Πίνακας Περιεχοµένων. Πρόλογος Περίληψη.. 2. Εισαγωγή Θεωρητικό µέρος Ερευνητικό µέρος Συµπεράσµατα προτάσεις...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχοµένων. Πρόλογος... 1. Περίληψη.. 2. Εισαγωγή...3-4. Θεωρητικό µέρος..5-7. Ερευνητικό µέρος...8-22. Συµπεράσµατα προτάσεις..."

Transcript

1 Τίτλος εργασίας : Οι µουσικές προτιµήσεις των νέων ηλικίας ετών και η σχέση τους µε τη µουσική Του µαθητή Χαράλαµπου Παυλόπουλου Για το µάθηµα της τεχνολογίας Σχολικό έτος Β τετραµήνου

2 1

3 Πίνακας Περιεχοµένων Πρόλογος... 1 Περίληψη.. 2 Εισαγωγή Παρουσίαση. Υπόθεση, Μεθοδολογία, Σκοπός της έρευνας...3 Σκοπός της έρευνας, Παράγοντες που δεν την επηρεάζουν, Όρια της έρευνας. 4 Θεωρητικό µέρος..5-7 Γενικά στοιχεία Μουσικά είδη Επιδράσεις της µουσικής..7 Ερευνητικό µέρος Χρονοδιάγραµµα εργασιών, κατάλογος υλικών και µέσων, περιγραφή έρευνας 8-9 Πίνακας παρατηρήσεων ανάλυση αποτελεσµάτων 1-22 Συµπεράσµατα προτάσεις Συµπεράσµατα...23 Προτάσεις...24 Βιβλιογραφία

4 Πρόλογος Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Κας Τοπογλίδη και εντάσσεται στα πλαίσια του µαθήµατος της Τεχνολογίας Α Λυκείου. Στην Εισαγωγή αναφέρονται οι µεταβλητές που µελετήθηκαν στην έρευνα, η οριοθέτηση, η υπόθεση, η µεθοδολογία, ο σκοπός της και παράγοντες που δεν την επηρεάζουν, καθώς και τα όριά της. Το θεωρητικό µέρος περιλαµβάνει γενικά στοιχεία σχετικά µε τη µουσική µέσα στο πέρασµα του χρόνου, ορισµούς εννοιών και το εποπτικό υλικό της έρευνας. Το Ερευνητικό µέρος περιέχει το χρονοδιάγραµµα εργασίας, κατάλογο υλικών και µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, περιγραφή της διεξαγωγής της έρευνας και πίνακας παρατηρήσεων. Για τη συµβολή τους στην διεκπεραίωση της έρευνας, ευχαριστώ τους µαθητές της Α Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του 4 ου Γ.Ε.Λ. Κορυδαλλού για τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν, αλλά και την καθηγήτριά µας Ε. Τοπογλίδη για τη βοήθειά της. 3

5 Περίληψη Η έρευνα αφορά τους νέους ηλικίας ετών και τις µουσικές τους προτιµήσεις, καθώς και το πώς αλλά και το γιατί ασχολούνται µε τη µουσική. Πραγµατοποιήθηκε µε δηµοσκόπηση. Σκοπός της είναι η καταγραφή των διαφορετικών προτιµήσεων των νέων και τους τρόπους µε τους οποίους ασχολούνται µε αυτή. Παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε τα επικρατέστερα στις προτιµήσεις µουσικά είδη (ροκ, ποπ, ραπ). Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα οι υποθέσεις της έρευνας επαληθεύτηκαν, δηλαδή πράγµατι κυριαρχούν ορισµένα µόνο είδη, ένα µεγάλο ποσοστό δεν ασχολείται µε κάποιο µουσικό όργανο, σχεδόν οι µισοί αφιερώνουν πάνω από δυο ώρες και περίπου όλοι αποκτούν τα κοµµάτια που θέλουν ελεύθερα από το διαδίκτυο. 4

6 Εισαγωγή Οριοθέτηση Ερευνήθηκαν οι µουσικές προτιµήσεις των νέων ηλικίας ετών και η σχέση που έχουν µε τη µουσική, δηλαδή οι ώρες που αφιερώνουν στην ακρόαση µουσικής, τους λόγους για τους οποίους την ακούν και το αν ασχολούνται οι ίδιοι µε κάποιο µουσικό όργανο. Επιπλέον, ερευνήθηκε ο τρόπος ενηµέρωσής τους και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν στην επιλογή της µουσικής που ακούν. Μεταβλητές Εξαρτηµένη µεταβλητή αποτελούν οι νέοι ηλικίας ετών, ενώ ανεξάρτητη οι µουσικές προτιµήσεις και η σχέση που έχουν µε τη µουσική (δλδ ώρες και λόγοι ακρόασης, µουσικά όργανα, ενηµέρωση, παράγοντες που τους επηρεάζουν). Υπόθεση Αναµένεται να υπάρχουν συγκεκριµένα είδη µουσικής που θα είναι περισσότερο αρεστά στους νέους, οι οποίοι ακολουθούν τις τάσεις των συνοµηλίκων τους, καθώς και ότι ένα µεγάλο ποσοστό δεν θα ασχολείται µε κάποιο µουσικό όργανο. Επιπροσθέτως, αναµένεται ότι οι περισσότεροι θα αφιερώνουν πάνω από δυο ώρες ηµερησίως στην ενασχόληση µε τη µουσική και ότι τέλος, η πλειονότητα των νέων προµηθεύεται τα τραγούδια/cd ελεύθερα από το διαδίκτυο. Μεθοδολογία Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου που µοιράστηκε και συµπληρώθηκε από µαθητές της Α Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του 4ου Γ.Ε.Λ. Κορυδαλλού, τα οποία επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια του excel. 5

7 Σκοπός της έρευνας Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των µουσικών προτιµήσεων των νέων, οι οποίες είναι ενδεικτικές της ψυχολογίας και των απόψεων που διαµορφώνουν κατά την πιο κρίσιµη ηλικία τους, την εφηβεία. Αυτό συµβαίνει διότι τα διαφορετικά είδη µουσικής αντικατοπτρίζουν τα αισθήµατα και τις αντιλήψεις διαφορετικών ειδών ανθρώπων ή τα πρότυπά τους. Συνεπώς µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τα προβλήµατα, τις ανησυχίες και τις σκέψεις τους. Επιπροσθέτως, µπορούµε να καταλάβουµε το πόσο δυνατός είναι ο δεσµός τους µέσα από τις ώρες τις οποίες αφιερώνουν και το αν οι ίδιοι µαθαίνουν κάποιο µουσικό όργανο για να καλλιεργήσουν τη δηµιουργικότητά τους. Αυτό που µου έδωσε το έναυσµα να διεξάγω αυτή την έρευνα είναι όχι µόνο το να έχω µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τις µουσικές προτιµήσεις των συνοµηλίκων µου αλλά και η περιέργεια που µε ωθεί στο να βρω απάντηση σε ερωτήµατα όπως : «Οι νέοι σήµερα έχουν κοινές προτιµήσεις στη µουσική;» «Πώς ενηµερώνονται;» «Για ποιους λόγους ακούν µουσική;» «Έχουν κάποια ενεργητική σχέση µε τη µουσική;» Παράγοντες που δε επηρεάζουν τα αποτελέσµατά της Παράγοντας που δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα της έρευνας αποτελεί η ηλικία των ερωτηθέντων εφόσον στοχεύει το σύνολο των εφήβων της Α Λυκείου. Όρια της έρευνας Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενδέχεται να είναι ανακριβή δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός τυχαίου δείγµατος από πολλές διαφορετικές περιοχές, συνεπώς το δείγµα θα παρουσιάζει οµοιογένεια σε ορισµένα χαρακτηριστικά του αφού το σύνολό του αποτελείται από µαθητές της Α Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του 4 ου Γ.Ε.Λ. Κορυδαλλού. 6

8 Θεωρητικό µέρος Ιστορική αναδροµή γενικά στοιχεία Η µουσική και το τραγούδι συνοδεύουν την ανθρώπινη ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πέρα από την πολιτιστική τους αξία, αποτελούν και µία µορφή έκφρασης των ανθρώπινων συναισθηµάτων. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να ακούν µουσική και τραγούδια µόνο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που είχαν ιδιαίτερη σηµασία για αυτούς (γιορτές, κοινωνικά γεγονότα ευχάριστα ή δυσάρεστα, κλπ). Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αποκτήσαµε τη δυνατότητα να επιλέγουµε τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο ακούµε µουσική. Ακόµα έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε το κατάλληλο είδος της µουσικής που θα ακούσουµε ανάλογα µε το πώς αισθανόµαστε ή µε τη διάθεσή µας. Η συνεχής βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισµού ο οποίος είναι διαθέσιµος στους νέους, όπως συσκευές αναπαραγωγής ήχου, καθιστούν πιο εύκολη την ενασχόληση µε τη µουσική, όπως και η εύκολη πρόσβαση που δίνει το διαδίκτυο και η µεγάλη ποικιλία ειδών η οποία προσφέρεται διευρύνουν τις επιλογές του νέου ως προς την διαµόρφωση των προτιµήσεών του. Μουσικά είδη Ένα ευρέως διαδεδοµένο είδος µουσικής στους νέους αποτελεί η Rap. Η Rap (rap) είναι κυρίως αφροαµερικανικό µουσικό είδος που ξεκίνησε να γνωρίζει άνθιση στα τέλη της δεκαετίας του 197. Έχει τις ρίζες της στην αφρικανική µουσική η οποία µεταφέρθηκε µε τη βίαιη εκδούλευση και µετέπειτα µετακίνηση τους οι µαύροι στην Αµερική. Πήρε το όνοµά της από το αγγλικό ρήµα rap [=χτυπώ]. Πρόκειται για είδος που δίνει έµφαση στους στίχους (ρίµες) και στο περιεχόµενο αυτών και η µουσική συνήθως είναι συνοδευτική και δευτερεύουσας µέριµνας, χαρακτηριστική είναι η απουσία συνοδείας µουσικών οργάνων και η παραγωγή ήχου από µηχανήµατα όπως π.χ η/υ. Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην καθηµερινή έκφραση(freestyle) αλλά επεξεργασµένοι στις παραγωγές, δεν τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται µε ιδιαίτερο, ρυθµικό, τρόπο ενώ η µουσική δανείζεται στοιχεία από τη soul, τη τζαζ όσο και από άλλα ποικίλα µουσικά ρεύµατα. Οι στίχοι, οι οποίοι έχουν µεγάλη έκταση και 7

9 ποσότητα, εκφράζουν κατά κανόνα καθηµερινά βιώµατα και εµπειρίες, ενώ σε τραγούδια ορισµένων καλλιτεχνών αποκτούν πολιτική προέκταση κυριότατα ανατρεπτική, ρηξικέλευθη όσο και καυστική αφού πηγή της µουσικής αυτής είναι τα γκέτο των περιθωριοποιηµένων µαύρων των Ηνωµένων Πολιτειών ενώ δεν απουσιάζει επίσης η λυρικότητα και η ποιητική πνοή από ορισµένους καλλιτέχνες και συγκροτήµατα. Άλλο ένα δηµοφιλές είδος αποτελεί η pop, η οποία πήρε το όνοµά της µόλις στα µέσα του περασµένου αιώνα. Έχει ένα βασικό ρυθµικό στοιχείο και µελωδίες ενώ κάποιες φορές υπάρχει και ενορχήστρωση ή ακόµα και χορωδίες. Συνήθως έχουν µικρή διάρκεια τα τραγούδια αυτού του είδους και κύριο θέµα τους είναι βιώµατα της καθηµερινής ζωής, η αγάπη και ο έρωτας. Άλλο δηµοφιλές είδος αποτελεί η ροκ. Ο όρος ροκ στη µουσική, χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock and roll. Η µουσική ροκ (rock) στο σύνολό της, αποτελεί ένα είδος δηµοφιλούς µουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθµό και από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική µελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό µπάσο και ντραµς. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ. Εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 195 στην Αµερική και είχε ως βάση την τεχνοτροπία του Rhythm and Blues και το ρυθµό του rock and roll των αφροαµερικάνικων κοινοτήτων των Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και το rockabilly, που στην ουσία ήταν η έκφραση των λευκών µέσω των προαναφερθέντων ειδών αφροαµερικανικής προέλευσης. Συνεισφορά στον ήχο που πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκ, θεωρείται ότι είχε και η country µουσική. Αυτή, είχε στοιχεία µπλουζ και βασιζόταν στα παραδοσιακά είδη µουσικής των κατοίκων των ΗΠΑ και ήταν πολύ δηµοφιλής, κυρίως µεταξύ των λευκών και στο Νότο. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες της ροκ τώρα πια εκτός από τις προαναφερθείσες, π.χ Punk ροκ. 8

10 Επιδράσεις της µουσικής Πριν από µερικά χρόνια είχε κυκλοφορήσει και είχε κάνει πάταγο το περίφηµο βιβλίο The Mozart Effect του Ντον Κάµπελ, στο οποίο συνοψίζονταν στοιχεία ερευνών από όλο τον κόσµο πάνω στα ευεργετικά αποτελέσµατα της ακρόασης ορισµένων ειδών µουσικής, µε πρώτες τις συνθέσεις του Μότσαρτ. Σύµφωνα µε αυτά, η µουσική: *Βελτιώνει την επίδοση σε διάφορα τεστ. *Ελαττώνει τον απαιτούµενο χρόνο εκµάθησης. *Ενοποιεί τα δυο ηµισφαίρια του εγκεφάλου για αποτελεσµατικότερη µάθηση. *Ηρεµεί τα υπερκινητικά παιδιά. *Μειώνει τα λάθη κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της µελέτης. *Βελτιώνει τη δηµιουργικότητα και τη διαύγεια. *Επιταχύνει την ανάρρωση από ασθένειες ή ατυχήµατα. *Αυξάνει το δείκτη νοηµοσύνης κατά 9 µονάδες παροδικά(σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια). Εγκλωβισµένοι σε ένα σκληρό καθηµερινό πρόγραµµα, φορτωµένοι µε δεκάδες υποχρεώσεις είτε γιατί το σύστηµα της εκπαίδευσης το επιβάλλει, είτε γιατί η κοινωνική καταξίωση το θέλει, οι έφηβοι ζητούν απεγνωσµένα: ελεύθερο χρόνο, ψυχολογική ηρεµία, παράθυρα επικοινωνίας, έκφρασης και δηµιουργίας. Αυτό µπορεί να τους το δώσει η µουσική και τα διάφορα της ρεύµατα µέσα από τις ιδέες και αντιλήψεις που εκφράζει το καθένα. 9

11 Ερευνητικό µέρος Χρονοδιάγραµµα εργασιών Ερωτηµατολόγιο (σύνταξη) Ερωτηµατολόγιο (καταµέτρηση) Θεωρητικό µέρος Ερευνητικό µέρος Τίτλος Πρόλογος Εισαγωγή 1 Χ Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ 5 Χ 6 Χ Χ 7 Χ 8 Χ Χ 9 Χ 1 Χ 11 Χ 12 Χ 13 Χ 14 Χ 15 Χ Κατάλογος υλικών και µέσων Χρησιµοποιήθηκαν: τετράδιο για σηµειώσεις, ηλεκτρονικός υπολογιστής (excel) για τη δηµιουργία διαγραµµάτων και εκτυπωτής για την ολοκλήρωση της εργασίας που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου: Ερωτηµατολόγιο : Οι µουσικές προτιµήσεις των νέων και η σχέση τους µε τη µουσική. 1. Ηλικία : 2. Φύλο : Αγόρι Κορίτσι 3. Ακούτε µουσική στον ελεύθερό σας χρόνο; Ναι Όχι 4. Αν ναι, πόσο συχνά; -1 ώρα τη µέρα 1-2 ώρες τη µέρα πάνω από 2 5. Ποιο είναι το αγαπηµένο σας είδος; (έως 3 είδη) 1

12 6. Αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό συγκρότηµα/καλλιτέχνη του κάθε είδους : 7. Προτιµάτε ελληνικά ή ξένα τραγούδια; Ελληνικά Ξένα Και τα δυο 8. Ένα τραγούδι το επιλέγετε µε βάση : τη µουσική του τα λόγια και τα δυο πότε το ένα πότε το άλλο 9. Με ποιον τρόπο ενηµερώνεστε περισσότερο;(έως 3 επιλογές) Από : Φίλους Ραδιοφωνικές εκποµπές Τηλεοπτικές εκποµπές Περιοδικά ιαδίκτυο 1. Πότε και για ποιους κυρίως λόγους ακούτε µουσική; 11. Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι προτιµήσεις σας; Φιλικό περιβάλλον Οικογένεια Τίποτα Άλλο : Ασχολείστε οι ίδιοι µε κάποιο µουσικό όργανο; Ναι Όχι Αν ναι, τότε ποιο; 13. Με ποιους τρόπους αποκτάτε τα τραγούδια που σας ενδιαφέρουν; ιαδίκτυο (ελεύθερο κατέβασµα) ιαδίκτυο (αγορά) Μουσικό κατάστηµα Από φίλους Άλλο.. Ευχαριστώ για το χρόνο σας! Εκτέλεση της έρευνας Μοιράστηκαν τα ερωτηµατολόγια και µετά τη συγκοµιδή τους έγινε η καταµέτρηση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη στατιστικών πινάκων µε τη βοήθεια του excel. 11

13 Πίνακας Παρατηρήσεων - Ανάλυση αποτελεσµάτων 1. Η µουσική στον ελεύθερο χρόνο Παρατηρήθηκε ότι όλοι οι ερωτηθέντες ακούνε µουσική στον ελεύθερό τους χρόνο, µε διαφοροποιήσεις στο χρόνο που αφιερώνει ο καθένας για το σκοπό αυτό καθηµερινά. 1.Α Ώρες ενασχόλησης µε τη µουσική Σύµφωνα µε το διάγραµµα 1.Α.1 ένα µεγάλο µέρος των νέων (45,88%) της Α Λυκείου ακούει µουσική στον ελεύθερό του χρόνο για περισσότερες από δυο ώρες τη µέρα. Λιγότεροι (31,76%), ακούν µια δυο ώρες και ακόµα λιγότεροι (22,35%) κάτω από µια ώρα. Ώρες ενασχόλησης ,88 Ποσοστό ,35 31,76-1 ώρες 1-2 ώρες >2 ώρες ιάγραµµα 1.Α.1: Ώρες ενασχόλησης µε τη µουσική. Περαιτέρω ανάλυση σε σχέση µε τα φύλλα φαίνεται τον πίνακα 1.Α.2, σύµφωνα µε τον οποίο, ενώ υπάρχει µια ισορροπία σε αγόρια και κορίτσια που ακούν από µια έως δυο ώρες -31,43% και 32% αντίστοιχα- παρατηρείται µεγάλη διαφορά στα άτοµα που 12

14 ακούν -1 ώρες και περισσότερες από δυο, καθώς τα αγόρια υπερτερούν των κοριτσιών στην πρώτη περίπτωση µε 34,29% έναντι 14% αντίστοιχα. Το αντίθετο συµβαίνει για όσους ακούν πάνω από δυο ώρες, αφού τα κορίτσια (54%) είναι περισσότερα από τα αγόρια (34,29%). Τέλος, γενικά υπάρχει µια ισοµερής κατανοµή των αγοριών σε αντίθεση µε τα κορίτσια. Ώρες ενασχόλησης ανα φύλο , ,43 34,29 3 κορίτσια αγόρια ώρες 1-2 ώρες >2 ώρες ιάγραµµα 1.Α.2: Ώρες ενασχόλησης µε τη µουσική ανά φύλλο. 2. Μουσικό Είδος προτίµησης Μελετώντας το διάγραµµα 2.1 µπορούµε να εντοπίσουµε τρία µουσικά είδη που κυριαρχούν στις προτιµήσεις των νέων: η ροκ (37,65%), η rap (34,12%) και η pop (31,76%). Έπειτα ακολουθούν τα λαϊκά (21,18%), η metal (1,59%), το έντεχνο (9,41%), και η R&B (8,24%). Ενώ ποσοστά κατώτερα του 5% σηµειώνουν τα ακόλουθα: jazz, punk, latin, techno-trance, house και κλασσική. Το σχετικά µικρό µέγεθος του δείγµατος δε µπορεί να µας βοηθήσει για την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων για τις λιγότερο γνωστές µουσικές φόρµες. 13

15 Μουσικές προτιµήσεις 4 37, ,12 31, ,24 1,59 9,41 21,18 5 ροκ rap pop 2,35 jazz r&b punk 3,53 3,53 dance 2,35 latin metal techno-trance 2,35 1,18 1,18 house κλασσική έντεχνο λαικά ιάγραµµα 2.1: Μουσικές προτιµήσεις των νέων. Σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλλα εντοπίζονται, σύµφωνα µε το διάγραµµα 2.2, στην Pop, τη metal και τα λαϊκά. Τα κορίτσια προτιµούν περισσότερο από τα αγόρια την pop, 42% και 17,14% αντίστοιχα, όπως και τα λαϊκά, 26% έναντι 14,2% των αγοριών. Σε αντίθεση τα αγόρια υπερτερούν όσον αφορά τη metal µε 2% έναντι 4% των κοριτσιών. Επιπροσθέτως, στα είδη µικρότερης προτίµησης (π.χ jazz, punk, latin, κλασσική) τα κορίτσια δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση σε σχέση µε τα µηδαµινά ποσοστά που παρουσιάζουν τα αγόρια. Μουσικές προτιµήσεις ανα φύλο , , ,14 2, 26 14,29 κορίτσια αγόρια , , ,71 1 8,57,,, 2,86 2, ροκ rap pop jazz r&b punk dance latin metal techno-trance house κλασσική έντεχνο λαικά ιάγραµµα 2.2: Μουσικές προτιµήσεις των νέων ανά φύλο. 14

16 3. Προτιµώµενη γλώσσα Στο διάγραµµα 3.1 δεν παρατηρείται ιδιαίτερη προτίµηση ανάµεσα σε ελληνικά και ξένα τραγούδια καθώς το 52,94% ακούει και τα δυο, ενώ το 28,24% επιλέγει τα ξένα και ένα 18,82% µόνο ελληνικά. Γλώσσα προτίµησης 6 52, , ,82 1 ελληνικά ξένα και τα δυο ιάγραµµα 3.1: Γλώσσα προτίµησης Γλώσσα προτίµησης ανά φύλο , , ,57 κορίτσια αγόρια ελληνικά ξένα και τα δυο ιάγραµµα 3.2: Γλώσσα προτίµησης ανά φύλο. 15

17 Σηµαντική διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν υφίσταται, αν και είναι περισσότερα τα κορίτσια που ακούν και ελληνικά και ξένα (58%) σε σχέση µε τα αγόρια (45,71%), τα οποία προτιµούν σε µεγαλύτερο ποσοστό τα ελληνικά, 25,71% έναντι 14% των κοριτσιών. Οµοιογένεια υπάρχει στην επιλογή ξένων τραγουδιών, 28% για τα κορίτσια και 28,57% για τα αγόρια (διάγραµµα 3.2). 4. Τρόπος επιλογής τραγουδιών Στο διάγραµµα 4.1 παρατηρείται ότι για να επιλέξουν τα κοµµάτια που ακούνε οι νέοι βασίζονται και στα λόγια και στη µουσική (58.82%) ή πότε το ένα και πότε το άλλο (31,76%). Ελάχιστοι είναι εκείνοι που βασίζονται µόνο σε ένα από αυτά για να επιλέξουν τα τραγούδια που ακούνε: µουσική (7,6%), λόγια (2,35%). Κριτήριο επιλογής , , ,6 2,35 µουσική λόγια και τα δυο ένα από τα 2 κάθε φορά ιάγραµµα 4.1: Κριτήριο επιλογής τραγουδιών. Στο διάγραµµα 4.2 παρατηρείται διαφοροποίηση στα κριτήρια αγοριών κοριτσιών Το 65,71% των αγοριών έχουν ως κριτήριο και τα λόγια και τη µουσική έναντι του 54% των κοριτσιών. 16

18 Κριτήριο επιλογής ανά φύλο 7 65, ,71 κορίτσια αγόρια ,71 2 2,86 µουσική λόγια και τα δυο ένα από τα 2 κάθε φορά ιάγραµµα 4.2: Κριτήριο επιλογής τραγουδιών ανά φύλο. 5. Τρόποι ενηµέρωσης Στο διάγραµµα 5.1 µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι νέοι χρησιµοποιούν συχνά το ραδιόφωνο (54,12%) για την ενηµέρωσή τους, ενώ και το διαδίκτυο είναι ευρέως διαδεδοµένο (49,41%). Παράλληλα οι νέοι αλληλοενηµερώνονται σε µεγάλο βαθµό (5,59%). Λιγότερη απήχηση γνωρίζουν η τηλεόραση µε 23,53% και τα περιοδικά µε 17,65%. Τρόπος ενηµέρωσης 6 5 5,59 54,12 49, , ,65 1 φίλοι ραδιόφωνο τηλεόραση περιοδικά διαδίκτυο ιάγραµµα 5.1: Τρόποι ενηµέρωσης των νέων. 17

19 Από το διάγραµµα 5.2 µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι τα αγόρια δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στην ενηµέρωση σχετικά µε τη µουσική µέσω του διαδικτύου (71,43%) σε αντίθεση µε τα κορίτσια (34%). Από την άλλη µεριά τα κορίτσια προτιµούν τα περιοδικά (26%) ενώ τα αγόρια όχι και τόσο (5,71%). Το ραδιόφωνο τείνει να προτιµάται περισσότερο από τα κορίτσια σε ποσοστό 62% έναντι 42,68% των αγοριών. Και για τα δυο φύλα σηµαντικό ποσοστό καταλαµβάνουν οι φίλοι -5% για τα κορίτσια και 51,4% τα αγόρια- ενώ µικρότερο η τηλεόραση µε 24% των κοριτσιών και 22,86% των αγοριών αντίστοιχα. Τρόπος ενηµέρωσης ανά φύλο , ,43 42, , κορίτσια αγόρια 2 1 5,71 φίλοι ραδιόφωνο τηλεόραση περιοδικά διαδίκτυο ιάγραµµα 5.2: Τρόποι ενηµέρωσης ανά φύλο. 6. Λόγοι ενασχόλησης µε τη µουσική Ο κυριότερος λόγος ενασχόλησης των νέων µε τη µουσική αποδεικνύεται ότι είναι η χαλάρωση/ξεκούραση καθώς εµφανίζει ένα ποσοστό 6% στις απαντήσεις που δόθηκαν (διάγραµµα 6.1). εύτερη στη σειρά έρχεται η ψυχαγωγία µε 44,71% και τρίτη η αγαπηµένη ασχολία/χόµπι, 31,76%, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν έχουν κάποιο συγκεκριµένο λόγο για να ακούσουν µουσική (7,6%). 18

20 Λόγος ενασχόλησης 7 6 6, 5 44, , ,6 χαλάρωση διασκέδαση αγαπηµένη ασχολία τίποτα ιάγραµµα 6.1: Λόγοι ενασχόλησης των νέων µε τη µουσική. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 6.2 υπάρχει οµοιογένεια στους λόγους για τους οποίους τα αγόρια και τα κορίτσια ακούν µουσική, µε µόνη διαφοροποίηση το γεγονός ότι η ενασχόληση µε τη µουσική αποτελεί αγαπηµένη ασχολία για τα κορίτσια (38%) ενώ όχι τόσο για τα αγόρια (22,86%). Λόγος ενασχόλησης ανά φύλο , , ,86 κορίτσια αγόρια ,57 χαλάρωση διασκέδαση αγαπηµένη ασχολία τίποτα ιάγραµµα 6.2: Λόγοι ενασχόλησης των νέων µε τη µουσική ανά φύλο. 19

21 7. Επιρροή στον τοµέα των προτιµήσεων Το διάγραµµα 7.1 δείχνει ότι οι περισσότεροι νέοι (56,47%) δεν επηρεάζονται από κάποιον παράγοντα. Ένα ποσοστό 35,29% επηρεάζεται από το φιλικό του περιβάλλον και ακόµα λιγότεροι (16,47%) από την οικογένεια. Επιρροή 6 56, , ,47 1 φίλοι οικογένεια τίποτα ιάγραµµα 7.1: Επιρροή στον τοµέα των προτιµήσεων. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις επιρροές που δέχονται τα δυο φύλα (διάγραµµα 7.2). Επιρροή ανά φύλο , ,14 κορίτσια αγόρια 1 φίλοι οικογένεια τίποτα ιάγραµµα 7.2: Επιρροή στον τοµέα των προτιµήσεων ανά φύλο. 2

22 8. Τρόπος απόκτησης τραγουδιών Ευρέως διαδεδοµένο ανάµεσα στους νέους είναι το ελεύθερο κατέβασµα µέσω του διαδικτύου, καθώς χρησιµοποιείται από ένα ποσοστό 87,6%. Ένα µεγάλο µέρος (51,76%) των νέων αποκτούν τα κοµµάτια που τους ενδιαφέρουν από φίλους. Μόνο ένα 9,41% αγοράζει από κατάστηµα και µόλις 1,18% από το διαδίκτυο (διάγραµµα 8.1). Τρόπος απόκτησης , , ελεύθερο κατέβασµα 1,18 αγορά µέσω διαδικτύου 9,41 1,18 κατάστηµα φίλοι άλλο ιάγραµµα 8.1: Τρόπος απόκτησης τραγουδιών. Σχεδόν όλα τα αγόρια (94,29%) χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να κατεβάσουν ελεύθερα τα κοµµάτια που θέλουν, ενώ το ίδιο κάνουν και τα περισσότερα κορίτσια (82%). Από µουσικά καταστήµατα τείνουν να αγοράζουν περισσότερο τα κορίτσια σε ένα ποσοστό 14% έναντι 2,86% των αγοριών (διάγραµµα 8.2). 21

23 Τρόπος απόκτησης ανά φύλο 1 94, ,29 κορίτσια αγόρια ελεύθερο κατέβασµα 2,86 αγορά µέσω διαδικτύου 2,86 2,86 κατάστηµα φίλοι άλλο ιάγραµµα 8.2: Τρόπος απόκτησης τραγουδιών ανά φύλο. 22

24 9. Μουσικά όργανα Στο διάγραµµα 9.1 µπορούµε να δούµε ότι δεν είναι πολλοί οι νέοι που παίζουν κάποιο µουσικό όργανο, αφού το 69,41% του δείγµατος δεν ασχολείται. Κυριαρχούν στις προτιµήσεις το πιάνο/αρµόνιο (15,29%) και η κιθάρα (9,41%). Υπάρχουν και όργανα όπως µπουζούκι, λύρα, βιολί και drums που συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω του 5%. Βέβαια, το µικρό µέγεθος του δείγµατος δε µπορεί να µας δώσει αξιόπιστες ενδείξεις για τα λιγότερο προτιµώµενα µουσικά όργανα. Μουσικό όργανο , ,29 9,41 1,18 2,35 1,18 1,18 κανένα κιθάρα πιάνο/αρµόνιο drums µπουζούκι βιολί λύρα ιάγραµµα 9.1: Μουσικά όργανα που παίζουν οι νέοι. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 9.2 είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των κοριτσιών που δεν παίζουν κάποιο όργανο σε σχέση µε τα αγόρια, 76% έναντι 6% αντίστοιχα. Τα αγόρια προτιµούν περισσότερο την κιθάρα (17,14%). Στα υπόλοιπα όργανα δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές. 23

25 Μουσικό όργανο κορίτσια αγόρια 2 17, ,29 1 5,71 4 2, κανένα κιθάρα πιάνο/αρµόνιο drums µπουζούκι βιολί λύρα ιάγραµµα 9.2: Μουσικά όργανα ανά φύλο. 24

26 Συµπεράσµατα Προτάσεις Κατάλογος συµπερασµάτων : Είναι εµφανές ότι ένα µεγάλο µέρος των νέων (45,88%) ασχολείται για παραπάνω από δυο ώρες µε τη µουσική, εποµένως αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητάς τους. Πιθανόν αυτό συµβαίνει επειδή το 6% ακούει µουσική για να χαλαρώσει και το 44,71% για να διασκεδάσει, κάτι που χρειάζονται οι νέοι λόγω του βεβαρηµένου προγράµµατός τους. Παρατηρείται ότι τα κορίτσια που αφιερώνουν πολλές ώρες είναι περισσότερα από τα αγόρια, 54% έναντι 34,29%. Τα κυριότερα µουσικά ρεύµατα που επικρατούν είναι η ροκ (37,65%), η ραπ (34,12%) και η ποπ (31,76%), η ροκ αποτελεί ένα είδος που βοηθά στην εκτόνωση, η ραπ είναι δηµοφιλής για τη ρυθµικότητα της και τους στίχους, συχνά εµπνευσµένοι από την καθηµερινή ζωή και η ποπ χάρη στη µελωδικότητα της. Το ποσοστό κοριτσιών που ακούει ποπ (42%) και λαϊκά (26%) είναι µεγαλύτερο από των αγοριών ενώ τα αγόρια επικρατούν στη metal (2%) και rap (37,4%), ίσως επειδή θεωρούνται πιο σκληρά είδη µουσικής. Σχετικά µε τη γλώσσα προτίµησης τα αγόρια που ακούν κυρίως ελληνικά είναι το 25,71% έναντι του 14% των κοριτσιών. Τα κορίτσια προτιµούν το ραδιόφωνο για την ενηµέρωση τους σχετικά µε τη µουσική -62% έναντι 42,86% των αγοριών- ενώ τα αγόρια επιλέγουν το διαδίκτυο σε αντίθεση µε τα κορίτσια, 71,43% και 34%, αντίστοιχα. Το ποσοστό των κοριτσιών που προτιµούν να αγοράζουν τα cd που θέλουν (14%) είναι µεγαλύτερο από αυτό των αγοριών (2,86%), ενώ ελεύθερα από το διαδίκτυο κατεβάζει το 94% των αγοριών σε αντίθεση µε το 82% των κοριτσιών. Το 17,14% των αγοριών παίζει κιθάρα σε αντίθεση µε το 4% των κοριτσιών. Συνεπώς η αρχική υπόθεση επαληθεύτηκε µε µόνη εξαίρεση το γεγονός ότι δεν είναι πολλοί εκείνοι που επηρεάζονται από το φιλικό τους περιβάλλον. 25

27 Προτάσεις για συµπληρωµατικές έρευνες : Θα µπορούσε να ερευνηθεί επίσης το ίδιο δείγµα σε µερικά χρόνια, ώστε να παρατηρήσουµε τυχόν µεταβολές στις προτιµήσεις και την ενασχόλησή τους µε τη µουσική στο πέρασµα των χρόνων, για να δούµε ποια από αυτά τα είδη και συνήθειες είναι χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας και ποια µιας πιο ώριµης. Επιπροσθέτως, θα µπορούσαν να µελετηθούν οι µουσικές προτιµήσεις σε σχέση µε τη συµπεριφορά και το χαρακτήρα του καθένα, διότι θεωρείται ότι τα άτοµα επηρεάζονται από τα ακούσµατά τους και κάθε είδος εξιστορεί διαφορετικά πράγµατα και µε διαφορετικό τρόπο. 26

28 Βιβλιογραφία 27

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ PROJECT ΘΕΜΑ:Η ΜΟΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Μόδα είναι η τάση που αφορά την ενδυμασία και τον γενικότερο τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης των περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014. ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ

ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014. ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ Η ραπ (rap) είναι κυρίως ένα αφροαμερικανικό μουσικό είδος το οποίο έφεραν με την μετακίνηση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Ζάννειο Λύκειο 2009. Τίτλος Εργασίας. Η συνηθέστερη επιλογή είδους (πειραματική, κοινωνική, κατασκευαστική) εργασίας για το μάθημα της τεχνολογίας

Ζάννειο Λύκειο 2009. Τίτλος Εργασίας. Η συνηθέστερη επιλογή είδους (πειραματική, κοινωνική, κατασκευαστική) εργασίας για το μάθημα της τεχνολογίας Τίτλος Εργασίας Η συνηθέστερη επιλογή είδους (πειραματική, κοινωνική, κατασκευαστική) εργασίας για το μάθημα της τεχνολογίας Όνομα: Νεφέλη Προκοπάκη Κωστοπούλου Σχολείο: Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έρευνας

Παρουσίαση της έρευνας Σχ.έτος: 2008-09 Παρουσίαση της έρευνας Οι έφηβοι λόγο των νέων συνθηκών ζωής στις πόλεις όλο και συχνότερα επιλέγουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι

Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι Πριν πολλά χρόνια, στην Αρχαία Ελλάδα, ζούσαν οι Θεοί του Ολύμπου, πού αλλού; στον Όλυμπο. Και ενώ έτρωγαν αδιάκοπα νέκταρ και αμβροσία άρχισαν να πλήττουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 1 ΜΑΘΗΤΕΣΠΟΥΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΣΤΗΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΤΜΗΜΑΓ 1 ) ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΚΑ Α4 7 ου Γ.Ε.Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο των ερωτηθέντων. Τι φύλο είσαι; Ηλικία. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Τι διαθέτεις από τα ακόλουθα:

Φύλο των ερωτηθέντων. Τι φύλο είσαι; Ηλικία. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Τι διαθέτεις από τα ακόλουθα: 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Κατάχρηση διαδικτύου και ηλεκτρονικών παιχνιδιών» Υπεύθυνη καθηγήτρια Καραγιαννοπούλου Ελισάβετ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στα σχήµατα 1 και 2 βλέπετε δύο στιγµιότυπα του παιχνιδιού γνώσεων για τη µουσική pop. Σχήµα1: Ένα στιγµιότυπο από την έναρξη του παιχνιδιού

Στα σχήµατα 1 και 2 βλέπετε δύο στιγµιότυπα του παιχνιδιού γνώσεων για τη µουσική pop. Σχήµα1: Ένα στιγµιότυπο από την έναρξη του παιχνιδιού Tα παιχνίδια µας Αναπτύξαµε τα παιχνίδια µας στο εκπαιδευτικό προγραµµατιστικό περιβάλλον scratch. Με το scratch µπορούµε να δηµιουργήσετε τις δικές µας διαδραστικές ιστορίες, τα δικά µας παιχνίδια, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» 1 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 12.2.2009 2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΚΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ:ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Click to add text. Ζωή Διονυσίου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο dionyssiou@gmail.com

Click to add text. Ζωή Διονυσίου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο dionyssiou@gmail.com 27ο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής 9-10 Οκτωβρίου 2015, Σπάρτη - Μονεμβασιά Μουσική επικοινωνία στην οικογένεια: στόχοι και πρακτικές του προγράμματος μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια του Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της ξένης μουσικής τις δεκαετίες 60 και 80. Παπαχρήστου Μαρία

Η ιστορία της ξένης μουσικής τις δεκαετίες 60 και 80. Παπαχρήστου Μαρία Η ιστορία της ξένης μουσικής τις δεκαετίες 60 και 80 1 Καπατασίδου Ι., Καραμανίδης Ν, Κόιου Α., Κουντζόγλου Α., Μακρής Β., Μαντόπουλος Α. 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και έφηβοι. Εργασία Β Τετραμήνου. Α Λυκείου

Μουσική και έφηβοι. Εργασία Β Τετραμήνου. Α Λυκείου Μουσική και έφηβοι Εργασία Β Τετραμήνου Α Λυκείου Μαθητές Αχιλλέως Λεωνίδας Θεοδωράκη Ευαγγελία Κάμπουτζ Μάξι Κονταράκης Γιάννης Λουλουδάκη Ελένη Νικολιουδάκης Γιώργος Παυλουδάκης Χριστόφορος Τσουχλαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε στις αφροαμερικανικές. στοιχείων από αφρικανικές ρίζες, εμφυλίου πολέμου κ.ά. η μπλουζ επηρέασε την ύστερη αμερικανική

Γεννήθηκε στις αφροαμερικανικές. στοιχείων από αφρικανικές ρίζες, εμφυλίου πολέμου κ.ά. η μπλουζ επηρέασε την ύστερη αμερικανική ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μέλη ομάδας : Κων/νος Βούλγαρης Τάσος Πλεξίδας Τμήμα : ΕΕΑ3 Β τετράμηνο Εισηγητής : Επαμεινώνδας Τσακίρης Σχολικό έτος : 2013-2014 Have fun ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Το ροκ δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» εκπαίδευσης

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» εκπαίδευσης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ-ΟΣΤΙΝΑΤΟ (2) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: Α ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ: ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Επίπεδο 1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο 4ο Επίπεδο 5ο Ακούσουν το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος Παραδείγματα 30/10/2009 12:58 (01) Παραδείγματα 30/10/2009 12:59 (02) Η έρευνα είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία γίνεται με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Επιβλέποντες Καθηγητές: ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΣΜΟΣ-ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΛΟΥΚΗ Σχολικό έτος:2012-13 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κατσαµπίρη Χρυσούλα Κοκοτσέλου Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60.

Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60. 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Γ' ΤΜΗΜΑ 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60. Παπαθανασίου Βαγγέλης, Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 8 ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Τι γνωρίζουν οι νέοι για τους πίνακες ζωγραφικής. 2013-2014. Project Α Λυκείου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:

2013-2014. Τι γνωρίζουν οι νέοι για τους πίνακες ζωγραφικής. 2013-2014. Project Α Λυκείου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 2013-2014 Project Α Λυκείου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων Τι γνωρίζουν οι νέοι για τους πίνακες ζωγραφικής. 2013-2014 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΤΣΙΛΙΚΗ- ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 7,8,/2/214 «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ- ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ- ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος: 2008-09

Σχολικό έτος: 2008-09 Σχολικό έτος: 2008-09 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι νέοι των πόλεων εγκαταλείπουν τον αθλητισμό και ασχολούνται όλο και περισσότερο με άλλες δραστηριότητες λιγότερο εποικοδομητικές. Το τένις

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κινητά τηλεφωνά έχουν εισβάλει για τα καλά στην ζωή μας, έχουν καταφέρει να γίνουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας. Συνοδεία τραγουδιών. Οδηγός Ρυθμών. Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις. Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr

Τετράδια κιθάρας. Συνοδεία τραγουδιών. Οδηγός Ρυθμών. Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις. Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr Τετράδια κιθάρας Συνοδεία τραγουδιών Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Χρήση...3 Ευχαριστίες...3 Μέρος Α : Αρπέζ

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013. Το Ηλεκτρονικό παιχνίδι

2012-2013. Το Ηλεκτρονικό παιχνίδι 2012-2013 Το Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Μπορείς ν ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού απ ότι μέσα σ ένα χρόνο συζήτησης» Πλάτων 427-347 π.χ. Ερευνητική Εργασία Β Τάξης 1ου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι»

ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι» Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας : Βασιλειάδη Μαρία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ευθραστότητα της εφηβείας

Η ευθραστότητα της εφηβείας Η ευθραστότητα της εφηβείας Άννα Κοκκέβη Αναπλ. Καθηγήτρια Α Ψυχιατρικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16 Φεβρουαρίου 2010 Tυπικά χαρακτηριστικά της εφηβείας που κάνουν το άτοµο ευάλωτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Σχ.έτος: 2008-09 ΠΑΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι σημερινοί έφηβοι όλο και περισσότερο ασχολούνται με τον τρόπο ντυσίματος τους. Καθώς επίσης τους ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Project LLP/LdV/ToI/RO/2011/008 A web-based e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics/ ORTHO-eMAN ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Elaborated by (Name of

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα