ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ , Χαλάνδρι, ΤΚ με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών στο εξής Διαχειριστής και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Στεργίου αφ' ενός και β) Της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Αθήνα οδός με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ.. στο εξής Χρήστης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής από τον.. αφ' ετέρου. Αναφερόμενες επίσης στην παρούσα ως Μέρη και ατομικά ως Μέρος και έχοντας υπόψη ότι : Α. Ο Χρήστης, με την υπ αριθ. «.» αίτησή του, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του στο Διαχειριστή, για [μεταφορά / διαμετακόμιση] ποσοτήτων φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ, από το(α) Σημείο(α) Εισόδου [ ] στην περιοχή [ ], σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3428/2005 και του ν.2364/1995, για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Σελίδα 1 από 15

2 Ελλάδα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος του Χρήστη, απαιτεί τη δημιουργία νέου Σημείου Εξόδου στο ΕΣΦΑ, στη θέση [ ] του νομού [.]. Β. Ο Χρήστης έχει ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ που τηρεί η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Γ. Η δημιουργία του Νέου Σημείου Εξόδου, προϋποθέτει την κατασκευή του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 1 «Έννοιες και Ορισμοί» της παρούσας Σύμβασης. Δ. 3428/2005, (), και π π. Ε.[Το Έργο έχει προϋπολογισμό. > από 50 Μ και έχει ήδη ενταχθεί στις Προγραμματισμένες Επενδύσεις του ΕΣΦΑ.] (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) ΣΤ. Τα Μέρη γνωρίζουν το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ α) Έργο: [Σύντομη περιγραφή του έργου για την κατασκευή του νέου Σημείου Εξόδου] (συμπληρώνεται κατά περίπτωση] β) Χρήστης: όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του Νόμου 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα Σελίδα 2 από 15

3 γ) Προγραμματισμένες Επενδύσεις: Οι επενδύσεις του ΕΣΦΑ που έχουν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο των έργων που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης με την υπ αρ. Δ1/Γ/1588 Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β, Αρ. Φύλλου 60 / ) καθώς και εκείνες που θα εντάσσονται στα μελλοντικά Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ δ) Νέο Σημείο Εξόδου: [Περιγραφή του νέου Σημείου Εξόδου που θα δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση του Έργου] (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) ε) Μελέτες: Οι απαιτούμενες μελέτες προκειμένου να δημιουργηθεί στο ΕΣΦΑ το Νέο Σημείο Εξόδου είναι οι ακόλουθες: i) Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπόνηση μελέτης ασφάλειας και ενέργειες μέχρι την έκδοση από τις αρμόδιες Αρχές των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου ii) Εκπόνηση Βασικού Σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων τοπογραφικών, γεωλογικών και σεισμολογικών μελετών που είναι απαραίτητες για τη δημοπράτηση της κατασκευής του Έργου iii) Παραγωγή κτηματολογικών διαγραμμάτων και ενέργειες μέχρι την έκδοση της Πράξης Εγκατάστασης του Έργου iv) Εκτίμηση κόστους του Έργου και συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) μέχρι την έγκριση των τελών πρόσβασης ως το Νέο Σημείο Εξόδου του ΕΣΦΑ ζ) Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ): Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α της Υ.Α (ΦΕΚ Β, Αρ. Φύλλου 360, ) περί ορισμού του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ Σελίδα 3 από 15

4 η) Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης: Η μέγιστη ποσότητα Φυσικού Αερίου σε κάθε Σημείο Εισόδου, την οποία ο Χρήστης δεσμεύεται ότι δύναται να παραδίδει και ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να παραλαμβάνει σε (MWh/ημέρα), με σκοπό τη μεταφορά του μέσω του ΕΣΦΑ έως το Νέο Σημείο Εξόδου θ) Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής: Η μέγιστη ποσότητα Φυσικού Αερίου σε κάθε Σημείο Εξόδου, την οποία ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι δύναται να παραδίδει στο Νέο Σημείο Εξόδου και ο Χρήστης δεσμεύεται ότι δύναται να παραλαμβάνει (σε MWh /ημέρα) ι) Συμφωνία Σύνδεσης: Όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας. ια) Άλλος Χρήστης: Ο Χρήστης εκείνος που υπογράφει με το Διαχειριστή Συμφωνία Σύνδεσης εκπροσωπώντας ως Πελάτη, το Χρήστη που υπέγραψε την παρούσα. ιβ) Πελάτης: Σύμφωνα με τον ορισμό στο Άρθρο 2 του ν. 3428/2005. ιγ) Εγγυητική Επιστολή: Όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3.7 της παρούσας ιδ) Ημερομηνία Αναφοράς: Όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας ιε) Απώτερη Ημερομηνία Αναφοράς: Όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3.2 της παρούσας ιστ) ΕΣΦΑ: Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, όπως ορίζεται στο ν.3428/2005 ιζ) Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ): Για τις ανάγκες της παρούσας Συμφωνίας θεωρείται ότι το ένα Nm3 Φυσικού Αερίου υπό Κανονικές Συνθήκες (T=0º C και Ρ=1,01325bar) έχει Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη (ΑΘΔ) 11,16 kwh. Σελίδα 4 από 15

5 ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι: α) η παροχή εγγυήσεων προς τον Διαχειριστή για την εκτέλεση από αυτόν όλων των Μελετών και των απαιτούμενων ενεργειών που θα καταστήσουν δυνατή την έναρξη κατασκευής του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας β) η δήλωση του Διαχειριστή για προκαταρκτική δέσμευση μελλοντικής μεταφορικής ικανότητας του ΕΣΦΑ, υπέρ του Χρήστη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας και την Παράγραφο 1 του Άρθρου 12 του νόμου 3428/ Η Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο(α) Σημείο(α) Εισόδου [ ] που ο Χρήστης δήλωσε στην αίτησή του είναι [.] MWh / ημέρα και μέγιστο [..] MWh / ώρα. Η μετατροπή σε κανονικά κυβικά μέτρα γίνεται με την ΑΘΔ όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Η Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο νέο Σημείο Εξόδου [.] που ο Χρήστης δήλωσε στην αίτησή του είναι [.] MWh/ημέρα που αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε [.] MWh / ώρα. Η μετατροπή σε κανονικά κυβικά μέτρα γίνεται με την ΑΘΔ όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας. 2.4.Για την υλοποίηση του Έργου, απαιτείται η εκπόνηση των Μελετών, ο προϋπολογισμός των οποίων εκτιμάται σε [ ] εκατ.. Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι Μελέτες θα εκπονηθούν με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Διαχειριστή [Ο σταθμός μέτρησης ή/και ρύθμισης (εφεξής «ΣΤΑΘΜΟΣ») στο νέο Σημείου Εξόδου, θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο κυριότητας του Χρήστη, το οποίο θα κριθεί από το Διαχειριστή κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Η χρήση του οικοπέδου θα παραχωρηθεί από το Χρήστη στο Διαχειριστή δια συνάψεως Συμβάσεως Χρησιδανείου. Τα Μέρη συμφωνούν ότι με την υπογραφή της παρούσας ο Χρήστης θα παραχωρήσει στο Διαχειριστή και στους συμβούλους του ελεύθερη πρόσβαση στο οικόπεδο αυτό] Σελίδα 5 από 15

6 ή [Ο σταθμός μέτρησης ή/και ρύθμισης (εφεξής «ΣΤΑΘΜΟΣ») στο Νέο Σημείου Εξόδου, θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο οικόπεδο για το σκοπό που προορίζεται, κυριότητας του Διαχειριστή.] (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 2.6. Ως όριο κυριότητας και ευθύνης των εγκαταστάσεων του Διαχειριστή ορίζεται η συγκόλληση του μονωτικού συνδέσμου επί του αγωγού εξόδου του ΣΤΑΘΜΟΥ. Η συγκόλληση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Διαχειριστή. Η ελάχιστη πίεση παράδοσης στο σημείο αυτό ορίζεται σε [ ] barg. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.1. Ο Διαχειριστής θα εκπονήσει τις μελέτες και θα ολοκληρώσει στις ενέργειες του Άρθρου 2.1.(α) της παρούσας σε [.] μήνες από την υπογραφή της παρούσας (Ημερομηνία Αναφοράς) 3.2. Η ανωτέρω Ημερομηνία Αναφοράς μπορεί να παραταθεί από τον Διαχειριστή για λόγους που οφείλονται στη διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου ή/και της Πράξης Εγκατάστασης του Έργου ή/και των τελών πρόσβασης μέχρι το Νέο Σημείο Εξόδου του ΕΣΦΑ που θα κατασκευασθεί με το Έργο (Απώτερη Ημερομηνία Αναφοράς). 3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει διάστημα 4 μηνών μετά την Απώτερη Ημερομηνία Αναφοράς, και ο Χρήστης ή Άλλος Χρήστης, δεν έχει υπογράψει με τον Διαχειριστή τη Συμφωνία Σύνδεσης του Άρθρου 5.1 του παρόντος, τότε ο Χρήστης θα καταβάλει στον Διαχειριστή το ποσό των [..] Ευρώ (. ), ως ποινική ρήτρα. 3.4 Σε περίπτωση που η Ημερομηνία Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή για συνολικό χρόνο άνω των δώδεκα (12)μηνών βάσει του Άρθρου 3.2, τότε ο Χρήστης Σελίδα 6 από 15

7 δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, οπότε υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή το ήμισυ της ποινικής ρήτρας του Άρθρου 3.3 της παρούσας 3.5 Ο Διαχειριστής δηλώνει, με την επιφύλαξη γεγονότων Ανωτέρας Βίας, ότι μπορεί να κατασκευάσει το Έργο και να προχωρήσει στη δημιουργία του Νέου Σημείου Εξόδου, σε διάστημα [..] μηνών μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Το χρονικό αυτό διάστημα θα επικαιροποιηθεί μέχρι την Απώτερη Ημερομηνία Αναφοράς. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επικαιροποίηση υπάρξει υπέρβαση της ανωτέρω προβλεπόμενης διάρκειας μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, o Χρήστης δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, οπότε υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή το ήμισυ της ποινικής ρήτρας του Άρθρου 3.3 της παρούσας. 3.6 Για την πληρωμή των ανωτέρω υπό 3.3, 3.4 και 3.5 ποσών, ο Διαχειριστής θα εκδώσει σχετικό παραστατικό είσπραξης. Ο Χρήστης θα εξοφλήσει την οφειλή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παραστατικού είσπραξης. 3.7 Προς εξασφάλιση των ανωτέρω υπό 3.3, 3.4 και 3.5 απαιτήσεων του Διαχειριστή, ο Χρήστης παρέδωσε στον Διαχειριστή Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης, υπέρ του Διαχειριστή, διάρκειας [30] μηνών και ύψους [. Ευρώ) (.. ). Σε περίπτωση που 4 μήνες πριν τη λήξη της Εγγυητικής Επιστολής δεν έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου ή δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Εγκατάστασης του Έργου, ή δεν έχουν εγκριθεί τα τέλη πρόσβασης στο ΕΣΦΑ μέχρι το νέο σημείο εξόδου που θα δημιουργηθεί με το Έργο, ο Χρήστης αναλαμβάνει να παρατείνει για χρονικό διάστημα [8] μηνών κάθε φορά την ισχύ της ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής μετά από αίτημα του Διαχειριστή, άλλως η Εγγυητική Επιστολή καθίσταται αμέσως απαιτητή. 3.8 Σε περίπτωση που εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την καταβολή, από τo Χρήστη στο Διαχειριστή του ποσού του άρθρου 3.3 ή 3.4 ή 3.5 της παρούσας ή την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 3.7 της παρούσας, τρίτο μέρος υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης για το Έργο, ή μέρος αυτού, τότε επιστρέφεται από τον Σελίδα 7 από 15

8 Διαχειριστή στην Εταιρεία ατόκως το καταβληθέν ποσό, ή αντίστοιχα μέρος αυτού κατ αναλογία μήκους αγωγού. ΑΡΘΡΟ 4 ο - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ 4.1.Με την υπογραφή της παρούσας, και λαμβάνοντας υπ όψη τα μεγέθη των άρθρων 2.2 και 2.3 της παρούσας, ο Διαχειριστής δηλώνει ότι θα παραχωρήσει στο Χρήστη αφενός μεν: ι) από το Σημείο Εισόδου Κήποι Έβρου, Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ίση με [..] ΜWh/ημέρα (κατά μέγιστο [..] MWh / ώρα) ιι) από το Σημείο Εισόδου Στρυμονοχώρι Σερρών Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ίση με [..] ΜWh/ημέρα (κατά μέγιστο [..] MWh /ώρα) ιιι) από το Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα, Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ίση με [..] ΜWh/ημέρα (κατά μέγιστο [..] MWh /ώρα) αφετέρου δε Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής ίση με [.]MWh / ημέρα, στο Νέο Σημείο Εξόδου που θα δημιουργηθεί με το Έργο, και κατά μέγιστο [..] MWh / ώρα εφόσον υπογραφεί, εντός [4] μηνών μετά την Απώτερη Ημερομηνία Αναφοράς, η Συμφωνία Σύνδεσης του Άρθρου 5.1, μεταξύ του Χρήστη / Άλλου Χρήστη και του Διαχειριστή (*). (*)Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι το άθροισμα της Προκαταρκτικά Δεσμευθείσας Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο(α) Σημείο(α) Εισόδου θα πρέπει να ισούται με την Προκαταρκτικώς Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής στο Νέο Σημείο Εξόδου. Σελίδα 8 από 15

9 4.2 Η δέσμευση μεταφορικής ικανότητας θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις των Νόμων και των Κωδίκων που θα διέπουν τη διαχείριση και λειτουργία του ΕΣΦΑ. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 5.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η κατασκευή του Έργου από το Διαχειριστή θα γίνει μετά την υπογραφή από το Χρήστη / Άλλο Χρήστη της Συμφωνίας Σύνδεσης, σχέδιο της οποίας θα παραδοθεί από τον Διαχειριστή στο Χρήστη μέχρι την Ημερομηνία Αναφοράς. Η Συμφωνία Σύνδεσης θα υπογραφεί εφ όσον σε διάστημα μέχρι [4] μηνών μετά την Απώτερη Ημερομηνία Αναφοράς ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ο Χρήστης έχει διασφαλίσει την προμήθεια του αναγκαίου φυσικού αερίου παρέχοντας προς τούτο τις σχετικές πληροφορίες/αποδείξεις στον Διαχειριστή. Ο Χρήστης δεν υποχρεούται να παράσχει στον Διαχειριστή πληροφορίες σχετικές με την τιμή των προμηθειών φυσικού αερίου της. (β) [έχει συναφθεί μεταξύ Χρήστη και Διαχειριστή η Σύμβαση Χρησιδανείου του Άρθρου 2.6 της παρούσας] (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) (γ) [έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι των εγκαταστάσεων του Χρήστη, κατάντη του Νέου Σημείου Εξόδου] (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) (δ) έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι και έχει εκδοθεί η Πράξη Εγκατάστασης του Έργου (ε) έχει καθορισθεί το τιμολόγιο για την πρόσβαση στο ΕΣΦΑ μέχρι το Νέο Σημείο Εξόδου του ΕΣΦΑ που θα κατασκευασθεί με το Έργο. Η Συμφωνία Σύνδεσης θα περιλαμβάνει προβλέψεις και εγγυήσεις για την αποζημίωση του Διαχειριστή από το Χρήστη / Άλλο Χρήστη, για τις περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων τους, δεδομένων των επενδύσεων και δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί ο Διαχειριστής για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου Σύνδεσης. Ρητά συμφωνείται από τα Μέρη, ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα συναφθεί με βάση το κείμενο της πρότυπης Συμφωνίας Σύνδεσης στην περίπτωση που αυτό έχει εγκριθεί Σελίδα 9 από 15

10 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης. 5.2 Τα Μέρη συμφωνούν ότι αν κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης της διασφάλισης της προμήθειας φυσικού αερίου η/και της διαπραγμάτευσης της Σύμβασης Χρησιδανείου ή/και της διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας Σύνδεσης υπάρξουν διαφωνίες, θα μπορούν να προσφεύγουν στη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) είτε από κοινού είτε μονομερώς με κοινοποίηση στο άλλο Μέρος. Ο Διαχειριστής δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί τις αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που θα ληφθούν στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας. Μη αποδοχή από το Χρήστη / Άλλο Χρήστη οποιασδήποτε απόφασης της Ρ.Α.Ε. κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιφέρει τις συνέπειες του Άρθρου 3.3. Ρητά συμφωνείται ότι η ενδεχόμενη μη υπαγωγή εν όλω ή εν μέρει του Έργου στο μέρος της Ρυθμιζόμενης Περουσιακής Βάσης του ΕΣΦΑ που κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, δεν αποτελεί για την Εταιρεία δικαιολογημένη αιτία μη υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, σε ο,τι αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 3.3 της παρούσας. Ομοίως δεν αποτελεί δικαιολογημένη αιτία μη υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, σε ο,τι αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 3.3 της παρούσας, η μη εξασφάλιση από το Χρήστη της προμήθειας του απαιτούμενου φυσικού αερίου, η ενδεχόμενη ανάκληση/τροποποίηση της άδειας της εγκατάστασης του Χρήστη κατάντη του Νέου Σημείου Εξόδου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο Διαχειριστής- το οποίο ήθελε οδηγήσει σε αλλαγή ή αναβολή ή ματαίωση των επιχειρηματικών σχεδίων του Χρήστη ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 6.1 Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός, συμβάν ή περίσταση που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Μέρους το οποίο αφορά και το οποίο Μέρος δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης και έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του εν λόγω Μέρους να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα, οπότε και το Μέρος αυτό δεν θα ευθύνεται για την μη εκπλήρωση μερικώς ή ολικώς των συμβατικών του Σελίδα 10 από 15

11 υποχρεώσεων για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το γεγονός Ανωτέρας Βίας, συμπεριλαμβανομένου και του εύλογου χρόνου αποκατάστασης των συνεπειών του. Ως τέτοια γεγονότα, συμβάντα ή περιστατικά, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω : α) Απεργία, ανεύρεση αρχαιοτήτων, πράξεις αντίστασης ή βίας που έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή ή καθυστέρηση των εργασιών του Έργου ή της εγκατάστασης του Χρήστη κατάντη του Νέου Σημείου Εξόδου β) Δικαστική προσφυγή ή διοικητική πράξη που συνεπάγεται αναστολή ή καθυστέρηση των εργασιών, στην οποία όμως τελικώς δικαιώνεται το μέρος που υφίσταται την καθυστέρηση γ) Κάθε πράξη εχθρική, πολεμική ή τρομοκρατική, αποκλεισμός, επανάσταση, στάση και ταραχή. δ) Δολιοφθορά ή πράξη βανδαλισμού, τρομοκρατίας, εγκληματικής ενέργειας ή απειλή τέτοιων πράξεων. ε) Κεραυνός, σεισμός, καταιγίδα, θύελλα, πυρκαγιά, καθίζηση, πλημμύρα, ξηρασία, χιονοστιβάδα, παγετός και άλλα ακραία καιρικά ή περιβαλλοντικά φαινόμενα, πτώση μετεωριτών, αεροσκαφών, ωστικά κύματα που προκλήθηκαν από αεροπλάνα ή άλλα ιπτάμενα σκάφη υπερηχητικής ταχύτητας, έκθεση σε πυρηνική ενέργεια ή ακτινοβολία ή σε χημικές ή άλλες βλαβερές ουσίες ή ιονισμένη ακτινοβολία. στ) Καταστροφή, ατυχήματα, εκρήξεις ή πυρκαγιά που επιδρά στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ή σε τμήμα του). 6.2 Η οικονομική αδυναμία οποιουδήποτε Μέρους σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται Ανωτέρα Βία 6.3. Τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας των εγκαταστάσεων του Χρήστη κατάντη του Νέου Σημείου Εξόδου, αδυναμία προμήθειας φυσικού αερίου, μη υπαγωγή του Έργου στο μέρος της Ρυθμιζόμενης Περουσιακής Βάσης που ανακτάται από όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, ή αλλαγή των επιχειρηματικών σχεδίων του Χρήστη, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται Ανωτέρα Βία Σελίδα 11 από 15

12 6.4 Απαλλαγή από την εκπλήρωση, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε υποχρέωσης από τη Συμφωνία Σύνδεσης, που οφείλεται στην αποδεδειγμένη επέλευση γεγονότος Ανωτέρας Βίας συντρέχει εφόσον το Μέρος που επιδιώκει την απαλλαγή: α) Ειδοποίησει γραπτώς το άλλο Μέρος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της αδυναμίας του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας. β) Αποστείλει (όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά την ανωτέρω ειδοποίηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 15 ημερών από αυτή) μία αναλυτική αναφορά, με πλήρη και σαφή περιγραφή του περιστατικού Ανωτέρας Βίας. γ) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία που αποδεικνύουν το περιστατικό Ανωτέρας Βίας. δ) Μεριμνά και ενημερώνει το άλλο Μέρος για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την αποκατάσταση των συνεπειών εκ του περιστατικού. 6.5 Σε περίπτωση που το γεγονός της Ανωτέρας Βίας ή τα αποτελέσματά του διαρκέσουν πέραν των 12 μηνών ή σε περίπτωση που δεν καθίσταται προβλέψιμη η διάρκεια της Ανωτέρας Βίας, έκαστο Μέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή το ήμισυ της ποινικής ρήτρας του άρθρου 3.3 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τα Μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση τυχόν διαφωνιών ή διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της παρούσας. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των Μερών, συμφωνείται ότι αυτή θα εισάγεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία τα συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν ως αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση των ως άνω διαφορών. Σελίδα 12 από 15

13 ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως στις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιτίας αλλαγών που τυχόν επέλθουν στο υφιστάμενο νομικό ή θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες επηρεάζουν τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης, καθώς και στις περιπτώσεις αμοιβαίας σχετικής συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παράβαση των όρων και συμφωνιών της παρούσας εκ μέρους οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη, παρέχει στο ανυπαίτιο Μέρος το δικαίωμα καταγγελίας της αζημίως από το ανυπαίτιο Μέρος, καθώς και το δικαίωμα για την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημιάς που ήθελε προκληθεί από την αιτία αυτή. Η καταγγελία, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, γίνεται εγγράφως, και θα επιδίδεται στο έτερο Μέρος με Δικαστικό Επιμελητή, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ένα μήνα μετά την επίδοσή της. Ρητώς συμφωνείται ότι, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας από υπαιτιότητα του Χρήστη, ο Διαχειριστής θα δικαιούται την καταβολή του ποσού του Άρθρου 3.3 της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και αφορούν ένα Μέρος, απαγορεύεται να γνωστοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει και για διάστημα μέχρι και δύο (2) ετών μετά τη λήξη της παρούσας συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, από το Μέρος που είναι αποδέκτης αυτών των πληροφοριών, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς να έχει την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του έτερου Μέρους. Σελίδα 13 από 15

14 Στις πιο πάνω πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που (όταν χρησιμοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν), αποκτήθηκαν, ή μπορούσαν να αποκτηθούν, από το Μέρος ή το πρόσωπο που τις χρησιμοποιεί, ή στο οποίο γνωστοποιήθηκαν, με άλλο νόμιμο τρόπο, χωρίς παραβίαση της Σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και λήγει με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης του άρθρου 5.1 της παρούσας ή την καταβολή από την Εταιρεία του ποσού των άρθρων 3.3 ή 3.4 ή 3.5 ή 6.5 της παρούσας, ή την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 3.7 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος του Χρήστη ή και του Διαχειριστή δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή τους από αυτό. Η παρούσα Σύμβαση θα ερμηνεύεται με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιεσδήποτε χρηματικές απαιτήσεις ή αξιώσεις του Διαχειριστή κατά του Χρήστη από την εκτέλεση της παρούσας δύναται να παρακρατηθούν από την Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 3.7 της παρούσας. Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη η παρούσα σε τρία όμοια πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και έλαβε ο καθένας από ένα πρωτότυπο, και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Σελίδα 14 από 15

15 Για τo Χρήστη Για το Διαχειριστή Σελίδα 15 από 15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα