5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο Σαρ. Δ/λζε: Δηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Μεδνχξιν, Λάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΚ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Κνπηζαληψλε Γεσξγία Σειέθσλν: FAX: ΑΓΑ: ΒΕ5Ω469Ζ2Γ-ΛΑΓ ΑΓΑΚ: 15PROC ΠΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ Υ.ΠΕ ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΑΡ. 213/2015 ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «ΔΗΓΖ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ» ΚΔ ΘΡΗΣΖΡΗΟ ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ ΣΖ ΥΑΚΖΙΟΣΔΡΖ ΣΗΚΖ. αο γλσξίδνπκε φηη ε 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξ. πξση. 169/ Απφθαζε Δηνηθεηή θαιεί φζνπο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ» γηα ηηο αλάγθεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Μνλάδσλ ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 4.832,52 κε ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. ΥΡΟΛΟ ΘΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζηα γξαθεία ηεο 5 εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, ΣΘ 2101, Λάξηζα, Σκήκα Πξσηνθφιινπ, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηλ. μέχπι ηην και ώπα 14:30. O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο: Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Σελ έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ» απφ ην Σκήκα Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο Ο θάθεινο πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δχν (2) θαθέινπο (κε θαηάιιειεο ελδείμεηο): I. Φάκελορ με ηην ένδειξη «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», καθώρ και ανηίγπαθο. Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη: Σελ πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» θαη ηνπο «Πίλαθεο Πνζνηήησλ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζεηξάο ISO (ηνπ ζπκκεηέρνληνο, αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο), θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΕΟΚ). Σελίδα 1 από 11

2 II. Φάκελορ με ηην ένδειξη «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», καθώρ και ανηίγπαθο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (Ν. 3846/2010). Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ή ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνινγηδφκελεο ηηκέο ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΓΗΔΤΘΡΗΛΖΔΗ Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α 74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε θαηά ην πξψην εδάθην δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε ηεο δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. Η 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα κπνξεί, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, λα δεηήζεη έγγξαθε δηεπθξίληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο, ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο ή ηε κεηαβνιή ζηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. Σελίδα 2 από 11

3 ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ζηηο ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. ζηα γξαθεία ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, ΣΘ 2101, Λάξηζα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Η 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα σο αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην Ν. 4281/14, άξζξν 144, παξ. 2, πξνβαίλεη θαη αξράο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππέβαιε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Αλ ε ηερληθή πξνζθνξά θξηζεί πιεκκειήο ή κε θαλνληθή, απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ εμήο. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ηεο ηερληθήο ή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. ΖΚΑΛΣΗΘΔ ΖΚΔΗΩΔΗ: Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεκα μήνερ (12) (άξζξν 161, παξ. 1, Ν. 4281/14), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη άπαμ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Μνλάδεο ηεο 5 εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Κέληξα Τγείαο & Μνλάδεο Τγείαο) κε επζχλε, κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & η. Ειιάδαο. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» Ο Γιοικηηήρ ηηρ 5 ηρ Τγειονομικήρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ & ηεπεάρ Δλλάδαρ ΙΑΕΑΡΟ ΚΑΘΡΖ Σελίδα 3 από 11

4 ΠΗΛΑΘΑ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΛΔΟΣ 1. ΤΛΙΚΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΡΟΤΧΩΝ ΜΜ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙΚΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 1 1 ΑΡΟΥΡΑΝΤΛΚΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟΥ ΟΥΧΩΝ κιλό 7,995 1, ΛΕΥΚΑΝΤΛΚΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟΥ ΟΥΧΩΝ κιλό 2,1156 0, ΤΛΙΚΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΛΚΟ ΡΛΑΤΩΝ ΓΛΑ ΡΛΥΣΛΜΟ ΣΤΟ ΧΕΛ λίτρο 0 0, ΧΛΩΛΝΘ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ (2) ΛΛΤΩΝ, λίτρο 31,98 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ λίτρο 18,45 0, Κακαριςτικό ςκλθρϊν επιφανειϊν Σε μορφι κρζμασ ι ςκόνθσ ΤΕΜ 12,6075 2, ΥΔΟΧΛΩΛΚΟ ΟΞΥ ΑΡΟ 16%-20%, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 450gr ΡΕΛΡΟΥ 3 9 ΥΓΟ ΤΑΧΕΛΑΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ ΔΛΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΕΜ 34,44 0, ,095 3, ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΤΗΑΜΛΩΝ. Σε φιάλεσ με ςφςτθμα ψεκαςμοφ, φιάλθ των 500ml 51,66 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΝΙΑ ΣΑΡΟΥΝΛ ΧΕΛΩΝ λίτρο 977,85 2, ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 80Χ110/ κιλό 44,28 1, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 50 Χ 50 κιλό 50,9712 1, ΧΑΡΣΙΚΑ ΧΑΤΛ ΥΓΕΛΑΣ ΟΛΟ 992,979 0, ΧΕΛΟΡΕΤΣΖΤΕΣ ΗΛΓΚ-ΗΑΓΚ 1261,537 0, ΧΑΤΛ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ρολό 564,57 1, ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ πακζτο 68,265 1, ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΑΝΛ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ ΤΥΡΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 4. άχιο 6,3714 0,740 7 Σελίδα 4 από 11

5 7 4 Σφουγγαρίςτρεσ λευκζσ απλζσ 14,4648 1, ΣΦΟΥΓΓΑΛΑ/ ΣΦΟΥΓΓΑΛΑ ΔΛΡΛΘΣ ΟΨΕΩΣ άχιο 8,856 0, Εντομοκτόνο Κατςαριδοκτόνο 43,6527 1, ΣΦΟΥΓΓΑΛΣΤΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΕΣ ΑΡΛΕΣ 28,167 2, ΕΙΔΗ ΕΣΙΑΗ ΕΚ ΠΛΑΣΙΚΗ ΤΛΗ Ροτιρια πλαςτικά, μιασ χριςεωσ, 148,338 0, Ροτιρια πλαςτικά, μιασ χριςεωσ μικρά, νεροφ 122,877 0, Καλαμάκια ςπαςτά πλαςτικά 0 0,007 0 ΤΝΟΛΟ 4.832,52 Σελίδα 5 από 11

6 ΜΜ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡ. 213/2015 Α/Α ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΛΔΟΣ 1. ΤΛΙΚΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΡΟΤΧΩΝ ΑΡΟΥΡΑΝΤΛΚΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟΥ ΟΥΧΩΝ, Το προϊόν αυτό κα είναι κοκκϊδουσ πφργου ξθράνςεωσ, ομοιόμορφου εμφανίςεωσ, οιαδιποτε δε ςυςςωμάτωςθ που εμφανίηεται κατά τθν αποκικευςθ κα πρζπει να κραφεται με το χζρι. Οι κόκκοι αυτοί να διαλφονται εφκολα ςτο νερό και να μθ ςυςςωματϊνονται κατά τθ ροι του φδατοσ μζςω τθσ ειδικισ κζςεωσ αποκζςεωσ του απορρυπαντικοφ ςτο πλυντιριο. Τα περιεχόμενα ςτο απορρυπαντικό ςυςτατικά να μθν είναι επιβλαβι ςτα κακαριηόμενα υφάςματα οφτε ςτισ πλυντικζσ μθχανζσ. Το απορρυπαντικό να είναι ρυκμιηόμενου αφριςμοφ ϊςτε κατά τθν εργαςία να μθν παρατθρείται αφριςμόσ που να παρεμποδίηει τθ λειτουργία του πλυςίματοσ οφτε να κζτει ςε κίνδυνο τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του πλυντθρίου.το απορρυπαντικό δεν κα ζχει οςμι κεροηίνθσ, ταγγθ ι ιχκυϊδθ ι άλλθ ζντονθ ζςτω και πικανά αρωματικι και δεν κα μεταδίδει τζτοιεσ οςμζσ ςτα πλενόμενα υφάςματα. Αντίκετα είναι επικυμθτό να είναι πολφ ελαφρά αρωματιςμζνο. ΛΕΥΚΑΝΤΛΚΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟΥ ΟΥΧΩΝ ςε ςκόνθ με ζνηυμα που να αποτελεί μίγμα ταςιενεργϊν ςυςτατικϊν, αλκαλικϊν αλάτων, λευκαντικϊν παραγόντων τα οποία να ενεργοποιοφνται ακόμθ και ςε μζτριεσ κερμοκραςίεσ. Να περιζχει φωςφορικά άλατα για τθν εξαςφάλιςθ χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ ιόντων, πυριτικά άλατα ωσ αντιδιαβρωτικοφσ και λευκαντικοφσ παράγοντεσ και πρωτεολυτικά ζνηυμα για τθν απομάκρυνςθ ρφπων πρωτεϊνικισ φφςθσ, για πλυντιρια επαγγελματικοφ τφπου, μθ τοξικό και μθ επικίνδυνο για το αναπνευςτικό, το δζρμα και τα μάτια, να μθν περιζχει κολλϊδεισ ουςίεσ και να μθν αφινει κατάλοιπα 2. ΤΛΙΚΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 1. ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΛΚΟ ΡΛΑΤΩΝ ΓΛΑ ΡΛΥΣΛΜΟ ΣΤΟ ΧΕΛ Να είναι υγρό Να περιζχει ανιονικά επιφανειοδραςτικά min 16% Να περιζχει μθ ιονικά min 2% Να περιζχει NaOH min 8% Να ζχει ph υδατικοφ διαλφματοσ 1%, 6-8 Ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι, λίπθ, αίμα, καφζσ, αυγό κλπ) Να δίνονται οδθγίεσ χριςεωσ Να δίνονται οδθγίεσ αςφαλείασ Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία οικονομικι των λίτρων (+- 10 λίτρα) και των 5 λίτρων Να ζχει ευχάριςτθ οςμι Να φζρει ςιμανςθ CE Να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ Να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ κιλό κιλό λίτρο Σελίδα 6 από 11

7 2 6 ΧΛΩΛΝΘ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ (2) ΛΛΤΩΝ, ΜΕ ΛΛΓΟΤΕΕΣ ΑΡΠ 5% ΛΕΥΚΑΝΤΛΚΕΣ ΟΥΣΛΕΣ ΡΕΛΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΧΛΩΛΟ ΚΑΛ ΜΕ 4,5-5% ΥΡΟΧΛΩΛΩΔΕΣ ΝΑΤΛΟ ΩΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΛΚΟ, ΣΕ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ ΧΛΩΛΟ, ΑΡΛΘ ΚΑΛ ΑΩΜΑΤΛΣΜΕΝΘ, ΜΕ ΕΥΧΑΛΣΤΟ ΑΩΜΑ λίτρο 3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ 3 1 ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ/ ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ, ΤΟΛΧΩΝ, ΔΑΡΕΔΩΝ, ΡΛΑΣΤΛΚΩΝ ΜΑΜΑΩΝ, ΞΥΛΛΝΩΝ ΡΛΑΚΛΔΛΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΜΘ ΤΟΞΛΚΟ, ΥΡΟΑΛΛΕΓΛΚΟ, ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΑΑΛΩΣΘΣ Ι ΜΘ, ΝΑ ΜΘΝ ΞΕΒΑΦΕΛ ΧΩΜΑΤΑ, ΛΟΥΣΤΑ, ΒΕΝΛΚΛΑ ΣΕ ΛΛΤΑ Κ.Λ.Ρ. ΜΕ ΑΥΞΘΜΕΝΘ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ 3 4 Κακαριςτικό ςκλθρϊν επιφανειϊν Σε μορφι κρζμασ ι ςκόνθσ Ειδικό ςε κακαριςμό ςκλθρϊν επιφανειϊν ( μάρμαρα κτλ) και ςε επίμονουσ λεκζδεσ Συςκευαςία 2-5 λίτρων το υγρό, ενϊ θ ςκόνθ ςε ςυςκευαςία 500 γρ τουλάχιςτον 3 6 ΥΔΟΧΛΩΛΚΟ ΟΞΥ ΑΡΟ 16%-20%, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 450gr ΡΕΛΡΟΥ ΤΕΜ λίτρο ΤΕΜ 3 9 ΥΓΟ ΤΑΧΕΛΑΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ ΔΛΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ/ ΕΤΟΛΜΟ ΡΟΣ ΧΘΣΘ ΧΩΛΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ΚΑΛ ΤΕΤΑΤΟΓΕΝΘ ΑΛΑΤΑ ΑΜΜΩΝΛΟΥ, ΝΑ ΕΞΑΤΜΜΗΕΤΑΛ ΕΥΚΟΛΑ, ΧΩΛΣ ΝΑ ΑΦΘΝΕΛ ΥΡΟΛΕΛΜΜΑΤΑ, ΝΑ ΜΘΝ ΕΜΝΑΛ ΟΞΕΛΔΩΤΛΚΟ-ΔΛΑΒΩΤΛΚΟ. ΔΑΣΤΛΚΟ ΕΝΑΝΤΛ ΒΑΚΤΘΛΩΝ, ΜΥΚΘΤΩΝ, ΜΥΚΟΒΑΚΤΘΛΔΛΩΝ ΤΒ, ΛΩΝ Κ.Λ.Ρ, ΝΑ ΜΡΟΕΜ ΝΑ ΧΕΘΣΛΜΟΡΟΛΘΚΕΜ ΧΩΜΣ ΞΕΡΛΥΜΑ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΛΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΕΡΛΦΆΝΕΛΕΣ ΝΑ ΕΧΕΛ ΣΘΜΑΝΣΘ CE. ΝΑ ΥΡΑΧΟΥΝ ΣΧΕΤΛΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΤΗΑΜΛΩΝ. Σε φιάλεσ με ςφςτθμα ψεκαςμοφ, φιάλθ των 500ml 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΝΙΑ 4 1 ΣΑΡΟΥΝΛ ΧΕΛΩΝ/ ΝΑ ΕΜΝΑΛ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΓΛΑ ΕΥΑΛΣΚΘΤΟ ΔΕΜΑ, ΝΑ ΡΕΛΕΧΕΛ ΑΝΑΛΛΡΑΝΤΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ, ΝΑ ΕΜΝΑΛ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ /4/97 ΚΥΑ 6α/οικ,3320 ΡΑΑΤΘΜΑ VI, ΝΑ ΜΘΝ ΡΕΛΕΧΕΛ ΑΛΚΑΛΛΑ ΚΑΛ ΣΑΡΩΝΕΣ ΚΑΛ ΝΑ ΕΧΕΛ ΟΥΔΕΤΕΟ ph, ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΤΕΚΟΥΝ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΝΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΛ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑ 1L ΜΕ ΕΝΣΟΜΑΤΩΜΖΝΘ ΑΤΛΛΑ,ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ EYRODISPENSER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ, ΤΑ ΔΕΛΓΜΑΤΑ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΣΤΘΝ ΕΜΡΟΕΥΣΛΜΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ, ΝΑ ΕΧΕΛ ΣΘΜΑΝΣΘ CE λίτρο 5. ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Σελίδα 7 από 11

8 5 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 80Χ110/ Σακοφλεσ μαφρεσ απορριμμάτων από πλαςτικό υλικό πολυαικυλενίου, με πτυχωτζσ πλευρζσ (αναδίπλωςθ ι χωρίσ) και ςτεγανότθτα τζτοια που να εξαςφαλίηει πλιρωσ τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται, διαςτάςεων:0,80χ1,10. Ρυκνότθτασ 0,910-0,925 ανά G/CC αντοχι ςτθ κραφςθ 170/cm2 κιλό ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 50 Χ 50/ Σακοφλεσ μαφρεσ απορριμμάτων από πλαςτικό υλικό πολυαικυλενίου, με πτυχωτζσ πλευρζσ (αναδίπλωςθ ι χωρίσ) και ςτεγανότθτα τζτοια που να εξαςφαλίηει πλιρωσ τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται, διαςτάςεων:0,50χ0,50. Ρυκνότθτασ 0,910-0,925 ανά G/CC αντοχι ςτθ κραφςθ 170/cm2 6. ΧΑΡΣΙΚΑ ΧΑΤΛ ΥΓΕΛΑΣ ΟΛΟ Τουλάχιςτον 100 γρ με απόκλιςθ + - 5% ρολό με διπλά φφλλα, ςε ατομικι ςυςκευαςία 30 μζτρα μικοσ περίπου Ρλάτοσ 10 cm περίπου Απαλό Κατά προτίμθςθ από ανακυκλωμζνο χαρτί Λευκό Μαλακό Ανκεκτικό ΧΕΛΟΡΕΤΣΖΤΕΣ ΗΛΓΚ-ΗΑΓΚ Απαλι Λευκι (88% τουλάχιςτον λευκότθτα) Μαλακι Βάροσ 1,3 γρ/άχιο περίπου Διαςτάςεισ τουλάχιςτον 25Χ21 cm περίπου Να εφαρμόηεται ςε ειδικι επιτοίχια ςυςκευι Να διατίκενται ςε πακζτα των 200 φφλλων ΧΑΤΛ ΚΟΥΗΛΝΑΣ μζχρι 500 γραμ./ρολό τουλάχιςτον 45 μζτρα /ρολό τουλάχιςτον Απαλό Λευκό Μαλακό ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ κιλό ρολό Σελίδα 8 από 11

9 6 4 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ Απαλι Λευκι Μαλακι Βάροσ 1,5 γρ / άχιο περίπου Διαςτάςεισ 28Χ28cm τουλάχιςτον Να διατίκενται ςε πακζτα εωσ 500 φφλλων 7. ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 7 2 ΡΑΝΛ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ ΤΥΡΟΥ ΒΕΤΕΞ/ Κλειςτι ςυςκευαςία του ενόσ αχίου Νο 4. και ςτα 4 χρϊματα. Εξαιρετικά απορροφθτικι άχιο 7 4 Σφουγγαρίςτρεσ λευκζσ απλζσ Να είναι βάρουσ περίπου 400 γρ. 7 5 ΣΦΟΥΓΓΑΛΑ/ ΣΦΟΥΓΓΑΛΑ ΔΛΡΛΘΣ ΟΨΕΩΣ, ΜΕ ΑΡΛΟ ΡΛΑΣΤΛΚΟ Θ ΜΛΑ ΟΨΘ ΚΑΛ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΣΥΜΑ Θ ΆΛΛΘ, ΜΛΚΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ άχιο 7 13 Εντομοκτόνο Κατςαριδοκτόνο άοςμο Να δίνονται οδθγίεσ αςφάλειασ και χριςθσ Να είναι κατά προτίμθςθ οικολογικό ωσ προσ το προωκθτικό αζριο Να διατίκεται ςε εφχρθςτθ ςυςκευαςία Να πλθροί τισ οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε 7 21 ΣΦΟΥΓΓΑΛΣΤΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΕΣ ΑΡΛΕΣ ΕΙΔΗ ΕΣΙΑΗ ΕΚ ΠΛΑΣΙΚΗ ΤΛΗ Ροτιρια πλαςτικά, μιασ χριςεωσ, νεροφ, λευκά, ςε ςυςκευαςία 50 αχίων. Να φζρει ςιμανςθ ότι είναι κατάλλθλα για χριςθ Ροτιρια πλαςτικά, μιασ χριςεωσ μικρά, νεροφ, λευκά, ςε ςυςκευαςία 50 αχίων. Να φζρει ςιμανςθ ότι είναι κατάλλθλα για χριςθ 8 6 Καλαμάκια ςπαςτά πλαςτικά μίασ χριςθσ για ρόφθμα ςε ςυςκευαςία 100 πακζτο ΤΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 9 από 11

10 ΜΜ ΛΑΡΙΑ ΒΟΛΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙ ΟΤ ΑΜΦΙΑ ΘΗΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΙΝΟΦΤΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡ. 213/2015 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Α/Α ΕΛΔΟΣ 1. ΤΛΙΚΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΡΟΤΧΩΝ 1 1 ΑΡΟΥΡΑΝΤΛΚΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟΥ ΟΥΧΩΝ κιλό ΛΕΥΚΑΝΤΛΚΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟΥ ΟΥΧΩΝ κιλό ΤΛΙΚΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΛΚΟ ΡΛΑΤΩΝ ΓΛΑ ΡΛΥΣΛΜΟ ΣΤΟ ΧΕΛ λίτρο ΧΛΩΛΝΘ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ (2) ΛΛΤΩΝ, λίτρο ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ 3 1 ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ λίτρο Κακαριςτικό ςκλθρϊν επιφανειϊν Σε μορφι κρζμασ ι ςκόνθσ 3 6 ΥΔΟΧΛΩΛΚΟ ΟΞΥ ΑΡΟ 16%-20%, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 450gr ΡΕΛΡΟΥ 3 9 ΥΓΟ ΤΑΧΕΛΑΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΦΑΝΕΛΩΝ ΔΛΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3 16 ΥΓΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΤΗΑΜΛΩΝ. Σε φιάλεσ με ςφςτθμα ψεκαςμοφ, φιάλθ των 500ml 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΝΙΑ ΤΕΜ ΤΕΜ ΣΑΡΟΥΝΛ ΧΕΛΩΝ λίτρο ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Σελίδα 10 από 11

11 ΜΜ ΛΑΡΙΑ ΒΟΛΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙ ΟΤ ΑΜΦΙΑ ΘΗΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΙΝΟΦΤΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡ. 213/2015 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Α/Α ΕΛΔΟΣ 5 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 80Χ110/ κιλό ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΕΣ 50 Χ 50 κιλό ΧΑΡΣΙΚΑ 6 1 ΧΑΤΛ ΥΓΕΛΑΣ ΟΛΟ ΧΕΛΟΡΕΤΣΖΤΕΣ ΗΛΓΚ-ΗΑΓΚ ΧΑΤΛ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ρολό ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ πακζτο ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 7 2 ΡΑΝΛ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ ΤΥΡΟΥ ΒΕΤΕΞ Νο 4. άχιο Σφουγγαρίςτρεσ λευκζσ απλζσ ΣΦΟΥΓΓΑΛΑ/ ΣΦΟΥΓΓΑΛΑ ΔΛΡΛΘΣ ΟΨΕΩΣ άχιο Εντομοκτόνο Κατςαριδοκτόνο ΣΦΟΥΓΓΑΛΣΤΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΕΣ ΑΡΛΕΣ ΕΙΔΗ ΕΣΙΑΗ ΕΚ ΠΛΑΣΙΚΗ ΤΛΗ 8 1 Ροτιρια πλαςτικά, μιασ χριςεωσ, Ροτιρια πλαςτικά, μιασ χριςεωσ μικρά, νεροφ Καλαμάκια ςπαςτά πλαςτικά Σελίδα 11 από 11

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477408 2014-12-15

14PROC002477408 2014-12-15 14PROC002477408 2014-12-15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Μεζζήλε 09 / 12 / 2014 Αξηζ. Πξση.: 41837 ΣΔΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Δμνπιηζκόο & αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο»

«Δμνπιηζκόο & αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο» ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ην ππνέξγν 4 κε ηίηιν: «Δμνπιηζκόο & αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα