Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE"

Transcript

1 EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο: DELIVERABLE Νο: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:6.2 WORK PACKAGE:6.2 Παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας. Αποτελέσµατα ερευνών πεδίου WISE Υπεύθυνος φορέας: VFA-Βάλτερ Φισσάµπερ και Συνεργάτες Ε.Π.Ε Στην υλοποίηση του παραδοτέου συµµετείχαν: 1. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Ελλάδας 2. Παν/µιο Πατρών - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 3. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε 4. Ηλειακή Αναπτυξιακή Α.Ε 5. Ν.Ε.Α. Αχαΐας 6. VFA- Βάλτερ Φισσάµπερ & Συν/τες ΕΠΕ 7. SFS Sozialforschngsstelle Dortmund

2 Εισαγωγή Το φαινόµενο του αποκλεισµού κοινωνικών οµάδων από την αγορά εργασίας παρουσιάζεται σε όλες τις τοπικές κοινωνίες/οικονοµίες µε µικρότερη ή µεγαλύτερη ένταση, ανάλογα µε την εκάστοτε κοινωνική οµάδα και ανάλογα µε το οικονοµικό, το κοινωνικό, το πολιτισµικό και το θεσµικό πλαίσιο κάθε περιοχής. Είναι επίσης γνωστό (προκύπτει από πληθώρα σχετικών µελετών), ότι ορισµένες κοινωνικές οµάδες, ιδιαίτερα αυτές που πλήττονται πολλαπλά µε αποκλεισµό, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει επίσης, ότι κάθε οµάδα-στόχος χρήζει ιδιαίτερης υποστήριξης και εξειδικευµένων πολιτικών για να διευκολυνθεί η ένταξή τους. Ανάλογα µε τους κατά περίπτωση βασικούς παράγοντες αποκλεισµού µιας κοινωνικής οµάδας από την τοπική αγορά εργασίας, είναι εφικτός ο σχεδιασµός κατάλληλων µέτρων πολιτικής απασχόλησης για τις οµάδες αυτές. Ενδεικτική για τον αποκλεισµό των γυναικών και κυρίως της πιο ευάλωτης οµάδας, των γυναικών επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών από την αγορά εργασίας αλλά και τις επιπτώσεις που αυτός έχει στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι η έρευνα-µελέτη που έγινε από το κέντρο Ερευνών Θεµάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Βόλου. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, που αφορά τις στάσεις του πληθυσµού του Νοµού Μαγνησίας σχετικά µε τις γυναίκες αρχηγούς των Μονογονεϊκών οικογενειών (2002), δείχνουν ότι η άγαµη µητέρα βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο του αρνητικού σχολιασµού του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ιδέα ότι µια γυναίκα θέλει να γίνει άγαµη µητέρα ενοχλεί και τροµοκρατεί ταυτόχρονα ενώ αυτό που κυρίως φαίνεται να ενοχλεί είναι η πρωτοβουλία που µπορεί να πάρει µια γυναίκα, για να αλλάξει µια δεδοµένη οικογενειακή ή καλύτερα κοινωνική κατάσταση. Αντίθετα, οι χήρες έχουν υψηλότερη κοινωνική αποδοχή σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανύπαντρες µητέρες, γιατί η κατάσταση της µονογονεϊκότητας ήταν αναπόφευκτη για αυτές και προέρχεται από ένα σχήµα ζωής σε ζευγάρι. 2

3 Η µελέτη αυτή έγινε µε αφορµή το βασικό αίτηµα των γυναικών επικεφαλής των Μ.Γ.Ο που είναι η εύρεση απασχόλησης. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες αυτές δεν είναι το είδος της εργασίας, αλλά κατά πόσο θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν αρκετούς πόρους για την ανατροφή των παιδιών τους. Είναι διαπιστωµένο ότι οι γυναίκες αυτές έχουν ανεπαρκή επαγγελµατικά και µορφωτικά προσόντα, ότι δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις που θα µπορούσαν να τις βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και ότι η αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους είναι σε χαµηλά επίπεδα. Η έλλειψη εξειδίκευσης και προσόντων έχει σαν αποτέλεσµα οι περισσότερες από αυτές να παρακολουθούν σεµινάρια κατάρτισης όχι τόσο για να αποκτήσουν κάποια προσόντα αλλά για να έχουν ένα πρόσκαιρο εισόδηµα. Η έλλειψη σύνδεσης κατάρτισης και επαγγελµατικής αποκατάστασης τις οδηγεί και πάλι στην ανεργία. ιαπιστώθηκε µια τάση αποµόνωσης προς την αποφυγή του κοινωνικού στιγµατισµού ακόµη και στο χώρο της εργασίας. ( Στάσεις του πληθυσµού του Νοµό Μαγνησίας σχετικά µε τις γυναίκες-αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών ΚΕΘΙ Βόλου, 2003) Στα πλαίσια του WISE, κρίθηκε σκόπιµο να δοθεί έµφαση στην ένταξη των γυναικών στις αγορές εργασίας των νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, διότι, όπως προκύπτει και από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, το γυναικείο εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας βρίσκεται στο σύνολο του σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση έναντι των ανδρών ως προς την απασχόληση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στη υτική Ελλάδα είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (15,6% και 5,5% αντίστοιχα). Ο αριθµός αυτός είναι ο υψηλότερος µεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. 3

4 Πέραν αυτού, στη Περιφέρεια υτικής Ελλάδας διαπιστώνεται το χαµηλότερο ποσοστό (στο σύνολο των περιφερειακών ερευνών της χώρας) του γυναικείου εργατικού δυναµικού σε σχέση µε το γυναικείο πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (47,3 %). Αν συνυπολογιστεί, ότι τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών (15,6%) καθώς και το ποσοστό συµµετοχής των µακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων γυναικών (65,2%) είναι υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου, προκύπτει µε σαφήνεια ότι το γυναικείο ανθρώπινο δυναµικό της περιφέρειας αντιµετωπίζει προβλήµατα που δυσκολεύουν τη πρόσβαση του στην αγορά εργασίας. Με την παρούσα ανάλυση επιχειρείται ο εντοπισµός των παραγόντων εκείνων που φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά (ή να µην επηρεάζουν αρκετά θετικά) την ένταξη των γυναικών στις τοπικές αγορές εργασίας της υτικής Ελλάδας. Ως βάση για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν µε ανέργους και εργαζόµενους (άνδρες και γυναίκες) στους τρεις νοµούς της περιφέρειας, στα πλαίσια του παρόντος έργου WISE (για την αναλυτική, συνολική παρουσίαση των αποτελεσµάτων των ερευνών πεδίου βλ. Παραδοτέα 4, 5 και 6.1). 4

5 Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE Για να εντοπίσουµε τους παράγοντες αποκλεισµού και να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα για την άρση των δυσκολιών πρόσβασης των ευάλωτων οµάδων και ιδιαίτερα των γυναικών στην αγορά εργασίας, αναλύουµε τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών πεδίου που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του WISE. Οι δύο έρευνες που αξιοποιούµε είναι η έρευνα πεδίου για ανέργους και η έρευνα πεδίου για εργαζοµένους που διεξήχθησαν και στους τρεις Νοµούς (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία) της Περιφέρειας της υτικής Ελλάδας. Η ανάλυση παρουσιάζει κάποια βασικά σχόλια στα κύρια ευρήµατα από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων που αφορούν τον αποκλεισµό των γυναικών από την αγορά εργασίας. Για την ανάλυση αυτή επικεντρώνουµε είτε στις απαντήσεις των γυναικών είτε στη σύγκριση των απαντήσεων γυναικών και ανδρών σε βασικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και από τις δύο έρευνες και συχνά απαιτείται η σύγκριση ή και ο συνδυασµός τους. Η ανάλυση των στοιχείων µας οδηγεί στην εξαγωγή ορισµένων συµπερασµάτων για τους παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών και την διατύπωση προτάσεων για την προσπάθεια άρσης των δυσκολιών. Στην έρευνα πεδίου για τους ανέργους χρησιµοποιήθηκε δείγµα 618 ανθρώπων και από τους τρεις Νοµούς της Περιφέρειας, εκ των οποίων οι 320 είναι άνδρες και οι 298 γυναίκες. Στην έρευνα πεδίου για τους εργαζόµενους χρησιµοποιήθηκε δείγµα 420 ανθρώπων και από τους τρεις Νοµούς της Περιφέρειας, εκ των οποίων οι 297 είναι άνδρες και οι 251 γυναίκες, ενώ 2 δεν διευκρίνισαν το φύλο τους. Σε όλα τα ποσοστά που εµφανίζονται, έχουν οι υπολογιστεί οι συγκεκριµένες απαντήσεις επί του συνόλου των απαντήσεων που δόθηκαν, χωρίς να υπολογίζονται όσοι δεν απάντησαν καθόλου σε κάποιο συγκεκριµένο ερώτηµα. 5

6 Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο είναι από τους βασικούς παράγοντες αυτής της ανάλυσης. Τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου των ανέργων όσον αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης που έχουν τελειώσει, (πίνακας 1 του παραρτήµατος) αποτυπώνονται στο διάγραµµα 1. Οι γυναίκες στο σύνολο τους εµφανίζουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους άνδρες µε τη διαφορά να διευρύνεται υπέρ των γυναικών όσον αφορά τους νέους άνδρες σε σχέση µε τις νέες γυναίκες. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες ηλικίας 45 µε 65 ετών εµφανίζουν αρκετά χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση µε το σύνολο των γυναικών, µε το 55,6% αυτών να έχουν τελειώσει δηµοτικό ή γυµνάσιο, το 36,1% το λύκειο και µόλις το 8,3% να έχει συνεχίσει τις σπουδές του µετά το λύκειο. Στο σύνολο των γυναικών, το 17,4% έχει τελειώσει το δηµοτικό ή το γυµνάσιο, το 45,3% το λύκειο και το 37,3% έχει συνεχίσει τις σπουδές του µετά το λύκειο. Σε σχέση πάντα µε το σύνολο των γυναικών, χαµηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών µε παιδιά και των γυναικών µε παιδιά που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών. 6

7 ιάγραµµα 1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 60,0% 55,6% 51,3% 56,2% 50,0% 43,4% 45,3% 44,4% 47,3% 46,3% 40,0% 36,1% 37,3%37,3% 31,3% 31,6% 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 17,4% 21,4% 18,8% 10,0% 11,4% 9,3% 8,3% 0,0% ηµοτικό - Γυµνάσιο Λύκειο Μετά το Λύκειο Άνδρες Νέοι άνδρες Γυναίκες Νέες γυναίκες Γυναίκες µε παιδιά Γυναίκες µε παιδιά (Μονογονεϊκή οικογένεια) Γυναίκες Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE 7

8 Στη γνώση της Ξένης γλώσσας, οι γυναίκες εµφανίζουν καλύτερα ποσοστά από τους άνδρες, µε το 19,6% των γυναικών και το 16% των ανδρών αντίστοιχα, να δηλώνουν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα. Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά των γυναικών όσον αφορά τα Σεµινάρια Κατάρτισης (πίνακας 2 του παραρτήµατος), µε το 45,8 % των γυναικών, έναντι του 26,8% των ανδρών, να δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. Είναι φανερό εποµένως ότι οι γυναίκες στο σύνολο τους διαθέτουν ένα κατά µέσον όρο υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση µε τους άνδρες, γεγονός, όµως, που δεν επαρκεί για την επιτυχή επαγγελµατική τους ένταξη, ιδίως αν αναλογιστούµε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών. Αρκετά πιο δύσκολη είναι η θέση κυρίως των γυναικών ηλικίας 45 µε 65, των γυναικών µε παιδιά και των γυναικών µε παιδιά που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών, όπου το χαµηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη προσπάθεια τους για εύρεση εργασίας ιδίως αν το συνδυάσουµε µε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εµφανίζουν αυτές οι γυναίκες στη Περιφέρεια της υτικής Ελλάδας. Καλύτερο είναι και το Eκπαιδευτικό Eπίπεδο των εργαζόµενων γυναικών σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους άνδρες (πίνακας 3 του παραρτήµατος). Οι µεγάλες διαφορές εντοπίζονται σε όσους έχουν τελειώσει το δηµοτικό ή το γυµνάσιο, όπου οι άνδρες έχουν τρεις φορές υψηλότερο ποσοστό από τις γυναίκες (21,8% έναντι 7,3%) και σε όσους έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους µετά το λύκειο όπου οι γυναίκες εµφανίζουν ένα ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό και αρκετά µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (68,2 % έναντι 53 %) αλλά και εµφανώς καλύτερο από αυτό του συνόλου των ανέργων γυναικών, 37,3 %. 8

9 Οι εργαζόµενες γυναίκες (52,1%) έχουν παρακολουθήσει σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες (36,2%) σεµινάρια κατάρτισης (πίνακας 4 του παραρτήµατος). Τα ποσοστά των εργαζόµενων γυναικών είναι εµφανώς καλύτερα όχι µόνο από αυτά των εργαζόµενων ανδρών, αλλά και από τα αντίστοιχα των ανέργων γυναικών. Τα συλλεχθέντα στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών και την παρακολούθηση προγράµµατος κατάρτισης των ανέργων και των εργαζόµενων απεικονίζονται στο διάγραµµα 2 που ακολουθεί. ιάγραµµα 2 Κατάρτιση - Γνώση ξένης γλώσσας 60,0% 52,1% 50,0% 45,8% 40,0% 36,2% 30,0% 26,8% 19,6% 20,0% 16,0% 10,0% 0,0% Παρακολούθηση προγράµµατος κατάρτισης ανέργων Παρακολούθηση προγράµµατος κατάρτισης εργαζοµένων Γνώση ξένης γλώσσας ανέργων Άνδρες Γυναίκες Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISΕ Έρευνα πεδίου εργαζοµένων WISE 9

10 Από την επεξεργασία των στοιχείων των δύο ερευνών αλλά και από τα ήδη γνωστά στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση στην Περιφέρεια της υτικής Ελλάδας, φαίνεται ότι οι άνεργες γυναίκες παρά το γεγονός ότι έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, καλύτερη γνώση ξένων γλωσσών και έχουν καταρτιστεί περισσότερο από τους άνδρες εξακολουθούν να βρίσκουν δύσκολα θέση απασχόλησης και να παρουσιάζουν έτσι υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οι άνεργες γυναίκες εµφανίζουν µεν υψηλότερα ποσοστά στο εκπαιδευτικό επίπεδο και στη κατάρτιση από τους άνεργους άνδρες, αλλά τα ποσοστά αυτά είναι εµφανώς χαµηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των εργαζόµενων γυναικών. Η κατάσταση είναι δυσκολότερη όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών ηλικίας 45 µε 65 ετών, των γυναικών µε παιδιά και των γυναικών που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών. Οι κατηγορίες αυτές παρουσιάζουν χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο σε σχέση µε το σύνολο των ανέργων γυναικών όσο και µε το σύνολο των εργαζόµενων γυναικών. Το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών αυτών αποτελεί ένα σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη προσπάθεια τους για εύρεση εργασίας και εντείνει στον αποκλεισµό τους από αυτήν. Όσον αφορά το τοµέα της Aπασχόλησης, (πίνακας 5 του παραρτήµατος) το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων γυναικών απασχολούνταν στον τοµέα των υπηρεσιών, (38,1%) ενώ αρκετά µεγάλο είναι και το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν εργασθεί στο παρελθόν, (25,6%). Το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν εργασθεί ποτέ είναι διπλάσιο από αυτό των ανδρών και είναι ένα ακόµα στοιχείο που φανερώνει τη δυσκολία εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη προϋπηρεσίας καθώς και η µη σύνδεση µε την αγορά εργασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα παρατείνουν τον αποκλεισµό των γυναικών από την εργασία και δυσκολεύουν τις όποιες προσπάθειες για εύρεση θέσης απασχόλησης. 10

11 Από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους, (πίνακας 6 του παραρτήµατος) προκύπτει ότι ο µέσος όρος του χρόνου ανεργίας των γυναικών είναι 17 µήνες ενώ των ανδρών 11,4 µήνες. Επίσης όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 3 που ακολουθεί, το µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών είναι άνεργοι για µικρό χρονικό διάστηµα από λίγους µήνες έως 1 χρόνο - ενώ οι γυναίκες παραµένουν άνεργες για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, µε το µεγαλύτερο ποσοστό, 19,3 %, να είναι άνεργες για πάνω από 2 χρόνια. Τα χαρακτηριστικά αυτά δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τη θέση των γυναικών και εντείνουν στον αποκλεισµό τους από την αγορά εργασίας. ιάγραµµα 3 ιάρκεια ανεργίας σε µήνες 30,0% 25,0% 26,1% 20,0% 15,0% 10,0% 19,7% 18,3% 18,3% 17,1% 15,5% 13,1% 11,0% 12,0% 19,3% 5,0% 1,0% 1,0% 5,1% 4,6% 4,8% 3,3% 3,0% 2,4% 1,7% 1,6% 0,0% Άνδρες Γυναίκες Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE 11

12 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν τους λόγους για τους οποίους οι άνεργοι σταµάτησαν από την προηγούµενη εργασία τους, (πίνακας 7 του παραρτήµατος) και οι οποίοι αποτυπώνονται στο διάγραµµα 4. Το 36,1% των γυναικών απαντά ότι έληξε η σύµβασή τους, το 27,8% ότι απολύθηκε, το 14,4% ότι παραιτήθηκε, και το 14,4% ότι έκλεισε η επιχείρηση όπου εργαζόντουσαν. Για τους άντρες οι κυριότεροι λόγοι είναι η απόλυση, ποσοστό 33,2%, η λήξη της σύµβασης, 29,6%, η παραίτηση, 14,8% και το τέλος του έργου όπου εργάζονταν, 11,6%, ενώ το κλείσιµο της επιχείρησης όπου εργάζονταν είναι ο λόγος που σταµάτησε την εργασία του το 6% των ανδρών. Το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που σταµάτησαν να εργάζονται επειδή έκλεισε η επιχείρηση στην οποία απασχολούνταν είναι µεγαλύτερο του διπλασίου του ποσοστού των ανδρών, µας κατευθύνει στο συµπέρασµα ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει σε µεγάλο βαθµό τις γυναίκες. ιάγραµµα 4 Ποιος ο λόγος που σταµατήσατε από την εργασία σας; 40,0% 35,0% 30,0% 33,2% 27,8% 29,6% 36,1% 25,0% 20,0% 15,0% 14,8% 14,4% 14,4% 11,6% 10,0% 5,2% 6,0% 5,0% 4,8% 2,1% 0,0% Απολύθηκα Παραιτήθηκα Έληξε η σύµβασή µου Τέλειωσε το έργο όπου εργαζόµουν Έκλεισε η επιχείρηση όπου εργαζόµουν Είχα δικιά µου επιχείρηση που έκλεισε ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE 12

13 Είναι εµφανές λοιπόν ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και αποτελεί παράγοντα αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας καθώς αυξάνει τον αριθµό των ανέργων γυναικών, µε τις δυσκολίες που ήδη αναλύσαµε ως προς την εύρεση εργασίας, και εντείνει τον αποκλεισµό τους. Αξιοσηµείωτα είναι και τα στοιχεία που δείχνουν τους λόγους για τους οποίους σταµάτησαν τη προηγούµενη εργασία τους οι εργαζόµενοι, (πίνακας 8 του παραρτήµατος) και τα οποία παρουσιάζονται στο διάγραµµα 5. Τα µεγαλύτερα ποσοστά ανδρών και γυναικών θεωρούν ως κύριους λόγους την παραίτηση, 38,3% και 34,6% αντίστοιχα, τη λήξη της σύµβασης, 25,3% και 33,4% αντίστοιχα, το τέλος του έργου, 17,3% και 10,2% αντίστοιχα, την απόλυση, 9,3% και 10,2% αντίστοιχα και το κλείσιµο της επιχείρησης όπου εργαζόντουσαν, 8% και 10,2% αντίστοιχα. ιάγραµµα 5 Ποιός ο λόγος που σταµατήσατε από την εργασία σας; 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 38,3% 34,6% 33,4% 30,0% 25,0% 25,3% 20,0% 17,3% 15,0% 10,0% 9,3% 10,2% 10,2% 10,2% 8,0% 5,0% 1,8% 1,4% 0,0% Απολύθηκα Παραιτήθηκα Έληξε η σύµβασή µου Τελείωσε το έργο όπου εργαζόµουν Έκλεισε η επιχείρηση όπου εργαζόµουν Είχα δικιά µου επιχείρηση που έκλεισε ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Πηγή: Έρευνα πεδίου εργαζοµένων WISE 13

14 Τα υψηλότερα (σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα των γυναικών) ποσοστά των ανδρών που αναφέρουν την παραίτηση, ως λόγο που σταµάτησαν την εργασία τους, δικαιολογούνται προφανώς από το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόµενοι παραιτούνται έχοντας ήδη βρει την επόµενη, καλύτερη εργασία τους και αυτό προφανώς συµβαίνει συχνότερα στους άνδρες.. Η διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών στο κλείσιµο της επιχείρησης ως λόγο που σταµάτησαν την προηγούµενη εργασία τους, αν και όχι τόσο µεγάλη όσο στους ανέργους, επιβεβαιώνει το συµπέρασµα ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Συµπερασµατικά, από τους λόγους που άνεργοι και εργαζόµενοι, (άνδρες και γυναίκες) δηλώνουν ως κύριο λόγο διακοπής της εργασίας τους διαφαίνεται ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τη προσπάθεια τους για ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελώντας παράγοντα αποκλεισµού των γυναικών. Στην έρευνα πεδίου των ανέργων που αφορά τους λόγους µη εύρεσης εργασίας, (πίνακας 9 παραρτήµατος), οι οποίοι παρουσιάζονται στο διάγραµµα 6, οι γυναίκες θεωρούν το φύλο ως κυριότερο λόγο µη εύρεσης εργασίας 9 φορές περισσότερο από τους άνδρες, την οικογενειακή τους κατάσταση σχεδόν 4 φορές περισσότερο από τους άνδρες, ενώ εµφανίζουν και υψηλότερο ποσοστό στην ηλικία ως λόγο µη εύρεσης εργασίας. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και σε µικρότερη έκταση την ηλικία ως παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας. Το φύλο ως παράγοντας αποκλεισµού αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες να βρουν εργασία είτε γιατί κάποιες εργασίες θεωρείται ότι δεν ταιριάζουν στο φύλο τους είτε για άλλους λόγους (ανάρµοστη συµπεριφορά, υπερβολικές απαιτήσεις, πιθανές αυξηµένες µελλοντικές υποχρεώσεις κ.α.) που σχετίζονται µε το φύλο τους. 14

15 ιάγραµµα 6 Λόγοι µη έυρεσης εργασίας Ηλικία 21,8% 16,9% 28,2% Μικρή ζήτηση του Αντικειµένου 16,6% 2,8% 11,1% Οικογενειακή κατάσταση 1,2% 9,4% 18,4% 18,8% Το φύλο Εκπαιδευτική κατάρτιση Άνδρες Γυναίκες Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE Η οικογενειακή κατάσταση αναφέρεται στις αυξηµένες υποχρεώσεις που θεωρείται ότι έχουν οι γυναίκες µέσα στην οικογένεια (νοικοκυριό, φροντίδα παιδιών, φροντίδα ηλικιωµένων µελών της οικογένειας κ.ά) και συχνά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια τους για εύρεση εργασίας. Ο παράγοντας αυτός είναι ακόµα εντονότερος για τις γυναίκες επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών, για τις οποίες οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι σαφώς µεγαλύτερες. Η ηλικία σε συνδυασµό και µε άλλα χαρακτηριστικά των γυναικών αυτών, όπως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα αποκλεισµού. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, φύλο, οικογενειακή κατάσταση και ηλικία είναι από τους βασικούς παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας. 15

16 Στην έρευνα πεδίου για τους εργαζόµενους εµφανίζονται οι λόγοι που οι ίδιοι θεωρούν ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εύρεση εργασίας, (πίνακας 10 παραρτήµατος) και οι οποίοι απεικονίζονται στο διάγραµµα 7. ιάγραµµα 7 Λόγοι εύρεσης εργασίας Ηλικία Μεγάλη ζήτηση του αντικειµένου Οικογενειακή κατάσταση 20,6% 13,9% 14,6% 13,2% Η εντα τική κα ι µ εθ οδική αναζήτηση ερ γα σία ς 55,6% 49,0% 13,2% 5,6% 6,0% 16,6% 39,7% 41,2% Η κα τά ρ τισ η 42,4% 45,3% Γνωριµίες/κοινωνική ζωή Το φύ λο ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Πηγή: Έρευνα πεδίου εργαζοµένων WISE Η ηλικία αποτελεί λόγο εύρεσης εργασίας για µεγαλύτερο ποσοστό ανδρών από ό,τι για τις γυναίκες (20,6% έναντι 14,6%), επαληθεύοντας τα συµπεράσµατα από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους. Το φύλο θεωρείται ως λόγος εύρεσης εργασίας σχεδόν σε τριπλάσιο ποσοστό για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, επιβεβαιώνοντας το θετικό ρόλο του φύλου για τους άνδρες σε σύγκριση µε τις γυναίκες και επαληθεύοντας ταυτόχρονα τα συµπεράσµατα της έρευνας πεδίου για τους ανέργους. Οι γυναίκες µε ποσοστό διπλάσιο από αυτό των ανδρών θεωρούν την οικογενειακή τους κατάσταση ως λόγο εύρεση εργασίας. 16

17 Το γεγονός αυτό δεν βρίσκεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου των ανέργων, καθώς οι γυναίκες που απαντούν ότι η οικογενειακή τους κατάσταση είναι λόγος εύρεσης εργασίας είναι πολύ πιθανόν να αναφέρονται στην έλλειψη οικογενειακών υποχρεώσεων. Σηµαντικό στοιχείο στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι οι γυναίκες σε πολύ µικρά ποσοστά επιλέγουν την οικογενειακή κατάσταση και το φύλο ως λόγους εύρεσης εργασίας, καθώς αποτελούν τις τελευταίες επιλογές τους, 6 η και 7 η αντίστοιχα. Κυρίως από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους αλλά και από αυτή για τους εργαζόµενους καταγράφονται ως παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία και κυρίως καταδεικνύεται η άποψη και η πεποίθηση τους ότι το γεγονός αυτό είναι µια σκληρή για τις ίδιες πραγµατικότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά ενισχύονται και από τα αρκετά χαµηλότερα ποσοστά των ανδρών στις ίδιες απαντήσεις. Ιδιαιτέρως δύσκολη είναι οι θέση των ανέργων γυναικών µεγάλης ηλικίας (45 µε 65), των γυναικών µε παιδιά, αλλά και των γυναικών µε παιδιά που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών για τις οποίες αυτοί οι παράγοντες αποκλεισµού ισχύουν σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό και δυσχεραίνουν τη θέση τους ακόµα περισσότερο. Από την έρευνα πεδίου των ανέργων (πίνακας 11 του παραρτήµατος), µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών από τους άνδρες, 34,9 % έναντι 31 %, θα ήθελε να εργαστεί στο αντικείµενο του και µικρότερο ποσοστό γυναικών από ότι ανδρών θα ήταν διατεθειµένο να εργαστεί οπουδήποτε, 61,6 % έναντι 67,4 %. 17

18 Επίσης στην ίδια έρευνα (πίνακας 12 του παραρτήµατος) πολύ µικρότερο ποσοστό γυναικών σε σύγκριση µε τους άνδρες είναι διατεθειµένο να αλλάξει τόπο διαµονής προκειµένου να βρει εργασία (30,8 % έναντι 46,8 %). Αντίθετα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών από αυτό των ανδρών που δεν είναι διατεθειµένες να αλλάξουν τόπο διαµονής (53,6 % έναντι 45,2 %) ενώ σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των ανδρών, οι γυναίκες δεν έχουν σκεφτεί καθόλου να αλλάξουν τόπο διαµονής για να βρουν θέση εργασίας. Στην έρευνα πεδίου για τους εργαζόµενους (πίνακας 13 του παραρτήµατος) στο ερώτηµα αν είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν τόπο διαµονής για να βρουν καλύτερη εργασία και πάλι οι γυναίκες εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά από τους άντρες στην αρνητική διάθεση να αλλάξουν τόπο διαµονής, µικρότερα στη θετική διάθεση για αλλαγή τόπου διαµονής και επίσης µεγαλύτερα ποσοστά στο ενδεχόµενο να µην το έχουν σκεφτεί ακόµα. Από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους και στο ερώτηµα αν είναι διατεθειµένοι να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση (πίνακας 14 παραρτήµατος), είναι περίπου διπλάσιο το ποσοστό των ανδρών που ανταποκρίνεται θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ενώ είναι σαφώς µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών το ποσοστό των γυναικών που δεν είναι διατεθειµένες να ανοίξουν δική τους επιχείρηση και κυρίως αυτών που δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου. 18

19 Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι οι γυναίκες είναι σε µικρότερο ποσοστό διατεθειµένες από ό,τι οι άνδρες να δουλέψουν σε άλλο τοµέα εκτός του αντικειµένου εργασίας τους, να αλλάξουν τόπο διαµονής προκειµένου να βρουν θέση εργασίας ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Και τις τρεις αυτές περιπτώσεις οι γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες δεν τις έχουν σκεφτεί καθόλου. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι γυναίκες δεν είναι διατεθειµένες ή αντιµετωπίζουν περιορισµούς ώστε να κάνουν παραχωρήσεις ή να πάρουν οποιοδήποτε ρίσκο που ενδεχοµένως θα τις βοηθούσε στην εύρεση εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, σε βαθµό υψηλότερο από τους άνδρες. Στην έρευνα πεδίου που αφορά τους εργαζόµενους υπάρχουν στοιχεία για το πόσο πιθανό θεωρούν να χάσουν τη θέση τους µέσα στην επιχείρηση στα επόµενα δυο χρόνια (πίνακας 15 παραρτήµατος), και για το ποιες θεωρούν ότι είναι οι κύριες απειλές για τη θέση εργασίας τους (πίνακας 16 του παραρτήµατος). Αναλύοντας τις απαντήσεις για τους παράγοντες απειλής απώλειας της θέσης εργασίας οι εργαζόµενες γυναίκες θεωρούν σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες ως πολύ έντονες απειλές τη µείωση του προσωπικού λόγω κακής πορείας της επιχείρησης, το κλείσιµο της επιχείρησης και την αντικατάστασή τους από άλλο εργαζόµενο νεότερο ή ποιο ειδικευµένο. Αντίθετα, χαµηλότερα ποσοστά γυναικών έναντι των ανδρών θεωρούν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ως έντονη απειλή απώλειας της θέσης εργασίας τους. Οι εργαζόµενες γυναίκες εκτιµούν συχνότερα από τους άνδρες ότι δεν απειλείται η θέση τους από τις προσωπικές τους σχέσεις µε τους υπευθύνους της επιχείρησης. 19

20 Παράγοντες αποκλεισµού Συµπερασµατικά από τις δύο έρευνες πεδίου προκύπτουν οι ακόλουθοι παράγοντες αποκλεισµού. Κλείσιµο Επιχειρήσεων Οι γυναίκες πλήττονται πολύ περισσότερο από το κλείσιµο των επιχειρήσεων (έρευνα ανέργων). Φύλο Οι γυναίκες θεωρούν το φύλο ως κυριότερο λόγο µη εύρεσης εργασίας 9 φορές συχνότερα από τους άνδρες (έρευνα ανέργων). Οικογενειακή Κατάσταση Οι γυναίκες θεωρούν την οικογενειακή κατάσταση (παιδιά, νοικοκυριό) ως κυριότερο λόγο µη εύρεσης εργασίας σχεδόν 4 φορές συχνότερα από ό,τι οι άνδρες (έρευνα ανέργων). Ηλικία Οι γυναίκες θεωρούν σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες ότι η ηλικία τους αποτελεί το κυριότερο λόγο µη εύρεσης εργασίας (έρευνα ανέργων). Τόπος Εργασίας Οι γυναίκες είναι σε χαµηλότερο ποσοστό από τους άνδρες διατεθειµένες να εργαστούν οπουδήποτε (έρευνα ανέργων). Αντικείµενο Εργασίας Οι γυναίκες θέλουν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες να εργαστούν στο αντικείµενο τους (έρευνα ανέργων). Αλλαγή Τόπου ιαµονής Οι γυναίκες είναι διατεθειµένες σε πολύ µικρότερο ποσοστό από τους άνδρες να αλλάξουν τόπο διαµονής προκειµένου να βρουν εργασία (30,8 % έναντι 46,8 %, έρευνα ανέργων). 20

21 Επιχειρηµατικότητα Οι γυναίκες έχουν σκεφθεί σε ποσοστό που πλησιάζει το µισό του αντίστοιχου των ανδρών να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση (22,3 % έναντι 41,6 %, έρευνα ανέργων). Οικογενειακή κατάσταση φύλο (εργαζόµενοι) Τα χαµηλά ποσοστά στις απαντήσεις των γυναικών, στην έρευνα των εργαζοµένων, για την οικογενειακή κατάσταση και το φύλο (6 η και 7 η επιλογή αντίστοιχα) ως λόγους εύρεσης εργασίας και το κατά σχεδόν 3 φορές µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών στην απάντηση για το φύλο επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες διαπιστώσεις για τους λόγους µη εύρεσης εργασίας από την έρευνα των ανέργων (έρευνα εργαζοµένων). Αλλαγή Τόπου ιαµονής (εργαζόµενοι). Και στη περίπτωση των εργαζοµένων, διαπιστώνεται χαµηλότερη διαθεσιµότητα των γυναικών να αλλάξουν τόπο διαµονής σε περίπτωση που βρουν καλύτερη εργασία, µεγαλώνοντας έτσι το κίνδυνο αποκλεισµού τους από την αγορά εργασίας καθώς αυξάνεται και η πιθανότητα απώλειας της θέσης εργασίας τους (έρευνα εργαζοµένων). 21

22 Προτάσεις Μέτρων / Πολιτικών Οι παράγοντες αποκλεισµού που φαίνεται να προκύπτουν από τις δύο έρευνες πεδίου του WISE (άνεργοι, εργαζόµενοι) επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό γνωστούς παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα, όµως, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των εν προκειµένω ερευνών προκύπτουν και κάποιες ιδιαιτερότητες µε τοπικά χαρακτηριστικά. Οι προτάσεις µέτρων/πολιτικών που ακολουθούν, αντιστοιχούν στην αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων, που έχουν οι παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν ούτε ως προς το εύρος ούτε ως προς τον βαθµό λεπτοµερειακής εξειδίκευσης τους, τα µέτρα που µπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, βρίσκονται όµως στο πλαίσιο της λογικής µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την απασχόληση. Κύριος σκοπός των προτάσεων αυτών είναι, να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραµµές για εκείνους που θα κληθούν να σχεδιάσουν και να πάρουν αποφάσεις πολιτικών προώθησης στην απασχόληση των γυναικών στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. 22

23 Οι προτάσεις: Θετικές δράσεις υπέρ της απασχόλησης των γυναικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες ηλικίας 25 µε 45 ετών, τις γυναίκες αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών και τις µακροχρόνια άνεργες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Παροχή ειδικών κινήτρων προς τους εργοδότες για την απασχόληση γυναικών. Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης για άνεργες γυναίκες, τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Υλοποίηση προγραµµάτων παροχής µικροχρηµατοδοτήσεων στις γυναίκες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µικρής εµβέλειας. Ενδυνάµωση της οµάδας στόχου (empowerment). Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής. Υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων προκατάρτισης µε περιεχόµενο προσαρµοσµένο σε συγκεκριµένες ανάγκες οµάδων γυναικών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ελληνική γλώσσα, πρακτικές συµβουλές σχεδιασµού οικογενειακής και εργασιακής ζωής). Καταπολέµηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ως προς την καταλληλότητα απασχόλησης γυναικών σε ανδρικές θέσεις εργασίας (π.χ. καµπάνιες ευαισθητοποίησης). 23

24 Προσφορά σε νέες γυναίκες, αλλά και γυναίκες εργαζόµενες, µεγάλης ηλικίας (άνω των 45 ετών), δυνατοτήτων απόκτησης επιδοτούµενης εργασιακής εµπειρίας. Σχεδιασµός και υλοποίηση καλών πρακτικών, που έχουν προκύψει από καινοτόµα προγράµµατα, όσον αφορά την προώθηση της απασχόλησης γυναικών στην αγορά εργασίας (π.χ. mentoring, coaching κ.λ.π.). Υλοποίηση, σε τοπικό επίπεδο, µέτρων που διευκολύνουν τις γυναίκες να αναζητήσουν και να ανταποκριθούν στις απαντήσεις των προσφερόµενων θέσεων εργασίας (π.χ. οργάνωση υπηρεσιών φύλαξης παιδιών κ.λ.π.). 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ανέργων: Εκπαίδευση Άνδρες Νέοι Άνδρες (15 29) Γυναίκες Νέες Γυναίκες (15 29) Γυναίκες µε παιδιά Γυναίκες µε παιδιά (µονογονεϊκές οικογένειες) Γυναίκες ηµοτικό - 25 % 11,4 % 17,4 % 9,3 % 31,3 % 25 % 55,6 % Γυµνάσιο Λύκειο 43,4 % 51,3% 45,3 % 44,4 % 47,3 % 56,25 % 36,1 % Μετά το Λύκειο 31,6 % 37,3% 37,3 % 46,3 % 21,4 % 18,75 % 8,3% Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σεµινάρια Κατάρτισης Ανέργων: Σεµινάριο κατάρτισης Άνδρες Γυναίκες ΝΑΙ 26,8 % 45,8 % ΟΧΙ 73,2 % 54,2 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. ΠΊΝΑΚΑΣ 3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Εργαζόµενων: Εκπαιδευτικό επίπεδο Άνδρες Γυναίκες ηµοτικό Γυµνάσιο 21,8 % 7,3 % Λύκειο 25,2 % 24,5 % Μετά το Λύκειο 53 % 68,2 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σεµινάρια Κατάρτισης Εργαζοµένων: Σεµινάριο κατάρτισης Άνδρες Γυναίκες ΝΑΙ 36,2 % 52,1 % ΟΧΙ 63,8 % 47,9 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Τοµείς Προηγούµενης Απασχόλησης Ανέργων: Τοµέας Απασχόλησης Άνδρες Γυναίκες Γεωργία, κυνήγι, 11,5 % 2,6 % δασοκοµία Τοµείς παραγωγής 7,2 % 4,3 % Κατασκευές. 10 % 0,4 % Χονδρικό εµπόριο και 9,7% 18,6 % λιανική πώληση Ξενοδοχειακές 12,5 % 8,7 % επιχειρήσεις και εστιατόρια Μεταφορές, αποθηκεύσεις 5,4 % 1,7 % και µέσα επικοινωνίας Υπηρεσίες 31,2 % 38,1% εν έχει εργασθεί ποτέ 12,5 % 25,6 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ιάρκεια Ανεργίας: Μήνες Ανεργίας Άνδρες Γυναίκες 0 1 % 1 % ,1 % 18,3 % ,7 % 18,3 % % 13,1 % ,1 % 15,5 % ,6 % 5,1 % ,3 % 2,4 % ,6 % 1,7 % ,0 % 4,8 % ,0 % 19,3 % Πηγή: Πρωτογενής στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. Μέσος Όρος Χρόνου Ανεργίας: Μέσος Όρος Άνδρες Γυναίκες Μήνες 11,4 17 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν την εργασία τους οι Άνεργοι. Λόγος που σταµατήσατε Άνδρες Γυναίκες Απολύθηκα 33,2 % 27,8 % Παραιτήθηκα 14,8 % 14,4 % Έληξε η σύµβαση µου 29,6 % 36,1 % Τελείωσε το έργο που 11,6 % 5,2 % εργαζόµουν Έκλεισε η επιχείρηση 6 % 14,4 % οπού εργαζόµουν Είχα δική µου επιχείρηση που έκλεισε 4,8 % 2,1 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν από την προηγούµενη εργασία τους οι Εργαζόµενοι. Λόγος που σταµατήσατε Άνδρες Γυναίκες Απολύθηκα 9,3 % 10,2 % Παραιτήθηκα 38,3 % 34,6 % Έληξε η σύµβαση µου 25,3 % 33,4 % Τελείωσε το έργο που 17,3 % 10,2 % εργαζόµουν Έκλεισε η επιχείρηση 8 % 10,2 % οπού εργαζόµουν Είχα δική µου επιχείρηση που έκλεισε 1,8 % 1,4 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Κυριότεροι Λόγοι µη Εύρεσης Εργασίας για τους Άνεργους: Λόγοι µη εύρεσης Άνδρες Γυναίκες εργασίας Η ηλικία µου 16,9 % 21,8 % Η οικογενειακή µου 2,8 % 11,1 % κατάσταση Η εκπαιδευτική / 18,4 % 18,8 % κατάρτιση µου Το φύλο 1,25 % 9,4 % Η µικρή ζήτηση του αντικειµένου µου στην αγορά εργασίας 16,6 % 28,2 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. 29

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Κυριότεροι Λόγοι Εύρεσης Εργασίας για τους Εργαζόµενους: Λόγοι εύρεσης εργασίας Άνδρες Γυναίκες Η ηλικία µου 20,6 % 14,6 % Η οικογενειακή µου 5,6 % 13,2 % κατάσταση. Η εκπαιδευτική / 41,2 % 39,7 % κατάρτιση µου Το φύλο 16,6 % 6 % Οι γνωριµίες και η 45,3 % 42,4 % κοινωνική µου ζωή Η εντατική και µεθοδική 55,6 % 49 % αναζήτηση εργασίας Η µικρή ζήτηση του αντικειµένου µου στην αγορά εργασίας 13,9 % 13,2 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Εργασία και Γνωστικό Αντικείµενο Ανέργων: ιάθεση εργασίας σε Άνδρες Γυναίκες οποιοδήποτε κλάδο Θα ήθελα να εργαστώ στο 31 % 34,9 % αντικείµενό µου Θα εργαζόµουν 67,4 % 61,6 % οπουδήποτε εν το έχω σκεφτεί 1,6 % 3,5 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Εργασία και Τόπος ιαµονής Ανέργων: ιάθεση αλλαγής τόπου Άνδρες Γυναίκες διαµονής Ναι 46,8 % 30,8 % Όχι 45,2 % 53,6 % εν το έχω σκεφτεί 8 % 15,6 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Εργασία και Τόπος ιαµονής Εργαζοµένων: ιάθεση αλλαγής τόπου Άνδρες Γυναίκες διαµονής Ναι. 26,4 % 20,6 % Όχι. 57,5 % 55,3 % εν το έχω σκεφτεί. 16,1 % 24,1 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ιάθεση ηµιουργίας Επιχείρησης από Ανέργους: Έχετε σκεφθεί ποτέ να Άνδρες Γυναίκες δηµιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση Ναι 41,6 % 22,3 % Όχι 7,1 % 11 % εν το έχω σκεφτεί 51,3 % 66,7 % Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA 31

32 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Πιθανότητα Απώλειας Εργασίας για Εργαζόµενους: Πόσο πιθανό; Άνδρες Γυναίκες 1 2,8 % 3,6 % 2 8,4 % 7,8 % 3 37,8 % 32,9 % 4 25,3 % 29,3 % 5 25,7 % 26,4 % (1: Βέβαιο, 5:Απίθανο) Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA ΠΙΝΑΚΑΣ 16 Απειλή Απώλειας Θέσης Εργασίας για Εργαζόµενους: όθηκαν απαντήσεις για το πόσο έντονα αισθάνονται 9 περιπτώσεις ως πιθανούς λόγους να χάσουν την εργασία τους: 1. Η µείωση του προσωπικού λόγω της µη καλής πορείας της επιχείρησης. 2. Το κλείσιµο της επιχείρησης. 3. Η εξαγορά ή συγχώνευση της επιχείρησης από / µε άλλη. 4. Η ηλικία µου. 5. Το επίπεδο της εκπαίδευσης µου. 6. Η µείωση του προσωπικού λόγω της εισαγωγής νέων µηχανηµάτων / τεχνολογίας. 7. Η εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχή. 8. Η αντικατάσταση µου από άλλο εργαζόµενο νεότερο / πιο ειδικευµένο. 9. Οι προσωπικές µου σχέσεις µε τους υπευθύνους της επιχείρησης. Α / Α Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 1 3,1 % 6,9 % 12,8 % 6 % 16,3 % 19,8 % 26,9 % 31,9 % 40,9 % 35,4 % 2 4 % 9,5 % 7,9 % 7,8 % 11,5 % 13,8 % 21,1 % 26,7 % 55,5 % 42,2 % 3 2,2 % 2,8 % 4 % 4,7 % 15,7 % 17,9 % 21,1 % 28,3 % 57 % 46,3 % 4 8,3 % 3,8 % 6,1 % 6,7 % 13,6 % 13,3 % 29,4 % 23,8 % 42,6 % 52,4 % 5 6,8 % 4,9 % 6,8 % 4,9 % 16,7 % 9,7 % 27,6 % 22,3 % 42,1 % 58,2 % 6 3,6 % 4,7 % 10 % 3,7 % 15,4 % 15 % 23,5 % 27,1 % 47,5 % 49,5 % 7 3,4 % 4,3 % 4,9 % 1 % 8,7 % 4,3 % 15,5 % 22,3 % 67,5 % 68,1 % 8 7,6 % 7,7 % 11,7 % 16,4 % 18,4 % 12,5 % 27,8 % 24 % 34,5 % 39,4 % 9 3,1 % 3,8 % 5,8 % 6,6 % 9,8% 9,4 % 24 % 16 % 57,3 % 64,2 % (1: Πολύ έντονη, 5: Καθόλου έντονη) Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE Επεξεργασία VFA 32

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ για συμμετοχή στο Έργο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας Γιάννα Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχ νολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «...»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «...» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «..» Έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΤΑΙΡΟΣ: ΔΡΑΣΗ: ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΥΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 Κατηγορία Παρέμβασης 1 Δράση 3 Δικαιούχος Πράξης Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα:

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Σχέσεις και συνθήκες εργασίας - Ερωτηματολόγιο εργαζομένων» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Φύλο Άνδρας 1 Γυναίκα 2 E2 Ηλικία Κάτω από 20 1 20-24 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΟ :...,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. ΡΑΣΗ: 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου Στοιχεία του Προγράμματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα