ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΕΛΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΕΛΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΕΛΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., µε έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χειμάρας ΚΑΤΑ 1) Της «ΑΕΠΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Φραγκοκκλησιάς και Σάµου 51 2) Νομίμων εκπροσώπων αυτής που επισκέπτονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση ή είσπραξη. Με την παρούσα, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η καθής ανώνυµη εταιρία µέσω των νομίμων εκπροσώπων της, καταγγέλλει ενώπιον, των Εισαγγελέων Πλημμελειοδικών, ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέλη μας, υποτίθεται ότι «προβαίνουν στη δηµόσια εκτέλεση µουσικών συνθέσεων και τραγουδιών πνευµατικών δημιουργών που έχουν μεταβιβάσει στην ΑΕΠΙ τα δικαιώµατά τους, στο σύνολο των πνευµατικών έργων τους (κατά το άρθρο 55 παρ 2 και 3 του Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα), πλην όµως δεν έχουν εφοδιαστεί πρώτα µε την προβλεπόµενη γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ.2 του Ν. 2121/1993 και καθυστερούν την καταβολή της οφειλόμενης αµοιβής». Κατόπιν αυτών των ανυπόστατων, παράνοµων και εξόχως καταχρηστικών καταγγελιών, εκδίδονται Εισαγγελικές παραγγελίες (συνημ. 1), που καλούν τους καταστηματάρχες στα Αστυνομικά τμήματα, προκειμένου να προσκοµίσουν τυχόν γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ, µαζί µε τη σχετική απόδειξη περί καταβολής της οφειλόμενης αµοιβής στους δημιουργούς των πνευµατικών έργων ή στους δικαιούχους τους (δηλαδή στην ΑΕΠΙ) εντός δέκα ηµερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Α. Στις συγκεκριμένες καταγγελίες όµως, στις οποίες προβαίνει η AEΠΙ

2 επικαλείται ότι δήθεν έχει διενεργήσει ελέγχους στα καταστήµατα και διαπίστωσε παραβάσεις του Ν. 2121/1993, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙENEPΓEIAΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΑ APMOΔlA ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΑ (άρθρο 65Α Ν. 2121/1993) ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑT EΞOXHN και ΚΑΘ' ΎΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΑ. Τέτοια βεβαίωση ή διαπίστωση, µε βάση τα ισχύοντα στο δικαιϊκό µας σύστηµα, δε γίνεται ΕΠΟΥΔΕΝΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Η κατά τις ανωτέρω διατάξεις ελεγκτική αρμοδιότητα των παραπάνω δηµοσίων αρχών δεν καταλαμβάνει µόνο τον έλεγχο για τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου 65Α του νόµου αυτού, αλλά, ενόψει της ρητής διατύπωσης, της παρ. 4 αυτού, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα ανωτέρω δηµόσια ελεγκτικά όργανα είναι «αρµόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόµου», και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΠΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Ο.Σ.Δ. Η µόνη εκ του νόµου δυνατότητα που εiχε η καθής, ήταν να είναι παρούσα στον εκάστοτε έλεγχο των καταστηµάτων, καθώς, ρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 55 παρ. 1 περ. ζ. του Ν. 2121/1993: «ζ) να ενεργούν, ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόµου τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισµού αvτιτύπων ή δηµόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν, για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών». Σηµειωτέον ότι προβλέπεται ρητώς από το ίδιο το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας- καθής στο άρθρο 4 παρ. ε του καταστατικού της ΑΕΠΙ : «να ενεργεί (η ΑΕΠΙ) ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα δηµόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει εάν οι πράξεις δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών». Η ισχύς µάλιστα της εν λόγω περίπτωσης του άρθρου διάταξης διατηρήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. YΠΠO/ΓNOΣl57263/ απόφασης του Υπουργείου Πολιτισµού και Δηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'). Συνεπώς, η αρµοδιότητα των ιδιωτών υπαλλήλων της ΑΕΠΙ ΑΕ φτάνει αποκλειστικά και µόνο µέχρι το σηµείο της επικουρικής υποβοήθησης των αρµόδιων διοικητικών οργάνων, τα µόνα τα

3 οποία µπορούν να βεβαιώνουν οποιαδήποτε παράβαση! Επιπλέον, µε την ΚΥΑ /Δ3Β/4 020 (ΦΕΚ Β ) προβλέπονται τα εξής; «Καθορίζουµε τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχoυ και εφαρµογής των διατάξεων του ν, 2121/1993, τη διαδικασία και τις αρµόδιες υπηρεσίες επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίµου καθώς και κάθε άλλη σχετική. λεπτομέρεια σε υλοποίηση και άµεση εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 65Α Και 66 ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του v /2007 [ΦΕΚ15Αj, ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2121/1993. α. Η Υ.Π.Ε.Ε. για όλη την επικράτεια β. Οι τελωνειακές αρχές στην περιοχή της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. γ. Οι αστυνοµικές αρχές, του µεν ΥΠΟΥΡΓΕΙ0Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, για όλη την επικράτεια, του δε ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ NAYTlΛlAΣ στην περιοχή της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία...». Περαιτέρω, δυνάµει της υπ' αριθ. πρωτ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ορίζεται ρητά ότι η ΑΕΠΙ ΑΕ δεν συγκαλείται µεrαξύ των ελεγκτικών µηχανισµών!! Έτσι, οι ισχυρισµοί της ΑΕΠΙ ότι δήθεν διενεργεί ελέγχους (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΥΙΙΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟI), για την εξακρίβωση 1) Του είδους της µουσικής που αναπαράγεται και τη δήθεν διαπίστωση τυχόν παραβάσεων δεν έχουν καµία νοµική υπόσταση, καθώς δεν γίνονται µε σύµπραξη δηµόσιας αρχής. Και τούτο ανταποκρίνεται στις επιταγές α) Του διοικητικού δικαίου, καθότι δεν είναι δυνατόν µια ανώνυµη ιδιωτική εταιρία να έχει απόλυτες ελεγκτικές εξoυσίες, χωρίς µάλιστα τη συνδροµή των κατεξοχήν αρµόδιων δηµόσιων ελεγκτικών οργάνων που να συντάσσουν σχετική έκθεση! ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ Η ΑΕΠΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ. Ή ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ «ΔΗΛΩΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΈΛΕΓΧΟΥ) ANTIΠOIEITAI ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 175 ΠΑΡ. 1 ΠΚ ).

4 Β. Καταστήματα μέλη μας (ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) έχουν λάβει νόµιµα άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής (συνημ. 2) καθώς έχουν προσκοµίσει στον οικείο Δήµο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνουν ότι η µουσική που αναπαράγουν στο κατάστηµά τους δεν ανήκει σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που έχουν διαθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος στους αντίστοιχους οργανισµούς (ΑΕΠΙ ή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ή GEA) (συνημ. 3), σύµφωνα µε την υπ' αριθ. πρωτ / διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (συνημ. 4), Αντίθετα, αναπαράγουν αποκλειστικά τα µουσικά έργα που τους παρέχει η εταιρία Θρεψιάδης Βασίλειος (The Mood Makers Διαφημιστικές Υπηρεσίες) με τον διακριτικό τίτλο El Radio µε έδρα την Βάρκιζα Αττικής, Ξενίου Διός 12 (στο εξής πάροχος ), τα οποία ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα σε δnµιουργσύς που έχουν συµβληθεί εγγράφως για την προώθηση των έργων τους µε τη συγκεκριµένη εταιρία-πάροχο (συνημ. 5), με την οποία ο Σύνδεσμός μας (ΠΑΣΚΕΔΙ) υπέγραψε ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ την 11 η Ιουλίου Συνεπώς, οι δnµιουργοί των µουσικών έργων τα οποία εκτελούνται δnμόσια στις επιχείρήσεις των μελών μας, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όπως είναι η "AEΠΙ" και "ΑYTOΔlAXEIPIΣH", ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ σε αυτούς. Αντίθετα, όλα τα δηµοσίως εκτελούµενα στα καταστήματα των μελών μας µουσικά κοµµάτια αποτελούν έργα, οι δηµιουργοί των οποίων έχουν µεταβιβάσει τα περιουσιακά δικαιώµατα που απορρέουν από το σύνολο των δηµιουργηµάτων τους στην εταιρία «πάροχος», η οποία παρέχει µουσικές συλλογές {µουσική χωρίς δικαιώµατα - non-copyright music} ανεξάρτητων συνθετών και παραγωγών των οποίων τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα δεν έχουν παραχωρηθεί σε καµία εισπρακτική εταιρεία ή οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ την επισυναπτόμενη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (συνημ. 3), ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ (συνημ. 6). Συνεπώς, η ΑΕΠΙ µε την σχετική αίτησή της, εντελώς παράνοµα, καταχρηστικά και αυθαίρετα, καταγγέλλει ψευδώς, ότι µεταξύ άλλων τα καταστήματα μέλη μας, ενώ στην πραγµατικότητα κάνουν αποκλειστικά χρήση µουσικών συνθέσεων οι οποίες

5 ανήκουν σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών τους δικαιωµάτων στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης όπως η "ΑΕΠΙ", εκτελούν δήθεν δηµόσια και γενικά χρησιµοποιούν και εκµεταλλεύονται το µουσικό ρεπερτόριο των πνευµατικών δηµιουργών - µελών της ΑΕΠΙ (Ελλήνων και Ξένων) για τους οποίους δηλώνει µε την αίτησή της, σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 ότι της έχουν µεταβιβάσει. τα δικαιώµατά τους στα πνευµατικά έργα αυτά. Κατά δε το άρθρο 55 παρ. 4 του Ν. 2121/1993: «Αν αµφισβητηθεί από το δικαιούχο ότι ορισμένο έργο, που περιεχόταν στη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και στη σύµβαση που καταρτiσθηκε µε το χρήσrη µε βάση τη δήλωση αυτή, ανήκε στην αρµοδιότητα του οργανισµού, ο οργαvισµός οφείλει να συντρέξει µε κάθε τρόπο τον αντισυμβαλλόμενό του χρήστη και ιδίως να παρέµβει στη σχετική δίκη. ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙ0ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΠΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΔlAΔΙΚAΣIA ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦOPΩN. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ειδικότερα. σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2121/1993 «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων», ο δηµιουργός του πνευµατικού έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι µουσικές συνθέσεις, ΜΠΟΡΕΙ να καταρτίζει συµβάσεις, µε τις οποίες αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο του και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα, οι οποίες µπορεί να είναι αποκλειστικές ή µη. Οι αποκλειστικές συµβάσεις παρέχουν στον προσβαλλόµενο το δικαίωµα να ασκεί εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύµβαση, κατ' αποκλεισµό οποιουδήποτε τρίτου. Οι συµβάσεις δε αυτές, κατά το άρθρο 14 του ίδιου νόµου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να καταρτίζονται εγγράφως, εκείνος δε που αποκτά το δικαίωµα εκµετάλλευσης είναι υποχρεωµένος µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό µε τον κατάλληλο τρόπο εκµετάλλευσης. Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 47 του Ν.2121/1993, οι παραγωγοί υλικών φορέων ήχου ή εικόνας έχουν δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύσουν την άµεση ή την έµµεση αναπαραγωγή και την θέση σε λειτουργία µε

6 µεταβίβαση κυριότητας, µε εκµίσθωση ή µε δηµόσιο δανεισµό των φορέων που έχουν παραγάγει. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Οργανισµό Πνευµατικnς Ιδιοκτπσίας (Ο.Π.Ι.): Η διαχείρηση και η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων µπορεί να γίνει είτε ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, είτε συλλογικά µέσα από τους Οργανισµούς Συλλoγικής Διαχείρισης (OΣΔ) και Προστασίας {ΟΣΠ) Οι ΟΣΔ αναλαµβάνουν βάσει µιας ειδικής σύµβασής της, ανάθεσης µε το δικαιούχο, τη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού του δικαιώµατος ή µέρους των περιουσιακών του εξουσιώv. Η ανάθεση της διαχείρισης είναι καταρχήν εκούσια, έγκειται δηλαδή στη βούληση του δικαιούχου. (Πηγή: Περαιτέρω και κατ' εφαρµογή των ανωτέρω, οι καλλιτέχνες / δηµιουργοί, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (αλλά και µε κανένα άλλο οργανισµό Διαχείρισης Πνευµατικών και Συγγενικών» Δικαιωµάτων), ούτε έχουν αναθέσει σε αυτούς την παραγωγή / αναπαραγωγή των µουσικών συνθέσεων τους σε υλικούς φορείς, δεν συνδέονται µε καµία έννοµη σχέση µε τους ανωτέρω οργανισµούς, η οποία θα έδιδε σε αυτούς τους οργανισµούς το δικαίωµα είσπραξης δικαιωµάτων ή αµοιβής, λόγω της δηµόσιας εκτέλεσης των έργων τους. Διευκρινίζουµε δε ότι η AEΠΙ εισπράττει δικαιώµατα δηµόσιας εκτέλεσης, ώστε να τα διανείµει στους δηµιουργούς καλλιτέχνες. Συνεπώς, όταν δεν έχει συµβληθεί µε τους εν λόγω καλλιτέχνες δεν δικαιούται να εισπράξει για λογαριασµό τους αµοιβή, την οποία θα πρέπει να τους διανείµει, διότι απλούστατα δεν είναι σε ισχύ ουδεµία έννοµη σχέση ή σύµβαση µεταξύ τους. από την οποία να πηγάζει τέτοιο δικαίωµα. Άραγε, σε ποιόν θα διανείµει η ΑΕΠΙ τα χρήµατα που εισπράττει για την εκµετάλλευση του περιουσιακού δικαιώµατος του καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει συµβληθεί µαζί της και δεν της έχει αναθέσει την διαχείριση των δικαιωµάτων του; Μετά ταύτα καθίσταται σαφές ότι όταν στην ΑΕΠΙ δεν έχει ανατεθεί δια συµβάσεως η αρµοδιότητα διαχείρισης των περιουσιακών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών / δημιουργών και η είσπραξη αμοιβής για την δημόσια εκτέλεση των έργων τους, ουδεμία.έννομη σχέση την συνδέει με τους ανωτέρω καλλιτέχνες και ουδέν δικαίωμα έχει η ΑΕΠΙ να απαιτεί την καταβολή αμοιβής για την διαχείριση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

7 Συνεπώς, Η ΑΕΠΙ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΝ ΓENEΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ, αλλά μόνο αυτούς που έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί της και συνεπώς, δικαιούται να εκμεταλλεύεται, να διαχειρίζεται και να εισπράττει αμοιβή ΜΟΝΟ για την εκπροσώπηση των συγκεκριμένων δικαιούχων καλλιτεχνών (και δισκογραφικών εταιριών) και όχι για το σύνολο των καλλιτεχνών. Γ. Εν προκειμένω, n ΑΕΠΙ, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τις αρμόδιες αρχές και να εκβιάσει τους επιχειρηματίες να κατα8άλουν τις εισφορές για πνευματικά δικαιώματα προς αυτή, χωρίς όμως αυτοί να έχουν κάνει χρήση των τραγουδιών για τα οποία οφείλονται πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ, ισχυρίζεται ψευδώς ότι δήθεν σύμφωνα με το Νόμο η άδεια της ΑΕΠΙ είναι γραπτή και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ όλων των χρήσεων που αναφέρει στις αιτήσεις της - καταγγελία της, ενώ όπως προαναφέρθηκε μεταξύ άλλων τα καταστήματα μέλη μας χρησιμοποιούν αποκλειστικά τραγούδια, των οποίων τα δικαιώματα έχουν μεταβιβασθεί στον πάροχο. τα οποία αφενός δεν προστατεύονται και δεν εκπροσωπούνται από την AEΠΙ και αφετέρου δεν απαιτείται έγγραφη άδεια της AEΠΙ για χορήγηση μουσικής άδειας από την αρμόδια δημοτική αρχή. Επειδή αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός για τη διαπίστωση των παραβάσεων του v. 2121/1993 είναι η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε) οι Αστυνομικές, Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές, οι οποίες μετά τη διαπίστωση παράβασης, ενημερώνουν τους δικαιούχους μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) (αρθρο.65α παρ. 4 ιδίου νόμου). Επειδή η ΑΕΠΙ δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των ελεγκτικών Μηχανισμών σε θέματα σχετικά με τη μουσική και τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του Ν. 2121/1993.

8 Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι διατάξεις των άρθρων 65Α και 66 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 65Α παρ. 4 του Ν. 3524/2007 ( ΦΕΚ ΑΙ 15/ ), καθώς, και από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α) άρθρο 65Α εδάφιο 4 της ΚΥΑ 10100/ Δ3Β/4020 ( ΦΕΚ Β' 1670/ ) αναφορικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου της εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 2121/1993. Επειδή στο άρθρο 4 του καταστατικού της ΑΕΠΙ παρ. ε ορίζεται «να ενεργεί (η ΑΕΠΙ) µε σύμπραξη της δηµόσιας αρχής τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα δηµόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει εάν οι πράξεις δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών». Επειδή η ΑΕΠΙ ΔΕΝ εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων- καλλιτεχνών, αλλά µόνο αυτούς που έχουν αναθέσει σε αυτήν την διαχείριση των περιουσιακών δικαιωµάτων τους, σε αντίθεση µε όσα εσφαλµένα υποστηρίζουν. Επειδή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2121/1993 «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων» ο δηµιουργός του πνευµατικού έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι µουσικές συνθέσεις, ΜΠΟΡΕΙ να καταρτίζει συµβάσεις. µε τις οποίες αναθέτει στον αντισυµβαλλόµενό του και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα, οι οποίες µπορεί να είναι αποκλειστικές ή µη. Επειδή οι καλλιτέχνες / δημιουργοί, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΠΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (αλλά και µε κανένα άλλο Οργανισµό Διαχείρισης Πνευµατικών και Συγγενικών Δικαιωµάτων), ούτε έχουν αναθέσει σε αυτούς την παραγωγή / αναπαραγωγή των µουσικών συνθέσεων τους σε υλικούς φορείς, ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η AMOΙΒHΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ. Επειδή οι. Επιχειρήσεις / καταστήµατα μέλη μας, στα οποία αναπαράγονται δηµόσια πνευµατικά έργα καλλιτεχνών, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν µεταβι8άσει στην ΑΕΠΙ τα δικαιώµατά τους, δεν οφείλουν να καταβάλλουν στην ΑΕΠΙ αµοιβή, ούτε βεβαίως να προµηθευτούν σχετική έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης, καθώς

9 δεν τίθεται θέμα παραβίασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε βεβαίως προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, οι οποίοι δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματα τους στην ΑΕΠΙ. Επειδή ο πρώτος εκ των αιτούντων, έχει συμβληθεί με τον πάροχο και παρέχει στα καταστήματα μέλη του (συνημ. 5) μουσικά προγράμματα που δεν ανήκουν σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους πού έχουν διαθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προμηθεύονται τα μέλη του νόμιμα άδεια μουσικής από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με το Νόμο και τη με υπ αριθμ. πρωτ / διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Επειδή ο πρώτος εκ των αιτούντων έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα το καταστατικό του να υποβάλλει την παρούσα καθότι διακυβεύονται άμεσα τα συμφέροντα των επαγγελματιών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης της Ελλάδας (συνημ. 7), πολλοί εκ των οποίων εγκαλούνται σε παράνομες και καταχρηστικές αιτήσεις της ΑΕΠΙ. Επειδή όλες οι αιτήσεις καταγγελίες της AEΠΙ είναι ψευδείς, καταχρηστικές, παράνομες, αυθαίρετες, νόμω και ουσία αβάσιμες. Eπειδή από καμία έκθεση ελέγχου από δημόσια αρχή ή από αστυνομικό, λιμενικό ή τελωνειακό όργανο, από την οποία να διαπιστώνεται κάποια παράβαση, δεν προκύπτει ότι πράγματι τα καταστήματα μέλη μας έχουν εκτελέσει. δημόσια τραγούδια που προστατεύονται από την ΑΕΠΙ ή ότι έχουν προβεί σε οποιαδήποτε παράβαση του Ν. 2121/ ,:' ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΕΠΙ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ BEBAIΩΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΠΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣIΕΣ APXEΣ. Επειδή η ΑΕΠΙ ζητάει αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων στα καταστήματα μέλη μας, για τα οποία έργα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ώστε οι τελευταίοι να ΜΗΝ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΘΕΣΕΙ τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τα εν λόγω έργα. Επειδή οι δημιουργοί των μουσικών έργων, τα οποία εκτελούνται δημόσια στα καταστήματα μέλη μας και για τα οποία η ΑΕΠΙ αιτείται αμοιβή ως φερόμενη να έχει εξουσία εκπροσώπησής των εν λόγω δημιουργών, ΕΧΟΥΝ

10 ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΕΝ ΟΛΩ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ. Επειδή κατά το άρθρο 55 παρ. 4 του Ν. 2121/1993: «Αν αµφισβητηθεl από το δικαιούχο ότι ορισµένο έργο, που περιεχόταν στη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και στη σύµβαση που καταρτίσθηκε µε το χρήστη µε βάση τη δήλωση αυτή, ανήκε στην αρµοδιότητα του οργανισµού, ο οργανισµός οφείλει να συντρέξει µε κάθε τρόπο τον αvτισυµβαλλόµενό του χρήστη και ιδίως να παρέμβει στη σχετική δίκη, ΑΝ AΠΟΔEIXΘEI ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΑΝΉΚΕ ΣΤΗΝ APMOΔIOTHΤA ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, Ο OPΓANlΣMOΣ ΕΚΤΟΣ ΆΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΦΕΙΛEl ΝΑ AΠOZHMIΩΣEl ΤΟΝ ANTΙΣYMBAΛΛOMENO ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ EΚΔΙΚAZETAI ΚΑΤΑ ΤΗΝ EIΔlΚΗ ΔIAΔΙΚAΣΙΑ ΤΩΝ EPΓΑTlΚΩΝ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ», ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να διερευνήσετε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αρµοδιότητάς σας και να προβείτε σε κάθε ενέργεια και να λάβετε κάθε µέτρο προκειµένου να επιτευχθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις της εταιρίας µε την επωνυµία AEΠΙ Α.Ε. και των νοµίµων εκπροσώπων της δυνάµει των τιθεµένων στην παρούσα πραγµατικών περιστατικών. Θεσσαλονίκη 26 Φεβρουαρίου 2015 Οι Αιτούντες Νίκη Κωνσταντίνου Πρόεδρος Ηλίας Καλιώρας Γεν. Γραμματέας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα)

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Με ενσωµάτωση των τροποποιήσεων. (ΦΕΚ 84/2000, ΦΕΚ 109 Α /2001), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 73/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 28.08.2015, ώρα 13.00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 28.08.2015, ώρα 13.00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1724 Θεσσαλονίκη, 04.08.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Στην Παλλήνη σήμερα την...-...-2012 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός μεν της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Του Γιώργου Κόκκα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Invest in Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4281/2014] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ:.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ:. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ:. Στην. (τόπος υπογραφής) σήμερα στις.. (ημερομηνία υπογραφής) του έτους.., ημέρα και στο συμβολαιογραφείο μου που

Διαβάστε περισσότερα