ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημό σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.)... 1 Καθορισμός ανώτατου συνολικού ποσού εγγυήσε ων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους Μετάταξη υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε ανώτερη κατηγορία στο Πανε πιστήμιο Αθηνών Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας, της Aνώτατης Σχο λής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογι κής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων στιγμι αίας παρασκευής τροφίμων Μετάταξη υπαλλήλου σε νέα συνιστώμενη προσω ποπαγή θέση ΠΕ Διοικητικού Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου του Δήμου Οινουσσών με την επωνυμία «Γεώργιος Χ. Λεμός» Τροποποίηση του Οργανισμού ΕσωτερικήςΥπηρεσί ας (OEY) Δήμου Ιωνίας Τροποποίηση συμπλήρωση του Οργανισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ακράτας. 10 Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, του Δήμου Κοζάνης Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ 10 Γυμναστών του Δήμου Κοζάνης Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/6275/Π07/4/00193/Ε/ Ν. 3299/2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυ σης της επιχείρησης ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, ορι στικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρ ξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης Έγκριση παράτασης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρη σης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγί ας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)» στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» και σύσταση προσωρι νών προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ Μετάταξη υπαλλήλου Iδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΔΑΧ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών, σε προσωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας Μετάταξη υπαλλήλου ΙIδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΔΑΧ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών, σε προσωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 5409/09/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 259/τ.Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Μετάταξη υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημόσι ας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.). Με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.20/1/3710/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημό σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν. 3528/07 (26 Α ) «Κύρωση Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και

2 5142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» μετατάσσεται η Ευαγγελία Κασάπη του Αθανασίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικού της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., σε συνιστώμενη με την απόφαση αυτή προσωποπαγή θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού της Υπηρεσίας μας με το βαθμό που κατέχει με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της υπαλλήλου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτ., Αποκ. και Ηλεκτρον. Δια κυβέρνησης: 1429/ ). Η Γενική Γραμματέας ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ Αριθμ. οικ 2/18121/0025 (2) Καθορισμός ανώτατου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχε θούν εντός του οικονομικού έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/ Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο νίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 2. Την με αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο μικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 2322/95 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε από τις δια τάξεις του άρθρου 1 παρ. 36 του Ν. 3065/02 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251/Α/ ) και αντικα ταστάθηκε από τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του Ν. 3550/2007 «Κύρωση κ.υ.α υπαγωγής Επενδυτικών Σχε δίων στο άρθρο 9 ν. 3299/2004» (ΦΕΚ Α 72/ ). 4. Τις πιστώσεις που αναγράφονται στον Τακτικό Προ ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, οι οποίες ανέρχο νται στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε: Ορίζουμε το ύψος των εγγυήσεων, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ ημεδα πών ή αλλοδαπών Τραπεζών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ή Οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών Τεχνικών Οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και εταιρειών γε νικά, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρο μικού Ταμιευτηρίου και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, καθώς και ξένων Κυβερνήσεων, για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων, που χορηγούν στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2322/1995, εντός του οικονομικού έτους 2010, στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00). Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (3) Μετάταξη υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου (ΙΔΑΧ) σε ανώτερη κατηγορία στο Πανεπιστή μιο Αθηνών. Με την 9178/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 και 77 του ν. 3528/07 και παρ. 5 άρθρο 12 του ν. 3230/2004, μετα τάσσεται ο Γεώργιος Χαλδούπης του Μιλτιάδη από την προσωρινή θέση Επιμελητή ΥΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε προ σωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Οδηγού ΔΕ κατηγορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ίδια σχέ ση εργασίας, επειδή πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, με δέσμευση κενής θέσης του ΔΕ κλάδου Τεχνικού. Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης του τμήματος Λογι στικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας. Με την αρ. 1421/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της περίπτ. α της παραγρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α ), όπως αντικαταστάθη κε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3404/ (ΦΕΚ 260/τ.Α ) και ισχύει, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Ανα πληρωτή Καθηγητή του Δημητρίου Παπαβασιλείου του Κωνσταντίνου, μέλους Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του TEI Λάρισας, σε προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή TEI, από 10/2/2010, διότι συμπλήρωσε το 65 έτος της ηλικίας του. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκ/των 4012/5 3 10). Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5143 (5) Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Εκ παιδευτικών Μηχανολογίας, της Aνώτατης Σχο λής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Με την αριθμ. 18/ πράξη του Προέδρου της Δ.Ε της Aνώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ παίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ.α /2001), διαπιστώνεται η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλιού Ανδρόνικου του Ευ στρατίου, του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκ/των 3739/3 3 10). Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αριθμ. 5870/573 (6) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ γασίας των Εργαζομένων στις επιχειρήσεις παρα σκευής τυποποιημένων πρόχειρων στιγμιαίας πα ρασκευής τροφίμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο μοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις αριθ και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/ ). 3. Το υπ αριθμ. 187/2009 Π.Δ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90). 5. Την από 4/11/2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατοτε χνιτών και υπαλλήλων γάλακτος, τροφίμων και ποτών. 6. Το από 26/02/2010 υπηρεσιακό σημείωμα. 7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 01/03/ Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 24/07/2009 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων για όλους τους εργοδό τες και εργαζόμενους του κλάδου που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 4/11/ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Μετάταξη υπαλλήλου σε νέα συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ Διοικητικού. Με την 15530/553/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δ. Πειραιά όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό του της Συνεδρίασης στις 15/1/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος ΝΤΑΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, από την κατηγορία ΔΕ Σχολικών Φυλάκων σε νέα συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ Διοικητικού, με ταυτόχρονη δέ σμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη ύψους που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους (Αριθμ. βεβ. οικ. υπηρεσίας αρ. πρ. 104/ ). (Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν. Πειραιά 07/ ΔΤΑ/1360/2010). Ο Διευθυντής ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ Αριθμ. 6172/09 (8) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που του Δήμου Οινουσσών με την επωνυμία «Γεώρ γιος Χ. Λεμός». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 καθώς και αυτές του άρθρου 7 του Ν. 2503/ ) Την αριθ /3588/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, (ΦΕΚ 2404 Β / ), με την οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Οινουσσών με την επωνυμία «Γε ώργιος Χ. Λεμός». 3) Την αριθ. 86/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Δ. Οινουσσών. 4) Την αριθ. 1483/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί μεταβίβασης δικαιώμα τος υπογραφής (ΦΕΚ 1010/τ.Β / ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ /3588/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, (ΦΕΚ Β/2404/ ), για τη σύσταση Νομι κού Προσώπου στο Δήμο Οινουσσών με την επωνυμία «Γεώργιος Χ. Λεμός», ως προς τους σκοπούς του, προ σθέτοντας την δημιουργία τμημάτων θεάτρου, χορω δίας και χορευτικού. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί επί πλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών. Χίος, 15 Mαρτίου 2010 Η Διευθύντρια Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ (7)

4 5144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (9) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (OEY) Δήμου Ιωνίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97, του Ν. 3463/06 και του άρθρου 10 του Ν. 3584/07. 2) Την αριθμ. 3627/ απόφασή μας (ΦΕΚ 1364/ ), με την οποία συστάθηκε ο Οργανισμός Εσω τερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιωνίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Την αριθμ. 413/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ιωνίας. 4) Την αριθ. 7/2010 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου των OTA. 5) Την αριθ. 1483/ απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής (ΦΕΚ 1010/τ.Β / ), απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 413/2009 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Μηνά, με την οποία ψηφίζεται η μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχει ως εξής: Α) Στο άρθρο 3 στη διάρθρωση των θέσεων του προ σωπικού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, όσο αφορά το μόνιμο προσωπικό στην κατηγορία TE Κλάδος ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών, η θέση καταργείται και γίνεται TE Γεωπόνων θέση 1. Β) Στο άρθρο 3 στη διάρθρωση των θέσεων του προ σωπικού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, όσο αφορά το μόνιμο προσωπικό στην κατηγορία ΔΕ Κλά δος ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, η θέση καταργείται και γίνεται ΔΕ Γεωπόνων θέση 1. Από την ψήφιση του παρόντος Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η ισχύς του παρόντος Ο.Ε.Υ. αρχίζει από την δημοσί ευσή του στην Εφημερίδα της Χίος, 16 Μαρτίου 2010 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ Αριθμ /3191 (10) Τροποποίηση συμπλήρωση του του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ακράτας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 και των Π.Δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την αριθμ. 18/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Ακράτας «περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου» που εγκρίθηκε με την αριθμ. 5617/ από φασή μας (ΦΕΚ 963/τ.Β / ), καθώς και τις αριθμ / , (ΦΕΚ 1683/τ.Β / ) 9148/ (ΦΕΚ 837/τ.Β / ), 9451/ (ΦΕΚ 1145/τ.Β / ), 40200/9710/ (ΦΕΚ 1391/τ.Β / ) και 13494/3929/ (ΦΕΚ 944/τ.Β / ) απο φάσεις μας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ακράτας. 4. Την αριθμ. 340/2009 νεώτερη απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου Δήμου Ακράτας Ν. Αχαΐας «περί τροπο ποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. του Δήμου» και την αριθμ. 5 θέμα 3ο/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ακράτας. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 6. Την αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ. Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθμ. 340/2009 νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακράτας περί τρο ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 3584/07 και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται μόνι μος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 και ελλείψει αυτού ΤΕ22 και ελλείψει αυτών των κλάδων ΔΕ15 και ΔΕ1. Για το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων που κρί νονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του παρόντος οργανισμού εσωτε ρικής υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις των παρ. α, β και γ του άρθρου 99 του Ν. 3584/2007. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. 5617/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ (ΦΕΚ 963/τ.Β / ), καθώς και οι αριθμ / , (ΦΕΚ 1683/τ.Β / ) 9148/ (ΦΕΚ 837/τ.Β / ), 9451/ (ΦΕΚ 1145/τ.Β / ), 40200/9710/ (ΦΕΚ 1391/τ.Β / ) και 13494/3929/ (ΦΕΚ 944/ τ.β / ) όμοιες. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογι σμού του Δήμου. Πάτρα, 22 Μαρτίου 2010 Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (11) Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση του κλά δου TE Διοικητικού Λογιστικού, του Δήμου Κοζάνης. Με την αριθ. 15/1152/ απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις δια

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5145 τάξεις των άρθρων, 183, 76 και 79 του Ν. 3584/2007, και την αριθ. 81/2009 γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμ βουλίου υπαλλήλων OTA Ν. Κοζάνης, μετατάσσεται η Καλτιριμτζή Μαλαματή του Ιωάννη, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Κοζάνης, από τον κλάδο ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, σε προσωποπαγή θέση του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με δέσμευση κενής θέσης κλάδου ΥΕ16 Εργατών, με βαθμό Γ. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης: 3803/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας: 6784/783/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ (12) Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ 10 Γυμναστών του Δήμου Κοζάνης. Με την αριθ. 614/4678/2010/ απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων, 183, 76 και 79 του Ν. 3584/2007, και την αριθ. 50/2009 γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων OTA Ν. Κοζάνης, μετατάσσεται ο Κατσάνος Ζήσης του Νικολάου, υπάλ ληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Κοζάνης, από τον κλάδο ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ 10 Γυμναστών, με δέσμευση κενής θέσης κλάδου ΥΕ16 Εργατών, με βαθμό Γ. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης: 6280/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας: 13838/1614/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ (13) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/6275/Π07/4/00193/Ε/ Ν. 3299/2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε. στις διατά ξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης. Με την με αριθμ. ΙΕ/10767/Π07/4/00193/Ε/Ν. 3299/2004 από , απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Ηπείρου τροποποιείται η με αριθμ. ΙΕ/6275/ Π07/4/00193/Ε/Ν. 3299/2004 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επένδυσης της επιχείρη σης ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε. που πραγματοποιείται στο Δ.Δ. ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ του Δ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ του Ν. Θεσπρωτίας και αναφέρεται στην Ίδρυση Σφαγείων και εγκρίνεται η οριστικοποίηση του κόστους ως ακολού θως: συνολικό κόστος ,32 αντί του προβλεπό μενου στην απόφαση υπαγωγής ,00, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 3,00%, με επιχορήγηση ποσοστού 50%, ήτοι ποσό ,16 και ίδια συμμετοχή 50%, ήτοι ποσό ,16. Νέες θέσεις εργασίας: Δημιουργούνται δύο (2) νέες θέσεις εργασίας μόνιμης απασχόλησης και έξι (6) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ύψους ,16. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ Αριθμ. 2569/37213 (14) Έγκριση παράτασης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 206/Α/1997). 2. Το αριθμ. 9744/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 3. Την αριθμ. 8872/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 της αριθμ. 33/ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α/2006). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και της αριθμ. 550/ εγκυ κλίου της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Όπως ο Δήμος Καστανιάς προβεί στην παράταση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου μέχρι τριών (3) ατόμων ειδικότητας: Ένας (1) ΔΕ Οδηγός Αυτο κινήτου Δύο (2) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Πολ. Προστασία) Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καστανιάς το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ. (Κ.Α ) Τρίκαλα, 18 Μαρτίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

6 5146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 114 (15) Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής με την επωνυ μία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρ βάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)» στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» και σύσταση προσωρινών προσωποπα γών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 και των παρ. 3, 4, 5, και 7 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8 6 06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3613/ Την αριθμ. 230/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με την οποία εγκρί θηκε η μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβά ρας» (Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας «ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.» 3. Την αριθμ. 1519/999/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 120/ Β/ Την αριθμ. 32/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μεταφορά του πλεονάζοντος προ σωπικού, της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης, που με τατράπηκε σε Κοινωφελή Επιχείρηση, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» και την σύσταση προσωποπα γών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 5. Την Δ.Υ./ βεβαίωση της Οικονομικής υπη ρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» για πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων. 6. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 κύρωση του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με ονομασία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» και την σύσταση για το κα τωτέρω προσωπικό, προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοι χης ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή που κατείχαν στην επιχείρηση. Ειδικότερα: Για τη μεταφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» των παρα κάτω εργαζομένων με την αντίστοιχη για τον καθένα ειδικότητα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχέση εργασίας Ημερομηνία πρόσληψης 1 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΛΑΣΣΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 ΜΑΛΛΗ ΒΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 ΜΟΙΡΑ ΣΟΦΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7 ΜΟΛΟΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΣΑΡΔΗ ΑΡΕΤΗ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 11 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 12 ΤΣΕΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για το παραπάνω προσωπικό συνίστανται οι εξής προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5147 I. Έξι (6) θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών στις οποίες θα καταταχθούν οι: 1. ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΜΑΛΛΗ ΒΑΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΜΟΛΟΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 6. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ II. Δύο (2) θέσεις ΤΕ Βρεφοκόμων στις οποίες θα καταταχθούν οι: 1. ΣΑΡΔΗ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΤΣΕΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ III. Μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων στην οποία θα καταταχθεί η ΜΟΙΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ IV. Δύο (2) θέσεις ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας στις οποίες θα καταταχθούν οι: 1. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΖΑΧΑΡΙΑ 2. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ V. Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού στην οποία θα καταταχθεί η: ΛΑΣΣΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Οι παραπάνω θέσεις του μεταφερόμενου πλεονάζο ντος προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. στο ν.π.δ.δ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας», καταργού νται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των δημοτικών ν.π.δ.δ, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα κατα ταχθεί στις παραπάνω θέσεις για το τρέχον έτος έχει πι στωθεί στον κάτωθι κ.α. του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» ως εξής: A) στον κ.α το ποσό των ,00 και Β) στον κ.α το ποσό των 44,200,00. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου ετησίως, που θα προβλεφθεί στους (16) Μετάταξη υπαλλήλου Iδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρό νου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΔΑΧ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προ σωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητι κού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας. Με την 9177/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του ν. 3528/07, μετατάσσεται η Μαρία Άννα Σανταμούρη του Ιωάννη από την προσωρινή θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας Iδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προ σωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας, επειδή απέκτησε τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευ τικής βαθμίδας (πτυχίο του Ελληνικού Ανοικτού Πανε πιστημίου), με δέσμευση κενής θέσης του ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.: 4274/ ). Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ αντίστοιχους προϋπολογισμούς του ν.π.δ.δ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας» για τα επό μενα έτη. Η κατάταξη του προσωπικού στις παραπάνω συνιστώ μενες θέσεις θα γίνει με απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο η οποία δημοσιεύ εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/07. Αγία Βαρβάρα, 8 Μαρτίου 2010 Η Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ (17) Μετάταξη υπαλλήλου ΙIδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρό νου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΔΑΧ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προ σωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητι κού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας. Με την 9185/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του ν. 3528/07, μετατάσσεται η Σπυριδούλα Σκεντέρη του Χριστόδουλου από την προσωρινή θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προσωρινή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοι κητικού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας, επειδή απέκτησε τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (πτυχίο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου), με δέσμευση κενής θέσης του, ΠΕ κλά δου Διοιητικού Οικονομικού. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκ/των 4273/ ). Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8 5148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (18) Στην αριθμ. 5409/09/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 259/τ.Β / γίνεται η πα ρακάτω διόρθωση: Στην σελίδα 3175, στην Β στήλη, στον στίχο 8 από κάτω, διορθώνεται: Aπό το εσφαλμένο: «νοσηλευτή ΥΕ», στο ορθό: «νοσηλευτή TE». (Από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2250 4 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ει δικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 17 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού του Λιμε νικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 12 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 902 20 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2011 με θεματολογία από τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2723 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1443 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305/2010 (ΦΕΚ 226/Β ) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2591 19 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2216 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα