ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η ανάδειξη της σχέσης των Μαθηματικών και της Τέχνης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η ανάδειξη της σχέσης των Μαθηματικών και της Τέχνης."

Transcript

1 The following document, both in Greek and in English, was prepared by Panagiota Argiri (MSc, mathematician) from the Evangelical model school in Smyrna (Athens). ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η ανάδειξη της σχέσης των Μαθηματικών και της Τέχνης. Πιο αναλυτικά εξετάστηκε ποια είναι η επίδραση της γεωμετρίας στις διάφορες μορφές τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική) απο την αρχαία Ελλάδα εως την σύγχρονη βιομηχανική εποχή. Η βιβλιογραφική επισκόπηση στο Μεσσαίωνα και την Αναγέννηση ανέδειξε την αισθητική,της αρμονία και την ομορφιά της ζωγραφικής και της αρχιτεκτονικής κάτω απο την έντονη επίδραση της μαθηματικής ακρίβειας και των γεωμετρικών συλλογισμών.η γοτθική αρχιτεκτονική, η ισλαμική τέχνη έχουν έντονη την επίδραση της μαθηματικής επιστήμης. Καλλιτέχνες όπως ο Leonardo da Vinci ( ), ο Pierro della Francesca, Brunelleschi Filippo είναι γνωστοί για τα επιτεύγματά του τόσο στις επιστήμες όσο και στις καλές τέχνες. Εξετάστηκε πως και με ποιους άλλους τρόπους εκδηλώνεται η σχέση των μαθηματικών και της τέχνης μέσα απο τη μελέτη του χρυσού αριθμού φ και των γεωμετρικών κατασκευών του και την περιήγηση στον θαυμαστό κόσμο των Φρακταλ. Το βιβλιογραφικό ταξίδι που κλείνει στην μοντέρνα τέχνη με τα έργα του Escher και του Vasarely και τις οφθαλματες σφραγίζει οτι αισθητική της τέχνης πορεύεται παραλληλα με την λογική των μαθηματικών. Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του δυναμικού γεωμετρικού λογισμικού και οι μαθητές ασκήθηκαν στη χρήση των εργαλείων του και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας καλλιτεχνικές συνθέσεις, δίνοντας συνάμα διέξοδο στη δημιουργική τους φαντασία και το καλλιτεχνικό τους ένστικτο. Επιλέον, η δημιουργικότητα, η αποτελεσματικότητα και οι καλλίτεχνικές δεξιότητες των μαθητών αποτυπώθηκαν σε πρωτότυπες κατασκευές και χειροτεχνίες. Το αίσθημα του ωραίου και η αρμονία των αναλογιών καλλιεργήθηκαν με τις ευκαιρίες που δόθηκαν στους μαθητές να δημιουργήσουν γεωμετρικές συνθέσεις και να δώσουν διέξοδο στη δημιουργική του ικανότητα και φαντασία κατασκευάζοντας διακοσμητικά σχέδια, χρησιμοποιώντας γνωστά γεωμετρικά σχήματα και αξιοποιώντας τις γεωμετρικές του γνώσεις.

2 Η περιήγηση στον κόσμο των μαθηματικών σε συνάφεια με τον θαυμαστό κόσμο της τέχνης συμπληρώνεται και με βιωματικές δράσεις των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά και με την συμμετοχή τους στο συνέδριο της 5 ης Διεθνούς Μαθηματκής Εβδομάδας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πορεία και Φάσεις Υλοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και αντιμετώπισαν ξεχωριστά ερευνητικά ερωτήματα. Στην συνέχεια αλληλοενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης της εργασίας των υπολοίπων και έγινε η απαραίτητη ανατροφοδότηση. Πιο αναλυτικά, οι φάσεις ήταν ως εξής: Α Φάση Οι ομάδες των μαθητών συντονίζονται για βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών στην βιβλιοθήκη του σχολείου,στο διαδίκτυο, σε επιστημονική άρθρα και περιοδικά Oμάδα A : Ασχολήθηκε με την σχέση των μαθηματικών και της Τέχνης στο Μεσαίωνα -Αναγέννηση Oμάδα Β : Ασχολήθηκε με το χρυσό λόγο, το φ και τον κόσμο των φράκταλς Ομάδα Γ : Μοντέρνα τέχνη Οι μαθητές συνέλλεξαν πλήθος εικονογραφημένου υλικού, όπου τέθηκε προς αναλύση και αιτιόλογηση μέσα απο την ανάπτυξη συζήσεων με διατύπωση επιχειρημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κρίσεων. Τέλος, παρουσιάσαν το βιβλιογραφικό τους υλικό στην ολομέλεια της τάξης. Β Φαση Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την δημιουργία σύγχρονης ψηφιακής τέχνης κάνει αναγκαία την εκμετάλευση των ιδιοτήτων των εκπαιδευτικών λογισμικών για την παρουσίαση, κατασκευή και εξέταση καλλιτεχνικών κατασκευών, όπου επιβεβαιώνουν την έντονη επίδραση των μαθηματικών στην τέχνη. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ενεργό ρόλο για να αποκαλύψουν και αυτοί με την σειρά τους την αλληλεπίδραση των μαθηματικών και της τέχνης. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών και τα μαθηματικά εκπαιδευτικά λογισμικά ( Sketchpad, geogebra) και την απαραίτητη βιβλιογραφία και καθοδήγηση δημιούργησαν γεωμετρικές κατασκευές με συγκεκριμένες γεωμετρικές ιδιότητες : Λόγοι ομοιότητας στα σχήματα, μετασχηματισμοί & συμμετρίες, γεωμετρικά μοτίβα, ψηφιδωτά &πλακοστρώσεις.

3 Γ Φάση Οι μαθητές εκμεταλέυονται τις καλλίτεχνικές τους δεξιότητες σε συνδυασμό με τις γεωμετρικές τους γνώσεις και δημιουργούν πρωτότυπες γεωμετρικές κατασκευές. ABSTRACT The main purpose of the present study was to highlight the relationship between Mathematics and Art. More specifically examined what the effect of geometry on various art forms (architecture, painting, sculpture) from ancient Greece to the modern industrial era. The literature review in the Middle Ages and Renaissance highlighted the aesthetic of harmony and beauty of painting and architecture beneath the strong influence of mathematical precision and geometric reasoning. 's Gothic architecture, Islamic art show a strong influence of mathematics. Artists such as Leonardo da Vinci ( ), the Pierro della Francesca, Brunelleschi Filippo is known for his achievements both in science and in the arts. Examined how and in what other ways manifests the relationship between mathematics and art through the study of gold phi number and geometric structures of and browsing in the wonderful world of Fractals. The bibliographic journey closes in modern art with the works of Escher and Vasarely and ofthalmates seals that aesthetic art treading alongside the logic of mathematics. Exploited the potential of dynamic geometric software and students brought in the use of tools and capabilities offered by new technologies, creating artistic compositions, at the same time giving vent to their creative imagination and artistic instinct. Epileon, creativity, efficiency and artistic skills of students were recorded in the original construction and crafts. The sense of beauty and harmony of proportions were cultured with the opportunities given to students to create geometric formations and to give vent to his creative ability and imagination fabricating patterns using known geometric shapes and using geometric knowledge. The tour of the world of mathematics in context with the wonderful world of art and filled with experiential activities of students on educational visits, but their participation in the conference of the 5th International Mathimatkis Week. METHODOLOGY Progress and Implementation Phases of the Research Work Followed the group cooperation approach. That the students were divided into groups and experienced individual research questions. Then updated each other on the implementation progress of the work of others and became the necessary feedback. More specifically, the phases were as follows :

4 A The student groups coordinated to bibliographic search in the school library, the internet, scientific articles and journals Group A: He dealt with the relationship between mathematics and art in the Middle Ages - Renaissance Group B: He with the gold ground, the aircraft and the world of fractals Group C: Modern art Students crowd has collected pictorial material, came to analysis and justification through the development cohabit with formulating arguments, debate and crisis. Finally, we presented the bibliographical material in the plenary of the order. Groups B The use of new technologies for the creation of a modern digital art necessitates the exploitation of the properties of educational software for presentation, construction and testing artistic constructions, which confirm the strong influence of mathematics in art. Students had the opportunity to take the initiative and active role to reveal and they in turn the interaction of mathematics and art. With the use of new technologies and mathematics educational software (Sketchpad, geogebra) and the necessary literature and guidance created geometric constructions with specific geometric properties : Reasons similarity in shapes, transformations and symmetries, geometric patterns, mosaics and paving. C Phase Students exploit their artistic skills in combination with the geometrical knowledge and create original geometric constructions. THEORETICAL PART PART I Foreword - research questions Middle Ages...

5 Romanesque art Gothic art Islamic art Regeneration... The painting in the Renaissance Known Renaissance artists who were influenced by mathematics Paolo Uccello Leonardo Da Vinci Vitruvius Last Supper Mona Lisa The architecture in the Renaissance Important architects of the Renaissance Leon Battista Alberti Donato Bramante Brunelleschi Filippo Perpective linear perspective color perspective Geometric perspective Epilogue - Conclusions Bibliography

6 PART II GOLD NUMBER F geometric Constructions Geometric shapes associated with the golden section The golden section in architecture The Golden section on sculpture and painting The balance in Nature The balance in the human body The usefulness of the aircraft through the years The golden ratio in music Fibonacci sequence Conclusions bibliography PART III MODERN ART introduction 19th century 20th century Chronological list of movements of Modern Art ESCHER Biography The Mathematics and paving of Escher Characteristics descriptions of works of Escher

7 The triangle of Penrose and Escher VASARELY Biography Characteristics - Description of works by Vasarely Kinetic Art of Vasarely PART IV fractal introduction General information The fractal nature Fractal Geometric construction bibliography CONCLUSIONS - RESULTS TOPICS FOR DISCUSSION EPILOGUE

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking Περιλήψεις ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πάτρα, 20-21 Οκτωβρίου 2012 «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης

Διαθεματική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης Λαλαζήση Χρυσούλα, Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχανικός Σχολική Σύμβουλος ΠΔΕ Αττικής chrlalazisi@gmail.com Αργύρη Παναγιώτα Μαθηματικός στο Πρότυπο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ 2004 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/3/2004 (κατά αλφαβητική σειρά εισηγητών)

ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ 2004 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/3/2004 (κατά αλφαβητική σειρά εισηγητών) ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ 2004 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/3/2004 (κατά αλφαβητική σειρά εισηγητών) 1) Teater/Scenkonst: about the theatre orientation and new visions of the Swedish upper secondary theatre

Διαβάστε περισσότερα

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts 1ï Åðéóôçìïíéêü Óõìðüóéï ÐëçñïöïñéáêÞ Ðáéäåßá êáé ÅëëçíéêÞ Áíþôáôç Åêðáßäåõóç: Ç óõìâïëþ ôùí Åñãùí ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ ôùí Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí ÐåñéëÞøåéò - Abstracts Âüëïò, 11-12 Äåêåìâñßïõ 2008 1 ο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School.

The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School. The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School. Despina Imvrioti Science, Technology and Environment Laboratory, Pedagogical Department

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015. Βιβλίο Περιλήψεων

2 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015. Βιβλίο Περιλήψεων 2 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άγχος αποτελούσε ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας

ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ Τ. - Δρ Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - Δρ. Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

odd: επίθετο, 1. ο διαφορετικός από το σύνηθες, ο περίεργος, 2. ο μονός αριθμός συνώνυμα: παράξενος, περίεργος, αστείος

odd: επίθετο, 1. ο διαφορετικός από το σύνηθες, ο περίεργος, 2. ο μονός αριθμός συνώνυμα: παράξενος, περίεργος, αστείος studio J E W E L L E R Y studio J E W E L L E R Y odd: επίθετο, 1. ο διαφορετικός από το σύνηθες, ο περίεργος, 2. ο μονός αριθμός συνώνυμα: παράξενος, περίεργος, αστείος odd: adjective, 1. different from

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Θέατρο θετική στάση διαφορετικότητα ρατσισμό

Εκπαιδευτικό Θέατρο θετική στάση διαφορετικότητα ρατσισμό Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ασχοληθήκαμε με το Εκπαιδευτικό Θέατρο. Κατά τη διάρκεια του δράματος συνδυάσαμε τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Εικαστικών και των Αγγλικών. Επιλέξαμε το

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης,

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης, ΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συγκρίνοντας τη γεωμετρική σκέψη μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης Υποβλήθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα