς οικογενείας, τών "οίων ή Οέσις δέν επιτρέπει νά τείνωσι χείρα πρός βοήΰειαν. _ Ά-βϋ-βον β. Παρέχει τά μέσα δια τους τοκετούς τών συζύγων Τ(ον Απόρων. Μεριμνφ επίσης πρός έξεύρεσιν εργασίας αναλόγου 3

33 34 προς τήν θεσιν των τοιούτων οικογενειών, έφόσον ήθελον τοΰτο άποδεχΰή και αΰιαι. "Αρϋρον 7. 'Υποχρεούται νά παρέχω εις τούς απόρους ασθενείς ίατρόν. φάρμακα και πασαν σχετικήν βοήθειαν μέχρις άναρ ρώαεως αύτών. 'Εάν δ'ή ασθένεια παραταθή, μέριμνα ή ΔιοικοΰΟ Επιτροπή περί εισαγωγής του ασθενούς εις νοσοκομείον, εφόσον έπιτρέπουσι πρός τοΰτο οί πόροι του Ταμείου. "Αρϋρον 8. Προνοεί έν περιπτώσει Όανάτου περί τής κηδεία? του θανόντος, πρός τούτο δέ ή Διοικούσα 'Επιτροπή συνεννοεττα 1 μετά των αρμοδίων Άρχων, συπληροϋσα τά σχετικά έξοδα ή έν άνάγκη καταβάλλουσα αύιά έξ ολοκλήρου. "Αρϋρον Θ. Προστατεύει και βοηθεί τους αποδεδειγμένο)? ανικάνους πρός έργασίαν διά παροχής αναλόγων βοηθημάτων. "Αρϋρον 10. Συντελεί εις τήν άποκατάστασιν απόρων ν.«1 ενάρετων νεανίδων, προτιμωμένων των ορφανών και άπροστατεύτων "Αρϋρον 11. Παρέχει είς τά ορφανά πτωχά παιδία τάς σχολικάς έγγραφάς και τά απαιτούμενα βιβλία. Είς έκεϊνα δέ τά όποιο ήθελον διακριθή έπί αρετή και επιμελείς δύναται νά δίδη και χρηματικά βραβεία. "Αρϋρον 12. Έν περιπτώσει έπαρκείας των πόρων αΰτοϋ δύναται τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον νά παρέχη άτοκα δάνεια είς πτωχούς βιοπαλαιστάς δι' άγοράν ίππων, αμαξών, λέμβων καΐ γενικώς χρησίμων εργαλείων δι' έργασίαν πρός επανάληψιν αύτής. "Αρϋ-ρον 13. Πόροι του 'Αγαθοεργού Ταμείου είναι: 1. Αί μηνιαίαι συνδρομαί τών φιλάνθρωπων προαιρετικώς. 2. ΑΙ δωρεαί. 3. Οί έρανοι. 4. Τά κληροδοτήματα. 5. Αί εισπράξεις: α') Αί έκ τών κυτίων τών έν έκάστψ Ίερψ Ναφ άποτιθεμένων - β') αί έκ δίσκων έν τοις Ίεροίς Ναοΐς τής Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων. 6. Αί είσφοραί τών 'Ιερών Ναών και ιδρυμάτων, αί άναγεγραμμέναι εκάστοτε έν τοις έτησίοις αυτών προϋπολογισμοΐς. "Αρϋρον 14. Τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον διευθύνεται ύπό πεν; ταμελοϋς επιτροπής, ήτις ονομάζεται «Διοικούσα Έπιτροπή>. Και Πρόεδρος μεν ταύτης είναι ό Μητροπολίτης, μέλη δέ δύο Κυρίαι και δύο Κύριοι οριζόμενοι άνά τριετίαν υπό του Μητροπολίτου Δύνανται τά αυτά μέλη νά όρισθώσιν έκ νέου. "Αρϋρον 15. Ή 'Επιτροπή αυτή εδραν έχει τήν τής Μητροπόλεως. Συνιστάται όμως πρός τον αύτόν σκοπόν 'Υποεπιτροπή έν Ποταμφ Κυθήρων όριζομένη υπό τοϋ Μητροπολίτου και αποτελούμενη έξ ενός Κυρίου, μιας Κυρίας και του 'Αρχιερατικού Αντιπροσώπου ώς Προέδρου. Ή διάρκεια και ταύτης ορίζεται τριετής.

34 _ Εκκλησία 34 "<*'ι 1 ~~ Ή 'Υποεπιτροπή αΰτη ΐ)ά διακονή έν Ποταμφ α 5 λογοδοτ^ είς τήν Διοικούσαν Επιτροπή ν ετησίως, ένισχυο-, η οικονομικώς έν ανάγκη παρά της «Διοικούσης Επιτροπής», «τεινομένου του κύκλου χής εργασίας αύτής ταύτης είς τήν περί- «"«ν του τέως δήμου Ποταμίων. Της 'Υποεπιτροπής ταύτης ϊ( *ι νά προεδρεύση και ό Μητροπολίτης. πλ», Τόν Μητροπολίτην απόντα ή κωλυόμενον άνα- ΙΡοΐ ει ς τω ν Ιερέων της έδρας οριζόμενος υπ' αύτοϋ. Αβΰρον 18. Τήν τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών εκάστου τελείται άρχιερατικόν μνημόσυνον του 'Αγαθοεργού Ταμείου θ των δωρητών, συνδρομητών και έν γένει ευεργετών αύτοϋ, έν δέ ωμ οπόλει Ποταμού τήν τελευταίαν Κυριακήν τοϋ μηνός 'Ιουλίου. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΑΥΤΩΝ Οί εν ενεργεία ιεροί ναοί, εν οίς τελείται ή θεία λεικαθ" έκάστην Κυριακήν ή λόγφ ελλείψεως έπαρ- χ >υ ί ιερέων ανά 15 ή 22 ημέρας τυγχάνουσι πάντες Όκτη τ0( συναδελφικοί, πλην πέντε μόνον ενοριακών, οιτινες ι> ν( * 1: δ τοΐ3 Εσταυρωμένου Χρίστου έν τή Πάλει, ό της ιμήσεως της Θεοτόκου (Κοντελετοϋς) έν Λιβαδίφ, ό της,^ωοδόχου Πηγής (Ίλαριωτίσσης) εν Ποταμω, δ της 'Αγίας Ρΐαδος έν Κατσουλιανίκοις της κοινότητος Λογοθετιανίδ του 'Αγίου Θεοδώρου ε'ις Πιτσινάδες της κοινότητος ^ρωνιαδίκων και δ της "Αγίας Τριάδος εις Μητάτα. Οί. 9<>υργοϋντες εφημέριοι είναι 28 έν δλφ οι εξής: δ πανοσ. 1κανδρος Πετρόχειλος πρώτοσΰγκελλος και οί αίδεσ. ιερείς " " Γεώρ. ΓΙετρόχειλος, Σπυρ. Καλλίγερος, Μιχαήλ Λουράνι ζ> 'Ιάκωβος Κασιμάτης, Έμμ. Μασέλος, Μήνας Μαρέν- Θεόδ. Κασιμάτης, ίερομ. Βασ. Γλυτσός, Γεώρ. Στάθης, εοδ. Μεγαλοκονόμος, Κοσμάς Λενταράκης, Παν. Μεγαλορ )ν όμος, Κοσμάς Κοντολέων, Γεώργ. Κασιμάτης, Γεώργ. ^«λανάκης και Έμμαν. Λουράντος, έν δλφ 17 έν τφ τέως ημφ Κυθηρίων, οί δέ λοιποί 11 έν τφ τέως δήμφ Ποτάμιων, ήτοι οί α'ιδεσ. κ.κ. Παν. Πανάρετος οικονόμος, Κυρια- Χλαμπέας, Διον. Κουλεντιανός, Άπόστ. Μουλός, Μηνάς ^«Ύονέζος, Ίω. Σκλάβος, Ίω. Καστρίσιος, Άντ. Σκλάβος,

35 86 Κνθηβαΐκή Έπι/θεώρησις Εΰ. ΚρΗίαρης, Παΐσιος Διακόπουλος καΐ Μήνας Κορωναΐοζ Πλην των ανω ναών ΰπάρχουσιν εν τη Νήσφ καΐ πλεΐ«1 " δσα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια, εξ ών πολλά ιυγχάνου" 1 λίαν ενδιαφέροντα από επιστημονικής απόψεως**. Περί τή ν μελέτην και επιστημονικήν περιγραφήν πάντων τούτων θέλε 1 εις προσεχείς τόμους της άσχοληθη ή «Κυθ. Έπιθεώρησιζ» Τά κατά τους ανωτέρω μνημονευθέντος εν ενεργεί Ιερούς Ναούς εχουσιν ώς εξής κατά Κοινότητας. Κοινότης Κυθήρων. 1. Ό Μητροπολιτικός Ναός τον 'Εσταυρωμένου στοϋ εν τή Πόλει. Ενοριακός με 200 οικογενείας ενοριτών Εφημερεύει εν αύτω ιερουργών ανά 15 ημέρας δ αΐ8 Ιερεύς Γεώρ. Θ. Πετρόχειλος. Τό Έκκλησιαστικόν αΰτοΐΐ Συμβοΰλιον αποτελείται έκ του Εφημερίου του ώς προέδρου και τών κ. κ. Σπυρ. Καλοΰτση, Στεφ. Μπαρμπαρρήγον, Ίω. Λαστιώτη και Ιω. Καρατέλη ώς μελών. Τά εσοδά τοιΐ κατά τό 1922 άνήλθον εις δραχ. 6603, τά δ'εξοδάτου εκ Ουδέν σπουδαΐον έργον ετελέσθη εν αύτφ κατά διάστημα της Ιπιθεωρησιακής περιόδου του παρόντος τεύχουί 2. Ό Ιερός Ναός της 'Αγίας "Αννης, παρεκκλήσιον ΐθ»> Μητροπολιτικού. Εφημερεύει δ αΐδεσ. ιερεύς Γ. Θ. ΠετρΟ' χείλος ιερουργών άνά 15 ημέρας. Παρεκκλήσια του Μητροπολιτικού Ναοΰ τυγχάνουσιν έπίσης και οι έν τή Πόλει ιεροί Ναοί της ' Υπεραγίας Θεοτόκου έν τω Φρουρίω, τών 'Αγίων Πάντων και δ τον ΆγίοΌ Διονυσίου έν τφ Νεκροταφείψ. * Ή σειρά καθ'ήν δημοσιεύονται ενταύθα τυγχάνει ακανόνιστος πλησιάζουσα τήν σειράν τών είς ους έψημερεύουσιν Ιερών Ναών. Πίνακα τών Ιερέων της Νήσου κατά σειράν πρεσβειών χειροτονίας? περιέχοντα και τάς ίερατικάς ονομασίας (όφφίκια), ας κέκτηντα'ι θέλομεν δημοσιεύσει είς τό προσεχές τεύχος της «Κυθηραϊκή? Επιθεωρήσεως». ** Βλ. τό περί τών «Μεσαιωνικών μνημείων Κυθήρων» άρθρον του εφόρου τών Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων κ. Γ. Σωτηρίου έν τφ έπιστημονικφ μέρει τοΰ παρόντος τεύχους.

36 _ Εκκλησία 37 ~ ^ Ο ιερός Ναός τον 'Αγίου 'Ιωάννου του θεολόγου εν II Πολει, εις δν εφημερεύει ό πανοσ. πρωτοσύγκελλος κ. Νίνορος Πετρόχειλος, ιερουργών ανά 15 ή μέρας. 'Ιδιόκτητος λι κ^11ρ ονο Ι Αΐκ Φ δικαιώματι είς τάς οικογενείας Καλ- Παπαδοπούλου και Φατσέα. Επίτροπος αύτοΰ ό ρ» ^«ρυπάτης. Κέκτηται μικράν κτηματικήν περιουσίαν. α εσοδά του πενιχρά. 4 Ο ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτηρος έν ΧΜ' 61 ' εφημερεύει δ πανοσιοτ. πρωτοσύγκελλος Νικανδρος Πετρόχειλος, ιερουργών ανά 15 ημέρας. Ίδιό- "Ιτος άνήκων κληρονομικψ δικαιώματι είς τάς οικογενείας ^λλιγέρου και Πατέρου. 'Επίτροπος αύτοϋ δ κ. Σπυρ. I. α<*ελος. Αί εισπράξεις του μηδαμιναί. " Ο ιερός Ναός τοΰ 'Αγίου Νικήτα είς Κάλαμον, Ιδιό-,ΠΤος μέ 20 οικογενείας ενοριτών. Εφημερεύει αύτοΰ ό ιερεύς Μιχ. Λουράντος Ιερουργών άνά 22 ήμέρας.έπί- " πος 6 κ. Στέφ. Μπαρμπαρρήγος. Τά εσοδά του ελάχιστα. Ό ιερός Ναός της Παναγίας Όδηγητρίας είς Κάλα- Ν ν > ι διόκτητος άνήκων είς τάς οικογενείας Μεγαλοκονόμου "^ου (?άντου μέ 10 οικογενείας ενοριτών. Εφημερεύει ό ιερεύς Μιχ. Λουράντος ιερουργών άνά 22 ή μέρας. Κέπεριουσίαν είς χρήμα και είς άγρούς χέρσους. Τά σοδ 7ά του όλίγα. ^» Ο Ιερός Ναός τον 'Αγίου 'Ιωάννου είς το Στραπόδι Ητηιος άνήκων εΐς την οίκογένειαν Καλλιγέρου, μέ 25 ΤΛ Υενείας ενοριτών. Εφημερεύει αύτοΰ ό αίδ. ιερεύς Σπ. «Μιγερος { ερουργών άνά 22 ημέρας, έπιτροπεύουσι δέ οί 3^* % I. Καλλίγερος, Ίω. Ν. Καλλίγερος και Γ. Άντ. Καλ- Υερος, ετήσια εσοδά του 300 περίπου δραχμαί., Ό ιερός Ναός της Παναγίας Όδηγητρίας οτό Κακόιδιόκτητος άνήκων είς την οίκογένειαν Καλούτση, μέ ΙΛ. 0ι * γενείας ενοριτών. Εφημερεύει ό αίδ. ιερεύς Σπυρ. ^ ^λίγ ερ 0ς ιερουργών άνά 22 ημέρας και έπιτροπεύει ό ' Καλούτσης. Τά εσοδά του δλίγιστα. }<> Ό Ιερός Ναός της 'Αγίας Έλέσης είς τό Ποΰρκο, ι"ΐΐητος άνήκων είς τήν οίκογένειαν Βενέρη, μέ 30 οίκογε-

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δ.Κ.: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, 6977984112 Α/Α ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Στην είσοδο του καινούργιου Νοσοκομείου ΕΝ/ΕΝ 1 τρακτέρ - βυτίο ΜΑΓΟΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ ΕΝΟΤΑ 1 ΝΗ ΔΗΜΟ ΕΞΠΗΡΕΤΟΜ ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΑ ΑΓΚΙΤΡ ΙΟ 2 ΝΗ ΓΙ 3 ΝΗ ΓΙ 4 ΝΗ ΓΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤ ΠΟ Δ/ ΑΓΚΙΤΡΙΟ ΚΑΛΑ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2.5 18 1ο ΓΜΙΟ ΓΙ 1ο ΕΠΑΛ ΓΙ & ΓΕΛ ΓΙ ΒΑΘΕΟ 5 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 6 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 7

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Θερμώς ευχαριστώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 11-08- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ.

Της από 11-08- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-08-2010 ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ Της από 11-08- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 10/11-08 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Τετάρτη 11-08-2010 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πράσινη ανάπτυξη Οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα