Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 0 ο Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Γεννήθηκε στά Ἱεροσόλυμα ἀνάμεσα στά ἔτη ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπό πολύ μικρός ἐπιθυμοῦσε νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, τό 334 μ.χ. ἔγινε Διάκονος καί τόν ἑπόμενο χρόνο χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων Μάξιμο τό Γ, τόν ὁποῖο μάλιστα διαδέχθηκε στά μέσα τοῦ 4ου μ.χ. αἰώνα. Πρίν γίνει Ἐπίσκοπος εἶχε ξεχωρίσει γιά τό ζῆλο καί τίς θεολογικές γνώσεις του. Ἀπό τήν περίοδο πού ἦταν Ἱερέας ἐπίσης εἶχε ἀναλάβει στήν Ἐπισκοπή Ἱεροσολύμων τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου καί τή διδασκαλία τῶν Κατηχουμένων, δηλαδή ὅσων προετοιμάζονταν γιά νά βαπτισθοῦν καί νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τό κυριότερο ἔργο του εἶναι οἱ εἴκοσι τρεῖς (23) «Κατηχήσεις», οἱ ὁποῖες ἐκφωνήθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδας τοῦ ἔτους 348 μ.χ. στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ «Κατηχήσεις» εἶναι προβαπτισματικοί λόγοι μέ τούς ὁποίους ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης μετέδιδε τίς θεμελιώδεις διδασκαλίες τῆς πίστεως καί τόν χριστιανικό τρόπο ζωῆς στούς προετοιμαζόμενους γιά τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε τρεῖς φορές (357, 360 καί 367 μ.χ.), κυρίως διότι ἀντιτάχθηκε στήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, καί ὑπέστη πολλές κακουχίες. Πολεμήθηκε σκληρά ἀπό τόν Ἀρειανόφιλο Ἐπίσκοπο Ἀκάκιο Καισαρείας, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ὑποστήριξη τοῦ Ἀρειανοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου ( μ.χ.). Ὁ Ἀκάκιος κατηγόρησε τόν Ἅγιο Κύριλλο ὅτι σέ καιρό λιμοῦ πούλησε ἱερά κειμήλια καί ἀναθήματα γιά νά προσφέρει τροφή σέ ἀπόρους, καθαίρεσε τόν Ἅγιο μέ μιά Σύνοδο πού ἔγινε στά Ἱεροσόλυμα τό 357 μ.χ. καί τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τήν Ἐπισκοπή του. Ἡ Σύνοδος πού ἔγινε τό ἔτος 359 μ.χ. στά Ἱεροσόλυμα τόν ἀποκατέστησε καί τόν ἀθώωσε, ἀλλά καί πάλι ὁ Ἀκάκιος, ἀφοῦ κατέφυγε στήν Κωνσταντινούπολη, ματαί-

2 ωσε τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων μέ ἄλλη Σύνοδο, ἡ ὁποία τό 360 μ.χ. ἐπικύρωσε τήν καθαίρεση καί τήν ἐξορία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου. Τελικά ὁ Ἅγιος ἐπέστρεψε στήν ἕδρα του, ὅπως καί οἱ λοιποί ἐξόριστοι Ἐπίσκοποι, τό ἔτος 361 μ.χ. ἐπί αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, ὁ ὁποῖος ἐπειδή ἤθελε νά ἔχει κοντά του ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου, ἀνακάλεσε τούς ἐξόριστους Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ἀρχιερεῖς. Ἀργότερα ἐξορίσθηκε καί πάλι ἀπό τόν αὐτοκράτορα Οὐάλη ( μ.χ.) γιά ἕνδεκα χρόνια καί ἐπανῆλθε στά Ἱεροσόλυμα μετά τόν θάνατο τοῦ αὐτοκράτορα, τό ἔτος 378 μ.χ. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 387 μ.χ., ἀφήνοντας πολλά θεολογικά συγγράμματα. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 18 Μαρτίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα Ἡ ἀπείθεια τοῦ μουλαριοῦ Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε στίς 11 Ἰανουαρίου, γεννήθηκε στήν Καππαδοκία, στό χωριό Μωγαρισσός, τόν 5ο μ.χ. αἰώνα. Οἱ γονεῖς του, Προαιρέσιος καί Εὐλογία, τοῦ ἔδωσαν χριστιανική ἀνατροφή καί παιδεία. Σέ νεαρή ἡλικία ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους Τόπους, πέρασε ἀπό τόν περίφημο τότε Συμεών τόν Στυλίτη καί πῆρε τήν εὐχή καί τίς νουθεσίες του. Λίγο καιρό ἀργότερα ἀποσύρθηκε σ ἕνα παλαιό, ἐρημικό κελλί, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς, τῶν δακρύων, τῆς νηστείας καί τῆς ἀγάπης. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του ὅμως σύντομα ἐξαπλώθηκε στήν περιοχή, μέ ἀποτέλεσμα τό ἐρημικό κελλί του νά μετατραπεῖ σέ κοινόβιο ἀνθρώπων «συνηγμένων ἐπί τό αὐτό». Μιά ἡμέρα τούς ἔλειψαν οἱ τροφές. Οἱ ἀσκητές δέν εἶχαν οὔτε ἄρτο γιά τήν Θεία Προσκομιδή. Ἄρχισαν τότε νά λυποῦνται καί νά ἀδημονοῦν. Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος τούς παρηγοροῦσε λέγοντάς τους νά μήν ἀνησυχοῦν, γιατί ὁ Θεός, πού τρέφει τά κοράκια καί ὅλα τά ἄλλα ζῶα, πτηνά καί ἑρπετά, θά τούς βοηθήσει, ὅπως ἔκανε καί ἄλλες φορές. Πραγματικά σέ λίγο εἶδαν ἀπό μακριά στόν δρόμο κάποιον ἄνθρωπο νά ὁδηγεῖ ἕνα ἄλογο φορτωμένο μέ τρόφιμα. Τό ζῶο, μόλις ἀντίκρυσε τό Μοναστήρι, σταμάτησε καί δέν ἤθελε νά πάει ἐκεῖ πού τό ὁδηγοῦσε ὁ ἀφέντης του. Ἐκεῖνος ἄφησε τά ἡνία ἀπό τά χέρια του καί τό ζῶο πῆγε κατ εὐθείαν στό κελλί τοῦ Ὁσίου. Σέ λίγο κατέφθασε καί ὁ ἀφέντης του καί διεπίστωσε πώς οἱ μοναχοί δέν εἶχαν ἐντελῶς τίποτα νά φᾶνε. Θαύμασε τότε τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί κατάλαβε ὅτι ἡ ἀπείθεια τοῦ ζώου δέν ἦταν τυχαία. («Οἱ Ἅγιοι καί τά ζῶα». Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007). Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί ἐκκλησιαζόμαστε; -Ἐκκλησιασμός (ἀπό τό ρῆμα ἐκκαλέω- ῶ πού σημαίνει προσκαλῶ, συναθροίζω) ὀνομάζεται ἡ σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν Ναό γιά τήν κοινή λατρεία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού προσκαλεῖ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τούς πιστούς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτή ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία χαρίζει χαρά και πληρότητα ἐσωτερική, γιατί σύμφωνα μέ τόν Κύριό

3 μας Ἰησοῦ Χριστό εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῶν κοινῶν προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας: «ὅπου εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»(ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι καί ἐγώ ἀνάμεσά τους) (Ματθ. 18, 20). Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν παρακαλεῖ κανείς μόνος του τόν Κύριο δέν εἰσακούεσαι τόσο πολύ, ὅσο ὅταν Τόν παρακαλεῖ μαζί μέ τούς ἀδελφούς του, ἀφοῦ μέ τήν κοινή λατρεία στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ ὁμόνοια καί ἡ συμφωνία τῶν πιστῶν, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, οἱ εὐχές τῶν Ἱερέων καί ἐκφράζεται ἡ ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία αἰσθανόμαστε πιό κοντά στό Θεό, ἀφοῦ ἐκεῖ τελοῦνται τά Ἱερά Μυστήρια πού ἑνώνουν τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό, πέρα ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο. Εἰδικά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας γίνεται σύναξη Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων καί ὁ πιστός ἑνώνεται μέ ὅλους σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Μέ τή συμμετοχή στό Κοινό Ποτήριο ὁ πιστός αἰσθάνεται «συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ», ἀφοῦ γεύεται τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί προγεύεται ἐδῶ καί τώρα τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό οἱ Πατέρες τῆς Πενθέκτης Συνόδου (691) παραγγέλλουν ν ἀποκόπτεται ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖνος πού χωρίς σοβαρό λόγο δέν ἐκκλησιάζεται γιά τρεῖς συνεχόμενες Κυριακές. Ἑπομένως ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός δέν εἶναι γιά τόν πιστό μιά ἁπλή συνήθεια, ἕνα τυπικό θρησκευτικό καθῆκον καί μιά κοινωνική ὑποχρέωση, ἀλλά μιά ἐσωτερική ἀνάγκη νά συναντήσει τό Δημιουργό του καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του, νά ἐκφράσει τήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβειά του στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους, νά βρεθεῖ δίπλα στούς συνανθρώπους του καί νά συμμετάσχει στό μεγάλο πανηγύρι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης Συμπλήρωσε τά κενά μέ τίς λέξεις πού βρίσκονται στήν παρένθεση. (πίστη, ψυχή, σαράντα, πράττουμε, βοήθεια, καρδιά, σκεπτόμαστε, προσευχόμαστε, Θεό, προστασία, προσευχή, ἐξομολογούμαστε). Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή λέγεται ἔτσι, γιατί διαρκεῖ μέρες. Αὐτό τό διάστημα νηστεύουμε περισσότερο,, πηγαίνουμε πιό συχνά στήν ἐκκλησία καί γιά νά γίνουμε καθαροί στήν καί τήν. Ὁ Σταυρός πού κάνουμε μᾶς βοηθάει πολύ, ὥστε μέ καθαρή καρδιά νά φτάσουμε στόν. Μέ τόν σταυρό δείχνουμε τήν στόν Ἰησοῦ Χριστό, ζητοῦμε τήν καί τήν Του καί ζητοῦμε τήν εὐλογία Του σέ ὅσα καί σέ ὅλα ὅσα. Ὅταν λοιπόν κάνουμε τόν Σταυρό μας, κάνουμε μία στήν Ἁγία Τριάδα. Ἡ ἀντιστοίχηση γιά τόν Τίμιο Σταυρό Ἀντιστοιχίστε τίς παρακάτω φράσεις: Ὅταν ἀγγίζουμε τό μέτωπο σημαίνει Ὅταν βάζουμε τό χέρι μας κάτω ἀπό τό στῆθος μας, στήν κοιλιά, σημαίνει Ὅταν ἀγγίζουμε τό δεξιό ὦμο μας σημαίνει Ὅταν ἀγγίζουμε τόν ἀριστερό ὦμο μας σημαίνει Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μᾶς βάλει στά δεξιά Του ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μήν μᾶς βάλει στά ἀριστερά Του. ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός καί βρίσκεται ψηλά στόν οὐρανό ὅτι ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος καί κατεβαίνει στή γῆ.

4 1. Τῶν φρονίμων τά παιδιά πρίν πεινάσουν μεγειρεύουν. α. Ὁ μυαλωμένος εἶναι προνοητικός. β. Τά φρόνιμα παιδιά ξέρουν νά μαγειρεύουν. γ. Οἱ γονεῖς πού ἔχουν φρόνιμα παιδιά μαγειρεύουν κάθε μέρα. 2. Δεῖξε μου τό φίλο σου, νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι. α. Πρέπει νά δείχνουμε τούς φίλους μας στούς γονεῖς μας. β. Οἱ φίλοι μοιάζουν πάντοτε μεταξύ τους στή συμπεριφορά. γ. Οἱ φίλοι μας ξέρουν ποιοί εἴμαστε καί πόσο ἀξίζουμε. 3. Ὅποιος εἶναι ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια ξέρει. α. Εἶναι πιό εὔκολο νά λέμε κάτι παρά νά τό κάνουμε. β. Εὔκολα κατακρίνει κανείς ὅταν δεν ξέρει τίς δυσκολίες μιᾶς δουλειᾶς. γ. Ὅποιος δέν χορεύει συνήθως ξέρει τά τραγούδια. 4. Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα. α. Ὁ κουφός δέν ἀκούει ὅταν βροντοῦν τήν πόρτα του. β. Εἶναι μάταιο νά συμβουλεύεις ἕνα κουφό ἄνθρωπο. γ. Ἄδικα συμβουλεύεις καί παρακαλεῖς τόν ἀδιάφορο ἄνθρωπο. 5. Τό ἔξυπνο πουλί ἀπό τή μύτη πιάνεται. α. Μερικές φορές ἀκόμα καί τά ἔξυπνα πουλιά πέφτουν στήν παγίδα. β. Ὁ ἄνθρωπος δέν παραδέχεται πάντα τά λάθη του. γ. Καμιά φορά ὁ ἔξυπνος ἄνθρωπος ξεγιελιέται ἐκεῖ πού δέν τό περιμένει. Π α ρ ο ι μ ί ε ς Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 6. Ὅταν λείπει ἡ γάτα, χορεύουν τά ποντίκια. α. Ὅπου δέν ὑπάρχουν γάτες ὑπάρχουν ποντίκια. β. Ὅταν λείπει ὁ ἀνώτερος ἐπικρατεῖ πειθαρχία. γ. Ὅταν λείπει ὁ ἀρχηγός οἱ ἄλλοι κάνουν φασαρία. 7. Μήν παινέσεις τήν ἀρχή, ἄν δεν δεῖς τό τέλος. α. Ἡ καλή ἀρχή ὁδηγεῖ καί σέ καλό τέλος. β. Κάθε πράξη κρίνεται ἀπό τό τελικό ἀποτέλεσμα. γ. Πρέπει νά ἐπαινοῦμε τούς ἄλλους στήν ἀρχή τῶν πράξεών τους. 8. Ὁ κόσμος τό ἔχει τούμπανο καί ἐμεῖς κρυφό καμάρι. α. Ὁ καθένας καμαρώνει γιά τά μυστικά πού μόνο αὐτός γνωρίζει. β. Ὁ κόσμος καμαρώνει αὐτούς πού παίζουν τύμπανα καί τουμπερλέκια. γ. Ὁ κόσμος ὅλος ξέρει αὐτό πού κάποιος μάταια προσπαθεῖ νά κρύψει. 9. Σκυλί πού γαβγίζει, δέν δαγκώνει. α. Αὐτός πού ἀγριοφωνάζει, κάνει κακό στούς ἄλλους. β. Αὐτός πού φωνάζει πολύ καί ἀπειλεῖ, συνήθως δέν βλάπτει. γ. Τό σκυλί πού δέν γαβγίζει, τίποτε δέν ἀξίζει. 10. Ὅποιος δέν θέλει νά ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει. α. Τό ἀλεύρι θέλει καλό κοσκίνισμα πρίν νά ζυμωθεῖ. β. Τό κοσκίνισμα τοῦ ἀλευριοῦ καί τό ζύμωμα τοῦ ψωμιοῦ δέν γίνονται βιαστικά. γ. Ὁ ἀπρόθυμος βρίσκει διαρκῶς δικαιολογίες γιά νά ἀναβάλει κάποια ἐργασία. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

5 Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Σέ γραπτή ἐξέταση στήν τάξη, στήν ἐρώτηση: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Προκρούστη», ἕνας μαθητής ἀπάντησε: «Ὁ Προκρούστης, πού στή δημοτική γλώσσα εἶναι ὁ Προκόπης, ἦταν ἕνας παλιός Ἕλληνας. Εἶχε ἕνα καφενεδάκι στήν Κακή Σκάλα -δηλαδή στά ψηλά βράχια- στό δρόμο Σπάρτη-Ἀθήνα. Ὅποιος περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ, ἀφοῦ τόν μεθοῦσε μέ οὐίσκυ, τόν πήγαινε στήν ἄκρη τοῦ βράχου καί τόν πετοῦσε στή θάλασσα γιά νά ξεμεθύσει. Αὐτά ἐγώ ξέρω». ξξξ Ὁ Τοτός γυρίζει ἀπό τό σχολεῖο στό σπίτι του κλαίγοντας καί ἡ μητέρα του τόν ρωτᾶ: -Τί ἔχεις; Γιατί κλαῖς; -Μέ χτύπησε ὁ δάσκαλος. -Καί γιατί σέ χτύπησε; -Νά, γιατί ἀπάντησα σέ μιά ἐρώτηση πού κανείς ἄλλος δέν μποροῦσε ν ἀπαντήσει. -Τί; Καί ἀντί νά σοῦ βάλει ἄριστα σέ χτύπησε; Ποιά ἦταν αὐτή ἡ ἐρώτηση; -Ποιός ἔσπασε τό τζάμι τοῦ σχολείου. ξξξ Ὁ δάσκαλος ἐπιπλήττει ἕνα μαθητή γιά τήν ἔκθεσή του. -Νίκο, τί ἔκθεση εἶναι αὐτή; Σύνθεση κακή, κείμενο γεμάτο ὀρθογραφικά λάθη, γράψιμο ἐλεεινό. Θά τή δείξω στόν πατέρα σου... -Καλά θά τοῦ κάνετε, κύριε, γιατί ἑκεῖνος τήν ἔγραψε!... ξξξ Ἡ δασκάλα ρωτᾶ τόν Πέτρο γιατί ἄργησε στό μάθημα; Πέτρος: «Ἐξαιτίας τοῦ σήματος! Δασκάλα: «Τίνος σήματος;». Πέτρος: «Σχολεῖο! ἀργά». ξξξ Ἡ μητέρα ρωτᾶ τόν μονάκριβο γιό της: -Γιατί κατάπιες τά χρήματα πού σοῦ ἔδωσα γιά νά φᾶς κάτι στό σχολεῖο; -Μά μοῦ εἶπες ὅτι ἦταν γιά φαγητό! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ζωγραφική: Χρωματίστε τήν Εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς (ὑποδοχῆς) τοῦ Κυρίου στόν Ναό ἀπό τόν Θεοδόχο Συμεών.

6 Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 1) Συμπληρώνω τούς ὕμνους μέ τίς λέξεις μέσα στήν παρένθεση (Νύμφη, Θεοτόκῳ, κράτος, σωτηρίας, στρατηγῷ, Γαβριήλ, ἐλευθέρωσον, Κύριος, εὐχαριστήρια, Χαῖρε, μυστηρίου, Παρθένου, πόλις, Υἱός) α) Σήμερον τῆς ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ αἰῶνος ἡ φανέρωσις. Ὁ τοῦ Θεοῦ, υἱός τῆς γίγνεται καί τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ βοήσωμεν:, Κεχαριτωμένη, ὁ μετά Σου. β) Τῇ ὑπερμάχῳ τά νικητήρια ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν ἀναγράφω Σοι ἡ Σου, Θεοτόκε. Ἀλλ ὡς ἔχουσα τό ἀπροσμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων. Ἵνα κράζω Σοι Χαῖρε, ἀνύμφευτε. Ἡ ἀντιστοίχηση γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας ἦταν Στήν Παναγία παρουσιάστηκε Ὁ Ἀρχάγγελος εἶπε στήν Παναγία Ἡ Παναγία στά λόγια τοῦ Ἀγγέλου ἀπάντησε Ὅταν ἡ Ἐλισάβετ ἔμαθε τά νέα ἀπό τήν Μαρία Τήν ἴδια περίοδο ἦταν ἔγκυος 1. Πόδια ἔχει, χέρια ἔχει, κεφαλή κι οὐρά δέν ἔχει. Τί εἶναι; 2. Στό μαγειριό μέ συναντᾶς, μέ ξέρουνε οἱ κῆποι, γι αὐτό πολλές φορές γιά μένα κλαῖς χωρίς νά ἔχεις λύπη. Τί εἶναι; 3. Μ ἀφαιρεῖς καί μεγαλώνω, μέ προσθέτεις καί μικραίνω, ὅ,τι εὕρω καταστρέφω, κι ἄν πιῶ νερό, πεθαίνω. Τί εἶναι; 4. Σάν πεταλούδα ἔρχεται, σάν ἄνθος κατεβαίνει καί σάν καλός διοικητής στή χώρα πάει καί μπαίνει. Τί εἶναι; 5. Ἥμερο, ἄκακο, δειλό, μᾶς τρέφει καί μᾶς ντύνει, ποιό εἶναι αὐτό τό ζωντανό πού τόσα καλά μᾶς δίνει. Τί εἶναι; Ἀντιστοιχίστε τίς παρακάτω φράσεις: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». «Ἄς γίνει τό θέλημά Του». ἡ Ἐλισάβετ στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. τό μωρό πού εἶχε στήν κοιλιά χοροπήδησε ἀπό χαρά. ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Αἰνίγματα 6. Ἔχω κάτι πού πόδια δέν ἔχει, καί περπατᾶ, φτερά ἔχει, καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 7. Ἀπό στραβό κλαδί κρέμεται κίτρινο φλουρί, τό κρέας του δροσίζει, τό αἷμα του ζαλίζει. 8. Ὅταν πλυθῶ, λερώνεται. Τί εἶναι; 9. Ψηλός ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχει. Τί εἶναι; 10. Ἄν καί θρόνος τοῦ ταιριάζει, θέση του εἶναι τό περβάζι. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

7 Κατασκευή: Βάρκα ἀπό χαρτί Παίρνετε μιά ὀρθογώνια κόλλα χαρτί καί τή διπλώνετε στή μέση. Τίς δύο πάνω ἄκρες τίς διπλώνετε πρός τά μέσα σάν τρίγωνο. Τίς δύο ἄκρες ἀπό τό χαρτί πού περισσεύουν ἀπό κάτω, τίς διπλώνετε τή μιά ἀπό τή μιά μεριά καί τήν ἄλλη ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, διπλώνοντας καί τά μικρά τριγωνάκια πού περισσεύουν πρός τά μέσα τό ἕνα πάνω στ ἄλλο. Τό τρίγωνο πού ἔχει σχηματισθεῖ τό πιάνετε ἀπό τίς δύο γωνιές, τίς πιέζετε καί τίς κλείνετε, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα τετράγωνο. Ἀπό τό τετράγωνο αὐτό διπλώνετε τίς ἐλεύθερες ἄκρες πρός τά πάνω, τή μιά ἀπό τή μία πλευρά καί τήν ἄλλη πλευρά, ὥστε νά γίνει πάλι τρίγωνο. Ὕστερα ξαναδιπλώνεις τό τρίγωνο σέ τετράγωνο. Πιάνεις τίς ἐλεύθερες πάνω ἄκρες καί τίς ἀνοίγεις πρός τά ἔξω. Ἡ βαρκούλα σας εἶναι ἕτοιμη. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Ζαχαροπλαστική: Μπόμπα μέ σοκολάτα ΥΛιΚΑ: P ἕνα πακέτο μπισκότα ΠΤι-ΜΠΕΡ, Q ἕνα φλιτζάνι βούτυρο, O 225 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, π 1,5 φλιτζάνι κακάο, O 1,25 φλιτζάνι ζάχαρη ἄχνη, PΤρεῖς κουταλιές σούπας νερό, π Δύο αὐγά καί τρεῖς κρόκοι αὐγῶν, QΔύο κουταλιές σούπας ρούμι ἤ κονιάκ, O Ἕνα φλιτζάνι ἀμύγδαλα καβουρδισμένα. ΕΚΤΕΛΕΣη: Λιώνετε ὅλη τή σοκολάτα μαζί μέ τό βούτυρο σέ μπαίν-μαρί. Στή συνέχεια χτυπᾶτε τά αὐγά καί τούς κρόκους μέ τή ζάχαρη μέχρι τό κακάο, τό νερό, καί τό ρούμι. Ρίχνετε τό μίγμα τῆς σοκολάτας, ἀφοῦ κρυώσει λίγο, στό μίγμα τῶν αὐγῶν καί ἀνακατεύετε. Μετά προσθέτετε τά ἀμύγδαλα καί τό ΠΤι-ΜΠΕΡ θρυμματισμένα καί τά ἀνακατεύετε. Ρίχνετε τό μίγμα σε μιά σφαιρική φόρμα ἀφοῦ τήν καλύψετε πρῶτα μέ μιά πλαστική μεμβράνη γιά νά κολλήσει τό γλυκό καί τό ἀφήνετε στό ψυγεῖο γιά 3-4 ὧρες, νά κρυώσει καλά. Τέλος, βγάζετε ἀπό τή φορμα τό γλυκό καί ἐάν θέλετε τό καλύπτετε μέ γλάσο σοκολάτας τό ὁποῖο θά ἑτοιμάσετε ὡς ἑξῆς: Λιώνετε σέ μπαίνμαρί 150 γρ. κουβερτούρα μέ 1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος καί δύο κουταλιές κονιάκ. Ἀφήνετε λίγο νά κρυώσει τό μίγμα καί τό ρίχνετε πάνω ἀπό τό γλυκό. Γαρνίρετε μέ σαντιγί. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

8 Κρυπτόλεξο: Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου Βρές τίς παρακάτω λέξεις: ΝΑΟΣ, ΠΡΟΣΕΥΧη, ΦΑΡιΣΑιΟΣ, ΔιΚΑιΟΣ, ΥΠΕΡηΦΑΝΕιΑ, ΤΕΛΩΝηΣ, ΜΕΤΑΝΟιΑ, ΑΜΑΡΤιΑ, ΕΞΥΨΩΣη, ΘΕΟΣ. Ψ Μικρό σταυρόλεξο Ἄν στό σταυρόλεξο τοποθετήσετε μέ τή σωστή σειρά τίς λέξεις ὁριζόντια στά τετράγωνα ἀπό πάνω πρός τά κάτω, θά σχηματισθεῖ τό ὄνομα τῆς χώρας μας στά μαῦρα πλαίσια τοῦ σταυρόλεξου: 1. ΑΔΕΛΦΟΣ, 2. ΑΠΟΛΥΣη 3. ΑΘΑΝΑΤΟΣ, 4. ΑΚΡιΒΕΣ, 5. ΦΥΤι- ΛιΑ, 6. ΑΝΑΤΑΣη Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Λύσεις:-Ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1α, 2β, 3β, 4γ, 5γ, 6γ, 7β, 8γ, 9β, 10γ. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1. κάβουρας, 2. κρεμμύδι, 3. φωτιά 4. χιόνι, 5. πρόβατο, 6. ψάρι, 7. ἀμπέλι, 8. νερό, 9. καπνός, 10. βασιλικός. Σωστή σειρά στίς λέξεις γιά τήν ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης: σαράντα, προσευχόμαστε, ἐξομολογούμαστε, ψυχή, καρδιά, Θεό, πίστη, βοήθεια, προστασία, προσευχή. Σωστή σειρά στίς λέξεις τῶν ὕμνων τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: α) σωτηρίας, μυστηρίου, Υἱός, Παρθένου, Γαβριήλ, Θεοτόκῳ, Χαῖρε, Κύριος. β) στρατηγῷ, εὐχαριστήρια, πόλις, κράτος, ἐλευθέρωσον, Νύμφη. Λύσεις μικροῦ σταυρόλεξου: 1. ΑΚΡΙΒΕΣ, 2. ΦΥΤΙΛΙΑ, 3. ΑΠΟΛΥΣΗ, 4. ΑΝΑΤΑΣΗ, 5. ΑΔΕΛΦΟΣ, 6. ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Παστάκια σοκολάτας από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»!

Παστάκια σοκολάτας από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Παστάκια σοκολάτας από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Φανταστικά παστάκια σοκολάτας, με παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα σοκολάτας, και τέλος με επικάλυψη από γλάσο σοκολάτας. Η αποθέωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί (κεφ.32) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοχρονιάτικη Τούρτα Σοκολάτας με Πραλίνα και τραγανή σοκολάτα, από τον Γιώργο Λέκκα!

Πρωτοχρονιάτικη Τούρτα Σοκολάτας με Πραλίνα και τραγανή σοκολάτα, από τον Γιώργο Λέκκα! Πρωτοχρονιάτικη Τούρτα Σοκολάτας με Πραλίνα και τραγανή σοκολάτα, από τον Γιώργο Λέκκα! Μερίδες 12 Χρ. Πρ 1 ώρα Χρ. Ψυγείο 7 ώρες Υλικά Για την Πραλίνα Σοκολάτα Crunch 1 1/2 φλιτζάνι τσαγ ζάχαρη 1 1/2

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12).

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12). Ο Τίμιος Πρόδρομος Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης Τόν εἶπαν καί «Ἠλία». «Καί ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού πρόκειται νά ἔρθει» (Ματθ. 11, 14). «Καί αὐτός θά πορευτεῖ πρίν ἀπό τόν Κύριο μέ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Brownie με διπλή κρέμα και σοκολάτα απο τoν Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»!

Brownie με διπλή κρέμα και σοκολάτα απο τoν Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Brownie με διπλή κρέμα και σοκολάτα απο τoν Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Ένα απολαυστικό γλυκό. Brownie με διπλή κρέμα, πρώτη κρέμα από μους σοκολάτας, δεύτερη κρέμα βανίλιας, και τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Τούρτα δίχρωμη, παραδοσιακή, ελαφριά, η αλλιώς τούρτα του «παλιού» ζαχαροπλάστη από το «Taste of life by Betty»

Τούρτα δίχρωμη, παραδοσιακή, ελαφριά, η αλλιώς τούρτα του «παλιού» ζαχαροπλάστη από το «Taste of life by Betty» Τούρτα δίχρωμη, παραδοσιακή, ελαφριά, η αλλιώς τούρτα του «παλιού» ζαχαροπλάστη από το «Taste of life by Betty» Υλικά : 1 παντεσπάνι κακάο 1 δόση κρέμα ζαχαροπλαστικής Για το σιρόπι : 200 γρ. ζάχαρη 200

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»!

Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Τούρτα μους σοκολάταφουντούκι, από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Τούρτα με διπλή μους. Με αφράτο μπισκότο από καραμελωμένα αμύγδαλα. Μια μους από σοκολάτα, και καρδιά από μους φουντουκιού.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 Ένα κακό της ελληνικής εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι, παρόλο το πλήθος των γιορτών που έχουμε σαν λαός, δεν τις γιορτάζουμε με την απαραίτητη οργάνωση και ευχαρίστηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 2 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης Καφάτος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 7 Ν Ο Ε Μ Β Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τούρτα προφιτερόλ από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»!

Τούρτα προφιτερόλ από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Τούρτα προφιτερόλ από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Μια τούρτα που πραγματικά έλειπε από το συνταγολόγιο μου. Τούρτα προφιτερόλ. Αυτό το υπέροχο γλύκισμα που όλοι λατρεύουμε, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τούρτα σεράνο από την Roula Psittakis και τις «Μαγειρικές Διαδρομές»!

Τούρτα σεράνο από την Roula Psittakis και τις «Μαγειρικές Διαδρομές»! Τούρτα σεράνο από την Roula Psittakis και τις «Μαγειρικές Διαδρομές»! Μια υπέροχη τούρτα από τα παλιά! Μια συνταγή προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αναλυτικότατη, βήμα-βήμα! Συστατικά Βάση Σιρόπι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα