Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 0 ο Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Γεννήθηκε στά Ἱεροσόλυμα ἀνάμεσα στά ἔτη ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπό πολύ μικρός ἐπιθυμοῦσε νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, τό 334 μ.χ. ἔγινε Διάκονος καί τόν ἑπόμενο χρόνο χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων Μάξιμο τό Γ, τόν ὁποῖο μάλιστα διαδέχθηκε στά μέσα τοῦ 4ου μ.χ. αἰώνα. Πρίν γίνει Ἐπίσκοπος εἶχε ξεχωρίσει γιά τό ζῆλο καί τίς θεολογικές γνώσεις του. Ἀπό τήν περίοδο πού ἦταν Ἱερέας ἐπίσης εἶχε ἀναλάβει στήν Ἐπισκοπή Ἱεροσολύμων τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου καί τή διδασκαλία τῶν Κατηχουμένων, δηλαδή ὅσων προετοιμάζονταν γιά νά βαπτισθοῦν καί νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τό κυριότερο ἔργο του εἶναι οἱ εἴκοσι τρεῖς (23) «Κατηχήσεις», οἱ ὁποῖες ἐκφωνήθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδας τοῦ ἔτους 348 μ.χ. στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ «Κατηχήσεις» εἶναι προβαπτισματικοί λόγοι μέ τούς ὁποίους ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης μετέδιδε τίς θεμελιώδεις διδασκαλίες τῆς πίστεως καί τόν χριστιανικό τρόπο ζωῆς στούς προετοιμαζόμενους γιά τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε τρεῖς φορές (357, 360 καί 367 μ.χ.), κυρίως διότι ἀντιτάχθηκε στήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, καί ὑπέστη πολλές κακουχίες. Πολεμήθηκε σκληρά ἀπό τόν Ἀρειανόφιλο Ἐπίσκοπο Ἀκάκιο Καισαρείας, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ὑποστήριξη τοῦ Ἀρειανοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου ( μ.χ.). Ὁ Ἀκάκιος κατηγόρησε τόν Ἅγιο Κύριλλο ὅτι σέ καιρό λιμοῦ πούλησε ἱερά κειμήλια καί ἀναθήματα γιά νά προσφέρει τροφή σέ ἀπόρους, καθαίρεσε τόν Ἅγιο μέ μιά Σύνοδο πού ἔγινε στά Ἱεροσόλυμα τό 357 μ.χ. καί τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τήν Ἐπισκοπή του. Ἡ Σύνοδος πού ἔγινε τό ἔτος 359 μ.χ. στά Ἱεροσόλυμα τόν ἀποκατέστησε καί τόν ἀθώωσε, ἀλλά καί πάλι ὁ Ἀκάκιος, ἀφοῦ κατέφυγε στήν Κωνσταντινούπολη, ματαί-

2 ωσε τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων μέ ἄλλη Σύνοδο, ἡ ὁποία τό 360 μ.χ. ἐπικύρωσε τήν καθαίρεση καί τήν ἐξορία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου. Τελικά ὁ Ἅγιος ἐπέστρεψε στήν ἕδρα του, ὅπως καί οἱ λοιποί ἐξόριστοι Ἐπίσκοποι, τό ἔτος 361 μ.χ. ἐπί αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, ὁ ὁποῖος ἐπειδή ἤθελε νά ἔχει κοντά του ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου, ἀνακάλεσε τούς ἐξόριστους Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ἀρχιερεῖς. Ἀργότερα ἐξορίσθηκε καί πάλι ἀπό τόν αὐτοκράτορα Οὐάλη ( μ.χ.) γιά ἕνδεκα χρόνια καί ἐπανῆλθε στά Ἱεροσόλυμα μετά τόν θάνατο τοῦ αὐτοκράτορα, τό ἔτος 378 μ.χ. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 387 μ.χ., ἀφήνοντας πολλά θεολογικά συγγράμματα. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 18 Μαρτίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα Ἡ ἀπείθεια τοῦ μουλαριοῦ Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε στίς 11 Ἰανουαρίου, γεννήθηκε στήν Καππαδοκία, στό χωριό Μωγαρισσός, τόν 5ο μ.χ. αἰώνα. Οἱ γονεῖς του, Προαιρέσιος καί Εὐλογία, τοῦ ἔδωσαν χριστιανική ἀνατροφή καί παιδεία. Σέ νεαρή ἡλικία ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους Τόπους, πέρασε ἀπό τόν περίφημο τότε Συμεών τόν Στυλίτη καί πῆρε τήν εὐχή καί τίς νουθεσίες του. Λίγο καιρό ἀργότερα ἀποσύρθηκε σ ἕνα παλαιό, ἐρημικό κελλί, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς, τῶν δακρύων, τῆς νηστείας καί τῆς ἀγάπης. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του ὅμως σύντομα ἐξαπλώθηκε στήν περιοχή, μέ ἀποτέλεσμα τό ἐρημικό κελλί του νά μετατραπεῖ σέ κοινόβιο ἀνθρώπων «συνηγμένων ἐπί τό αὐτό». Μιά ἡμέρα τούς ἔλειψαν οἱ τροφές. Οἱ ἀσκητές δέν εἶχαν οὔτε ἄρτο γιά τήν Θεία Προσκομιδή. Ἄρχισαν τότε νά λυποῦνται καί νά ἀδημονοῦν. Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος τούς παρηγοροῦσε λέγοντάς τους νά μήν ἀνησυχοῦν, γιατί ὁ Θεός, πού τρέφει τά κοράκια καί ὅλα τά ἄλλα ζῶα, πτηνά καί ἑρπετά, θά τούς βοηθήσει, ὅπως ἔκανε καί ἄλλες φορές. Πραγματικά σέ λίγο εἶδαν ἀπό μακριά στόν δρόμο κάποιον ἄνθρωπο νά ὁδηγεῖ ἕνα ἄλογο φορτωμένο μέ τρόφιμα. Τό ζῶο, μόλις ἀντίκρυσε τό Μοναστήρι, σταμάτησε καί δέν ἤθελε νά πάει ἐκεῖ πού τό ὁδηγοῦσε ὁ ἀφέντης του. Ἐκεῖνος ἄφησε τά ἡνία ἀπό τά χέρια του καί τό ζῶο πῆγε κατ εὐθείαν στό κελλί τοῦ Ὁσίου. Σέ λίγο κατέφθασε καί ὁ ἀφέντης του καί διεπίστωσε πώς οἱ μοναχοί δέν εἶχαν ἐντελῶς τίποτα νά φᾶνε. Θαύμασε τότε τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί κατάλαβε ὅτι ἡ ἀπείθεια τοῦ ζώου δέν ἦταν τυχαία. («Οἱ Ἅγιοι καί τά ζῶα». Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007). Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί ἐκκλησιαζόμαστε; -Ἐκκλησιασμός (ἀπό τό ρῆμα ἐκκαλέω- ῶ πού σημαίνει προσκαλῶ, συναθροίζω) ὀνομάζεται ἡ σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν Ναό γιά τήν κοινή λατρεία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού προσκαλεῖ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τούς πιστούς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτή ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία χαρίζει χαρά και πληρότητα ἐσωτερική, γιατί σύμφωνα μέ τόν Κύριό

3 μας Ἰησοῦ Χριστό εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῶν κοινῶν προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας: «ὅπου εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»(ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι καί ἐγώ ἀνάμεσά τους) (Ματθ. 18, 20). Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν παρακαλεῖ κανείς μόνος του τόν Κύριο δέν εἰσακούεσαι τόσο πολύ, ὅσο ὅταν Τόν παρακαλεῖ μαζί μέ τούς ἀδελφούς του, ἀφοῦ μέ τήν κοινή λατρεία στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ ὁμόνοια καί ἡ συμφωνία τῶν πιστῶν, ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, οἱ εὐχές τῶν Ἱερέων καί ἐκφράζεται ἡ ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία αἰσθανόμαστε πιό κοντά στό Θεό, ἀφοῦ ἐκεῖ τελοῦνται τά Ἱερά Μυστήρια πού ἑνώνουν τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό, πέρα ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο. Εἰδικά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας γίνεται σύναξη Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων καί ὁ πιστός ἑνώνεται μέ ὅλους σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Μέ τή συμμετοχή στό Κοινό Ποτήριο ὁ πιστός αἰσθάνεται «συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ», ἀφοῦ γεύεται τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί προγεύεται ἐδῶ καί τώρα τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό οἱ Πατέρες τῆς Πενθέκτης Συνόδου (691) παραγγέλλουν ν ἀποκόπτεται ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖνος πού χωρίς σοβαρό λόγο δέν ἐκκλησιάζεται γιά τρεῖς συνεχόμενες Κυριακές. Ἑπομένως ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός δέν εἶναι γιά τόν πιστό μιά ἁπλή συνήθεια, ἕνα τυπικό θρησκευτικό καθῆκον καί μιά κοινωνική ὑποχρέωση, ἀλλά μιά ἐσωτερική ἀνάγκη νά συναντήσει τό Δημιουργό του καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του, νά ἐκφράσει τήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβειά του στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους, νά βρεθεῖ δίπλα στούς συνανθρώπους του καί νά συμμετάσχει στό μεγάλο πανηγύρι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης Συμπλήρωσε τά κενά μέ τίς λέξεις πού βρίσκονται στήν παρένθεση. (πίστη, ψυχή, σαράντα, πράττουμε, βοήθεια, καρδιά, σκεπτόμαστε, προσευχόμαστε, Θεό, προστασία, προσευχή, ἐξομολογούμαστε). Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή λέγεται ἔτσι, γιατί διαρκεῖ μέρες. Αὐτό τό διάστημα νηστεύουμε περισσότερο,, πηγαίνουμε πιό συχνά στήν ἐκκλησία καί γιά νά γίνουμε καθαροί στήν καί τήν. Ὁ Σταυρός πού κάνουμε μᾶς βοηθάει πολύ, ὥστε μέ καθαρή καρδιά νά φτάσουμε στόν. Μέ τόν σταυρό δείχνουμε τήν στόν Ἰησοῦ Χριστό, ζητοῦμε τήν καί τήν Του καί ζητοῦμε τήν εὐλογία Του σέ ὅσα καί σέ ὅλα ὅσα. Ὅταν λοιπόν κάνουμε τόν Σταυρό μας, κάνουμε μία στήν Ἁγία Τριάδα. Ἡ ἀντιστοίχηση γιά τόν Τίμιο Σταυρό Ἀντιστοιχίστε τίς παρακάτω φράσεις: Ὅταν ἀγγίζουμε τό μέτωπο σημαίνει Ὅταν βάζουμε τό χέρι μας κάτω ἀπό τό στῆθος μας, στήν κοιλιά, σημαίνει Ὅταν ἀγγίζουμε τό δεξιό ὦμο μας σημαίνει Ὅταν ἀγγίζουμε τόν ἀριστερό ὦμο μας σημαίνει Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μᾶς βάλει στά δεξιά Του ὅτι ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μήν μᾶς βάλει στά ἀριστερά Του. ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός καί βρίσκεται ψηλά στόν οὐρανό ὅτι ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος καί κατεβαίνει στή γῆ.

4 1. Τῶν φρονίμων τά παιδιά πρίν πεινάσουν μεγειρεύουν. α. Ὁ μυαλωμένος εἶναι προνοητικός. β. Τά φρόνιμα παιδιά ξέρουν νά μαγειρεύουν. γ. Οἱ γονεῖς πού ἔχουν φρόνιμα παιδιά μαγειρεύουν κάθε μέρα. 2. Δεῖξε μου τό φίλο σου, νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι. α. Πρέπει νά δείχνουμε τούς φίλους μας στούς γονεῖς μας. β. Οἱ φίλοι μοιάζουν πάντοτε μεταξύ τους στή συμπεριφορά. γ. Οἱ φίλοι μας ξέρουν ποιοί εἴμαστε καί πόσο ἀξίζουμε. 3. Ὅποιος εἶναι ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια ξέρει. α. Εἶναι πιό εὔκολο νά λέμε κάτι παρά νά τό κάνουμε. β. Εὔκολα κατακρίνει κανείς ὅταν δεν ξέρει τίς δυσκολίες μιᾶς δουλειᾶς. γ. Ὅποιος δέν χορεύει συνήθως ξέρει τά τραγούδια. 4. Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα. α. Ὁ κουφός δέν ἀκούει ὅταν βροντοῦν τήν πόρτα του. β. Εἶναι μάταιο νά συμβουλεύεις ἕνα κουφό ἄνθρωπο. γ. Ἄδικα συμβουλεύεις καί παρακαλεῖς τόν ἀδιάφορο ἄνθρωπο. 5. Τό ἔξυπνο πουλί ἀπό τή μύτη πιάνεται. α. Μερικές φορές ἀκόμα καί τά ἔξυπνα πουλιά πέφτουν στήν παγίδα. β. Ὁ ἄνθρωπος δέν παραδέχεται πάντα τά λάθη του. γ. Καμιά φορά ὁ ἔξυπνος ἄνθρωπος ξεγιελιέται ἐκεῖ πού δέν τό περιμένει. Π α ρ ο ι μ ί ε ς Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 6. Ὅταν λείπει ἡ γάτα, χορεύουν τά ποντίκια. α. Ὅπου δέν ὑπάρχουν γάτες ὑπάρχουν ποντίκια. β. Ὅταν λείπει ὁ ἀνώτερος ἐπικρατεῖ πειθαρχία. γ. Ὅταν λείπει ὁ ἀρχηγός οἱ ἄλλοι κάνουν φασαρία. 7. Μήν παινέσεις τήν ἀρχή, ἄν δεν δεῖς τό τέλος. α. Ἡ καλή ἀρχή ὁδηγεῖ καί σέ καλό τέλος. β. Κάθε πράξη κρίνεται ἀπό τό τελικό ἀποτέλεσμα. γ. Πρέπει νά ἐπαινοῦμε τούς ἄλλους στήν ἀρχή τῶν πράξεών τους. 8. Ὁ κόσμος τό ἔχει τούμπανο καί ἐμεῖς κρυφό καμάρι. α. Ὁ καθένας καμαρώνει γιά τά μυστικά πού μόνο αὐτός γνωρίζει. β. Ὁ κόσμος καμαρώνει αὐτούς πού παίζουν τύμπανα καί τουμπερλέκια. γ. Ὁ κόσμος ὅλος ξέρει αὐτό πού κάποιος μάταια προσπαθεῖ νά κρύψει. 9. Σκυλί πού γαβγίζει, δέν δαγκώνει. α. Αὐτός πού ἀγριοφωνάζει, κάνει κακό στούς ἄλλους. β. Αὐτός πού φωνάζει πολύ καί ἀπειλεῖ, συνήθως δέν βλάπτει. γ. Τό σκυλί πού δέν γαβγίζει, τίποτε δέν ἀξίζει. 10. Ὅποιος δέν θέλει νά ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει. α. Τό ἀλεύρι θέλει καλό κοσκίνισμα πρίν νά ζυμωθεῖ. β. Τό κοσκίνισμα τοῦ ἀλευριοῦ καί τό ζύμωμα τοῦ ψωμιοῦ δέν γίνονται βιαστικά. γ. Ὁ ἀπρόθυμος βρίσκει διαρκῶς δικαιολογίες γιά νά ἀναβάλει κάποια ἐργασία. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

5 Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Σέ γραπτή ἐξέταση στήν τάξη, στήν ἐρώτηση: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Προκρούστη», ἕνας μαθητής ἀπάντησε: «Ὁ Προκρούστης, πού στή δημοτική γλώσσα εἶναι ὁ Προκόπης, ἦταν ἕνας παλιός Ἕλληνας. Εἶχε ἕνα καφενεδάκι στήν Κακή Σκάλα -δηλαδή στά ψηλά βράχια- στό δρόμο Σπάρτη-Ἀθήνα. Ὅποιος περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ, ἀφοῦ τόν μεθοῦσε μέ οὐίσκυ, τόν πήγαινε στήν ἄκρη τοῦ βράχου καί τόν πετοῦσε στή θάλασσα γιά νά ξεμεθύσει. Αὐτά ἐγώ ξέρω». ξξξ Ὁ Τοτός γυρίζει ἀπό τό σχολεῖο στό σπίτι του κλαίγοντας καί ἡ μητέρα του τόν ρωτᾶ: -Τί ἔχεις; Γιατί κλαῖς; -Μέ χτύπησε ὁ δάσκαλος. -Καί γιατί σέ χτύπησε; -Νά, γιατί ἀπάντησα σέ μιά ἐρώτηση πού κανείς ἄλλος δέν μποροῦσε ν ἀπαντήσει. -Τί; Καί ἀντί νά σοῦ βάλει ἄριστα σέ χτύπησε; Ποιά ἦταν αὐτή ἡ ἐρώτηση; -Ποιός ἔσπασε τό τζάμι τοῦ σχολείου. ξξξ Ὁ δάσκαλος ἐπιπλήττει ἕνα μαθητή γιά τήν ἔκθεσή του. -Νίκο, τί ἔκθεση εἶναι αὐτή; Σύνθεση κακή, κείμενο γεμάτο ὀρθογραφικά λάθη, γράψιμο ἐλεεινό. Θά τή δείξω στόν πατέρα σου... -Καλά θά τοῦ κάνετε, κύριε, γιατί ἑκεῖνος τήν ἔγραψε!... ξξξ Ἡ δασκάλα ρωτᾶ τόν Πέτρο γιατί ἄργησε στό μάθημα; Πέτρος: «Ἐξαιτίας τοῦ σήματος! Δασκάλα: «Τίνος σήματος;». Πέτρος: «Σχολεῖο! ἀργά». ξξξ Ἡ μητέρα ρωτᾶ τόν μονάκριβο γιό της: -Γιατί κατάπιες τά χρήματα πού σοῦ ἔδωσα γιά νά φᾶς κάτι στό σχολεῖο; -Μά μοῦ εἶπες ὅτι ἦταν γιά φαγητό! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ζωγραφική: Χρωματίστε τήν Εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς (ὑποδοχῆς) τοῦ Κυρίου στόν Ναό ἀπό τόν Θεοδόχο Συμεών.

6 Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 1) Συμπληρώνω τούς ὕμνους μέ τίς λέξεις μέσα στήν παρένθεση (Νύμφη, Θεοτόκῳ, κράτος, σωτηρίας, στρατηγῷ, Γαβριήλ, ἐλευθέρωσον, Κύριος, εὐχαριστήρια, Χαῖρε, μυστηρίου, Παρθένου, πόλις, Υἱός) α) Σήμερον τῆς ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ αἰῶνος ἡ φανέρωσις. Ὁ τοῦ Θεοῦ, υἱός τῆς γίγνεται καί τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ βοήσωμεν:, Κεχαριτωμένη, ὁ μετά Σου. β) Τῇ ὑπερμάχῳ τά νικητήρια ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν ἀναγράφω Σοι ἡ Σου, Θεοτόκε. Ἀλλ ὡς ἔχουσα τό ἀπροσμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων. Ἵνα κράζω Σοι Χαῖρε, ἀνύμφευτε. Ἡ ἀντιστοίχηση γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας ἦταν Στήν Παναγία παρουσιάστηκε Ὁ Ἀρχάγγελος εἶπε στήν Παναγία Ἡ Παναγία στά λόγια τοῦ Ἀγγέλου ἀπάντησε Ὅταν ἡ Ἐλισάβετ ἔμαθε τά νέα ἀπό τήν Μαρία Τήν ἴδια περίοδο ἦταν ἔγκυος 1. Πόδια ἔχει, χέρια ἔχει, κεφαλή κι οὐρά δέν ἔχει. Τί εἶναι; 2. Στό μαγειριό μέ συναντᾶς, μέ ξέρουνε οἱ κῆποι, γι αὐτό πολλές φορές γιά μένα κλαῖς χωρίς νά ἔχεις λύπη. Τί εἶναι; 3. Μ ἀφαιρεῖς καί μεγαλώνω, μέ προσθέτεις καί μικραίνω, ὅ,τι εὕρω καταστρέφω, κι ἄν πιῶ νερό, πεθαίνω. Τί εἶναι; 4. Σάν πεταλούδα ἔρχεται, σάν ἄνθος κατεβαίνει καί σάν καλός διοικητής στή χώρα πάει καί μπαίνει. Τί εἶναι; 5. Ἥμερο, ἄκακο, δειλό, μᾶς τρέφει καί μᾶς ντύνει, ποιό εἶναι αὐτό τό ζωντανό πού τόσα καλά μᾶς δίνει. Τί εἶναι; Ἀντιστοιχίστε τίς παρακάτω φράσεις: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». «Ἄς γίνει τό θέλημά Του». ἡ Ἐλισάβετ στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. τό μωρό πού εἶχε στήν κοιλιά χοροπήδησε ἀπό χαρά. ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Αἰνίγματα 6. Ἔχω κάτι πού πόδια δέν ἔχει, καί περπατᾶ, φτερά ἔχει, καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 7. Ἀπό στραβό κλαδί κρέμεται κίτρινο φλουρί, τό κρέας του δροσίζει, τό αἷμα του ζαλίζει. 8. Ὅταν πλυθῶ, λερώνεται. Τί εἶναι; 9. Ψηλός ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχει. Τί εἶναι; 10. Ἄν καί θρόνος τοῦ ταιριάζει, θέση του εἶναι τό περβάζι. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

7 Κατασκευή: Βάρκα ἀπό χαρτί Παίρνετε μιά ὀρθογώνια κόλλα χαρτί καί τή διπλώνετε στή μέση. Τίς δύο πάνω ἄκρες τίς διπλώνετε πρός τά μέσα σάν τρίγωνο. Τίς δύο ἄκρες ἀπό τό χαρτί πού περισσεύουν ἀπό κάτω, τίς διπλώνετε τή μιά ἀπό τή μιά μεριά καί τήν ἄλλη ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, διπλώνοντας καί τά μικρά τριγωνάκια πού περισσεύουν πρός τά μέσα τό ἕνα πάνω στ ἄλλο. Τό τρίγωνο πού ἔχει σχηματισθεῖ τό πιάνετε ἀπό τίς δύο γωνιές, τίς πιέζετε καί τίς κλείνετε, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα τετράγωνο. Ἀπό τό τετράγωνο αὐτό διπλώνετε τίς ἐλεύθερες ἄκρες πρός τά πάνω, τή μιά ἀπό τή μία πλευρά καί τήν ἄλλη πλευρά, ὥστε νά γίνει πάλι τρίγωνο. Ὕστερα ξαναδιπλώνεις τό τρίγωνο σέ τετράγωνο. Πιάνεις τίς ἐλεύθερες πάνω ἄκρες καί τίς ἀνοίγεις πρός τά ἔξω. Ἡ βαρκούλα σας εἶναι ἕτοιμη. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Ζαχαροπλαστική: Μπόμπα μέ σοκολάτα ΥΛιΚΑ: P ἕνα πακέτο μπισκότα ΠΤι-ΜΠΕΡ, Q ἕνα φλιτζάνι βούτυρο, O 225 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, π 1,5 φλιτζάνι κακάο, O 1,25 φλιτζάνι ζάχαρη ἄχνη, PΤρεῖς κουταλιές σούπας νερό, π Δύο αὐγά καί τρεῖς κρόκοι αὐγῶν, QΔύο κουταλιές σούπας ρούμι ἤ κονιάκ, O Ἕνα φλιτζάνι ἀμύγδαλα καβουρδισμένα. ΕΚΤΕΛΕΣη: Λιώνετε ὅλη τή σοκολάτα μαζί μέ τό βούτυρο σέ μπαίν-μαρί. Στή συνέχεια χτυπᾶτε τά αὐγά καί τούς κρόκους μέ τή ζάχαρη μέχρι τό κακάο, τό νερό, καί τό ρούμι. Ρίχνετε τό μίγμα τῆς σοκολάτας, ἀφοῦ κρυώσει λίγο, στό μίγμα τῶν αὐγῶν καί ἀνακατεύετε. Μετά προσθέτετε τά ἀμύγδαλα καί τό ΠΤι-ΜΠΕΡ θρυμματισμένα καί τά ἀνακατεύετε. Ρίχνετε τό μίγμα σε μιά σφαιρική φόρμα ἀφοῦ τήν καλύψετε πρῶτα μέ μιά πλαστική μεμβράνη γιά νά κολλήσει τό γλυκό καί τό ἀφήνετε στό ψυγεῖο γιά 3-4 ὧρες, νά κρυώσει καλά. Τέλος, βγάζετε ἀπό τή φορμα τό γλυκό καί ἐάν θέλετε τό καλύπτετε μέ γλάσο σοκολάτας τό ὁποῖο θά ἑτοιμάσετε ὡς ἑξῆς: Λιώνετε σέ μπαίνμαρί 150 γρ. κουβερτούρα μέ 1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος καί δύο κουταλιές κονιάκ. Ἀφήνετε λίγο νά κρυώσει τό μίγμα καί τό ρίχνετε πάνω ἀπό τό γλυκό. Γαρνίρετε μέ σαντιγί. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

8 Κρυπτόλεξο: Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου Βρές τίς παρακάτω λέξεις: ΝΑΟΣ, ΠΡΟΣΕΥΧη, ΦΑΡιΣΑιΟΣ, ΔιΚΑιΟΣ, ΥΠΕΡηΦΑΝΕιΑ, ΤΕΛΩΝηΣ, ΜΕΤΑΝΟιΑ, ΑΜΑΡΤιΑ, ΕΞΥΨΩΣη, ΘΕΟΣ. Ψ Μικρό σταυρόλεξο Ἄν στό σταυρόλεξο τοποθετήσετε μέ τή σωστή σειρά τίς λέξεις ὁριζόντια στά τετράγωνα ἀπό πάνω πρός τά κάτω, θά σχηματισθεῖ τό ὄνομα τῆς χώρας μας στά μαῦρα πλαίσια τοῦ σταυρόλεξου: 1. ΑΔΕΛΦΟΣ, 2. ΑΠΟΛΥΣη 3. ΑΘΑΝΑΤΟΣ, 4. ΑΚΡιΒΕΣ, 5. ΦΥΤι- ΛιΑ, 6. ΑΝΑΤΑΣη Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Λύσεις:-Ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1α, 2β, 3β, 4γ, 5γ, 6γ, 7β, 8γ, 9β, 10γ. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1. κάβουρας, 2. κρεμμύδι, 3. φωτιά 4. χιόνι, 5. πρόβατο, 6. ψάρι, 7. ἀμπέλι, 8. νερό, 9. καπνός, 10. βασιλικός. Σωστή σειρά στίς λέξεις γιά τήν ἑορτή τῆς Σταυροπροσκύνησης: σαράντα, προσευχόμαστε, ἐξομολογούμαστε, ψυχή, καρδιά, Θεό, πίστη, βοήθεια, προστασία, προσευχή. Σωστή σειρά στίς λέξεις τῶν ὕμνων τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: α) σωτηρίας, μυστηρίου, Υἱός, Παρθένου, Γαβριήλ, Θεοτόκῳ, Χαῖρε, Κύριος. β) στρατηγῷ, εὐχαριστήρια, πόλις, κράτος, ἐλευθέρωσον, Νύμφη. Λύσεις μικροῦ σταυρόλεξου: 1. ΑΚΡΙΒΕΣ, 2. ΦΥΤΙΛΙΑ, 3. ΑΠΟΛΥΣΗ, 4. ΑΝΑΤΑΣΗ, 5. ΑΔΕΛΦΟΣ, 6. ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 2 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης Καφάτος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα!

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Νέα εποχή, νέο ξεκίνημα! Φέτος οι μέρες μας θα είναι γεμάτες με οικογενειακές στιγμές, βόλτες με φίλους και καινούργιες προκλήσεις. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή Διατροφή Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα

1 γιαούρτι 2 αβγά 1 ποτήρι λάδι 20 γρ. μαγιά 1 ποτήρι ζάχαρη 1 ½ ποτήρι νερό Αλεύρι 2-3 δάχτυλα λιγότερο από το πακέτο του ενός κιλού

1 γιαούρτι 2 αβγά 1 ποτήρι λάδι 20 γρ. μαγιά 1 ποτήρι ζάχαρη 1 ½ ποτήρι νερό Αλεύρι 2-3 δάχτυλα λιγότερο από το πακέτο του ενός κιλού Γ ΤΑΞΗ 2012-2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί μάγειρες, σ αυτό το βιβλίο θα μάθετε να μαγειρεύετε διάφορες λαχταριστές συνταγές, που εκτελέσαμε, εμείς τα παιδιά της Γ τάξης του σχολείου Ι.Κ.Θ.,με πολύ κέφι και μεράκι.

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 2 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Αρακάς με λαχανικά 1. Καθαρίζετε τον αρακά και τον πλένετε. 2. Σοτάρετε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και όταν γίνει διάφανο προσθέτετε τον αρακά. Τον σοτάρετε για λίγο. 3. Ρίχνετε στην κατσαρόλα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφήστηνκουζίνα καιστοσπιτικόφαγητό Μεοδηγότοβιβλίο 20 σεφ, 11 µαµάδεςκιεγώ 111 συνταγές και ιδέες διατροφής για παιδιά ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ Ιανουάριος 2011 Μαγειρεύοντας για τα παιδιά καιγιαόλητην οικογένεια!

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουµε οικογενειακά!

Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά! Και αναµφισβήτητα είναι η εποχή που σηµατοδοτεί τα νέα ξεκινήµατα. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί ένα γευστικό ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα.

Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα. Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα. Το Τριώδιο το τοποθετούμε χρονικά ως εξής: Πάσχα Τριώδιο ή Αποκριά Σαρακοστή Η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χρι ουγεννι ικες ολαύσεις!

Χρι ουγεννι ικες ολαύσεις! Χρι ουγεννι ικες ολαύσεις! Και φ ος η Γιώτης ρώνει µαζί σας το πιο γιορτινό τρ έζι! ηµιουργή ε για τους αγ ηµένους σας µοναδικά χρι ουγεννι ικα πι α µε τα υλικά Γιώτης που αγ ε και ε ι εύε ε. Ακολουθή

Διαβάστε περισσότερα

Φανουρόπιτα. Υλικά. Ετοιμασία. http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes

Φανουρόπιτα. Υλικά. Ετοιμασία. http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes Φανουρόπιτα Υλικά 4 κούπες αλεύρι 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 1 κουταλακι γλυκού κανέλα 1 κούπα σταφίδες 1 κούπα καρύδια χοντροκομμένα 1 κούπα ζάχαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Αντιστοίχισε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με εκείνες που ταιριάζουν από τη δεύτερη στήλη:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Αντιστοίχισε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με εκείνες που ταιριάζουν από τη δεύτερη στήλη: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Αντιστοίχισε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με εκείνες που ταιριάζουν από τη δεύτερη στήλη: Ταξίδι της Παναγίας και του Ιωσήφ στη Ναζαρέτ. Μέτρημα του πληθυσμού σε ένα στάβλο. Ο Ιωσήφ και

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το αμπέλι. Τα παιδιά διάβασαν και έμαθαν το γνωστό ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τσιριτρό». Σε μια ρόγα από σταφύλι έπεσαν οχτώ σπουργίτες

Το αμπέλι. Τα παιδιά διάβασαν και έμαθαν το γνωστό ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τσιριτρό». Σε μια ρόγα από σταφύλι έπεσαν οχτώ σπουργίτες Το αμπέλι Μία πρότασή μου για σχέδιο δράσης σχετικά με το αμπέλι και τα προϊόντα αυτού έτσι όπως εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε από τα παιδιά της Β τάξης : Αλέξανδρο, Άρη, Δανάη, Ελίνα, Λυδία, Μάρκο, Ντάνη,

Διαβάστε περισσότερα