ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μωυσιάδης Πολυχρόνης, Ανδρεάδης Ιωάννης Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μελέτη για την ελάχιστη διαδρομή σε δίκτυα μεταβλητού κόστους. Αρχικά παρουσιάζεται το πρόβλημα όταν τα βάρη των ακμών θεωρούνται σταθερά. Στην συνέχεια με τη βοήθεια μίας προσομοίωσης σε Η/Υ παρατηρείται η συμπεριφορά των δικτύων των οποίων τα βάρη είναι τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν λογαριθμοκανονική κατανομή. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ελάχιστη διαδρομή που προκύπτει με τη χρήση των μέσων τιμών είναι αξιόπιστη. Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης προκύπτει η ανάγκη κατασκευής αλγορίθμου για την εύρεση της αμέσως μεγαλύτερης από την ελάχιστη διαδρομή. Τέλος διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα και προτάσεις.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα στη μελέτη των δικτύων είναι αυτό της εύρεσης ελαχίστης διαδρομής από ένα κόμβο ο οποίος ονομάζεται αρχή σε έναν άλλο ο οποίος ονομάζεται τέλος. Το βάρος ή στάθμη (weight) της κάθε ακμής θεωρείται σταθερό. Για τη λύση του προβλήματος εφαρμόζεται συνήθως ο αλγόριθμος του Dijkstra. (βλ. Winston (99) ). Έστω g το δίκτυο της Εικόνας α στην οποία φαίνονται οι κόμβοι και οι ακμές με το βάρος τους. Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο του Dijkstra, βρίσκουμε τη ελάχιστη διαδρομή που εμφανίζεται στην Εικόνα β, με συνολικό βάρος, από τον κόμβο στον κόμβο 6 ίσο με 8 μονάδες. Στη συνέχεια της εργασίας στην διαδρομή αυτή θα αναφερόμαστε με το όνομα d α Εικόνα β

2 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ι.. ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΑΚΜΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ. Έστω τώρα ότι το δίκτυο g έχει ακμές μεταβλητού βάρους. Παράδειγμα τέτοιου δικτύου είναι το σύνολο διαδρομών σε μία πόλη, όπου ο χρόνος εξαρτάται από τον κυκλοφοριακό φόρτο. Σε τέτοια δίκτυα όπως του παραδείγματος που αναφέρουμε παραπάνω, ο χρόνος από τον ένα κόμβο στον άλλο είναι τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κάποια κατανομή. Αν τα βάρη έχουν μεγάλες μέσες τιμές σε σχέση με τη διασπορά η πιθανότητα εμφάνισης αρνητικής τιμής για κάποια ακμή είναι πολύ μικρή. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη κανονική κατανομή για τις ακμές του δικτύου g. Επίσης η βήτα κατανομή έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα δίκτυα των οποίων οι ακμές είναι τυχαίες μεταβλητές, όπως για παράδειγμα στα προβλήματα PERT. (βλ. Malcolm et al (99)). Σημειώνουμε ότι η LogNormal κατανομή είναι αυτή της οποίας αν λογαριθμήσουμε τις τιμές θα πάρουμε την αντίστοιχη κανονική κατανομή. Η LogNormal κατανομή είναι προτιμότερη της Κανονικής (Gaussian/Normal) κατανομής επειδή μας εξασφαλίζει ότι οι τιμές των ακμών θα είναι θετικές. Επίσης όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία συνήθως η κατανομή των ακμών ενός δικτύου παρουσιάζει λοξότητα προς τα δεξιά. (βλ. MacCrimmon, K.R., Ryavec, C.A. (964).). Ακόμη, από την ευκολία υπολογισμού τιμών της λογαριθμοκανονικής κατανομής σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η χρησιμοποίησή της στο πρόβλημα της ελάχιστης διαδρομής σε δίκτυα με ακμές μεταβλητού βάρους θα ήταν χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις.. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (SIMULATION) Επιστρέφουμε στο παράδειγμα του δικτύου που παραθέτουμε στην αρχή της εργασίας. Αυτή τη φορά θα θεωρήσουμε ότι τα βάρη των ακμών δεν είναι σταθερές, αλλά τυχαίες μεταβλητές οι οποίες ακολουθούν λογαριθμοκανονική κατανομή με μέση τιμή αυτή που φαίνεται στο σχέδιο και διασπορά τέτοια ώστε η αντίστοιχη κανονική κατανομή της καθεμιάς να έχει την ίδια τυπική απόκλιση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι αντίστοιχες λογαριθμοκανονικές κατανομές έχουν την ίδια διασπορά, αλλά ότι ο λόγος διασποράς προς μέση τιμή είναι ίδιος για όλες τις μεταβλητές. Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε το πρόβλημα της εύρεσης της ελαχίστης διαδρομής σε διάφορες στάθμες της τυπικής απόκλισης. Χρησιμοποιήσαμε το πακέτο λογισμικού «Mathematica» για να πάρουμε αποτελέσματα προσομοίωσης του προβλήματος αυτού στον Η/Υ. Κατασκευάστηκε ένα μικρό πρόγραμμα που εκμεταλλεύεται τις βιβλιοθήκες και τις συναρτήσεις του «Mathematica», το οποίο για κάθε στάθμη της τυπικής απόκλισης κάνει εκατό (00) επαναλήψεις. Σε κάθε μία από αυτές τα βάρη των ακμών παίρνουν μία τιμή από την κατανομή που ακολουθεί το καθένα. Θεωρώντας αυτές τις τιμές των βαρών ως σταθερές εφαρμόζεται ο αλγόριθμος του Dijkstra για την εύρεση της ελαχίστης διαδρομής. Στον Πίνακα που παραθέτουμε φαίνεται ένα απόσπασμα των αποτελεσμάτων.

3 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Πίνακας Τυπική Απόκλιση Συχνότητα Εμφάνισης της Συχνότητα Εμφάνισης της της αντίστοιχης διαδρομής {,,, 4, 6} ως διαδρομής {,, 4, 6} Κανονικής Κατανομής ελάχιστη ως ελάχιστη Παλαιότερες μελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή του προβλήματος της εύρεσης της ελάχιστης διαδρομής σε δίκτυα με ακμές μεταβλητού κόστους αφορούν στην εύρεση της κατανομής της τυχαίας μεταβλητής της ελάχιστης διαδρομής (βλ. Frank, H. (969).). Ο υπολογισμός της όμως, προϋποθέτει πολύπλοκους υπολογισμούς που καθιστούν την χρήση της μεθόδου δύσκολη. Την ίδια προσέγγιση στο πρόβλημα κάνουν και οι Sigal, C.E., Pritsker, A.A.B., Solberg J.J. (980) ελαττώνοντας την πολυπλοκότητα των υπολογισμών, αλλά και πάλι απαιτείται αρκετός κόπος για να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος. Το πρόβλημα που τίθεται στην παρούσα εργασία είναι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι αν και υπό ποιες συνθήκες, είναι αξιόπιστο να χρησιμοποιούμε τις μέσες τιμές για την εύρεση της ελάχιστης διαδρομής και όχι ποια είναι η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής της ελάχιστης διαδρομής. Θεωρώντας ότι μία πρόταση είναι στατιστικά αξιόπιστη όταν το ποσοστό λάθους είναι κάτω του %, θα πρέπει να βρούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υφίσταται αυτή η αξιοπιστία. Στο παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι για τιμές της τυπικής απόκλισης μεγαλύτερες του 0.4 η συχνότητα εμφάνισης της d είναι μικρότερη του 9 και εμφανίζεται με ποσοστό άνω του % μία άλλη διαδρομή η οποία είναι η αμέσως μεγαλύτερη. Τη διαδρομή αυτή στο εξής θα την αποκαλούμε d. Έτσι λοιπόν από τις συνεχείς προσομοιώσεις που έγιναν προέκυψε ότι το ποσοστό λάθους είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: α) της τυπικής απόκλισης της αντίστοιχης κανονικής κατανομής και β) της διαφοράς της ελαχίστης διαδρομής d από την αμέσως μεγαλύτερη d. Έτσι προκύπτει η ανάγκη εύρεσης της αμέσως μεγαλύτερης από την ελάχιστη διαδρομή.

4 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ι. 4. ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για την ταξινόμηση των μονοπατιών από ένα κόμβο του δικτύου σε ένα άλλο. Μία από αυτές είναι του Martins, V.Q. (984) ο οποίος κατασκεύασε έναν αλγόριθμο κατά τον οποίο σε κάθε βήμα αντικαθίσταται το δίκτυο με ένα επεκτεταμένο στο οποίο υπάρχουν όλα τα μονοπάτια εκτός από αυτό που βρέθηκε στο προηγούμενο βήμα ως ελάχιστο. Για την περίπτωση όμως που το δίκτυο είναι πυκνό και η ελάχιστη διαδρομή αποτελείται από λίγες ακμές, θα ήταν χρήσιμος και ο παρακάτω αλγόριθμος, ο οποίος βασίζεται στην εξής σκέψη: αν αφαιρεθούν από το δίκτυο μία-μία οι ακμές που αποτελούν την ελάχιστη διαδρομή και σε καθένα από τα ζευγνύοντα υπογραφήματα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος του Dijkstra θα δημιουργηθεί ένα σύνολο διαδρομών. Η μικρότερη από αυτές θα αποτελεί και την δεύτερη (αμέσως μεγαλύτερη) ελάχιστη διαδρομή. Ο αλγόριθμος ο οποίος υλοποιήθηκε στο «Mathematica» έχει ως εξής: α).υπολογίζουμε την ελάχιστη διαδρομή d από τον αρχικό κόμβο, στο τελικό 6, θεωρώντας σα σταθερά βάρη των ακμών τις μέσες τιμές των κατανομών. Έτσι για το g έχουμε ότι d={{,},{,},{,4},{4,6}}. β).αφαιρούμε από το γράφημα g, τη πρώτη ακμή που ανήκει στο μονοπάτι (path) d. Στο υπογράφημα ζεύξης (spanning subgraph) του g που προκύπτει εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο εύρεσης της ελαχίστης διαδρομής. γ).επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες ακμές του d. Τέλος κρατάμε σαν αμέσως μεγαλύτερη ελάχιστη διαδρομή τη διαδρομή με το μικρότερο συνολικό βάρος. Πίνακας Σύμφωνα με τα παραπάνω Υπογράφημα ζεύξης Ελάχιστη διαδρομή Βάρος αποτελέσματα, όπως g-{,} {,,, 4, 6} φαίνονται στον Πίνακα η g-{,} {,, 4, 6} 0 αμέσως μεγαλύτερη ελάχιστη g-{,4} {,, 4, 6} 0 διαδρομή είναι η g-{4,6} {,,, 6} d={,,4,6} με βάρος 0. Σημειώνουμε ότι στη περίπτωση που στο υπό μελέτη δίκτυο υπάρχει και δεύτερη διαδρομή με συνολικό βάρος ίδιο με αυτό της ελάχιστης διαδρομής, ο αλγόριθμος θα μας δώσει αυτή τη διαδρομή σαν αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να συνεχίσουμε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: α)αν θεωρήσουμε τις δύο διαδρομές απόλυτα ισοδύναμες, μπορούμε να βρούμε την αμέσως μεγαλύτερη από αυτές χρησιμοποιώντας μία παραλλαγή του παραπάνω αλγόριθμου. Συγκεκριμένα σε κάθε κύκλο του παραπάνω αλγορίθμου θα θεωρούμε το υπογράφημα ζεύξης το οποίο θα προκύπτει από το αρχικό αν κάθε φορά αφαιρούμε δύο ακμές. Μία από τη πρώτη ελάχιστη και μία από τη δεύτερη, έτσι όπως προκύπτουν από τους ανά δύο συνδυασμούς τους.

5 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ β) Αν δεν θεωρήσουμε τις δύο διαδρομές απόλυτα ισοδύναμες και μας ενδιαφέρει να δούμε ποια από τις δύο διαδρομές είναι καλύτερη μπορούμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας πάλι την προσομοίωση στο «Mathematica».. ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Έχοντας υπολογίσει την ελάχιστη διαδρομή d καθώς και τη δεύτερη ελάχιστη d, έχουμε τα βάρη τους τα οποία είναι τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή το άθροισμα των μέσων τιμών των αντίστοιχων ακμών και διασπορά τα αθροίσματα των διασπορών. Αν το πλήθος των ακμών είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε να εφαρμόζεται το Κ.Ο.Θ., μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα βάρη των δύο ελαχίστων διαδρομών είναι τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν κανονικές κατανομές. Αν οι δύο διαδρομές δεν έχουν κοινές ακμές, μπορούν να θεωρηθούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Στη περίπτωση αυτή η διαφορά των βαρών των δύο ελαχίστων διαδρομών μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή τη διαφορά των δύο βαρών (για το υπό μελέτη παράδειγμα -) και διασπορά το άθροισμα των διασπορών των δύο βαρών. Στην περίπτωση που οι δύο διαδρομές δεν είναι ξένες μεταξύ τους παύει να ισχύει η ανεξαρτησία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο (βλ. Frank, H. (969).) στη θέση της διαφοράς πρέπει να μπει η μεταβλητή που προκύπτει από την διαφορά μόνο των ξένων κομματιών των δύο διαδρομών, η οποία θα έχει την ίδια μέση τιμή αλλά μικρότερη διασπορά. 70 Η μεταβλητή αυτή πάλι 60 εφόσον ισχύουν οι προϋπο- 0 θέσεις του Κ.Ο.Θ., μπορεί 40 να θεωρηθεί ότι ακολουθεί 0 κανονική κατανομή, γεγο- 0 νός που επαληθεύθηκε από την προσομοίωση όπως 0 0-7,0 -,0 -,0 -,0,0 Std. Dev =,9 Mean = -,0 N = 400,00,0 φαίνεται και γραφικά στο σχήμα. -6,0 DIFF -4,0 -,0 -,0,0 Διατυπώνουμε τις προτάσεις:. Αν το 9 ποσοστιαίο σημείο της κατανομής της διαφοράς είναι μεγαλύτερο του 0, τότε υπάρχει πιθανότητα άνω του 0,0 η δεύτερη ελάχιστη διαδρομή d να είναι μικρότερη από την d.. Η πιθανότητα η διαφορά να είναι μικρότερη του μηδενός μας δίνει τη σχετική συχνότητα εμφάνισης της d.

6 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ι. 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (SIMULATION) Στα αποτελέσματα της προσομοίωσης που εμφανίζονται στον Πίνακα μπορούμε να δούμε ότι δίνοντας στη τυπική απόκλιση της αντίστοιχης κανονικής κατανομής τιμές από 0, έως 0,4 παίρνουμε το 9% ποσοστιαίο σημείο της ίδιας κατανομής, καθώς και την πιθανότητα η διαφορά να είναι μικρότερη του μηδενός. Επίσης μπορούμε να δούμε ποια μονοπάτια και πόσες φορές εμφανίζονται ως ελάχιστα. Στο πίνακα αυτόν φαίνεται να ισχύουν οι προτάσεις μας. Πίνακας Τυπική Απόκλιση 9 ποσοστιαίο Πιθανότητα η Συχνότητα Εμφάνισης Συχνότητα Εμφά- της αντίστοιχης σημείο της Διαφορά να της διαδρονισης της διαδρο- Κανονικής Κατανομής κατανομής της είναι μικρότεμής {,,,4,6}ως μής {,,4,6} ως Διαφοράς ρη του μηδέν ελάχιστη ελάχιστη 0, -0,6 0, , -0,489 0, , -0,948 0, ,4-0,99 0, , -0,04 0, ,6 0, 0, ,7 0,0 0,98 9 0,8 0,887 0, ,9 0,84 0, , 0,669 0, , 0,84 0, , 0,948 0, ,,0996 0, ,4,48 0, ABSTRACT This paper considers the problem of the reliability of the expected shortest path in graphs where edge lengths are random variables with lognormal distribution. A Monte Carlo simulation is used in order to observe the performance of the variable cost networks. Based on the Monte Carlo results, it develops a heuristic method to calculate the expected shortest path s reliability, designed in such a way as to keep computational needs to a minimum. It also presents an alternative method for determining the K best paths in a graph, which could be useful for small K values in dense graphs whose shortest path consists of a small number of edges.

7 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Winston, W.L. (99): Introduction to mathematical programming: applications and algorithms. PWS-KENT, Boston. Malcolm, D.G., Roseboom, J.H., Clarck C.E., Fazar, W. (99): Application of a Technique for Research and Development Program Evaluation. Operations Research, 7, MacCrimmon, K.R., Ryavec, C.A. (964): An Analytical Study of the PERT Assumptions. Operations Research,, 6-7. Frank, H. (969): Shortest Paths in Probabilistic Graphs. Operations Research, 7, Sigal, C.E., Pritsker, A.A.B. Solberg J.J. (980): The Stochastic Shortest Route Problem. Operations Research, 8, -9. Martins, V.Q. (984): An algorithm for ranking paths that may contain cycles. European Journal of Operational Research, 8, -0.

H ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ (PERT)

H ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ (PERT) H ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ (PERT) Ιωάννης Ανδρεάδης & Χρόνης Μωυσιάδης Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική PERT χρησιμοποιείται για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης Εσωτερικού Χώρου με χρήση Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παναγιώτης Σ.

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης Εσωτερικού Χώρου με χρήση Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παναγιώτης Σ. ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μοντελοποίηση Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης Εσωτερικού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΕΑ ΥΤΙΚΗ Μελέτη του Προτύπου 2D-Potts σε Υπολογιστικό Περιβάλλον MATLAB ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Γιάννη Ασσιώτη Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3. Γενικά 3. Βασικά στάδια μιας δειγματοληψίας 4.3 Εκτιμητής και κανονική κατανομή 7.4 Απόκλιση και μέσο τετραγωνικό σφάλμα ενός εκτιμητή 8.5 Μέθοδοι δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ . Π Π Δ Ε Χρονικά Γραφήματα Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ Υποβάλλεται προς εκπλήρωση των απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Μαθηματικών 4 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κρητης. Σχολη Θετικων Επιστημων. Διατμηματικο Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων «Μαθηματικα και Εφαρμογες τους» Μεταπτυχιακη Εργασια

Πανεπιστημιο Κρητης. Σχολη Θετικων Επιστημων. Διατμηματικο Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων «Μαθηματικα και Εφαρμογες τους» Μεταπτυχιακη Εργασια Πανεπιστημιο Κρητης Σχολη Θετικων Επιστημων Διατμηματικο Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων «Μαθηματικα και Εφαρμογες τους» Μεταπτυχιακη Εργασια Κατασκευη Περιβαλλουσων Καμπυλων για Κυρτα Πολυγωνικα Αντικειμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην. από την. Ειρήνη Μουστάκη. ως μέρος των Υποχρεώσεων. για τη λήψη. του

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην. από την. Ειρήνη Μουστάκη. ως μέρος των Υποχρεώσεων. για τη λήψη. του Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης για τον Προσδιορισμό Στρατηγικών Παραγωγής σε Συστήματα Αποθεμάτων με Ανακατασκευή Προϊόντων Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. Γενικά Σε μαθήματα όπως η επιχειρησιακή έρευνα και ή λήψη αποφάσεων αναφέραμε τις αποφάσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, στις οποίες και εφαρμόζονται κυρίως οι τεχνικές της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά Συστήματα Αποδοτικές τεχνικές ανίχνευσης πελατών με παρόμοια καταναλωτική συμπεριφορά Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 249-258 Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Μανώλης Μανατάκης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα με διατήρηση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα RBF για οριζόντια κατατετμημένα δεδομένα σε περιβάλλον μη έμπιστων χρηστών. Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.343-350 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστάσιος Σκουρκέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων

Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διπλωματική Εργασία Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων Συγγραφέας: Ανδρέας Καμπιανάκης Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα Ευρετικά Διαχώρισης Πεδίων Τιμών Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών

Προηγμένα Ευρετικά Διαχώρισης Πεδίων Τιμών Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών Προηγμένα Ευρετικά Διαχώρισης Πεδίων Τιμών Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών Μαρία Άννα Γ. Περιδέλη * Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα