Σν θάζε ζθεχαζκα ζα πξνζθέξεηαη ζε έλα κφλν είδνο αηηνχκελνπ πξντφληνο (απμάλνληα αξηζκφ θαηά θαηεγνξία), φπσο νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν θάζε ζθεχαζκα ζα πξνζθέξεηαη ζε έλα κφλν είδνο αηηνχκελνπ πξντφληνο (απμάλνληα αξηζκφ θαηά θαηεγνξία), φπσο νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Νίθεο 2, ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει , θαμ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΣΡΟΦΩΝ Πποκήπςξη ππόσειπος διαγυνιζμού Πίζηυζη ,93 με ΦΠΑ Κεθηζηά, Αξηζ. Πξση 13085/ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 61/2015 Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απφθαζε 41/ , ζέκα 20 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεξχζζνπκε πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ησλ εηδψλ εληεξηθήο ζίηηζεο. 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αλαζέηνπζα αξρή Δίδνο δηαγσληζκνχ Κξηηήξην θαηαθχξσζεο Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ Πξφρεηξνο Υακειφηεξε ηηκή Πξνυπνινγηζκφο ,93 κε ΦΠΑ, πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη 2016 Γηάξθεηα ζχκβαζεο Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο Γψδεθα κήλεο. Σξίηε 03/11/2015 ψξα 10:00, ζην πξσηφθνιιν Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Σξίηε 03/11/2015, ψξα 10:30 Σφπνο δηελέξγεηαο Ηζρχο πξνζθνξψλ Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πξνκήζεηα εηδψλ εληεξηθήο ζίηηζεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα. 1. ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔΩ ΚΑΘΔΣΗΡΑ/ΣΟΜΙΑ Α. Για αζθενείρ συπίρ μεηαβολικέρ διαηαπασέρ/συπίρ δςζαποππόθηζη A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ ΣΔΜ. ΤΝΟΛΗΚΖ 1 Πνιπκεξή δηαιχκαηα ρακειψλ ζεξκίδσλ, γηα έλαξμε εληεξηθήο ζίηηζεο , Πνιπκεξή δηαιχκαηα ππεξζεξκηδηθά ( 1,2-1,6 kcal/ml) κε θπηηθέο ίλεο ,

2 B. Για αζθενείρ με μεηαβολικέρ διαηαπασέρ Πνιπκεξή δηαιχκαηα εληεξηθήο δηαηξνθήο ππεξζεξκηδηθά εκπινπηηζκέλα κε ακηλνμέα δηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% γηα ηπαηοπαθείρ αζζελείο Γ. Για αζθενείρ με ζοβαπή δςζαποππόθηζη & θλεγμονώδειρ παθήζειρ ηος ενηέπος Πιήξεο εκηζηνηρεηαθφ δηάιπκα εληεξηθήο δηαηξνθήο ηζνζεξκηδηθφ 450 3, ,00 Γ. Για αζθενείρ πος νοζηλεύονηαι ζε ΜΔΘ με ζήτη, με μησανικό αεπιζμό με ή συπίρ πολςοπγανική ανεπάπκεια Πξψηκε εληεξηθή δηαηξνθή κηθξνχ φγθνπ κε αλνζνεληζρπηηθά ζπζηαηηθά (γινπηακίλε, αληηνμεηδσηηθά, ηξηβνπηπξίλε) θαη πνιχ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο (<5%) Δηδηθά δηαιχκαηα αλνζνδηαηξνθήο (1-2 kcal/ml) θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε (αξγηλίλε & γινπηακίλε), ρσξίο θπηηθέο ίλεο, πινχζηα ζε ιίπε (MCT, σ-3, σ-6 ιηπαξά νμέα) ειεχζεξα ιαθηφδεο, γινπηέλεο κε ρακειφ ππφιεηκκα , ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΜΑ 7 Ηζνζεξκηδηθφ ζπκπιήξσκα ζε δηάθνξεο γεχζεηο , Τπεξζεξκηδηθφ (>1.2 kcal/ml) πνιπκεξέο πφζηκν δηάιπκα αλνζνδηαηξνθήο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλε 500 4, πκπιήξσκα πξσηεΐλεο ζε ζθφλε 80 7,56 604,8 10 πκπιήξσκα δηαηξνθήο γηα δηαβεηηθνχο αζζελείο 300 2, ηνηρεηαθή δηαηξνθή κε βειηησηηθφ γεχζεο εθφζνλ απαηηείηαη 200 3, ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΜΑ Τπεξζεξκηδηθφ ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο ειεχζεξν θπηηθψλ ηλψλ & ιίπνπο γηα αζζελείο κε πξνβιήκαηα δπζαπνξξφθεζεο ζε δηάθνξεο γεχζεηο 50 1,59 79,5 3. ΤΚΔΤΔ ΥΟΡΗΓΗΗ 13 πζθεπέο αληιίαο , Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο : ΑΘΡΟΗΜΑ 50043,30 ΦΠΑ 13% ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΗΣΧΖ ΜΔ ΦΠΑ 56548,93 Σν θάζε ζθεχαζκα ζα πξνζθέξεηαη ζε έλα κφλν είδνο αηηνχκελνπ πξντφληνο (απμάλνληα αξηζκφ θαηά θαηεγνξία), φπσο νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. Δάλ 2

3 πξνζθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αχμνληα αξηζκφ θαηεγνξίαο, ζα απνξξίπηεηαη ηελ πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληνο λα ππάξρεη πιήξεο αληηζηνίρεζε θάζε πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο κε ην δεηνχκελν είδνο, φπσο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε Οη ζπζθεπέο ρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ δηαιπκάησλ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα δηαιχκαηαζπζθεπαζίεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε πεξηέθηεο (θηαιίδηα ή ζάθνη) ηφζν κε θαξδχ φζν θαη κε ζηελφ ζηφκην. Οη ζπζθεπέο αληιίαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε κεραλήκαηα( αληιίεο ),νη νπνίεο ζα πξνζθεξζνχλ ζην Ννζνθνκείν σο ρξεζηδάλεην. 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα (1) έηνο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε κέρξη 12 κήλεο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο 2 πξψηνπο θαη κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ γηα ηνπο επφκελνπο ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ζ επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ O θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη: 3

4 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ (γλψζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κφλν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. 10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε θάζε θαηεγνξία εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 11. ΚΡΑΣΗΔΙ Φπρηθή Τγεία 2%, ΔΑΑΓΖΤ 0,10%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Ζ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 13. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε ηζρχεη ε θείκελε Ννκνζεζία. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σν Σκήκα Γξακκαηείαο Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Δπάγγεινο Η.Βνπκβνπιάθεο πλεκκέλα: 1) Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο 2) Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. 3) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 4

5 Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλυζηρ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγυνιζμό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΣΡΟΦΩΝ» Ο/Ζ (φλνκα) : Δπψλπκν : Ολνκα & επψλπκν παηέξα : Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο : Ζκεξνκελία γέλλεζεο : Σφπνο γέλλεζεο : Σφπνο θαηνηθίαο : Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο : Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007. β. Γελ ηειψ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (πεξίπησζε 2, εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007). γ. Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. δ. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ε. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δ. Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 5

6 Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλυζηρ για ηα ζηοισεία επικοινυνίαρ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, γηα ηνλ δηαγσληζκφ για ηον διαγυνιζμό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΣΡΟΦΩΝ» ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΦΜ Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή. 6

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ για ηον διαγυνιζμό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΣΡΟΦΩΝ» 1. ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔΩ ΚΑΘΔΣΗΡΑ/ΣΟΜΙΑ Α. Για αζθενείρ συπίρ μεηαβολικέρ διαηαπασέρ/συπίρ δςζαποππόθηζη A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΣΔΜΑΥΗΑ Πνιπκεξή δηαιχκαηα ρακειψλ ζεξκίδσλ, γηα 1 έλαξμε εληεξηθήο ζίηηζεο 1600 Πνιπκεξή δηαιχκαηα ππεξζεξκηδηθά ( 1,2-1,6 2 kcal/ml) κε θπηηθέο ίλεο B. Για αζθενείρ με μεηαβολικέρ διαηαπασέρ Πνιπκεξή δηαιχκαηα εληεξηθήο δηαηξνθήο ππεξζεξκηδηθά εκπινπηηζκέλα κε ακηλνμέα δηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% γηα ηπαηοπαθείρ αζζελείο 50 ΣΗΜΖ ΣΔΜ. ΤΝΟΛΗΚΖ Γ. Για αζθενείρ με ζοβαπή δςζαποππόθηζη & θλεγμονώδειρ παθήζειρ ηος ενηέπος Πιήξεο εκηζηνηρεηαθφ δηάιπκα εληεξηθήο δηαηξνθήο ηζνζεξκηδηθφ 450 Γ. Για αζθενείρ πος νοζηλεύονηαι ζε ΜΔΘ με ζήτη, με μησανικό αεπιζμό με ή συπίρ πολςοπγανική ανεπάπκεια Πξψηκε εληεξηθή δηαηξνθή κηθξνχ φγθνπ κε αλνζνεληζρπηηθά ζπζηαηηθά (γινπηακίλε, αληηνμεηδσηηθά, ηξηβνπηπξίλε) θαη πνιχ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο (<5%) 300 Δηδηθά δηαιχκαηα αλνζνδηαηξνθήο (1-2 kcal/ml) θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε (αξγηλίλε & γινπηακίλε), ρσξίο θπηηθέο ίλεο, πινχζηα ζε ιίπε (MCT, σ-3, σ-6 ιηπαξά νμέα) ειεχζεξα ιαθηφδεο, γινπηέλεο κε ρακειφ ππφιεηκκα ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΜΑ 7 Ηζνζεξκηδηθφ ζπκπιήξσκα ζε δηάθνξεο γεχζεηο Τπεξζεξκηδηθφ (>1.2 kcal/ml) πνιπκεξέο πφζηκν δηάιπκα αλνζνδηαηξνθήο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλε πκπιήξσκα πξσηεΐλεο ζε ζθφλε πκπιήξσκα δηαηξνθήο γηα δηαβεηηθνχο αζζελείο ηνηρεηαθή δηαηξνθή κε βειηησηηθφ γεχζεο εθφζνλ απαηηείηαη ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΜΑ 7

8 12 Τπεξζεξκηδηθφ ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο ειεχζεξν θπηηθψλ ηλψλ & ιίπνπο γηα αζζελείο κε πξνβιήκαηα δπζαπνξξφθεζεο ζε δηάθνξεο γεχζεηο ΤΚΔΤΔ ΥΟΡΗΓΗΗ 13 πζθεπέο αληιίαο 5000 ΑΘΡΟΗΜΑ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΗΣΧΖ ΜΔ ΦΠΑ (Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 8

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 5-10-2010 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: N. ΣΑΙΒΑΛΡΕΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα