Notes on the Greek New Testament Week 77 1 Corinthians 8:7-9:27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Notes on the Greek New Testament Week 77 1 Corinthians 8:7-9:27"

Transcript

1 Notes on the Greek New Testament Week 77 1 Corinthians 8:7-9:27 Day 381: 1 Corinthians 8:7-13 Verse 7 Ἀλλ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδωλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα µολύνεται. γνωσις, εως f knowledge, understanding συνηθεια, ας f custom, practice A rare word in the NT, occurring only here, 11:16 and in Jn 18:39. Later MSS read συνειδησει which is easily explained as an assimilation to the subsequent use of conscience in the last clause of the verse. ἑως until, as far as ἀρτι now, at the present εἰδωλον, ου n idol εἰδωλοθυτον, ου n meat offered to idols "Habituated attitudes, stances, and patterns of behavour (τῃ συνηθειᾳ [cf. συν + ἠθος] or force of habit still persist in conditioning the outlooks and feelings of some (τινες) even now (ἑως ἀρτι, right up to the present). Hence they act as an actual εἰδωλοθυτον, i.e., as if it had been sacrificed to an idol as an actual reality; even if their head, but not their heart, tells them differently." ἐσθιω and ἐσθω eat, consume "If the context of the eating happens to be an actual cultic meal to which a wealthy Christian patron has invited his poorer 'client,' then 'the strong' may cause actual damage which genuinely taints, pollutes, stains, soils or defiles (µολυνω) the 'weaker' brother or sister in Christ." συνειδησις, εως f conscience, awareness ἀσθενης, ες sick, weak, helpless "Yeo's observations about 'the strong' as those with 'social power, influence, political status and wealth' but also including 'a traditional Roman value... of ability or competence in a variety of areas' seems to clinch the argument. 'The weak,' coversely, are not only 'of low social standing' but as part of a nondescript 'mass of undifferentiated citizens' crave for identity and for recognition and acceptance by 'the strong.' If 'the strong' set an agenda, 'the weak' may be seduced into doing almost anything to gain what they seek, while compounding their own confusions and inner tensions by feeling the 'wrongness' of it all at the same time. Their integrity has been compromised, polluted, or tainted." µολυνω defile, make unclean Verse 8 βρῶµα δὲ ἡµᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ οὔτε ἐὰν µὴ φάγωµεν ὑστερούµεθα, οὔτε ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν. βρωµα, τος n food, solid food παραστήσει Verb, fut act indic, 3 s παριστηµι present, bring into the presence of Is the sense 'comend' or 'condemn'? Jeremias and Murphy-O'Connor think the latter is the meaning and follows this suggestion, translating the phrase 'food will not bring us into God's judgment.' They think it to be a catchphrase of the 'strong.' The οὐτε introduces Paul's rejoinder. Yeo goes further and suggests that Paul, by adding οὐτε reverses the force of a 'gnostic' campaign motto of the 'strong' ἐὰν µὴ φάγωµεν ὑστερούµεθα, ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν: their principle was 'if we do not eat, we fall prey to lack; if we do eat, we abound.' οὐτε not, nor (οὐτε... οὐτε neither... nor) φάγωµεν Verb, aor act subj, 1 pl ἐσθιω ὑστερεω lack, fall short of; pass be lacking περισσευω excel, have plenty (here perhaps, 'gives us no advantage') Verse 9 βλέπετε δὲ µή πως ἡ ἐξουσία ὑµῶν αὕτη πρόσκοµµα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν. βλεπω see, look, beware of πως i) interrog. particle how? ii) enclitic particle somehow, in some way Week 77: Page 1

2 ἐξουσια, ας f right, capability, power ἐξουσια would have been a key word in the vocabulary of the 'strong.' "Paul reminds them that no Christian is at liberty to assert his 'rights' if that means doing harm to other people, a principle of wide application." Morris προσκοµµα, ατος n that which causes stumbling or offence "For Paul, the so-called ἐξουσια of the Corinthians is a προσκοµµα." Gardner "If this passage says anything at all to the ethical debates of today's world, it addresses not the overworn issue of 'conscience'... but the impropriety of giving absolute status to 'the right to choose,' whatever the cost for others... This now becomes a warning which addresses an especially sinister aspect of life within certain churches today. Some manipulate their supposed 'gifts' (whether intellectual, structural, or 'spiritual') to assume that they have the right to engage in aggressive conduct which may well cause the less secure (in terms of social class, learning, or supposed inferiority in 'spiritual gifts') to face an unnecessary cause of stumbling." γένηται Verb, aor subj, 3 s γινοµαι ἀσθενεω be sick, be weak Verse 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείµενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδοµηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; ἴδῃ Verb, aor act subj, 3 s ὁραω γνωσις, εως see v.7 εἰδωλειον, ου n idol's temple κατακειµαι lie (in bed), recline at table οὐχι not, no; used in questions expecting an affirmative answer. συνειδησις, εως see v.7 οἰκοδοµηθήσεται Verb, fut pass indic, 3 s οἰκοδοµεω build, build up, encourage An ironic use of οἰκοδοµεω. Not the kind of 'building up' which Paul speaks of in v.1 as the work of love. "Our exegesis has led us to the inescapable conclusion that some of the triumphalist, overconfident 'strong' sought to encourage the less secure to act on their spiritual gift of knowledge as a way of 'building' an emancipated, informed faith that paraded its self-awareness of the nothingness of idols and the neutrality of the meat associated with idol worship. The triumphalists wish to edify the insecure into enjoying what was a right (ἐξουσια); Paul drily observes that this approach 'edifies' them into a return to an improper participation in cultic aspects of eating meat sacrificed to idols." εἰδωλοθυτον, ου see v.7 Verse 11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνωσει, ὁ ἀδελφὸς δι ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. ἀπόλλυται Verb, pres midd indic, 3 s ἀπολλυµι destroy, kill, lose; midd be lost, perish, die Conzelmann translates γαρ here as 'then, to be sure'. Edwards views this verse as Paul's response to the claims of the strong reflected in v.10 "Builded up, did I say? Nay, he is perishing!" JM Gundry-Volf urges that the verb does not imply eschatological destruction but 'existential destruction with both subjective ad objective dimensions." ἀσθενων Verb, pres act ptc, m nom s, ἀσθενεω see v.9 σος, ση, σον possessive adj. your, yours ἀπέθανεν Verb, aor act indic, 3s ἀποθνῃσκω die, face death, be mortal Verse 12 οὕτως δὲ ἁµαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁµαρτάνετε. ἁµαρτανω sin, commit sin τυπτω beat, strike, wound, injure translates 'inflicting damaging blows on their self-awareness.' "To sin against the brethren means nothing less than to sin against Christ (a lesson brought home to Paul long since on the Damascas road, Acts 9:4f)" Morris. Cf. also Gal 4:14. Week 77: Page 2

3 Verse 13 διόπερ εἰ βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου, οὐ µὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω. διοπερ emphatic form of διο therefore indeed, for this very reason βρωµα, τος see v.8 σκανδαλιζω cause (someone) to sin, cause (someone) to give up the faith φαγω Verb, aor act indic, 1 s ἐσθιω κρέα Noun, acc pl κρεας, κρεατος and κρεως n meat αἰων, αἰωνος m age, world order, eternity σκανδαλίσω Verb, aor act subj, 1 s "The principle laid down in this chapter is one of great practical importance. It is always easy for the strong Christian to see no harm whatever in actions which would be sin if performed by the weak. While it would not be true to say that the robust Christianity of the New Testament envisages the strong as permanently shackled by the weak, yet the strong must always act towards the weak with consideration and Christian love. In cases like the one here dealt with the strong must adapt their behaviour to the consciences of the weak. No good purpose is served by their asserting what they call their 'rights'. Cf. Paul's general treatment of the subject in Rom 14." Morris "Chrysostom comments, 'It is foolish in the extreme that we should esteem as so entirely beneath our notice those that Christ so greatly cared for that he should have even chosen to die for them, as not even to abstain from meat on their account.' This comment captures very well the key contrast throughout this chapter between asserting one's own 'right to choose' and reflecting with the motivation of love for the other what consequences might be entailed for fellow Christians if self-centred 'autonomy' rules patterns of Christian attitudes and conduct. It has little or nothing to do with whether actions 'offend' other Christians in the modern sense of causing psychological irritation, anoyance, or displeasure at a purely subjective level. It has everything to do with whether such attitudes and actions cause damage, or whether they genuinely build not just 'knowledge' but Christian character and Christian community." Day 382: 1 Corinthians 9:1-7 To bring home what he has said of rights in chapter 8, Paul now speaks of the way in which his own conduct has been determined not by rights but by the demands of the Gospel. Cf. his call to the Corinthians to be imitators of him as he is of Christ, 4:16; 11:1. Verse 1 Οὐκ εἰµὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡµῶν ἑωρακα; οὐ τὸ ἔργον µου ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; "Paul is keen to establish the credentials of true apostleship not because they were held in doubt as such, but because his freely chosen decision to renounce 'rights' which the 'strong' undoubtedly regarded as part of the status and signs of apostleship (forceful, stylish rhetoric and its related 'professional status,' 2:1-5, and financial support from a patron or patrons, 9:1-27) was perceived to imply thereby something deficient about his status in relation to such 'rights,' He defends his apostleship only (a) in order to establish the 'right' which he chooses to renounce, and (b) because the argument which he is about to offer may otherwise cast doubt on the initial premise which is otherwise accepted." ἐλευθερος, α, ον free, free person free with respect to the exercise of rights, cf. v.19. οὐχι see 8:10 οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος "'Apostolic witness' concerns life as well as word. Hence Paul is not simply appealing to 'example' in the rhetorical sense identified by Mitchell, as an instantiation to illustrate or to support an argument. The instantiation of the cruciform, Christlike stance toward others in practical lifestyle constitutes both part of what is to be an apostle and an instantiation of the Christcentred principle urged in 8:1-13." Verse 2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑµῖν εἰµι ἡ γὰρ σφραγίς µου τῆς ἀποστολῆς ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ. ἀλλος, η, ο another, other γε enclitic particle adding emphasis to the word with which it is associated ἀλλά γε 'at any rate' σφραγις, ιδος f seal, mark, proof Week 77: Page 3

4 "A seal was important in an age when many could not read. A mark stamped on clay or wax, or some similar substance, was first of all a mark of ownership, and then a mark of authentication. All could see the mark and know what it signified. The Corinthians had been won for Christ by Paul, and they were thus the sign that attested his apostleship." Morris ἀποστολη, ης f apostleship, mission Wolff observes that if the Corinthians deny Paul's apostleship they deny their own existence. Verse 3 Ἡ ἐµὴ ἀπολογία τοῖς ἐµὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη. ἐµος, η, ον 1st pers possessive adj my, mine ἀπολογια, ας f defence, answer ἐµὲ Pronoun, acc s ἐγω ἀνακρινω examine, question, judge Does αὐτη point back to the previous verses or to what follows? The paragraph division in the UBS text divides verse 3 from verse 2. However, Morris argues that this verse belongs with v.2. Robertson and Plummer also argue that the verse goes with what precedes, 'That I have seen the Risen Lord, and that you are such a Church as you are there you have my defence when people ask me for evidence of my Apostleship.' So also. Verse 4 µὴ οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; ἐξουσια, ας see 8:9 The plural may include Paul's team. φαγειν aor act infin ἐσθιω and ἐσθω eat πειν aor act infin πινω drink Most think, 'at the church's expense' is implied, though Barrett argues that there may also be a reference back to idol food the subject of the previous chapter. Verse 5 µὴ οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; ἀδελφη, ης f sister, female believer Here, 'a believing wife.' γυνη, αικος f woman, wife περιαγω go around, take along λοιπος, η, ον rest, remaining, other 'Brothers of the Lord,' particularly perhaps James, cf. Gal 1:19. Κηφας, α m Cephas (Aramaic equivalent of Πετρος, rock). "It is possible that Peter receives explicit mention at the end because it was widely known that he was married (Matt 8:14)." Verse 6 ἢ µόνος ἐγω καὶ Βαρναβᾶς οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν µὴ ἐργάζεσθαι; µονος, η, ον only, alone "If Acts 13 and 14 provide earlier historical material known among the Pauline communities, the early 'missionary journey' of Paul and Barnabas may have offered a wellknown model of missionary-pastors who paid their own way rather than drawing financial support from Antioch or from those to whom they ministered." Verse 7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀµπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιµαίνει ποίµνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίµνης οὐκ ἐσθίει; στρατευοµαι serve as a soldier ἰδιος, α, ον one's own ὀψωνιον, ου n pay, wages Can also mean, 'rations of food', 'provisions.' φυτευω plant ἀµπελων, ωνος m vineyard καρπος, ου m fruit, harvest, outcome ποιµαινω keep sheep, tend as a shepherd, rule ποιµνη, ης f flock γαλα, γαλακτος n milk ἐσθιει here rather than 'drink' since it covers a range of milf-products, e.g. cheese. Day 383: 1 Corinthians 9:8-14 Verse 8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόµος ταῦτα οὐ λέγει; κατὰ ἄνθρωπον 'on the level of purely human example'. λαλεω speak, talk Week 77: Page 4

5 Verse 9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόµῳ γέγραπται, Οὐ κηµωσεις βοῦν ἀλοῶντα. µὴ τῶν βοῶν µέλει τῷ θεῷ; γέγραπται Verb, perf pass indic, 3 s γραφω Dt 25:4. κηµοω muzzle Many MSS have the more literary term φιµωσεις rather than κηµωσεις βους, βοος m ox ἀλοαω thresh µελει impersonal verb it is of concern, it matters The implication is not that God does not care for oxen but that if he so cares for oxen is he not all the more concerned for those who labour in the Gospel 'it is not for oxen alone that God is concerned'. cites the work of Richard Hayes who points out that Deut 24 and 25 are concerned with laws which promote dignity and justice for human beings. "The unexpected insertion of one verse about threshing coheres most closely with the encouragement of human sensitivity and humane compassion toward the suffering or defenceless (e.g., the immediately preceding context concerns the plight of widows, orphans and victims of punishment). Paul's question, then, 'Is it perhaps about oxen that God is concerned?' (i.e., oxen as such) genuinely conveys the thrust of the context that constrains the force and direction of 25:4, although in this case it is more likely that µη... θεῳ is the µη used to express a hesitant question ('is it perhaps...?) rather than the question which invites an emphatically negative answer... To suggest that this is the 'true and primary referent' of Deut 25:4 may perhaps overpress a point which is otherwise helpful. No doubt Paul sees Deuteronomy 25 as being written more for humankind than for animals (but not exclusively so)." Verse 10 ἢ δι ἡµᾶς πάντως λέγει; δι ἡµᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν. παντως by all means, surely, certainly 'Or is he (not) certainly speaking in our interest.' ὀφειλω owe, ought, must ἐλπις, ιδος f hope, what is hoped for ἀροτριαω plough ἀλοαω see v.9 For ploughman and reaper as pictures of the Christian worker, see 3:6 µετεχω share in, eat, belong to Verse 11 εἰ ἡµεῖς ὑµῖν τὰ πνευµατικὰ ἐσπείραµεν, µέγα εἰ ἡµεῖς ὑµῶν τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν; πνευµατικος, η, ον spiritual, pertaining to the spirit ἐσπειραµεν aor act indic, 1 pl σπειρω sow µεγας, µεγαλη, µεγα large, great Equivalent to our idiomatic 'is it any big deal' σαρκικος, η, ον belonging to this world, material θεριζω reap, harvest Verse 12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑµῶν ἐξουσίας µετέχουσιν, οὐ µᾶλλον ἡµεῖς; Ἀλλ οὐκ ἐχρησάµεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγοµεν ἵνα µή τινα ἐγκοπὴν δῶµεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. ἀλλος, η, ο another, other ἐξουσια, ας f authority, right, power µετεχω see v.10 τῆς ὑµῶν ἐξουσίας µετέχουσιν Fee suggests 'share in rights over you.' µαλλον adv more; rather χραοµαι use, make use of, make the most of Refers to Paul's conduct during his 18 months or so at Corinth. στεγω endure, put up with ἐγκοπη, ης f obstacle, hindrance A word "used of breaking up a road to prevent the enemy's advance. Paul had avoided doing anything that might prevent a clear road for gospel advance." Morris Cf. Is 40:3-4. "Hock and Chow accurately show that this voluntary constraint on his freedom is bound up with a potentially vulnerable indebtedness to patrons, which could compromise his position as an impartial apostle." δῶµεν Verb, aor act subj, 1 pl διδωµι give Week 77: Page 5

6 Verse 13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόµενοι [τὰ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συµµερίζονται; "Either Paul was so eager to make the point about voluntary restraint that v.12b interrupts the argument, or more probably he suddenly remembers a still more compelling argument which does not depend upon analogy but on established precedent familiar to the readers, whether drawn from OT or Jewish or Graeco- Roman religious practice." ἱερος, α, ον sacred, holy, pertaining to the temple ἱερον, ου n temple, temple precincts θυσιαστηριον, ου n altar (of incense) παρεδρευω serve, wait upon συµµεριζοµαι share with 'Have a share of what is sacrificed.' See Lev 7:6, 8-10, 14, etc. Verse 14 οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. διατασσω command, give instructions καταγγελλω proclaim, make known, preach ζαω live, be alive Probably an allusion to Jesus' words recorded in Luke 10:7; Matt 10:10. Day 384: 1 Corinthians 9:15-21 Verse 15 ἐγω δὲ οὐ κέχρηµαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐµοί, καλὸν γάρ µοι µᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ τὸ καύχηµά µου οὐδεὶς κενωσει. χραοµαι use, make use of The perfect denotes a continuing stance. οὐδεις, οὐδεµια, οὐδεν no one, nothing οὐδενὶ τούτων 'none of these rights' or, in context, 'never... any of these rights.' ἔγραψα an epistolatory aorist γένηται Verb, aor subj, 3 s γινοµαι ἐν ἐµοί 'in my case' µαλλον adv more; rather, ἀποθνῃσκω die, face death "better for me to die than The text here is difficult. The best interpretation is that Paul breaks off his sentence and does not complete it. What follows is an explanation. 'No man will make this boast of mine an empty one'." Morris. reminds us that Paul is dictating the letter. He breaks off speaking due to emotion. The textual variants would appear to be attempts to alleviate the abruptness of the text. καυχηµα, τος n ground for boasting, object of boasting, boasting, pride "It may be easy to misunderstand Paul's use of καύχηµά µου if we forget that Paul's theme is his glory in the cross (1:18-31). His thought revolves around a core contrast between human boasting and glorying in the Lord (1:30-31). His rejection of dependency on patronage at Corinth reflects, in accordance with Matt 10:5-14 and the part parallel Luke 10:3-9, the apostolic living out of trustful dependence on God's grace alone, in which he is able freely to give precisely as his response to his having freely received." "In offering the 'free' gospel 'free of charge' his own ministry becomes a living paradigm of the gospel itself." Fee κενοω deprive of power, make of no effect, empty of meaning Verse 16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωµαι, οὐκ ἔστιν µοι καύχηµα ἀνάγκη γάρ µοι ἐπίκειται οὐαὶ γάρ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίσωµαι. εὐαγγελιζω act. and midd proclaim the good news ἀναγκη, ης f necessity, compulsion ἐπικειµαι lie upon, be imposed (of regulations) οὐαι interj. woe! how horrible it will be! "It is agony if Paul tries to escape from the constraints and commission which the love and grace of 'the hound of heaven' presses upon him." Verse 17 εἰ γὰρ ἑκων τοῦτο πράσσω, µισθὸν ἔχω εἰ δὲ ἄκων, οἰκονοµίαν πεπίστευµαι. ἑκων, ουσα, ον of one's own free will Or here, 'entirely by personal choice.' πρασσω practice, do µισθος, ου m pay, wages, reward ἀκων unwillingly οἰκονοµια, ας f task, responsibility πεπίστευµαι Verb, perf pass ind, 1s πιστευω here = entrust Week 77: Page 6

7 "There is more than one way of understanding this difficult verse. Paul may mean that the man who preaches with a willing spirit merits his reward, whereas if he is unwilling he is not excused. He must still discharge his stewardship. Or he may be starting from the premise of verse 16 that 'necessity presses upon me'. If he preached of his own free choice he would merit a reward. As it is, it is not his own choice. He must preach. The next verse would then be understood as, 'What reward is possible under these circumstances?' There is nothing of grace in µισθος, reward, which rather signifies 'wages', 'the payment of what is due'. Morris "The whole argument hinges on sovereign grace, and that it is in freely giving in response to God's free gift that καυχηµα, grounds for taking delight in what one gives, becomes possible only within a framework where pressure and law do not apply: free gift in response to free gift. It is in giving that the believer receives, not some 'external' reward, but through the internal gramar of the blessedness of giving which is the stamp of identification with the cross. Hence, if Paul canot 'freely' give his apostolic work (since to this he is pressed by God without choice), what is left to give 'freely' is his toil and labour as a leather worker and salesman in the commercial agora. This he gives to relieve others of bearing his costs and more especially avoiding the obligations of patronage which might compromise his voice on behalf of less influential groups within the church." Verse 18 τίς οὖν µού ἐστιν ὁ µισθός; ἵνα εὐαγγελιζόµενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ µὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. "This verse explicates the point just made above. Only by gratuitously proclaiming the gospel gratis can Paul go beyond the preaching which God has pressed upon him as an inescapable, non voluntary, task, and thereby go 'the second mile.' To do this, however, he must forego a right, as he pleads with 'the strong' among his readers to do." ἀδαπανος, ον free of charge θήσω Verb, aor act subj/ fut act indic, 1 s τιθηµι place, set, present καταχρήσασθαι Verb, aor midd dep infin καταχραοµαι use, make full use of ἐξουσια, ας f right, capability, power Verses "These verses form a rhetorical climax to the argument in 9:1-18, and confirm that ch. 9 is no mere digression on the subject of apostleship as such. Whereas vv focus largely on the strategy and personal example of foregoing the 'right' to substance, however, these verses show that standing in solidarity with 'the other,' as against autonomy or selfaffirmation, lies at the heart of the gospel. In particular, concern for the diversity of those who are 'the weak' constitutes a profound pastoral and missionary strategy which is not built on pragmatic 'success' but on the nature of the gospel (v. 23) in which Paul has a part." Verse 19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐµαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω ἐλευθερος, α, ον free, free person says, "Any translation needs to signal the emphatic place of the first word in the Greek, the adjective ἐλευθερος, 'free', not least since this is a catchword in sociopolitical and religious aspirations and concerns about status at Corinth." He offers the translation, 'Free is what I am no slave to any human person yet I put myself into slavery to every human person.' ἐµαυτὸν Pronoun, acc s ἐµαυτου, ης reflexive pronoun myself, my own δουλοω enslave, make (someone) a slave πλειων, πλειον or πλεον more, most, the many 'as many as possible', 'all the more' κερδαινω gain, win Verse 20 καὶ ἐγενόµην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω τοῖς ὑπὸ νόµον ὡς ὑπὸ νόµον, µὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόµον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον κερδήσω ἐγενόµην has the force of 'I make myself' τοῖς ὑπὸ νόµον may widen the scope to include circumcised proselytes., quoting Hayes, says, The phrases ὡς Ἰουδαῖος and ὡς ὑπὸ νόµον are especially revealing of Paul's theology of the new creation: 'Since Paul was in fact a Jew, this formulation shows how radicaly he conceives the claim that in Christ he is... in a position transcending all cultural allegiances.' (cf. Gal 2:15; 3:28; and 1 Cor 12:13)." Ἰουδαιος, α, ον a Jew, Jewish, Judean Week 77: Page 7

8 The phrase µὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόµον is omitted from a number of MSS and VSS probably an accident in transmission. "Paul conformed to practices which would enable him to approach them that are under the law with greater acceptability." Morris. But this is more than an explication of missionary strategy, it is given as an example to the Corintians of how they should live out the gospel in their relationships with one another. Martin Luther sums it up in his work Concerning Christian Liberty: "A Christian man is the most free lord of all, and subject to none; a Christian man is the most dutiful servant of all, and subject to everyone." Verse 21 τοῖς ἀνόµοις ὡς ἄνοµος, µὴ ὢν ἄνοµος θεοῦ ἀλλ ἔννοµος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόµους ἀνοµος, ον outside the law, Gentile ἐννοµος, ον subject to law, legal Paul views himself as 'not under law' no longer under the constraints of Torah. But he is not free from obligation to God for he is bound to Christ as Lord. Hayes writes, "Being free from the Law does not mean that Paul runs wild with self-indulgence a word pointedly spoken to the Corinthians who are proclaiming 'I am free to do anything.' Instead, he lives with a powerful sense of obligation to God, defined now by his relationship to Christ." And Bruce relates this to 11:1 where the example of Christ is seen as paradigmatic for Christian conduct. Day 385: 1 Corinthians 9:22-27 Verse 22 ἐγενόµην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σωσω. ἀσθενεσιν Adjective, m dat pl ἀσθενης, ες sick, weak, helpless "These are people who are most probably the vulnerable in sociopolitical terms, forced into dependency on patrons, owners, or employers, which make decisive initiative or boldness a foreign habit of mind. Paul behaves, and observes a strategy, which takes account of the inhibited, vulnerable, and dependent. In today's terms, he does not proclaim merely a 'success' gospel for extrovert 'winners.' If these people are too scrupulous in their eagerness 'to do the right thing,' Paul stands with them." ἀσθενεῖς Adjective, m nom pl ἀσθενης κερδαινω see v.19 γέγονα Verb, perf act indic, 1 s γινοµαι παντως by all means, surely, certainly Here, 'by every possible means.' σωζω save, rescue, heal Verse 23 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωµαι. εὐαγγελιον, ου n good news, gospel This is "the singular passion of his life." Fee συγκοινωνος, ου m sharer, participant, quoting Collins, says, "To stand alongside the Jew, the Gentile, the socially dependent and vulnerable, or to live and act in solidarity with every kind of person in every situation is to have a 'share' in 'the nature of the gospel', i.e. to instantiate what the gospel is and how it operates. The use of compounds here (συν-) 'express[es] various forms of solidarity in Christian existence.'" Verses The Isthmian games took place every second year just outside of Corinth and may well have occurred during Paul's ministry there. Paul therefore draws upon illustrations with which the Corinthians are familiar. His warning is against self-indulgence. Verse 24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες µὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαµβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. σταδιον, ου n arena, stadium τρεχω run, exert oneself βραβειον, ου n prize καταλαµβανω obtain, attain, seize Week 77: Page 8

9 "An athelete goes through anything, both effort and abstinence, to win, because he or she has an eye on the ultimate goal. Can the Corinthians, then, not exercise due ἐγκρατεια, self-control or abstinence, when what is at stake is not a garland made from vegitation, or even the acclaim of the crowd, but 'the brother or sister for whom Christ died' (8:11)?" Verse 25 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόµενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι µὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡµεῖς δὲ ἄφθαρτον. ἀγωνιζοµαι struggle, fight, compete ἐγκρατευοµαι exercise self-control 'everyone who enters as a combatant exercises self-control in everything.' ἐκεινος, η, ο demonstrative adj. that, he, she, it φθαρτος, η, ον subject to corruption στεφανος, ου m wreath, crown, prize "The tradition of a crown of victory stemming from the Greek city-states should be distinguished from a crown of royalty in the tradition of the monarchies and the kingship of Israel and the kingdom of God or Christ. The widespread NT use of the crown for believers (e.g., 1 Pet 5:4; Jas 1:12; 2 Tim 4:8; Rev 2:10) is more likely to signify the crown of victory than of that of royalty, although sometimes sharing in the reign of Christ is in view." λάβωσιν Verb, aor act subj, 3 pl λαµβανω ἀφθαρτος, ον imperishable, immortal "The strenuous self denial of the athlete in training for his fleeting reward is a rebuke to all half-hearted Christian service. Notice that the athlete denies himself many lawful pleasures. The Christian must avoid not only definite sins, but anything that hinders his complete effectiveness." Morris Verse 26 ἐγω τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων τοινυν therefore, for that very reason ἀδηλως aimlessly, without a goal in mind "Today we might say: I play with my eye on the ball." πυκτευω box, fight ἀηρ, ερος m air, space δερω beat, strike, hit "It is difficult to know whether ἀερα δερων means shadow boxing or flinging punches in a genuine fight which find no target... Although the second meaning underlines the fruitlessness of the exercise, it is more likely that Paul wants to expose 'the strong' at Corinth who parade γνωσις rather than ἀγαπη as all to ready 'to go through the motions' of religious profession and routine without real engagement with the daily life-or-death issues arising from love for the other and the need to discipline and constrain their own indulgences and freedoms. To lay primary stress on the first with a nuance suggesting the second is perhaps best achieved by 'one who shadowboxes into empty air.'" "Paul's Christianity is purposeful. He puts everything into direct and forceful Christian endeavour." Morris Verse 27 ἀλλὰ ὑπωπιάζω µου τὸ σῶµα καὶ δουλαγωγῶ, µή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιµος γένωµαι. ὑπωπιαζω wear out (somebody), treat with severity, keep under control σωµα, τος n body thinks that the reference is not so much to his physical body as to his life and offers the translation, 'My day-to-day life as a whole I treat roughly, and make it strictly serve my purposes.' "The whole of everyday life must be held captive to the purpose of the gospel." δουλαγωγεω bring under control πως i) interrog. particle how? in what way? ii) enclitic particle somehow, in some way ἀλλος, η, ο another, other κηρύξας Verb, aor act ptc, m nom s κηρυσσω preach, proclaim ἀδοκιµος, ον failing to meet the test, disqualified "Paul's fear was not that he might lose his salvation but that he might lose his crown through failing to satisfy his Lord (cf 3:15)." Morris says, "The notion of that which does not prove itself to be such as it ought well captures the notion of purpose in relation to calling and verdict. The 'test' reveals failures of an unspecific nature, not utter rejection." Week 77: Page 9

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΠΕΡΙ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν NET

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν NET 1 John 1.6-10 6 κοινωνία, ἡ = fellowship σκότος, τό = darkness ψεύδομαι = lie Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν If we say we

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματική Φράση (Noun Phrase)

Ονοματική Φράση (Noun Phrase) 3 Ονοματική Φράση (Noun Phrase) Άρθρα (Articles) The articles are definite (ο, η, το) and indefinite (ένας, μία, ένα). They agree in gender, number and case with the noun they modify. Είναι ο φίλος μου

Διαβάστε περισσότερα

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21

Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21 Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21 Day 521: Romans 14:13-18 Verses 13-23 In verses 13-23 Paul addresses the strong. His key concern is that 'strong' believers should avoid being

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Listening to the customers voice through social network analytics

Listening to the customers voice through social network analytics Listening to the customers voice through social network analytics Χρήστος Κουνάβης & Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος 15 ο Συνέδριο InfoCom World 30/10/2013 The services Social Network Analytics Listen to the

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας. 10 Απριλίου, 2013

Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας. 10 Απριλίου, 2013 Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας 10 Απριλίου, 2013 Παρουσίαση της KPMG Η KPMG Διεθνώς Παγκόσμιο δίκτυο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Παρουσία σε 146 χώρες, 140 000 στελέχη 40 χρόνια παρουσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα