546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)"

Transcript

1

2 546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 (άρθρο 2 της υπ αριθμ. 2007/50/ΕΚ Οδηγίας) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιουνίου Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ (3) Καταχώριση των δραστικών ουσιών ethoprophos, pirimiphos methyl και fipronil στο παράρτημα Ι του υπ αριθμ. 115/1997 Προεδρικού διατάγματος «Έγκρι ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φντοπροστα τευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 91/414 οδηγία του Συμβουλίου, όπως έχει συ μπληρωθεί» (Α 104), σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 2007/52/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Το άρθρο 14, περιπτ. κστ του ν. 721/1977 (Α 298), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999 (Α 154). 3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως αυτή κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γε γονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγο ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την υπ αριθμ. 91/414 οδηγία του Συµβουλίου (Α 104/1997), όπως έχει συµπληρωθεί». 5. Την υπ αριθμ. 2007/52/ΕΚ οδηγία της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα υπ αριθμ. L 214 της σ ) για την καταχώριση των δραστικών ουσιών ethoprophos, pirimiphos methyl και fipronil στο παράρτηµα Ι της υπ αριθμ. 91/414/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την διάθεση φυ τοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. 6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισµός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232 Α ), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της υπ αριθμ. 2007/52/ΕΚ Οδηγίας) Με την παρούσα απόφαση το Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997 συµπληρώνεται ώστε να καταχωριστούν σε αυτό οι δραστικές ethoprophos, pirimiphos methyl και fipronil σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2007/52/ΕΚ της Επιτρο πής της 16ης Αυγούστου 2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα υπ αριθ. L 214 της σ ). Άρθρο 2 (άρθρο 3 της υπ αριθμ. 2007/52/ΕΚ Οδηγίας) 1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων) του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφόσον βρίσκει εφαρµογή, τροποποιεί ή ανακαλεί τις ισχύουσες εγκρίσεις για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δραστικές ethoprophos ή pirimiphos methyl ή fipronil έως την 31η Μαρτίου Έως την ηµεροµηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως, ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 της πα ρούσας απόφασης σχετικά µε τις ουσίες ethoprophos, pirimiphos methyl και fipronil, µε εξαίρεση όσα προσδι ορίζονται στο µέρος Β της καταχώρισης των εν λόγω δραστικών ουσιών στο Παράρτηµα 1 του π.δ. 115/1997 (Α 104), και ότι οι κάτοχοι εγκρίσεων κυκλοφορίας δι αθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος II του π.δ. 115/1997 (Α 104) σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει ethoprophos ή pirimiphos methyl ή fipronil είτε ως µόνη δραστική ουσία είτε µαζί µε άλλες δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν όλες καταχωριστεί στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997 (Α 104) έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2007 το αργότερο, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παρα γωγής (Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφόσον βρίσκει εφαρµογή, προβαίνει στην επαναξιολόγηση σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτηµα VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III του π.δ. 115/1997 και λαµβάνοντας υπόψη το µέρος Β της καταχώρισης στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997 (Α 104) των δραστικών ουσιών ουσίες ethoprophos, pirimiphos methyl και fipronil. Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται εάν το προ ϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφια (β), (γ), (δ) και (ε) του π.δ. 115/1997. Ύστερα από την διαπίστωση αυτή η Αρµόδια Αρχή: Α. σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει ουσίες ethoprophos ή pirimiphos methyl ή fipronil ως τη µόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 το αργότερο ή Β. σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει ethoprophos ή pirimiphos methyl ή fipronil ως δραστική ουσία σε συνδυασµό µε άλλες δραστικές ουσίες τρο ποποιεί ή ανακαλεί, κατά περίπτωση, την έγκριση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 ή έως την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για µια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις µε τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997 (Α 104), εφόσον η τελευταία είναι η µεταγενέστερη. Άρθρο 3 (Παράρτηµα της υπ αριθμ. 2007/52/ΕΚ Οδηγίας) Στο τέλος του Πίνακα του Παραρτήµατος Ι του π.δ. 115/1997 προστίθενται τα κάτωθι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 547 Aρ. Κοινή ονομα σία, αριθμοί ταυτο ποίησης 161 Ethoprophos Αριθ. CAS: Αριθ. CIPAC: 218 Ονομασία IUPAC Διθειοφωσφορι κός O αιθυλο S,S διφαινυλεστέρας Καθαρότη τα (1) Έναρξη ισχύος > 940 g/kg 1η Οκτωβρίου 2007 Λήξη της καταχώ ρισης 30 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ A Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως νημα τοδοκτόνο και ως εντομοκτόνο σε εφαρμογή στο έδαφος. Οι εγκρίσεις πρέπει να περιορί ζονται σε επαγγελματίες χρήστες. ΜΕΡΟΣ Β Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ethoprophos, για χρήσεις πλην πατατών που καλλιεργούνται για κατανάλωση από τον άν θρωπο ή τα ζώα, η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια του άρθρου 4 παράγρα φος 1 στοιχείο β) και εξασφαλίζει την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφο ριών πριν από την έκδοση της έγκρισης. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του πα ραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το ethoprophos, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 16 Μαρτίου Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση η αρμόδια αρχή πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα τα εξής: τα υπολείμματα και την αξιολόγηση της έκ θεσης των καταναλωτών μέσω της διατρο φής, ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων, την ασφάλεια του χειριστή. Οι εγκεκριμένοι όροι χρήσης πρέπει να προβλέπουν τη χρή ση κατάλληλου ατομικού και αναπνευστικού εξοπλισμού προστασίας και άλλα μέτρα άμ βλυνσης του κινδύνου, όπως η χρήση κλει στού συστήματος μεταφοράς για τη διανο μή του προϊόντος, την προστασία των πτηνών, των θηλαστικών, των υδρόβιων οργανισμών και των υπόγειων υδάτων υπό ευαίσθητες συνθήκες. Οι όροι χο ρήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως ζώνες προστασίας και την επίτευξη πλήρους απορ ρόφησης των κόκκων από το χώμα. Η αρμόδια αρχή, αν υπάρχει λόγος, ζητεί την υποβολή περαιτέρω μελετών για την επιβεβαί ωση της εκτίμησης του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου κινδύνου για τα πτηνά και τα θηλαστικά που τρέφονται με γεωσκώληκες. Ο κοινοποιών, κατόπιν αίτησης του οποίου το ethoprophos καταχωρίστηκε στο παρόν παράρ τημα, υποχρεούται να προσκομίσει τις εν λόγω μελέτες στην Επιτροπή μέχρι την 1 η Οκτωβρί ου 2009 με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής στην αρμόδια αρχή.

4 548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aρ. Κοινή ονομα σία, αριθμοί ταυτο ποίησης 162 Pirimiphos methyl Αριθ. CAS: Αριθ. CIPAC: 239 Ονομασία IUPAC O 2 διαιθυλαμινο 6 μεθυλοπυριμιδιν 4 υλ Ο,Ο διμεθυλο φωσφοροθειϊκό οξύ Καθαρότη τα (1) Έναρξη ισχύος > 880 g/kg 1η Οκτωβρί ου 2007 Λήξη της καταχώ ρισης 30 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ A Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο για την αποθήκευση μετά τη συγκομιδή. ΜΕΡΟΣ Β Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για την έγκρι ση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περι έχουν pirimiphos methyl, για χρήσεις πλην της εφαρμογής με αυτοματοποιημένα συστήμα τα σε άδειες αποθήκες σιτηρών, η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και εξασφαλίζει την υποβολή όλων των απαραί τητων στοιχείων και πληροφοριών πριν από την έκδοση της έγκρισης. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του πα ραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπό ψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκό πησης για το pirimiphos methyl, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθη καν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 16 Μαρτίου Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση η αρμόδια αρχή πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα τα εξής: την ασφάλεια των χειριστών. Οι εγκεκρι μένοι όροι χρήσης πρέπει να προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας, περιλαμβανομένου εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας, και μέτρα άμ βλυνσης του κινδύνου για τη μείωση της έκθεσης, την έκθεση των καταναλωτών μέσω της τροφής, ενόψει μελλοντικών αναθεωρήσεων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων. Η αρμόδια αρχή, αν υπάρχει λόγος, ζητεί την υποβολή περαιτέρω μελετών για την επιβε βαίωση της αξιολόγησης της έκθεσης του χειριστή. Ο κοινοποιών, κατόπιν αίτησης του οποίου το pirimiphos methyl καταχωρίστηκε στο παρόν παράρτημα, υποχρεούται να προσκομίσει τις εν λόγω μελέτες στην Επιτροπή μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2009 με κοινοποίηση της ενέργει ας αυτής στην αρμόδια αρχή.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 549 Aρ. Κοινή ονομα σία, αριθμοί ταυτο ποίησης 163 Fipronil Αριθ. CAS: Αριθ. CIPAC: 581 Ονομασία IUPAC (±) 5 αμινο 1 (2,6 διχλωρο α,α,α τρι φθορο π τολυλο) 4 τριφθο ρομεθυλοσουλφι νυλο πυραζολο 3 νιτρίλιο Καθαρότη τα (1) 950 g/kg Έναρξη ισχύος 1η Οκτωβρίου 2007 Λήξη της καταχώ ρισης 30 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ A Επιτρέπεται μόνον η χρήση ως εντομοκτόνου για επεξεργασία σπόρων. Η κάλυψη της επιφά νειας των σπόρων πρέπει να εκτελείται μόνον σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επικάλυψης των σπόρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνι κές ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή δημι ουργίας νεφών σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εφαρμογή. ΜΕΡΟΣ Β Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του πα ραρτήματος VI λαμβάνονται υπόψη τα συμπε ράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το fipronil, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνι μης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 16 Μαρτίου Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση η αρμόδια αρχή πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα τα εξής: τη συσκευασία των προϊόντων που διατίθε νται στο εμπόριο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία, μέσω της επίδρασης του φω τός, προϊόντων που προκαλούν ανησυχία, την ενδεχόμενη μόλυνση των υπόγειων υδά των, ιδιαίτερα από μεταβολίτες που είναι πιο επίμονοι από τη μητρική ουσία, όταν η δρα στική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευ παθές έδαφος ή/και δύσκολες κλιματικές συν θήκες, την προστασία των πτηνών και θηλαστικών που τρέφονται με σπόρους, των υδρόβιων ορ γανισμών, των μη στοχευμένων αρθρόποδων και των ήμερων μελισσών, τη χρήση επαρκούς εξοπλισμού ώστε να εξα σφαλίζεται υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης στο έδαφος και ελαχιστοποίηση της διαφυγής κατά την εφαρμογή. Οι όροι έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. Η αρμόδια αρχή, αν υπάρχει λόγος, ζητεί την υποβολή περαιτέρω μελετών για την επιβεβαί ωση της αξιολόγησης του κινδύνου για πτηνά και θηλαστικά που τρέφονται με σπόρους, κα θώς και για ήμερες μέλισσες, ιδιαίτερα δε για απογόνους μελισσών. Ο κοινοποιών, κατόπιν αίτησης του οποίου το fipronil καταχωρίστηκε στο παρόν παράρτη μα, υποχρεούται να προσκομίσει τις εν λόγω μελέτες στην Επιτροπή μέχρι την 1 η Οκτωβρί ου 2008 με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής στην αρμόδια αρχή. (1) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282371 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15523 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κα νονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 27. Kαθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 27 Ιανουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4036 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 488 30 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαι ρας, σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 11 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41624/2057/Ε103 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί ριση των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 29 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 549 7 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 3669/194 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1372 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5878/69892 Τεχνικές διαδικασίες για τον χημικό έλεγχο και την αξι ολόγηση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 59 24 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2016 16 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.... 1 Εξουσιοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα