Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα"

Transcript

1 Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα Ἀλέξανδρος δέ ἵνα ἡ μάχη συνέβη καί ἔνθεν ὁρμηθείς ἐπέρασεν τόν Υδάσπην ποταμόν ἔκτισεν πόλεις. Καί τήν μέν ὠνόμασε Νίκαιαν ἐπώνυμον τῆς νίκης τῆς κατ Ἰνδῶν, τήν δέ Βουκεφάλαν ἐς τήν μνήμην τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα, ὅς ἀπέθανεν αὐτοῦ γενόμενος καματηρός ὑπό καύματός τε καί ἡλικίας, πολλά δέ πρόσθεν ξυγκαμών τε καί συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρου, ἀναβαινόμενός τε πρός μόνου Ἀλεξάνδρου, ὅτι ἀπηξίου τούς ἄλλους πάντας ἀμβάτας, καί μεγέθει μέγας καί τῷ θυμῷ γενναῖος. Σημεῖον δέ οἱ ἦν κεφαλή βοός ἐγκεχαραγμένη, ἐφ ὅτω λέγουσιν ὅτι ἔφερεν καί τό ὄνομα τοῦτο οἱ δέ λέγουσιν ὅτι λευκόν σῆμα εἶχεν ἐπί τῆς κεφαλῆς, μέλας ὤν αὐτός, εἰκασμένον μάλιστα ἐς κεφαλήν βοός. Οὗτος ὁ ἵππος ἀφανής ἐγένετο Ἀλεξάνδρω, ἐν τῇ χώρα Οὐξίων, καί Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνά τήν χώραν ἀποκτενεῖν πάντας Οὐξίους, εἰ μή ἀπάξουσιν αὐτῷ τόν ἵππον. Τοσήδε γάρ σπουδή ἦν Ἀλεξάνδρω ἀμφ αὐτόν. Ο Αλέξανδρος, εκεί όπου έγινε η μάχη και στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε και πέρασε τον Υδάσπη ποταμό, έκτισε πόλεις. Και στη μια πόλη έδωσε το όνομα Νίκαια από τη νίκη του κατά των Ινδών, και την άλλη την ονόμασε Βουκεφάλα σε ανάμνηση του ίππου του Βουκεφάλα, που πέθανε εκεί επειδή καταβλήθηκε από τον καύσωνα και τα γηρατειά, αφού προηγουμένως είχε υποφέρει πολλά και είχε περάσει πολλούς κινδύνους μαζί με τον Αλέξανδρο και τον οποίο ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος, επειδή απέρριπτε ως ανάξιους όλους τους άλλους αναβάτες, μεγαλόσωμος και γενναίος. Και είχε σημάδι του ένα κεφάλι βοδιού χαραγμένο πάνω του, εξαιτίας του οποίου λένε ότι έφερε και το όνομα αυτό άλλοι, λένε ότι είχε άσπρο σημάδι στο κεφάλι του, ενώ ο ίδιος ήταν μαύρος, το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με κεφάλι βοδιού. Αυτό το άλογο το έχασε ο Αλέξανδρος στη χώρα των Ουξίων, και γι αυτό ο Αλέξανδρος διακήρυξε δημόσια σε όλη τη χώρα ότι θα εκτελέσει όλους τους Ουξίους, αν δεν του επιστρέψουν το άλογο. Γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε ο Αλέξανδρος γι αυτό το άλογο.

2 Νοηματική απόδοση του κειμένου O Αρριανός στο κείμενο αυτό μας λέει, ότι ο Αλέξανδρος έκτισε δυο πόλεις, την Νίκαια, για να θυμίζει τη νίκη του εναντίον των Ινδών και τη Βουκεφάλα, για να τιμήσει τη μνήμη του αλόγου του, Βουκεφάλα. Το άλογο αυτό πέθανε εκεί από τον καύσωνα και τα γηρατειά. Είχε υποφέρει πολλά και πέρασε πολλούς κινδύνους μαζί με τον Αλέξανδρο. O Βουκεφάλας ήταν άλογο δυνατό και μεγαλόσωμο, έριχνε κάτω όλους τους ανάξιους αναβάτες και μόνο τον Αλέξανδρο δεχόταν ως αναβάτη. Λένε ότι πήρε το όνομά του από ένα κεφάλι βοδιού που το είχε σημάδι στο κεφάλι του. Άλλοι πάλι λένε ότι, ενώ το άλογο ήταν μαύρο, είχε στο κεφάλι του ένα σημάδι άσπρο που έμοιαζε με κεφάλι βοδιού και ότι απ αυτό πήρε το όνομά του. O Αλέξανδρος αγαπούσε τόσο πολύ το άλογο αυτό, ώστε, όταν κάποτε το έχασε στην χώρα των Ουξίων, κήρυξε ότι αν δε του το επιστρέψουν, θα σκοτώσει όλους τους Ουξίους. Γραμματική 1. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις το ρήμα, το υποκείμενο και όπου υπάρχουν, το κατηγορούμενο ή το αντικείμενο/α: α. Μικρός ἐστιν οὗτος ὁ οἷκος. β. Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις τό πῦρ. γ. Ἅπαντες ἤκουον τοῦ ρήτορος. δ. Λεωνίδας ἀπέθανεν ἐν Θερμοπύλαις. ε. Ἀποδώσομεν τὴν πατρίδα μείζονα (=μεγαλύτερη) τοῖς ἐσομένοις (=στους απογόνους). στ. Ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη νομίζονται ἀρεταί. 2. Να βρείτε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα παραδείγματα: α. Περικλῆς ἄρχων καὶ στρατηγὸς ᾑρέθη. β. Ἡρακλῆς τῆς Ἑλλάδος κατέστη εὐεργέτης. γ. Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί. δ. Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν. ε. Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται. στ. Ὅτε ταῦτα ἐγίγνετο, ὁ ἥλιος ἐδύετο.

3 ζ. Χαλεπὰ τὰ δεινὰ ἐστιν. η. Ἀποκλείουσιν οἱ βάρβαροι ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ. θ. Δημοσθένης συνεβούλευεν Ἀθηναίοις ἐκπολεμῆσαι Ὀλυνθίους.. ι. Ἀναμνήσω ὑμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους. 3. Να βρείτε ποια ρήματα είναι μονόπτωτα και ποια δίπτωτα στα παρακάτω παραδείγματα: - Οὗτος λέγει ἡμῖν τήν ἀλήθειαν. - Οἱ στρατιῶται τάφρον ὀρύττουσιν. - Σωκράτης διδάσκει τούς νέους τήν ἀρετήν. - Μένων χρήματα ἔλαβε. - Κῦρος ἐθήρευεν κάπρους. - Ὁ ἥλιος θερμαίνει τήν γῆν. - Μή ποιήσης τοῦτο. - Σύ ἐπιθυμεῖς παιδείας. - Ἡμεις ἵππους καί κύνας τρέφομεν. - Οὐκ ἐρωτῶ σέ τοῦτο. 4. Να υπογραμμιστούν και να χαρακτηριστούν τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα των παρακάτω προτάσεων : o Ὁ Δάφνις ἐσύριζεν. o Κέρατα ἔλαφος θήλεια οὐκ ἔχει. o Ὁ βίος βραχύς ἐστι. o Ἡ Σάμος νῆσος ἐστι. o Θαυμάζομεν τήν ἀρετήν τῶν προγόνων. o Ἀπολαύουσιν τῶν αγαθων. o Οἱ τριάκοντα ἦσαν τύραννοι. o Οὐδείς ἐγένετο σοφός. o Φίλιππος φαίνεται ἀξιόπιστος. o Τά όρη ἦν ὑπερύψηλα. 5. Να συνταχθούν οι παρακάτω προτάσεις και να χαρακτηριστούν τα ρήματα αμετάβατα ή μεταβατικά ή συνδετικά: α. Ἁλιεύς τις αὐλοὺς εἶχε. β. Τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίοι εἰσὶν οἱ θεοί. γ. Λέγει αὐτώ ὁ νεανίσκος.

4 δ. Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν; ε. Κύκνοι εἰρηναῖοί (= ειρηνικοί) εἰσι. στ. Ἀγαμέμνων ἡγεμὼν τοῦ σύμπαντος στρατοῦ ἦν. ζ. Οἱ βότρυες ὄμφακές εἰσι. η. Ὁ ὄνος ἐκ τοῦ κόπου ἐτελεύτησε.

5 Απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου 1. Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; Το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Βουκεφάλας, πέθανε καταπονημένος από τον καύσωνα και τα γηρατειά, αφού κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε υποφέρει πολλά μαζί με τον Αλέξανδρο. 2. Σε τι όφειλε το όνομά του το άλογο του Μ. Αλεξάνδρου; Το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ονομάστηκε «Βουκεφάλας» από ένα σημάδι που είχε στο κεφάλι του. Το σημάδι αυτό ήταν λευκό και έμοιαζε με κεφαλή βοδιού (βους + κεφαλή > Βουκεφάλας). 3. Ποιο γεγονός επικαλείται ο Αρριανός, για να καταδείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Μ. Αλεξάνδρου για το άλογό του; Η αγάπη που έτρεφε ο Μέγας Αλέξανδρος για το άλογο που τον συντρόφεψε σε πολλούς κινδύνους και περιπέτειες φαίνεται από το περιστατικό που διηγείται ο Αρριανός, το οποίο συνέβη στη χώρα των Ουξίων. Κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην περιοχή, ο Βουκεφάλας χάθηκε και ο Αλέξανδρος διακήρυξε δημόσια ότι, αν δεν του επιστρέψουν το άλογό του, θα σκοτώσει όλους τους Ουξίους. 4. Μπορείτε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας άλλες γνωστές περιπτώσεις στενού δεσμού μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός ζώου; Είναι γνωστά πολλά περιστατικά, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα οποία μαρτυρούν το στενό δεσμό που συχνά αναπτύσσεται ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα, κυρίως σκύλους και άλογα, που θεωρούνται ιδιαίτερα πιστά στα αφεντικά τους. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια, περιγράφει το συγκινητικό τέλος του Άργου, του γέρικου σκύλου του Οδυσσέα, που πεθαίνει μόλις αντικρίζει το αφεντικό του, μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Ο Ηρόδοτος αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού που λεγόταν Α- ρίων, ο οποίος σώθηκε από πνιγμό χάρη στη μεσολάβηση ενός δελφινιού που τον μετέφερε στην ξηρά πάνω στην πλάτη του.

6 Παρατήρηση : «πόλις» Ένας καλός πολίτης ζούσε σε μια πολιτεία που είχε πολλές πόλεις και κωμοπόλεις, με πολύ καλή πολεοδομία. Το πολίτευμα που επικρατούσε ήταν δημοκρατικό. Υπήρχαν πολλοί πολιτικοί και πολιτευτές που πολιτεύονταν για το μέλλον της πολιτείας δεν έλειπαν όμως και οι πολιτικάντηδες ούτε και οι απολίτικοι. Οι κάτοικοι πολιτικοποιούνταν από μικρή ηλικία και πολιτικολογούσαν όλη τη μέρα. Πολλοί ή- ταν οι ξένοι που ήθελαν να πολιτογραφηθούν ως πολίτες αυτής της πολιτείας. Μια μέρα, όμως, εμφανίστηκαν έξω από τα τείχη της πόλης κάποιοι εχθροί και άρχισαν να την πολιορκούν. Αμέσως, με εντολή της κυβέρνησης, επενέβησαν οι πολιτοφύλακες και πολλοί κάτοικοι έτρεξαν να κρυφτούν στην Ακρόπολη, ενώ κάποιοι άλλοι πήγαν να προσευχηθούν στην εκκλησία του πολιούχου άγιου. Επειδή δε λειτούργησε τόσο σωστά η πολιτοφυλακή, η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, ενώ η συμπολίτευση είχε διαφορετική άποψη και τη στήριξε. Τελικά, η πόλη σώθηκε από την πολιορκία και συνέχισε να ζει ειρηνικά και ευτυχισμένα, προάγοντας τον πολιτισμό, ώστε το σύνολο των κατοίκων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πολιτισμένοι, χωρίς να υπάρχει σχεδόν κανείς κάτοικος που να μπορούσε να θεωρηθεί ως απολίτιστος.

Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου Ενότητα 1 η νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ η πνευματική υγεία συνδέεται με την σωματική εὖ ἀγωνίζεσθαι το να αγωνίζεσαι όπως πρέπει πὺξ λὰξ με γροθιές και με κλοτσιές κύκνειον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ, Ο ΜΕΓΕΘΕΙ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΥΜΩ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Αρχαιοελληνικά έθιµα κοινής ταφής ίππων και ηρώων Θ. Γ. Αντίκας, DVM, PhD.

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ, Ο ΜΕΓΕΘΕΙ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΥΜΩ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Αρχαιοελληνικά έθιµα κοινής ταφής ίππων και ηρώων Θ. Γ. Αντίκας, DVM, PhD. ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ, Ο ΜΕΓΕΘΕΙ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΥΜΩ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Αρχαιοελληνικά έθιµα κοινής ταφής ίππων και ηρώων Θ. Γ. Αντίκας, DVM, PhD Πρόλογος Οι αρχαίες πηγές τεκµηρίωσαν το ελληνικό έθιµο ταφής ίππων µε τους ήρωες-ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6 Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Μετάφραση Αν ήταν η Ελένη στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν πίσω στους Έλληνες, με ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παράφρονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Φ ΙΛΟΣΟΦ ΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Φ ΙΛΟΣΟΦ ΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Φ ΙΛΟΣΟΦ ΙΑ Αναγκαία διευκρίνιση: Οι προτεινόµενες ασκήσεις ερωτήσεις εισαγωγής προϋποθέτουν την καλή κατανόηση και γνώση του κειµένου των εισαγωγών του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Αρχαϊκή Εποχή. Αθήνα

Κεφάλαιο 4. Αρχαϊκή Εποχή. Αθήνα Κεφάλαιο 4 Αρχαϊκή Εποχή Αθήνα 1. Αποικιακή εξάπλωση Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία, XV: Η τυραννίδα του Πεισίστρατου στην αρχαία Αθήνα 3. Αφού δε νίκησε στην μάχη της Παλληνίδος και κατέλαβε την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Λίγα λόγια για την καταγωγή του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Λίγα λόγια για την καταγωγή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Λίγα λόγια για την καταγωγή του. Τι γνωρίζετε για τη γέννηση, την καταγωγή και τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αριστοτέλη; Όταν ο Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΣ ΤΗΣ ΙΟΥ ΑΙΑΣ ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας περί του βασιλέως Σωτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9η Η Καλλιπάτειρα

Ενότητα 9η Η Καλλιπάτειρα Ενότητα 9η Η Καλλιπάτειρα Κατὰ δὲ τὴν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδόν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, Τυπαῖον καλούμενον. Κατὰ τούτου τάς γυναίκας Ἠλείοις ἐστὶν ὠθεῖν νόμος, ἢν φωραθῶσιν ἐς τὸν ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 1 2 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ερωτήσεις εισαγωγής : Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις Αρχαίων Γ Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Γ Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἄν αὐτήν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἤ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. Οὐ γάρ δή οὕτω γε φρενοβλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 3 4 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ερωτήσεις εισαγωγής : Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια Συγγραφικές Ομάδες 1η Ομάδα : Κόμης Λουκιανός, Κοψιάς Παντελής, Κράνιας Παναγιώτης, Λιάπης Ιωάννης, Μερκούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις "Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη"

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη «ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» ΒΑΣΙΛΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΣτοπον Λον - Νικον ΣΠ ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕ 66 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Το βιβλιο αυτο χυχ)οφορούσε στο παρελ60ν από τις "Φιλολογικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ 22-0004.indd 1 22-0004.indd 2 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 22-0004.indd 3 Ομάδα συγγραφής: Κυριακή Διαλησμά Άρης Δρουκόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Εισαγωγή στο Ξενοφώντα ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Γέννηση: μεταξύ 431 και 429 π.χ. στο δήμο της Ερχιάς της Αττικής. Καταγωγή: γιος του Γρύλλου, εύπορου κτηματία. Μόρφωση: ως γιος εύπορου Αθηναίου πήρε καλή μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΔΑΓΩΓΙ ΚΟ Ι ΝΣΤ Ι Τ ΟΥΤ Ο Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Τόμος 1ος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΔΑΓΩΓΙ ΚΟ Ι ΝΣΤ Ι Τ ΟΥΤ Ο Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Τόμος 1ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΔΑΓΩΓΙ ΚΟ Ι ΝΣΤ Ι Τ ΟΥΤ Ο Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 1ος ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 1ος Ομάδα συγγραφής:

Διαβάστε περισσότερα

36 - Μακεδόνες και Θράκες στεφανίτες ιππικών

36 - Μακεδόνες και Θράκες στεφανίτες ιππικών 36 - Μακεδόνες και Θράκες στεφανίτες ιππικών και γυµνικών Πόλις/ ήµος Στεφανίτες Αγών/-νες Ολύµπια/έτος 150 - Μακεδονία 27 αθλητές 35+ κότινοι 22+ στα Ιππικά Αιγαί, Πέλλα [Αλέξανδρος Α ] * στάδιον ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίων επιφανών θάνατοι

Αρχαίων επιφανών θάνατοι Αρχαίων επιφανών θάνατοι Δρ. Γιάννης Γρυντάκης, Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Πριν από τρία χρόνια είχα δώσει στο αναγνωστικό κοινό από τις εκδόσεις Σαββάλας το βιβλίο μου «Ελλήνων επιφανών θάνατοι», στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Δ Δημοτικού Στα Αρχαία Χρόνια

Ιστορία Δ Δημοτικού Στα Αρχαία Χρόνια Ιστορία Δ Δημοτικού Στα Αρχαία Χρόνια Τετράδιο Εργασιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Θεόδωρος Κατσουλάκος Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Χριστίνα Κατσάρου Εκπαιδευτικός Π.Ε. Μαρία Λένα Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης «Κανένα όφελος δεν υπάρχει στους ανθρώπους με το να φέρουν μόνο το όνομα των Χριστιανών, να μην έχουν όμως έργα αγαθά. ιότι δεν τιμώνται τα αξιώματα από τον

Διαβάστε περισσότερα