εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' 1923 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν."

Transcript

1 Σ π. ΣΤΑΘΗ: ΕΤΗΣΙΟΝ ΤΤΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκ ΔΐΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ Α' ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 1923

2 Η "ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, fepaσan δέκα πέντε περίπου χρόνια, πob φοιτψαϊ πρόσκαιρα κάθε καλοκαίρι καταλείπαμε τα φοιτητικά μας θρανία ΧαΙ γυρίζαμε στ' δμορφο Νησί νά περάσουμε τϊς τήσιες θερινές διακοπές των πανεπιστημιακών μας σπονδών. Με την ΰσβνστη φλόγα των ώραίων νεανικών χρόνων μελετούσαμε Μανικές μας δυνάμεις το σημερινό του βίο α όλες τον τις απόψεις, παρακολουθούσαμε τις τύχες και τις περιπέτειες τ&ν συμπολιτών, που ζούσαν εξω Από τό Νησί. Και με τά πλατειά φτερά της νεανικής φαντασίας Ιστορία τον Νησιού, ερευνούσαμε με τις αδύνατες πίστη- πετών- Τε? σέ χώρους Άλλους βλέπαμε ενα βιβλίο, που θά μπορούσε πε9ΐοδικά ν' Αποτυπώνω και νά καθρέφτιζα τη σύγχρονη ζωη τ υ Νησιού σε δλες της τις εκδηλώσεις, βιβλίο που θά κρατ νσε στον ξενιτεμένον Αναγνώστη ζωηρή κοχ Αναλλοίωτη Ανάμνηση της Πατρίδος, θάν του παρουσίαζε ζωντανές τ1ς ωραίες σκηνές των παιδικών του χρόνων καΐ θάν του δυνά μωνε τον πόθο της Επιστροφής. Άλλα και βιβλίο που θά μπορούσε ν Απόθεση ολόκληρο τό Νησί πάνω στο ψυχρό τ9αηέζι καϊ κάτω Απ' τους πρισματικούς φακούς της ερεν- 1" 1?? του σοφοϋ ερευνητού παντός κλάδου της 'Επιστήμης. Βιβλίο τέλος, που θά γινόταν τό δργανο σε κάθε εύγενικειά προσπάθεια γιά οιαδήποτε δράση κοινωφελή καϊ θά ερχόταν

3 4 Κυθηραΐκή Έπιθεώρησις ετσι, πνοή ζωογόνος και σφοδρά, νά φυσήση, νά πνεύση και νά δώση γενναία τήν ώ&ηση προς τά *Εμπρός. Την αγνή και αδολην έκείνην εποχή των φοιτητικών χρόνων διαδεχθήκανε αδιάκοπα χρόνια σκληρής βιοπάλης, δεινά χρόνια τραχεος στρατιωτικού βίου. Μέσα στα χρόνια αν τά αισθανθήκαμε τη φλόγα νά οδύνη, νοιώσαμε τα φτερά νά κόβωνται. Μά μόλις, τρεις μήνες τώρα, εφάνη ροδίζουσα ή ανατολή τής Ειρήνης υστέρα άπό πολύχρονες αδιάκοπες έθ>ίκες περιπέτειες, αναμοχλεύσαμε και ανασκάψαμε. Ηύραμε μερικες σπίθες κρυμμένες ατή χόβολη. Νοιώσαμε κάποιο πέταγμα, δχι οάν πρώτα σε ΰψη, που νά φαίνωνται αμικρυνόμενα τ' Αντικείμενα, αλλά σε μέρη χαμηλά, που νά διακρίνουμε τα πράγματα με ακέραια τή μορφή τους. Ριχτήκαμε τότε στήν πραγματοποίηση του φοιτητικοί) μας ονείρου. Και παρουσιάζουμε σήμερα τήν «Κυθηραϊκήν Έπιθεώρησιν». * Ή «Κυθηραΐκή Έπιθεώρηαις» θά έκδίδεται το Σεπτέμβρη κάθε χρόνου και θά εχη σκοπό: Α') Ν' άναγράφη πιστά τήν ίτήοιαν έπιθεώρησην ολων τών εκδηλώσεων τόσο τής σωτερικής ζωής του Νησιού, δσο και τής ζωής τών απανταχού γής ξενιτεμένων Κνθηρίων, σύμφωνα με τή μέθοδο, που στο παρόν πρώτο τεύχος διαγράφεται. Και ταντα: ά) Γιά νά συσφίγγη τους δεσμούς ολων τών Κνθηρίων, νά διατηρή άκατάλυτην εις δλονς τήν αγάπη τής πατρίδος και άκοίμητο στους ξενιτεμένους το νοσταλγικόν πόθο. β') Γιά νά παρέχη στον οιοδήποτε μελετητή τα στοιχεία, που τον χρειάζονται γιά νά Ιξαγάγη τά πόρισματά του. Β') Νά έρευνα Επιστημονικά τον τόπο δια τών διαπρεπών 'Επιστημόνων, που τόσον ευγενικά και πρόθυμα τής

4 Πρόλογος 5 Χβοσέφεραν την πολύτιμη συνεργασία των. Ή Ιστορική, λαο- Τραφική, γλωσσική, αρχαιολογική, γεωλογική, γεωργική, βιο- Μηχανική, εμπορική κτλ. ερευνά θ' άπ,οτελή πάντα τή σπουδαιότερη φροντίδα της, για την οποία δεν θά φει.σθή ποτε Χανενός κόπου και καμίας δαπάνης" κω Γ") 'Νά παρουαιάζη κομμάτια της Τσιριγώιικης ζωής Τρέχουσα δείγματα της αγνής δημώδους κυθηραϊκής ποιή- <*εως και λοιπής λαογραφικής παραγωγής και δημοσιενουσα %άθε σχετικής άξιας λογοτεχνικό εργο, εμπνευσμένο άπδ τή Φύση και τή Ζωή του Νησιού. Τό πρόγραμμα της ή «Κνθ.^ Επιθεώρηαις» άπαρεγκλίτως θά τγι9ΐί Ερευνώσα καϊ εξετάζουσα από περιωπής και μακρυά από Χαθε πολιτική ν ανάμιξη και από κάθε τοπικιστικήν άρρώστεια. * Όλόκληρον δμως τό "Εργο σύμφωνα με τό παραπάνω διάγραμμα δεν είναι κατορθωτό άπό εν αν Άνθρωπο.'Ανάγκη νά Εργασθούν οι πολλοί. Παρακαλούμε λοιπόν δλους, δσους μπορούν, νά μας παράσχουν κάθε στατιστική χρήοιμη πληροφορία, κάθε τυχόν ίοτορικόν έγγραφο ή χειρόγραφο, που διαφωτίζει οπωσδήποτε τήν Ιστορία του Νησιού, κάθε τυχόν συλλογή γλωσσική, λαο-?&αφική κτλ. Παρακαλούμε τους Κνθηρίους Επιστήμονας νά μας αποστέλλουν τακτικά τις μελέτες των Επάνω στά τοπικά ζητήματα, πον έχουν τυχόν διατρίψει. Φιλοδοξούμε νά καταστήσουμε τήν «Κυθηρ. Έπιθεώρησιν» Εντευκτήριο των Κυθηρίων Ηαϊ μή Κυθηρίων διαπρεπών Επιστημόνων, που σέ ζητήματα Χνθηραϊκά έχουν άσχοληθή. Παρακαλούμε τις Εκτός του Νησιού κνθηραϊκίς άδελφό-

5 6 Κυΰηραΐκή ΈπιΦεώρησις τητες και τϊς ενιός και έκτος του Νησιού κάθε είδους κοινωφελούς πάντα άκοπου οργανώσεις νά μας Αποστέλλουν τακτικά τϊς εκθέσεις των πεπραγμένων των, τις λογοδοσίες των και δ,τι Άλλο επιθυμονν νά γίνη γνωστό στους απανταχού Κυθηρίους. Παρακαλούμε τους αντιπροσώπους μας του εξωτερικού να μας αποστέλλουν τακτικά εκθέσεις για την κίνηση και την πρόοδο των Κυθηρίων του εξωτερικού. Με το γενικόν ενδιαφέρον δλων και με την κοινην δλων συνεργασία ή «Κνθηραϊκή Έπιθεώρησις» θ' άποβγι πρότυπο στο είδός της και θά καταστη το αχώριστο βιβλίο καϊ ή ακένωτη πνευματική τροφός παντός Κυθηρίον. "Αθήναι Ανγονοτος ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

6 MCJ'OC liptdtom β I I I B e r D J H C I X K ( )l I

7 Διά τήν σύνταξιν του έπιθεωρησιακοΰ μέρους χοΰ παρόντος τεύχους παρέσχον μετ'εΰγενοΰς προθυμίας τάς πληροφορίας των πάντες οΐ έν Κυθήροις Δημόσιοι 'Υπάλληλοι. Τάς δ' έκ των κοινοτήτων πληροφορίας παρέσχον λίαν προθύμως οί κ. κ. Ίω. Π. Κααιμάτης δημοδίδάσκαλος της κοινότητος Λιβαδίου. ΔνΙς ΑΙκατερίνη ΠετροχείλβΜ δημοδι δασκάλισοα της κοινότ. ΚοντολιανΟκων.. Γ. Καβιμάτης και Κ. Βατικιώτης δημοδιδάσκαλοι τής κοιν. Καρβουνάδων. Π. Γ. Κασιμάτη; και Ε. Κ. Στάθης μα-ϋ-ηταΐ Ρυμνασ. της κοιν. Πιτσινιανίκων. Δημ. Στρατηγός δημοδιδάσκαλος της κοινότητος Μυλοποτάμου. Κων. Παυλάκη; δημοδιδάσκαλος της κοινότητος Φρατσίων. Παν. Διακόπουλος δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Βιαραδίκων. Δημ. Π. Στάθης δημοδιδάσκαλος της κοινότητος ΙΙοταμοϋ. Ίω. Σεμιτέκολος δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Καραβα. 'Αριστείδης Άρώνης δημοδιδάσκαλος τής κοινότητος Λογοϋετιανίκων. Γεώργιο; Γαλάνης τής κοινότητος ΆρωνιαδΙκων. I. Κ. Καατρίσιος καΐ Στ. I. Νοταράς μαφηταΐ Γυμν. τής κοιν. Φριλιγκιανίκων. ΑΙδεσιμ. Ιερεύς Άντ. Σκλάβος και οί κ. κ.. Χανιώτη; και Ίο>. Χανιώτης τής κοινότητος Μητάτων. ΕΙς πάντας τούτους συμβαλόντας είς τήν άρτίαν της έμφάνισιν ή «Κυθηραϊκή'Επιθεώρησις» εκφράζει τάς ευγνώμονας εΰχαριστίαςτης. Ένεκα του λίαν δυσχεροΰς τής μετά των 'Αντικυθήρων συγκοινωνίας και ενεκα τής έν αύτοϊς ελλείψεως εγγραμμάτων κατοίκων, τής θέσεως του δημοδιδασκάλου 'Αντικυθήρων οΰσης κενής, ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» δέν ήδυνήθη ούδαμόθεν ν" άρυσθη τάς διά τήν κοινότητα ταύτην πληροφορίας.

8 ΤΜΗΜΑ βο<χγγβ[μκη Πρα3ΤΟΝ βττιθβ(τ)ρηοιο I. ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΡΧΟΜΕΝΟΙ του επιθεωρησιακοϋ μέρους του παρόντος τόμου αίσθανόμεθα ίεράν την ΰποχρέωσιν καΐ επιτακτικόν τό καθήκον νά προτάξωμεν πάσης άλλης επιθεωρήσεως τήν άνασκόπησιν των γενναίων αξιωματικών καΐ οπλιτών της Νήσου, οΐτινες πιστοί είς τήν φωνήν της Πατρίδος από ετών κολλών ανά τά Ηπειρωτικά βουνά και τους Μακεδόνικους "αμπους και εσχάτως ανά τους δρυμούς και τάς χαράδρας τής Θράκης και της Μ. 'Ασίας πρόθυμοι προσέφερον είς τον Βωμόν Της τά νιάτά των, τήν υγεία ν των, τό αιμά των. Αί ασθενείς αύται γραμμαΐ ας είναι ιερόν προσκύνημα προς την μνήμην των αποθανόντων, ας είναι ευλαβής προς τους επιζήααντας χαιρετισμός. Κατά τό άπό Ιουλίου 1922 μέχρι 30^ Ιουνίου 1923 διάστημα της επιθεωρησιακής περιόδου του παρόντος τεύχους της «Κυθηραϊκής Επιθεωρήσεως», καθ' ας εσχομεν πληροφορίας, 4 άπέθανον φονευθέντες ή άσθενήσαντες εκ των κακουχιών της εκστρατείας, 4 ετραυματίσθησαν, 19 Αγνοείται ή τΰχη, 28 αίχμαλωτισθέντες παρέμενον έν τη ^ΐχμαλωσίςι κατά τήν 30^ 'Ιουνίου, ήμέραν λήξεως της ρηθείσης περιόδου, 13 αίχμαλωτισθέντες και απολυθέντες επέτρεψαν μέχρι της αυτής ημερομηνίας είς τάς κοινότητάςτων. Πάντες οΰτοι εχουσιν ως έ'πεται κατά κοινότητας. Α' ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΤΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ^ Κοινότητος Κυθήρων. 1 'Ιωάννης Γ. ΣτάΦης,δεκανευς νοσοκόμος της κλάσεως Έκ της πόλεως Κυθήρων,

9 10 Κυθηραΐκή Έπιθεώρησις απόφοιτος της ά'λλοτε «Βιτσαμανείου πρακτικής Εμπορικής Σχολής Κυθήρων», υπάλληλος δημόσιος παρά τω Γεν. Λογιστήρια) εν 'Αθήναις. Υπηρετεί εις Καζαμίρ της Μ. 'Ασίας, οπου εν τη εκπληρώσει των ώς δεκανέως νοσοκόμου καθηκόντων του προσεβλήθη εξ όστρακιας. Μεταφερθείς εις τι των Νοσοκομείων της Σμύρνης απέθανε μετ' ολίγας από της μεταφοράς του ημέρας, κατ' Ίοΰνιον του Ό θάνατος του γνωσθείς εν Κυθηροις κατά τον Ίοΰλιοντοΰαύτοΰ έτους έβΰθισεν είς πένθος σΰμπασαν την κο ι- νών ίαν της πόλεως, παράτηόποίαόάλησμόνητος Γιάγκος ετύγχανε προσφιλέστατος. Ευγενής, αΐσοηματίας, Ιδεολόγος, χαρακτήρ ακλόνητος είς τάς πεποιθήσεις του, πατριώτης δέ θερμός είχε προσελκύσει τήν έκ- Ίωάννηί Γεωρ. Ετάβιΐδ / * \ 3 / Κ 5 τιμησινκαιτηναγαπην πάντων, οΐτινες καΐ αθρόοι προσέιρε'ξαν εις τον εν τη πόλει ναόν του Νεκροταφείου, δπου κατ' Ίοΰνιον του 1923 κατανυκτικόν και έπιβλητικόν έτελέσθη τό ετήσιον μνημόσυνόν του, ε!ς ο εχοροστάτησεν ή Αΰτοϋ Σεβασμιότης^ό Μητροπολίτης Κυθήρων

10 Υπέρ Πατρίδος 11 Δωρόθεος, δ σης και θαυμάσιον έπιμνημόσυνον λόγον εξεφώνησε. Κοινότητος Λιβαδίου. 2 'Αναστάσιος Γ. Τριάρχης, Πτραπώτης. Έφονεύθη τον Αΰγουστον του 1923 κατά τάς επιχειρήσεις της Μ. 'Ασίας, βληθείς ε'ις τό κρανίον. Στρατιώτης καλός γενναίως πολεμήσας εξεπλήρωσε τό προς την Πατρίδα καθήκον. Κοινότητος Κοντολιανίπων. 3 Βασίλειος Έμμαν. Κασιμάτης, στρατιώτης της κλάσεως 1923 έκ του χωρίου Πορταλαμιάνικα. ΓΙροσήλθεν έκτων πρώτων άμα ωξ εκλήθη ή ηλικία του φλεγόμενος υπό τοΰ πάγου νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις την Π α- ιδα, εις ήν τόσας έκδου λεΰσεις αί προηγοΰμεναι ήλικίαι παρέσχον. Μετ' ολίγας από της κατατάξεώςτου ημέρας άπήλθεν εις τα σΰ νορα τοΰ "Ε βρου, οπου επί μήνας πολλούς ιστατο ακοίμητος <ρρου- <? ς τής Πατρίδος, πρότυπον έν παντί πιστού καΐ *αλοΰ στρατιώτου.έν τη εκπληρώσει των καθηκόντων του προσεβλήθη Βααίλε.ο; Έμ. κ«α Ιμάτ η5 εκ δυο φοβερών ασθενών, πλευρίτιδος και περιτονίαδος και μετά δίμηνον τρομεραν άγωνίαν έξεμέτρησε τό ζην κατά τάς αρχάς 'Ιουνίου του 1923 εν τινι των Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, δπου χάριν νθσηλείας είχε μετακομισαή. Κοινότητος Φρατσίων. 4 Γρηγόριος Γεωρ. Παυλάκης, άρτι έξελθών τής Στρατιωτ. Σχολής των Ευελπίδων

11 ΚυΦηραϊκή Έπιθεώρησις ανθυπολοχαγός rof) ΙΙεζικοΰ. Ύποστηρίξας μέ τον Λόχον ton υποχωρούντα τμήματα της 'Ανεξαρτήτου Μεραρχίας κατ' Αύγουστον του 1922 παρά την Κιουτάχειαν έπολέμη σεν ή ρωϊκώς καΐ έπεσε μαχόμενος. Ό θάνατος του άφήκε δυσαναπλήρωτον κενόν έν τω κύκλω των νεαρών ευελπίδων αξιωματικών, έν οίς μεταξύ τών πρώτων διεκρίνετο 6 αείμνηστος Γρηγόρης δια τον αρτιον καταρτισμόν του, τον χαρακτήρα του, τό θάρρος του, την όξυτάτην του αντίληψι,ν. Β' ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ Κοινότητος Καρ- Γρηνόριο Γ. Παυλάκη; βουνάδων.- ΐΑημήτριος Άμμαν. τάνης καΐ 2 "Εμμαν. Π. Στάΰης, αμφότεροι τραυματισθέντες κατά την μικρασιατικήν ΰποχώρησιν. "Ηδη εντελώς υγιείς. Κοινότητος Φρατσίων. 3 Γεώρ. Αεων. Μαρέντης και 4 Παναγ. Χ. Λεονταράκης, αμφότεροι ομοίως ως οί ανωτέρω τραυματισθέντες, ήδη δ' υγιείς δντες. Γ' ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ Τούτων πάντων, ων ή τΰχη αγνοείται άπό του Αύγουστου 1922, δεν έπιστώθη δ θάνατος ούτε περι αυτών πληροφορία τις παρεσχέθη δτι ήχμαλωτίσθησαν. Είναι δ'οί εξής κατά κοινότητας: Κοινότητος Κυθήρων. 1 Κοσμάς I. Φαταέας, εκ Πούρκου, στρατιώτης.

12 Υπέρ Πατρίδος 13 Κοινότητος Κοντολιανίκων. 2 Δημ. I. Φατσέας, στ(?ατιώτης., Κοινότητος Πιτσινιανίκων. 3 Κοσμάς Βλαντής και 4 *Εμμανουήλ ΒΙαντής, στρατιώται. Κοινότητος Φρατσίων. 5 I. Γ. Στά&ης, στρατιώτης. Κοινότητος Καραβά. 6 Θεό δ. Γ. Τζωρτζόηουλος, Bao. Κρί&αρης και 8 Κωνατ. Παν. Κύηριος, στ θαχι&ται. _ Κοινότητος Λογοθετιανίκων. 9 και 10 Δύο στρατιωται, ών τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμΐν. Κοινότητος'Αρωνιαδίκων. 11 Μς στρατιώτης, ουτιν ζ δεν έγνώσθη ήμΐν τό δνομα. Κοινότητος Φριλιγκιανίκων Τέσσαρες σιρατιώται, ων τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμΐν., Κοινότητος Μητάτων. 16 Κοσμάς Δ. Πρινέας, «^υπολοχαγός του Πεζικού, 17 Εύ. 'Αντ. Πρινέας, 18 Παν. Πρινέας καΐ 19 Ίω. Έμμ. Πρωτοψάλτης, στρατιώται. Δ' ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ*, Κοινότητος Κυθήρων. 1 Νιη. Β. Στάης, ταγμα- * α ΡΧης τοΰ Πυροβολικοί, Έπιτελάρχης της XI Μεραρχίας, ^ Κωνατ. Α. Βενέρης, έκ Ποΰρκου, 3 Γεώρ. Καλλίγερος, ^ Αημ. Καλλίγερος καΐ 5 Κωνατ. ΚαλλΙγερος. Οι τρεις Ιελευταΐοι αδελφοί έκ Καλάμου. Κοινότητος Καρβουνάδων. 6 Γεώργιος ' Νιη, Μαρσέλος και 8 Γεώρ. Κομηνός. Τξάννες,,, Κοινότητος Μυλοιϊοτάμου 'Επτά, ών τά 0νομα τα δέν έγνώσθησαν ήμΐν. * Έκ των παραμενόντων τχί 30τι 'Ιουνίου 1923 αιχμαλώτων έν οίς ό ταγματάρχης τοΰ πυροβολικοί) κ. Νικ. Β. Στάης, δ εφ. άνθυπίατρος Παν. Θ. Κατσούλης κα'ι άλλοι επανηλθον υγιείς μετά ΐ,Ι ν ληξιν της έπιθεωρησιακής μας περιόδου και προ της έκτυπώαε,ι)ς του παρόντος τεύχους.

13 14 Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις Κοινότητος Φρατσίων. 16 Κωνατ. Δ. Καρνδης, 17 Σταϋρος Γ. Μασέλος και 18 Γεώρ. Δημ. Παυλάκης Κοινότητος Ποταμού. 19 Παν. Θ. Κατσούλης, έφεδρος άνθ-υπίατρος και 20 Μήνας Π. Κορωναΐος. Κοινότητος Φριλιγκιανίκων "Εξ, &ν τά ονόματα δεν έγνώσθησαν ήμίν. Κοινότητος Μητάτων. 27 Παν. Ά&. Πρωτοψάλτης και 28 Έμμ. Δ. Πρωτοψάλτης, στρατιώται. Ε' ΕΤΤΙΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ Κοινότητος Κοντολιανίκων. 1 Νικ. Γ. Φατσέας, έκ του χωρίου Φατσάδικα, έν καταστάσει οικτρά. Κοινότητος Μυλοποτάμου. 2 Νικ. Γαλανάκης, λοχίας καΐ 3 Θεό δ. Π. Μαγουλάς, χωροφΰλαξ. Ή κατάστασίς των σωματικώς καΐ ψυχικώς αθλία. Τά ενδύματα των ράκη. Έστεροΰντο υποδημάτων. Κοινότητος Φρατσίων. 4 Μιχ. Χ. Αεονταράκης, 5 Μήνας Μ. Πετρόχειλος, 6 Κοσμάς Γ. Τζάννες και 7 Έμμαν. Γ. Μασέλος. Ή κατάστασίς των καλή. Κοινότητος Ποταμού. 8 'Αντώνιος 'Αργύρης, καταστάσει καλή. Κοινότητος Λογο'θετιανίκων. 9 Χαράλ. Αογοϋέτης, ελαφρώς τραυματισμένος εις τον μηρόν. "Ηδη υγιής. Κοινότητος Άρωνιαδίκων ωάννης και 11 Σωτήριος Άρώνης, εν καταστάσει καλη. έν Μανέας Κοινότητος Μητάτων. 12 Έμμαν. Ι. Φυρός και 13 'Ιωάννης Π. Πρινέας, στρατιώται. Έν καταστάσει ο'ικτρα καΐ σοβαρώς ασθενείς. Άναρρώσαντες άνεχώρησαν δια τάς τάξεις των, καθ' δσον ανήκον εις μή άπολυθείσας ήλικίας.

14 ρφα ρφα] ρφα Α"ρφα] ρφα ρφα~] ρφα ["ρφα ΌΊ II. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΤΤΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΓΡΟΤΤΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΦΛ ΚΛΙΠΟΝΤΟς προ δεκαετίας τοϋ αειμνήστου Επισκόπου Εΰθυμίου Καββαθά, ό μητροπολιτικός Θρόνος της Ιεράς γ Μητροπόλεως Κυθήρων διετέλει εν χηρεία.τόνδεκέμβριον του 1922 ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά πληρώση τάς κενάς Ηητροπολιτικάς έδρας και ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας % Ελλάδος έπρότεινε τους μάλλον διακεκριμένους εκ των καθ' ήμάς κληρικών δια την κατάληψιν των εδρών τούτων. Η εκλογή μεταξύ τών προταθέντων έγένετο ταχεία και αμεσος έπηκολοΰθησεν ή χειροτονία των. Έχειροτονήθη πρώτος ό Μητροπολίτης Κορίνθου, καθ ' δσον ή πλήρωσις έδρας Κορίν9ου αποστολικής οΰσης προτιμάται πάσης «λλης, συγχρόνως δέ και ό νέος Μητροπολίτης Κυθήρων, ^φοτιμηθείσης της πληρώσεως κατά πρώτον της έδρας ^υί^ήρων ως διατελεσάσης μείζονα τών. άλλων χρόνον εν χηρεία. Τά Κύθηρα ηύτΰχησαν ν'άποκτήσωσιν εν τφ προσώπω εκλεγέντος νέου Μητροπολίτου των κ. Δωροθέου Κοτ- * α (?ά ίεράρχην άρτιωτάτης μορφώσεως, ένθέου ζήλου καΐ ^κ«μάτου δραστηριότητος και άφοσιώσεως επί τό έργον του, Ιε9άρχην «άνταποκρινόμενον τελείως εις τους πόθους καΐ ^ζ προσδοκίας τών Κυθηρίων», καθ' α λίαν προσφυώς κ Πρόεδρος της «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς- ΑΟηνών» έν τή προς αυτόν προσφωνήσει του εξέφρασε. Ο εκλεγείς και χειροτονηθείς νέος Μητροπολίτης Κυθή- Ρ ων κ. Δωρόθεος Κοτταράς, γεννηθείς και ανατραφείς έν έφοίτησε μετά τάς γυμνασιακάς του σπουδάς έν τω ^θνικφ Πανεπιστημίφ και παρακολουθήσας την τε Θεολο- Υ ι «ν και την Νομικήν Έπιστήμην ετυχε πτυχίων εις άμφο-

15 1() Κυβηραϊκή Έπιθεώρησις τέρας τάς Έπιστήμας ταΰτας. Μεθ' 8 μετέβη είς Λειψίαν της Γερμανίας, οπου επεδόθη είς ευρείας θεολογικάς καί κοινωνιολογικός σπουδάς και μελέτας καί έπέστρεψεν εκ ταύτης κατά τό 1922 άγων ήλικίαν 34 μόλις ετών. Τοιαύτη, ύπήρξεν ή επιβολή της αξίας του, ώστε ή «Παγκληρική "Ενωσις» των κληρικών της Ελλάδος έπρότεινεν αυτόν αμέσως δια μίαν των πλη ρωθη σο μένων μητροπολιτικών εδρών καί την πρότασίν της ταΰτην άνενδότως έπιμείνασα κατώρθωσε νά επιβάλη. Ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» τρέφει βάσιμους ελπίδας, δτι ό νέος Μητροπολίτης θέλει φανή αντάξιος των προσδοκιών του Κυθηραϊκοΰ Λαοΰ καί θέλει δια της άοκνου του δράσεως άποβή στοιχεΐον άλματικής αναπτύξεως καί κοινωνικής αναπλάσεως εν τφ Τόπω. Ή μέχρι τοΰδε όλιγόμηνος έν τη Ίερ^ Μητροπόλει Κυθήρων δρασίς του πασιφανώς δεικνύει τοϋτο. Τά της εκλογής, χειροτονίας καί ενθρονισμοΰ του εκτίθησιν ό καθηγητής κ. Ίωάν. Δ. Κασιμάτης έν τή κατωτέρω εκθέσει του, ήν μετ'ευγενοϋς προθυμίας χάριν της «Κυθηραϊκή ς Επιθεωρήσεως» έγραψε. ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΚΟΤΤΑΡΑ Ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνελθοϋσα τήν 16ι ν Δεκεμβρίου 1922 είς συνεδρίασιν, δπως έπιληφθή του ζητήματος τής συμπληρώσεως των κενών Μητροπολιτικών εδρών, προέβη είς τήν σημπλήρωσιν τούτων δια τής εκλογής των διασημότερων εκ τών του ίεροΰ κλήρου. Έν τφ πίνακι τούτων προσωπικότης, οία ή του ημετέρου Ίεράρχου, συγκεντροϋσα δαψιλώς πάντα τά ηθικά καί διανοητικά προσόντα τά απαραίτητα διά τοιούτον ιερόν καί υψηλό ν αξίωμα, δεν ή δυνατό να παροραθή υπό τής πεφωτισμένης γνώμης τών μελών τής Ιεράς Συνόδου, ήτις άναγνωρίζουσα και τάς πολυτίμους υπηρεσίας, τάς οποίας διά

16 Η Α. Σ. Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΟΤΤΑΡΛΣ

17 18 Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις της ευρείας μορφώσεως του προσήνεγκε τή Εκκλησία καΐ ώς εισηγητής έπι μακρόν χρόνον έν τη Ίερα Συνάδω, εξέλεξε τοϋτον παμψηφεί δια την Μητροπολιτικήν έδραν της ημετέρας επαρχίας. Αίσθημα χαράς ένέπλησε την καρδίαν παντός Κυ θηρίο υ άμα τφ άγγέλματι της τοιαύτης εκλογής έπι τή προσκτήσει Ίεράρχου διαπρέποντος υπό πάσαν ήθικήν και διανοητικήν εποψιν. "Αμα τφ χαρμοσΰνφ τούτω άγγέλματι πάντες οί έν 'Αθήναις καΐ έν ΠειραιεΙ εγκατεστημένοι πολυπληθείς Κυθηριοι προσήλθον έν πυκνή συρροή εις την οικίαν του εκλεγέντος, ίνα προσφέρωσι τά βαθύτατα σέβη των και έκδηλώσωσι την χαράν, ην ήσθάνθησαν επί τή τοιαύτη εκλογή. "Απαντες έκθΰμως άνέμενον την ήμέραν, καθ' ην θά έτελείτο και ή χειροτονία, ινα συρρεΰσωσιν αθρόοι και παραστώσι κατά την μεγαλοπρεπή ταΰτην ίεροτελεστίαν. Προηγήθη τό μήνυμα, τελεσθέν την 19*< ν Δεκεμβρίου έν τφ Ίερφ Ναφ του 'Αγίου Γεωργίου. Τήν δ' έπιοΰσαν έ'λαβε χώραν και ή χειροτονία έν τφ αύτφ 'Ιερφ Ναφ. Πάντες οί έν Πειραιεΐ και έν 'Αθήναις Κυθηριοι ώς καΐ πλείστοι άλλοι των έν 'Αθήναις πάσης κοινωνικής τάξεως έκτιμώντες τον ήμέτερον Ίεράρχην έσπευσαν να παραστώσιν έν αυτή. Ό Ιερός Ναός του c Αγίου Γεωργίου έκ τοΰ συμπυκνωθέντος πλήθους ΰπερεπληρώθη. Συγκινητικόν καΐ λίαν έπιβάλλον υπήρξε τό θέαμα καθ" δλην τήν διάρκειαν της υψηλής ταύτης ιεροτελεστίας, ιδίςι δέ καθ'ήν στιγμήν ó νέος Ιεράρχης έν παραστήματι τοσούτον σεμνοπρεπεΐ και έπιβάλλοντι ένεφανίσθη προ τής Ιεράς Πύλης περιβεβλημένος τήν Ίεραρχικήν στολήν και κατέχων τό σΰμβολον,τής πνευματικής αΰιοΰ εξουσίας, οτε άπαν τό συμπεπυκνωμένον πλήθος έκρήγνυται εΐ,ς επευφημίας έπαναλαμβάνον ένθουσιωδώς τήν, ώς είθισται, λέξιν «άξιος» από βάθους καρδίας έκπεμπομένην. Μετά τήν λήξιν τής ιεροτελεστίας ó οΰτω χειροτονηθείς Ιεράρχης μετέβη εις τήν οικίαν του, ένθα ύπεδέχθη τους προσελθόντας φίλους αΰτόΰ μετ' έξαιρέτου φιλοφροσΰνης. Παρουσιάσθη προ αύτοΰ τότε καΐ όλόκληρον τό Διοικητικόν Συμβοιιλιον τής «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς-

18 _ Εκκλησία 19.Αθηνών», μετ'αύτοΰ δέ και οι κ. κ. Έμ. Κοντολέων, Παν. Στάθης, Δημ. Στάης, Δημ. Μαρσέλος, Σωτ. Τσαμπηράς, Εύστάθιος Δηλαβέρης, Άντ. Δ ιακάκης, Β. Τσιγκούνης, Δ. Κα- ^ακης, Άχ. Κρίθαρης ΐερευς, Ν. Τριφΰλλης, Χ. Γερακίτης, ^Ίμ Μπαβέας, Μ. Μαγγιώρος, I. Μαλάνος, II. Μαλανος και Κασιμάτης.» 0 Πρόεδρος της Άδελφότητος κ. Διον. Μ. Πετρόχειλος, Ήηγόρος, προσεφώνησε τότε αυτόν ώς εξής : '^βααμιώτατε, Ή «Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Πειραιώς- Αθηνών», διερμηνεν ναα τά αισθήματα άπάντων των εν 'Αθήναις και ΓΙει- 9<*ιεΐ εγκατεστημένων Κνθηρίων, έξελέξατο ημάς οπως *Ψξάσωμεν προς την νμετέραν Σεδασμιότητα τά ειλικρινή 1 υ?χαρητήρια άπάντων των Κνθηρίων δια την άνάδειξιν νβ(ον είς το ύψηλόν αξίωμα τον Μητροπολίτον Κυθήρων. ν Η Μητρόπολις Κυθήρων, εκ τών αρχαιοτέρων τον ^βΐότια νικοΰ Κόσμου, εχει ίστορίαν περίλαμπρον και μεστή ν μόνον θρησκευτικής, άλλα και εθνικής δράσεως, κατά Χρόνους της δουλείας, διότι ηύτύχησε να άντιπαρέλωο«ν εκ τον Θρόνου αυτής επιφανέστατοι της Εκκλησίας ΐοϋ "Εθνους άνδρες, ώς δ Διονύσιος Κατιλιανός, δ Αθαν<*αιος Βαλεριανός, δ Σωφρόνιος Πάγκαλος, δ Μακάριος ^αθμάρος, δ Νεόφυτος Καλοντσης, δ Νικηφόρος Μόρμο- 5 1?? καΐ άλλοι, εκ δε τών νεωτέρων δ "Ανθιμος Αεδούνης, Προκόπιος Κολλονας, δ Ευγένιος Μαχαιριώτης, δ Κωνσ^ντι νος Στρατονλης καΐ δ τελευταίος ταύτης 'Επίσκοπος θύμιος Καββαθάς, οΐτινες διά της φαεινής αυτών δράσεως πεφωτισμένης αντιλήψεως εξύψωσαν και ίνίσχυσαν τό 9ν σ Χεντικόν αίσθημα καΐ έλάμπρυναν τον Μητροπολιτικοί θρόνον, διά της έκτάκτον δε φιλοπατρίας των κατά τονς Χρόνους της δουλείας απέβησαν σπουδαίοι σνντελεοται της Εθνικής αποκαταστάσεως της 'Επτανήσου. Ή τοιαύτη δρασ'? *ών αειμνήστων ιεραρχών μας λάμπρυνε καϊ εκραταίωέπΐ τοσούτον την Έπισκοπήν μας, ώστε και δι ειδικών

19 30 διατάξεων διεθνούς κύρους νά περιφρουρηθώ ή ϋπαρξις χώ διατήρησις αυτής. Την λαμπράν δε ταύτην ϊστορίαν της Μητροπόλεως μας, ήτις τοααύτην εϋρεν ηχώ και τοσούτον έκαρποφόρησεν efe τα φιλόθρησκα αισθήματα των Κυθηρίων και ην διέκοψεν ό πρό τίνων ετών επιαυμβάς θάνατος τοϋ τελευταίου Επισκόπου αειμνήστου Ενθυμίου Καββαθά, κέκληται νά συνέχιση ή'υμετέρα Σεβαομιότης."Οθεν είναι ευνόητος σήμερον ή χαρά ημών τών Κυθηρίων εκ τον σπουδαίου τούτου γεγονότος, τον όποιον την ανάγκην δι 5 αλλεπαλλήλων υπομνημάτων και συντόνων ενεργειών κατεδείξαμεν είς την Πολιτείαν, διά της συμπληρώσεως της Μητροπόλεώς μας δί 'Υμών, Ιεράρχον λίαν ενάρετου και άρτιας μορφώσεως, άνταποκρινομένου τελείως είς τους πόθους και τάς προσδοκίας ημών τών Κυθηρίων. Νά εχητε δε την βεβαιότητα, Σεβασμιώτατε, δτι και το ποίμνιον, τον όποιου θα ήγηθήτε, θέλει εΐσθαι άντάξιον τον ποιμένος αντοϋ, καθόσον εμφορείται νπό άληθών θρησκευτικών αισθημάτων, και ή διδασκαλία 'Υμών θέλει άποδώσει ταχέως πλουσίους τούς καρπούς της» Εις την προσφώνησιν ταΰτην απήντησε λίαν συγκεκινημένος ó νέος Μητροπολίτης, μεθ 1 8 προσεφώνησε καταλλήλως και δ Πρόεδρος της «Κυθηραϊκής'ΑδελφότητοςΣμϋρνης» κ. Δημήτριος Μαρσέλος, εις δν διά βραχέων ωσαύτως άπήντησεν. Έν τέλει ó κ. Σωτήριος Τσαμπηράς εζήτησε την έπιείκειαν αυτοί επί τοϋ κλήρου, τον οποίον θά συνάντηση έν ΚυΟήροις. Έπήλθεν ή ημέρα καθ' ην εμελλε νά άπελθη τών 'Αθηνών, ίνα μεταβη είς την Μητροπολιτικήν αΰτοΰ έδραν. 01 έν ΠειραιεΤ Κυθήριοι μετά πολλοί) ενθουσιασμού συνέρρευσαν εις την προκυμαίαν και διά λέμβων σημαιοστολίστων προέπεμψαν αυτόν μέχρι τοϋ άτμοπλοίου, δπερ Ικπλεΰσαν του Πειραιώς μετά είκοσάωρον πλουν κατέφθασεν είς τον ορμον της'αγίας Πελαγίας, την 2 αν "Απριλίου 1923, ήμέραν της Μεγάλης Δευτέρας ενθα ó Σεβασμιώτατος άπεβιβάσθη. Είς τον ορμον τοϋτον κατήλθε προς ΰποδοχήν δ Ιερός κλήρος και

20 _ Εκκλησία 21 πολλοί των κατοίκων Γης κωμοπόλεως Ποταμού και των περιχώρων, ετι δέ και πάντες οί μαθηταΐ των σχολείων μετά *ών καί^ηγητών καΐ διδασκάλων εξήλθον προς τον αυτόν σ*οπόν, και υπό την συνοδείαν πάντων τούτων εισελθών ΓΙοταμόν κατηυθύνθη εις τον Ιερόν Ναόν της Ίλαριωιίσση ς) ένθα εψάλη δοξολογία επί τή άφίξει. Μετά δέ την δοξολογίαν προσεφώνησε τον ήμέτερον Ίεράρχην ό παρά ΤΦ Έλληνικφ Σχολείφ Ποταμοί) θεολόγος καθηγητής κ Κουκοΰλης ώς έξης: «Ευλογημένος δ έρχόμένος έν δνόματι Κυρίου». * Σεβασμιώτατε Μητροπολΐτα, Εκείνο, τό όποιον άνεφώνει χθες δ 'Ιουδαϊκός λαός προς τ ν έπισήμως εις 'Ιεροσόλυμα είσερχόμενον αρχηγον της ^ΐηρίας ημών, αυτό τούτο έκβοώμεν και ημείς εξ δλης *αρδίας προς την ' Υμετέραν Σεβασμιότητα σήμερον. Διότι την ήμέραν ταύτην σύμπασα ή Νήσος ημών πανηγυμετ άρρητου χαρας, ευφροσύνης και άγαλλιάσεως ύπο- ^Χομένη τόν διαπρυαιον του Θείου Λόγου κήρυκα, τον νχάματον του καθήκοντος Ιργάτην, τόν και ονόματι και η8άγματι Δωρόθεον, όστις και κ της γαληνιαίας αύτον Μθρφή ς πασίδήχ ως ήμϊ ν καταφαίνεται τοιούτος και δντινα Τ ιοντον παρέστησε προ εβδομάδων, προ μηνός και πλέον ή ^ άοτραπή ταχύπτερος φήμη, διαπεράσασα τό συνήθως τοϋ ΑΙγαίου πέλαγος. Αεντε τοίνυν εξ δλης καρδίας ημών χαιρετίαωμεν τόν <*ίοί<»ς αφιχθέντα και ήδη έν μέσφ ημών Ιστάμενον πανιε- $ >τα τον Μητροπολίτη ν ημών Δωρόθεον., "β? ευ παρέστητε, Σεβασμιώτατε, Ύμεις, δ εκλεκτός, 0 εοπρόβλητος, ό της άγιας ημών πίστεως και της άγαηντής ήμα>ν πατρίδος γενναίος πρόμαχος, ίνα ποιμάνψε τή ν Οεοφρονρητον ημών έπαρχίαν, από οκταετίας γρίπου χηρεύουσαν, μεταστάντος προς Κύριον του άοι-,'μον έκείνου ποιμενάρχου ημών Ευθυμίου του Καββαθά. εΐ> παρέστητε, Σεβασμιώτατε, Ύμεϊς, δ πράος, δ ποι-

21 22 Κνβ-ηραϊκή ΈπιΦεώρησις κίλοις χαρίσμαοι πεπροικισμένος, ό άπό παιδικής ήλικίαζ τά ιερά γράμματα είδώς. Πληρέστατα δε πεποίθαμεν, Σεβασμιότατε, δτι θέλετε δικαιώσει, ή μάλλον οτι θέλετε ύπερβη τάς προσδοκίας πάντων ημών. Ύπό τοιούτων δε χαρισμάτων δντος πεπροικισμένον τον ποιμενάρχον ημών, πάντες ημείς, οι το ποίμνιον αντοΰ αποτελούντες, παρακαλέσω μεν όλοψνχως τον "Υψιστον, ίνα χαρίσηται ήμιν τούτον έν ειρήνη, νγιά, μακροημερεύοντα κοί ; δρ&οτομονντα τον λόγον της Αντοΰ Αληθείας. Αμήν». Μεθ'ο ό Σεβασμιώτατος ώμίλησεν επευφημηθείς ενθουσιωδώς παρ' απάντων. Την επιοϋσαν της εις Ποταμό ν ; αφίξεώς του 3ι ν 'Απριλίου 1923, ήμέραν της Μεγάλη? Τρίτης κατηυθΰνθη εις την Πόλιν, ένθα ή Μητροπολιτική αΰτοΰ έ'δρα. Σύμπασα ή Πόλις μετά των προαστείων εναγωνίως περιέμενε την αίσίαν άφιξίν του. Πρωτοφανή? ό συναγερμός και ή διακόσμησις των οδών, καταστημάτων και οικιών δι' αψίδων, σημαιών καΐ μύρτων προς υποδοχής του Σεβασμιωτάτου. 'Αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί και κωδο>νοκρουσίαι προανήγγειλαν τήν πρ,οσεγγίζουσαν άφιξίν τον, δτε ή Πόλις σύμπασα και πολύ ά'λλο πλήθος εκ διαφόρων κωμών έξήλθον προς ΰποδοχήν αυτοί, καΐ υπό τήν συνοδείαν του ίεροΰ κλήρου, τών 'Αρχών, τών μαθητών πάντων τών σχολείων μετά τών καθηγητών αυτών και διδασκάλων καΐ του λοιποί πλήθους διηυθυνθη εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, ένθα μετά τήν δοξολογίαν προσεφώνησε τον Ήμέτερον 'Ιεράρχην ό καθηγητής κ. 'Ιωάννης Δ. Κασιμάτηζ. ώς εξής : «Πάντες οΐ Κυθήριοι ενθέρμως δεξιούμεθα την ' Υμετέραν Σεβασμιό τητα καΐ χαιρετίζομεν την σήμερον ήμέραν ι καθ' ί]ν ώς διαπρέπων του ' Υψίστου λειτουργός Αναλαμβάνετε τά ύψηλά καΐ ίερά καθήκοντα της έμπιστευθείσης Ύμϊν ιεραρχίας. "Αμφ τω χαρμοσύνφ άγγέλμαη της ίκλογής 'Υμών ώί Μητροπολίτου Κυθήρων Άπαντες οΐ έντανθα καΐ οΐ έν τ ξένγι Κυθήριοι έπεκρότησαν είς ταντην τήν λίαν ευδόκιμοv

22

23 24 Κυθηραϊπή ΈπιΦεώρησις εκλογήν. Γινώακομεν ίκ πολλών Ιστορικών περιόδων κατά πόσον ή κατίσχυσις και δ θρίαμβος τον Χριστιανισμού, δστις από τών πρώτων αιώνων αντον ήρχισε να περιστέλλη τον χείμαρρον εκείνον της ηθικής καταπτώσεως και της κοινωνικής άποσννθέσεως, εις την δποίαν περιήλθεν ή άνθρωπότης προ της κατισχόσεως τών Χριστιανικών 'Αρχών, οφείλεται κυρίως εις την εξεχουοαν διανοητικήν και ήθικήν μόρφωσιν τών Πατέρων έκείνων της 'Εκκλησίας, τών διασήμων Εκκλησιαστικών συγγραφέων και τών διαπρεπόντων κηρύκων του Θείου λόγου, οΐτινες διά τών άπαραμίλλων χριστιανικών αρετών αυτών και διά τον Αδιάλειπτου κηρύγματος του Θείον λόγου, του διαπλάσσοντος την καρδίαν και θερμαίνοντος το ακραιφνές αίσθημα της προς τον Θεόν καΐ τής προς τον πλησίον αγάπης, συνετέλεσαν εις την άνύψωσιν τής Χριστιανικής ημών Εκκλησίας, εις την ήθικήν διάπλασιν τών ασπασθέντων τάς νψίότας άληθείας τον Θείου λόγου καϊ εις την ίκ τών άποτροπαίων έκείνων κακονργιών έπελθοΰσαν κοινωνικήν γαλήνην. Ουδένα προσέτι λανθάνει κατά πόσον ή Χριστιανική ημών 'Εκκλησία Ιν ήμέραις ίθνικών συμφορών παρέστη τω "Ελληνι μήτηρ θερμή, προάγγελος μελλούσης γαλήνης, παρήγορος παραστάτις τών 'Εθνικών Αγώνων. "Εργον έθνικώτατον και Ιερώτατον, τό όποιον σννετελεϊτο νπό τών εύπαιδεύτων και χριστιανικώς μεμορφωμένων λειτουργών τον ' Υψίστου, οΐτινες άείποτε έδίδασκον, ενουθέτονν, ηύ λόγου ν. 'Υπό τοιαύτης λοιπόν συναισθήσεως άγόμενοι, νπό τής συναισθήσεως τοσούτων Ιστορικών λόγων, μαρτυρούντων άριδήλως την λίαν ευεργετικήν έπίδρασιν εν πάσιι κοινωνία τών ούτω μεμορφωμένων ανωτέρων κληρικών, ΰποδεχόμεθα σήμερον την Ύμετέραν Σεβάσμιοτητα, τόν Ύμέτερον Μητροπολίτην, ελκοντα και τό γένος έξ Ιστορικής και ενδόξου Νήσου, τής όποιας τά μεγάθυμα τέκνα κατά τόν ύπίρ ανεξαρτησίας Ιερόν άγώνα πάν δ,τι εΐχον προσέφερον εις τόν β ωμό ν τής ελευθερίας, τό παν υ π}, ρ Πίστεως καϊ Πατρίδος. 'Αναλογιζόμεθα τάς ίγνωσμένας χριστιανικής' Υμών άρε-

24 _ Εκκλησία 25 τα?> τήν εξ έχον σαν διανοητικήν και ηθική ν Υμών μόρφωκαι προσβλέπομεν εις το μέλλον μετά της πεποιθήσεως, δτε έπινενσει θεία περιεβλήθητε και το Ύψηλόν Αξίωμα τον \ίεράρχου, θέλετε άνενδότως έργααθή υπέρ τής Ετέρας 'Εκκλησίας, νπερ παντός θρησκεντικοΰ και κοινωνού ζητήματος χρηζοντος απαραιτήτου βελτιώσεως. Πεποίθαμεν ετι, δτι συν τ φ χρόνο) έν τή ιερά ' Υμών ^«ατολ^ και ώς εγκριτον έκάατοτε μέλος τής'ιεράς Συνόδου Εκκλησίας τής 'Ελλάδος θέλετε καθολικώτερον δράσει Μετα τή ς λοιπής 'Ιεραρχίας ύπερ τής δλης 'Ορθοδόξου Μηνικής *Εκκλησίας, ίνα το ήμέτερον "Εθνος διά τής άνυ- Ψωσεαις αυτής εις τήν εμπρέπονσαν περιωπήν δννηθή ποτε είς τήν ηθική ν ίκείνην βαθμίδα, ϊκ τής όποιας $ήρτηι αι και ή εθνική ευημερία. ) Πάντες ήδη ικέτηρίους προς τον "Υψιστον άπενθύνομεν δπως ένισχνη τήν Ύμετέραν Σεδασμιότητα εν τή Τρώσει τής ίεράς ' Υμών αποστολής και κρατννη τήν ποι- Μηντικήν ράβδον, τήν όποιον ή Πολιτεία Σας ενεπιατεύθη τών πιζήλων'αρετών'υμών, ίνα ποιμαίνητε τό ~^9< στιανικόν ' Υμών πλήρωμα και καθοδηγήτε ίπι τάς αθεΐας όδοΰς τής'ορθοδόξου ημών Πίστεως».. Είτα δέ δι'εξόχου λόγου άνεπτΰχθη υπό του Σεβασμιωτ«του δ προορισμός και τά καθήκοντα του Ίεράρχου, δι" δ ν ^εσπάσατο τάς ενθουσιώδεις επευφημίας απαντος του συμπεπυκνωμένου πλήθους*. Πάνδημος ύπήρξεν ή εκδήλωσις Χ«ρας άπεριγράπτου επί τή προσκτήσει τοιοΰτου ίεράρχου, ^Ρρς δν προσβλέπομεν μετά πεποιθήσεως, δτι συν τψ Χρονφ θέλει άνενδότως εργασθή προς βελτίωσιν παντός Ρησκευτικοΰ καί κοινωνικού ζητήματος χρήζοντος βελτιώ-? ε ως. Καί ήδη, άφ' ης αγαθή τύχη έγκατέστη παρ" ήμίν, ή δηλωθείσα εν οΰτω βραχεί χρόνφ ζωτική δράσίς του καί * Τόν έν λόγφ ένθρονισιήριον λόγον του Σεβασμιωτάτου Μητροτου δημοσιεύομεν όλόκληρον έν τφ έπιστημονικφ μέρει του φόντος τεύχους (σημ. Κ. Ε.).

25 26 Κυθηραίκή Έπι/θεώρησις σύντονος μέριμνα περί παν έργον χριστιανικόν και κοινωφελές επιστέφει τάς ημετέρας προσδοκίας και έπισπάται όσημέραι τον βαθυτατον σεβασμόν καΐ την ΰπερβάλλουσαν άγάπην προς τοιούτον διαπρέποντα Ίεράρχην. ΐαΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΣΙΜΛΤΗΣ Καθηγητή; Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ό νέος Μητροπολίτης αμα τη παραλαβή της Μητροπόλεως εκ του τέως Μητροπολιτικού Επιτρόπου πανοσιωτάτου πρωτοσυγκέλλου κ. Νικάνδρου Πετροχείλου και τη άναλήψει των Ιερών του καθηκόντων έπεδείξατο ευθύς αμέσως άφθονα τά δείγματα της ακαμάτου του δραστηριότητος και φιλεργίας. Τά δείγματα ταΰτα βραχΰτατα φδε συνοψίζομεν: Οϋτα> 1. "Ηρξατο περιοδεύων ανά τά χωρία της Νήσου, ιερουργών εν τοις Ναοϊς, κηρύσσων τον Θείον Λόγον, νουθετών, διδάσκων. Έπεσκέφθη μέχρι τοϋδε τον Ποταμόν, Μητατα, Λογοθετιάνικα, Μυλοπόταμον, Καρβουνάδες, Φατσάδικα, Κάλαμον*, Στραπόδι ίερουργήσας και κηρΰξας εΐς πάντα ταΰτα. Εντός του θέρους θέλει επισκεφθη πάντα τά χωρία της νήσου καΐ εντός ολίγου καΐό τελευταίος κυθηραϊκός συνοικισμός θά ΐδη άρχιερατικήν λειτουργίαν και θ' άκουση ιόν Θείον Λόγον εκ τών χειλέων του Ίεράρχου του. 2. Προς εΰχερεστέραν διεξαγωγήν της υπηρεσίας της Μητροπόλεως διήρεσε την Νήσον εις 4 περιφερείας, εις έκάστην τών οποίων διώρισεν ώς επόπτην ένα τών ιερέων, δστις μεταβιβάζει είς τους ά'λλους ιερείς τάς διαταγάς της Μητροπόλεως. ΑΙ περιφέρειαι αΰται είσί: 'Η πρώτη περιφέρεια εκ τών κοινοτήτων Κυθήρων, Λιβαδίου και Κοντολιανίκων επόπτης ό αΐδ. ιερεύς Σπ. Καλλίγερος. Ή δευτέρα * 01 γέροντες Καλαμΐται άναφέρουσϊν, δτι ουδέποτε άλλοτε μετέβη Δεσπότης εις τό χωρίον των οϋτε και ήκουσάν ποτε παρά τών παλαιοτέρων των δτι είς παλαιοτέραν τυχόν έποχήν μετέβη.

26 _ Εκκλησία 27 εκ των κοινοτήτων Ποταμού, Καραβά, Αογοθετιανίκων και Αρωνιαδίκων επόπτης ό αίδ. Κυριάκος Χλαμπέας. Ή. τβιιη εκ των κοινοτήτων Μητάτων, Φριλιγκιανίκων, Φραΐσιων και Βιαραδίκων επόπτης ό αίδ. 'Αντώνιος Σκλάβος. Η τετάρτη εκ των κοινοτήτων Καρβουνάδων, ΙΙιτσινιανίκων *«ι Μυλοποτάμου' επόπτης δ αίδ. Θεόδ. Κασιμάτης. 3. Δεν επαυσε συμπληρών τό επ' έκκλησίαις θεΐόν του ^ήρυγμα δι' εγκυκλίων προς τό πλήρωμα της Μητροπόλεως δηγιών του άναγινωσκομένων εν τοις ίεροΐς Ναοΐς., 4. Προέβη είς την ΐδρυσιν 'Εκκλησιαστικού Συνδέσμου Κυθηροις, ον συγκροτοϋσιν άπαντες οί ιερείς της Νήσου. Αο καταστατικό ν του Συνδέσμου τοΰτου υπεβλήθη είς τό Πρωτοδικείο ν προς εγκρισιν. "Αμα ως έπιστραφή εγκεκρι- Μ-ενον θέλουσιν επακολουθήσει αί άρχαιρεσίαι αύτοϋ. Ώς ήμεραν εορτής τοϋ Συνδέσμου ώρισε την ήμέραν των Αγίων 'Αποστόλων 30 'Ιουνίου π. ή. Κατά την ήμέ- Qαν ταΰτην έν ασφυκτική συρροή τοϋ πλήθους ίεροΰργησε μεγαλοπρεπέστατα μετά 12 Ιερέων καΐ του διακόνου του έν tερφ ναφ της 'Αγίας "Αννης εν τη Πόλει, έξεφώνησε εμπνευσμένον περι ϊερωσΰνης λόγον. Μεγαλοπρεπής λειτουργία κατά τήν αυτήν ήμέραν έγένετο και έν τω ναφ της Ιλαριωτίσσης έν Ποταμφ, καθ' ήν ίεροΰργησαν 10 ιερείς Τοϋ τέως δήμου Ποταμίων. 5. Άνασυνέστησε τό Εκκλησιαστικό ν Δικαστήριον της Μητροπόλεως, οπερ υπό τήν προεδρίαν του συνεκρότησεν εκ των αίδ. Ιερέων Παν. Παναρέτου οικονόμου, Εΰαγ.Κρίσακελλαρίου, Γεωργ. Πετροχείλου χαρτοφΰλακος και Καλλιγέρου πρωτεκδίκου ως τακτικών μελών και έκ!5 ν αίδ. ιερέων Κυρ. Χλαμπέα ίερομνήμονος και Άντ. Σλάβου σκευοφΰλακος ώς αναπληρωματικών. Οΰδενός Μεταξύ τοϋ κλήρου άναφυέντος είς οΰδεμίαν μέχρι τοϋδε υνεδρίαν τό έν λόγφ Δικαστήριον συνήλθε. 6. Άπέστειλεν είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν 'Αθηνών δραχμας έξ εράνου ένεργηθέντος δια περιφοράς δίσκου κατά τήν ήμέραν της Μ. Παρασκευής έν τοις Ιεροίς ναοΐς της

27 28 ΚυθηραΙκή Έπιθεώρησις πόλεως και των κυριωτέρων χωρίων υπέρ των οικογενειών ιών πνιγέντων κατά τό έπισυμβάν την 13 Ί ν Μαρτίου 1923 ατύχημα παρά την Ψυττάλειαν, δραχμάς δέ 600 ε'ις την αυτήν Μητρόπολιν εκ περιφοράς δίσκων εϊς δλους τους ιερούς Ναούς τής Νήσου κατά την Κυριακήν του Τυφλοΰ Ε' μετά τό ΓΙάσχα υπέρ του έν Καλλιθέα Οίκου Τυφλών. 7. "Αλλά τό λαμπρότερόν ση μείον τής μέχρι τούδε όλιγομήνου του δράσεως ύπήρξεν ή ΐδρυσις τοΰ «Αγαθοεργού Ταμείου Κυ&ήρων ή Μυρτιδιώτιοσα». Τό ταμεΐον τοΰτο σκοπεί «την περίθαλψιν και ύλικήν άρωγήν των απόρων καΐ δντως πτωχών οικογενειών τής Νήσου καΐ την ϊδρυσιν Νοσοκομείου ή 'Ορφανοτροφείου, έφ'δσον ήθελον επαρκέσει προς τούτο οί πόροι αυτού». Ή συμφώνως τφ κατωτέρω δημοσιευομένφ δργανισμφ «Διοικούσα Έπι Τ τροπή» τού Ταμείου άπετελέσθη υπό την προεδρίαν του έκ των κυριών Καμίλλης Α. Κοντολέοντος και Μαρίκας Γ. Καλλιγέρου καΐ των κ. Διον. Γ. Καλούτση και Γεωργ. Φαρδοΰλη. Ή δέ Υποεπιτροπή Ποταμού υπό την προεδρίαν τοΰ εκεί 'Αρχιερατικού 'Αντιπροσώπου Αιδ. ιερέως Κυριακού Χλαμπέα έκ τής κυρίας Βρετής Μ Μεγαλοκονόμου και τού κ. Βρετού Παναρέτου. Πόροι τοΰ Ταμείου έκτος τών άλλων έν τφ Όργανισμω άναγεγραμμένων είσι και «αί εισπράξεις: α') αί έκ τών κυτίων τών έν έκάστφ Ίερφ Ναφ άποτιθεμένων β') αί έκ δίσκων έν τοις ίεροϊς Ναοίς τής Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων». Προς τον σκοπόν χής άποθέσεως έν τοις Ναοΐς τών κυτίων τοΰτο)ν και τής περιφοράς αυτών κατά τάς Κυριακάς και τάς έορτάς ή Α. Σ. απηύθυνε την έξης έγκΰκλιον. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΧΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λ. 67, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣ "Απαντα τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών έν τή καβ' 'Ημάς 'Iepqc Μητροπέλει Ενοριακών Ναών, τους Έπι-

28 _ Εκκλησία 29 τρόπους των Συναδελφικών τοιούτων καΐ τας 'Επιτροπή των Ίερων 'Ιδρυμάτων. Εύαγγελικδν και α μα κοινωνικόν καθήκον έπιβάλλεται παντι τω ' Ορθοδόξω ή φιλαλληλία. Ή Χριστιανική αγάπη, τ ϋ πράξει έκδηλου μένη προσωποποιείται έν τή φιλάνθρωπε και τ ή μερίμνη υπερ των άδυνάτων και των πασχόντων. * Εκκλησία από Θεού ιδρυθείσα και τή Χάριτι Αύτοϋ Ό*ιαζομένη καΐ την διδαακαλίαν Αυτού διά μέσου των αΐώνοΐν κηρύττουαα, δεν επαυσεν Ασκούσα πάντοτε την φιλανϋμ<απίαν και ταύτην ώς ιεράν υποθήκην τοις πιστοϊς κληρο- οτοϋσα, ώς γνώρισμα τών Αληθών του Χρίστου οπαδών. Τή φωνή ταύτη ακολουθούντες έθεωρήσαμεν Ικ τών πρώτων 'Ημών καθηκόντων την ΐδρυσιν 'Αγαθοεργού Ταμείου υπό την έπωνυμίαν *Η Μυρτιδιώτιοσα» σκοπόν εχοντεζ την ασκησιν της φιλανθρωπίας έν τή καθ' Ημάς θεο- <όατφ Μητροπόλει. Τούτο έγκυκλίως γνωρίζοντες τοις ' Εκκλησιαστικοΐς Συμβονλίοις και ' Επιτρόποις τών τε 3 Ενοριακών και τών Συνα- 4<ρικώι> Ναών, αμα δε και ταϊς 'Επιτροπαϊς τών 'Ιερών ιδρυμάτων έν τή καθ' "Ημάς Ίερα Μητροπόλει, προαγόμεθα ν<ι συστήσω μεν τούτοις, δπως συνεργήσωσι μεθ' Ημών εις ^εάρεστον τής φιλανθρωπίας έργον και παραστώσι βοηθοί διά του Ταμείου τούτου έπιδιωκομένης Ανακουφίσεως *<ον ένδεών καΐ τών δυστυχών Αδελφών ήμών. Προς τούτο εγνωμεν ίνα συστήσωμεν ύμϊν: 1) Την αναy ραφή ν αναλόγων πιστώσεων έν τοις ίτησίοις προϋπολογι- μοΐς τών 'Ενοριακών Ναών κα\ τών 'Ιερών 'Ιδρυμάτων ν/* ε 9 του 'Αγαθοεργού Ταμείου «Ή Μυρτιδιώτισσα»' καϊ J Τήν περιφοράν κυτίου, δπερ δέον νά ή ίσφραγισμένον, ανα πασαν Κυριακήν και τάς μεγάλας έορτάς είς απαντας TovS 'Ιερούς Ναούς και τά 'Ιερά Ιδρύματα και δπερ θέλει π^ραμένει έν τω Ναφ, τήν κλείδα δ' αυτού υπό Ατομικήν ΐνθύνην θέλει κρατεί δ 'Εφημέριος Ιερεύς. Καϊ οΐ μϊν 'Εφημέριοι έν τω τέως δήμφ Κνθηρίων θέ- Α ναι παραδίδει τάς είσπράξεις κατά μήνα προς Ήμας, οι δε

29 30 Κνθηραϊκή Έπιθεώρησις εν τφ τέως δήμφ ΙΙοταμίων είς τον Ήμέτερον ν Ποταμφ Αρχιερατικοί' Άντιπρόσωπον, πρόεδρον της έκεϊ υποεπιτροπής. "Εχοντες πλήρη βεβαιότητα, δτι Θέλετε συντελέσει το εφ' Ύμιν προς ϋποοτήριξιν του Ταμείου τούτου και ενόόωοιν του Ιεροϋ και κοινωφελούς σκοπού, πρός ον τοϋτο άφορα, ευλογοΰμεν ' Υ μας πατρικώς. (Τ. Σ.) + Κυθήρων ΔΩΡΟΟΕΟε Αί κατά τά ανωτέρω ένεργηθεΐσαι εισπράξεις του Ταμείου κατά τον μήνα Ίοΰνιον 1923 και μόνον εις τάς κοινότητας Κυθήρων και Λιβαδίου, καθ' δσον αί των άλλων κοινοτήτων δεν ειχον κατά τό τέλος τοΰ μηνός αποστολή, έ'χουσιν ως έξης: Έκ της άποθέσεοις και της περιφοράς τοΰ κυτίου έν τφ Ναφ τοΰ Εσταυρωμένου έν τή Πόλει Κυθήρων.... Δραχ Όμοίως έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος έν τη αύτη πόλει» Έκ χής περιφοράς δίσκου κατά τήν λειτουργίαν της εορτής των "Αγίων 'Αποστόλων έν τφ Ναφ της Αγίας "Αννης έν τη αύτη πόλει» Έκ της άποθέσεως και της περιφοράς χοΰ κυτίου έν τφ Ναφ τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου εις Στραπόδι.» 62. Όμοίως έν τφ Ναφ 'Αγίου Νικήτα είς Κάλαμον.» Όμοίως έν τφ Ναφ της Κοντελετοΰς είς τό Λιβάδι.» Όμοίως έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος είς τό Λιβάδι.» Έκ δωρεάς της κυρίας Ελένης Π. Μασέλου...» 100. Όμοίως 'Ανωνύμου εύσεβοΰς Κυρίας» 50. Έκ δωρεάς τοΰ έκ Φρατσίων κ. Μιχ. Λεονταράκη κατά τήν εκδοσιν τής αδείας των γάμων του..» 15. "Ητοι έν όλφ Δραχμαί 549.9δ Ή πρώτη πράξις τοΰ 'Αγαθοεργού Ταμείου ΰπήρξεν ή εγκρισις χορηγήσεως άπό 1 ης Σεπτεμβρίου 1923 υποτροφίας 60 δραχμών κατά μήνα είς τον άρτίως έκ τοΰ Ελληνικού Σχολείου Ποταμού αποφοιτήσαντα μαθητήν "Οθωνα Χριστοφίλην έκ Λογοθετιανίκων, χρηστόν και έπιμελέστατον,

30 _ Εκκλησία 31 δέ οίκογενείας στερούμενης των οικονομικών μέσων, ων θά έστελλε αυτόν εις τό Γυμνάσιον της Πόλεως. Δια την χορήγησιν της υποτροφίας ταύτης ή Επιτροπή έλα β εν ^ ^οψει της ύποβληθεΐσαν αΐτησιν τοΰ ε'ιρημένου μαθητού, (/ ι ήζ επικαλούμενος οΰτος την άρωγήν τοΰ Ταμείου εδήλου ϊ ι > εϊς περίπτωσιν καθ' ήν τη βοήθεια αύτοΰ περάτωση ϊ01? σπουδάς του εξερχόμενος ήμέραν τινά έκ τοΰ Πανεπι- τί ΐμίου ή οίλλης τινός 'Ανωτέρας Σχολής, θέλει αφιερώσει εαυτόν εις τήν εξυπηρέτησιν τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, ^καθιστάμενος προς τοΰτο εν τη Νήσφ, προς δέ και τάς ^(?Μ ας επι τοΰ αντικειμένου τοΰτου συστάσεις των καθηγητών τοΰ Γυμνασίου και τοΰ Ελληνικού Σχολείου Ποταμού, Οίτινες παρέστησαν εις τήν Α. Σ. τά τής χρηστότητος, ευφυΐας επιμελείας τοΰ έν λόγφ μαθητού. Η πραξις αΰ ι η τίμα ιδιαζόντως τήν Διοικούσαν Έπι- *(?οπήν τοΰ Ταμείου και παρέχει τάς ελπίδας, δτι μέ τό αυτό ετικόν πνεΰμα θέλει εξακολουθήσει διαθέτουσα τους πότοΰ Ταμείου έρχομένη πρωτίστως αρωγός εις τήν φερο- Ι*ενην προς τά εμπρός κυθηραϊκήν νεότητα. ν Τούτων ενεκα ή «Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις» τρέφουσα χρηστοτέρας δια τήν εν λόγφ άγαθοεργόν Όργάνωσιν '^ίδας δηλοϊ, δτι μετ' άνυποκρίτου χαράς θέλει παράσχει ^τοτε τάς σελίδας της προς εξυπηρέτησιν των δ'ντως άγαοεργών αυτής σκοπών, προς δέ συνιστά τοις απανταχού υ"ηρίοις νά συνδράμωσιν ΰλικώς καΐ ηθικώς αυτήν, ινα " Σ. ταχέως δυνηοή και άγάγη είς αΐσιον πέρας δ,τι υπερ τοΰ Τόπου εν νφ έχει. Μεταξύ των πρώτων δ' αύτοΰ λιμνών έ'σεται ή ΐδρυσις Νοσοκομείου, τοΰ οποίου τοσαυ- Ιϊ1 ν > ως γνωστόν, ανάγκην εχει ή Νήσος. Ο 'Οργανισμός τοΰ Άγαθοεργοΰ Ταμείου μετά τής ^ταχθείσης εν τή εν ίδιαιτέρφ φυλλαδίφ έκδόσει αύτοΰ ^κλήσεως προς τους έν τή Nήσq> και τούς απανταχού γής ^^ηρίους, έ'χει ώς έ'πεται:

31 32 Κνθηραϊκή Έττιθεώρησις Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣ Τους έν τη νήβω Κυθήρων και τους απανταχού γης Κυθηρίους. Τέκνα έν Κυρίψ άγαηητά, Ή φιλανθρωπία υπήρξε πάντοτε τό πρώτον γνιύρισμα της Εκκλησίας τοΰ Χρίστου, Όστις θεμελίωσε την πίστιν επί της αγάπης. Ή 'Εκκλησία κατά ταύτα φυσικός παραστάτης ιών πτωχών αδελφών ανέκαθεν έν τφ βίφ Αύτής εθεσε τηλαυγές πρόσωπον της δράσεως Αύτής τήν άγαθοεργίαν, όργανώσασα από της ιδρύσεως Αύτής κάλλιστα ιδρύματα προς τοΰτο και διανοίξασα τάς θερμός πτέρυγας Της προς τά πάσχοντα τέκνα Της, Ινα θερμάνω και ανακούφιση αύτά άπό τάς ταλαιπωρίας τοΰ βίου. Και αυτός δέ ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός άπήτησεν άπό τούς πιστούς λατρευτός Του τήν άγαθοεργίαν εμπρακτον, ώς είλικρινη έκδήλωσιν τοΰ νόμου της αγάπης. Θεωρεί μάλιστα τήν άγαθοεργίαν ώς άπονεμομένην εις τό ίδιον Αύιοϋ πρόσωπον, διό και λέγει - «έφ' δσον έποιήσατε Ινί τούτων τών αδελφών μου των ελαχίστων, έμοί έποιήσατε». Πρώτος δέ Αύτός προσέφερε τήν ζωήν Του ώς θυσίαν αγάπης ύπέρ το& κόσμου. Ουδέν άρα σπουδαιότερον καθήκον διά τόν άληθινόν Χριστια νόν άπό τήν φιλάνθρωπον συμπάθεια ν ύπέρ των αδελφών ημών τών ελαχίστων. Ύπό τήν άντίληψιν δτι ή Εκκλησία οφείλει νά καλλιεργή τάς αρχάς ταύτας έν ιή κοινωνί^. και νά οργανώνω τήν φιλανορωπίαν, ώστε εύσκόπως και μεθοδικώς νά διακονήται ή πρός τόν πλησίον αγάπη, ίδρύααμεν Άγαθοεργόν Ταμεϊον τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων ύπό τήν έπωνυμίαν «Ή Μυρτιδιώτισσα». Τό ίδρυμα τούτο θά καταβληθώ φροντίς ώστε μέ τό φιλανορωπικόν σύστημα ιό όποιον θά αναπτύξω νά ανακουφίζω τήν ανθρωπινή ν δυστυχίαν, ήτις κατά τούς παρόντας καιρούς, λόγφ τών περιστάσεων, έμφανίζεται ύπερπλεονάζουσα και συρομένη πυκνή και συντετριμμένη άνά τήν ήμετέραν Πατρίδα. 'Εκτός δέ τούτου θά προσπαθήσωμεν ώστε τό ίδρυμα τοϋτο νά αποδώσω Αετικόν καρπόν, ΌρφανοτροφεΧον, έν τφ όποίφ θά άνατρέφωνται ορφανά έκ τής ήμετέρας Θεοσώστου παροικίας καταγόμενα και θά λαμβάνωσιν άνάλογον μόρφωσιν, ώστε νά άποβώσι καλοί Χριστιανοί καΐ ένάρετοι πολχται διά τήν Έκκλησίαν και τήν Πατρίδα και ΝοσοκομεΤον κατά τάς παρουσιασθησομένας άνάγκας

32 'Εκκλησία 33 τόπου ημών. Έκ της ύποατηρίξεως δέ των απανταχού αγαπητών 'ΜΜίηρίων έξιιρτηοη ή σύστιιοις και ή λειτουργία τούτου., Βέβαιοι οτι ή φωνή της 'Εκκλησίας 0«γίνιι ευμενώς ακουστή τάς ευσεβείς και φιλαγάίΐους ψυχσς των αγαπητών ημών έν Κυρίφ τ^κνο)ν κα τι ή τρυφερά παράκλησις της Μητρός 'Εκκληαι«ς θέλει γίνει εύχαρίστως αποδεκτή πορ' αύιών, ώσιε προΰύμως "Οι γενναίως νά ΰποσιηρίξωσι τό ΆγαΟοεργόν Ταμεΐόν της, ίνα το,,το άποβγί της δυστυχίας ιό σχυρόν στήριγμα κα'ι της έν άφανείςι "ιεναζοΰσης φιλότιμου πενίας ή γλυκεία παρηγορία, άπιναύνομιν πατρικήν ημών ταύτην εκκλησιν πρός τό ευσεβές κα'ι άγαπητόν Ί(»ων ποίμνιον, επικαλούμενοι τήν συνδρομήν αΰτοϋ προς εΰόδωσιν θεαρέστου τούτου έργου. Έπί τούιοις δ' εΰχόμεβα ίνα ή χάρις Τ ν Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου και ή αγάπη του Θεού και ΙΙατρός *β ή κοινωνία του 'Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ύμών. Έν Κυβήροις 12η Άπβαΐου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ t Ό Κυθήρων ΔΩΡΟ ΕΟ «Ταοτα εντέλλομαι ύμΐν, ίνα αγαπάτε &λλήλβυ$>. (Ίωάν. ΙΕ' 17) Αρ&ρον 1. 'Ιδρύεται έν τη Ίερφ Μητροπόλει Κυθήρων Άγαοεργόν ϊαμείον υπό τήν έπωνυμίαν «Ή Μυρτιδιώτισσα». Αρ&ρον 2. Σκοπός τούτου είναι : 1 Ή περιθαλψις και ή υλική αρωγή τών απόρων και δντως πΐωχών οικογενειών της Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων., Ή ΐδρνσις 'Ορφανοτροφείου η Νοσοκομείου, εφόσον ήθελον Αρκέσει πρός τοϋτο ο! πόροι αΰτοϋ., ΙΙ&θον 3. Τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον βοηβεΐ τάς πόρους ί'ρ 1 0ϊ 'Τ(ος πτωχάς οικογενείας κατά τήν έκτίμησιν της Διοικούσης ^ΐιτροπής και κατά τάς άνάγκας τών οίκογενειών τούτων είτε είς Χ^μα είτε είς είδος. >, Αρϋ-ρον 4. "Ερχεται ωσαύτως άρωγόν είς τά άτομα τά έχοντα ν «γκην άμεσου αντιλήψεως και βοηθείας είς εκτάκτους αυτών εο ι οχάοεις (οίον αιφνίδιου γάμου, φυλακίσεως δια χρέη κλπ.). 5. 'Επίσης ερχεται άρωγόν είς οικογενείας, τών "οίων ή Οέσις δέν επιτρέπει νά τείνωσι χείρα πρός βοήΰειαν. _ Ά-βϋ-βον β. Παρέχει τά μέσα δια τους τοκετούς τών συζύγων Τ(ον Απόρων. Μεριμνφ επίσης πρός έξεύρεσιν εργασίας αναλόγου 3

33 34 προς τήν θεσιν των τοιούτων οικογενειών, έφόσον ήθελον τοΰτο άποδεχΰή και αΰιαι. "Αρϋρον 7. 'Υποχρεούται νά παρέχω εις τούς απόρους ασθενείς ίατρόν. φάρμακα και πασαν σχετικήν βοήθειαν μέχρις άναρ ρώαεως αύτών. 'Εάν δ'ή ασθένεια παραταθή, μέριμνα ή ΔιοικοΰΟ Επιτροπή περί εισαγωγής του ασθενούς εις νοσοκομείον, εφόσον έπιτρέπουσι πρός τοΰτο οί πόροι του Ταμείου. "Αρϋρον 8. Προνοεί έν περιπτώσει Όανάτου περί τής κηδεία? του θανόντος, πρός τούτο δέ ή Διοικούσα 'Επιτροπή συνεννοεττα 1 μετά των αρμοδίων Άρχων, συπληροϋσα τά σχετικά έξοδα ή έν άνάγκη καταβάλλουσα αύιά έξ ολοκλήρου. "Αρϋρον Θ. Προστατεύει και βοηθεί τους αποδεδειγμένο)? ανικάνους πρός έργασίαν διά παροχής αναλόγων βοηθημάτων. "Αρϋρον 10. Συντελεί εις τήν άποκατάστασιν απόρων ν.«1 ενάρετων νεανίδων, προτιμωμένων των ορφανών και άπροστατεύτων "Αρϋρον 11. Παρέχει είς τά ορφανά πτωχά παιδία τάς σχολικάς έγγραφάς και τά απαιτούμενα βιβλία. Είς έκεϊνα δέ τά όποιο ήθελον διακριθή έπί αρετή και επιμελείς δύναται νά δίδη και χρηματικά βραβεία. "Αρϋρον 12. Έν περιπτώσει έπαρκείας των πόρων αΰτοϋ δύναται τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον νά παρέχη άτοκα δάνεια είς πτωχούς βιοπαλαιστάς δι' άγοράν ίππων, αμαξών, λέμβων καΐ γενικώς χρησίμων εργαλείων δι' έργασίαν πρός επανάληψιν αύτής. "Αρϋ-ρον 13. Πόροι του 'Αγαθοεργού Ταμείου είναι: 1. Αί μηνιαίαι συνδρομαί τών φιλάνθρωπων προαιρετικώς. 2. ΑΙ δωρεαί. 3. Οί έρανοι. 4. Τά κληροδοτήματα. 5. Αί εισπράξεις: α') Αί έκ τών κυτίων τών έν έκάστψ Ίερψ Ναφ άποτιθεμένων - β') αί έκ δίσκων έν τοις Ίεροίς Ναοΐς τής Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων. 6. Αί είσφοραί τών 'Ιερών Ναών και ιδρυμάτων, αί άναγεγραμμέναι εκάστοτε έν τοις έτησίοις αυτών προϋπολογισμοΐς. "Αρϋρον 14. Τό Άγαθοεργόν Ταμεΐον διευθύνεται ύπό πεν; ταμελοϋς επιτροπής, ήτις ονομάζεται «Διοικούσα Έπιτροπή>. Και Πρόεδρος μεν ταύτης είναι ό Μητροπολίτης, μέλη δέ δύο Κυρίαι και δύο Κύριοι οριζόμενοι άνά τριετίαν υπό του Μητροπολίτου Δύνανται τά αυτά μέλη νά όρισθώσιν έκ νέου. "Αρϋρον 15. Ή 'Επιτροπή αυτή εδραν έχει τήν τής Μητροπόλεως. Συνιστάται όμως πρός τον αύτόν σκοπόν 'Υποεπιτροπή έν Ποταμφ Κυθήρων όριζομένη υπό τοϋ Μητροπολίτου και αποτελούμενη έξ ενός Κυρίου, μιας Κυρίας και του 'Αρχιερατικού Αντιπροσώπου ώς Προέδρου. Ή διάρκεια και ταύτης ορίζεται τριετής.

34 _ Εκκλησία 34 "<*'ι 1 ~~ Ή 'Υποεπιτροπή αΰτη ΐ)ά διακονή έν Ποταμφ α 5 λογοδοτ^ είς τήν Διοικούσαν Επιτροπή ν ετησίως, ένισχυο-, η οικονομικώς έν ανάγκη παρά της «Διοικούσης Επιτροπής», «τεινομένου του κύκλου χής εργασίας αύτής ταύτης είς τήν περί- «"«ν του τέως δήμου Ποταμίων. Της 'Υποεπιτροπής ταύτης ϊ( *ι νά προεδρεύση και ό Μητροπολίτης. πλ», Τόν Μητροπολίτην απόντα ή κωλυόμενον άνα- ΙΡοΐ ει ς τω ν Ιερέων της έδρας οριζόμενος υπ' αύτοϋ. Αβΰρον 18. Τήν τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών εκάστου τελείται άρχιερατικόν μνημόσυνον του 'Αγαθοεργού Ταμείου θ των δωρητών, συνδρομητών και έν γένει ευεργετών αύτοϋ, έν δέ ωμ οπόλει Ποταμού τήν τελευταίαν Κυριακήν τοϋ μηνός 'Ιουλίου. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΑΥΤΩΝ Οί εν ενεργεία ιεροί ναοί, εν οίς τελείται ή θεία λεικαθ" έκάστην Κυριακήν ή λόγφ ελλείψεως έπαρ- χ >υ ί ιερέων ανά 15 ή 22 ημέρας τυγχάνουσι πάντες Όκτη τ0( συναδελφικοί, πλην πέντε μόνον ενοριακών, οιτινες ι> ν( * 1: δ τοΐ3 Εσταυρωμένου Χρίστου έν τή Πάλει, ό της ιμήσεως της Θεοτόκου (Κοντελετοϋς) έν Λιβαδίφ, ό της,^ωοδόχου Πηγής (Ίλαριωτίσσης) εν Ποταμω, δ της 'Αγίας Ρΐαδος έν Κατσουλιανίκοις της κοινότητος Λογοθετιανίδ του 'Αγίου Θεοδώρου ε'ις Πιτσινάδες της κοινότητος ^ρωνιαδίκων και δ της "Αγίας Τριάδος εις Μητάτα. Οί. 9<>υργοϋντες εφημέριοι είναι 28 έν δλφ οι εξής: δ πανοσ. 1κανδρος Πετρόχειλος πρώτοσΰγκελλος και οί αίδεσ. ιερείς " " Γεώρ. ΓΙετρόχειλος, Σπυρ. Καλλίγερος, Μιχαήλ Λουράνι ζ> 'Ιάκωβος Κασιμάτης, Έμμ. Μασέλος, Μήνας Μαρέν- Θεόδ. Κασιμάτης, ίερομ. Βασ. Γλυτσός, Γεώρ. Στάθης, εοδ. Μεγαλοκονόμος, Κοσμάς Λενταράκης, Παν. Μεγαλορ )ν όμος, Κοσμάς Κοντολέων, Γεώργ. Κασιμάτης, Γεώργ. ^«λανάκης και Έμμαν. Λουράντος, έν δλφ 17 έν τφ τέως ημφ Κυθηρίων, οί δέ λοιποί 11 έν τφ τέως δήμφ Ποτάμιων, ήτοι οί α'ιδεσ. κ.κ. Παν. Πανάρετος οικονόμος, Κυρια- Χλαμπέας, Διον. Κουλεντιανός, Άπόστ. Μουλός, Μηνάς ^«Ύονέζος, Ίω. Σκλάβος, Ίω. Καστρίσιος, Άντ. Σκλάβος,

35 86 Κνθηβαΐκή Έπι/θεώρησις Εΰ. ΚρΗίαρης, Παΐσιος Διακόπουλος καΐ Μήνας Κορωναΐοζ Πλην των ανω ναών ΰπάρχουσιν εν τη Νήσφ καΐ πλεΐ«1 " δσα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια, εξ ών πολλά ιυγχάνου" 1 λίαν ενδιαφέροντα από επιστημονικής απόψεως**. Περί τή ν μελέτην και επιστημονικήν περιγραφήν πάντων τούτων θέλε 1 εις προσεχείς τόμους της άσχοληθη ή «Κυθ. Έπιθεώρησιζ» Τά κατά τους ανωτέρω μνημονευθέντος εν ενεργεί Ιερούς Ναούς εχουσιν ώς εξής κατά Κοινότητας. Κοινότης Κυθήρων. 1. Ό Μητροπολιτικός Ναός τον 'Εσταυρωμένου στοϋ εν τή Πόλει. Ενοριακός με 200 οικογενείας ενοριτών Εφημερεύει εν αύτω ιερουργών ανά 15 ημέρας δ αΐ8 Ιερεύς Γεώρ. Θ. Πετρόχειλος. Τό Έκκλησιαστικόν αΰτοΐΐ Συμβοΰλιον αποτελείται έκ του Εφημερίου του ώς προέδρου και τών κ. κ. Σπυρ. Καλοΰτση, Στεφ. Μπαρμπαρρήγον, Ίω. Λαστιώτη και Ιω. Καρατέλη ώς μελών. Τά εσοδά τοιΐ κατά τό 1922 άνήλθον εις δραχ. 6603, τά δ'εξοδάτου εκ Ουδέν σπουδαΐον έργον ετελέσθη εν αύτφ κατά διάστημα της Ιπιθεωρησιακής περιόδου του παρόντος τεύχουί 2. Ό Ιερός Ναός της 'Αγίας "Αννης, παρεκκλήσιον ΐθ»> Μητροπολιτικού. Εφημερεύει δ αΐδεσ. ιερεύς Γ. Θ. ΠετρΟ' χείλος ιερουργών άνά 15 ημέρας. Παρεκκλήσια του Μητροπολιτικού Ναοΰ τυγχάνουσιν έπίσης και οι έν τή Πόλει ιεροί Ναοί της ' Υπεραγίας Θεοτόκου έν τω Φρουρίω, τών 'Αγίων Πάντων και δ τον ΆγίοΌ Διονυσίου έν τφ Νεκροταφείψ. * Ή σειρά καθ'ήν δημοσιεύονται ενταύθα τυγχάνει ακανόνιστος πλησιάζουσα τήν σειράν τών είς ους έψημερεύουσιν Ιερών Ναών. Πίνακα τών Ιερέων της Νήσου κατά σειράν πρεσβειών χειροτονίας? περιέχοντα και τάς ίερατικάς ονομασίας (όφφίκια), ας κέκτηντα'ι θέλομεν δημοσιεύσει είς τό προσεχές τεύχος της «Κυθηραϊκή? Επιθεωρήσεως». ** Βλ. τό περί τών «Μεσαιωνικών μνημείων Κυθήρων» άρθρον του εφόρου τών Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων κ. Γ. Σωτηρίου έν τφ έπιστημονικφ μέρει τοΰ παρόντος τεύχους.

36 _ Εκκλησία 37 ~ ^ Ο ιερός Ναός τον 'Αγίου 'Ιωάννου του θεολόγου εν II Πολει, εις δν εφημερεύει ό πανοσ. πρωτοσύγκελλος κ. Νίνορος Πετρόχειλος, ιερουργών ανά 15 ή μέρας. 'Ιδιόκτητος λι κ^11ρ ονο Ι Αΐκ Φ δικαιώματι είς τάς οικογενείας Καλ- Παπαδοπούλου και Φατσέα. Επίτροπος αύτοΰ ό ρ» ^«ρυπάτης. Κέκτηται μικράν κτηματικήν περιουσίαν. α εσοδά του πενιχρά. 4 Ο ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτηρος έν ΧΜ' 61 ' εφημερεύει δ πανοσιοτ. πρωτοσύγκελλος Νικανδρος Πετρόχειλος, ιερουργών ανά 15 ημέρας. Ίδιό- "Ιτος άνήκων κληρονομικψ δικαιώματι είς τάς οικογενείας ^λλιγέρου και Πατέρου. 'Επίτροπος αύτοϋ δ κ. Σπυρ. I. α<*ελος. Αί εισπράξεις του μηδαμιναί. " Ο ιερός Ναός τοΰ 'Αγίου Νικήτα είς Κάλαμον, Ιδιό-,ΠΤος μέ 20 οικογενείας ενοριτών. Εφημερεύει αύτοΰ ό ιερεύς Μιχ. Λουράντος Ιερουργών άνά 22 ήμέρας.έπί- " πος 6 κ. Στέφ. Μπαρμπαρρήγος. Τά εσοδά του ελάχιστα. Ό ιερός Ναός της Παναγίας Όδηγητρίας είς Κάλα- Ν ν > ι διόκτητος άνήκων είς τάς οικογενείας Μεγαλοκονόμου "^ου (?άντου μέ 10 οικογενείας ενοριτών. Εφημερεύει ό ιερεύς Μιχ. Λουράντος ιερουργών άνά 22 ή μέρας. Κέπεριουσίαν είς χρήμα και είς άγρούς χέρσους. Τά σοδ 7ά του όλίγα. ^» Ο Ιερός Ναός τον 'Αγίου 'Ιωάννου είς το Στραπόδι Ητηιος άνήκων εΐς την οίκογένειαν Καλλιγέρου, μέ 25 ΤΛ Υενείας ενοριτών. Εφημερεύει αύτοΰ ό αίδ. ιερεύς Σπ. «Μιγερος { ερουργών άνά 22 ημέρας, έπιτροπεύουσι δέ οί 3^* % I. Καλλίγερος, Ίω. Ν. Καλλίγερος και Γ. Άντ. Καλ- Υερος, ετήσια εσοδά του 300 περίπου δραχμαί., Ό ιερός Ναός της Παναγίας Όδηγητρίας οτό Κακόιδιόκτητος άνήκων είς την οίκογένειαν Καλούτση, μέ ΙΛ. 0ι * γενείας ενοριτών. Εφημερεύει ό αίδ. ιερεύς Σπυρ. ^ ^λίγ ερ 0ς ιερουργών άνά 22 ημέρας και έπιτροπεύει ό ' Καλούτσης. Τά εσοδά του δλίγιστα. }<> Ό Ιερός Ναός της 'Αγίας Έλέσης είς τό Ποΰρκο, ι"ΐΐητος άνήκων είς τήν οίκογένειαν Βενέρη, μέ 30 οίκογε-

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δ.Κ.: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, 6977984112 Α/Α ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Στην είσοδο του καινούργιου Νοσοκομείου ΕΝ/ΕΝ 1 τρακτέρ - βυτίο ΜΑΓΟΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Ο Άγγελος Κατακουζηνός άσκησε την ιατρική του επιστήμη υπηρετώντας τον ασθενή συνάνθρωπο του στο νεοσύστατο τότε μικρό Νοσοκομείο των Αθηνών, το γνωστό σε όλους Νοσοκομείο της Θείας

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2203/2014 (2849/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2203/2014 (2849/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2203/2014 (2849/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου. Κυρίες/ Κύριοι,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου. Κυρίες/ Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κυρίες/ Κύριοι, Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Με την ευκαιρία της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου, θα είναι τιµή µας να αρευρεθείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 23 Νοεμβρίου 2016 Προς: 1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο Νίκης 5-7, Αθήνα, 105 62 2. Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νο Γαβρόγλου Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ ΕΝΟΤΑ 1 ΝΗ ΔΗΜΟ ΕΞΠΗΡΕΤΟΜ ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΑ ΑΓΚΙΤΡ ΙΟ 2 ΝΗ ΓΙ 3 ΝΗ ΓΙ 4 ΝΗ ΓΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤ ΠΟ Δ/ ΑΓΚΙΤΡΙΟ ΚΑΛΑ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2.5 18 1ο ΓΜΙΟ ΓΙ 1ο ΕΠΑΛ ΓΙ & ΓΕΛ ΓΙ ΒΑΘΕΟ 5 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 6 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 7

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987)

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) Ή Θάλεια Β. Βοΐλα, τό γένος Σταλιού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου 1987 διακριτικά όπως είχε ζήσει. Οί καταβολές της άποτελούν υπόμνηση ενός λαμπρού

Διαβάστε περισσότερα