Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 0 ο Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Γεννήθηκε στά Ἱεροσόλυμα ἀνάμεσα στά ἔτη ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπό πολύ μικρός ἐπιθυμοῦσε νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, τό 334 μ.χ. ἔγινε Διάκονος καί τόν ἑπόμενο χρόνο χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων Μάξιμο τό Γ, τόν ὁποῖο μάλιστα διαδέχθηκε στά μέσα τοῦ 4ου μ.χ. αἰώνα. Πρίν γίνει Ἐπίσκοπος εἶχε ξεχωρίσει γιά τό ζῆλο καί τίς θεολογικές γνώσεις του. Ἀπό τήν περίοδο πού ἦταν Ἱερέας ἐπίσης εἶχε ἀναλάβει στήν Ἐπισκοπή Ἱεροσολύμων τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου καί τή διδασκαλία τῶν Κατηχουμένων, δηλαδή ὅσων προετοιμάζονταν γιά νά βαπτισθοῦν καί νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τό κυριότερο ἔργο του εἶναι οἱ εἴκοσι τρεῖς (23) «Κατηχήσεις», οἱ ὁποῖες ἐκφωνήθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδας τοῦ ἔτους 348 μ.χ. στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ «Κατηχήσεις» εἶναι προβαπτισματικοί λόγοι μέ τούς ὁποίους ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης μετέδιδε τίς θεμελιώδεις διδασκαλίες τῆς πίστεως καί τόν χριστιανικό τρόπο ζωῆς στούς προετοιμαζόμενους γιά τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε τρεῖς φορές (357, 360 καί 367 μ.χ.), κυρίως διότι ἀντιτάχθηκε στήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, καί ὑπέστη πολλές κακουχίες. Πολεμήθηκε σκληρά ἀπό τόν Ἀρειανόφιλο Ἐπίσκοπο Ἀκάκιο Καισαρείας, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ὑποστήριξη τοῦ Ἀρειανοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου ( μ.χ.). Ὁ Ἀκάκιος κατηγόρησε τόν Ἅγιο Κύριλλο ὅτι σέ καιρό λιμοῦ πούλησε ἱερά κειμήλια καί ἀναθήματα γιά νά προσφέρει τροφή σέ ἀπόρους, καθαίρεσε τόν Ἅγιο μέ μιά Σύνοδο πού ἔγινε στά Ἱεροσόλυμα τό 357 μ.χ. καί τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τήν Ἐπισκοπή του. Ἡ Σύνοδος πού ἔγινε τό ἔτος 359 μ.χ. στά Ἱεροσόλυμα τόν ἀποκατέστησε καί τόν ἀθώωσε, ἀλλά καί πάλι ὁ Ἀκάκιος, ἀφοῦ κατέφυγε στήν Κωνσταντινούπολη, ματαί-

2 ωσε τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων μέ ἄλλη Σύνοδο, ἡ ὁποία τό 360 μ.χ. ἐπικύρωσε τήν καθαίρεση καί τήν ἐξορία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου. Τελικά ὁ Ἅγιος ἐπέστρεψε στήν ἕδρα του, ὅπως καί οἱ λοιποί ἐξόριστοι Ἐπίσκοποι, τό ἔτος 361 μ.χ. ἐπί αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, ὁ ὁποῖος ἐπειδή ἤθελε νά ἔχει κοντά του ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου, ἀνακάλεσε τούς ἐξόριστους Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ἀρχιερεῖς. Ἀργότερα ἐξορίσθηκε καί πάλι ἀπό τόν αὐτοκράτορα Οὐάλη ( μ.χ.) γιά ἕνδεκα χρόνια καί ἐπανῆλθε στά Ἱεροσόλυμα μετά τόν θάνατο τοῦ αὐτοκράτορα, τό ἔτος 378 μ.χ. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 387 μ.χ., ἀφήνοντας πολλά θεολογικά συγγράμματα. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 18 Μαρτίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα Ἡ ἀπείθεια τοῦ μουλαριοῦ Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε στίς 11 Ἰανουαρίου, γεννήθηκε στήν Καππαδοκία, στό χωριό Μωγαρισσός, τόν 5ο μ.χ. αἰώνα. Οἱ γονεῖς του, Προαιρέσιος καί Εὐλογία, τοῦ ἔδωσαν χριστιανική ἀνατροφή καί παιδεία. Σέ νεαρή ἡλικία ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους Τόπους, πέρασε ἀπό τόν περίφημο τότε Συμεών τόν Στυλίτη καί πῆρε τήν εὐχή καί τίς νουθεσίες του. Λίγο καιρό ἀργότερα ἀποσύρθηκε σ ἕνα παλαιό, ἐρημικό κελλί, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς, τῶν δακρύων, τῆς νηστείας καί τῆς ἀγάπης. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του ὅμως σύντομα ἐξαπλώθηκε στήν περιοχή, μέ ἀποτέλεσμα τό ἐρημικό κελλί του νά μετατραπεῖ σέ κοινόβιο ἀνθρώπων «συνηγμένων ἐπί τό αὐτό». Μιά ἡμέρα τούς ἔλειψαν οἱ τροφές. Οἱ ἀσκητές δέν εἶχαν οὔτε ἄρτο γιά τήν Θεία Προσκομιδή. Ἄρχισαν τότε νά λυποῦνται καί νά ἀδημονοῦν. Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος τούς παρηγοροῦσε λέγοντάς τους νά μήν ἀνησυχοῦν, γιατί ὁ Θεός, πού τρέφει τά κοράκια καί ὅλα τά ἄλλα ζῶα, πτηνά καί ἑρπετά, θά τούς βοηθήσει, ὅπως ἔκανε καί ἄλλες φορές. Πραγματικά σέ λίγο εἶδαν ἀπό μακριά στόν δρόμο κάποιον ἄνθρωπο νά ὁδηγεῖ ἕνα ἄλογο φορτωμένο μέ τρόφιμα. Τό ζῶο, μόλις ἀντίκρυσε τό Μοναστήρι, σταμάτησε καί δέν ἤθελε νά πάει ἐκεῖ πού τό ὁδηγοῦσε ὁ ἀφέντης του. Ἐκεῖνος ἄφησε τά ἡνία ἀπό τά χέρια του καί τό ζῶο πῆγε κατ εὐθείαν στό κελλί τοῦ Ὁσίου. Σέ λίγο κατέφθασε καί ὁ ἀφέντης του καί διεπίστωσε πώς οἱ μοναχοί δέν εἶχαν ἐντελῶς τίποτα νά φᾶνε. Θαύμασε τότε τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί κατάλαβε ὅτι ἡ ἀπείθεια τοῦ ζώου δέν ἦταν τυχαία. («Οἱ Ἅγιοι καί τά ζῶα». Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007). Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί ἐκκλησιαζόμαστε; -Ἐκκλησιασμός (ἀπό τό ρῆμα ἐκκαλέω- ῶ πού σημαίνει προσκαλῶ, συναθροίζω) ὀνομάζεται ἡ σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν Ναό γιά τήν κοινή λατρεία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού προσκαλεῖ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τούς πιστούς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτή ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία χαρίζει χαρά και πληρότητα ἐσωτερική, γιατί σύμφωνα μέ τόν Κύριό

3 μας Ἰησοῦ Χριστό εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῶν κοινῶν προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας: «ὅπου εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»(ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι καί ἐγώ ἀνάμεσά τους) (Ματθ. 18, 20). Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν παρακαλεῖ κανείς μόνος του τόν Κύριο δέν εἰσακούεσαι τόσο πολύ, ὅσο ὅταν Τόν παρακαλεῖ μαζί μέ τούς ἀδελφούς του, ἀφοῦ μέ τήν κοινή λατρεία στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ ὁμόνοια καί ἡ συμφωνία τῶν πιστῶν, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, οἱ εὐχές τῶν Ἱερέων καί ἐκφράζεται ἡ ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία αἰσθανόμαστε πιό κοντά στό Θεό, ἀφοῦ ἐκεῖ τελοῦνται τά Ἱερά Μυστήρια πού ἑνώνουν τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό, πέρα ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο. Εἰδικά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας γίνεται σύναξη Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων καί ὁ πιστός ἑνώνεται μέ ὅλους σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Μέ τή συμμετοχή στό Κοινό Ποτήριο ὁ πιστός αἰσθάνεται «συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ», ἀφοῦ γεύεται τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί προγεύεται ἐδῶ καί τώρα τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό οἱ Πατέρες τῆς Πενθέκτης Συνόδου (691) παραγγέλλουν ν ἀποκόπτεται ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖνος πού χωρίς σοβαρό λόγο δέν ἐκκλησιάζεται γιά τρεῖς συνεχόμενες Κυριακές. Ἑπομένως ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός δέν εἶναι γιά τόν πιστό μιά ἁπλή συνήθεια, ἕνα τυπικό θρησκευτικό καθῆκον καί μιά κοινωνική ὑποχρέωση, ἀλλά μιά ἐσωτερική ἀνάγκη νά συναντήσει τό Δημιουργό του καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του, νά ἐκφράσει τήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβειά του στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους, νά βρεθεῖ δίπλα στούς συνανθρώπους του καί νά συμμετάσχει στό μεγάλο πανηγύρι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης Συμπλήρωσε τά κενά μέ τίς λέξεις πού βρίσκονται στήν παρένθεση. (πίστη, ψυχή, σαράντα, πράττουμε, βοήθεια, καρδιά, σκεπτόμαστε, προσευχόμαστε, Θεό, προστασία, προσευχή, ἐξομολογούμαστε). Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή λέγεται ἔτσι, γιατί διαρκεῖ μέρες. Αὐτό τό διάστημα νηστεύουμε περισσότερο,, πηγαίνουμε πιό συχνά στήν ἐκκλησία καί γιά νά γίνουμε καθαροί στήν καί τήν. Ὁ Σταυρός πού κάνουμε μᾶς βοηθάει πολύ, ὥστε μέ καθαρή καρδιά νά φτάσουμε στόν. Μέ τόν σταυρό δείχνουμε τήν στόν Ἰησοῦ Χριστό, ζητοῦμε τήν καί τήν Του καί ζητοῦμε τήν εὐλογία Του σέ ὅσα καί σέ ὅλα ὅσα. Ὅταν λοιπόν κάνουμε τόν Σταυρό μας, κάνουμε μία στήν Ἁγία Τριάδα. Ἡ ἀντιστοίχηση γιά τόν Τίμιο Σταυρό Ἀντιστοιχίστε τίς παρακάτω φράσεις: Ὅταν ἀγγίζουμε τό μέτωπο σημαίνει Ὅταν βάζουμε τό χέρι μας κάτω ἀπό τό στῆθος μας, στήν κοιλιά, σημαίνει Ὅταν ἀγγίζουμε τό δεξιό ὦμο μας σημαίνει Ὅταν ἀγγίζουμε τόν ἀριστερό ὦμο μας σημαίνει Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μᾶς βάλει στά δεξιά Του ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μήν μᾶς βάλει στά ἀριστερά Του. ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός καί βρίσκεται ψηλά στόν οὐρανό ὅτι ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος καί κατεβαίνει στή γῆ.

4 1. Τῶν φρονίμων τά παιδιά πρίν πεινάσουν μεγειρεύουν. α. Ὁ μυαλωμένος εἶναι προνοητικός. β. Τά φρόνιμα παιδιά ξέρουν νά μαγειρεύουν. γ. Οἱ γονεῖς πού ἔχουν φρόνιμα παιδιά μαγειρεύουν κάθε μέρα. 2. Δεῖξε μου τό φίλο σου, νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι. α. Πρέπει νά δείχνουμε τούς φίλους μας στούς γονεῖς μας. β. Οἱ φίλοι μοιάζουν πάντοτε μεταξύ τους στή συμπεριφορά. γ. Οἱ φίλοι μας ξέρουν ποιοί εἴμαστε καί πόσο ἀξίζουμε. 3. Ὅποιος εἶναι ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια ξέρει. α. Εἶναι πιό εὔκολο νά λέμε κάτι παρά νά τό κάνουμε. β. Εὔκολα κατακρίνει κανείς ὅταν δεν ξέρει τίς δυσκολίες μιᾶς δουλειᾶς. γ. Ὅποιος δέν χορεύει συνήθως ξέρει τά τραγούδια. 4. Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα. α. Ὁ κουφός δέν ἀκούει ὅταν βροντοῦν τήν πόρτα του. β. Εἶναι μάταιο νά συμβουλεύεις ἕνα κουφό ἄνθρωπο. γ. Ἄδικα συμβουλεύεις καί παρακαλεῖς τόν ἀδιάφορο ἄνθρωπο. 5. Τό ἔξυπνο πουλί ἀπό τή μύτη πιάνεται. α. Μερικές φορές ἀκόμα καί τά ἔξυπνα πουλιά πέφτουν στήν παγίδα. β. Ὁ ἄνθρωπος δέν παραδέχεται πάντα τά λάθη του. γ. Καμιά φορά ὁ ἔξυπνος ἄνθρωπος ξεγιελιέται ἐκεῖ πού δέν τό περιμένει. Π α ρ ο ι μ ί ε ς Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 6. Ὅταν λείπει ἡ γάτα, χορεύουν τά ποντίκια. α. Ὅπου δέν ὑπάρχουν γάτες ὑπάρχουν ποντίκια. β. Ὅταν λείπει ὁ ἀνώτερος ἐπικρατεῖ πειθαρχία. γ. Ὅταν λείπει ὁ ἀρχηγός οἱ ἄλλοι κάνουν φασαρία. 7. Μήν παινέσεις τήν ἀρχή, ἄν δεν δεῖς τό τέλος. α. Ἡ καλή ἀρχή ὁδηγεῖ καί σέ καλό τέλος. β. Κάθε πράξη κρίνεται ἀπό τό τελικό ἀποτέλεσμα. γ. Πρέπει νά ἐπαινοῦμε τούς ἄλλους στήν ἀρχή τῶν πράξεών τους. 8. Ὁ κόσμος τό ἔχει τούμπανο καί ἐμεῖς κρυφό καμάρι. α. Ὁ καθένας καμαρώνει γιά τά μυστικά πού μόνο αὐτός γνωρίζει. β. Ὁ κόσμος καμαρώνει αὐτούς πού παίζουν τύμπανα καί τουμπερλέκια. γ. Ὁ κόσμος ὅλος ξέρει αὐτό πού κάποιος μάταια προσπαθεῖ νά κρύψει. 9. Σκυλί πού γαβγίζει, δέν δαγκώνει. α. Αὐτός πού ἀγριοφωνάζει, κάνει κακό στούς ἄλλους. β. Αὐτός πού φωνάζει πολύ καί ἀπειλεῖ, συνήθως δέν βλάπτει. γ. Τό σκυλί πού δέν γαβγίζει, τίποτε δέν ἀξίζει. 10. Ὅποιος δέν θέλει νά ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει. α. Τό ἀλεύρι θέλει καλό κοσκίνισμα πρίν νά ζυμωθεῖ. β. Τό κοσκίνισμα τοῦ ἀλευριοῦ καί τό ζύμωμα τοῦ ψωμιοῦ δέν γίνονται βιαστικά. γ. Ὁ ἀπρόθυμος βρίσκει διαρκῶς δικαιολογίες γιά νά ἀναβάλει κάποια ἐργασία. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

5 Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Σέ γραπτή ἐξέταση στήν τάξη, στήν ἐρώτηση: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Προκρούστη», ἕνας μαθητής ἀπάντησε: «Ὁ Προκρούστης, πού στή δημοτική γλώσσα εἶναι ὁ Προκόπης, ἦταν ἕνας παλιός Ἕλληνας. Εἶχε ἕνα καφενεδάκι στήν Κακή Σκάλα -δηλαδή στά ψηλά βράχια- στό δρόμο Σπάρτη-Ἀθήνα. Ὅποιος περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ, ἀφοῦ τόν μεθοῦσε μέ οὐίσκυ, τόν πήγαινε στήν ἄκρη τοῦ βράχου καί τόν πετοῦσε στή θάλασσα γιά νά ξεμεθύσει. Αὐτά ἐγώ ξέρω». ξξξ Ὁ Τοτός γυρίζει ἀπό τό σχολεῖο στό σπίτι του κλαίγοντας καί ἡ μητέρα του τόν ρωτᾶ: -Τί ἔχεις; Γιατί κλαῖς; -Μέ χτύπησε ὁ δάσκαλος. -Καί γιατί σέ χτύπησε; -Νά, γιατί ἀπάντησα σέ μιά ἐρώτηση πού κανείς ἄλλος δέν μποροῦσε ν ἀπαντήσει. -Τί; Καί ἀντί νά σοῦ βάλει ἄριστα σέ χτύπησε; Ποιά ἦταν αὐτή ἡ ἐρώτηση; -Ποιός ἔσπασε τό τζάμι τοῦ σχολείου. ξξξ Ὁ δάσκαλος ἐπιπλήττει ἕνα μαθητή γιά τήν ἔκθεσή του. -Νίκο, τί ἔκθεση εἶναι αὐτή; Σύνθεση κακή, κείμενο γεμάτο ὀρθογραφικά λάθη, γράψιμο ἐλεεινό. Θά τή δείξω στόν πατέρα σου... -Καλά θά τοῦ κάνετε, κύριε, γιατί ἑκεῖνος τήν ἔγραψε!... ξξξ Ἡ δασκάλα ρωτᾶ τόν Πέτρο γιατί ἄργησε στό μάθημα; Πέτρος: «Ἐξαιτίας τοῦ σήματος! Δασκάλα: «Τίνος σήματος;». Πέτρος: «Σχολεῖο! ἀργά». ξξξ Ἡ μητέρα ρωτᾶ τόν μονάκριβο γιό της: -Γιατί κατάπιες τά χρήματα πού σοῦ ἔδωσα γιά νά φᾶς κάτι στό σχολεῖο; -Μά μοῦ εἶπες ὅτι ἦταν γιά φαγητό! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ζωγραφική: Χρωματίστε τήν Εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς (ὑποδοχῆς) τοῦ Κυρίου στόν Ναό ἀπό τόν Θεοδόχο Συμεών.

6 Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 1) Συμπληρώνω τούς ὕμνους μέ τίς λέξεις μέσα στήν παρένθεση (Νύμφη, Θεοτόκῳ, κράτος, σωτηρίας, στρατηγῷ, Γαβριήλ, ἐλευθέρωσον, Κύριος, εὐχαριστήρια, Χαῖρε, μυστηρίου, Παρθένου, πόλις, Υἱός) α) Σήμερον τῆς ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ αἰῶνος ἡ φανέρωσις. Ὁ τοῦ Θεοῦ, υἱός τῆς γίγνεται καί τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ βοήσωμεν:, Κεχαριτωμένη, ὁ μετά Σου. β) Τῇ ὑπερμάχῳ τά νικητήρια ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν ἀναγράφω Σοι ἡ Σου, Θεοτόκε. Ἀλλ ὡς ἔχουσα τό ἀπροσμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων. Ἵνα κράζω Σοι Χαῖρε, ἀνύμφευτε. Ἡ ἀντιστοίχηση γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας ἦταν Στήν Παναγία παρουσιάστηκε Ὁ Ἀρχάγγελος εἶπε στήν Παναγία Ἡ Παναγία στά λόγια τοῦ Ἀγγέλου ἀπάντησε Ὅταν ἡ Ἐλισάβετ ἔμαθε τά νέα ἀπό τήν Μαρία Τήν ἴδια περίοδο ἦταν ἔγκυος 1. Πόδια ἔχει, χέρια ἔχει, κεφαλή κι οὐρά δέν ἔχει. Τί εἶναι; 2. Στό μαγειριό μέ συναντᾶς, μέ ξέρουνε οἱ κῆποι, γι αὐτό πολλές φορές γιά μένα κλαῖς χωρίς νά ἔχεις λύπη. Τί εἶναι; 3. Μ ἀφαιρεῖς καί μεγαλώνω, μέ προσθέτεις καί μικραίνω, ὅ,τι εὕρω καταστρέφω, κι ἄν πιῶ νερό, πεθαίνω. Τί εἶναι; 4. Σάν πεταλούδα ἔρχεται, σάν ἄνθος κατεβαίνει καί σάν καλός διοικητής στή χώρα πάει καί μπαίνει. Τί εἶναι; 5. Ἥμερο, ἄκακο, δειλό, μᾶς τρέφει καί μᾶς ντύνει, ποιό εἶναι αὐτό τό ζωντανό πού τόσα καλά μᾶς δίνει. Τί εἶναι; Ἀντιστοιχίστε τίς παρακάτω φράσεις: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». «Ἄς γίνει τό θέλημά Του». ἡ Ἐλισάβετ στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. τό μωρό πού εἶχε στήν κοιλιά χοροπήδησε ἀπό χαρά. ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Αἰνίγματα 6. Ἔχω κάτι πού πόδια δέν ἔχει, καί περπατᾶ, φτερά ἔχει, καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 7. Ἀπό στραβό κλαδί κρέμεται κίτρινο φλουρί, τό κρέας του δροσίζει, τό αἷμα του ζαλίζει. 8. Ὅταν πλυθῶ, λερώνεται. Τί εἶναι; 9. Ψηλός ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχει. Τί εἶναι; 10. Ἄν καί θρόνος τοῦ ταιριάζει, θέση του εἶναι τό περβάζι. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

7 Κατασκευή: Βάρκα ἀπό χαρτί Παίρνετε μιά ὀρθογώνια κόλλα χαρτί καί τή διπλώνετε στή μέση. Τίς δύο πάνω ἄκρες τίς διπλώνετε πρός τά μέσα σάν τρίγωνο. Τίς δύο ἄκρες ἀπό τό χαρτί πού περισσεύουν ἀπό κάτω, τίς διπλώνετε τή μιά ἀπό τή μιά μεριά καί τήν ἄλλη ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, διπλώνοντας καί τά μικρά τριγωνάκια πού περισσεύουν πρός τά μέσα τό ἕνα πάνω στ ἄλλο. Τό τρίγωνο πού ἔχει σχηματισθεῖ τό πιάνετε ἀπό τίς δύο γωνιές, τίς πιέζετε καί τίς κλείνετε, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα τετράγωνο. Ἀπό τό τετράγωνο αὐτό διπλώνετε τίς ἐλεύθερες ἄκρες πρός τά πάνω, τή μιά ἀπό τή μία πλευρά καί τήν ἄλλη πλευρά, ὥστε νά γίνει πάλι τρίγωνο. Ὕστερα ξαναδιπλώνεις τό τρίγωνο σέ τετράγωνο. Πιάνεις τίς ἐλεύθερες πάνω ἄκρες καί τίς ἀνοίγεις πρός τά ἔξω. Ἡ βαρκούλα σας εἶναι ἕτοιμη. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Ζαχαροπλαστική: Μπόμπα μέ σοκολάτα ΥΛιΚΑ: P ἕνα πακέτο μπισκότα ΠΤι-ΜΠΕΡ, Q ἕνα φλιτζάνι βούτυρο, O 225 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, π 1,5 φλιτζάνι κακάο, O 1,25 φλιτζάνι ζάχαρη ἄχνη, PΤρεῖς κουταλιές σούπας νερό, π Δύο αὐγά καί τρεῖς κρόκοι αὐγῶν, QΔύο κουταλιές σούπας ρούμι ἤ κονιάκ, O Ἕνα φλιτζάνι ἀμύγδαλα καβουρδισμένα. ΕΚΤΕΛΕΣη: Λιώνετε ὅλη τή σοκολάτα μαζί μέ τό βούτυρο σέ μπαίν-μαρί. Στή συνέχεια χτυπᾶτε τά αὐγά καί τούς κρόκους μέ τή ζάχαρη μέχρι τό κακάο, τό νερό, καί τό ρούμι. Ρίχνετε τό μίγμα τῆς σοκολάτας, ἀφοῦ κρυώσει λίγο, στό μίγμα τῶν αὐγῶν καί ἀνακατεύετε. Μετά προσθέτετε τά ἀμύγδαλα καί τό ΠΤι-ΜΠΕΡ θρυμματισμένα καί τά ἀνακατεύετε. Ρίχνετε τό μίγμα σε μιά σφαιρική φόρμα ἀφοῦ τήν καλύψετε πρῶτα μέ μιά πλαστική μεμβράνη γιά νά κολλήσει τό γλυκό καί τό ἀφήνετε στό ψυγεῖο γιά 3-4 ὧρες, νά κρυώσει καλά. Τέλος, βγάζετε ἀπό τή φορμα τό γλυκό καί ἐάν θέλετε τό καλύπτετε μέ γλάσο σοκολάτας τό ὁποῖο θά ἑτοιμάσετε ὡς ἑξῆς: Λιώνετε σέ μπαίνμαρί 150 γρ. κουβερτούρα μέ 1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος καί δύο κουταλιές κονιάκ. Ἀφήνετε λίγο νά κρυώσει τό μίγμα καί τό ρίχνετε πάνω ἀπό τό γλυκό. Γαρνίρετε μέ σαντιγί. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

8 Κρυπτόλεξο: Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου Βρές τίς παρακάτω λέξεις: ΝΑΟΣ, ΠΡΟΣΕΥΧη, ΦΑΡιΣΑιΟΣ, ΔιΚΑιΟΣ, ΥΠΕΡηΦΑΝΕιΑ, ΤΕΛΩΝηΣ, ΜΕΤΑΝΟιΑ, ΑΜΑΡΤιΑ, ΕΞΥΨΩΣη, ΘΕΟΣ. Ψ Μικρό σταυρόλεξο Ἄν στό σταυρόλεξο τοποθετήσετε μέ τή σωστή σειρά τίς λέξεις ὁριζόντια στά τετράγωνα ἀπό πάνω πρός τά κάτω, θά σχηματισθεῖ τό ὄνομα τῆς χώρας μας στά μαῦρα πλαίσια τοῦ σταυρόλεξου: 1. ΑΔΕΛΦΟΣ, 2. ΑΠΟΛΥΣη 3. ΑΘΑΝΑΤΟΣ, 4. ΑΚΡιΒΕΣ, 5. ΦΥΤι- ΛιΑ, 6. ΑΝΑΤΑΣη Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Λύσεις:-Ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1α, 2β, 3β, 4γ, 5γ, 6γ, 7β, 8γ, 9β, 10γ. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1. κάβουρας, 2. κρεμμύδι, 3. φωτιά 4. χιόνι, 5. πρόβατο, 6. ψάρι, 7. ἀμπέλι, 8. νερό, 9. καπνός, 10. βασιλικός. Σωστή σειρά στίς λέξεις γιά τήν ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης: σαράντα, προσευχόμαστε, ἐξομολογούμαστε, ψυχή, καρδιά, Θεό, πίστη, βοήθεια, προστασία, προσευχή. Σωστή σειρά στίς λέξεις τῶν ὕμνων τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: α) σωτηρίας, μυστηρίου, Υἱός, Παρθένου, Γαβριήλ, Θεοτόκῳ, Χαῖρε, Κύριος. β) στρατηγῷ, εὐχαριστήρια, πόλις, κράτος, ἐλευθέρωσον, Νύμφη. Λύσεις μικροῦ σταυρόλεξου: 1. ΑΚΡΙΒΕΣ, 2. ΦΥΤΙΛΙΑ, 3. ΑΠΟΛΥΣΗ, 4. ΑΝΑΤΑΣΗ, 5. ΑΔΕΛΦΟΣ, 6. ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 3 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 5 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Άγιο Δημήτριο με αγάπη

Από τον Άγιο Δημήτριο με αγάπη [2009 ] Από τον Άγιο Δημήτριο με αγάπη Προσευχές Ζωγραφιές Παιχνίδια Ανέκδοτα! ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΣ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ ΚΥΡΙΕ, βοήθησέ με ν

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια

τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 2 ο Σ Ε Π Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια OI TΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου) Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, οι Τρεις Σοφοί Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα ἤ χρήματα καί παράλληλα συμπαραστεκόταν σάν στοργικός πατέρας στό πλευρό τῶν παιδιῶν του καί ὁδηγοῦσε κάθε διψασμένη ψυχή κοντά στόν Κύριο!

τρόφιμα ἤ χρήματα καί παράλληλα συμπαραστεκόταν σάν στοργικός πατέρας στό πλευρό τῶν παιδιῶν του καί ὁδηγοῦσε κάθε διψασμένη ψυχή κοντά στόν Κύριο! (Σκοπός νά κατανοήσουν τά παιδιά τή μεγάλη ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης. Βοηθήματα: «Ἅγιος Νικόλαος, Κανόνας Πίστεως καί Προστάτης», «Ἡ Ζωή καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Νικολάου», «Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων, Δεκέμβριος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 τ. 32, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ἡ ἱστοσελίδα μας w w w. i m g a. gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. σελ.

Περιεχόμενα. Ἡ ἱστοσελίδα μας w w w. i m g a. gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. σελ. σελ. 3 Περιεχόμενα Συναξάρι Γεώργιος καί οἱ σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομάρτυρες Γέργερης σελ. 9 σελ. 12 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 19 σελ. 22 σελ. 24 σελ. 27 σελ. 28 Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ... ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Μ (τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου) έ ρωτᾶτε νά σᾶς πῶ γιά τήν κρίση. Καλύτερα θά ἦταν νά σᾶς πῶ γιά τίς κρίσεις γιατί ἡ κρίση, πού ζοῦµε σήµερα, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». (1929-1995) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός»

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός» Η Λαμπρινή γεννήθηκε το 1918 στο χωριό Αγία Παρασκευή Άρτος. Οι γονείς της Σπυρίδων ρίβας και Θεοδώρα ήταν από τους πιο εύπορους του χωριού και είχαν αλλά τρία αγόρια. Η Λαμπρινή ήταν η μικρότερη, και

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129 ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι ΑΔΕΛΦΩΝ

Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι ΑΔΕΛΦΩΝ sel139-140κ.αt_k.a. 3/11/15 2:23 PM Page 1 Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι ΑΔΕΛΦΩΝ Ὁ Ἰησοῦς ἀνεβαίνει γιά τελευταία φορά στά Ἱεροσόλυμα. Σ αὐτή τήν τελευταία ἀνάβαση, σ αὐτή τήν τελευταία πορεία στήν πόλη τοῦ Δαβίδ, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6ο, Αρ. Τεύχος 7ο, Απρίλιος 2013 http://o-tiron.blogspot.

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6ο, Αρ. Τεύχος 7ο, Απρίλιος 2013 http://o-tiron.blogspot. Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος6 ο, Αρ. Τεύχος 7 ο, Απρίλιος 2013 http://o-tiron.blogspot.com Μηνιαία Έκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ» - Το παρόν διανέμεται δωρεάν,

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012. ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Γέροντα. Εφραίμ. Κατουνακιώτη

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012. ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Γέροντα. Εφραίμ. Κατουνακιώτη n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 47 κωδικός 7109 ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012 X ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη j τ. 47, ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2 3 Περιεχόµενα Χαραλάµπους Νεοφύτου...1 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 3.Ἡ Παρθένος Μαρία, καρπός θερµῆς προσευχῆς...10 4.ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα