Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17)"

Transcript

1 Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε Άπληστους Αλγόριθµους Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Το πρόβληµα επιλογής εργασιών ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-1

2 Άπληστοι Αλγόριθµοι Προβλήµατα στα οποία ζητείται µια βέλτιστη λύση (optimization problems) συχνά λύνονται από αλγόριθµους οι οποίοι ακολουθούν µια σειρά βηµάτων µε ένα σύνολο επιλογών σε κάθε βήµα. Κύρια ιδέα: σε κάθε βήµα επέλεξε την επιλογή που φαίνεται καλύτερη για τη δεδοµένη στιγµή (the locally optimal choice). Ποιο είναι το κατάλληλο κριτήριο για τη λήψη µιας τοπικά βέλτιστης επιλογής; Ερώτηµα: αυτή η ακολουθία τοπικά βέλτιστων επιλογών δίνει τη βέλτιστη λύση του προβλήµατος; εξαρτάται από το πρόβληµα για ορισµένα προβλήµατα εγγυείται µόνο κοντινή (approximate) λύση ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-2

3 Άπληστοι Αλγόριθµοι Παραδείγµατα άπληστων αλγόριθµων: 1. οι αλγόριθµοι εύρεσης ελάχιστου δέντρου σκελετού του Kruskal και του Prim 2. ο αλγόριθµος υπολογισµού των κωδικών Huffman 3. o αλγόριθµος επεξεργασίας εργασιών (job scheduling) Παραδείγµατα προβληµάτων στα οποία δεν προτρέπεται η χρήση άπληστου αλγόριθµου 1. προβλήµατα στα οποία τα υποπροβλήµατα δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. 2. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-3

4 Επιλογή Εργασιών σύµφωνα µε προθεσµίες Το πρόβληµα Έχουµε ένα σύνολο εργασιών S={1,2, n} κάθε µία από τις οποίες χρειάζεται µία µονάδα χρόνου για να ολοκληρωθεί. Κάθε εργασία έχει κάποια προθεσµία d i και εκτέλεσή της πριν από την πάροδο της προθεσµίας της µας επιφέρει κέρδος g i. Για τη συµπλήρωση των εργασιών έχουµε στη διάθεση µας ένα επεξεργαστή (ανά πάσα στιγµή ο επεξεργαστής είναι χρησιµοποιήσιµος από το πολύ µια εργασία). Ένα σύνολο εργασιών ονοµάζεται συµβατό αν υπάρχει σειρά εκτέλεσης των εργασιών του η οποία ικανοποιεί τις προθεσµίες της κάθε εργασίας. Στόχος: η εύρεση του συνόλου συµβατών εργασιών που επιφέρει το µέγιστο δυνατό κέρδος. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-4

5 Παράδειγµα Εργασίες: i g i d i Σύνολα Συµβατών Εργασιών Σύνολο Εργασιών ,3 2,1 2,3 4,1 4,3 Κέρδος Πως µπορούµε να διαλέξουµε την πρώτη εργασία για δηµιουργία του συµβατού συνόλου µε το µέγιστο κόστος; 1. αυτή µε την πιο κοντινή προθεσµία; 2. αυτή µε το µεγαλύτερο κέρδος; ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-5

6 O Αλγόριθµος Υποθέτουµε ότι οι εργασίες είναι ταξινοµηµένες σε φθίνουσα σειρά ως προς το κέρδος που επιφέρουν. Αν όχι τις ταξινοµούµε σε χρόνο Ο(n log n). Αρχικά επιλέγουµε την εργασία µε το πιο µεγάλο κέρδος. Στη συνέχεια επιλέγουµε την επόµενη πιο κερδοφόρα εργασία η οποία είναι συµβατή µε το σύνολο που έχουµε επιλέξει µέχρι στιγµής. greedy { A={1}; for (i=2; i<=n; i++){ if legal(α {i}) A=A {i}; } return A; } H διαδικασία legal(b) αποφασίζει αν το σύνολο Β είναι συµβατό. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-6

7 H διαδικασία legal Σε κάθε επανάληψη του βρόχου επιλέγεται η εργασία µε το πιο µεγάλο κέρδος η οποία είναι συµβατή µε την υπάρχουσα επιλογή. Πως µπορούµε να αποφασίσουµε κάτα πόσο ένα σύνολο εργασιών είναι συµβατό; Λήµµα 1: Έστω σύνολο εργασιών µε k εργασίες {1,2,...,k} αριθµηµένες έτσι ώστε οι προθεσµίες τους να βρίσκονται σε αύξουσα σειρά, δηλ. d 1 d 2... d n. Αν οι k εργασίες είναι συµβατές τότε κατά την εκτέλεσή τους σε σειρά 1,2,...,k (δηλαδή διαλέγοντας κάθε φορά εκείνη µε την πιο κοντινή προθεσµία) καµιά εργασία δεν χάνει την προθεσµία της. Απόδειξη µε αντίφαση: Έστω ότι η το σύνολο των εργασιών είναι συµβατό αλλά κατά την εκτέλεσή τους σε σειρά 1,2,...,k κάποια εργασία χάνει την προθεσµία της. Έστω ότι η εργασία r είναι η πρώτη τέτοια εργασία. Τότε d r r-1. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-7

8 H διαδικασία legal Αφού οι εργασίες βρίσκονται σε αύξουσα σειρά προθεσµίας τότε οι εργασίες 1,...,r-1 έχουν επίσης προθεσµίες r-1. Εποµένως υπάρχουν τουλάχιστον r εργασίες µε προθεσµίες r-1. Όπως και αν εκτελέσουµε αυτές τις r εργασίες κάποια από αυτές θα χάσει την προθεσµία της! Εποµένως το σύνολο των εργασιών δεν είναι συµβατό. Αντίφαση! Για να ελέγχουµε τη συµβατότητα συνόλων εργασιών πρέπει 1. να κρατούµε την άνα πάσα στιγµή επιλογή µας ταξινοµηµένη σε αύξουσα σειρά ως προς το χρόνο προθεσµίας των εργασιών και 2. κάθε φορά που θεωρούµε µια καινούρια εργασία να ελέγχουµε αν µπορεί να εκτελεστεί η εργασία χωρίς να αναγκάσει κάποια από τις υπάρχουσες να χάσει την προθεσµία της. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-8

9 O Αλγόριθµος greedy2(int d[n]){ int j[n]; int k; {o πίνακας όπου φυλάγουµε την επιλογή εργασιών} {µετρητής των επιλεγµένων εργασιών} j[0] = 0; j[1] = 1; k = 1; for (i=2; i<=n; i++){ r = k; while (d j[r] > max(d i,r)) r -; if (d j[r] > r) for (m=k; m r+1; m--) j[m+1] = j[m]; j[r+1] = i; k=k+1; return j; } {διάλεξε την πρώτη εργασία} {βρες το σηµείο όπου µπορεί να εισαχθεί η εργασία i} αν η i µπορεί να εισαχθεί στη θέση r+1} {µετακίνησε τις εργασίες από τη θέση r+1 και µετά µια θέση προς τα δεξιά και εισήγαγε την i} ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-9

10 Ο Αλγόριθµος Χρόνος Εκτέλεσης: Στη χείριστη περίπτωση κατά την i-οστή εκτέλεση του βρόχου χρειάζονται Θ(i) βήµατα στο εσωτερικό while-loop και Θ(i) βήµατα στο εσωτερικό for-loop). Εποµένως ο χρόνος εκτέλεσης χειρίστης περίπτωσης είναι Θ(n²). Παράδειγµα εκτέλεσης i d i g i , 1 2, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3, 7 ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-10

11 Απόδειξη της ορθότητας του αλγόριθµου Θεώρηµα 2: Έστω Α η ακολουθία εργασιών που παράγεται ως δεδοµένο εξόδου από τον αλγόριθµο. Τότε, 1. Η Α περιέχει συµβατές εργασίες, και 2. Η Α έχει το µέγιστο δυνατό κέρδος συνόλου που ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προβλήµατος. Το πρώτο µέρος µπορεί να αποδειχθεί εύκολα µε τη µέθοδο της επαγωγής. Απόδειξη του 2: Θα δείξουµε ότι υπάρχει βέλτιστη λύση στο πρόβληµα που περιέχει την εργασία 1, δηλαδή την εργασία µε το µεγαλύτερο κέρδος. Έστω σύνολο Β Sµια βέλτιστη λύση στο πρόβληµα. Αν 1 Β τότε η λύση περιέχει την άπληστη επιλογή. ιαφορετικά, αφού το σύνολο εργασιών Β είναι συµβατό, σύµφωνα µε το Λήµµα 1, οι εργασίες της Β µπορούν να εκτελεστούν σε αύξουσα σειρά προθεσµίας, χωρίς καµιά να χάσει την προθεσµία της. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-11

12 Απόδειξη της ορθότητας του αλγόριθµου Έστω η σειρά αυτή είναι η k Β, δηλαδή η εργασία k είναι η εργασία στο Β µε την κοντινότερη προθεσµία. Θεωρείστε την ακολουθία Α = 1 Β. Προφανώς η ακολουθία αυτή αντιστοιχεί σε ένα συµβατό σύνολο εργασιών (καµιά από τις εργασίες στο Β δεν πρόκειται να χάσει την προθεσµία της). Επιπλέον, αφού g k g 1, τότε το Α είναι επίσης βέλτιστη λύση του προβλήµατος. Εποµένως υπάρχει βέλτιστη λύση η οποία περιέχει την άπληστη επιλογή. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα ίδια επιχειρήµατα και για την εργασία µε το δεύτερο κοντινότερη προθεσµία και ούτω καθεξής. (µαθηµατική επαγωγή.) ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-12

13 Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Ένας άπληστος αλγόριθµος προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη λύση σε ένα πρόβληµα εφαρµόζοντας µια ακολουθία επιλογών. Κάθε µια από τις επιλογές επιλέγει την καλύτερη λύση στη δεδοµένη στιγµή σύµφωνα µε κάποιο κριτήριο. Αυτή η µέθοδος δεν βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση. Πως µπορούµε να αποφασίσουµε κάτα πόσο ένα πρόβληµα µπορεί να λυθεί από ένα άπληστο αλγόριθµο; Γενικά δεν υπάρχει χαρακτηρισµός `άπληστων προβληµάτων. Εντούτοις, οι δύο πιο κάτω ιδιότητες προβληµάτων συχνά εισηγούνται την καταλληλότητα της χρήσης άπληστου αλγόριθµου. 1. Ιδιότητα της άπληστης επιλογής. 2. Ιδιότητα της βέλτιστης υποδοµής. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-13

14 Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Η Ιδιότητα της άπληστης επιλογής Μια ολικά βέλτιστη λύση µπορεί να βρεθεί µε τη λήψη µιας τοπικά βέλτιστης απόφασης. Η λήψη µιας απόφασης δεν εξαρτάται από µελλοντικές αποφάσεις. Απόδειξη ικανοποίησης της ιδιότητας από κάποιο πρόβληµα χρειάζεται και επιχειρηµατολογία της µορφής: αν Α είναι µια βέλτιστη λύση του προβλήµατος, τότε µπορούµε να δηµιουργήσουµε παραλλαγή της Α, Α, όπου η πρώτη απόφαση είναι άπληστη και η Α εξακολουθεί να είναι βέλτιστη. Με τη µέθοδο της επαγωγής µπορούµε να δείξουµε ότι άπληστη επιλογή µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε βήµα του αλγόριθµου. Η ιδιότητα της βέλτιστης υποδοµής Μια βέλτιστη λύση του προβλήµατος περιέχει βέλτιστες λύσεις υποπροβληµάτων. (Συγκρίνετε µε τη µέθοδο του δυναµικού προγραµµατισµού.) ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-14

15 Άπληστος αλγόριθµος ή δυναµικός προγραµµατισµός; ίνοντας ρέστα (1) Το Αυστριακό νοµισµατικό σύστηµα περιέχει νοµίσµατα των 1, 5, 10, 25 και 100 σελινιών. Να σχεδιασθεί άπληστος αλγόριθµος ο οποίος, θεωρώντας την ύπαρξη απεριόριστης ποσότητας όλων των νοµισµάτων, για οποιοδήποτε ακέραιο Χ επιστρέφει τον ελάχιστο αριθµό νοµισµάτων µε συνολική αξία Χ. Για παράδειγµα, για Χ=46, ο αλγόριθµός σας θα πρέπει να επιστρέψει την τιµή 4 αφού η ελάχιστη συλλογή νοµισµάτων αξίας 46 είναι η 25, 10, 10,1. ίνοντας ρέστα (2) Να εισηγηθείτε αλγόριθµο ο οποίος να λύνει το πρόβληµα δεδοµένου ότι τα νοµίσµατα αξίας 5 σελινιών έχουν εξαντληθεί. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-15

16 ίνοντας Ρέστα Και τα δύο προβλήµατα ικανοποιούν την ιδιότητα βέλτιστης υποδοµής: 1. Για το πρώτο πρόβληµα, αν για κάποια βέλτιστη επιλογή κερµάτων Ε αξίας Χ αφαιρέσουµε κάποιο κέρµα a αξίας x, x {1,5,10,25,100}, η επιλογή E-a είναι η βέλτιστη επιλογή κερµάτων αξίας Χ-x. 2. Στο δεύτερο πρόβληµα, αν για κάποια βέλτιστη επιλογή κερµάτων Ε αξίας Χ αφαιρέσουµε κάποιο κέρµα a αξίας x, x {1,10,25,100}, η επιλογή E-a είναι η βέλτιστη επιλογή κερµάτων αξίας Χ-x. Μπορούν τα προβλήµατα να λυθούν µε άπληστο αλγόριθµό; Κριτήριο επιλογής: διάλεξε το πιο µεγάλο νόµισµα που χωρεί στην αξία που θέλεις να επιστρέψεις. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-16

17 ίνοντας Ρέστα ίνοντας ρέστα (1) ίνοντας ρέστα (2) change (int x) A = ; while(x>0){ if x>=100 A=A {100}; x=x-100; if x>=25 A=A {25}; x=x-25; if x>=10 A=A {10}; x=x-10; if x>=5 A=A {5}; x=x-5; if x>=1 A=A {1}; x=x-1; return A; change (int x) A = ; while(x>0) if x>=100 A=A {100}; x=x-100; if x>=25 A=A {25}; x=x-25; if x>=10 A=A {10}; x=x-10; if x>=1 A=A {1}; x=x-1; return A; ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-17

18 ίνοντας Ρέστα Επιτυγχάνουν το στόχο τους οι δύο αλγόριθµοι; δηλ. ελαχιστοποιούν τον αριθµό νοµισµάτων της επιλογής που επιστρέφεται; Για το πρώτο πρόβληµα ναι, µπορούµε να το αποδείξουµε µε παρόµοιο τρόπο όπως και το πρόβληµα επιλογής εργασιών. Αντιπαράδειγµα για το δεύτερο αλγόριθµο: Έστω ότι η αξία που θέλουµε να επιστρέψουµε είναι 30: Mε τον άπληστο αλγόριθµο επιλέγονται νοµίσµατα 25, 1, 1, 1, 1, 1 ενώ βέλτιστη λύση είναι η επιλογή: 10, 10, 10 Γιατί δουλεύει ο αλγόριθµος για το πρώτο και όχι για το δεύτερο πρόβληµα; Πως µπορεί να λυθεί το δεύτερο πρόβληµα; ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4-18

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα:

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: υναµικός Προγραµµατισµός Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε υναµικό Προγραµµατισµό Το πρόβληµα του πολλαπλασιασµού πινάκων ΕΠΛ 3 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3- υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης

Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Η οπισθοδρόµηση στο σχεδιασµό αλγορίθµων Το πρόβληµα των σταθερών γάµων και ο αλγόριθµος των Gale-Shapley Το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25)

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος των BellmanFord Ο αλγόριθµος του Dijkstra ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 61

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Αποδείξτε τη µεταβατική και τη συµµετρική ιδιότητα του Θ. Λύση Μεταβατική Ιδιότητα (ορισµός): Αν f(n) = Θ(g(n)) και g(n) = Θ(h(n)) τότε f(n)=θ(h(n)). Για

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα... Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς...3 Πρόλογος... 11 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... 23 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25 1.1 Ένα πρώτο πρόβλημα: Ευσταθές Ταίριασμα...25 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΑΝΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ξάνθη 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Πρόβλημα 1 Το πρώτο πρόβλημα λύνεται με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Για να το λύσουμε με Δυναμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Β. Ζησιμόπουλος

Ευχαριστίες. Β. Ζησιμόπουλος ÂÆÁÃÇÃ ÁÃ ÈÇ ÁËÌÊÁ ÃÇÈ Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÂÀÆÏÆ ÌÅÀÅ ÈÄÀÊÇ ÇÊÁÃÀËÃ ÁÌÀÄ ÈÁÃÇÁÆÏÆÁÏÆ ÌÇÅ ËÂ ÏÊÀÌÁÃÀËÈÄÀÊÇ ÇÊÁÃÀË Ð Ö ÑÓ ÈÓÐÙÔÐÓ Ø Ø º Ñ ÔÓÙÐÓ Ò ¾¼¼ Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου στο Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. Γενικά Σε μαθήματα όπως η επιχειρησιακή έρευνα και ή λήψη αποφάσεων αναφέραμε τις αποφάσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, στις οποίες και εφαρμόζονται κυρίως οι τεχνικές της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗΣ (ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗΣ (ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ Όπου θα δούµε πώς η πληροφόρηση για το χώρο καταστάσεων µπορεί να απαλλάξει τους αλγόριθµους από το παραπάτηµα στο σκοτάδι. Στο Κεφάλαιο 3 είδαµε ότι οι στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα