HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1557 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Μάταια προσπαθεί να εξαπατήσει τους Πολίτες του Ασπρόπυργου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος sos». Αναφέρει στην απάντησή του ο δήµαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου Óåë. 2 Νέο προεδρείο στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτικής Αττικής Πρόεδρος αναδείχτηκε ο Λεωνίδας Μίχας και νέος αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Μιχάλαρος Óåë. 2-7 Οι φωνές πυκνώνουν Φορείς, κάτοικοι και δηµοτικές παρατάξεις ζητούν το αυτονόητο: ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Προγραµµατισµός του ΥΠΕΚΑ για απαλλοτρίωση χώρων. Πέντε χώρους στο Κέντρο της πόλης συµπεριέλαβε ο ήµος Ελευσίνας Αιτήµατα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε αντισταθµιστικά από τον ΕΣ ΚΝΑ Εγκρίνει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Óåë.. 3 ÓÐÏÑ Óåë. 5 ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ταλαιπωρούνται οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ στη υτική Αττική Τεράστιο το πρόβληµα της έλλειψης Ειδικού Ελεγκτή Ιατρού Óåë. 6 Óåë. 9 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τρίτη 22/06/2010 Καιρός: Αρχικά αίθριος και από το µεσηµέρι νεφώσεις µε πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα βόρεια. Άνεµοι: υτικοί βορειοδυτικοί 4 µε 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 18 έως 29 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος, Ζήνα, Ζένα, Ζένια ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Νέο προεδρείο στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτικής Αττικής - Πρόεδρος αναδείχτηκε ο Λεωνίδας Μίχας και νέος αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Μιχάλαρος - «Όχι» της πλειοψηφίας στην πρόταση του Γιάννη Βασιλείου για αντιπροσωπευτικό προεδρείο ΟΝοµαρχιακός Σύµβουλος Λεωνίδας Μίχας αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου υτικής Αττικής µε νέο αντιπρόεδρο τον Θεόδωρο Μιχάλαρο µέχρι το τέλος της θητείας. Και οι δύο εκλεγέντες προτάθηκαν από το Νοµάρχη υτικής Αττικής Αριστείδη Αρκουδάρη. Σηµειώνεται ότι το νέο προεδρείο θα είναι το τελευταίο του θεσµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, α- φού βάσει του «Καλλικράτη» η Νο- µαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αντικαθιστούνται από Περιφερειακές ιοικήσεις. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ο προχώρησε στην ανάδειξη προεδρείου στην τελευταία συνεδρίασή του, µετά την παραίτηση λόγω φόρτου εργασίας του πρώην προέδρου κ. Άγγελου Λιόση, ο οποίος ως γνωστόν έχει αναλάβει τα καθήκοντα διοικητή και προέδρου του Θριάσιου Νοσοκοµείου υτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης, ευχαρίστησε εκ νέου τον αποχωρήσαντα από την προεδρεία κ. Λιόση για την προσφορά και συνεργασία του σε αυτή τη θέση και παράλληλα του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Όχι σε αντιπροσωπευτικό προεδρείο Πάντως, πριν τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών για την α- νάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου ο επικεφαλής της Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, εξ αφορµής πρόσφατων ανακοινώσεων του επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Ασπρόπυργος-sos», έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μάταια προσπαθεί να εξαπατήσει τους Πολίτες του Ασπρόπυργου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος sos». Όλοι γνωρίζουν ότι, η ηµοτική Αρχή, ερεύνησε και οδήγησε στη ικαιοσύνη το ζήτηµα του Νεκροταφείου, και δεν περίµενε από κανέναν υποδείξεις, για να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. εν µας έσυρε κανείς, στη διερεύνηση της υπόθεσης! ιενεργήσαµε προκαταρκτική εξέταση, από τον Ιανουάριο, και στην συνέχεια Ένορκη ιοικητική Εξέταση! ε µας έσυρε κανείς στην παραποµπή της υπόθεσης στη ικαιοσύνη. Είχαµε παραδώσει στον Εισαγγελέα, πόρισµα και φάκελο, όταν αυτός περιφερόταν στα τηλεοπτικά κανάλια! ε µας έσυρε κανείς σε υπηρεσιακές αλλαγές. Είχαµε α- ποµακρύνει µια υπάλληλο, ήδη από τον Ιανουάριο, και άλλους δύο, µε την ολοκλήρωση της Ε..Ε.! ε µας έσυρε κανείς στη διαδικασία διερεύνησης και καταλογισµού ευθυνών στους εµπλεκόµενους! Είχαµε στείλει ήδη τον φάκελο στο Υπηρεσιακό- Πειθαρχικό-Συµβούλιο, και στην Περιφέρεια, κι είχαµε ενηµερώσει το ηµοτικό Συµβούλιο, όταν αυτός πάσχιζε να δηµιουργήσει εντυπώσεις, µαζί µε τον «µεσίτη» οικογενειακών τάφων, παράταξης «Αττική Κίνηση Πολιτών» Γιάννης Βασιλείου έθεσε θέµα ανάδειξης αντιπροσωπευτικού προεδρείου. Η πρόταση ωστόσο, απορρίφθηκε µε ψήφους 9 υπέρ και 14 κατά. Νέος πρόεδρος ο Λεωνίδας Μίχας Σε ο,τι αφορά την ψηφοφορία για την ανάδειξη του κ. Μίχα στη θέση του προέδρου, σε σύνολο 24 ψηφισάντων, έλαβε 16 ψήφους έναντι 8 λευκών. Στη συνέχεια ο νέος πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της υτικής Αττικής, αφού ευχαρίστησε το Νοµαρχιακό Συµβούλιο για την εµπιστοσύνη- όπως είπεστο πρόσωπό του ευχήθηκε καλή επιτυχία στον απερχό- µενο πρόεδρο κ. Άγγελο Λιόση καλή επιτυχία στα νέα του συνέχεια σελ. 7 «Μάταια προσπαθεί να εξαπατήσει τους Πολίτες του Ασπρόπυργου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ασπρόπυργος sos». Αναφέρει στην απάντησή του ο δήµαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου µε τον οποίο περιφερόταν στα κανάλια. Ας το κατανοήσει επιτέλους: Πάνω από το δηµόσιο συµφέρον, την αλήθεια, την προάσπιση των συµφερόντων του Πολίτη, ο Μελετίου δεν βάζει κανέναν και τίποτα! εν καταλαβαίνω ούτε από κουµπάρους, ούτε από φίλους, ούτε από συγγενείς! Οι έρευνες του ήµου οδήγησαν στον κολασµό της απάτης, κι όχι της τηλεοπτικές του παραστάσεις! Όσο για τους ανθρώπους του µόχθου, του πόνου και του µεροκάµατου, τους σέβοµαι και τους τιµώ, γιατί είµαι ένας από αυτούς. Στη ζωή µου εργάστηκα σκληρά, «σκυλίσια», την ώρα που κάποιοι άλλοι έτρωγαν πατρικές περιουσίες και προίκες! Γι αυτό, δε δέχοµαι µαθήµατα από εισοδηµατίες, που τα µοναδικά ένσηµα που κόλλησαν στην ζωή τους ήταν «πολιτικά»... Οι Συµπολίτες µας που εξαπατήθηκαν, από επίορκους υπαλλήλους, θα αποζηµιωθούν, σύµφωνα µε το γράµµα του Νόµου. Όσο για τη δική του αµοιβή, για τη «σπέκουλα» που επιχειρεί, έννοια του και δε θα αργήσει! Τέλος, αν δε σπαταλούσε το χρόνο του, στην ανούσια προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων, σε βάρος του ηµάρχου, και στη δυσφήµιση της Πόλης του, σίγουρα θα είχε διαβάσει τις προκηρύξεις για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο ήµο µας. ηµοσιεύτηκαν, σύµφωνα µε το Νόµο, στον Τύπο, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., και σε όλες τις ιστοσελίδες που καταχωρούν προκηρύξεις θέσεων εργασίας. Είναι τυχαίο που, µόνο αυτός δεν τις αντιλήφθηκε;».

3 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πρόσωπα από την Αυτοδιοίκηση ο κανόνας στις επιλογές Ιπποκράτους-Ρηγίλλης Για τις εκλογές του Νοέµβρη Στην τελική ευθεία για την επιλογή υποψηφίων για τις εκλογές του Νοεµβρίου βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Ν µε στόχο στις αρχές Ιουλίου να έχουν οριστικοποιηθεί τα ονόµατα για τις 13 περιφέρειες και τους µεγάλους δήµους. Προκρίνονται αυτοδιοικητικά πρόσωπα Πάντως, και τα δύο κόµµατα φαίνεται ότι α- κολουθούν παράλληλες πορείες: Πρώτον, φαίνεται ότι ο κανόνας θα είναι η ε- πιλογή υποψηφίων να γίνει κυρίως ανάµεσα σε αυτοδιοικητικά πρόσωπα τόσο για τις περιφέρειες όσο και τους µεγάλους δήµους. Κι αυτό γιατί εκτός των άλλων, τόσο στην Ιπποκράτους όσο και στην Ρηγίλλης θεωρούν ότι η πολιτική συγκυρία δεν ευνοεί τις υποψηφιότητες προσώπων από την κεντρική πολιτική σκηνή (υπουργούς, βουλευτές κλπ). εύτερον, σηµαντικό ρόλο στην τελική επιλογή θα παίξουν αφενός οι δηµοσκοπήσεις που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφετέρου η διαβούλευση µε τα τοπικά κοµµατικά στελέχη. Οι υποψήφιοι Με βάση αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε πληροφορίες τα πιθανότερα δίδυµα στην Περιφέρεια Αττικής είναι τα εξής: Φαβορί είναι ο νοµάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας και ο νο- µάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής, καθώς τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Ν στην µεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας δεν φαίνεται να προκρίνεται η επιλογή κεντρικού πολιτικού προσώπου όπως η Άννα ιαµαντοπούλου ή ο Μιχάλης Χρυσοχο δης από την µία και ο Βαγγέλης Με - µάράκης από την άλλη (η περίπτωση Άρη Σπηλιωτόπουλου έχει «καεί» µετά τις αποκαλύψεις για κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος και dolce vita από τον πρώην υπουργό). Επιπλέον, όπως δείχνουν και οι έρευνες της κοινής γνώµης ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στη Ν υπάρχουν άλλα αυτοδιοικητικά στελέχη µε τόσο µεγάλη απήχηση. Στην Περιφέρεια Κρήτης, πάντως, απ την πλευρά της Ν, λόγω και της καταγωγής της οικογένειας Μητσοτάκη από το νησί, είναι σαφές ότι αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιλογής και γι αυτό το λόγο ίσως να στραφούν στον πρώην περιφερειάρχη Κρήτης Σεραφείµ Τσόκα. ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Åëåõóßíá Σαµπάνης Σπύρος - Περικλέους 40 Ôçë Áóðñüðõñãïò Κολιός Áíτώνιος -28ης Οκτωβρίου 17 & Θρασυβούλου ÌÜíäñá Μαρτζέλης ñήστος - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñé Κων. Καραµήτρος - Π. Γρηγορούσης Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Αιτήµατα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε αντισταθµιστικά από τον ΕΣ ΚΝΑ Εγκρίνει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου Σήµερα Τρίτη και ώρα µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου θα συζητηθούν τα εξής θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης: ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση Υποβολής αιτήµατος προς το τα- µείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση προµήθειας ενός (1) απορριµµατοφόρου και ενός (1) λεωφορείου για τη µεταφορά προσωπικού, ποσού ευρώ, µε εκχώρηση αντισταθµιστικών ο- φελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Υποβολής αιτήµατος προς το ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση του έργου "Αστική Ανάπλαση - ηµιουργία Αστικού Άλσους στην περιοχή "Αεροδρόµιο". Ασπρ/γου, ποσού ευρώ, µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Υποβολής αιτήµατος προς το ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών ποσού ευρώ" µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 4ον: Υποβολή αιτήµατος προς το ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για χρηµατοδότηση "Αγορών - Απαλλοτριώσεων ακινήτων" ποσού ευρώ µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Γκορυτσάς προ πολ. δαπάνης ευρώ ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση Αναµόρφωσης Προ πολογισµού ήµου Ασπροπύργου ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ΘΕΜΑ 8ον: ιαγραφή του υπ' αρ. 105/ χρηµατικού καταλόγου και επαναβεβαίωση ηµοτικών Τελών έ- τους 2008 του κ. ΒΑΛΛΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΘΕΜΑ 9ον: ιαγραφή ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού και επαναβεβαίωση του 40% λόγω κατατεθείσας προσφυγής της κας ANA POP DUMIT ΘΕΜΑ 10ον: ιαγραφή υνητικής Φορολογίας έτους 2007 της εταιρείας "ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε." και ε- παναβεβαίωση του 40% λόγω κατατεθείσας προσφυγής ΘΕΜΑ 11ον: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Αποξηλώθηκε µια ακόµη κεραία στη Ζωφριά Μια ακόµη κεραία κινητής τηλεφωνίας αποξηλώθηκε από την οδό Μενελάου στη συνοικία της Ζωφριάς, µε πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου Άνω Λιοσίων ηµήτρη Καµπόλη. Ο Αντιδήµαρχος µε την ολοκλήρωση της επιχείρησης, δήλωσε τα εξής: «Οι ενέργειες που ακολουθούµε µε εντολή του ηµάρχου Άνω Λιοσίων Χρήστου Παππού, είναι συντονισµένες γι αυτό και ζητάµε την κατανόηση των συµπολιτών µας, αν σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις. Το βέβαιο είναι, ό- τι θα ακολουθήσουν και άλλες αποξηλώσεις παράνο- µων κεραιών και καλούµε τον κόσµο, όπου υπάρχει ή διαπιστώνεται πρόβληµα να ενηµερώνει τη ηµοτική Εξαίσια καλοκαιρινή γιορτή Από τους µαθητές του 1ου ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων Ευχάριστες στιγµές έζησε ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς που το απόγευµα της ευτέρας 14 Ιουνίου ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση για την καλοκαιρινή γιορτή του 1ου ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, βρέθηκε κοντά σε µαθητές, γονείς και διδακτικό προσωπικό. Αρχή. Για µας, αυτό που προέχει, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των συµπολιτών µας, µε την οποία δεν έχει το δικαίωµα να παίζει κανείς. Όλοι µαζί, ήµος και Κάτοικοι, µέσα από συντονισµένες δράσεις, παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες, έχουµε χρέος και καθήκον, να διαφυλάξουµε το περιβάλλον της πόλης που ζουν και µεγαλώνουν τα παιδιά µας», κατέληξε ο Αντιδήµαρχος. Ξεκινησε η ενηµέρωση των υπηρεσιών - Για την απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων Άρχισε εχθές, ευτέρα, η διαδικασία ενηµέρωσης των δηµοσίων υπηρεσιών για την απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων και ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών στο ηµόσιο. Η απογραφή του προσωπικού του ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των ΟΤΑ, ξεκινά πιλοτικά από την 1η Ιουλίου µε τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµ- µατείας ηµόσιας ιοικήσεως και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και τους εργαζόµενους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του υπουργείου Οικονοµικών. Η απογραφή των εν λόγω υπαλλήλων θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου Αφού επιλυθούν τα όποια διαδικαστικά προβλήµατα θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου η απογραφή του προσωπικού του ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των ΟΤΑ, η οποία θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου. Στην πρώτη φάση δεν θα απογραφούν οι εργαζόµενοι σε ΕΚΟ και σε άλλα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµοσίου φορέα, τα οποία δεν θα µισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να συµπληρώσουν µία ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, που περιέχει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία υπηρεσιακής καταστάσεως και τίτλους σπουδών. Τα δεδοµένα θα συγκεντρώνονται στην Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονο- µικών, ενώ η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει και µε τους ασφαλιστικούς φορείς, για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποιήσεως. Όσοι υπάλληλοι δεν καταγραφούν στην ενιαία λίστα, από την 1η Νοεµβρίου θα παύσουν να πληρώνονται µέχρι να απογραφούν ή να διορθωθούν τα στοιχεία τους. Μετά την σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών η Κυβέρνηση θα δηµοσιεύσει µια αναλυτική έκθεση, βασισµένη στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, για τη δοµή και το ύψος των αποζηµιώσεων, το µέγεθος και τη δυναµική της α- πασχόλησης στη γενική κυβέρνηση. Ο ήµαρχος, που παρακολούθησε την γιορτή για τη λήξη της σχολικής περιόδου , µαζί µε τον διευθυντή του 1ου ηµοτικού κ. Αριστείδη Γιοβανίτη, χειροκρότησε θερµά τους µαθητές, που επιδόθηκαν σε γυµναστικές επιδείξεις, καλοδουλεµένα θεατρικά σκετς και χορογραφίες, παραδοσιακούς χορούς, µουσικά αφιερώµατα σε µεγάλους Έλληνες συνθέτες, αλλά και σε σκετς µε σηµαντικά οικολογικά µηνύµατα. Ιδιαίτερα συγκινητικός υπήρξε ο αποχαιρετισµός των παιδιών της Στ τάξης που πραγµατοποιήθηκε από την κα Χρύσα Τελλίδου. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι την µουσική επιµέλεια της σχολικής γιορτής είχε ο κος Γιώργος Ασλάνης και την επιµέλεια των Αθλητικών δραστηριοτήτων, η κα Βασιλική Φούντζουλα. Κατά το σύντοµο χαιρετισµό του, ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, τόνισε πως όταν βρίσκεται σε αυτό το σχολείο νιώθει ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς στο 1ο τελείωσε τις 6 τάξεις του ηµοτικού. Ο ίδιος συνεχάρη µαθητές και διδακτικό προσωπικό για την εξαίσια και γεµάτη ελληνική παράδοση και σηµαντικά οικολογικά µηνύµατα γιορτή που παρουσίασαν και ευχήθηκε σε όλους καλό καλοκαίρι.

5 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Οι φωνές πυκνώνουν Φορείς, κάτοικοι και δηµοτικές παρατάξεις ζητούν το αυτονόητο: ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Το λιγότερο που µπορεί να περιµένει κανείς για ένα σχολικό κτίριο που είναι ουσιαστικά έτοιµο εδώ και µήνες και δε λειτουργεί, ενώ οι µαθητές στοιβάζονται σε ένα άλλο είναι οι λεκτικές αντιδράσεις. Ο κώδων του κινδύνου έκρουσε πριν λίγες ηµέρες από τον ΟΣΚ, όταν το λογιστήριό του, απαντώντας στην Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Άνω Λιοσίων είπε: «εν υπάρχει φ- ράγκο» µε άµεσο αντίκτυπο στην αποπληρωµή των εργολάβων των σχολικών κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένου του 4ου Γυµνασίου Ζωφριάς. Στη συνέχεια, σύµβουλος του ΟΣΚ µας είπε: «Τη χρηµατοδότηση πληρωµή των κατασκευαστών των σχολικών κτιρίων εποπτεύει το Υπουργείο Υποδοµών, ό- πως συνέβαινε παλιά µε το Υπουργείο Παιδείας, αλλά πάντα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Η αλήθεια είναι ότι εµπλέκονται όλοι. Πάντως, υπάρχει στενότητα. Από τα 35 εκ. ευρώ που θα έστελναν στον ΟΣΚ, ήρθαν τελικά τα 10 εκ., ενώ σε ό,τι αφορά τους λογαριασµούς των εργολάβων, αυτοί πληρώνονται µε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε το πότε υποβάλλονται. Με το 4ο Γυµνάσιο Ζωφριάς και τον 14ο λογαριασµό (προτελευταίο) του εργολάβου υπήρχαν προβλήµατα µε το ΦΠΑ που διορθώθηκε (είχε οριστεί 19% αντί για 21%) και πήγε πίσω ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)». Αυτός σηµειώνουµε ότι ψηφίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Αν δεν πληρωθεί, όµως ο εργολάβος τον 14ο λογαριασµό, ύψους ευρώ δεν προχωρά στην προσωρινή παράδοση του κτιρίου, που αποτελεί την προ πόθεση λειτουργίας του σχολείου. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο όµως µη λειτουργίας του σχολείου, που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή της Ζωφριάς έχει αρχίσει να απασχολεί φορείς, κατοίκους γονείς, αλλά και τις δηµοτικές παρατάξεις, που ζητούν όχι τόσο να αποδοθούν οι ευθύνες, αλλά να λειτουργήσει το γυµνάσιο ο- πωσδήποτε το Σεπτέµβρη. Ευαγγελία Κωβαίου, πρόεδρος του Πολιτιστικού & Εξωρα στικού Συλλόγου Ζωφριάς «Είναι απόλυτη ανάγκη να λειτουργήσει το 4ο Γυµνάσιο, διότι µεταφέρονται πάνω από 150 παιδιά στο 1ο Γυµνάσιο, περνώντας από τη Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου και άλλες ε- πικίνδυνες οδούς τη στιγµή µάλιστα που είναι έτοιµο αυτό το Γυµνάσιο κι εκκρεµεί µόνο η οικονοµική τακτοποίηση από το Υπουργείο. Παρότι ο δήµος δεν είναι υπεύθυνος για την αποπληρωµή του εργολάβου, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι και να πιέσουν να λειτουργήσει. Επιπρόσθετα, το κτίριο έχει αρχίσει να υφίσταται φθορές, αφού παραµένει σχεδόν έτοιµο, αλλά έρηµο εδώ και πολλούς µήνες. Κλείνοντας δηλώνουµε ότι εµείς ως Σύλλογος πρόκειται να κινητοποιηθούµε άµεσα για να επιτύχουµε το αυτονόητο». Παντελής Βάµβουκας, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 3ου ηµοτικού Σχολείου Ζωφριάς «Αυτό που ενδιαφέρει τους γονείς της περιοχής είναι το Σεπτέµβριο να λειτουργήσει υπό οµαλές συνθήκες το Γυµνάσιο. Κι όταν λέω οµαλές συνθήκες, εννοώ ότι δε µπορεί να παραδοθεί 1η Σεπτέµβρη και στις 15 να ανοίξει. Απαιτείται ένα διάστηµα, προκειµένου να λειτουργήσει σωστά, να υπάρχει έγκαιρη επάνδρωση και ο κατάλληλος εξοπλισµός: πίνακες, θρανία. Όλα αυτά θα αρχίσουν να γίνονται από τη στιγµή που το κτίριο θα παραδοθεί µε πρωτόκολλο από τον εργολάβο στο ιευθυντή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν δε θέλουµε να γίνουν στο παραπέντε ούτε τα παιδιά να πάνε στο 1ο Γυµνάσιο και µετά από εκεί στο 4ο. Αυτό επείγει εµάς τους γονείς, γι αυτό έστω και τώρα που έληξε η σχολική περίοδος, ζητάµε να δροµολογηθούν όλα τα παραπάνω, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να µη λειτουργήσει το σχολείο, λόγω της οικονοµικής στενότητας που υπάρχει. Εµείς όµως δε µπαίνουµε στη διαδικασία να ψάξουµε να βρούµε ποιος φταίει, ποια διαδροµή θα ακολουθήσουν τα χρήµατα, αν κόλλησαν στο Υπουργείο, το δήµο ή τον ΟΣΚ. Εµάς µας ενδιαφέρει το σχολείο που είναι έτοιµο να λειτο υργήσει σύµφωνα µε τα εξαγγελλόµενα τον προσεχή Σεπτέµβρη, λαµβανοµένου υπόψη ότι η συνοικία µας είναι η πολυπληθέστερη του δήµου και το γυµνάσιο θα έπρεπε να προ πάρχει. Τώρα, όµως που το βλέπουµε έτοιµο µπροστά µας και έχει εξαγγελθεί και από πέρυσι, θα είναι τραγικό να µη δουλέψει το Σεπτέµβρη. Παναγιώτης Καµαρινόπουλος, ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος «Είναι απαράδεκτο να µας στερούν την καθηµερινότητά µας και την παιδεία µας. Όποιος έχει τις ευθύνες, να τις α- ναλάβει. Είµαστε κάτοικοι σ αυτή την περιοχή και δε µπορούµε να διασχίζουµε έναν επικίνδυνο δρόµο, όπως τη Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου και ιδιαίτερα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σ αυτό να προσθέσουµε ότι τα παιδιά είναι πάρα πολλά και η ύπαρξη ενός Γυµνασίου στην περιοχή είναι τουλάχιστον επιβεβληµένη». Βαγγέλης Χριστοφιλάκης, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συνεργασία Νέα Πόλη» «Η προγραµµατική σύµβαση για το κτίριο του 4ου Γυµνασίου Ζωφριάς, αλλά και του 2ου Λυκείου ροσούπολης έγινε από µένα το Μάιο του Εκεί, λοιπόν φ- αίνεται η προχειρότητα του δηµάρχου και της νέας διοίκησης του δήµου, διότι αφού το έργο ήταν έτοιµο και ώριµο, θα µπορούσε η σηµερινή διοίκηση να προχωρήσει στην εύρεση του ανάδοχου του έργου και έτσι να έχει ο- λοκληρωθεί το έργο εδώ και ένα µε ενάµιση χρόνο, νωρίτερα δηλαδή από την έλευση της οικονοµικής κρίσης της Ελλάδος και την δυστοκία ΟΣΚ και δήµου. Όµως, για ένα α- κατανόητο λόγο, η διοίκηση δεν το ξεκίνησε τότε. Σε κάθε περίπτωση, όµως και ο ΟΣΚ και η διοίκηση του δήµου θα πρέπει να λύσουν το πρόβληµα, ώστε µε το ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς να λειτουργήσει το σχολείο. Χρυσούλα Κουράση, δηµοτική σύµβουλος της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» «Τα κτιριακά προβλήµατα στα σχολεία του ήµου µας, καθώς και η ανεπάρκεια των σχολικών αιθουσών έχουν απασχολήσει το ηµοτικό Συµβούλιο πολλές φορές τα τρία προηγούµενα χρόνια. Εµείς επανειληµµένως έχουµε θέσει ερωτήµατα και έχουµε κάνει προτάσεις στο ήµαρχο που αφορούν τα προβλήµατα της σχολικής κοινότητας, ένα εκ των οποίων είναι και η λειτουργία του Γυµνασίου Ζωφριάς. Το κτίριο είναι έτοιµο εδώ και πολύ καιρό, πλην όµως ο εργολάβος αρνείται να το παραδώσει εξαιτίας των οικονοµικών εκκρεµοτήτων. Κάθε φορά που θ- έταµε το πρόβληµα είχαµε τη διαβεβαίωση του ηµάρχου ότι «όλα είναι υπό έλεγχο» και το Γυµνάσιο θα λειτουργήσει κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς , κάτι που όµως δε φαίνεται πλέον και τόσο σίγουρο. Έστω και την ύστατη αυτή στιγµή, καλούµε τη διοίκηση του δήµου να ασκήσει τις πιέσεις που απαιτούνται για την άµεση πληρω- µή του εργολάβου και την παράδοση του κτιρίου». Κώστας Βάβουλας, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» «Στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο στις ο ήµαρχος διαβεβαίωσε για µια ακόµα φορά το σώµα, παρουσία και εκπροσώπων της ΕΛΜΕ ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε το σχολείο να ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέµβριο, πράγµα για το οποίο δεσµεύτηκε. Αντίθετα όµως µε τις διαβεβαιώσεις και τις δεσµεύσεις του ηµάρχου εν τέλει φαίνεται ότι το θέµα της λειτουργίας του Γυµνασίου Ζωφριάς δεν έχει λυθεί ακόµα. Προφανώς η διοίκηση του ήµου δεν έδωσε στο πρόβληµα αυτό από την Το 4ο Γυµνάσιο Ζωφριάς αρχή τις πραγµατικές του διαστάσεις, αφού µέχρι πρόσφατα προσπαθούσε να µας πείσει ότι κτιριακό πρόβληµα στο ήµο µας δεν υπάρχει και ότι τα σχολικά συγκροτήµατα είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των µαθητών, παραβλέποντας τις διαµαρτυρίες τόσο του συλλόγου των εκπαιδευτικών, όσο και των µαθητών και γονέων. Επιτέλους η διοίκηση θα πρέπει να αντιµετωπίσει το θέµα µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αφού αφορά ένα µεγάλο µέρος των κατοίκων της Ζωφριάς και να ενεργήσει άµεσα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Γυµνασίου Ζωφριάς από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γι αυτό προτείνουµε να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων της Ζωφριάς µε πρωτοβουλία των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων και να κληθούν ο ήµαρχος, ο εργολάβος, οι ηµοτικές παρατάξεις, ο εξωρα στικός και πολιτιστικός σύλλογος Ζωφριάς και η ΕΛΜΕ, προκειµένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο δράσης µας ούτως ώστε το Σεπτέµβριο το σχολείο να είναι α- νοιχτό». 65 γονείς υπογράφουν Τέλος, 65 γονείς υπογράφουν επιστολή µε ηµεροµηνία 16/06/10 την οποία αποστέλλουν στον ΟΣΚ και το Γραφείο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και κοινοποιούν στη διοίκηση του δήµου, τους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων και την Υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Σ αυτήν αναφέρουν: «Οι παρακάτω γονείς των αποφοιτησάντων µαθητών της ΣΤ τάξης του 3ου ηµοτικού Σχολείου µε την παρούσα ε- πιστολή επιθυµούµε να ενηµερωθούµε άµεσα και έγκυρα για την επικείµενη λειτουργία ή µη του νεοκατασκευασθέντος γυµνασίου στη Ζωφριά του δήµου Άνω Λιοσίων κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου Όπως ενηµερωθήκαµε προφορικά από το Γραφείο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του. Άνω Λιοσίων, υπάρχει η πρόβλεψη της στελέχωσης του Γυµνασίου µε διδακτικό προσωπικό, καθώς και της τοποθέτησης του αναγκαίου σχολικού εξοπλισµού, όµως µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει η παράδοση παραλαβή για χρήση του σχολικού κτιρίου. Γνωρίζουµε ότι η παράδοση του υπόψη κτιρίου συµβατικά προβλεπόταν να γίνει το 1ο τρίµηνο του 2010, όµως ενηµερωθήκαµε προφορικά από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Παιδείας και την Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Ά. Λιοσίων ότι η παράδοση δεν έχει υλοποιηθεί, καθόσον εκκρεµεί η αποπληρωµή της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση, εµείς οι γονείς θεωρούµε ότι τα ό- ποια προβλήµατα που αφορούν την έναρξη λειτουργίας του νέου 4ου Γυµνασίου, πρέπει να επιλυθούν άµεσα από κάθε εµπλεκόµενο κατ αρµοδιότητα φορέα. Κρίνουµε αδιανόητο και δε δεχόµαστε ότι για τα παιδιά µας υπάρχει πιθανότητα από το Σεπτέµβρη του 2010 να µην φοιτούν στο Γυµνάσιο που είναι στην περιοχή µας έτοιµο να λειτουργήσει, εξαιτίας διαδικαστικών θεµάτων, µε αποτέλεσµα να βρεθούν σε καθηµερινή ταλαιπωρία λόγω της µεγάλης µετακίνησης που απαιτείται για τη µετάβαση στο ήδη υπάρχον κορεσµένο 1ο Γυµνάσιο, αλλά και της επικινδυνότητας, λόγω διέλευσης τριών λεωφόρων, όπως µέχρι σήµερα δυστυχώς γίνεται. Κατόπιν των παραπάνω θεωρούµε αναγκαίο να µας ενηµερώσετε για την εξέλιξη του θέµατος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη λειτουργίας του Γυµνασίου από τη νέα σχολική χρονιά.» Να θυµίσουµε ότι το θέµα έχει απασχολήσει και την ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής, η οποία αναµένεται να συµµετάσχει και στις όποιες πρωτοβουλίες κινητοποίησης λάβουν οι Σύλλογοι και κάτοικοι της περιοχής, ώστε να πιέσουν προς την επιθυµητή κατεύθυνση αποπληρωµής του ε- ργολάβου. Γ. Κρυστάλλη

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Προγραµµατισµός του ΥΠΕΚΑ για απαλλοτρίωση χώρων. Πέντε χώρους στο Κέντρο της πόλης συµπεριέλαβε ο ήµος Ελευσίνας Απαντητική επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε ο ήµος Ελευσίνας, σε ότι αφορά τον προγραµµατισµό της εφαρµογής των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων για την απαλλοτρίωση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων. Όπως τόνισε ο ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αµπατζόγλου, πρόκειται για τον προγραµµατισµό που πραγµατοποιεί το ΥΠΕΚΑ, και αφορά τη διάθεση- µακροπρόθεσµα- κονδυλίων από το ταµείο που δηµιουργήθηκε για τους ηµιυπάιθριους χώρους. Στην απάντησή του ο ήµος Ελευσίνας συµπεριέλαβε πέντε χαρακτηρισµένους χώρους στο κέντρο της πόλης, σηµειώνοντας την αγοραία αξία ενός εκάστου εξ αυτών τη χρονική περίοδο που εκτιµήθηκαν από το Σ.Ο.Ε., 1) Χώρος πολιτισµού επί του Ο.Τ. 123 επί της ΠΕΟΑΚ, ακίνητο (1), τ.µ. ΣΟΕ µε διατηρητέο ακίνητο Σ=146 τ.µ ακίνητο (2), τ.µ. ΣΟΕ µε διατηρητέο διόροφο ακίνητο 182 τ.µ ) Χώρος στάθµευσης επί του Ο.Τ. 131 έναντι του αρχαιολογικού χώρου, τ.µ., ΣΟΕ ) Χώρος στάθµευσης επί του Ο.Τ. 73 στο κεντρικό δίκτυο Νέα Επίσκεψη Αγάπης στις Φυλακές Κορίνθου Από Μοναχούς της Μονής του Αγίου Κυπριανού Φυλής φωτό αρχείου κυκλοφορίας, τ.µ., ΣΟΕ ) Χώρος πρασίνου επί του Ο.Τ. 251 στο κέντρο της Ανω Ελευσίνας, τ.µ., ΣΟΕ ) Χώρος πολιτισµού επί του Ο.Τ. 10, προς ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 731 τ.µ. ΣΟΕ Σύνολο στο έτος εκτίµησης : Αναπροσαρµογή σε σηµερινές τιµές (µε βάση πρόσφατη επανεκτίµηση ακινήτου από το ΣΟΕ). «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΥΟ ΑΦΕΝΤΑ ΩΝ» Μία παράσταση από τη θεατρική οµάδα του Πνευµατικού Κέντρου Ζεφυρίου Με την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων», του Κάρλο Γκολντόνι, «ξαναχτύπησε» η θεατρική οµάδα του Πνευµατικού Κέντρου Ζεφυρίου. Όπως και τις άλλες φορές, η σκηνοθέτης Στέλλα Νικολοθανάση επέλεξε, ένα δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ευχάριστο έργο, που οι θεατρόφιλοι γνωρίζουν καλά, ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν τις κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις. Γιατί η πολύπειρη θεατρική οµάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τις συγκρίσεις, παρόλο που το έργο έχουν ανεβάσει σπουδαίοι επαγγελµατικοί θίασοι. Ωριµότερη από ποτέ, µετράει αρκετά χρόνια οµαδικής δουλειάς και έχει στις τάξεις της ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά µε επαγγελµατικές ικανότητες και εµπειρία. Και το απέδειξε µε το παραπάνω στις παραστάσεις που έδωσε στο γνώριµο χώρο του 1ου ηµοτικού Σχολείου. Τις παρακολούθησαν ενθουσιασµένοι εκατοντάδες θεατών, οι οποίοι αντάµειψαν µε το θερµό τους χειροκρότηµα τους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς. Και δεν πρόκειται µόνο για τους ηθοποιούς, αλλά για εκείνους που πρόσφεραν χωρίς να πατήσουν το σανίδι και περιορίστηκαν σε ρ- όλο του θεατή, όπως η Αντωνία Τρούσσα που επιµελήθηκε τα κοστούµια και ο Κώστας Σπυρούνης, που κατασκεύασε τα σκηνικά. Την προσπάθεια στήριξε η Νοµαρχία υτικής Αττικής, µέσα από τα προγράµµατα λα κής επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ). Τους ρόλους του έργου ερµήνευσαν οι Στέφανος Παναγιωτόπουλος, Μάκης Τοπαλίδης, Σοφία Κλιάνη, Σάκης Μπουζιώτης, Κυριακή Νικολα δου, Καίτη Λάππα, Αναστασία Κορδατζή, Μαρία Ράντου, Αντρέας Νταρζάνος και Γιώργος Ψωµαδέλλης. Το περασµένο Σάββατο (19.06), ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Αγιος Φιλάρετος ο Ελεήµων», υπό την καθοδήγηση και ηγεσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Κυπριανού, Αναπληρωτού του ασθενούντος Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου και Καθηγουµένου κ. Κυπριανού, πραγµατοποίησε και νέα εξόρµηση αγάπης στις Φυλακές Κορίνθου. Στην επίσκεψη αυτή, που ήταν ένα "προσκύνηµα" µε ανθρωπιστικό χαρακτήρα, συµµετείχαν Μοναχοί από την Μονή του Αγίου Κυπριανού Φυλής, Μοναχές από διάφορες Γυναικείες Μονές της Αττικής, και 35 µέλη του Συλλόγου, φίλοι και συµπαραστάτες του φ- ιλανθρωπικού έργου. Στις Φυλακές, παρά την σχετική δυσκολία, εισήλθαν τελικά όλοι οι επισκέπτες και συναντήθηκαν µε 75 συνολικά Κρατουµένους. Μία προσλαλιά αγάπης του Επισκόπου κ. Κυπριανού δηµιούργησε συγκινητικό κλίµα και τα µέλη της αποστολής πρόσφεραν στους Κρατουµένους δέµατα µε είδη ατοµικής υγιεινής, εσώρουχα, κάλτσες, πετσέτες και γλυκύσµατα. Ενας από τους Κρατουµένους εξέφρασε εκ µέρους όλων τους την χαρά και την συγκίνησή τους. Στην συνέχεια, οι προσκυνητές πέρασαν από την Μονή του Αγίου Παταπίου στο Λουτράκι, όπου προσκύνησαν το άφθαρτο Λείψανο του µεγάλου και θαυµατουργού αυτού Αγίου της Πίστεώς µας. Η νέα αυτή σηµαντική εξόρµηση αγάπης µεταφέρει ένα ελπιδοφόρο µήνυµα στις δύσκολες µέρες µας αβεβαιότητας και ανασφάλειας, οικονοµικής και γενικά πνευµατικής κρίσης. Οι άνθρωποι του Θεού, έστω λίγοι, συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν έµπρακτα το άγιο Ευαγγέλιο του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, µοναδικού Σωτήρα και Λυτρωτή των α- νθρώπων. Λίγα λόγια για το έργο Ο "Υπηρέτης δύο Αφεντάδων", του Κάρλο Γκολντόνι, είναι ένα έργο διαχρονικό, απλό, κατανοητό, που αναδεικνύει το πρόβληµα της ανεργίας για τους φτωχούς και της αγωνίας για επιβίωση των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, στο βάθος των αιώνων. Είναι γραµµένο στα µέσα του 18ου αιώνα και σήµερα είναι ακόµη πιο επίκαιρο από ποτέ. Ένας παµπόνηρος και δαιµόνιος υπηρέτης, στην ανάγκη του για επιβίωση, αναλαµβάνει να υπηρετήσει ταυτόχρονα δύο αφεντάδες. Και ενώ όλα δείχνουν αίσια, οι δύο κύριοί του βρίσκονται την ίδια ώρα, στο ίδιο σηµείο. Με ζωηρή φαντασία και γρήγορο µυαλό, ο υπηρέτης µας προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, περιπλέκοντας τις συγκυρίες µε το σκέρτσο και την εξυπνάδα του. Ο "Υπηρέτης δύο Αφεντάδων" αποτελεί έργο - κλειδί στην αναµορφωτική πορεία του Γκολντόνι. Πόλος της πλοκής του είναι η "πλάνη γύρω από τα πρόσωπα". Το παιχνίδι του Είναι και του Φαίνεσθαι, καθώς οι ήρωες του είναι, συχνά, άλλο από εκείνο που φαίνονται: ο Τρουφαλδίνο παρουσιάζεται πότε σαν υπηρέτης ενός αφέντη, πότε σαν υπηρέτης άλλου. Οι πράξεις όλων σχεδόν είναι διαφορετικές από εκείνο που οι άλλοι νοµίζουν - και απ' αυτές τις απάτες και τις αυταπάτες, µπερδεύεται και ξεµπερδεύεται το κουβάρι του µύθου. Κυρίαρχος, φυσικά, είναι ο Τρουφαλδίνο - Αρλεκίνος που, για τον επιούσιο, βάζεται να υπηρετήσει δυο αφεντάδες µαζί, τα θαλασσώνει και τα µπαλώνει ακαριαία, περιπλέκει τους πάντες µε λόγια κι έργα, και λύνει τα πάντα. Αστραφτερός εκπρόσωπος µιας απέραντης οικογένειας "φτωχοδιαβόλων", που είναι όλοι τους πονηροί κι απλο κοί µαζί, χωρατατζήδες, γκαφατζήδες και καταφερτζήδες, αναιδείς κι ετοιµόλογοι, αµήχανοι και πολυµήχανοι, αχόρταγα πειναλέοι και διψαλέοι για έρωτα. Τελικά, ο υπηρέτης Τρουφαλδίνο θ' αποδειχθεί αυτός αφέντης των αφεντάδων του - αφού καταφέρνει να τους κορο δεύει α- διάκοπα, να πληρώνεται κι απ' τους δυο, να σερβίρει και τους δυο και να τρώει το φα και των δυο, να τους αναστατώνει ολοένα και να τους συµφιλιώνει, αλλά και να τους γλιτώνει. Ο πιο αδύναµος, ο πιο ταπεινός, ο πιο "χαζός", αναδείχνεται πιο δυναµικός, πιο έξυπνος, πιο σπουδαίος απ' τους "σπουδαίους" - απολαυστική ενσάρκωση του λαού, όπως ο Καραγκιόζης και ο Σαρλώ, σ' ένα θέατρο που αρδεύεται απ' τον λαό και τον λαό θέλει να ψυχαγωγήσει...όλα αυτά ξετυλίγονται µπροστά στα µάτια των θεατών στην ατµόσφαιρα της Βενετίας και του ξέφρενου καρναβαλιού της.

7 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Σκληρή κριτική του Βασίλη Οικονόµου στην κυβέρνηση Θα καταψηφίσει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ροσερή πολιτιστική νότα Από τα παιδιά του «Κέντρου Αγάπης» Ελευσίνας Μια χαρούµενη δροσερή νότα προσέφεραν στις 13 Ιουνίου τα παιδιά του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» σε συνεργάτες και φίλους. Όλα όσα παρουσιάστηκαν από τα παιδιά του Κέντρου εντυπωσίασαν και όλα είχαν κάποια σηµασία. Οι παρευρισκόµενοι απόλαυσαν τα παιδιά να χορεύουν µε καµάρι ελληνικούς χορούς. Το θεατρικό που παρουσιάστηκε, εκθείαζε την ισότητα και κατακεραύνωνε το ρατσισµό, ενίσχυε την οικολογική συνείδηση και περνούσε πάρα πολλά µηνύµατα. Τέλος η γιορτή αυτή έκλεισε µε τις χαρούµενες φωνές των παιδιών που τραγούδησαν µε πολύ µεγάλο ενθουσιασµό, κέφι και χαρά. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ριµεία επίθεση στην κυβερνητική πολιτική εξαπέλυσε χθες ευτέρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασίλης Οικονόµου µιλώντας σε ραδιοφωνική πρωινή εκποµπή. Ο κ. Οικονόµου διαγράφηκε από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ όταν ψήφισε «παρών» κατά τη διαδικασία ψήφισης του µηχανισµού στήριξης. Ο βουλευτής σηµείωσε ότι θα καταψηφίσει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, προσθέτοντας ότι και οι άλλοι δύο τέως βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος βρίσκονται στο ίδιο κλίµα. «Γενικότερα βλέπω έντονο προβληµατισµό στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ» παρατήρησε. «Ο υπουργός Εργασίας πρέπει να φέρει το Προεδρικό ιάταγµα (σ.σ για τα εργασιακά) στη Βουλή, είναι πολιτικά υποχρεωµένος, πρόκειται για τον πυρήνα των κατακτήσεων του λαού» είπε. Ο κ. Οικονόµου ανέφερε δε ότι το µνηµόνιο «αποτελεί ενταφιασµό πολλών εργασιακών δικαιωµάτων και δεν έχει σχέση µε το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ.» «Ο πρωθυπουργός έχει νοµίζω την πλειοψηφία για να προχωρήσει τη νέα πολιτική, αλλά αυτή δεν έχει σχέση µε την πολιτική του Οκτωβρίου. Πιο δίκαιο και πολιτικά ορθό η προσφυγή στις κάλπες» σχολίασε. Ο ανεξάρτητος βουλευτής τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει κίνηση για την ανασυγκρότηση του αριστερού προοδευτικού χώρου. Αναφερόµενος στο ενδεχόµενο συνεργασίας µε τους ανανεωτικούς βουλευτές (Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός) που παραιτήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τους τιµά κι έχουν κοινές απόψεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. «Είναι πολύ νωρίς ακόµη», κατέληξε. Ληστεία σε πρακτορείο ΠΡΟ - ΠΟ Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε πρακτορείο ΠΡΟ- ΠΟ το απόγευµα της περασµένης Κυριακής στις Αχαρνές και πιο συγκεκριµένα στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Οι δράστες κρατούσαν όπλα στα χέρια και ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη αλλά και τους πελάτες. Πήραν τα χρήµατα από το ταµείο και έφυγαν µε µοτοσικλέτα την οποία είχαν σταθµεύσει έξω από το κατάστηµα. Συνέχεια από σελ. 2 καθήκοντα. «Πιστεύω ότι µε τη βοήθειά σας θα ανταποκριθώ στα νέα µου καθήκοντα», είπε κλείνοντας ο κ. Μίχας. Καλή επιτυχία στο έργο του νέου προέδρου ευχήθηκαν στη συνέχεια και οι επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας Γιώργος Λιάκος, Κώστας Παπαπολυχρονίου και Γιάννης Βασιλείου, όπως και ο πρώην πλέον πρόεδρος του σώµατος Άγγελος Λιόσης. Στη θέση του αντιπροέδρου ο Θεόδωρος Μιχάλαρος Νέος αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου υτικής εκλέχθηκε ο κ. Θεόδωρος Μιχάλαρος, ό ο- ποίος όπως τόνισε ο Νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης έχει διατελέσει και πάλι αντιπρόεδρος. Παράλληλα, ο κ. Αρκουδάρης τον ευχαρίστησε για την αποδοχή της πρότασης υποψηφιότητας και συµπλήρωσε ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του. Για τη θέση του αντιπροέδρου υποψηφιότητα υπέβαλλε- όπως είχε προαναγγείλει και µε επιστολή του προς τον Νοµάρχη- και ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική Κίνηση Πολιτών» Γιάννης Βασιλείου, στη βά Απουσίες δικαιολογηµένες Τη θέση του παραιτηθέντα αντινοµάρχη και νοµαρχιακού συµβούλου κ. Γιάννη Ποµώνη, στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της υτικής Αττικής πρόκειται να λάβει ο κ. Χρήστος Σαβουλίδης, ως πρώτος αναπληρωµατικός στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας, όπως αναδείχτηκε από τις τελευταίες ηµοτικές Εκλογές. Ωστόσο, όπως ενηµέρωσε ο νοµάρχης υτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, «η παραίτηση του κ. Γιάννη Ποµώνη δεν έχει γίνει ακόµη αποδεκτή από τον γενικό γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής και για αυτό δεν έχει ορκιστεί ο κ. Σαββουλίδης». Από τη συνεδρίαση, πάντως απουσίαζαν η αντινοµάρχης κ. Σταυρούλα ή- µου και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Σάββας Σάββας και Παναγιώτης Ξανθόπουλος. Όπως είπε ο νοµάρχης τόσο η κ. Σταυρούλα ήµου, όσο και ο κ. Σάββας Σάββας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση λόγω προσωπικών θεµάτων, για τα ο- ποία είχαν ενηµερώσει. ση- όπως σηµείωσε- της πρότασής του για ανάδειξη αντιπροσωπευτικού προεδρείου. Τελικά, επικράτησε ο κ. Μιχάλαρος µε 15 ψήφους, έ- ναν έλαβε ο κ. Βασιλείου και 8 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. «Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια µού στον κ. Μιχάλαρο και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά του για το διάστηµα που θα τα ασκεί», είπε µετά το τέλος της ψηφοφορίας ο νοµάρχης κ. Αριστείδης Αρκουδάρης. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκαν και οι επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας, ευχόµενοι στον κ. Θεόδωρο Μιχάλαρο καλή επιτυχία στο έργο του από τη θ- έση του αντιπροέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. ήλωση µε νόηµα Θ. Μιχάλαρος: «Να συνεχίσουµε µέχρι το τέλος της θητείας όλοι χωρίς κλειδωνισµούς» «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους µε τιµήσατε µε την ψήφο σας για τη θέση του αντιπροέδρου του Νο- µαρχιακού Συµβουλίου για δεύτερη φορά», είπε λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Θεόδωρος Μιχάλαρος και συνέχισε: «αναλαµβάνω σήµερα τη θέση του αντιπροέδρου µε χαρά. εν σας κρύβω όµως ότι αποδέχτηκα την πρόταση, µετά από πολύ σκέψη αναλογιζόµενος τη χρονική στιγµή που ήρθε η πρόταση από το Νοµάρχη, άλλωστε πως θα µπορούσα να αρνηθώ σκεπτόµενος την κοινή µας διαδροµή τις δύο τελευταίες τετραετίες, κατά την οποία δοκιµάστηκαν όχι µόνο οι προσωπικές µας σχέσεις αλλά και οι πολιτικές µε απόλυτη επιτυχία. Όσο για το µικρό χρονικό διάστηµα που αποµένει για τη λήξη της θητείας µας και την οριστική κατάργηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από το νοµοσχέδιο Καλλικράτης, πρέπει να συνεχίσουµε όλοι χωρίς κλυδωνισµούς για την ολοκλήρωση του τόσο σηµαντικού έργου που επιτελέσαµε υπό τη διοίκηση του νοµάρχη Αριστείδη Αρκουδάρη». Περικλής Μαραγκός

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ, 10 π.µ. Να µην κλείσει ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο. Στο πλευρό της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σιδηροδροµικών η ΕΝΑΕ Η συνδικαλιστική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, µε την τακτική της και στο όνοµα δήθεν της διάσωσής τους, συµβάλει στο να µπει ταφόπλακα σε µια από τις σηµαντικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης, το 13ο και 14ο µισθό στον ιδιωτικό τοµέα. Γιατί στο δηµόσιο ήδη έχει κατακρεουργηθεί. Επιδιώκει συµφωνία µε τους εργοδότες που θα «ενσωµατώνει» το 13ο και το 14ο µισθό µέσα στους υπόλοιπους 12 µισθούς. Πρόκειται για µια εκχώρηση µιας µεγάλης κατάκτησης της εργατικής τάξης στα αρπακτικά της πλουτοκρατίας που χρόνια στόχευαν ανάµεσα στα άλλα και στην περικοπή των δώρων και του επιδόµατος αδείας. Μια τέτοια συµφωνία ανοίγει το δρόµο για τη σταδιακή και πλήρη περικοπή του 13ου και 14ου µισθού. Γιατί 1. Παύει να δεσµεύει νοµικά τη µεγαλοεργοδοσία, η κατάκτηση αυτή που µέχρι τώρα είναι υποχρεωµένη να την παρέχει στους εργαζοµένους ως εφάπαξ παροχή για τις γιορτές Χριστουγέννων, Πάσχα και στην περίοδο της άδειας του εργαζόµενου. 2. Με δεδοµένη τη µόνιµη επιδίωξη της εργοδοσίας να µειώσει τους µισθούς, κάτι που ήδη γίνεται, είτε απευθείας, είτε µε την ελαστικοποίηση του ωραρίου, το αποτέλεσµα είναι και θα είναι η µείωση του ετήσιου συνολικού εισοδήµατος κάθε εργαζόµενου. 3. Το επίδοµα της άδειας και το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα κάλυπταν και καλύπτουν αυξηµένες ανάγκες των εργαζοµένων την συγκεκριµένη περίοδο. Με την σηµερινή πολιτική της άγριας λιτότητας και µείωσης των µισθών και αν ενσωµατωθούν τα δώρα και το επίδοµα θα είναι αδύνατο ο εργαζόµενος να αποταµιεύσει χρήµατα για τις αυξηµένες δαπάνες των αντίστοιχων περιόδων που είναι αναγκαίες για βασικές α- νάγκες για την ξεκούραση της εργατικής λα κής οικογένειας την αναπαραγωγή της ε- ργατικής της δύναµης. Η ηγεσία της ΓΣΕΕ για πολλοστή συνεχή φορά εκποιεί κατακτήσεις προς το µεγάλο κεφάλαιο, συµµαχεί µε τη µεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνηση για να περάσουν τα σκληρά αντιλα κά µέτρα. Είναι σε πλήρη αντίθεση µε την θέληση και τα συµφέροντα της εργατικής τάξης. Επιβάλλεται µέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες επίθεσης του κεφαλαίου στα δικαιώµατα της εργατικής τάξης, ο εργαζόµενοι να παρεµποδίσουν µε τη δράση τους µια τέτοια εξέλιξη. ΤΙΤΑΝ: Στις 25/6 η αποκοπή του µερίσµατος «Να µην κλείσει ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο, να συνεχιστεί η λειτουργία του και να τεθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης σαφές χρονοδιάγραµ- µα εκσυγχρονισµού του δικτύου». Το µήνυµα αυτό πρόκειται στείλουν την Πέµπτη 24 Ιουνίου στην Αθήνα η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εργατικά Κέντρα, τα Επιµελητήρια, οι οικολογικές κινήσεις και κάτοικοι της Πελοποννήσου. Συγκεκριµένα, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και όλοι οι φορείς του Νοµού Μεσσηνίας, σε σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 στην Καλαµάτα, αποφάσισαν: Συνέντευξη τύπου την Πέµπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας 20). Πορεία στη Βουλή και επίδοση ψηφίσµατος στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και στους Προέδρους των Κοµµάτων του Κοινοβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ και Νοµάρχης Μεσσηνίας κ. ηµήτρης ράκος αναφέρει: «Καλούµε όλους όσους πιστεύουν ό- τι δεν µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένη και σωστή ανάπτυξη της Πελοποννήσου χωρίς σύγχρονο σιδηρόδροµο, να συµµετάσχουν στις κινητοποιήσεις της Πέµπτης 24 Ιουνίου 2010 στην Αθήνα και στον αγώνα για να µην κλείσει ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο, να συνεχιστεί η λειτουργία του και να τεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης σαφές χρονοδιάγραµµα εκσυγχρονισµού του δικτύου». Την καταβολή µερίσµατος ποσού 0,18 ευρώ ανά µετοχή, κοινή και προνοµιούχο, για τη χρήση 2009 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τιτάν στις 18 Μα ου Σύµφωνα µε το νόµο, το µέρισµα θα προσαυξηθεί µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχονται από την εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 0,00696 ευρώ ανά µετοχή και µετά την παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι ποσού 0,01870 ευρώ, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,16826 ευρώ ανά µετοχή. Ηµεροµηνία αποκοπής µερίσµατος ορίστηκε η Παρασκευή 25 Ιουνίου Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει τη ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 από την Alpha Bank. - Μετατάξεις προσωπικού σε Περιφέρειες Μετά την ισχύ του νόµου Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης («Πρόγραµµα Καλλικράτης»), προχωρούν από το υπουργείο Εσωτερικών οι µετατάξεις προσωπικού για τη στελέχωση των νέων βαθµίδων στην αυτοδιοίκηση. ικαίωµα µετάταξης έχει τόσο το µόνιµο προσωπικό όσο και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ι- διωτικού δικαίου, ενώ δεν αφορά υπαλλήλους οι οποίοι διανύουν τη δοκιµαστική περίοδο των δύο ετών ή ανήκουν οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, αλλά είναι αποσπασµένοι σε υπηρεσίες της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση προς το Γενικό Γραµµατέα της Κρατικής Περιφέρειας έως τις 8 Ιουλίου του 2010 και µε την οποία θα ζητούν τη µετάταξή τους στην Περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρµοδιότητας. Μετά την υποβολή της αίτησης, και εντός προθεσµίας 2 µηνών από τη δηµοσίευση του Νόµου, ο Γενικός Γραµµατέας της Κρατικής Περιφέρειας οφείλει άµεσα να εξετάσει, εάν πράγµατι πληρούνται οι προ ποθέσεις για τη µετάταξη και να εκδώσει απόφαση µετάταξης για το προσωπικό. Άνοδος του κόστους της οικοδοµής Αύξηση 3,6% σηµείωσε ο γενικός δείκτης τιµών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών τον Μάιο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μα ου 2009, έναντι µείωσης 1,3% που είχε καταγραφεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2009 προς το Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην αύξηση του γενικού δείκτη κατά 3,6% συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) κατά 39,9%, στους σωλήνες χαλκού κατά 31% και στους χάλκινους αγωγούς κατά 16%. Επίσης, ο γενικός δείκτης τον Μάιο του 2010, συγκριτικά µε τον Απρίλιο του 2010, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,2% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009.

9 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Ταλαιπωρούνται οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ στη υτική Αττική Τεράστιο το πρόβληµα της έλλειψης Ειδικού Ελεγκτή Ιατρού Το τεράστιο πρόβληµα της έλλειψης Ειδικού Ελεγκτή Ιατρού του ΟΑΕΕ στη υτική Αττική ανέδειξε ο Α' Αντιπρόεδρος και Αντινοµάρχης υτ. Αττικής κ. Α. Μιχάλαρος στην Συνεδρίαση του.σ. του ΒΕΠ. Κατά την διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Σ του ΒΕΠ ο Πρόεδρος κος Ευάγγελος Τσιτούρας συνεχάρη τον Α' Αντιπρόεδρο κο Ανδριανό Μιχάλαρο για τον ορισµό του στη θέση του Αντινοµάρχη και Προέδρου Ν.Υ σε θέµατα Ανάπτυξης και Τοµέων Παραγωγής και τόνισε ότι στην παρούσα δυσµενή οικονο- µική συγκυρία η συµβολή του θα είναι σηµαντική για την επίλυση πολλών προβληµάτων τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων της υτικής Αττικής. Λαµβάνοντας το λόγο ο Α' Αντιπρόεδρος κ. Α. Μιχάλαρος έθεσε το θέµα της ανάπτυξης συγκεκριµένων πρωτοβουλιών, που έχουν ήδη δροµολογηθεί και θα υλοποιηθούν προς όφελος των ΜΜΕ της υτικής Αττικής. Με έµφαση όµως αναφέρθηκε, στις έντονες διαµαρτυρίες που έχουν δεχθεί ο ίδιος και το Επιµελητήριο από ασφαλισµένους στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) στη υτ. Αττική ( των περιοχών των ήµων Μεγάρων, Μάνδρας, Μαγούλας, Οινόης, Βιλλίων, Ασπροπύργου και Ελευσίνας), εξαιτίας της έλλειψης ειδικού ελεγκτή γιατρού, καθώς η σύµβαση του έχει λήξει εδώ και αρκετό καιρό, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να υφίστανται µεγάλη ταλαιπωρία, εφόσον αναγκάζονται να απευθύνονται στα κεντρικά του ΟΑΕΕ στην Αθήνα για µια επιπλέον υπογραφή ελέγχου και έγκρισης παραπεµπτικών εξετάσεων. Ο Ο.Α.Ε.Ε, τόνισε ο κ. Μιχάλαρος, οφείλει να παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία προς τους ασφαλισµένους του και πρότεινε να αποσταλεί από το Επιµελητήριο προς τον ΟΑΕΕ επιστολή διαµαρτυρίας για άµεση εξεύρεση λύσης. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Απεργία στα ΕΛ.ΠΕ το ερχόµενο Σάββατο Αίτηµα η ενίσχυση των µέτρων ασφάλειας στην εργασία Εικοσιτετράωρη απεργία το ερχό- µενο Σάββατο 26 Ιουνίου αποφάσισε το Πανελλήνιο Σωµατείο Εργαζοµένων στα Ελληνικά Πετρέλαια µε αίτηµα την ενίσχυση των µέτρων ασφάλειας στην εργασία. Αποφασίστηκε επίσης 4ωρη στάση εργασίας στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί αργότερα. Το Σωµατείο αναφέρει ότι τα τελευταία δύο χρόνια δύο εργαζόµενοι σκοτώθηκαν σε εργατικά ατυχήµατα και ότι ενώ έχει ζητήσει συνάντηση µε τη διοίκηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα, δεν υπάρχει απάντηση µέχρι στιγµής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ H Συντονιστική επιτροπή της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Μαγούλας και η νεολαία ΠΑΣΟΚ Μαγούλας, καλεί τα µέλη και τους φίλους του κινήµατος της Μαγούλας και της Ελευσίνας, στην Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, που θα πραγµατοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 24 Ιουνίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2. Θα συζητηθούν οι διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίου από το ΠΑΣΟΚ για τις δηµοτικές εκλογές 2010 και η αυτόνοµη κάθοδο του κινήµατος στον διευρυµένο δήµο Ελευσίνας- Μαγούλας. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Πολύ κοντά στον Μύρωνα Παπαδάκη βρίσκεται ο Πανελευσινιακός. Η διοίκηση του Πανελευσινιακού έχει προτείνει στον νεαρό γκαρντ συµβόλαιο συνεργασίας για την νέα χρονιά και αναµένει την απάντηση του. Πληροφορίες µας αναφέρουν ότι ο Ηρακλειώτης γκαρντ είναι έτοιµος να πει το 'ναι' στην δελεαστική πρόταση των ''Σταχυοφόρων''. Ο προπονητής του Πανελευσινιακού, Γιώργος Σκαραφίγκας, τον προορίζει για να αντικαταστήσει τον Θανάση Στραγανιώτη, ο ο- ποίος πρόσφατα έµεινε ελεύθερος από την οµάδα της Ελευσίνας καθώς δεν ανανεώθηκε το συµβόλαιο του. Ο Μύρωνας Παπαδάκης είναι 22 χρονών µε ύψος 1.83 και αγωνίζεται ως πλευ-µεικερ. Την φετινή περίοδο ήταν από τους καλύτερους παίκτες της κατηγορίας στη θέση του και συνέβαλε τα µέγιστα στην πορεία του Αρκαδικού µε τον οποίο κατάκτησε την 4η θέση στην Α2 Κατηγορία. Συνολικά την φετινή περίοδο σε 29 αγώνες είχε 4.7π ανά αγώνα (σύνολο 138 µε 54/69 βολές, 36/84 δίποντα, 4/17 τρίποντα), 86 ασσίστ και 32 κλεψίµατα. Εκτός από την φανέλα του Αρκαδικού ο Μύρωνας Παπαδάκης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον ΟΦΗ (από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του) και στον Ίκαρο/Έσπερο (µε τον οποίο γνώρισε πολλές επιτυχίες µε τις συνεχείς ανόδους της ο- µάδας). Έκλεισε εληγιάννη! Θετικά έκλεισε για τον Πανελευσινιακό η περίπτωση του Χρήστου εληγιάννη, καθώς ο έµπειρος σέντερ είπε το 'ναι' στην πρόταση συνεργασίας που του είχε γίνει από τον Πανελευσινιακό. Έτσι µετά τους Γιώργο Τριχόπουλο, Πάρη Μάρτζο, Σωκράτη Μαναβόπουλο και Νίκο Κακλαµάνο, ο Χρήστος εληγιάννης αποτελεί πλέον την 5η φετινή µεταγραφή για τους ''Σταχυοφόρους''. Ο Χρήστος εληγιάννης είναι 25 χρονών µε ύψος 2.05 και αγωνίζεται από το 2006 στο Περιστέρι µε το οποίο έχει κερδίσει 2 ανόδους, µε τελευταία αυτήν στην Α1. Την φετινή χρονιά αγωνίστηκε µόλις για 69 λεπτά συνολικά στην Α1 Κατηγορία παίζοντας σε 14 παιχνίδια. Ο έµπειρος σέντερ το καλοκαίρι του 2005 "κόπηκε" τελευταίος από τη 12άδα της Εθνικής οµάδας Ελπίδων που πήγε στην Αργεντινή και κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο. Εχει καλή επαφή µε το καλάθι από µέση απόσταση, είναι γρήγορος για το ύψος του και έχει έφεση στο επιθετικό ριµπάουντ. Επίσης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Αναγέννηση,Πανιώνιο και Αιγάλεω. Ανακοίνωσε Μαναβόπουλο! Οταν κάτι το θέλεις, κάνεις απλώς τα πάντα για να το έχεις. Τουλάχιστον στην Ελευσίνα έτσι πράττουν. Και καλά κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι, διότι έχουν φροντίσει να προκαθορίσουν τους στόχους τους. Οπως είχαµε -προ ηµερών- αναφέρει, ο Σωκράτης Μαναβόπουλος πλησιάζε και πιθανό να αποτελούσε ακόµη µία ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ σηµαντική µεταγραφική κίνηση για την οµάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. Όπερ και εγένετο. Ο 29χρονος πρώην πάουερ φόργουορντ των Παγκρατίου και Αρκαδικού µετακοµίζει οριστικά από την Τρίπολη στην Ελευσίνα. Ο "Μαναβό" ήταν εξ αρχής στα πλάνα του προπονητή των νεοφώτιστων στην Α2. ιαθέτει, βλέπετε για ψηλό, όλα τα στοιχεία εκείνα, που απαιτεί το αγωνιστικό προφίλ, που θα δούµε από τον Πανελευσινιακό την νέα περίοδο. Πρόκειται για παίκτη που ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά την σωµατική του δύναµη, να τα βάζει µε τα θηρία της κατηγορίας και που πια διαθέτει πείρα. Συν τοις άλλοις, γνωρίζει να χτυπά και α- πο µακριά. Ο δίµετρος άσος διαθέτει αξιόπιστο σουτ από µέση και µακρινή απόσταση, κάτι που δυσκολεύει τους αντιπάλους του, οι οποίοι καλούνται να τον ακολουθούν και πιο έξω από το ζωγραφιστό. Οπως και να έχει, ο Πανελευσινιακός -µε τις ευλογίες και των διοικούντων- προχωρά σε ακόµη µια προσθήκη ουσίας. Ο πρωην αρχηγός του Αρκαδικού είχε αξιοπρεπή παρουσία στο φετινό πρωτάθληµα της Α2 έχοντας 221 πόντους (71/94 βολές, 54/109 δίποντα, 14/37 τρίποντα) και 94 ριµπάουντ. Πλέον η διοίκηση του Πανελευσινιακού στρέφεται στις συζητήσεις για την ανανέωση των συµβωλαίων του Γιώργου Τύρλα, Φίλιππα Παπακωσταντίνου και Γιώργου Βεντούρη και στην περίπτωση του Χρήστου εληγιάννη, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συµφωνία µε τους ''Σταχυοφόρους''. Αναλυτικά η ανακοίνωση: "Ο Πανελευσινιακός Αθλητικός Όµιλος Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την υπογραφή συµφωνίας µε τον καλαθοσφαιριστή Μαναβόπουλο Σωκράτη για τον επόµενο χρόνο". Ευελπιστεί σε άνοδο ο Βύζας Στον Βύζαντα Μεγάρων ελπίζουν πως η άνοδος στη Β' Εθνική δεν έχει χαθεί και προσδοκούν ότι οι εξελίξεις στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία θα είναι θετικές για αυτούς προκειµένου να φτάσουν -έστω και εξωαγωνιστικά- στην άνοδο. Οι διοικούντες περιµένουν µε αγωνία τα νεότερα στο συγκεκριµένο ζήτηµα µε συνέπεια οι εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει µε τον προγραµµατισµό για τη νέα σεζόν να έχουν "παγώσει". Και αυτό γιατί αν τελικά οι "κιτρινόµαυροι" ανέβουν, ο σχεσιασµός θα είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον που θα υλοποιήσουν αν διατηρηθούν στη Γ' Εθνική. «Mνηστήρες» για Ατµατζίδη! Οι καλές εµφανίσεις που πραγ- µατοποίησε τη φετινή σεζόν µε τη φανέλα του Βύζαντα Μεγάρων ο Παναγιώτης Ατµατζίδης µόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν (αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ µε 12 τέρµατα στους Μεγαρείς) µε αποτέλεσµα τρείς οµάδες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους. Σύµφωνα µε πληροφορίες της στήλης τόσο η Ξάνθη, όσο ο Ολυµπιακός Βόλου και η Παναχα κή έχουν βάλει στο «µάτι» τον 23χρονο επιθετικό. Αυτό που θα πρέπει να προσθέσουµε είναι ότι ο νεαρός φορ έχει ακόµα δυο χρόνια συµβόλαιο µε τους «κιτρινόµαυρους» κι ως εκ τούτου η µετακίνησή του είναι έφικτη µόνο µετά από επίσηµη πρόταση. ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Πολύ κοντά στην απόκτηση του τερµατοφύλακα της Αγίας Παρασκευής Ανδρέα Αρχοντάκη 28 ετών βρίσκεται ο Ασπρόπυργος. Ηδη, οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει και ο εν λόγω πορτιέρο βρίσκεται µια ανάσα.εχει αγωνιστεί ακόµα στον Αχαρναικό,Καβάλα. Παίρνουν αποφάσεις στον Θρασύβουλο Στασιµότητα επικρατεί τις τελευταίες ηµέρες στον Θρασύβουλο και άπαντες στις τάξεις της οµάδας περιµένουν τη συνεδρίαση του Σ, που θα γίνει εντός των ηµερών, προκειµένου να αρχίσουν να... τρέχουν οι εξελίξεις. Οι διοικούντες θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις αναφορικά µε το σχεδιασµό της νέας αγωνιστικής περιόδου ώστε να ξεκαθαρίσει σύντοµα το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει µε τις ανανεώσεις αλλά και µε τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση του έµψυχου δυναµικού. ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ «Παγώνουν» µέχρι τέλος του µήνα οι εξελίξεις στο σύλλογο των Μεγάρων, καθώς ο πρόεδρος ηµήτρης Τραγκουµανίδης περιµένει τις εξελίξεις στη Β Εθνική. Οι «κιτρινόµαυροι» έχουν πλέον βάσιµες ελπίδες ότι θα αγωνίζονται στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και ο σχεδιασµός της νέας σεζόν θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο συγκεκριµένο θέµα.

11 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: ΕΤΟΙΜΗ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΤΟΥ ΣΟΕΛ Ίδια γεύση του αγώνα επιλέκτων - πρόκρισης της εθνικής οµάδας αεροβόλων - πυροβόλων όπλων που διοργανώθηκε από τη ΣΚΟΕ το Σαββατοκύριακο 19-20/6/2010 στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. Σύµφωνα µε την προκήρυξη οι επιδόσεις των αθλητών - αθλητριών συνυπολογίζονται στα κριτήρια για τη συγκρότηση της Εθνικής οµάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα µας στις διεθνείς διοργανώσεις. Λίγες, οι λεγόµενες, "καλές ε- πιδόσεις", αλλά υπήρχαν και κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις που έβαλαν "αλατοπίπερο" σε µια διοργάνωση µάλλον άχαρη. Οι περισσότεροι επίλεκτοι σκοπευτές - σκοπεύτριες φάνηκαν "εκτός εποχής" και ανέτοιµοι για ο- ποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση. Κορυφαία επίδοση της δεύτερης ηµέρας το 592/600 του Αγγελου Μάνη (Π.ΜΕΛΑΣ) στο αεροβόλο τουφέκι. Το πλέον εντυπωσιακό είναι το ότι οι τρεις τελευταίες του δεκάδες είναι 300/300 ( ) κάτι που έχει πολλά χρόνια να πετύχει Έλληνας σκοπευτής. Να υπενθυµίσουµε ότι χθες είχε σηµειώσει µόλις 583/600, µια επίδοση που θεωρήθηκε "φυσιολογική" αφού έχει αρκετό καιρό να κάνει προπονήσεις. Ο Αγγελος Ειρηναίος Μάνης (Π.ΜΕΛΑΣ) ήταν ένα τεράστιο εξαιρετικό ταλέντο της σκοποβολής. Σε ηλικία 17 ετών κατέλαβε την 10η θέση στο Ευρωπαικό Πρωτάθληµα εφήβων στο Γκέτεµποργκ (2003) στο αεροβόλο τουφέκι µε 587/600. Επίτευγµα που επανέλαβε το 2006 στη Μόσχα, ενώ την ίδια χρονιά ήταν 19ος στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα εφήβων του Ζάγκρεµπ. Σαν έφηβος µάλιστα έ- κανε πολλές φορές 593/600. Η Μαρία Παπαδάκη (ΠΣΕ) ήταν και σήµερα πρώτη στο α- εροβόλο πιστόλι των γυναικών µε 383/400 και µαζί µε το χθεσινό 381/400 φαίνεται ότι ξαναβρίσκει τη φόρµα της και το δρόµο για τις µεγάλες διακρίσεις. Η Σταυρούλα Μιχελάκου (ΣΟΕΛ) µε 379/400 σήµερα φώναξε και αυτή έ τοιµη για τις διεθνείς διοργανώσεις. Το διήµερο αυτό ο- πωσδήποτε σήµανε την "άνοδο" της 15χρονης ννας Κορακάκη (ΩΡΙΩΝ) σε µια άλλη κατηγορία. Με ένα 374/400 την πρώτη ηµέρα και ένα 372/400 σήµερα ανεβαίνει πλέον στην κατηγορία των κορυφαίων ελληνίδων στο πιστόλι Ο ιονύσης Τσουκαλάς (ΖΕΥΣ) κέρδισε σήµερα στο ε- λεύθερο πιστόλι των ανδρών µε 539/400, αφήνοντας δεύτερο τον Τάσο Κορακάκη (ΩΡΙΩΝ) µε 536/600 και τρίτο τον φετινό πρωταθλητή Χάρη Τσαχάκη (ΖΕΥΣ) µε 532/600. Οι τρεις πρώτοι παραπονέθηκαν ότι είχαν προβλήµατα µε τα πιστόλια τους. Ο Κορακάκης κέρδισε το αεροβόλο πιστόλι µε 575/600 σαφώς βελτιωµένος σε σχέση µε τη χθεσινή µέρα. Πάνω από τα 570 και ο ιονύσης Γεωργακόπουλος (ΕΓΣ) µε 572/600 και τρίτος ο ιονύσης Τσουακλάς (ΖΕΥΣ) µε 570/600 µε τα νούµερα στο αγώνισµα αυτό αρκετά βελτιωµένα σε σχέση µε τη χθεσινή ηµέρα. Στο τουφέκι στις γυναίκες πρώτη η Βολιώτισα έσποινα οδοντζίδου (ΣΣΒ) µε 387/400. Η χθεσινή νικήτρια (391/400) Ελένη Βασιλούδα (ΣΚΟΑΑΠΘ) δεν µετείχε. Ο Πελοπίδας Ηλιάδης (ΠΣΕ) κέρδισε και αυτή τη φορά το 3 Χ 40 µε 1172/1200. εύτερος ο έφηβος Στέργιος Θεοδώρου (ΑΡΧΕΛΑΟΣ) µε 1104/1200. Στο πρηνηδόν πρώτος ο Βαγγέλης Λιόγρης (ΕΚΑΤΗ) έκανε 587/600 (χθες 590/600) και δεύτερος ο Γιάννης Μπουµπόναρης (ΣΟΑ - ΑΣΟΕΕ) µε 584/600, αφού κατάφερε να λύσει τα προβλήµατα µε το όπλο του (αλλά όχι και αυτά µε τις σφαίρες). Βελτιωµένη σε σχέση µε χθες η Βασιλική Παπαχρήστου (ΝΙΚΑΝ ΡΟΣ) που κέρδισε την καραµπίνα 3 Χ 20 των γυναικών µε 570/600. Η ΣΚΟΕ διοργάνωσε λοιπόν έναν διήµερο διπλό αγώνα α- εροβόλων και πυροβόλων όπλων δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους επίλεκτους σκοπευτές - σκοπεύτριες να αγωνιστούν, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να πάρουν (;) το εισιτήριο για την εθνική. ΕΓΚΥΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ - ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΠΡΗΝΗ ΟΝ (Α) ΛΙΟΓΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΚΑΤΗ 587 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΟΕΕ 584 ΗΛΙΑ ΗΣ ΠΕΛΟΠΙ ΑΣ ΠΣΕ 584 ΣΑΜΑΛΕΚΗΣ ΣΑΚΗΣ ΕΚΑΤΗ 583 ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΣΕ582 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΟΕΕ 578 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΣΕ 575 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΣΟΕΕ 571 ΤΖΑΡΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 562 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙ (Α) ΓΚΜΑΧ ΜΑΡΕΚ ΓΣΚ 517 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΩΡΙΩΝ 536 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΖΕΥΣ 539 ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΖΕΥΣ 532 ΜΑΝ ΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΜ 516 ΚΑΠΟΛΑΣ ΧΑΡΗΣ ΠΣΕ 489 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΣΕ 216 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ (Α) ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΩΡΙΩΝ 575 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΕΓΣ 572 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΖΕΥΣ 570 ΚΑΠΟΛΑΣ ΧΑΡΗΣ ΠΣΕ 563 ΓΚΜΑΧ ΜΑΡΕΚ ΓΣΚ 559 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥ ΗΣ ΙΣΙ ΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 554 ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ 549 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΣΒ 540 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ (Α) ΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π.ΜΕΛΑΣ 592 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΟΕΛ 576 ΚΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΣΒ 575 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ (Γ) Ο ΟΝΤΖΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΣΒ 387 ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 386 ΜΠΑΝΤΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΣΒ 384 ΜΠΑΜΠΑΙΑΝΤΣ ΑΕΛΙΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 384 ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ ΓΣΚ 382 ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΟΠΑ 375 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ (Γ) ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΣΕ 383 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥ ΡΟΥΛΑ ΣΟΕΛ 379 ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝ 372 ΣΕΧΗ ΦΡΟΣΩ ΓΣΚ 363 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΗ ΣΟΕΛ 360 ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΟΕΛ 352 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 3 Χ 40 (Α) ΗΛΙΑ ΗΣ ΠΕΛΟΠΙ ΑΣ ΠΣΕ 1127 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 104 ΤΖΑΡΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΣΒ 1075 ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 1074 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΟΕΕ 1059 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΣΟΕΕ 604 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 3 Χ 20 (Γ) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΑΝ Ρ 570 ΜΠΕΝΕΚΗ ΛΙΑ ΕΓΣ 550

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς υνάµεις αναπτύσσει η Τουρκία στα σύνορα µε το Ιράκ Τούρκοι κοµάντο µε την υποστήριξη ελικοπτέρων αναπτύχθηκαν τη ευτέρα κατά µήκος των ιρακινών συνόρων, ύστερα από επίθεση Κούρδων ανταρτών που στοίχισε τη ζωή σε έντεκα Τούρκους στρατιώτες. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Αµπντουλάχ Γκιούλ. Η BP «απέκρυψε το µέγεθος της διαρροής» και αγνόησε προειδοποίηση για σοβαρό πρόβληµα Ευθείες κατηγορίες ότι η BP εξαπάτησε το Κογκρέσο αποκρύπτοντας το πραγµατικό µέγεθος της διαρροής που ίσως φτάσει και τα βαρέλια την ηµέρα εξαπέλυσε γερουσιαστής, την ώρα που νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η εταιρεία αγνόησε προειδοποιήσεις µηχανικών ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στην εξέδρα άντλησης που προκάλεσε την καταστροφή. Η Ρωσία έκοψε την παροχή φυσικού αερίου στη Λευκορωσία Ο πρόεδρος της Ρωσίας Ντµίτρι Μεντβέντεφ ζήτησε από τη κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom να διακόψει τη ροή του φυσικού αερίου προς τη Λευκορωσία επειδή δεν έχει ε- ξοφληθεί το χρέος της προς τον ενεργειακό κολοσσό, το οποίο ανέρχεται σε 200 εκατοµ- µύρια δολάρια. Eντός δύο εβδοµάδων δεσµεύεται να πληρώσει το χρέος το Μινσκ, «δεν θα περιµένουµε τόσο» απαντά η Gazprom. Εξάρθρωση τροµοκρατι- κού δικτύου στο Μαρόκο Oι δυνάµεις ασφαλείας του Μαρόκου εξάρθρωσαν ένα δίκτυο, το οποίο, σύµφωνα µε τις Αρχές, σχεδίαζε «τροµοκρατικές ενέργειες» στο εσωτερικό της χώρας. Συνολικά συνελήφθησαν έντεκα άτοµα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, οι συλληφθέντες είναι φανατικοί ισλαµιστές. Επικεφαλής είναι ένας Παλαιστίνιος. Περισσότεροι από ισλαµιστές συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν στο Μαρόκο ύστερα από τις επιθέσεις της 16ης Μα ου 2003 στην Καζαµπλάνκα. Πέντε επιθέσεις αυτοκτονίας, η αιµατηρότερη από τις οποίες σηµειώθηκε στο εσωτερικό ενός εστιατορίου, προκάλεσαν τον θάνατο σε 45 ανθρώπους, µεταξύ των οποίων και οι 12 κα- µικάζι, και τον τραυµατισµό δεκάδων άλλων. Τέλος στις εξαγωγές «µατωµένων διαµαντιών» ζητούν ανθρωπιστικές οργανώσεις Η ανθρωπιστική οργάνωση Human Rights Watch κάλεσε να τερµατιστεί η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής διαµαντιών από τη Ζιµπάµπουε εξαιτίας της βίας που ασκείται κατά των εργατών σε ένα από τα αδαµαντωρυχεία της χώρας. Η έκκληση της οργάνωσης δηµοσιεύεται µε την αφορµή της συνάντησης στο Τελ Αβίβ των εταίρων της διεθνούς ρυθµιστικών οργάνωσης του εµπορίου διαµαντιών, της ιαδικασίας του Κίµπερλε. Ο οργανισµός αυτός εκδίδει πιστοποιητικά, προκειµένου να αποφευχθεί η εµπορία «µατωµένων διαµαντιών», δηλαδή αυτών που προέρχονται από χώρες που αποσκοπούν στην αγορά όπλων, ή που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Σύµφωνα µε την ΜΚΟ, η συµµετοχή της Ζιµπάµπουε στη ρυθµιστική αρχή θα πρέπει να αρθεί διότι η χώρα αυτή δεν τηρεί τη δέσµευσή της να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας στο ορυχείο του Μαράνγκε από το ο- ποίο η εξαγωγή πολύτιµων λίθων είχε απαγορευθεί τον Νοέµβριο, όµως η άδεια ενδέχεται να επαναχορηγηθεί στη σύνοδο του Τελ Αβίβ. Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε µία τέτοια προοπτική, τονίζοντας πως θα πρέπει να ληφθούν κυρώσεις για όλα τα ορυχεία στη Ζιµπάµπουε, όσο δεν βελτιώνονται οι συνθήκες εξόρυξης στο Μαράνγκε. «Η HRW έχει νεότερες πληροφορίες πως οι στρατιώτες στο Μαράνγκε επιβάλλουν καταναγκαστική εργασία, βασανίζουν, χτυπούν και βιαιοπραγούν πάνω στους εργάτες», α- ναφέρει στο κείµενό της η οργάνωση, η ο- ποία βασίζεται στη µαρτυρία 30 ατόµων, περιλαµβανοµένων και λειτουργών άλλων ΜΚΟ. Σύµφωνα µε ένα από τα µέλη της οργάνωσης, παιδιά ηλικίας 11 ετών εξαναγκάζονται να παραδίδουν τους πολύτιµους λίθους στους στρατιώτες - φρουρούς τους, οι οποίοι στη συνέχεια τους πωλούν στη µαύρη αγορά. «Η διαφθορά φθάνει στα υψηλότερα επίπεδα», τονίζει η ίδια πηγή. Η Ζιµπάµπουε απορρίπτει τις κατηγορίες. Το Μαράνγκε λειτπουργεί από το 2006 ενώ δύο χρόνια αργότερα τον έλεγχό του ανέλαβε ο στρατός της χώρας. Αντιθέτως, σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή Βιοµηχανία ιαµαντιών, που διοργανώνει τη συνέλευση στο Τελ Αβίβ, σηµειώνει πως σύµφωνα µε τον υπεύθυνο της υπόθεσης για λογαριασµό της ιαδικασίας του Κίµπερλε η κυβέρνηση του Ρόµπερτ Μουγκάµπε τηρεί πλέον όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Νεκροί ανθρακωρύχοι από έκρηξη στη Κίνα Τουλάχιστον 46 εργάτες έχασαν τη ζωή τους στη κεντρική Κίνα µετά από έκρηξη σε ένα από τα µεγαλύτερα ανθρακωρυχεία της χώρας. Η έκρηξη συνέβη στη πόλη Πινγκντινγκσάν στην επαρχία Χενάν. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι παγιδεύτηκαν περισσότεροι από 70 εργάτες αλλά τελικά 26 κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, σύµφωνα µε το πρακτορείο «Νέα Κίνα». Τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται. Το ο- ρυχείο, όπως αναφέρει το BBC, λειτουργούσε παράνοµα, γιατί η άδεια λειτουργίας είχε λήξει από τις αρχές Ιουνίου. Τα εργατικά ατυχήµατα στα ορυχεία στην Κίνα είναι εξαιρετικά συχνά παρά την βελτίωση των µέτρων ασφαλείας. Μόνο µέσα στο 2009 έχασαν τη ζωή τους ανθρακωρύχοι έναντι το 2008, όπως καταγράφουν οι επίσηµες στατιστικές. Στενή παραµένει η σχέση των Ιαπώνων µε τις εφηµερίδες παρά την εξάπλωση του Ίντερνετ Παρά την ευρεία διάδοση του Ίντερνετ και της ευρυζωνικότητας στη χώρα, εκατοµ- µύρια Ιάπωνες εξακολουθούν καθηµερινά να επιλέγουν τις εφηµερίδες αντί των online ειδησεογραφικών σελίδων, αντίθετα από ό- τι συµβαίνει σε σχεδόν όλες τις δυτικές χώρες. Ρεπορτάζ των New York Times επισηµαίνει ότι αρκετές φιλόδοξες προσπάθειες για ειδησεογραφικές σελίδες κάποιες από αυτές πάνω στο µοντέλο της δηµοσιογραφίας των πολιτών απέτυχαν καθώς η απήχηση και τα έσοδά τους παρέµειναν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Κατά κανόνα κάλυπταν θέµατα που σπάνια ή ποτέ δεν αναφέρει ο γραπτός Τύπος και επέκριναν το εκδοτικό και πολιτικό κατεστηµένο. Χαρακτηριστικά ενώ στη γειτονική Νότιο Κορέα η ιστοσελίδα OhMyNews.com, η ο- ποία έχει από πάνω από δηµοσιογράφους-αναγνώστες της είναι µία από τις πιο επιτυχηµένες µε σηµαντική επιρροή στη πολιτική σκηνή, η ιαπωνική έκδοση έχει λιγότερες από δηµοσιογράφους-αναγνώστες σε µία χώρα µε τριπλάσιο πληθυσµό. ΓΑΜΟΣ Ο Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου και της Μαρίκας το γένος Παροτσίδου που κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Papadopulo Maia του Τζε- µάλ Αµπασίτζε και της Μανάνα Αµπασίτζε το γένος Σα νίτζε που κατοικεί στον Ασπρόπυργο πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ι.Ν. Αγίων Κων/νου & Ελένης στον Ασπρόπυργο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ι ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΙΙΡΕΣΙΑ TAX. /ΝΣΗ :Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18 TAX. ΚΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡ.:ΤΣΙΓΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Ασπρόπυργος, Αρ. Πρωτ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούνται οι δηµότες να λάβουν γνώαη της 349/08 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου σχετικά µε πρόταση τροποποίησης των ΟΤ 74 και 75 εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Νεόκτιστων Ασπροπύργου ό- πως αυτή απεικονίζεται στα διαγράµµατα που βρίσκονται αναρτηµένα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους δέκα πέντε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΑΜΟΣ Ο Χατζής ηµήτριος του Περικλή και της Αικατερίνης, το γένος Ντάρα, κάτοικος Ασπροπύργου, και η Ηλία Σοφία του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ / ΝΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τηλ Fax, Ζεφύρι, 15/6/2010 Αριθµ. Πρωτ.:2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ήµαρχος Ζεφυρίου Ανακοινώνει ότι: Σύµφωνα µε την 79/10 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου προτείνεται η τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου µε την κατάργηση του Ο.Τ. 43Α και η ενοποίηση του µαζί µε τον υφιστάµενο ΠΕΖΟ ΡΟΜΟ στο Ο.Τ 43 και τον χαρακτηρισµό όλου του χώρου ως «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ». Μετά τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να περάσουν εντός 15 ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσης από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου για να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ Ο Τριβέλλας Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ευαγγελίας το γένος Μα στρέλλη που κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Φουλίδη Νάντια του Γιάννη και της Πωλίνας το γένος Τοµακτσίδου που κατοικεί στο Μενίδι, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στους Θρακο- µακεδόνες.

13 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Μετρούν τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση και τις πληµµύρες στη Β. Ελλάδα Άρχισε εχθές η καταγραφή των ζηµιών σε γεωργικές καλλιέργειες από τη χαλαζόπτωση και τις πληµµύρες, που έπληξαν περιοχές της Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στο νοµό Καβάλας, όπου σηµειώθηκαν οι µεγαλύτερες καταστροφές από το χαλάζι, κλιµάκια γεωπόνων του τοπικού ΕΛΓΑ καταγράφουν τις καταστροφές, σε καλλιέργειες αµπελιών, κηπευτικών και οπωροφόρων δένδρων, ενώ ανάλογες αυτοψίες γίνονται και σε περιοχές των νοµών Καστοριάς, Πέλλας, Κιλκίς και Χαλκιδικής. Στην περιοχή του νοµού Καβάλας, η σφοδρή χαλαζόπτωση, σε µέγεθος καρυδιού, έπληξε κυρίως τους ήµους Ορφανού και Ελευθερών και σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική σε αµπέλια µε επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών, που προορίζονταν κυρίως για εξαγωγές. Καταστροφές σε καλλιέργειες σιτηρών, οπωροφόρων δένδρων και κηπευτικών προκλήθηκαν, επίσης, στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, στα Νέα Πλάγια, στη Βάβδο και στη Σωζόπολη Χαλκιδικής, ενώ σε περιοχές του νοµού Κιλκίς, από το χαλάζι σηµειώθηκαν ζηµίες σε στέγες σπιτιών, ηλιακούς συλλέκτες και οχήµατα. Οι καλλιεργητές στην ορεινή Χαλκιδική εκτιµούν ότι οι ζηµίες σε καλλιέργειες ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς ξεπερνούν το 70% της παραγωγής, ενώ σε απόγνωση βρίσκονται γεωργοί στα δηµοτικά διαµερίσµατα Πορταριάς και Σηµάντρων Χαλκιδικής, όπου η ζηµία στα βερίκοκα είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Παράδειγµα προς µίµηση Πάρε µέρος στην αλυσίδα, γίνε και εσύ εθελοντής δότης Η µαζικότερη κατάκτηση της κορυφής του Ολύµπου (2.918 µέτρα) έγινε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από 86 άτοµα, ανάµεσα τους ορειβάτες, γιατροί, εθελοντές δότες και παιδιά που είχαν υποβληθεί σε µεταµόσχευση. Τα παιδιά ύψωσαν συµβολικά ένα πανό µε το µήνυµα: «Πάρε µέρος στην αλυσίδα, γίνε και εσύ εθελοντής δότης. ώρισε αίµα-µυελό οστών, οµφάλιο αίµα σε δηµόσια τράπεζα». Στην αποστολή που πραγµατοποίησαν ο Αθηνα κός Ορειβατικός Σύλλογος σε συνεργασία µε την Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία πήραν µέρος συνολικά 147 άτοµα εκ των οποίων ήταν και τα µέλη της Εθνικής Οµάδας Ορειβασίας που την άνοιξη του 2004 κατέκτησε το Έβερεστ (βόρεια πλευρά Θιβέτ). Επίσης συµµετείχαν µέλη της Αιµατολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, µέλη του Συλλόγου Μεταµοσχευµένων «Κιβωτός» και µέλη του Συλλόγου Συµβολαιογράφων Αθηνών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Αθηνα κού Ορειβατικού Συλλόγου, Κώστας Τσιβελέκας, ένας εκ των δύο αρχηγών της αποστολής, «σκοπός της εξόρµησης ήταν η προώθηση της ιδέας του εθελοντισµού, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Η δωρεά αίµατος, µυελού των ο- στών και οµφαλίου αίµατος για δηµόσια χρήση, είναι πράξεις που να αποβαίνουν σωτήριες για παιδιά ασθενείς µε βαριά νοσήµατα που χρειάζονται να υποβληθούν σε µεταµόσχευση µυελού». Έως το εκέµβριο του 2013 η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης στο ηµόσιο Έως και την 31η εκεµβρίου 2013 θα πραγµατοποιηθεί η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο ηµόσιο, µε βάση το υπό κατάρτιση νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό στον δηµόσιο τοµέα. Σύµφωνα µε ενηµερωτικό σηµείωµα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονοµικών, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται (για άνδρες και γυναίκες) στα 65 έτη για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από τον Ιανουάριο 1998 και µετά ή έχουν διορισθεί από τον Ιανουάριο 1983 και µετά. Παράλληλα καθιερώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για τους ασφαλισµένους του ηµοσίου η βασική και αναλογική σύνταξη, µε τους ίδιους όρους και προ ποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισµένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόµου σύµφωνα µε το ενηµερωτικό σηµείωµα, έχουν ως εξής: * Βασική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, προκειµένου να στηρίξει αποτελεσµατικά το θεµέλιο λίθο του κοινωνικού µας κράτους. Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, επεκτείνονται και στο ηµόσιο τα οριζόµενα στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από και για τους ασφαλισµένους του ηµοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται µε τους ίδιους όρους και προ ποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισµένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. * Βελτιώνεται και για τους ασφαλισµένους του ηµοσίου, ο υπολογισµός της σύνταξης τους µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. * Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), θα υπάγονται από και οι ασφαλισµένοι του ηµοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα στις νοµαρχίες και το ηµόσιο, µε εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), καθώς και την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνοµίας. * Επιµηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαµου βίου, προκειµένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου. * Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαµβάνουν σύνταξη από το ηµόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισµοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαµβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον ηµόσιο Τοµέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισµό της σύνταξης. * Καταργείται το δικαίωµα συνταξιοδότησης των άγαµων ενήλικων θυγατέρων µε εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωµα συνταξιοδότησης των διαζευγµένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισµό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξηµένων εισοδηµάτων. * Από θεσπίζεται και στο ηµόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ, µε κλι- µακούµενο συντελεστή από 3% έως 9% ανάλογα µε το ποσό της σύνταξης. Η έναρξη της µεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, πρέπει να οριστεί το αργότερο η 1η Ιανουαρίου 2011, ενώ η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 31η εκεµβρίου 2013 και το όριο αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 65ο έτος ηλικίας. Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Το τσάι και ο καφές προστατεύουν την καρδιά, σύµφωνα µε νέα έρευνα Η κατανάλωση αρκετών φλιτζανιών τσαγιού ή καφέ καθηµερινά φαίνεται να προστατεύει από τις καρδιοπάθειες, σύµφωνα µε µια ολλανδική ε- πιστηµονική έρευνα, που διήρκεσε 13 χρόνια και µελέτησε άτοµα. Η έρευνα, υπό την καθηγήτρια Υβόν βαν ντερ Σάου, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό του αµερικανικού Καρδιολογικού Συλλόγου, σύµφωνα µε το BBC, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όσοι πίνουν πάνω από έξι φλιτζάνια τσαγιού τη µέρα, µειώνουν κατά το ένα τρίτο τον κίνδυνο πάθησης της καρδιάς τους, ενώ όσοι πίνουν δύο έως τέσσερα φλιτζάνια καφέ, έχουν επίσης µειωµένο κίνδυνο κατά 20%. Αν και η ωφέλεια σταµατά όταν η κατανάλωση ξεπεράσει τα τέσσερα φλιτζάνια καφέ τη µέρα, παρόλα αυτά ακόµα κι αυτοί που πίνουν περισσότερο, δεν είναι πιθανότερο να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία, π.χ. από καρκίνο ή εγκεφαλικό, σε σχέση µε όσους δεν πίνουν καθόλου καφέ. Ο καφές, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, περιέχει ουσίες που θ- εωρητικά τόσο αυξάνουν όσο και µειώνουν τον κίνδυνο για την καρδιά, καθώς από τη µια µπορεί να αυξήσει το επίπεδο χοληστερίνης και, από την άλλη, να καταπολεµήσει τη φλεγ- µονή που σχετίζεται µε τη βλάβη της καρδιάς. Όµως, όπως επεσή- µαναν, για την προστασία της καρδιάς παίζουν ρόλο πολλοί ακόµα παράγοντες. Για παράδειγ- µα, ένα τσιγάρο που συνοδεύει τον καφέ, µπορεί να ακυρώσει τελείως το ό- ποιο όφελος για την καρδιά, ενώ η κατανάλωση απανωτών φλιτζανιών τσαγιού µπροστά από την τηλεόραση, χωρίς καθόλου σωµατική άσκηση, επίσης αχρηστεύει κάθε όφελος που µπορεί να φέρει το τσάι.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τιµή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ισόγειο δυοµισάρι µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα τριάρι καινούριο, α- νεξάρτητο, µε αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και α- ποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο ε- πικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δω- µατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ενέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí Åëåõóßíá óôç èýóç Ìðëüêï åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. ìå õðüóôåöï, öùò, íåñü, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Êïñßíèïõ 257. Ôçë :00-17:00 (22.2) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 496 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή συζητήσιµη. (3.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ äéáìýñéóìá óôç Ìáãïýëá (ÈÝóç ÐÜôçìá) 90 ô.ì. 2 èýóåéò ãêáñüæ êáé 2 áðïèþêåò. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë (29.3) Ðùëåßôáé ìïíïêáôïéêßá ôñéþí äéáìåñéóìüôùí óå ïéêüðåäï 265 ô. ì., óôçí ðåñéï Þ íù Öïýóá Áóðñïðýñãïõ, ðëçóßïí ôçò Ëåïöþñïõ ÍÁÔÏ. Ôï ïßêçìá äéáèýôåé öùò êáé íåñü. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò; Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) Ðùëåßôáé Áãñüêôçìá 4.5 óôñåììüôùí áðï áñáêôçñéóìýíï áðï ôï Äáóáñ åßï, åíôüò âéïìç áíéêþò æþíçò, óôïííïìü Âïéùôßáò (10 ëì áðï ôï ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò , êéí: (18.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ «Από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΕΚΜΕ TMUCB METKA ζητούνται εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (9.6) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë (15.3) Æçôåßôáé κοπέλα για καφενείο στο κέντρο του Ασπροπύργου. Τηλ (2.6) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇÇ ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÈÑÉÁÓÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κέντρο Εργασίας Ατόµων µε Αναπηρία Άνω Λιοσίων ζητούνται νέοι και νέες, άνω των 17 ετών για τη διάθεση του Ανθολογίου µε τις Αληθινές ιδακτικές Ιστορίες, καθώς και των διαφόρων αποτελεσµάτων εργασιοθεραπείας των µελών του Κ.Ε.Α. Πληροφορίες στα τηλ: , και ώρες 09:00 16:00. (ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη, µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARKING. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4) ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6) ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Δευτέρα, 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Ο αγώνας μας για την περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαμία 16-7-2014 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αυλαία Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της πρώτης αιρετής περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου νέου ηµοτικού Συµβουλίου. Στην Ιερισσό,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 2 ο Γυµνάσιο Αγ. Βαρβάρας - Αθήνα Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (273 µαθητές) συµµετείχαν στη δηµιουργία µιας µεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας! 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 )

ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 180/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 9463 ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 ) Απόσπασµα από το πρακτικό της 16 ης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος.

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος. Ανοίγει αύριο η αυλαία του 4ου ομίλου της Football League 2 στην οποία συμμετέχουν η ΑΕΜ και ο Άρης Αιτωλικού. Το cityvoice.gr βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Μεσολογγίου η οποία προετοιμάζεται ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου.

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου. Φίλες και φίλοι, Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ απόψε στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!!

Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!! Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ελτίο Νο 4, Σεπτέμβριος 2015 Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!! Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους και όλες μία δημιουργική και καλή Σχολική Χρονιά 2015-2016! Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2013 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2016-2017 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 1/9/2015 2 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20/07/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20854/15-07-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ. 209 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Ενημέρωση αποφάσεων της 13 ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και μέρους αποφάσεων της 9 ης συνεδρίας του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : Η από 19/10/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού. Οργάνωσης, Πληροφορικής και ιαφάνειας

Συν. : Η από 19/10/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού. Οργάνωσης, Πληροφορικής και ιαφάνειας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ιάκου Τ.Κ. 145 65 Αρµόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο: 2132030613 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 14-03-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής Στη Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστηµα και η αντιπαράθεση που εξελίσσεται µε την κυβέρνηση, για την «εφαρµογή» της 70/99 οδηγίας, δεν είναι παρά η κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ Οδός: Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα Τηλ: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαξ: 26210 34004 Πρακτικό 22 ης συνεδρίασης του ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ Νο 68. Νενικήκαμεν!

ΣΥΙΛΤΕ Νο 68. Νενικήκαμεν! ΣΥΙΛΤΕ Νο 68. Νενικήκαμεν! Η παράνομη και παράλογη τροπολογία της κυβέρνησης για την ένταξη των ταμείων υγείας στον ΕΟΠΥΥ καταψηφίστηκε μετά από τον ξεσηκωμό σύσσωμου του τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου Οι σημερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... Ταχ. /νση : Στοά Λόντου 24100 Καλαµάτα Τηλ. : 27210 60763-4

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Κύριε πρόεδρε σας είναι γνωστό ότι η ιδρυση της σχολής βιοιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα αναβάλλεται για το μέλλον. Κατά πόσο πιστεύεται ότι αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Τ.Θ. 3804-10210 ΑΘΗΝΑ www.musika.gr Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 22/09/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 2705 Προς τους Δημάρχους της Χώρας Θέμα: «Πρόταση του ΥΠΕΣΔΑ προωθεί την κατάργηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από τους Δημάρχους και την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Βόλο εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, κατά την τελετή εγκαθίδρυσης του νέου Δημάρχου. και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα, 2

Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, κατά την τελετή εγκαθίδρυσης του νέου Δημάρχου. και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα, 2 Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, κατά την τελετή εγκαθίδρυσης του νέου Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017 στις 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο Πανιερώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως αυτοδιοικητικοί και όχι κομίζοντας κανείς καμία άλλη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε αναλυτικά την δήλωση στο Extra3: Βερελής για την λίστα του ΣΔΟΕ: "Η υπόθεση έχει κλείσει"(video)

Δείτε αναλυτικά την δήλωση στο Extra3: Βερελής για την λίστα του ΣΔΟΕ: Η υπόθεση έχει κλείσει(video) Σωρεία δημοσιευμάτων τις τελευταίες ώρες σχετικά με την λίστα που δημοσίευσε το zougla.gr με τα πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, υπουργούς) που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ εδώ και δύο χρόνια. Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 276/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 276/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 33134/22.07.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 276/2016 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23 ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23 ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23 ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2012 "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχόµαστε σε όλους υγεία, δύναµη και επιτυχία στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα