Πίνακας Περιεχοµένων. Πρόλογος Περίληψη.. 2. Εισαγωγή Θεωρητικό µέρος Ερευνητικό µέρος Συµπεράσµατα προτάσεις...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχοµένων. Πρόλογος... 1. Περίληψη.. 2. Εισαγωγή...3-4. Θεωρητικό µέρος..5-7. Ερευνητικό µέρος...8-22. Συµπεράσµατα προτάσεις..."

Transcript

1 Τίτλος εργασίας : Οι µουσικές προτιµήσεις των νέων ηλικίας ετών και η σχέση τους µε τη µουσική Του µαθητή Χαράλαµπου Παυλόπουλου Για το µάθηµα της τεχνολογίας Σχολικό έτος Β τετραµήνου

2 1

3 Πίνακας Περιεχοµένων Πρόλογος... 1 Περίληψη.. 2 Εισαγωγή Παρουσίαση. Υπόθεση, Μεθοδολογία, Σκοπός της έρευνας...3 Σκοπός της έρευνας, Παράγοντες που δεν την επηρεάζουν, Όρια της έρευνας. 4 Θεωρητικό µέρος..5-7 Γενικά στοιχεία Μουσικά είδη Επιδράσεις της µουσικής..7 Ερευνητικό µέρος Χρονοδιάγραµµα εργασιών, κατάλογος υλικών και µέσων, περιγραφή έρευνας 8-9 Πίνακας παρατηρήσεων ανάλυση αποτελεσµάτων 1-22 Συµπεράσµατα προτάσεις Συµπεράσµατα...23 Προτάσεις...24 Βιβλιογραφία

4 Πρόλογος Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Κας Τοπογλίδη και εντάσσεται στα πλαίσια του µαθήµατος της Τεχνολογίας Α Λυκείου. Στην Εισαγωγή αναφέρονται οι µεταβλητές που µελετήθηκαν στην έρευνα, η οριοθέτηση, η υπόθεση, η µεθοδολογία, ο σκοπός της και παράγοντες που δεν την επηρεάζουν, καθώς και τα όριά της. Το θεωρητικό µέρος περιλαµβάνει γενικά στοιχεία σχετικά µε τη µουσική µέσα στο πέρασµα του χρόνου, ορισµούς εννοιών και το εποπτικό υλικό της έρευνας. Το Ερευνητικό µέρος περιέχει το χρονοδιάγραµµα εργασίας, κατάλογο υλικών και µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, περιγραφή της διεξαγωγής της έρευνας και πίνακας παρατηρήσεων. Για τη συµβολή τους στην διεκπεραίωση της έρευνας, ευχαριστώ τους µαθητές της Α Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του 4 ου Γ.Ε.Λ. Κορυδαλλού για τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν, αλλά και την καθηγήτριά µας Ε. Τοπογλίδη για τη βοήθειά της. 3

5 Περίληψη Η έρευνα αφορά τους νέους ηλικίας ετών και τις µουσικές τους προτιµήσεις, καθώς και το πώς αλλά και το γιατί ασχολούνται µε τη µουσική. Πραγµατοποιήθηκε µε δηµοσκόπηση. Σκοπός της είναι η καταγραφή των διαφορετικών προτιµήσεων των νέων και τους τρόπους µε τους οποίους ασχολούνται µε αυτή. Παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε τα επικρατέστερα στις προτιµήσεις µουσικά είδη (ροκ, ποπ, ραπ). Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα οι υποθέσεις της έρευνας επαληθεύτηκαν, δηλαδή πράγµατι κυριαρχούν ορισµένα µόνο είδη, ένα µεγάλο ποσοστό δεν ασχολείται µε κάποιο µουσικό όργανο, σχεδόν οι µισοί αφιερώνουν πάνω από δυο ώρες και περίπου όλοι αποκτούν τα κοµµάτια που θέλουν ελεύθερα από το διαδίκτυο. 4

6 Εισαγωγή Οριοθέτηση Ερευνήθηκαν οι µουσικές προτιµήσεις των νέων ηλικίας ετών και η σχέση που έχουν µε τη µουσική, δηλαδή οι ώρες που αφιερώνουν στην ακρόαση µουσικής, τους λόγους για τους οποίους την ακούν και το αν ασχολούνται οι ίδιοι µε κάποιο µουσικό όργανο. Επιπλέον, ερευνήθηκε ο τρόπος ενηµέρωσής τους και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν στην επιλογή της µουσικής που ακούν. Μεταβλητές Εξαρτηµένη µεταβλητή αποτελούν οι νέοι ηλικίας ετών, ενώ ανεξάρτητη οι µουσικές προτιµήσεις και η σχέση που έχουν µε τη µουσική (δλδ ώρες και λόγοι ακρόασης, µουσικά όργανα, ενηµέρωση, παράγοντες που τους επηρεάζουν). Υπόθεση Αναµένεται να υπάρχουν συγκεκριµένα είδη µουσικής που θα είναι περισσότερο αρεστά στους νέους, οι οποίοι ακολουθούν τις τάσεις των συνοµηλίκων τους, καθώς και ότι ένα µεγάλο ποσοστό δεν θα ασχολείται µε κάποιο µουσικό όργανο. Επιπροσθέτως, αναµένεται ότι οι περισσότεροι θα αφιερώνουν πάνω από δυο ώρες ηµερησίως στην ενασχόληση µε τη µουσική και ότι τέλος, η πλειονότητα των νέων προµηθεύεται τα τραγούδια/cd ελεύθερα από το διαδίκτυο. Μεθοδολογία Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου που µοιράστηκε και συµπληρώθηκε από µαθητές της Α Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του 4ου Γ.Ε.Λ. Κορυδαλλού, τα οποία επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια του excel. 5

7 Σκοπός της έρευνας Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των µουσικών προτιµήσεων των νέων, οι οποίες είναι ενδεικτικές της ψυχολογίας και των απόψεων που διαµορφώνουν κατά την πιο κρίσιµη ηλικία τους, την εφηβεία. Αυτό συµβαίνει διότι τα διαφορετικά είδη µουσικής αντικατοπτρίζουν τα αισθήµατα και τις αντιλήψεις διαφορετικών ειδών ανθρώπων ή τα πρότυπά τους. Συνεπώς µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τα προβλήµατα, τις ανησυχίες και τις σκέψεις τους. Επιπροσθέτως, µπορούµε να καταλάβουµε το πόσο δυνατός είναι ο δεσµός τους µέσα από τις ώρες τις οποίες αφιερώνουν και το αν οι ίδιοι µαθαίνουν κάποιο µουσικό όργανο για να καλλιεργήσουν τη δηµιουργικότητά τους. Αυτό που µου έδωσε το έναυσµα να διεξάγω αυτή την έρευνα είναι όχι µόνο το να έχω µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τις µουσικές προτιµήσεις των συνοµηλίκων µου αλλά και η περιέργεια που µε ωθεί στο να βρω απάντηση σε ερωτήµατα όπως : «Οι νέοι σήµερα έχουν κοινές προτιµήσεις στη µουσική;» «Πώς ενηµερώνονται;» «Για ποιους λόγους ακούν µουσική;» «Έχουν κάποια ενεργητική σχέση µε τη µουσική;» Παράγοντες που δε επηρεάζουν τα αποτελέσµατά της Παράγοντας που δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα της έρευνας αποτελεί η ηλικία των ερωτηθέντων εφόσον στοχεύει το σύνολο των εφήβων της Α Λυκείου. Όρια της έρευνας Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενδέχεται να είναι ανακριβή δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός τυχαίου δείγµατος από πολλές διαφορετικές περιοχές, συνεπώς το δείγµα θα παρουσιάζει οµοιογένεια σε ορισµένα χαρακτηριστικά του αφού το σύνολό του αποτελείται από µαθητές της Α Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του 4 ου Γ.Ε.Λ. Κορυδαλλού. 6

8 Θεωρητικό µέρος Ιστορική αναδροµή γενικά στοιχεία Η µουσική και το τραγούδι συνοδεύουν την ανθρώπινη ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πέρα από την πολιτιστική τους αξία, αποτελούν και µία µορφή έκφρασης των ανθρώπινων συναισθηµάτων. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να ακούν µουσική και τραγούδια µόνο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που είχαν ιδιαίτερη σηµασία για αυτούς (γιορτές, κοινωνικά γεγονότα ευχάριστα ή δυσάρεστα, κλπ). Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αποκτήσαµε τη δυνατότητα να επιλέγουµε τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο ακούµε µουσική. Ακόµα έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε το κατάλληλο είδος της µουσικής που θα ακούσουµε ανάλογα µε το πώς αισθανόµαστε ή µε τη διάθεσή µας. Η συνεχής βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισµού ο οποίος είναι διαθέσιµος στους νέους, όπως συσκευές αναπαραγωγής ήχου, καθιστούν πιο εύκολη την ενασχόληση µε τη µουσική, όπως και η εύκολη πρόσβαση που δίνει το διαδίκτυο και η µεγάλη ποικιλία ειδών η οποία προσφέρεται διευρύνουν τις επιλογές του νέου ως προς την διαµόρφωση των προτιµήσεών του. Μουσικά είδη Ένα ευρέως διαδεδοµένο είδος µουσικής στους νέους αποτελεί η Rap. Η Rap (rap) είναι κυρίως αφροαµερικανικό µουσικό είδος που ξεκίνησε να γνωρίζει άνθιση στα τέλη της δεκαετίας του 197. Έχει τις ρίζες της στην αφρικανική µουσική η οποία µεταφέρθηκε µε τη βίαιη εκδούλευση και µετέπειτα µετακίνηση τους οι µαύροι στην Αµερική. Πήρε το όνοµά της από το αγγλικό ρήµα rap [=χτυπώ]. Πρόκειται για είδος που δίνει έµφαση στους στίχους (ρίµες) και στο περιεχόµενο αυτών και η µουσική συνήθως είναι συνοδευτική και δευτερεύουσας µέριµνας, χαρακτηριστική είναι η απουσία συνοδείας µουσικών οργάνων και η παραγωγή ήχου από µηχανήµατα όπως π.χ η/υ. Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην καθηµερινή έκφραση(freestyle) αλλά επεξεργασµένοι στις παραγωγές, δεν τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται µε ιδιαίτερο, ρυθµικό, τρόπο ενώ η µουσική δανείζεται στοιχεία από τη soul, τη τζαζ όσο και από άλλα ποικίλα µουσικά ρεύµατα. Οι στίχοι, οι οποίοι έχουν µεγάλη έκταση και 7

9 ποσότητα, εκφράζουν κατά κανόνα καθηµερινά βιώµατα και εµπειρίες, ενώ σε τραγούδια ορισµένων καλλιτεχνών αποκτούν πολιτική προέκταση κυριότατα ανατρεπτική, ρηξικέλευθη όσο και καυστική αφού πηγή της µουσικής αυτής είναι τα γκέτο των περιθωριοποιηµένων µαύρων των Ηνωµένων Πολιτειών ενώ δεν απουσιάζει επίσης η λυρικότητα και η ποιητική πνοή από ορισµένους καλλιτέχνες και συγκροτήµατα. Άλλο ένα δηµοφιλές είδος αποτελεί η pop, η οποία πήρε το όνοµά της µόλις στα µέσα του περασµένου αιώνα. Έχει ένα βασικό ρυθµικό στοιχείο και µελωδίες ενώ κάποιες φορές υπάρχει και ενορχήστρωση ή ακόµα και χορωδίες. Συνήθως έχουν µικρή διάρκεια τα τραγούδια αυτού του είδους και κύριο θέµα τους είναι βιώµατα της καθηµερινής ζωής, η αγάπη και ο έρωτας. Άλλο δηµοφιλές είδος αποτελεί η ροκ. Ο όρος ροκ στη µουσική, χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock and roll. Η µουσική ροκ (rock) στο σύνολό της, αποτελεί ένα είδος δηµοφιλούς µουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθµό και από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική µελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό µπάσο και ντραµς. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ. Εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 195 στην Αµερική και είχε ως βάση την τεχνοτροπία του Rhythm and Blues και το ρυθµό του rock and roll των αφροαµερικάνικων κοινοτήτων των Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και το rockabilly, που στην ουσία ήταν η έκφραση των λευκών µέσω των προαναφερθέντων ειδών αφροαµερικανικής προέλευσης. Συνεισφορά στον ήχο που πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκ, θεωρείται ότι είχε και η country µουσική. Αυτή, είχε στοιχεία µπλουζ και βασιζόταν στα παραδοσιακά είδη µουσικής των κατοίκων των ΗΠΑ και ήταν πολύ δηµοφιλής, κυρίως µεταξύ των λευκών και στο Νότο. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες της ροκ τώρα πια εκτός από τις προαναφερθείσες, π.χ Punk ροκ. 8

10 Επιδράσεις της µουσικής Πριν από µερικά χρόνια είχε κυκλοφορήσει και είχε κάνει πάταγο το περίφηµο βιβλίο The Mozart Effect του Ντον Κάµπελ, στο οποίο συνοψίζονταν στοιχεία ερευνών από όλο τον κόσµο πάνω στα ευεργετικά αποτελέσµατα της ακρόασης ορισµένων ειδών µουσικής, µε πρώτες τις συνθέσεις του Μότσαρτ. Σύµφωνα µε αυτά, η µουσική: *Βελτιώνει την επίδοση σε διάφορα τεστ. *Ελαττώνει τον απαιτούµενο χρόνο εκµάθησης. *Ενοποιεί τα δυο ηµισφαίρια του εγκεφάλου για αποτελεσµατικότερη µάθηση. *Ηρεµεί τα υπερκινητικά παιδιά. *Μειώνει τα λάθη κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της µελέτης. *Βελτιώνει τη δηµιουργικότητα και τη διαύγεια. *Επιταχύνει την ανάρρωση από ασθένειες ή ατυχήµατα. *Αυξάνει το δείκτη νοηµοσύνης κατά 9 µονάδες παροδικά(σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια). Εγκλωβισµένοι σε ένα σκληρό καθηµερινό πρόγραµµα, φορτωµένοι µε δεκάδες υποχρεώσεις είτε γιατί το σύστηµα της εκπαίδευσης το επιβάλλει, είτε γιατί η κοινωνική καταξίωση το θέλει, οι έφηβοι ζητούν απεγνωσµένα: ελεύθερο χρόνο, ψυχολογική ηρεµία, παράθυρα επικοινωνίας, έκφρασης και δηµιουργίας. Αυτό µπορεί να τους το δώσει η µουσική και τα διάφορα της ρεύµατα µέσα από τις ιδέες και αντιλήψεις που εκφράζει το καθένα. 9

11 Ερευνητικό µέρος Χρονοδιάγραµµα εργασιών Ερωτηµατολόγιο (σύνταξη) Ερωτηµατολόγιο (καταµέτρηση) Θεωρητικό µέρος Ερευνητικό µέρος Τίτλος Πρόλογος Εισαγωγή 1 Χ Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ 5 Χ 6 Χ Χ 7 Χ 8 Χ Χ 9 Χ 1 Χ 11 Χ 12 Χ 13 Χ 14 Χ 15 Χ Κατάλογος υλικών και µέσων Χρησιµοποιήθηκαν: τετράδιο για σηµειώσεις, ηλεκτρονικός υπολογιστής (excel) για τη δηµιουργία διαγραµµάτων και εκτυπωτής για την ολοκλήρωση της εργασίας που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου: Ερωτηµατολόγιο : Οι µουσικές προτιµήσεις των νέων και η σχέση τους µε τη µουσική. 1. Ηλικία : 2. Φύλο : Αγόρι Κορίτσι 3. Ακούτε µουσική στον ελεύθερό σας χρόνο; Ναι Όχι 4. Αν ναι, πόσο συχνά; -1 ώρα τη µέρα 1-2 ώρες τη µέρα πάνω από 2 5. Ποιο είναι το αγαπηµένο σας είδος; (έως 3 είδη) 1

12 6. Αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό συγκρότηµα/καλλιτέχνη του κάθε είδους : 7. Προτιµάτε ελληνικά ή ξένα τραγούδια; Ελληνικά Ξένα Και τα δυο 8. Ένα τραγούδι το επιλέγετε µε βάση : τη µουσική του τα λόγια και τα δυο πότε το ένα πότε το άλλο 9. Με ποιον τρόπο ενηµερώνεστε περισσότερο;(έως 3 επιλογές) Από : Φίλους Ραδιοφωνικές εκποµπές Τηλεοπτικές εκποµπές Περιοδικά ιαδίκτυο 1. Πότε και για ποιους κυρίως λόγους ακούτε µουσική; 11. Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι προτιµήσεις σας; Φιλικό περιβάλλον Οικογένεια Τίποτα Άλλο : Ασχολείστε οι ίδιοι µε κάποιο µουσικό όργανο; Ναι Όχι Αν ναι, τότε ποιο; 13. Με ποιους τρόπους αποκτάτε τα τραγούδια που σας ενδιαφέρουν; ιαδίκτυο (ελεύθερο κατέβασµα) ιαδίκτυο (αγορά) Μουσικό κατάστηµα Από φίλους Άλλο.. Ευχαριστώ για το χρόνο σας! Εκτέλεση της έρευνας Μοιράστηκαν τα ερωτηµατολόγια και µετά τη συγκοµιδή τους έγινε η καταµέτρηση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη στατιστικών πινάκων µε τη βοήθεια του excel. 11

13 Πίνακας Παρατηρήσεων - Ανάλυση αποτελεσµάτων 1. Η µουσική στον ελεύθερο χρόνο Παρατηρήθηκε ότι όλοι οι ερωτηθέντες ακούνε µουσική στον ελεύθερό τους χρόνο, µε διαφοροποιήσεις στο χρόνο που αφιερώνει ο καθένας για το σκοπό αυτό καθηµερινά. 1.Α Ώρες ενασχόλησης µε τη µουσική Σύµφωνα µε το διάγραµµα 1.Α.1 ένα µεγάλο µέρος των νέων (45,88%) της Α Λυκείου ακούει µουσική στον ελεύθερό του χρόνο για περισσότερες από δυο ώρες τη µέρα. Λιγότεροι (31,76%), ακούν µια δυο ώρες και ακόµα λιγότεροι (22,35%) κάτω από µια ώρα. Ώρες ενασχόλησης ,88 Ποσοστό ,35 31,76-1 ώρες 1-2 ώρες >2 ώρες ιάγραµµα 1.Α.1: Ώρες ενασχόλησης µε τη µουσική. Περαιτέρω ανάλυση σε σχέση µε τα φύλλα φαίνεται τον πίνακα 1.Α.2, σύµφωνα µε τον οποίο, ενώ υπάρχει µια ισορροπία σε αγόρια και κορίτσια που ακούν από µια έως δυο ώρες -31,43% και 32% αντίστοιχα- παρατηρείται µεγάλη διαφορά στα άτοµα που 12

14 ακούν -1 ώρες και περισσότερες από δυο, καθώς τα αγόρια υπερτερούν των κοριτσιών στην πρώτη περίπτωση µε 34,29% έναντι 14% αντίστοιχα. Το αντίθετο συµβαίνει για όσους ακούν πάνω από δυο ώρες, αφού τα κορίτσια (54%) είναι περισσότερα από τα αγόρια (34,29%). Τέλος, γενικά υπάρχει µια ισοµερής κατανοµή των αγοριών σε αντίθεση µε τα κορίτσια. Ώρες ενασχόλησης ανα φύλο , ,43 34,29 3 κορίτσια αγόρια ώρες 1-2 ώρες >2 ώρες ιάγραµµα 1.Α.2: Ώρες ενασχόλησης µε τη µουσική ανά φύλλο. 2. Μουσικό Είδος προτίµησης Μελετώντας το διάγραµµα 2.1 µπορούµε να εντοπίσουµε τρία µουσικά είδη που κυριαρχούν στις προτιµήσεις των νέων: η ροκ (37,65%), η rap (34,12%) και η pop (31,76%). Έπειτα ακολουθούν τα λαϊκά (21,18%), η metal (1,59%), το έντεχνο (9,41%), και η R&B (8,24%). Ενώ ποσοστά κατώτερα του 5% σηµειώνουν τα ακόλουθα: jazz, punk, latin, techno-trance, house και κλασσική. Το σχετικά µικρό µέγεθος του δείγµατος δε µπορεί να µας βοηθήσει για την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων για τις λιγότερο γνωστές µουσικές φόρµες. 13

15 Μουσικές προτιµήσεις 4 37, ,12 31, ,24 1,59 9,41 21,18 5 ροκ rap pop 2,35 jazz r&b punk 3,53 3,53 dance 2,35 latin metal techno-trance 2,35 1,18 1,18 house κλασσική έντεχνο λαικά ιάγραµµα 2.1: Μουσικές προτιµήσεις των νέων. Σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλλα εντοπίζονται, σύµφωνα µε το διάγραµµα 2.2, στην Pop, τη metal και τα λαϊκά. Τα κορίτσια προτιµούν περισσότερο από τα αγόρια την pop, 42% και 17,14% αντίστοιχα, όπως και τα λαϊκά, 26% έναντι 14,2% των αγοριών. Σε αντίθεση τα αγόρια υπερτερούν όσον αφορά τη metal µε 2% έναντι 4% των κοριτσιών. Επιπροσθέτως, στα είδη µικρότερης προτίµησης (π.χ jazz, punk, latin, κλασσική) τα κορίτσια δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση σε σχέση µε τα µηδαµινά ποσοστά που παρουσιάζουν τα αγόρια. Μουσικές προτιµήσεις ανα φύλο , , ,14 2, 26 14,29 κορίτσια αγόρια , , ,71 1 8,57,,, 2,86 2, ροκ rap pop jazz r&b punk dance latin metal techno-trance house κλασσική έντεχνο λαικά ιάγραµµα 2.2: Μουσικές προτιµήσεις των νέων ανά φύλο. 14

16 3. Προτιµώµενη γλώσσα Στο διάγραµµα 3.1 δεν παρατηρείται ιδιαίτερη προτίµηση ανάµεσα σε ελληνικά και ξένα τραγούδια καθώς το 52,94% ακούει και τα δυο, ενώ το 28,24% επιλέγει τα ξένα και ένα 18,82% µόνο ελληνικά. Γλώσσα προτίµησης 6 52, , ,82 1 ελληνικά ξένα και τα δυο ιάγραµµα 3.1: Γλώσσα προτίµησης Γλώσσα προτίµησης ανά φύλο , , ,57 κορίτσια αγόρια ελληνικά ξένα και τα δυο ιάγραµµα 3.2: Γλώσσα προτίµησης ανά φύλο. 15

17 Σηµαντική διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν υφίσταται, αν και είναι περισσότερα τα κορίτσια που ακούν και ελληνικά και ξένα (58%) σε σχέση µε τα αγόρια (45,71%), τα οποία προτιµούν σε µεγαλύτερο ποσοστό τα ελληνικά, 25,71% έναντι 14% των κοριτσιών. Οµοιογένεια υπάρχει στην επιλογή ξένων τραγουδιών, 28% για τα κορίτσια και 28,57% για τα αγόρια (διάγραµµα 3.2). 4. Τρόπος επιλογής τραγουδιών Στο διάγραµµα 4.1 παρατηρείται ότι για να επιλέξουν τα κοµµάτια που ακούνε οι νέοι βασίζονται και στα λόγια και στη µουσική (58.82%) ή πότε το ένα και πότε το άλλο (31,76%). Ελάχιστοι είναι εκείνοι που βασίζονται µόνο σε ένα από αυτά για να επιλέξουν τα τραγούδια που ακούνε: µουσική (7,6%), λόγια (2,35%). Κριτήριο επιλογής , , ,6 2,35 µουσική λόγια και τα δυο ένα από τα 2 κάθε φορά ιάγραµµα 4.1: Κριτήριο επιλογής τραγουδιών. Στο διάγραµµα 4.2 παρατηρείται διαφοροποίηση στα κριτήρια αγοριών κοριτσιών Το 65,71% των αγοριών έχουν ως κριτήριο και τα λόγια και τη µουσική έναντι του 54% των κοριτσιών. 16

18 Κριτήριο επιλογής ανά φύλο 7 65, ,71 κορίτσια αγόρια ,71 2 2,86 µουσική λόγια και τα δυο ένα από τα 2 κάθε φορά ιάγραµµα 4.2: Κριτήριο επιλογής τραγουδιών ανά φύλο. 5. Τρόποι ενηµέρωσης Στο διάγραµµα 5.1 µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι νέοι χρησιµοποιούν συχνά το ραδιόφωνο (54,12%) για την ενηµέρωσή τους, ενώ και το διαδίκτυο είναι ευρέως διαδεδοµένο (49,41%). Παράλληλα οι νέοι αλληλοενηµερώνονται σε µεγάλο βαθµό (5,59%). Λιγότερη απήχηση γνωρίζουν η τηλεόραση µε 23,53% και τα περιοδικά µε 17,65%. Τρόπος ενηµέρωσης 6 5 5,59 54,12 49, , ,65 1 φίλοι ραδιόφωνο τηλεόραση περιοδικά διαδίκτυο ιάγραµµα 5.1: Τρόποι ενηµέρωσης των νέων. 17

19 Από το διάγραµµα 5.2 µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι τα αγόρια δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στην ενηµέρωση σχετικά µε τη µουσική µέσω του διαδικτύου (71,43%) σε αντίθεση µε τα κορίτσια (34%). Από την άλλη µεριά τα κορίτσια προτιµούν τα περιοδικά (26%) ενώ τα αγόρια όχι και τόσο (5,71%). Το ραδιόφωνο τείνει να προτιµάται περισσότερο από τα κορίτσια σε ποσοστό 62% έναντι 42,68% των αγοριών. Και για τα δυο φύλα σηµαντικό ποσοστό καταλαµβάνουν οι φίλοι -5% για τα κορίτσια και 51,4% τα αγόρια- ενώ µικρότερο η τηλεόραση µε 24% των κοριτσιών και 22,86% των αγοριών αντίστοιχα. Τρόπος ενηµέρωσης ανά φύλο , ,43 42, , κορίτσια αγόρια 2 1 5,71 φίλοι ραδιόφωνο τηλεόραση περιοδικά διαδίκτυο ιάγραµµα 5.2: Τρόποι ενηµέρωσης ανά φύλο. 6. Λόγοι ενασχόλησης µε τη µουσική Ο κυριότερος λόγος ενασχόλησης των νέων µε τη µουσική αποδεικνύεται ότι είναι η χαλάρωση/ξεκούραση καθώς εµφανίζει ένα ποσοστό 6% στις απαντήσεις που δόθηκαν (διάγραµµα 6.1). εύτερη στη σειρά έρχεται η ψυχαγωγία µε 44,71% και τρίτη η αγαπηµένη ασχολία/χόµπι, 31,76%, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν έχουν κάποιο συγκεκριµένο λόγο για να ακούσουν µουσική (7,6%). 18

20 Λόγος ενασχόλησης 7 6 6, 5 44, , ,6 χαλάρωση διασκέδαση αγαπηµένη ασχολία τίποτα ιάγραµµα 6.1: Λόγοι ενασχόλησης των νέων µε τη µουσική. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 6.2 υπάρχει οµοιογένεια στους λόγους για τους οποίους τα αγόρια και τα κορίτσια ακούν µουσική, µε µόνη διαφοροποίηση το γεγονός ότι η ενασχόληση µε τη µουσική αποτελεί αγαπηµένη ασχολία για τα κορίτσια (38%) ενώ όχι τόσο για τα αγόρια (22,86%). Λόγος ενασχόλησης ανά φύλο , , ,86 κορίτσια αγόρια ,57 χαλάρωση διασκέδαση αγαπηµένη ασχολία τίποτα ιάγραµµα 6.2: Λόγοι ενασχόλησης των νέων µε τη µουσική ανά φύλο. 19

21 7. Επιρροή στον τοµέα των προτιµήσεων Το διάγραµµα 7.1 δείχνει ότι οι περισσότεροι νέοι (56,47%) δεν επηρεάζονται από κάποιον παράγοντα. Ένα ποσοστό 35,29% επηρεάζεται από το φιλικό του περιβάλλον και ακόµα λιγότεροι (16,47%) από την οικογένεια. Επιρροή 6 56, , ,47 1 φίλοι οικογένεια τίποτα ιάγραµµα 7.1: Επιρροή στον τοµέα των προτιµήσεων. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις επιρροές που δέχονται τα δυο φύλα (διάγραµµα 7.2). Επιρροή ανά φύλο , ,14 κορίτσια αγόρια 1 φίλοι οικογένεια τίποτα ιάγραµµα 7.2: Επιρροή στον τοµέα των προτιµήσεων ανά φύλο. 2

22 8. Τρόπος απόκτησης τραγουδιών Ευρέως διαδεδοµένο ανάµεσα στους νέους είναι το ελεύθερο κατέβασµα µέσω του διαδικτύου, καθώς χρησιµοποιείται από ένα ποσοστό 87,6%. Ένα µεγάλο µέρος (51,76%) των νέων αποκτούν τα κοµµάτια που τους ενδιαφέρουν από φίλους. Μόνο ένα 9,41% αγοράζει από κατάστηµα και µόλις 1,18% από το διαδίκτυο (διάγραµµα 8.1). Τρόπος απόκτησης , , ελεύθερο κατέβασµα 1,18 αγορά µέσω διαδικτύου 9,41 1,18 κατάστηµα φίλοι άλλο ιάγραµµα 8.1: Τρόπος απόκτησης τραγουδιών. Σχεδόν όλα τα αγόρια (94,29%) χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να κατεβάσουν ελεύθερα τα κοµµάτια που θέλουν, ενώ το ίδιο κάνουν και τα περισσότερα κορίτσια (82%). Από µουσικά καταστήµατα τείνουν να αγοράζουν περισσότερο τα κορίτσια σε ένα ποσοστό 14% έναντι 2,86% των αγοριών (διάγραµµα 8.2). 21

23 Τρόπος απόκτησης ανά φύλο 1 94, ,29 κορίτσια αγόρια ελεύθερο κατέβασµα 2,86 αγορά µέσω διαδικτύου 2,86 2,86 κατάστηµα φίλοι άλλο ιάγραµµα 8.2: Τρόπος απόκτησης τραγουδιών ανά φύλο. 22

24 9. Μουσικά όργανα Στο διάγραµµα 9.1 µπορούµε να δούµε ότι δεν είναι πολλοί οι νέοι που παίζουν κάποιο µουσικό όργανο, αφού το 69,41% του δείγµατος δεν ασχολείται. Κυριαρχούν στις προτιµήσεις το πιάνο/αρµόνιο (15,29%) και η κιθάρα (9,41%). Υπάρχουν και όργανα όπως µπουζούκι, λύρα, βιολί και drums που συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω του 5%. Βέβαια, το µικρό µέγεθος του δείγµατος δε µπορεί να µας δώσει αξιόπιστες ενδείξεις για τα λιγότερο προτιµώµενα µουσικά όργανα. Μουσικό όργανο , ,29 9,41 1,18 2,35 1,18 1,18 κανένα κιθάρα πιάνο/αρµόνιο drums µπουζούκι βιολί λύρα ιάγραµµα 9.1: Μουσικά όργανα που παίζουν οι νέοι. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 9.2 είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των κοριτσιών που δεν παίζουν κάποιο όργανο σε σχέση µε τα αγόρια, 76% έναντι 6% αντίστοιχα. Τα αγόρια προτιµούν περισσότερο την κιθάρα (17,14%). Στα υπόλοιπα όργανα δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές. 23

25 Μουσικό όργανο κορίτσια αγόρια 2 17, ,29 1 5,71 4 2, κανένα κιθάρα πιάνο/αρµόνιο drums µπουζούκι βιολί λύρα ιάγραµµα 9.2: Μουσικά όργανα ανά φύλο. 24

26 Συµπεράσµατα Προτάσεις Κατάλογος συµπερασµάτων : Είναι εµφανές ότι ένα µεγάλο µέρος των νέων (45,88%) ασχολείται για παραπάνω από δυο ώρες µε τη µουσική, εποµένως αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητάς τους. Πιθανόν αυτό συµβαίνει επειδή το 6% ακούει µουσική για να χαλαρώσει και το 44,71% για να διασκεδάσει, κάτι που χρειάζονται οι νέοι λόγω του βεβαρηµένου προγράµµατός τους. Παρατηρείται ότι τα κορίτσια που αφιερώνουν πολλές ώρες είναι περισσότερα από τα αγόρια, 54% έναντι 34,29%. Τα κυριότερα µουσικά ρεύµατα που επικρατούν είναι η ροκ (37,65%), η ραπ (34,12%) και η ποπ (31,76%), η ροκ αποτελεί ένα είδος που βοηθά στην εκτόνωση, η ραπ είναι δηµοφιλής για τη ρυθµικότητα της και τους στίχους, συχνά εµπνευσµένοι από την καθηµερινή ζωή και η ποπ χάρη στη µελωδικότητα της. Το ποσοστό κοριτσιών που ακούει ποπ (42%) και λαϊκά (26%) είναι µεγαλύτερο από των αγοριών ενώ τα αγόρια επικρατούν στη metal (2%) και rap (37,4%), ίσως επειδή θεωρούνται πιο σκληρά είδη µουσικής. Σχετικά µε τη γλώσσα προτίµησης τα αγόρια που ακούν κυρίως ελληνικά είναι το 25,71% έναντι του 14% των κοριτσιών. Τα κορίτσια προτιµούν το ραδιόφωνο για την ενηµέρωση τους σχετικά µε τη µουσική -62% έναντι 42,86% των αγοριών- ενώ τα αγόρια επιλέγουν το διαδίκτυο σε αντίθεση µε τα κορίτσια, 71,43% και 34%, αντίστοιχα. Το ποσοστό των κοριτσιών που προτιµούν να αγοράζουν τα cd που θέλουν (14%) είναι µεγαλύτερο από αυτό των αγοριών (2,86%), ενώ ελεύθερα από το διαδίκτυο κατεβάζει το 94% των αγοριών σε αντίθεση µε το 82% των κοριτσιών. Το 17,14% των αγοριών παίζει κιθάρα σε αντίθεση µε το 4% των κοριτσιών. Συνεπώς η αρχική υπόθεση επαληθεύτηκε µε µόνη εξαίρεση το γεγονός ότι δεν είναι πολλοί εκείνοι που επηρεάζονται από το φιλικό τους περιβάλλον. 25

27 Προτάσεις για συµπληρωµατικές έρευνες : Θα µπορούσε να ερευνηθεί επίσης το ίδιο δείγµα σε µερικά χρόνια, ώστε να παρατηρήσουµε τυχόν µεταβολές στις προτιµήσεις και την ενασχόλησή τους µε τη µουσική στο πέρασµα των χρόνων, για να δούµε ποια από αυτά τα είδη και συνήθειες είναι χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας και ποια µιας πιο ώριµης. Επιπροσθέτως, θα µπορούσαν να µελετηθούν οι µουσικές προτιµήσεις σε σχέση µε τη συµπεριφορά και το χαρακτήρα του καθένα, διότι θεωρείται ότι τα άτοµα επηρεάζονται από τα ακούσµατά τους και κάθε είδος εξιστορεί διαφορετικά πράγµατα και µε διαφορετικό τρόπο. 26

28 Βιβλιογραφία 27

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έρευνας

Παρουσίαση της έρευνας Σχ.έτος: 2008-09 Παρουσίαση της έρευνας Οι έφηβοι λόγο των νέων συνθηκών ζωής στις πόλεις όλο και συχνότερα επιλέγουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 1 ΜΑΘΗΤΕΣΠΟΥΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΣΤΗΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΤΜΗΜΑΓ 1 ) ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της ξένης μουσικής τις δεκαετίες 60 και 80. Παπαχρήστου Μαρία

Η ιστορία της ξένης μουσικής τις δεκαετίες 60 και 80. Παπαχρήστου Μαρία Η ιστορία της ξένης μουσικής τις δεκαετίες 60 και 80 1 Καπατασίδου Ι., Καραμανίδης Ν, Κόιου Α., Κουντζόγλου Α., Μακρής Β., Μαντόπουλος Α. 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΚΑ Α4 7 ου Γ.Ε.Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 8 ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Τι γνωρίζουν οι νέοι για τους πίνακες ζωγραφικής. 2013-2014. Project Α Λυκείου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:

2013-2014. Τι γνωρίζουν οι νέοι για τους πίνακες ζωγραφικής. 2013-2014. Project Α Λυκείου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 2013-2014 Project Α Λυκείου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων Τι γνωρίζουν οι νέοι για τους πίνακες ζωγραφικής. 2013-2014 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΤΣΙΛΙΚΗ- ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι σημερινοί έφηβοι όλο και περισσότερο ασχολούνται με τον τρόπο ντυσίματος τους. Καθώς επίσης τους ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική για το Party!!! 1 Επιλογές µουσικής. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα παιδιά διάλεξαν µουσική Pop και τα λιγότερα hip-hop. Αρ. Καλεσµένων!!!

Μουσική για το Party!!! 1 Επιλογές µουσικής. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα παιδιά διάλεξαν µουσική Pop και τα λιγότερα hip-hop. Αρ. Καλεσµένων!!! Εργασίες ης τάξης Εµείς, τα παιδιά του α, θέλαµε να οργανώσουµε ένα πάρτι. Στην αρχή αποφασίσαµε τι θα είχε το πάρτι µας. Μετά απαντήσαµε µερικές ερωτήσεις και επιλέξαµε τα πράγµατα που νοµίζαµε ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

2 ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2 ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών Τάξη: Α Τµήµα :4 ο Έρευνα δηµοσκόπησης στην Τεχνολογία Θέµα : Η διαφήµιση στην προώθηση των προϊόντων Εισηγητής: Νεοφώτιστος Σταύρος Υπεύθυνος καθηγητής : Ευσταθίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Από τα παλιά χρόνια η κιθάρα χρησιμοποιούνταν ως μέσο ψυχαγωγίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κινητά τηλεφωνά έχουν εισβάλει για τα καλά στην ζωή μας, έχουν καταφέρει να γίνουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιολί. Πασχαλιά-Μπρέντα Νίκη. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Βιολί. Πασχαλιά-Μπρέντα Νίκη. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Βιολί Πασχαλιά-Μπρέντα Νίκη Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Περίληψη Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτριος Μηλιώτης ΑΜ 20814 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

"Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος

Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος "Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος Άρτα 2011 Αντί προλόγου Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου το 2006, το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

& percussion. Boomwhackers. Π ο τ έ έ ν α κ ρ ο υ σ τ ό δ ε ν ε ί χ ε τ έ τ ο ι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς

& percussion. Boomwhackers. Π ο τ έ έ ν α κ ρ ο υ σ τ ό δ ε ν ε ί χ ε τ έ τ ο ι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς & percussion Boomwhackers Π ο τ έ έ ν α κ ρ ο υ σ τ ό δ ε ν ε ί χ ε τ έ τ ο ι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς & percussion Βαλτετσίου 15, 10680 Αθήνα Τ: 210 3645147, F: 210 3645149 Ζακύνθου 7, 31100 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

apple Ú ÚÙËÌ : Ó ÎÂ & Â È ÁÚ ÌÌ Ù

apple Ú ÚÙËÌ : Ó ÎÂ & Â È ÁÚ ÌÌ Ù , μέσω των γονιών μου 13%, δική μου 40%, μέσω του σχολείου 23%, μέσω κάποιου φίλου/φίλης 6%, αλλά ξέρω αρκετά 7%, αλλά με ενδιαφέρει, ούτε και με ενδιαφέρει, τι είναι αυτό; 3% Σχήμα 1: Η πρόσβαση στο Ίντερνετ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου LGR σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ο χρήστης να πραγµατοποιήσει τις µεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ MIΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ MIΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ: 9-2-2012 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. πρωτ: 101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ: 23733 50106, 23730 65686 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά!!!

Μουσική και Μαθηματικά!!! Μουσική και Μαθηματικά!!! Η μουσική είναι ίσως από τις τέχνες η πιο δεμένη με τα μαθηματικά, με τη μαθηματική σκέψη, από την ίδια τη φύση της. Η διατακτική δομή μπορεί να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα