HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1557 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Μάταια προσπαθεί να εξαπατήσει τους Πολίτες του Ασπρόπυργου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος sos». Αναφέρει στην απάντησή του ο δήµαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου Óåë. 2 Νέο προεδρείο στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτικής Αττικής Πρόεδρος αναδείχτηκε ο Λεωνίδας Μίχας και νέος αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Μιχάλαρος Óåë. 2-7 Οι φωνές πυκνώνουν Φορείς, κάτοικοι και δηµοτικές παρατάξεις ζητούν το αυτονόητο: ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Προγραµµατισµός του ΥΠΕΚΑ για απαλλοτρίωση χώρων. Πέντε χώρους στο Κέντρο της πόλης συµπεριέλαβε ο ήµος Ελευσίνας Αιτήµατα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε αντισταθµιστικά από τον ΕΣ ΚΝΑ Εγκρίνει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Óåë.. 3 ÓÐÏÑ Óåë. 5 ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ταλαιπωρούνται οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ στη υτική Αττική Τεράστιο το πρόβληµα της έλλειψης Ειδικού Ελεγκτή Ιατρού Óåë. 6 Óåë. 9 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τρίτη 22/06/2010 Καιρός: Αρχικά αίθριος και από το µεσηµέρι νεφώσεις µε πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα βόρεια. Άνεµοι: υτικοί βορειοδυτικοί 4 µε 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 18 έως 29 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος, Ζήνα, Ζένα, Ζένια ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Νέο προεδρείο στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτικής Αττικής - Πρόεδρος αναδείχτηκε ο Λεωνίδας Μίχας και νέος αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Μιχάλαρος - «Όχι» της πλειοψηφίας στην πρόταση του Γιάννη Βασιλείου για αντιπροσωπευτικό προεδρείο ΟΝοµαρχιακός Σύµβουλος Λεωνίδας Μίχας αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου υτικής Αττικής µε νέο αντιπρόεδρο τον Θεόδωρο Μιχάλαρο µέχρι το τέλος της θητείας. Και οι δύο εκλεγέντες προτάθηκαν από το Νοµάρχη υτικής Αττικής Αριστείδη Αρκουδάρη. Σηµειώνεται ότι το νέο προεδρείο θα είναι το τελευταίο του θεσµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, α- φού βάσει του «Καλλικράτη» η Νο- µαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αντικαθιστούνται από Περιφερειακές ιοικήσεις. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ο προχώρησε στην ανάδειξη προεδρείου στην τελευταία συνεδρίασή του, µετά την παραίτηση λόγω φόρτου εργασίας του πρώην προέδρου κ. Άγγελου Λιόση, ο οποίος ως γνωστόν έχει αναλάβει τα καθήκοντα διοικητή και προέδρου του Θριάσιου Νοσοκοµείου υτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης, ευχαρίστησε εκ νέου τον αποχωρήσαντα από την προεδρεία κ. Λιόση για την προσφορά και συνεργασία του σε αυτή τη θέση και παράλληλα του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Όχι σε αντιπροσωπευτικό προεδρείο Πάντως, πριν τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών για την α- νάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου ο επικεφαλής της Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, εξ αφορµής πρόσφατων ανακοινώσεων του επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Ασπρόπυργος-sos», έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μάταια προσπαθεί να εξαπατήσει τους Πολίτες του Ασπρόπυργου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος sos». Όλοι γνωρίζουν ότι, η ηµοτική Αρχή, ερεύνησε και οδήγησε στη ικαιοσύνη το ζήτηµα του Νεκροταφείου, και δεν περίµενε από κανέναν υποδείξεις, για να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. εν µας έσυρε κανείς, στη διερεύνηση της υπόθεσης! ιενεργήσαµε προκαταρκτική εξέταση, από τον Ιανουάριο, και στην συνέχεια Ένορκη ιοικητική Εξέταση! ε µας έσυρε κανείς στην παραποµπή της υπόθεσης στη ικαιοσύνη. Είχαµε παραδώσει στον Εισαγγελέα, πόρισµα και φάκελο, όταν αυτός περιφερόταν στα τηλεοπτικά κανάλια! ε µας έσυρε κανείς σε υπηρεσιακές αλλαγές. Είχαµε α- ποµακρύνει µια υπάλληλο, ήδη από τον Ιανουάριο, και άλλους δύο, µε την ολοκλήρωση της Ε..Ε.! ε µας έσυρε κανείς στη διαδικασία διερεύνησης και καταλογισµού ευθυνών στους εµπλεκόµενους! Είχαµε στείλει ήδη τον φάκελο στο Υπηρεσιακό- Πειθαρχικό-Συµβούλιο, και στην Περιφέρεια, κι είχαµε ενηµερώσει το ηµοτικό Συµβούλιο, όταν αυτός πάσχιζε να δηµιουργήσει εντυπώσεις, µαζί µε τον «µεσίτη» οικογενειακών τάφων, παράταξης «Αττική Κίνηση Πολιτών» Γιάννης Βασιλείου έθεσε θέµα ανάδειξης αντιπροσωπευτικού προεδρείου. Η πρόταση ωστόσο, απορρίφθηκε µε ψήφους 9 υπέρ και 14 κατά. Νέος πρόεδρος ο Λεωνίδας Μίχας Σε ο,τι αφορά την ψηφοφορία για την ανάδειξη του κ. Μίχα στη θέση του προέδρου, σε σύνολο 24 ψηφισάντων, έλαβε 16 ψήφους έναντι 8 λευκών. Στη συνέχεια ο νέος πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της υτικής Αττικής, αφού ευχαρίστησε το Νοµαρχιακό Συµβούλιο για την εµπιστοσύνη- όπως είπεστο πρόσωπό του ευχήθηκε καλή επιτυχία στον απερχό- µενο πρόεδρο κ. Άγγελο Λιόση καλή επιτυχία στα νέα του συνέχεια σελ. 7 «Μάταια προσπαθεί να εξαπατήσει τους Πολίτες του Ασπρόπυργου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος sos». Αναφέρει στην απάντησή του ο δήµαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου µε τον οποίο περιφερόταν στα κανάλια. Ας το κατανοήσει επιτέλους: Πάνω από το δηµόσιο συµφέρον, την αλήθεια, την προάσπιση των συµφερόντων του Πολίτη, ο Μελετίου δεν βάζει κανέναν και τίποτα! εν καταλαβαίνω ούτε από κουµπάρους, ούτε από φίλους, ούτε από συγγενείς! Οι έρευνες του ήµου οδήγησαν στον κολασµό της απάτης, κι όχι της τηλεοπτικές του παραστάσεις! Όσο για τους ανθρώπους του µόχθου, του πόνου και του µεροκάµατου, τους σέβοµαι και τους τιµώ, γιατί είµαι ένας από αυτούς. Στη ζωή µου εργάστηκα σκληρά, «σκυλίσια», την ώρα που κάποιοι άλλοι έτρωγαν πατρικές περιουσίες και προίκες! Γι αυτό, δε δέχοµαι µαθήµατα από εισοδηµατίες, που τα µοναδικά ένσηµα που κόλλησαν στην ζωή τους ήταν «πολιτικά»... Οι Συµπολίτες µας που εξαπατήθηκαν, από επίορκους υπαλλήλους, θα αποζηµιωθούν, σύµφωνα µε το γράµµα του Νόµου. Όσο για τη δική του αµοιβή, για τη «σπέκουλα» που επιχειρεί, έννοια του και δε θα αργήσει! Τέλος, αν δε σπαταλούσε το χρόνο του, στην ανούσια προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων, σε βάρος του ηµάρχου, και στη δυσφήµιση της Πόλης του, σίγουρα θα είχε διαβάσει τις προκηρύξεις για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο ήµο µας. ηµοσιεύτηκαν, σύµφωνα µε το Νόµο, στον Τύπο, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., και σε όλες τις ιστοσελίδες που καταχωρούν προκηρύξεις θέσεων εργασίας. Είναι τυχαίο που, µόνο αυτός δεν τις αντιλήφθηκε;».

3 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πρόσωπα από την Αυτοδιοίκηση ο κανόνας στις επιλογές Ιπποκράτους-Ρηγίλλης Για τις εκλογές του Νοέµβρη Στην τελική ευθεία για την επιλογή υποψηφίων για τις εκλογές του Νοεµβρίου βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Ν µε στόχο στις αρχές Ιουλίου να έχουν οριστικοποιηθεί τα ονόµατα για τις 13 περιφέρειες και τους µεγάλους δήµους. Προκρίνονται αυτοδιοικητικά πρόσωπα Πάντως, και τα δύο κόµµατα φαίνεται ότι α- κολουθούν παράλληλες πορείες: Πρώτον, φαίνεται ότι ο κανόνας θα είναι η ε- πιλογή υποψηφίων να γίνει κυρίως ανάµεσα σε αυτοδιοικητικά πρόσωπα τόσο για τις περιφέρειες όσο και τους µεγάλους δήµους. Κι αυτό γιατί εκτός των άλλων, τόσο στην Ιπποκράτους όσο και στην Ρηγίλλης θεωρούν ότι η πολιτική συγκυρία δεν ευνοεί τις υποψηφιότητες προσώπων από την κεντρική πολιτική σκηνή (υπουργούς, βουλευτές κλπ). εύτερον, σηµαντικό ρόλο στην τελική επιλογή θα παίξουν αφενός οι δηµοσκοπήσεις που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφετέρου η διαβούλευση µε τα τοπικά κοµµατικά στελέχη. Οι υποψήφιοι Με βάση αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε πληροφορίες τα πιθανότερα δίδυµα στην Περιφέρεια Αττικής είναι τα εξής: Φαβορί είναι ο νοµάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας και ο νο- µάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής, καθώς τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Ν στην µεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας δεν φαίνεται να προκρίνεται η επιλογή κεντρικού πολιτικού προσώπου όπως η Άννα ιαµαντοπούλου ή ο Μιχάλης Χρυσοχο δης από την µία και ο Βαγγέλης Με - µάράκης από την άλλη (η περίπτωση Άρη Σπηλιωτόπουλου έχει «καεί» µετά τις αποκαλύψεις για κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος και dolce vita από τον πρώην υπουργό). Επιπλέον, όπως δείχνουν και οι έρευνες της κοινής γνώµης ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στη Ν υπάρχουν άλλα αυτοδιοικητικά στελέχη µε τόσο µεγάλη απήχηση. Στην Περιφέρεια Κρήτης, πάντως, απ την πλευρά της Ν, λόγω και της καταγωγής της οικογένειας Μητσοτάκη από το νησί, είναι σαφές ότι αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιλογής και γι αυτό το λόγο ίσως να στραφούν στον πρώην περιφερειάρχη Κρήτης Σεραφείµ Τσόκα. ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Åëåõóßíá Σαµπάνης Σπύρος - Περικλέους 40 Ôçë Áóðñüðõñãïò Κολιός Áíτώνιος -28ης Οκτωβρίου 17 & Θρασυβούλου ÌÜíäñá Μαρτζέλης ñήστος - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñé Κων. Καραµήτρος - Π. Γρηγορούσης Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Αιτήµατα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε αντισταθµιστικά από τον ΕΣ ΚΝΑ Εγκρίνει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Σήµερα Τρίτη και ώρα µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου θα συζητηθούν τα εξής θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης: ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση Υποβολής αιτήµατος προς το τα- µείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση προµήθειας ενός (1) απορριµµατοφόρου και ενός (1) λεωφορείου για τη µεταφορά προσωπικού, ποσού ευρώ, µε εκχώρηση αντισταθµιστικών ο- φελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Υποβολής αιτήµατος προς το ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση του έργου "Αστική Ανάπλαση - ηµιουργία Αστικού Άλσους στην περιοχή "Αεροδρόµιο". Ασπρ/γου, ποσού ευρώ, µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Υποβολής αιτήµατος προς το ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών ποσού ευρώ" µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 4ον: Υποβολή αιτήµατος προς το ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση "Αγορών - Απαλλοτριώσεων ακινήτων" ποσού ευρώ µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Γκορυτσάς προ πολ. δαπάνης ευρώ ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση Αναµόρφωσης Προ πολογισµού ήµου Ασπροπύργου ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ΘΕΜΑ 8ον: ιαγραφή του υπ' αρ. 105/ χρηµατικού καταλόγου και επαναβεβαίωση ηµοτικών Τελών έ- τους 2008 του κ. ΒΑΛΛΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΘΕΜΑ 9ον: ιαγραφή ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού και επαναβεβαίωση του 40% λόγω κατατεθείσας προσφυγής της κας ANA POP DUMIT ΘΕΜΑ 10ον: ιαγραφή υνητικής Φορολογίας έτους 2007 της εταιρείας "ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε." και ε- παναβεβαίωση του 40% λόγω κατατεθείσας προσφυγής ΘΕΜΑ 11ον: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Αποξηλώθηκε µια ακόµη κεραία στη Ζωφριά Μια ακόµη κεραία κινητής τηλεφωνίας αποξηλώθηκε από την οδό Μενελάου στη συνοικία της Ζωφριάς, µε πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου Άνω Λιοσίων ηµήτρη Καµπόλη. Ο Αντιδήµαρχος µε την ολοκλήρωση της επιχείρησης, δήλωσε τα εξής: «Οι ενέργειες που ακολουθούµε µε εντολή του ηµάρχου Άνω Λιοσίων Χρήστου Παππού, είναι συντονισµένες γι αυτό και ζητάµε την κατανόηση των συµπολιτών µας, αν σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις. Το βέβαιο είναι, ό- τι θα ακολουθήσουν και άλλες αποξηλώσεις παράνο- µων κεραιών και καλούµε τον κόσµο, όπου υπάρχει ή διαπιστώνεται πρόβληµα να ενηµερώνει τη ηµοτική Εξαίσια καλοκαιρινή γιορτή Από τους µαθητές του 1ου ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων Ευχάριστες στιγµές έζησε ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς που το απόγευµα της ευτέρας 14 Ιουνίου ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση για την καλοκαιρινή γιορτή του 1ου ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, βρέθηκε κοντά σε µαθητές, γονείς και διδακτικό προσωπικό. Αρχή. Για µας, αυτό που προέχει, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των συµπολιτών µας, µε την οποία δεν έχει το δικαίωµα να παίζει κανείς. Όλοι µαζί, ήµος και Κάτοικοι, µέσα από συντονισµένες δράσεις, παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες, έχουµε χρέος και καθήκον, να διαφυλάξουµε το περιβάλλον της πόλης που ζουν και µεγαλώνουν τα παιδιά µας», κατέληξε ο Αντιδήµαρχος. Ξεκινησε η ενηµέρωση των υπηρεσιών - Για την απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων Άρχισε εχθές, ευτέρα, η διαδικασία ενηµέρωσης των δηµοσίων υπηρεσιών για την απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων και ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών στο ηµόσιο. Η απογραφή του προσωπικού του ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των ΟΤΑ, ξεκινά πιλοτικά από την 1η Ιουλίου µε τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµ- µατείας ηµόσιας ιοικήσεως και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και τους εργαζόµενους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του υπουργείου Οικονοµικών. Η απογραφή των εν λόγω υπαλλήλων θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου Αφού επιλυθούν τα όποια διαδικαστικά προβλήµατα θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου η απογραφή του προσωπικού του ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των ΟΤΑ, η οποία θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου. Στην πρώτη φάση δεν θα απογραφούν οι εργαζόµενοι σε ΕΚΟ και σε άλλα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµοσίου φορέα, τα οποία δεν θα µισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να συµπληρώσουν µία ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, που περιέχει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία υπηρεσιακής καταστάσεως και τίτλους σπουδών. Τα δεδοµένα θα συγκεντρώνονται στην Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονο- µικών, ενώ η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει και µε τους ασφαλιστικούς φορείς, για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποιήσεως. Όσοι υπάλληλοι δεν καταγραφούν στην ενιαία λίστα, από την 1η Νοεµβρίου θα παύσουν να πληρώνονται µέχρι να απογραφούν ή να διορθωθούν τα στοιχεία τους. Μετά την σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών η Κυβέρνηση θα δηµοσιεύσει µια αναλυτική έκθεση, βασισµένη στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, για τη δοµή και το ύψος των αποζηµιώσεων, το µέγεθος και τη δυναµική της α- πασχόλησης στη γενική κυβέρνηση. Ο ήµαρχος, που παρακολούθησε την γιορτή για τη λήξη της σχολικής περιόδου , µαζί µε τον διευθυντή του 1ου ηµοτικού κ. Αριστείδη Γιοβανίτη, χειροκρότησε θερµά τους µαθητές, που επιδόθηκαν σε γυµναστικές επιδείξεις, καλοδουλεµένα θεατρικά σκετς και χορογραφίες, παραδοσιακούς χορούς, µουσικά αφιερώµατα σε µεγάλους Έλληνες συνθέτες, αλλά και σε σκετς µε σηµαντικά οικολογικά µηνύµατα. Ιδιαίτερα συγκινητικός υπήρξε ο αποχαιρετισµός των παιδιών της Στ τάξης που πραγµατοποιήθηκε από την κα Χρύσα Τελλίδου. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι την µουσική επιµέλεια της σχολικής γιορτής είχε ο κος Γιώργος Ασλάνης και την επιµέλεια των Αθλητικών δραστηριοτήτων, η κα Βασιλική Φούντζουλα. Κατά το σύντοµο χαιρετισµό του, ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, τόνισε πως όταν βρίσκεται σε αυτό το σχολείο νιώθει ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς στο 1ο τελείωσε τις 6 τάξεις του ηµοτικού. Ο ίδιος συνεχάρη µαθητές και διδακτικό προσωπικό για την εξαίσια και γεµάτη ελληνική παράδοση και σηµαντικά οικολογικά µηνύµατα γιορτή που παρουσίασαν και ευχήθηκε σε όλους καλό καλοκαίρι.

5 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Οι φωνές πυκνώνουν Φορείς, κάτοικοι και δηµοτικές παρατάξεις ζητούν το αυτονόητο: ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Το λιγότερο που µπορεί να περιµένει κανείς για ένα σχολικό κτίριο που είναι ουσιαστικά έτοιµο εδώ και µήνες και δε λειτουργεί, ενώ οι µαθητές στοιβάζονται σε ένα άλλο είναι οι λεκτικές αντιδράσεις. Ο κώδων του κινδύνου έκρουσε πριν λίγες ηµέρες από τον ΟΣΚ, όταν το λογιστήριό του, απαντώντας στην Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Άνω Λιοσίων είπε: «εν υπάρχει φ- ράγκο» µε άµεσο αντίκτυπο στην αποπληρωµή των εργολάβων των σχολικών κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένου του 4ου Γυµνασίου Ζωφριάς. Στη συνέχεια, σύµβουλος του ΟΣΚ µας είπε: «Τη χρηµατοδότηση πληρωµή των κατασκευαστών των σχολικών κτιρίων εποπτεύει το Υπουργείο Υποδοµών, ό- πως συνέβαινε παλιά µε το Υπουργείο Παιδείας, αλλά πάντα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Η αλήθεια είναι ότι εµπλέκονται όλοι. Πάντως, υπάρχει στενότητα. Από τα 35 εκ. ευρώ που θα έστελναν στον ΟΣΚ, ήρθαν τελικά τα 10 εκ., ενώ σε ό,τι αφορά τους λογαριασµούς των εργολάβων, αυτοί πληρώνονται µε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε το πότε υποβάλλονται. Με το 4ο Γυµνάσιο Ζωφριάς και τον 14ο λογαριασµό (προτελευταίο) του εργολάβου υπήρχαν προβλήµατα µε το ΦΠΑ που διορθώθηκε (είχε οριστεί 19% αντί για 21%) και πήγε πίσω ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)». Αυτός σηµειώνουµε ότι ψηφίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Αν δεν πληρωθεί, όµως ο εργολάβος τον 14ο λογαριασµό, ύψους ευρώ δεν προχωρά στην προσωρινή παράδοση του κτιρίου, που αποτελεί την προ πόθεση λειτουργίας του σχολείου. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο όµως µη λειτουργίας του σχολείου, που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή της Ζωφριάς έχει αρχίσει να απασχολεί φορείς, κατοίκους γονείς, αλλά και τις δηµοτικές παρατάξεις, που ζητούν όχι τόσο να αποδοθούν οι ευθύνες, αλλά να λειτουργήσει το γυµνάσιο ο- πωσδήποτε το Σεπτέµβρη. Ευαγγελία Κωβαίου, πρόεδρος του Πολιτιστικού & Εξωρα στικού Συλλόγου Ζωφριάς «Είναι απόλυτη ανάγκη να λειτουργήσει το 4ο Γυµνάσιο, διότι µεταφέρονται πάνω από 150 παιδιά στο 1ο Γυµνάσιο, περνώντας από τη Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου και άλλες ε- πικίνδυνες οδούς τη στιγµή µάλιστα που είναι έτοιµο αυτό το Γυµνάσιο κι εκκρεµεί µόνο η οικονοµική τακτοποίηση από το Υπουργείο. Παρότι ο δήµος δεν είναι υπεύθυνος για την αποπληρωµή του εργολάβου, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι και να πιέσουν να λειτουργήσει. Επιπρόσθετα, το κτίριο έχει αρχίσει να υφίσταται φθορές, αφού παραµένει σχεδόν έτοιµο, αλλά έρηµο εδώ και πολλούς µήνες. Κλείνοντας δηλώνουµε ότι εµείς ως Σύλλογος πρόκειται να κινητοποιηθούµε άµεσα για να επιτύχουµε το αυτονόητο». Παντελής Βάµβουκας, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 3ου ηµοτικού Σχολείου Ζωφριάς «Αυτό που ενδιαφέρει τους γονείς της περιοχής είναι το Σεπτέµβριο να λειτουργήσει υπό οµαλές συνθήκες το Γυµνάσιο. Κι όταν λέω οµαλές συνθήκες, εννοώ ότι δε µπορεί να παραδοθεί 1η Σεπτέµβρη και στις 15 να ανοίξει. Απαιτείται ένα διάστηµα, προκειµένου να λειτουργήσει σωστά, να υπάρχει έγκαιρη επάνδρωση και ο κατάλληλος εξοπλισµός: πίνακες, θρανία. Όλα αυτά θα αρχίσουν να γίνονται από τη στιγµή που το κτίριο θα παραδοθεί µε πρωτόκολλο από τον εργολάβο στο ιευθυντή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν δε θέλουµε να γίνουν στο παραπέντε ούτε τα παιδιά να πάνε στο 1ο Γυµνάσιο και µετά από εκεί στο 4ο. Αυτό επείγει εµάς τους γονείς, γι αυτό έστω και τώρα που έληξε η σχολική περίοδος, ζητάµε να δροµολογηθούν όλα τα παραπάνω, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να µη λειτουργήσει το σχολείο, λόγω της οικονοµικής στενότητας που υπάρχει. Εµείς όµως δε µπαίνουµε στη διαδικασία να ψάξουµε να βρούµε ποιος φταίει, ποια διαδροµή θα ακολουθήσουν τα χρήµατα, αν κόλλησαν στο Υπουργείο, το δήµο ή τον ΟΣΚ. Εµάς µας ενδιαφέρει το σχολείο που είναι έτοιµο να λειτο υργήσει σύµφωνα µε τα εξαγγελλόµενα τον προσεχή Σεπτέµβρη, λαµβανοµένου υπόψη ότι η συνοικία µας είναι η πολυπληθέστερη του δήµου και το γυµνάσιο θα έπρεπε να προ πάρχει. Τώρα, όµως που το βλέπουµε έτοιµο µπροστά µας και έχει εξαγγελθεί και από πέρυσι, θα είναι τραγικό να µη δουλέψει το Σεπτέµβρη. Παναγιώτης Καµαρινόπουλος, ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος «Είναι απαράδεκτο να µας στερούν την καθηµερινότητά µας και την παιδεία µας. Όποιος έχει τις ευθύνες, να τις α- ναλάβει. Είµαστε κάτοικοι σ αυτή την περιοχή και δε µπορούµε να διασχίζουµε έναν επικίνδυνο δρόµο, όπως τη Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου και ιδιαίτερα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σ αυτό να προσθέσουµε ότι τα παιδιά είναι πάρα πολλά και η ύπαρξη ενός Γυµνασίου στην περιοχή είναι τουλάχιστον επιβεβληµένη». Βαγγέλης Χριστοφιλάκης, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συνεργασία Νέα Πόλη» «Η προγραµµατική σύµβαση για το κτίριο του 4ου Γυµνασίου Ζωφριάς, αλλά και του 2ου Λυκείου ροσούπολης έγινε από µένα το Μάιο του Εκεί, λοιπόν φ- αίνεται η προχειρότητα του δηµάρχου και της νέας διοίκησης του δήµου, διότι αφού το έργο ήταν έτοιµο και ώριµο, θα µπορούσε η σηµερινή διοίκηση να προχωρήσει στην εύρεση του ανάδοχου του έργου και έτσι να έχει ο- λοκληρωθεί το έργο εδώ και ένα µε ενάµιση χρόνο, νωρίτερα δηλαδή από την έλευση της οικονοµικής κρίσης της Ελλάδος και την δυστοκία ΟΣΚ και δήµου. Όµως, για ένα α- κατανόητο λόγο, η διοίκηση δεν το ξεκίνησε τότε. Σε κάθε περίπτωση, όµως και ο ΟΣΚ και η διοίκηση του δήµου θα πρέπει να λύσουν το πρόβληµα, ώστε µε το ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς να λειτουργήσει το σχολείο. Χρυσούλα Κουράση, δηµοτική σύµβουλος της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» «Τα κτιριακά προβλήµατα στα σχολεία του ήµου µας, καθώς και η ανεπάρκεια των σχολικών αιθουσών έχουν απασχολήσει το ηµοτικό Συµβούλιο πολλές φορές τα τρία προηγούµενα χρόνια. Εµείς επανειληµµένως έχουµε θέσει ερωτήµατα και έχουµε κάνει προτάσεις στο ήµαρχο που αφορούν τα προβλήµατα της σχολικής κοινότητας, ένα εκ των οποίων είναι και η λειτουργία του Γυµνασίου Ζωφριάς. Το κτίριο είναι έτοιµο εδώ και πολύ καιρό, πλην όµως ο εργολάβος αρνείται να το παραδώσει εξαιτίας των οικονοµικών εκκρεµοτήτων. Κάθε φορά που θ- έταµε το πρόβληµα είχαµε τη διαβεβαίωση του ηµάρχου ότι «όλα είναι υπό έλεγχο» και το Γυµνάσιο θα λειτουργήσει κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς , κάτι που όµως δε φαίνεται πλέον και τόσο σίγουρο. Έστω και την ύστατη αυτή στιγµή, καλούµε τη διοίκηση του δήµου να ασκήσει τις πιέσεις που απαιτούνται για την άµεση πληρω- µή του εργολάβου και την παράδοση του κτιρίου». Κώστας Βάβουλας, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» «Στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο στις ο ήµαρχος διαβεβαίωσε για µια ακόµα φορά το σώµα, παρουσία και εκπροσώπων της ΕΛΜΕ ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε το σχολείο να ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέµβριο, πράγµα για το οποίο δεσµεύτηκε. Αντίθετα όµως µε τις διαβεβαιώσεις και τις δεσµεύσεις του ηµάρχου εν τέλει φαίνεται ότι το θέµα της λειτουργίας του Γυµνασίου Ζωφριάς δεν έχει λυθεί ακόµα. Προφανώς η διοίκηση του ήµου δεν έδωσε στο πρόβληµα αυτό από την Το 4ο Γυµνάσιο Ζωφριάς αρχή τις πραγµατικές του διαστάσεις, αφού µέχρι πρόσφατα προσπαθούσε να µας πείσει ότι κτιριακό πρόβληµα στο ήµο µας δεν υπάρχει και ότι τα σχολικά συγκροτήµατα είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των µαθητών, παραβλέποντας τις διαµαρτυρίες τόσο του συλλόγου των εκπαιδευτικών, όσο και των µαθητών και γονέων. Επιτέλους η διοίκηση θα πρέπει να αντιµετωπίσει το θέµα µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αφού αφορά ένα µεγάλο µέρος των κατοίκων της Ζωφριάς και να ενεργήσει άµεσα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Γυµνασίου Ζωφριάς από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γι αυτό προτείνουµε να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων της Ζωφριάς µε πρωτοβουλία των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων και να κληθούν ο ήµαρχος, ο εργολάβος, οι ηµοτικές παρατάξεις, ο εξωρα στικός και πολιτιστικός σύλλογος Ζωφριάς και η ΕΛΜΕ, προκειµένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο δράσης µας ούτως ώστε το Σεπτέµβριο το σχολείο να είναι α- νοιχτό». 65 γονείς υπογράφουν Τέλος, 65 γονείς υπογράφουν επιστολή µε ηµεροµηνία 16/06/10 την οποία αποστέλλουν στον ΟΣΚ και το Γραφείο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και κοινοποιούν στη διοίκηση του δήµου, τους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων και την Υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Σ αυτήν αναφέρουν: «Οι παρακάτω γονείς των αποφοιτησάντων µαθητών της ΣΤ τάξης του 3ου ηµοτικού Σχολείου µε την παρούσα ε- πιστολή επιθυµούµε να ενηµερωθούµε άµεσα και έγκυρα για την επικείµενη λειτουργία ή µη του νεοκατασκευασθέντος γυµνασίου στη Ζωφριά του δήµου Άνω Λιοσίων κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου Όπως ενηµερωθήκαµε προφορικά από το Γραφείο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του. Άνω Λιοσίων, υπάρχει η πρόβλεψη της στελέχωσης του Γυµνασίου µε διδακτικό προσωπικό, καθώς και της τοποθέτησης του αναγκαίου σχολικού εξοπλισµού, όµως µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει η παράδοση παραλαβή για χρήση του σχολικού κτιρίου. Γνωρίζουµε ότι η παράδοση του υπόψη κτιρίου συµβατικά προβλεπόταν να γίνει το 1ο τρίµηνο του 2010, όµως ενηµερωθήκαµε προφορικά από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Παιδείας και την Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Ά. Λιοσίων ότι η παράδοση δεν έχει υλοποιηθεί, καθόσον εκκρεµεί η αποπληρωµή της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση, εµείς οι γονείς θεωρούµε ότι τα ό- ποια προβλήµατα που αφορούν την έναρξη λειτουργίας του νέου 4ου Γυµνασίου, πρέπει να επιλυθούν άµεσα από κάθε εµπλεκόµενο κατ αρµοδιότητα φορέα. Κρίνουµε αδιανόητο και δε δεχόµαστε ότι για τα παιδιά µας υπάρχει πιθανότητα από το Σεπτέµβρη του 2010 να µην φοιτούν στο Γυµνάσιο που είναι στην περιοχή µας έτοιµο να λειτουργήσει, εξαιτίας διαδικαστικών θεµάτων, µε αποτέλεσµα να βρεθούν σε καθηµερινή ταλαιπωρία λόγω της µεγάλης µετακίνησης που απαιτείται για τη µετάβαση στο ήδη υπάρχον κορεσµένο 1ο Γυµνάσιο, αλλά και της επικινδυνότητας, λόγω διέλευσης τριών λεωφόρων, όπως µέχρι σήµερα δυστυχώς γίνεται. Κατόπιν των παραπάνω θεωρούµε αναγκαίο να µας ενηµερώσετε για την εξέλιξη του θέµατος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη λειτουργίας του Γυµνασίου από τη νέα σχολική χρονιά.» Να θυµίσουµε ότι το θέµα έχει απασχολήσει και την ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής, η οποία αναµένεται να συµµετάσχει και στις όποιες πρωτοβουλίες κινητοποίησης λάβουν οι Σύλλογοι και κάτοικοι της περιοχής, ώστε να πιέσουν προς την επιθυµητή κατεύθυνση αποπληρωµής του ε- ργολάβου. Γ. Κρυστάλλη

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Προγραµµατισµός του ΥΠΕΚΑ για απαλλοτρίωση χώρων. Πέντε χώρους στο Κέντρο της πόλης συµπεριέλαβε ο ήµος Ελευσίνας Απαντητική επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε ο ήµος Ελευσίνας, σε ότι αφορά τον προγραµµατισµό της εφαρµογής των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων για την απαλλοτρίωση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων. Όπως τόνισε ο ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αµπατζόγλου, πρόκειται για τον προγραµµατισµό που πραγµατοποιεί το ΥΠΕΚΑ, και αφορά τη διάθεση- µακροπρόθεσµα- κονδυλίων από το ταµείο που δηµιουργήθηκε για τους ηµιυπάιθριους χώρους. Στην απάντησή του ο ήµος Ελευσίνας συµπεριέλαβε πέντε χαρακτηρισµένους χώρους στο κέντρο της πόλης, σηµειώνοντας την αγοραία αξία ενός εκάστου εξ αυτών τη χρονική περίοδο που εκτιµήθηκαν από το Σ.Ο.Ε., 1) Χώρος πολιτισµού επί του Ο.Τ. 123 επί της ΠΕΟΑΚ, ακίνητο (1), τ.µ. ΣΟΕ µε διατηρητέο ακίνητο Σ=146 τ.µ ακίνητο (2), τ.µ. ΣΟΕ µε διατηρητέο διόροφο ακίνητο 182 τ.µ ) Χώρος στάθµευσης επί του Ο.Τ. 131 έναντι του αρχαιολογικού χώρου, τ.µ., ΣΟΕ ) Χώρος στάθµευσης επί του Ο.Τ. 73 στο κεντρικό δίκτυο Νέα Επίσκεψη Αγάπης στις Φυλακές Κορίνθου Από Μοναχούς της Μονής του Αγίου Κυπριανού Φυλής φωτό αρχείου κυκλοφορίας, τ.µ., ΣΟΕ ) Χώρος πρασίνου επί του Ο.Τ. 251 στο κέντρο της Ανω Ελευσίνας, τ.µ., ΣΟΕ ) Χώρος πολιτισµού επί του Ο.Τ. 10, προς ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 731 τ.µ. ΣΟΕ Σύνολο στο έτος εκτίµησης : Αναπροσαρµογή σε σηµερινές τιµές (µε βάση πρόσφατη επανεκτίµηση ακινήτου από το ΣΟΕ). «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΥΟ ΑΦΕΝΤΑ ΩΝ» Μία παράσταση από τη θεατρική οµάδα του Πνευµατικού Κέντρου Ζεφυρίου Με την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων», του Κάρλο Γκολντόνι, «ξαναχτύπησε» η θεατρική οµάδα του Πνευµατικού Κέντρου Ζεφυρίου. Όπως και τις άλλες φορές, η σκηνοθέτης Στέλλα Νικολοθανάση επέλεξε, ένα δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ευχάριστο έργο, που οι θεατρόφιλοι γνωρίζουν καλά, ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν τις κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις. Γιατί η πολύπειρη θεατρική οµάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τις συγκρίσεις, παρόλο που το έργο έχουν ανεβάσει σπουδαίοι επαγγελµατικοί θίασοι. Ωριµότερη από ποτέ, µετράει αρκετά χρόνια οµαδικής δουλειάς και έχει στις τάξεις της ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά µε επαγγελµατικές ικανότητες και εµπειρία. Και το απέδειξε µε το παραπάνω στις παραστάσεις που έδωσε στο γνώριµο χώρο του 1ου ηµοτικού Σχολείου. Τις παρακολούθησαν ενθουσιασµένοι εκατοντάδες θεατών, οι οποίοι αντάµειψαν µε το θερµό τους χειροκρότηµα τους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς. Και δεν πρόκειται µόνο για τους ηθοποιούς, αλλά για εκείνους που πρόσφεραν χωρίς να πατήσουν το σανίδι και περιορίστηκαν σε ρ- όλο του θεατή, όπως η Αντωνία Τρούσσα που επιµελήθηκε τα κοστούµια και ο Κώστας Σπυρούνης, που κατασκεύασε τα σκηνικά. Την προσπάθεια στήριξε η Νοµαρχία υτικής Αττικής, µέσα από τα προγράµµατα λα κής επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ). Τους ρόλους του έργου ερµήνευσαν οι Στέφανος Παναγιωτόπουλος, Μάκης Τοπαλίδης, Σοφία Κλιάνη, Σάκης Μπουζιώτης, Κυριακή Νικολα δου, Καίτη Λάππα, Αναστασία Κορδατζή, Μαρία Ράντου, Αντρέας Νταρζάνος και Γιώργος Ψωµαδέλλης. Το περασµένο Σάββατο (19.06), ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Αγιος Φιλάρετος ο Ελεήµων», υπό την καθοδήγηση και ηγεσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Κυπριανού, Αναπληρωτού του ασθενούντος Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου και Καθηγουµένου κ. Κυπριανού, πραγµατοποίησε και νέα εξόρµηση αγάπης στις Φυλακές Κορίνθου. Στην επίσκεψη αυτή, που ήταν ένα "προσκύνηµα" µε ανθρωπιστικό χαρακτήρα, συµµετείχαν Μοναχοί από την Μονή του Αγίου Κυπριανού Φυλής, Μοναχές από διάφορες Γυναικείες Μονές της Αττικής, και 35 µέλη του Συλλόγου, φίλοι και συµπαραστάτες του φ- ιλανθρωπικού έργου. Στις Φυλακές, παρά την σχετική δυσκολία, εισήλθαν τελικά όλοι οι επισκέπτες και συναντήθηκαν µε 75 συνολικά Κρατουµένους. Μία προσλαλιά αγάπης του Επισκόπου κ. Κυπριανού δηµιούργησε συγκινητικό κλίµα και τα µέλη της αποστολής πρόσφεραν στους Κρατουµένους δέµατα µε είδη ατοµικής υγιεινής, εσώρουχα, κάλτσες, πετσέτες και γλυκύσµατα. Ενας από τους Κρατουµένους εξέφρασε εκ µέρους όλων τους την χαρά και την συγκίνησή τους. Στην συνέχεια, οι προσκυνητές πέρασαν από την Μονή του Αγίου Παταπίου στο Λουτράκι, όπου προσκύνησαν το άφθαρτο Λείψανο του µεγάλου και θαυµατουργού αυτού Αγίου της Πίστεώς µας. Η νέα αυτή σηµαντική εξόρµηση αγάπης µεταφέρει ένα ελπιδοφόρο µήνυµα στις δύσκολες µέρες µας αβεβαιότητας και ανασφάλειας, οικονοµικής και γενικά πνευµατικής κρίσης. Οι άνθρωποι του Θεού, έστω λίγοι, συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν έµπρακτα το άγιο Ευαγγέλιο του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, µοναδικού Σωτήρα και Λυτρωτή των α- νθρώπων. Λίγα λόγια για το έργο Ο "Υπηρέτης δύο Αφεντάδων", του Κάρλο Γκολντόνι, είναι ένα έργο διαχρονικό, απλό, κατανοητό, που αναδεικνύει το πρόβληµα της ανεργίας για τους φτωχούς και της αγωνίας για επιβίωση των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, στο βάθος των αιώνων. Είναι γραµµένο στα µέσα του 18ου αιώνα και σήµερα είναι ακόµη πιο επίκαιρο από ποτέ. Ένας παµπόνηρος και δαιµόνιος υπηρέτης, στην ανάγκη του για επιβίωση, αναλαµβάνει να υπηρετήσει ταυτόχρονα δύο αφεντάδες. Και ενώ όλα δείχνουν αίσια, οι δύο κύριοί του βρίσκονται την ίδια ώρα, στο ίδιο σηµείο. Με ζωηρή φαντασία και γρήγορο µυαλό, ο υπηρέτης µας προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, περιπλέκοντας τις συγκυρίες µε το σκέρτσο και την εξυπνάδα του. Ο "Υπηρέτης δύο Αφεντάδων" αποτελεί έργο - κλειδί στην αναµορφωτική πορεία του Γκολντόνι. Πόλος της πλοκής του είναι η "πλάνη γύρω από τα πρόσωπα". Το παιχνίδι του Είναι και του Φαίνεσθαι, καθώς οι ήρωες του είναι, συχνά, άλλο από εκείνο που φαίνονται: ο Τρουφαλδίνο παρουσιάζεται πότε σαν υπηρέτης ενός αφέντη, πότε σαν υπηρέτης άλλου. Οι πράξεις όλων σχεδόν είναι διαφορετικές από εκείνο που οι άλλοι νοµίζουν - και απ' αυτές τις απάτες και τις αυταπάτες, µπερδεύεται και ξεµπερδεύεται το κουβάρι του µύθου. Κυρίαρχος, φυσικά, είναι ο Τρουφαλδίνο - Αρλεκίνος που, για τον επιούσιο, βάζεται να υπηρετήσει δυο αφεντάδες µαζί, τα θαλασσώνει και τα µπαλώνει ακαριαία, περιπλέκει τους πάντες µε λόγια κι έργα, και λύνει τα πάντα. Αστραφτερός εκπρόσωπος µιας απέραντης οικογένειας "φτωχοδιαβόλων", που είναι όλοι τους πονηροί κι απλο κοί µαζί, χωρατατζήδες, γκαφατζήδες και καταφερτζήδες, αναιδείς κι ετοιµόλογοι, αµήχανοι και πολυµήχανοι, αχόρταγα πειναλέοι και διψαλέοι για έρωτα. Τελικά, ο υπηρέτης Τρουφαλδίνο θ' αποδειχθεί αυτός αφέντης των αφεντάδων του - αφού καταφέρνει να τους κορο δεύει α- διάκοπα, να πληρώνεται κι απ' τους δυο, να σερβίρει και τους δυο και να τρώει το φα και των δυο, να τους αναστατώνει ολοένα και να τους συµφιλιώνει, αλλά και να τους γλιτώνει. Ο πιο αδύναµος, ο πιο ταπεινός, ο πιο "χαζός", αναδείχνεται πιο δυναµικός, πιο έξυπνος, πιο σπουδαίος απ' τους "σπουδαίους" - απολαυστική ενσάρκωση του λαού, όπως ο Καραγκιόζης και ο Σαρλώ, σ' ένα θέατρο που αρδεύεται απ' τον λαό και τον λαό θέλει να ψυχαγωγήσει...όλα αυτά ξετυλίγονται µπροστά στα µάτια των θεατών στην ατµόσφαιρα της Βενετίας και του ξέφρενου καρναβαλιού της.

7 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Σκληρή κριτική του Βασίλη Οικονόµου στην κυβέρνηση Θα καταψηφίσει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ροσερή πολιτιστική νότα Από τα παιδιά του «Κέντρου Αγάπης» Ελευσίνας Μια χαρούµενη δροσερή νότα προσέφεραν στις 13 Ιουνίου τα παιδιά του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» σε συνεργάτες και φίλους. Όλα όσα παρουσιάστηκαν από τα παιδιά του Κέντρου εντυπωσίασαν και όλα είχαν κάποια σηµασία. Οι παρευρισκόµενοι απόλαυσαν τα παιδιά να χορεύουν µε καµάρι ελληνικούς χορούς. Το θεατρικό που παρουσιάστηκε, εκθείαζε την ισότητα και κατακεραύνωνε το ρατσισµό, ενίσχυε την οικολογική συνείδηση και περνούσε πάρα πολλά µηνύµατα. Τέλος η γιορτή αυτή έκλεισε µε τις χαρούµενες φωνές των παιδιών που τραγούδησαν µε πολύ µεγάλο ενθουσιασµό, κέφι και χαρά. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ριµεία επίθεση στην κυβερνητική πολιτική εξαπέλυσε χθες ευτέρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασίλης Οικονόµου µιλώντας σε ραδιοφωνική πρωινή εκποµπή. Ο κ. Οικονόµου διαγράφηκε από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ όταν ψήφισε «παρών» κατά τη διαδικασία ψήφισης του µηχανισµού στήριξης. Ο βουλευτής σηµείωσε ότι θα καταψηφίσει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, προσθέτοντας ότι και οι άλλοι δύο τέως βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος βρίσκονται στο ίδιο κλίµα. «Γενικότερα βλέπω έντονο προβληµατισµό στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ» παρατήρησε. «Ο υπουργός Εργασίας πρέπει να φέρει το Προεδρικό ιάταγµα (σ.σ για τα εργασιακά) στη Βουλή, είναι πολιτικά υποχρεωµένος, πρόκειται για τον πυρήνα των κατακτήσεων του λαού» είπε. Ο κ. Οικονόµου ανέφερε δε ότι το µνηµόνιο «αποτελεί ενταφιασµό πολλών εργασιακών δικαιωµάτων και δεν έχει σχέση µε το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ.» «Ο πρωθυπουργός έχει νοµίζω την πλειοψηφία για να προχωρήσει τη νέα πολιτική, αλλά αυτή δεν έχει σχέση µε την πολιτική του Οκτωβρίου. Πιο δίκαιο και πολιτικά ορθό η προσφυγή στις κάλπες» σχολίασε. Ο ανεξάρτητος βουλευτής τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει κίνηση για την ανασυγκρότηση του αριστερού προοδευτικού χώρου. Αναφερόµενος στο ενδεχόµενο συνεργασίας µε τους ανανεωτικούς βουλευτές (Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός) που παραιτήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τους τιµά κι έχουν κοινές απόψεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. «Είναι πολύ νωρίς ακόµη», κατέληξε. Ληστεία σε πρακτορείο ΠΡΟ - ΠΟ Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε πρακτορείο ΠΡΟ- ΠΟ το απόγευµα της περασµένης Κυριακής στις Αχαρνές και πιο συγκεκριµένα στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Οι δράστες κρατούσαν όπλα στα χέρια και ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη αλλά και τους πελάτες. Πήραν τα χρήµατα από το ταµείο και έφυγαν µε µοτοσικλέτα την οποία είχαν σταθµεύσει έξω από το κατάστηµα. Συνέχεια από σελ. 2 καθήκοντα. «Πιστεύω ότι µε τη βοήθειά σας θα ανταποκριθώ στα νέα µου καθήκοντα», είπε κλείνοντας ο κ. Μίχας. Καλή επιτυχία στο έργο του νέου προέδρου ευχήθηκαν στη συνέχεια και οι επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας Γιώργος Λιάκος, Κώστας Παπαπολυχρονίου και Γιάννης Βασιλείου, όπως και ο πρώην πλέον πρόεδρος του σώµατος Άγγελος Λιόσης. Στη θέση του αντιπροέδρου ο Θεόδωρος Μιχάλαρος Νέος αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου υτικής εκλέχθηκε ο κ. Θεόδωρος Μιχάλαρος, ό ο- ποίος όπως τόνισε ο Νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης έχει διατελέσει και πάλι αντιπρόεδρος. Παράλληλα, ο κ. Αρκουδάρης τον ευχαρίστησε για την αποδοχή της πρότασης υποψηφιότητας και συµπλήρωσε ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του. Για τη θέση του αντιπροέδρου υποψηφιότητα υπέβαλλε- όπως είχε προαναγγείλει και µε επιστολή του προς τον Νοµάρχη- και ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική Κίνηση Πολιτών» Γιάννης Βασιλείου, στη βά Απουσίες δικαιολογηµένες Τη θέση του παραιτηθέντα αντινοµάρχη και νοµαρχιακού συµβούλου κ. Γιάννη Ποµώνη, στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της υτικής Αττικής πρόκειται να λάβει ο κ. Χρήστος Σαβουλίδης, ως πρώτος αναπληρωµατικός στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας, όπως αναδείχτηκε από τις τελευταίες ηµοτικές Εκλογές. Ωστόσο, όπως ενηµέρωσε ο νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, «η παραίτηση του κ. Γιάννη Ποµώνη δεν έχει γίνει ακόµη αποδεκτή από τον γενικό γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής και για αυτό δεν έχει ορκιστεί ο κ. Σαββουλίδης». Από τη συνεδρίαση, πάντως απουσίαζαν η αντινοµάρχης κ. Σταυρούλα ή- µου και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Σάββας Σάββας και Παναγιώτης Ξανθόπουλος. Όπως είπε ο νοµάρχης τόσο η κ. Σταυρούλα ήµου, όσο και ο κ. Σάββας Σάββας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση λόγω προσωπικών θεµάτων, για τα ο- ποία είχαν ενηµερώσει. ση- όπως σηµείωσε- της πρότασής του για ανάδειξη αντιπροσωπευτικού προεδρείου. Τελικά, επικράτησε ο κ. Μιχάλαρος µε 15 ψήφους, έ- ναν έλαβε ο κ. Βασιλείου και 8 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. «Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια µού στον κ. Μιχάλαρο και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά του για το διάστηµα που θα τα ασκεί», είπε µετά το τέλος της ψηφοφορίας ο νοµάρχης κ. Αριστείδης Αρκουδάρης. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκαν και οι επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας, ευχόµενοι στον κ. Θεόδωρο Μιχάλαρο καλή επιτυχία στο έργο του από τη θ- έση του αντιπροέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. ήλωση µε νόηµα Θ. Μιχάλαρος: «Να συνεχίσουµε µέχρι το τέλος της θητείας όλοι χωρίς κλειδωνισµούς» «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους µε τιµήσατε µε την ψήφο σας για τη θέση του αντιπροέδρου του Νο- µαρχιακού Συµβουλίου για δεύτερη φορά», είπε λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Θεόδωρος Μιχάλαρος και συνέχισε: «αναλαµβάνω σήµερα τη θέση του αντιπροέδρου µε χαρά. εν σας κρύβω όµως ότι αποδέχτηκα την πρόταση, µετά από πολύ σκέψη αναλογιζόµενος τη χρονική στιγµή που ήρθε η πρόταση από το Νοµάρχη, άλλωστε πως θα µπορούσα να αρνηθώ σκεπτόµενος την κοινή µας διαδροµή τις δύο τελευταίες τετραετίες, κατά την οποία δοκιµάστηκαν όχι µόνο οι προσωπικές µας σχέσεις αλλά και οι πολιτικές µε απόλυτη επιτυχία. Όσο για το µικρό χρονικό διάστηµα που αποµένει για τη λήξη της θητείας µας και την οριστική κατάργηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από το νοµοσχέδιο Καλλικράτης, πρέπει να συνεχίσουµε όλοι χωρίς κλυδωνισµούς για την ολοκλήρωση του τόσο σηµαντικού έργου που επιτελέσαµε υπό τη διοίκηση του νοµάρχη Αριστείδη Αρκουδάρη». Περικλής Μαραγκός

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ, 10 π.µ. Να µην κλείσει ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο. Στο πλευρό της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σιδηροδροµικών η ΕΝΑΕ Η συνδικαλιστική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, µε την τακτική της και στο όνοµα δήθεν της διάσωσής τους, συµβάλει στο να µπει ταφόπλακα σε µια από τις σηµαντικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης, το 13ο και 14ο µισθό στον ιδιωτικό τοµέα. Γιατί στο δηµόσιο ήδη έχει κατακρεουργηθεί. Επιδιώκει συµφωνία µε τους εργοδότες που θα «ενσωµατώνει» το 13ο και το 14ο µισθό µέσα στους υπόλοιπους 12 µισθούς. Πρόκειται για µια εκχώρηση µιας µεγάλης κατάκτησης της εργατικής τάξης στα αρπακτικά της πλουτοκρατίας που χρόνια στόχευαν ανάµεσα στα άλλα και στην περικοπή των δώρων και του επιδόµατος αδείας. Μια τέτοια συµφωνία ανοίγει το δρόµο για τη σταδιακή και πλήρη περικοπή του 13ου και 14ου µισθού. Γιατί 1. Παύει να δεσµεύει νοµικά τη µεγαλοεργοδοσία, η κατάκτηση αυτή που µέχρι τώρα είναι υποχρεωµένη να την παρέχει στους εργαζοµένους ως εφάπαξ παροχή για τις γιορτές Χριστουγέννων, Πάσχα και στην περίοδο της άδειας του εργαζόµενου. 2. Με δεδοµένη τη µόνιµη επιδίωξη της εργοδοσίας να µειώσει τους µισθούς, κάτι που ήδη γίνεται, είτε απευθείας, είτε µε την ελαστικοποίηση του ωραρίου, το αποτέλεσµα είναι και θα είναι η µείωση του ετήσιου συνολικού εισοδήµατος κάθε εργαζόµενου. 3. Το επίδοµα της άδειας και το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα κάλυπταν και καλύπτουν αυξηµένες ανάγκες των εργαζοµένων την συγκεκριµένη περίοδο. Με την σηµερινή πολιτική της άγριας λιτότητας και µείωσης των µισθών και αν ενσωµατωθούν τα δώρα και το επίδοµα θα είναι αδύνατο ο εργαζόµενος να αποταµιεύσει χρήµατα για τις αυξηµένες δαπάνες των αντίστοιχων περιόδων που είναι αναγκαίες για βασικές α- νάγκες για την ξεκούραση της εργατικής λα κής οικογένειας την αναπαραγωγή της ε- ργατικής της δύναµης. Η ηγεσία της ΓΣΕΕ για πολλοστή συνεχή φορά εκποιεί κατακτήσεις προς το µεγάλο κεφάλαιο, συµµαχεί µε τη µεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνηση για να περάσουν τα σκληρά αντιλα κά µέτρα. Είναι σε πλήρη αντίθεση µε την θέληση και τα συµφέροντα της εργατικής τάξης. Επιβάλλεται µέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες επίθεσης του κεφαλαίου στα δικαιώµατα της εργατικής τάξης, ο εργαζόµενοι να παρεµποδίσουν µε τη δράση τους µια τέτοια εξέλιξη. ΤΙΤΑΝ: Στις 25/6 η αποκοπή του µερίσµατος «Να µην κλείσει ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο, να συνεχιστεί η λειτουργία του και να τεθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης σαφές χρονοδιάγραµ- µα εκσυγχρονισµού του δικτύου». Το µήνυµα αυτό πρόκειται στείλουν την Πέµπτη 24 Ιουνίου στην Αθήνα η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εργατικά Κέντρα, τα Επιµελητήρια, οι οικολογικές κινήσεις και κάτοικοι της Πελοποννήσου. Συγκεκριµένα, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και όλοι οι φορείς του Νοµού Μεσσηνίας, σε σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 στην Καλαµάτα, αποφάσισαν: Συνέντευξη τύπου την Πέµπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας 20). Πορεία στη Βουλή και επίδοση ψηφίσµατος στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και στους Προέδρους των Κοµµάτων του Κοινοβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ και Νοµάρχης Μεσσηνίας κ. ηµήτρης ράκος αναφέρει: «Καλούµε όλους όσους πιστεύουν ό- τι δεν µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένη και σωστή ανάπτυξη της Πελοποννήσου χωρίς σύγχρονο σιδηρόδροµο, να συµµετάσχουν στις κινητοποιήσεις της Πέµπτης 24 Ιουνίου 2010 στην Αθήνα και στον αγώνα για να µην κλείσει ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο, να συνεχιστεί η λειτουργία του και να τεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης σαφές χρονοδιάγραµµα εκσυγχρονισµού του δικτύου». Την καταβολή µερίσµατος ποσού 0,18 ευρώ ανά µετοχή, κοινή και προνοµιούχο, για τη χρήση 2009 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τιτάν στις 18 Μα ου Σύµφωνα µε το νόµο, το µέρισµα θα προσαυξηθεί µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχονται από την εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 0,00696 ευρώ ανά µετοχή και µετά την παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι ποσού 0,01870 ευρώ, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,16826 ευρώ ανά µετοχή. Ηµεροµηνία αποκοπής µερίσµατος ορίστηκε η Παρασκευή 25 Ιουνίου Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει τη ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 από την Alpha Bank. - Μετατάξεις προσωπικού σε Περιφέρειες Μετά την ισχύ του νόµου Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης («Πρόγραµµα Καλλικράτης»), προχωρούν από το υπουργείο Εσωτερικών οι µετατάξεις προσωπικού για τη στελέχωση των νέων βαθµίδων στην αυτοδιοίκηση. ικαίωµα µετάταξης έχει τόσο το µόνιµο προσωπικό όσο και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ι- διωτικού δικαίου, ενώ δεν αφορά υπαλλήλους οι οποίοι διανύουν τη δοκιµαστική περίοδο των δύο ετών ή ανήκουν οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, αλλά είναι αποσπασµένοι σε υπηρεσίες της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση προς το Γενικό Γραµµατέα της Κρατικής Περιφέρειας έως τις 8 Ιουλίου του 2010 και µε την οποία θα ζητούν τη µετάταξή τους στην Περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρµοδιότητας. Μετά την υποβολή της αίτησης, και εντός προθεσµίας 2 µηνών από τη δηµοσίευση του Νόµου, ο Γενικός Γραµµατέας της Κρατικής Περιφέρειας οφείλει άµεσα να εξετάσει, εάν πράγµατι πληρούνται οι προ ποθέσεις για τη µετάταξη και να εκδώσει απόφαση µετάταξης για το προσωπικό. Άνοδος του κόστους της οικοδοµής Αύξηση 3,6% σηµείωσε ο γενικός δείκτης τιµών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών τον Μάιο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μα ου 2009, έναντι µείωσης 1,3% που είχε καταγραφεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2009 προς το Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην αύξηση του γενικού δείκτη κατά 3,6% συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) κατά 39,9%, στους σωλήνες χαλκού κατά 31% και στους χάλκινους αγωγούς κατά 16%. Επίσης, ο γενικός δείκτης τον Μάιο του 2010, συγκριτικά µε τον Απρίλιο του 2010, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,2% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009.

9 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Ταλαιπωρούνται οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ στη υτική Αττική Τεράστιο το πρόβληµα της έλλειψης Ειδικού Ελεγκτή Ιατρού Το τεράστιο πρόβληµα της έλλειψης Ειδικού Ελεγκτή Ιατρού του ΟΑΕΕ στη υτική Αττική ανέδειξε ο Α' Αντιπρόεδρος και Αντινοµάρχης υτ. Αττικής κ. Α. Μιχάλαρος στην Συνεδρίαση του.σ. του ΒΕΠ. Κατά την διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Σ του ΒΕΠ ο Πρόεδρος κος Ευάγγελος Τσιτούρας συνεχάρη τον Α' Αντιπρόεδρο κο Ανδριανό Μιχάλαρο για τον ορισµό του στη θέση του Αντινοµάρχη και Προέδρου Ν.Υ σε θέµατα Ανάπτυξης και Τοµέων Παραγωγής και τόνισε ότι στην παρούσα δυσµενή οικονο- µική συγκυρία η συµβολή του θα είναι σηµαντική για την επίλυση πολλών προβληµάτων τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων της υτικής Αττικής. Λαµβάνοντας το λόγο ο Α' Αντιπρόεδρος κ. Α. Μιχάλαρος έθεσε το θέµα της ανάπτυξης συγκεκριµένων πρωτοβουλιών, που έχουν ήδη δροµολογηθεί και θα υλοποιηθούν προς όφελος των ΜΜΕ της υτικής Αττικής. Με έµφαση όµως αναφέρθηκε, στις έντονες διαµαρτυρίες που έχουν δεχθεί ο ίδιος και το Επιµελητήριο από ασφαλισµένους στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) στη υτ. Αττική ( των περιοχών των ήµων Μεγάρων, Μάνδρας, Μαγούλας, Οινόης, Βιλλίων, Ασπροπύργου και Ελευσίνας), εξαιτίας της έλλειψης ειδικού ελεγκτή γιατρού, καθώς η σύµβαση του έχει λήξει εδώ και αρκετό καιρό, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να υφίστανται µεγάλη ταλαιπωρία, εφόσον αναγκάζονται να απευθύνονται στα κεντρικά του ΟΑΕΕ στην Αθήνα για µια επιπλέον υπογραφή ελέγχου και έγκρισης παραπεµπτικών εξετάσεων. Ο Ο.Α.Ε.Ε, τόνισε ο κ. Μιχάλαρος, οφείλει να παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία προς τους ασφαλισµένους του και πρότεινε να αποσταλεί από το Επιµελητήριο προς τον ΟΑΕΕ επιστολή διαµαρτυρίας για άµεση εξεύρεση λύσης. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Απεργία στα ΕΛ.ΠΕ το ερχόµενο Σάββατο Αίτηµα η ενίσχυση των µέτρων ασφάλειας στην εργασία Εικοσιτετράωρη απεργία το ερχό- µενο Σάββατο 26 Ιουνίου αποφάσισε το Πανελλήνιο Σωµατείο Εργαζοµένων στα Ελληνικά Πετρέλαια µε αίτηµα την ενίσχυση των µέτρων ασφάλειας στην εργασία. Αποφασίστηκε επίσης 4ωρη στάση εργασίας στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί αργότερα. Το Σωµατείο αναφέρει ότι τα τελευταία δύο χρόνια δύο εργαζόµενοι σκοτώθηκαν σε εργατικά ατυχήµατα και ότι ενώ έχει ζητήσει συνάντηση µε τη διοίκηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα, δεν υπάρχει απάντηση µέχρι στιγµής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ H Συντονιστική επιτροπή της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Μαγούλας και η νεολαία ΠΑΣΟΚ Μαγούλας, καλεί τα µέλη και τους φίλους του κινήµατος της Μαγούλας και της Ελευσίνας, στην Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, που θα πραγµατοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 24 Ιουνίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2. Θα συζητηθούν οι διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίου από το ΠΑΣΟΚ για τις δηµοτικές εκλογές 2010 και η αυτόνοµη κάθοδο του κινήµατος στον διευρυµένο δήµο Ελευσίνας- Μαγούλας. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Πολύ κοντά στον Μύρωνα Παπαδάκη βρίσκεται ο Πανελευσινιακός. Η διοίκηση του Πανελευσινιακού έχει προτείνει στον νεαρό γκαρντ συµβόλαιο συνεργασίας για την νέα χρονιά και αναµένει την απάντηση του. Πληροφορίες µας αναφέρουν ότι ο Ηρακλειώτης γκαρντ είναι έτοιµος να πει το 'ναι' στην δελεαστική πρόταση των ''Σταχυοφόρων''. Ο προπονητής του Πανελευσινιακού, Γιώργος Σκαραφίγκας, τον προορίζει για να αντικαταστήσει τον Θανάση Στραγανιώτη, ο ο- ποίος πρόσφατα έµεινε ελεύθερος από την οµάδα της Ελευσίνας καθώς δεν ανανεώθηκε το συµβόλαιο του. Ο Μύρωνας Παπαδάκης είναι 22 χρονών µε ύψος 1.83 και αγωνίζεται ως πλευ-µεικερ. Την φετινή περίοδο ήταν από τους καλύτερους παίκτες της κατηγορίας στη θέση του και συνέβαλε τα µέγιστα στην πορεία του Αρκαδικού µε τον οποίο κατάκτησε την 4η θέση στην Α2 Κατηγορία. Συνολικά την φετινή περίοδο σε 29 αγώνες είχε 4.7π ανά αγώνα (σύνολο 138 µε 54/69 βολές, 36/84 δίποντα, 4/17 τρίποντα), 86 ασσίστ και 32 κλεψίµατα. Εκτός από την φανέλα του Αρκαδικού ο Μύρωνας Παπαδάκης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον ΟΦΗ (από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του) και στον Ίκαρο/Έσπερο (µε τον οποίο γνώρισε πολλές επιτυχίες µε τις συνεχείς ανόδους της ο- µάδας). Έκλεισε εληγιάννη! Θετικά έκλεισε για τον Πανελευσινιακό η περίπτωση του Χρήστου εληγιάννη, καθώς ο έµπειρος σέντερ είπε το 'ναι' στην πρόταση συνεργασίας που του είχε γίνει από τον Πανελευσινιακό. Έτσι µετά τους Γιώργο Τριχόπουλο, Πάρη Μάρτζο, Σωκράτη Μαναβόπουλο και Νίκο Κακλαµάνο, ο Χρήστος εληγιάννης αποτελεί πλέον την 5η φετινή µεταγραφή για τους ''Σταχυοφόρους''. Ο Χρήστος εληγιάννης είναι 25 χρονών µε ύψος 2.05 και αγωνίζεται από το 2006 στο Περιστέρι µε το οποίο έχει κερδίσει 2 ανόδους, µε τελευταία αυτήν στην Α1. Την φετινή χρονιά αγωνίστηκε µόλις για 69 λεπτά συνολικά στην Α1 Κατηγορία παίζοντας σε 14 παιχνίδια. Ο έµπειρος σέντερ το καλοκαίρι του 2005 "κόπηκε" τελευταίος από τη 12άδα της Εθνικής οµάδας Ελπίδων που πήγε στην Αργεντινή και κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο. Εχει καλή επαφή µε το καλάθι από µέση απόσταση, είναι γρήγορος για το ύψος του και έχει έφεση στο επιθετικό ριµπάουντ. Επίσης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Αναγέννηση,Πανιώνιο και Αιγάλεω. Ανακοίνωσε Μαναβόπουλο! Οταν κάτι το θέλεις, κάνεις απλώς τα πάντα για να το έχεις. Τουλάχιστον στην Ελευσίνα έτσι πράττουν. Και καλά κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι, διότι έχουν φροντίσει να προκαθορίσουν τους στόχους τους. Οπως είχαµε -προ ηµερών- αναφέρει, ο Σωκράτης Μαναβόπουλος πλησιάζε και πιθανό να αποτελούσε ακόµη µία ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ σηµαντική µεταγραφική κίνηση για την οµάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. Όπερ και εγένετο. Ο 29χρονος πρώην πάουερ φόργουορντ των Παγκρατίου και Αρκαδικού µετακοµίζει οριστικά από την Τρίπολη στην Ελευσίνα. Ο "Μαναβό" ήταν εξ αρχής στα πλάνα του προπονητή των νεοφώτιστων στην Α2. ιαθέτει, βλέπετε για ψηλό, όλα τα στοιχεία εκείνα, που απαιτεί το αγωνιστικό προφίλ, που θα δούµε από τον Πανελευσινιακό την νέα περίοδο. Πρόκειται για παίκτη που ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά την σωµατική του δύναµη, να τα βάζει µε τα θηρία της κατηγορίας και που πια διαθέτει πείρα. Συν τοις άλλοις, γνωρίζει να χτυπά και α- πο µακριά. Ο δίµετρος άσος διαθέτει αξιόπιστο σουτ από µέση και µακρινή απόσταση, κάτι που δυσκολεύει τους αντιπάλους του, οι οποίοι καλούνται να τον ακολουθούν και πιο έξω από το ζωγραφιστό. Οπως και να έχει, ο Πανελευσινιακός -µε τις ευλογίες και των διοικούντων- προχωρά σε ακόµη µια προσθήκη ουσίας. Ο πρωην αρχηγός του Αρκαδικού είχε αξιοπρεπή παρουσία στο φετινό πρωτάθληµα της Α2 έχοντας 221 πόντους (71/94 βολές, 54/109 δίποντα, 14/37 τρίποντα) και 94 ριµπάουντ. Πλέον η διοίκηση του Πανελευσινιακού στρέφεται στις συζητήσεις για την ανανέωση των συµβωλαίων του Γιώργου Τύρλα, Φίλιππα Παπακωσταντίνου και Γιώργου Βεντούρη και στην περίπτωση του Χρήστου εληγιάννη, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συµφωνία µε τους ''Σταχυοφόρους''. Αναλυτικά η ανακοίνωση: "Ο Πανελευσινιακός Αθλητικός Όµιλος Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την υπογραφή συµφωνίας µε τον καλαθοσφαιριστή Μαναβόπουλο Σωκράτη για τον επόµενο χρόνο". Ευελπιστεί σε άνοδο ο Βύζας Στον Βύζαντα Μεγάρων ελπίζουν πως η άνοδος στη Β' Εθνική δεν έχει χαθεί και προσδοκούν ότι οι εξελίξεις στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία θα είναι θετικές για αυτούς προκειµένου να φτάσουν -έστω και εξωαγωνιστικά- στην άνοδο. Οι διοικούντες περιµένουν µε αγωνία τα νεότερα στο συγκεκριµένο ζήτηµα µε συνέπεια οι εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει µε τον προγραµµατισµό για τη νέα σεζόν να έχουν "παγώσει". Και αυτό γιατί αν τελικά οι "κιτρινόµαυροι" ανέβουν, ο σχεσιασµός θα είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον που θα υλοποιήσουν αν διατηρηθούν στη Γ' Εθνική. «Mνηστήρες» για Ατµατζίδη! Οι καλές εµφανίσεις που πραγ- µατοποίησε τη φετινή σεζόν µε τη φανέλα του Βύζαντα Μεγάρων ο Παναγιώτης Ατµατζίδης µόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν (αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ µε 12 τέρµατα στους Μεγαρείς) µε αποτέλεσµα τρείς οµάδες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους. Σύµφωνα µε πληροφορίες της στήλης τόσο η Ξάνθη, όσο ο Ολυµπιακός Βόλου και η Παναχα κή έχουν βάλει στο «µάτι» τον 23χρονο επιθετικό. Αυτό που θα πρέπει να προσθέσουµε είναι ότι ο νεαρός φορ έχει ακόµα δυο χρόνια συµβόλαιο µε τους «κιτρινόµαυρους» κι ως εκ τούτου η µετακίνησή του είναι έφικτη µόνο µετά από επίσηµη πρόταση. ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Πολύ κοντά στην απόκτηση του τερµατοφύλακα της Αγίας Παρασκευής Ανδρέα Αρχοντάκη 28 ετών βρίσκεται ο Ασπρόπυργος. Ηδη, οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει και ο εν λόγω πορτιέρο βρίσκεται µια ανάσα.εχει αγωνιστεί ακόµα στον Αχαρναικό,Καβάλα. Παίρνουν αποφάσεις στον Θρασύβουλο Στασιµότητα επικρατεί τις τελευταίες ηµέρες στον Θρασύβουλο και άπαντες στις τάξεις της οµάδας περιµένουν τη συνεδρίαση του Σ, που θα γίνει εντός των ηµερών, προκειµένου να αρχίσουν να... τρέχουν οι εξελίξεις. Οι διοικούντες θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις αναφορικά µε το σχεδιασµό της νέας αγωνιστικής περιόδου ώστε να ξεκαθαρίσει σύντοµα το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει µε τις ανανεώσεις αλλά και µε τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση του έµψυχου δυναµικού. ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ «Παγώνουν» µέχρι τέλος του µήνα οι εξελίξεις στο σύλλογο των Μεγάρων, καθώς ο πρόεδρος ηµήτρης Τραγκουµανίδης περιµένει τις εξελίξεις στη Β Εθνική. Οι «κιτρινόµαυροι» έχουν πλέον βάσιµες ελπίδες ότι θα αγωνίζονται στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και ο σχεδιασµός της νέας σεζόν θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο συγκεκριµένο θέµα.

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1572 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1561 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1782 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μήνυµα δράσης για το Περιβάλλον Καθαρισµούς σε όλη την Ελλάδα διοργανώνουν ήµοι και Περιφέρειες στο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1770 Τρίτη 17 Μαίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1570 Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1988 Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 5 Από 8 έως 12 Ιουλίου 2013 - Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στη ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου Σåë. 7 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2275 Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφει ο εφιάλτης

Επιστρέφει ο εφιάλτης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2032 ευτέρα 18 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2032 ευτέρα 18 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Φορολογικοί έλεγχοι της Οικονοµικής Αστυνοµίαςσε ιατρεία, καταστήµατα και άλλες επιχειρήσεις Σε καφετέρια στην Ελευσίνα διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν τη µη έκδοση αποδείξεων λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ιχάζουν τα οικονοµικά στο ήµο Ασπροπύργου Με αφορµή την εφαρµογή απόφασης του ΥΠΕΣ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ &

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα