ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Ολική Ποιότητα Δημόσιες Προμήθειες: Εκτιμήσεις των Προμηθευτών / Υπεργολάβων για το Σύστημα Προμηθειών του Δημοσίου Διπλωματική Εργασία της Γεωργίας Κ. Κάτσακα Πτυχιούχου Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 2006

2 Αφιερωμένο, Στους Γονείς μου Κώστα και Χρύσα

3 ΕKTIMΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Γεωργία Κ. Κάτσακα Σημαντικοί Όροι: Δημόσιες / Κρατικές Προμήθειες, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, Ανάδοχος Προμηθευτής, Κατακύρωση Διαγωνισμού, Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ). ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται ένα σημαντικό ζήτημα για την παγκόσμια αγορά, το θέμα των Προμηθειών του Δημοσίου. Ειδικότερα, μέσα από την καταγραφή των εκτιμήσεων των Προμηθευτών/Υπεργολάβων για το σύστημα Κρατικών Προμηθειών, η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει στην καταγραφή όλων εκείνων των προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Η Εργασία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη: Το Πρώτο Μέρος περιλαμβάνει τα εισαγωγικά που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της έννοιας και της λειτουργίας του συστήματος των Δημόσιων Προμηθειών. Συγκεκριμένα, περιγράφεται όλη η διαδικασία από τη στιγμή της προκήρυξης ενός Διαγωνισμού, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αρμόδιοι Φορείς καθώς και οι υποψήφιοι Προμηθευτές, μέχρι την κατακύρωση της Προμήθειας, την υπογραφή της Σύμβασης και την εκτέλεσή της. Στο Δεύτερο Μέρος, επιλέχθηκαν τρεις βασικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τρεις βασικούς τομείς όσον αφορά στο σύστημα

4 Προμηθειών του Δημοσίου. Στο μέρος αυτό αναλύονται όλες οι εσωτερικές ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή της προκήρυξης ενός Διαγωνισμού. Παρουσιάζονται διαγράμματα ροής τα οποία απεικονίζουν το πώς συμμετέχουν οι εν λόγω εταιρείες σε έναν Διαγωνισμό σύναψης Δημοσίων Προμηθειών. Το Τρίτο και τελευταίο μέρος της μελέτης είναι και το πιο σημαντικό. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν εταιρείες οι οποίες έχουν σεβαστή εμπειρία στο χώρο των Κρατικών Προμηθειών. Οι απαντήσεις τους οδήγησαν στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων όσον αφορά στη λειτουργικότητα του συστήματος Δημόσιων Προμηθειών μιας και από τις απαντήσεις τους έγινε φανερό ότι είναι επιτακτική η εφαρμογή του συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατικών Προμηθειών μέσω του οποίου θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων Φορέων, θα περιοριστούν οι γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες γεγονός το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους γενικότερα.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΙΙ ΙΙΙ Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εισαγωγή Ορισμός Κρατικών Προμηθειών Ποιος πραγματοποιεί τις Κρατικές Προμήθειες 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Εισαγωγή Προκήρυξη Διαγωνισμών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) Διαδικασίες Σύναψης-Συμβάσεων Προμηθειών Εμπλεκόμενα Όργανα Φάσεις Διαγωνισμών Προθεσμίες διεξαγωγής Διαγωνισμών Κανόνες Δημοσιότητας Υποβολή προσφορών από τους Προμηθευτές και αξιολόγησή τους Συστήματα Ποιότητας και Πιστοποιητικά Συστήματα Ποιότητας ISO Σήμανση CE Prospectus και Βεβαιώσεις Φύλλο Συμμόρφωσης Υπεύθυνη Δήλωση Κριτήρια ανάθεσης μιας Προμήθειας Ενστάσεις-Προσφυγές Κρίσεις αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Ανακοίνωση Κατακύρωσης-ανάθεσης Συμβάσεις 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εισαγωγή Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών (αρθρ.26) Παραλαβή υλικών Πληρωμή των Προμηθευτών Ασυνέπεια Προμηθευτή-Κυρώσεις 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εισαγωγή 42

6 4.2 Ρυθμίσεις οργανωτικού περιεχομένου Νόμος 2286/1995: «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Υ.Α. Π1-1893/98 Περί τήρησης Μητρώου Προμηθευτών Υ.Α. Π1-7085/99 Περί σύστασης Επιτροπών στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών Ρυθμίσεις διαδικαστικού περιεχομένου Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Νόμος 2522/97: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεως Δημόσιων Έργων Κρατικών Προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Νόμος 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» Νόμος 3021/02: «Περιορισμοί στη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Π.Δ. 370/1995: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη Συμβάσεων Δημόσιων Προμηθειών» Π.Δ. 105/2000: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου1997 και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 370/1995» 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Οι Δημόσιες Προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή: Καθιέρωση των Δημοσίων Συμβάσεων στην Ευρώπη Κοινοτική Νομοθεσία Οδηγία 71/305/ΕΟΚ Οδηγία 89/440/ΕΟΚ Οδηγία 90/531/ΕΟΚ Οδηγία 93/4/ΕΟΚ Οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη Συμβάσεων Δημοσίων Προμηθειών Οδηγία 97/52/ΕΚ περί τροποποιήσεως των Οδηγιών 92/50/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων υπηρεσιών, Συμβάσεων Δημοσίων Προμηθειών και Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, αντιστοίχως 52

7 5.4 Το Σύστημα Δημόσιων Προμηθειών στην Ε.Ε Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Δανία Εσθονία Ην. Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Σουηδία Σλοβακία Σλοβενία Τσεχία Φιλανδία 78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εισαγωγή Ηλεκτρονικές Προμήθειες Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των Διαδικασιών σύναψης Συμβάσεων στους τομείς του ύδατος της Ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών Διάφορες μορφές Ηλεκτρονικών Προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα Δημοσίευση Διακηρύξεων μέσω Διαδικτύου Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων Ηλεκτρονική υποβολή Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Ηλεκτρονικές αγορές Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues) Συστήματα προεπιλογής Ηλεκτρονικές κάρτες αγορών-πληρωμών Διεθνής Εμπειρία Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η περίπτωση του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α Το σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών του Καναδά 93

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΠΠ) Εισαγωγή Καταγραφή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) για το Τα προφίλ του ΕΠΠ Κατανομή του ΕΠΠ Β ΜΕΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισαγωγή Ανίχνευση και Πληροφόρηση Εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή στο Διαγωνισμό Αποδελτιοποίηση των Διακηρύξεων Συγκέντρωση δικαιολογητικών και κατάθεση προσφορών Δικαιολογητικά Διεύθυνση Presale Εμπορική Διεύθυνση Σύναψη Σύμβασης και ολοκλήρωση του Έργου 109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εισαγωγή Στάδιο Διερεύνησης Αναζήτηση και παραλαβή της Διακήρυξης Κατασκευή προφόρμας Διαγωνισμού Κοινά στοιχεία του Διαγωνισμού Συγκρότηση τεχνικής προσφοράς Συγκρότηση οικονομικής προσφοράς Συγκέντρωση δικαιολογητικών Διαγωνισμού Τελική σύνθεση συγκεντρωτικής προσφοράς για Αθήνα/Περιφέρεια Αποστολή επιπρόσθετων στοιχείων Κατακύρωση Διαγωνισμού (Σύμβαση) Τεχνική υποστήριξη κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Διαδικασία αξιολόγησης εξουσιοδοτημένων τεχνικών 119 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή Εγκαταστάσεις Αντικείμενο εργασίας Διαδικασία συμμετοχής σε Δημόσιους Διαγωνισμούς 124

9 Αναζήτηση Διακηρύξεων Δικαιολογητικά Προετοιμασία προσφορών 126 Γ ΜΕΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στόχοι της έρευνας Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Περιγραφή δείγματος Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 133 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Το προφίλ των Εταιρειών Ποσοστό συμμετοχής των Προμηθευτριών Εταιρειών στην έρευνα Αριθμός εργαζομένων Είναι η Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο; Εμπειρία σε Διαγωνισμούς Δημόσιων Προμηθειών Ανάλυση των Εκτιμήσεων των Προμηθευτών/Υπεργολάβων για το Σύστημα Προμηθειών του Δημοσίου Φάση 1 η : Ανίχνευση-Πληροφόρηση Φάση 2 η : Εκδήλωση ενδιαφέροντος Φάση 3 η : Κατακύρωση και σύναψη της Σύμβασης 144 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προβλήματα του συστήματος Κρατικών Προμηθειών και Προτάσεις Η ανάγκη για Ηλεκτρονικές Κρατικές Προμήθειες 154 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 156 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ερωτηματολόγιο 160 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Βαθμολόγηση εξουσιοδοτημένων τεχνικών 165 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Έλεγχος συνθηκών εγκατάστασης κλιβάνων 166

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών και με τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ όλα του γονείς μου Κώστα και Χρύσα καθώς και την αδερφή μου Βίκυ για την αμέριστη συμπαράσταση που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μου σπουδών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Λάμπρο Λάϊο και τον Λέκτορα κ. Σωκράτη Μοσχούρη, που χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους δε θα ήταν δυνατή η συγγραφή και η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες εκείνες τις εταιρείες που μου με βοήθησαν στη συλλογή στοιχείων για την ανάλυση περίπτωσης που παρατίθεται στο Β Μέρος της μελέτης αυτής, καθώς και όλα εκείνα τα στελέχη των εταιρειών που δέχτηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο προκειμένου να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για το σύστημα Προμηθειών του Δημοσίου. Δυστυχώς για ευνόητους λόγους είναι αδύνατη η ονομαστική αναφορά σε αυτές τις εταιρείες. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μου τους φίλους που μου στάθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής και ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου φίλο και συμφοιτητή, Γεώργιο Ιωάννου του οποίου η υπομονή, η κατανόηση και η βοήθεια ήταν μεγάλη όλο αυτό το διάστημα. Να Είστε Όλοι Καλά! I

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα Πίνακας 2.1 Κριτήρια Διακήρυξης 22 Πίνακας 7.1 Κατανομή συμβάσεων ανάλογα με την αξία τους 98 Πίνακας 7.2 Κατάταξη ειδών ως προς τον εκτιμώμενο τρόπο προμήθειας 102 Πίνακας 12.1 Αριθμός εργαζομένων 136 Πίνακας 12.2 Χρόνια συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημόσιων Προμηθειών 138 Πίνακας 12.3 Διαφάνεια του Συστήματος Προμηθειών του Δημοσίου 147 Σχήμα 2.1 Φάσεις Διαγωνισμού 15 Σχήμα 2.2 Διαδικασίες Διαγωνισμού Προμηθειών και Περιπτώσεις Προσφυγών 31 Σχήμα 6.1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών 85 Σχήμα 8.1 Διάγραμμα Ροής ενεργειών του Προμηθευτή Α κατά τη συμμετοχή του σε Διαγωνισμούς Δημόσιων Προμηθειών 110 II

12 Σχήμα 9.1 Διάγραμμα Ροής ενεργειών του Προμηθευτή Β για τη συμμετοχή του σε Διαγωνισμούς Δημόσιων Προμηθειών 121 Σχήμα 10.1 Διάγραμμα Ροής ενεργειών του Προμηθευτή Γ για τη συμμετοχή του σε Διαγωνισμούς Δημόσιων Προμηθειών 128 III

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελίδα Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη του ΕΠΠ 97 Διάγραμμα 7.2 Αναλυτική Συμμετοχή Φορέων 99 Διάγραμμα 7.3 Κατάταξη Ειδών ως προς τη Βαρύτητά τους 100 Διάγραμμα 12.1 Ποσοστιαία Κατανομή Προμηθευτριών Εταιρειών 136 Διάγραμμα 12.2 Αριθμός εταιρειών ανά κλάδο, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο 137 Διάγραμμα 12.3 Πηγές πληροφόρησης 139 Διάγραμμα 12.4 Γνώση δημοσίευσης Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων στο Διαδίκτυο 140 Διάγραμμα 12.5 Εκτίμηση επιπρόσθετων οφελών 141 Διάγραμμα 12.6 Ευκολία πρόσβασης στο Φορέα 142 Διάγραμμα 12.7 Σαφήνεια προδιαγραφών (Τεχνικό και Εμπορικό κομμάτι) 143 Διάγραμμα 12.8 Διαπραγματεύσεις 145 Διάγραμμα 12.9 Έγκαιρη επιστροφή εγγυητικών επιστολών 146 Διάγραμμα Βαθμός διαφάνειας του Συστήματος Προμηθειών του Δημοσίου 146 Διάγραμμα Είναι δίκαια και αντικειμενικά τα κριτήρια επιλογής Προμηθευτών; 147 IV

14 Διάγραμμα Επιτρέπει το Σύστημα τη συμμετοχή αναξιόπιστων Προμηθευτών; 148 Διάγραμμα Είναι συνεπές το κράτος στις οικονομικές του υποχρεώσεις; 149 V

15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Προμήθειες του Δημοσίου θεωρούνται συχνά ως η ατμομηχανή" της οικονομίας, καθώς απορροφούν υπό υλικών, έργων και υπηρεσιών ένα σημαντικό ποσοστό του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ). Πράγματι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το δημόσιο αγοράζει ολοκληρωτικά σχεδόν ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, το σύνολο της παραγωγής κάποιων επιχειρήσεων. Έτσι διαπιστώνεται ότι μεγάλες τεχνικές εταιρίες λειτουργούν μόνο με το δημόσιο, κατασκευάζοντας για λογαριασμό του γέφυρες και αυτοκινητόδρομους. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι σημαντικοί πελάτες των φαρμακοβιομηχανιών. Η πολιτική των Προμηθειών του Δημοσίου επηρεάζοντας τη βιομηχανική παραγωγή μιας χώρας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Βιομηχανικής πολιτικής. Από την άλλη, η πολιτική των Προμηθειών του Δημοσίου, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών προτιμησιακού χαρακτήρα που ευνοούν τους εγχώριους προμηθευτές σε βάρος των εισαγωγέων, αποτελεί ένα μέτρο μη δασμολογικής προστασίας, στα πλαίσια της Εμπορικής πολιτικής. Εξάλλου, οι προϋπολογισμοί των δημοσίων επενδύσεων των κρατών προκαθορίζουν ουσιαστικά το ύψος και τον όγκο των υλικών, έργων και υπηρεσιών που σκοπεύει να αγοράσει το Δημόσιο από τους ιδιώτες. Το σύνολο λοιπόν του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμβάσεις Προμηθειών του Δημοσίου. Από αυτό συνάγεται ότι οι Κρατικές Προμήθειες εντάσσονται στους χώρους ενδιαφέροντος των Δημοσίων οικονομικών. Ακόμη, οι Συμβάσεις του Δημοσίου καθώς αποτελούν ένα γνήσιο υποσύνολο της θεωρίας των Συμβάσεων, επηρεάζουν τη στρατηγική των προμηθευτριών επιχειρήσεων. Έτσι αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Βιομηχανικής οργάνωσης. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο μια δημόσια επιχείρηση προβαίνει στις αγορές των Προμηθειών της και η στρατηγική που θα ακολουθήσει, άπτονται των δραστηριοτήτων της Στρατηγικής διοίκησης των Προμηθειών.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή Το θέμα των Κρατικών Προμηθειών είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα συναρτημένα με την άσκηση κυβερνητικής πολιτικής, διότι σχετίζεται όχι μόνο με την αξιοπιστία σχεδιασμού και υλοποίησης των κρατικών δαπανών, αλλά και με θέματα αξιοκρατίας στην επιλογή και ανάθεση των Προμηθειών, οι οποίες ως γνωστόν καλύπτονται από πόρους που προέρχονται από τα χρήματα των Ελλήνων ή/και Ευρωπαίων φορολογουμένων (Κοινοτικές Επιδοτήσεις). Στην ενότητα αυτή, κρίνεται απαραίτητο, να αναπτυχθούν κάποιες βασικές έννοιες που αφορούν τις Κρατικές Προμήθειες, πριν την παρουσίαση του κυρίως τμήματος της συγκεκριμένης μελέτης. Οι έννοιες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό της έννοιας των Προμηθειών του Δημοσίου, τις βασικές αρχές που τις διέπουν καθώς και τους φορείς υλοποίησης αυτών. 1.2 Ορισμός Κρατικών Προμηθειών Είναι οι αγορές που πραγματοποιούν οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ) οι τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και οι ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ) σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, με Διαγωνισμούς. Οι αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων

17 Όπως κάθε αγοραστής, έτσι και το Δημόσιο, προκειμένου να καταλήξει στο προϊόν της επιλογής του, πραγματοποιεί μια έρευνα αγοράς. Σε αντίθεση όμως με τους ιδιώτες, το Δημόσιο δεν πηγαίνει από έμπορο σε έμπορο για να βρει τη συμφερότερη προσφορά, αλλά καλεί τους Προμηθευτές, με τη μορφή Διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους. Γενικά, οι κρατικές προμήθειες ή για να χρησιμοποιήσουμε ένα συνώνυμο όρο, οι προμήθειες του Δημοσίου, ολοκληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών συμβάσεων, των "Συμβάσεων των Προμηθειών του Δημοσίου" ή απλά "Συμβάσεων του Δημοσίου", όπως αποκαλούνται. Οι τελευταίες καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ ενός φορέα και ιδιωτών/επιχειρήσεων, των Προμηθευτών. Προκειμένου να κατοχυρώνεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του δημοσίου, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που διέπουν κρατικές προμήθειες 2. Αυτές είναι: α) η αρχή της δημοσιότητας β) η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών, γ) η αρχή της ίσης μεταχείρισης. H αρχή της δημοσιότητας. Κατά την αρχή αυτή, οι αγορές του Δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του εθνικού τύπου και της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της δημοσιότητας δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες προμηθειών εξαιρετικά χαμηλής αξίας, που ορίζονται ρητά από το Νόμο. Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών. Η όλη διαδικασία της διακήρυξης, επιλογής του Προμηθευτή και ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσίου πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων και ισχύουν συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Επίσης οφείλουν να είναι κατανοητοί και να διακρίνονται για την σαφήνειά τους. Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή των όρων του Διαγωνισμού μετά την προκήρυξή του. Οι όροι του Διαγωνισμού μπορούν να αλλάζουν μόνο κατόπιν της αποδοχής ενστάσεων/προσφυγών των διαγωνιζομένων. Γενικά, η αρχή της διαφάνειας 2 «Κρατικές Προμήθειες», Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου 2

18 παραβιάζεται όταν, κατά τη διάρκεια ενός Διαγωνισμού κάποιος ενδιαφερόμενος που δεν συμμετέχει, προβεί στην ακόλουθη διαπίστωση: "με τους νέους όρους που θέτει ο φορέας θα μπορούσα κι εγώ να λάβω μέρος στο Διαγωνισμό". Η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι του Διαγωνισμού δεν είναι δυνατό να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλης χώρας ή κάποια κατηγορία επιχειρήσεων της ίδιας χώρας εισάγοντας πολιτική διακρίσεων. 1.3 Ποιος πραγματοποιεί τις Κρατικές Προμήθειες; Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές χώρες (Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, κτλ) έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι είναι προτιμότερο οι κρατικές προμήθειες, δηλαδή τα έργα που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να διενεργούνται από ένα κεντρικό όργανο που στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία του Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη άποψη κερδίζει έδαφος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό συμβάλλει στη εκλογίκευση των κρατικών προμηθειών, καθώς επιτρέπει τη συνολική τους εποπτεία, εξοικονομώντας παράλληλα χρηματικούς πόρους, μιας και οι προμήθειες διενεργούνται σε μεγάλες ποσότητες από μια αρχή και με ενιαίους κανόνες διεξαγωγής. Επιπλέον, δεδομένου ότι αναφορικά με την προμήθεια υλικών αγαθών, κεντρικό ρόλο παίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές, η συγκεκριμένη αντίληψη επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση τους μέσω ενοποιημένων προδιαγραφών, δηλ. προδιαγραφών που ισχύουν για ένα μεγάλο αριθμό των υπό προμήθεια αγαθών. Αντίθετα, ο κατακερματισμός των προμηθειών σε πολλούς Διαγωνισμούς, που διακηρύσσει ένας μεγάλος αριθμός φορέων (π.χ. κάθε νοσοκομείο τον δικό του Διαγωνισμό) ευνοεί τον κίνδυνο της χρήσης προδιαγραφών πολύ διαφορετικών από φορέα σε φορέα. 3

19 Α) Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης Υπεύθυνος φορέας για τις κρατικές προμήθειες των υλικών για την Κεντρική Διοίκηση στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της ΓΓΕ. Η Γενική Διεύθυνση αυτή διαθέτει όλον τον απαραίτητο μηχανισμό για τη διενέργεια των κρατικών προμηθειών. Ωστόσο, δεν είναι υπεύθυνη για το σύνολο της διαδικασίας. Στην πραγματοποίηση των δημόσιων προμηθειών διακρίνουμε τρεις φάσεις: (1η) τη φάση εκδήλωσης των αναγκών και του σχεδιασμού των προμηθειών, σε ετήσια βάση (2η) τη φάση της διακήρυξης του Διαγωνισμού, της εξεύρεσης της συμφερότερης προσφοράς και της σύναψης της σύμβασης και (3η) τη φάση της εκτέλεσης της σύμβασης (Επιτροπές παραλαβής) Η ΓΓ Εμπορίου είναι κυρίως υπεύθυνη για την δεύτερη φάση, η οποία είναι και η πιο πολύπλοκη. Επίσης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στην πρώτη φάση καθώς, με βάση τις αιτήσεις των διαφόρων φορέων, καταρτίζει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ). Η τρίτη φάση, της εκτέλεσης της προμήθειας, βεβαιώνεται από τις "Επιτροπές παραλαβής". Οι Επιτροπές αυτές, κατά περίπτωση, είτε ορίζονται και εποπτεύονται από τη ΓΓΕ μέσα από κατάλογο που της υποβάλλει ο εκάστοτε φορέας, είτε τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο του φορέα. Β) Άλλοι φορείς Υπάρχουν ορισμένοι φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν τις προμήθειές τους μόνοι και διαθέτουν προς αυτό και ειδικό Κανονισμό Προμηθειών, όπως λ.χ. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του οποίου αρμοδιότητα είναι οι αμιγώς στρατιωτικές προμήθειες, δηλ. τα οπλικά συστήματα ( ν. 2286/95, άρθρο 1), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και η ΔΕΗ. Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως για συγχρηματοδοτούμενα έργα, δημιουργήθηκε και η Κοινωνία της Πληροφορίας 4

20 (ΚτΠ), η οποία παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει και η ΓΓΕ, ενεργεί δηλαδή διαδικασίες σύναψης συμβάσεων λειτουργώντας ως ένα κεντρικό όργανο, ανάμεσα στον εκάστοτε φορέα και Προμηθευτή. Πέρα όμως από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, κάθε φορέας μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον επιθυμεί να εκτελέσει μόνος του την προμήθεια που συνήθως είναι μικρής αξίας, να ζητήσει από τη ΓΓΕ και συγκεκριμένα από το τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών, εξουσιοδότηση ώστε να διενεργήσει αυτός τη δεύτερη και τρίτη φάση για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προμηθειών Δημοσίου (π.δ. 394/96). Επίσης, είναι δυνατό να ανατεθεί στον φορέα η διενέργεια της τρίτης μόνο φάσης της προμήθειας (εκτέλεση της σύμβασης). Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να δοθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προγραμματισμού και Πολιτικής Προμηθειών κατά τη διαδικασία εξέτασης του ΕΠΠ. Ως προς την εποπτεία των Διαγωνισμών των υπό εξουσιοδότηση φορέων, η Γ.Γ. Εμπορίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ενιαίες διαδικασίες στις προμήθειες του Δημοσίου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητά συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία είτε πριν τον Διαγωνισμό (π.χ. τις τεχνικές προδιαγραφές που επέλεξε ο υπό εξουσιοδότηση φορέας) είτε πριν την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. απολογιστικά στοιχεία, πίνακα τιμών όλων των Προμηθευτών, πίνακα ενστάσεων κλπ). 5

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2.1 Εισαγωγή Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η λειτουργία των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών, έχει αποκτήσει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, διαδραματίζοντας πρωταρχικό ρόλο στην όλη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και του κράτους. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η επιλογή των κατάλληλων Προμηθευτών για την αποδοτικότερη λειτουργία όλων των δημόσιων οργανισμών στους οποίους στηρίζεται κάθε πολίτης. Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος των Κρατικών Προμηθειών η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου και επιπλέον κάθε Δημόσιος Φορέας, έχει εξασφαλίσει την προκήρυξη Διαγωνισμών για την προμήθεια προϊόντων, στη σωστή ποιότητα, στη σωστή ποσότητα, στο σωστό χρόνο, από το σωστό Προμηθευτή και στη σωστή τιμή. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται λόγος για όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αρμόδιοι φορείς αλλά και οι υποψήφιοι Προμηθευτές από την στιγμή που θα δημοσιευτεί ένας Διαγωνισμός. Ειδικότερα αναφέρονται τα είδη των Διαγωνισμών, οι φάσεις και οι προθεσμίες διεξαγωγής τους, η υποβολή των προσφορών και η αξιολόγησή τους, τα κριτήρια ανάθεσης μιας προμήθειας, οι κρίσεις των αποτελεσμάτων καθώς και οι τυχόν υπάρχουσες ενστάσειςπροσφυγές από τους υποψήφιους Προμηθευτές μετά την κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας. 6

22 2.2 Προκήρυξη Διαγωνισμών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) Κάθε χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών αποστέλλει στους διάφορους φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, ΟΣΚ, κτλ) εγκύκλιο με την οποία τους ζητά να της γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε προμήθειες για το επόμενο έτος. Οι αποδέκτες της εγκυκλίου διαβιβάζουν στο τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών έναν Πίνακα προγραμματιζόμενων προμηθειών και πληρωμών το οποίο ύστερα από ελέγχους στους οποίους υποβάλλεται για την εγκυρότητα των στοιχείων του και την επιτακτικότητα της προμήθειας, εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ), το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο ΕΠΠ δεν εντάσσονται οι αμιγώς στρατιωτικές προμήθειες όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, οι οποίες εγγράφονται στο Ενιαίο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΥΕΘΑ). Η σύνταξη του ΕΠΠ, σε ετήσια βάση, η έγκρισή του από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και η δημοσίευσή του στον τύπο και το internet αποτελεί παράγοντα διαφάνειας και προγραμματισμού επιτρέπει στους υποψήφιους Προμηθευτές να προγραμματίσουν την παραγωγή τους και να γνωρίζουν ποιος θα είναι ο φορέας εκτέλεσης αυτών των προμηθειών. Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τις ανάγκες του σε προμήθειες. Τέλος, η δημοσίευση του ΕΠΠ από το τμήμα Δημοσιεύσεων και Παραλαβών της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο (Τύπος, Επιμελητήρια, κ.λ.π.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που απορρέει από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΠ μπορεί και να τροποποιηθεί αν διαπιστωθεί ότι οι ανάγκες των φορέων έχουν αλλάξει. Η Δ/νση Προγραμματισμού και Στοιχείων συγκεντρώνει αυτές τις νέες ανάγκες και εξετάζει αν αυτές συμμορφώνονται με την εγκύκλιο που είχε αποσταλεί στην αρχή στους φορείς. Αν υπάρχουν αποκλίσεις, ο φορέας 7

23 αποστέλλει έντυπο που περιλαμβάνει διορθωμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια τα εξετάζει η Επιτροπή Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών και κατ επέκταση εφόσον τα εγκρίνει, τα ενσωματώνει στο ΕΠΠ και έτσι προκύπτει το τελικό τροποποιημένο ΕΠΠ το οποίο στη συνέχεια παίρνει την υπογραφή των αρμόδιων Υπουργών και δημοσιεύεται όπως προαναφέρθηκε. Στη συνέχεια προκηρύσσεται Διαγωνισμός για κάθε προμήθεια που έχει ενταχθεί στο ΕΠΠ. Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές παίρνουν το πλήρες δημοσιευμένο κείμενο της διακήρυξης από το γραφείο Διακηρύξεων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών, τον ΕΟΜΜΕΧ, ή από τα Επιμελητήρια, σε περίπτωση που βρίσκονται εκτός Αθηνών και υποβάλλουν υποψηφιότητα αφού προηγουμένως δώσουν ορισμένες εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής. Αναλυτικότερα οι εγγυήσεις αυτές είναι: - Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (συνήθως 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης), η οποία επιστρέφεται μετά την κατακύρωση ή την λήξη ισχύος της προσφοράς του Προμηθευτή. - Ο ανάδοχος Προμηθευτής οφείλει να δώσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (συνήθως 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ) και - Εγγύηση προκαταβολής (στο ύψος που συμφωνείται), αν η σύμβαση προβλέπει την προκαταβολή στον Προμηθευτή του 50% του τιμήματος (προ ΦΠΑ). - Τέλος, ενδέχεται η διακήρυξη να προβλέπει την καταβολή εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης (ορίζοντας και τους όρους της σχετικής εγγύησης), σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει. Πριν όμως από την προκήρυξη του Διαγωνισμού, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα οι ανάγκες των διάφορων φορέων του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά - όπως τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, τις διαστάσεις, το υλικό, τη 8

24 συσκευασία, τη σήμανση 3 - του προς προμήθεια αγαθού, ώστε αυτό να προσδιορίζεται αντικειμενικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές δε μπορούν να αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε ονομαστικά ούτε "φωτογραφικά" και πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. Για τις περιπτώσεις ειδών για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή εθνικά πρότυπα προσαρμοσμένα στα ευρωπαϊκά, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι βάσει των προτύπων αυτών. Επίσης επιτρέπεται και η χρήση άλλων διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων, όπως π.χ. κατά ΕΛΟΤ, κατά DIN, κατά BS, κτλ. Προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή των Προμηθευτών από τις άλλες χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης, προβλέπεται ένα σύστημα "ισοτιμίας" των προτύπων. Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» 4. Κάθε φορέας του Δημοσίου μεταβιβάζει τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού στη ΓΓΕ, η οποία σε συνεργασία με την αρμόδια Μ.Ε.Ε, ελέγχει, τροποποιεί όπου απαιτείται και δίνει την τελική έγκριση για τη διενέργεια του Διαγωνισμού. 3 Προεδρικό Διάταγμα 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ΦΕΚ 266/τ. Α /

25 2.3 Διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών Τρεις είναι οι βασικές διαδικασίες προμηθειών, ο ανοιχτός Διαγωνισμός, ο κλειστός Διαγωνισμός και η διαδικασία με διαπραγματεύσεις. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε προμήθειες υλικών/υπηρεσιών δαπάνης άνω των (το όριο αυτό καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση). Για προμήθειες χαμηλού προϋπολογισμού, οι οποίες ορίζονται από το νόμο και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, προβλέπεται και ο πρόχειρος Διαγωνισμός. Α) Ανοιχτός Διαγωνισμός Με τη διαδικασία του ανοιχτού Διαγωνισμού πραγματοποιείται περίπου το 75% των κρατικών προμηθειών της χώρας μας. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των υποψήφιων Προμηθευτών, αφού προϋποθέτει την δημοσίευση της πλήρους διακήρυξης και επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά. Β) Κλειστός Διαγωνισμός Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε δύο φάσεις. 1) Κατ αρχήν ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία είναι μια πολύ γενική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας αιτήσεις συμμετοχής μαζί με έναν φάκελο "ικανότητας", που περιγράφει το προφίλ της εταιρίας. 2) Όσοι επιλέγονται με βάση τα στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση της πλήρους διακήρυξης και καλούνται να υποβάλουν πλήρη προσφορά, δηλ. κατάθεση τιμών, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ. Στο πλαίσιο του κλειστού Διαγωνισμού οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, μέσα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, να ορίσουν τον κατώτατο και τον ανώτατο αριθμό Προμηθευτών που σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε (5), ο δε μεγαλύτερος μπορεί να ορισθεί μέχρι είκοσι (20). 10

26 Γ) Διαδικασία με διαπραγματεύσεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται στους αναθέτοντες φορείς η απευθείας διαπραγμάτευση με τους Προμηθευτές της επιλογής τους, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης. Στις διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση οφείλουν να προσκληθούν τουλάχιστον τρεις (3) Προμηθευτές. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, αυστηρά ερμηνευμένες (ν. 2286/95, άρθρο 2, παρ. 13 και π.δ. 370/95, άρθρο 10), όπως λ.χ. για επείγουσες ανάγκες, για εξοπλισμό έρευνας, πειραματικά ή καλλιτεχνικά, για συμπληρωματικές προμήθειες από ήδη επιλεγμένο Προμηθευτή κτλ. Επίσης, ορισμένες φορές ακολουθείται αυτή η διαδικασία σε περιπτώσεις αποτυχίας ενός Διαγωνισμού ή όταν οι επιτευχθείσες τιμές κριθούν ασύμφορες και υπάρχει επείγουσα ανάγκη, οπότε συνεχίζεται ο Διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την κατάθεση νέων οικονομικών προσφορών ή και τεχνικών προσφορών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Δ) Πρόχειρος (ή συνοπτικός) Διαγωνισμός Ο Διαγωνισμός αυτός προβλέπεται για προμήθειες χαμηλού ύψους μέχρι ενός ορίου ( ), που μεταβάλλεται με Υπουργική Απόφαση. Οι προμήθειες αυτές δε δικαιολογούν την διενέργεια κανονικού Διαγωνισμού. Ο πρόχειρος Διαγωνισμός δεν προϋποθέτει δημοσίευση και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών. Κατά τον πρόχειρο Διαγωνισμό καλούνται να καταθέσουν προσφορές τρεις τουλάχιστον Προμηθευτές. Σε αυτού του είδους τον Διαγωνισμό μπορεί επίσης εξ αρχής να ανατεθεί μια χαμηλής αξίας προμήθεια σε συγκεκριμένο Προμηθευτή, το όριο της οποία καθορίζεται και αυτό ύστερα από Υπουργική απόφαση και ανέρχεται σήμερα σε

27 2.4 Εμπλεκόμενα Όργανα Σε κάθε Διαγωνισμό που διενεργείται από τη ΓΓΕ, εμπλέκονται συλλογικά όργανα, όπως η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών (ΕΠΑΠ) και οι Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων (ΜΕΕ), η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (ΕΚΠ). Τα όργανα αυτά γνωμοδοτούν επί τεχνικών, οικονομικών, νομικών και άλλων θεμάτων, συντάσσουν πρακτικά και κάνουν προτάσεις σχετικά με την διεκπεραίωση του Διαγωνισμού. Ανάμεσα στις ΜΕΕ ξεχωρίζει η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών. Ωστόσο, τα συλλογικά όργανα αυτά δεν εκδίδουν δεσμευτικές διοικητικές πράξεις (αποφάσεις). Η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο εκάστοτε Αποφαινόμενο Όργανο. Το αποφαινόμενο Όργανο είναι διαφορετικό σε κάθε Διαγωνισμό, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης και μπορεί να είναι α) ο καθ ύλην αρμόδιος Τμηματάρχης, β) ο αρμόδιος Διευθυντής, γ) ο Γενικός Διευθυντής Κρατικών Προμηθειών, δ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ή ε) ο Υφυπουργός. Οι προμήθειες για τις οποίες απαιτείται δαπάνη άνω των ή οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική τεχνολογική αξία, εκφεύγουν, κατά κανόνα, από την αρμοδιότητα της ΓΓ Εμπορίου και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστήνεται Διακομματική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή προεδρεύεται από τον Υπουργό στον οποίον υπόκειται ο φορέας που διενεργεί την προμήθεια, ενώ εκπροσωπούνται το ΥΠΕΘΟ και η ΓΓΕ, ο ενδιαφερόμενος φορέας καθώς και αντιπρόσωποι των κομμάτων. Η Επιτροπή αυτή ορίζει τον φορέα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, του δίνει τη σχετική εντολή και εποπτεύει τη διενέργεια του. 2.5 Φάσεις Διαγωνισμών Α) Άνοιγμα των φακέλων - εξέταση εγκυρότητας των προσφορών σε χώρο και χρόνο που ορίζονται από τη διακήρυξη, παρουσία των διαγωνιζομένων ή 12

28 εκπροσώπων τους, η Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών ανοίγει τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους τεχνικής προσφοράς, προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών τους, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό. Κατά το άνοιγμα των φακέλων τεχνικής προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς των άλλων. Αν κατά τις παραπάνω ενέργειες παρατηρηθούν παρατυπίες ή συμμετοχή διαγωνιζόμενου που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει ενστάσεις επί τόπου ή και την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αν η Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης παρατηρήσει ελλείψεις στους κυρίως φακέλους, το επισημαίνει προς το Αποφαινόμενο Όργανο, το οποίο, ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (ΕΚΠ) έχει την εξής επιλογή: είτε τάσσει προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για να συμπληρώσει την έλλειψη (αν αυτή δεν ήταν ουσιώδης) είτε προτείνει τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Κατά της σχετικής απόφασης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει διοικητική ένσταση ή/και ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αποφαινόμενου οργάνου, εντός 3 και 5 ημερών, αντίστοιχα. Για τη σχετική ένσταση ή προσφυγή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων αλλά εκδίδει απόφαση το ίδιο το αποφαινόμενο όργανο. Β) Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και σύνταξη Πρακτικού: η καθ' ύλην αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΜΕΕ) συντάσσει το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό αυτό αξιολογούνται οι διαγωνιζόμενοι, με βάση τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία έχουν υποβάλει με τον φάκελο "τεχνική προσφορά". Β1) Εάν το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, τότε απλά ελέγχεται αν η τεχνική προσφορά μπορεί να γίνει δεκτή, με βάση τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη. Β2) Εάν το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά, τότε τα διάφορα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων βαθμολογούνται. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία αναφέρονται τόσο στην ικανότητα 13

29 του Προμηθευτή όσο και στις προδιαγραφές του υλικού το οποίο προτείνει, δεν έχουν ίση βαρύτητα, αλλά πολλαπλασιάζονται το καθένα με κάποιον συντελεστή (0,3, 0,5, 0,2, κοκ), όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. Το πρακτικό αυτό εγκρίνεται από το Αποφαινόμενο Όργανο και η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι διαθέτουν 3 ή 5 ημέρες για να υποβάλλουν διοικητικές ενστάσεις ή ενδικοφανείς προσφυγές, αντίστοιχα. Γ) Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών - κατακύρωση: σε χώρο και χρόνο που ορίζονται από τη διακήρυξη ή από την απόφαση που εγκρίνει το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης, ανοίγονται και οι οικονομικές προσφορές. Συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως με την τεχνική προσφορά. Ακολουθεί η διαδικασία κατακύρωσης και εκδίδεται σχετική απόφαση. Κατά της εγκριτικής - κατακυρωτικής πράξης του Αποφαινόμενου Οργάνου, κάθε ενδιαφερόμενος διαθέτει 3 ή 5 ημέρες, για να ασκήσει διοικητικές ενστάσεις ή ενδικοφανή προσφυγή, αντίστοιχα. Δ) Έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για προμήθειες άνω των 500 εκατομμυρίων δρχ. (ν.2741/99, άρθρο 8): Η κατακύρωση της προμήθειας πραγματοποιείται με απόφαση του Αποφαινόμενου Οργάνου, η οποία ανακοινώνεται στον Προμηθευτή. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποκλειστικά αποδεικτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, για συμβάσεις αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών απαιτείται και η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χωρίς την έγκριση αυτή η κατακύρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό πολύ συχνά οι ανακοινώσεις προς τους Προμηθευτές τελούν κάτω από την αίρεση της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ε) Σύναψη της σύμβασης: Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο επιλεγείς ανάδοχος καλείται εντός 10 ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Εάν δεν προσέλθει εντός 15 ημερών, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Οι όροι αποστολής, αποδοχής και εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 26 επ. του π.δ. 394/96. 14

30 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Διατύπωση αναγκών σε προμήθειες Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμός - Ανοικτός - Κλειστός -Διαπραγμάτευση Δημόσιοι φορείς (ΕΛΑΣ, Νοσοκομεία...) Δ/νση Προμηθειών Ενστάσεις/Προσφυγές Υποβολή Προσφορών 3 Φάκελοι Ικανότητας Τεχν. Προσφ. Οικ.Προσφ. Προμηθευτές Άνοιγμα προσφορών Ενστάσεις/Προσφυγές Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης Δ/νση Προμηθειών Ενστάσεις/Προσφυγές Άνοιγμα οικονομικών προσφορών Κατακύρωση Ενστάσεις/Προσφυγές Έγκριση για σύναψη σύμβασης (εαν > 500 εκ) Ελεγκτικό Συνέδριο Υπογραφή της Σύμβασης Δ/νση Προμηθειών Προμηθευτής Σχήμα 2.1: Φάσεις Διαγωνισμού *Πηγή: 2.6 Προθεσμίες διεξαγωγής Διαγωνισμών Η δημοσίευση των Διαγωνισμών αποσκοπεί στην προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Προμηθευτών οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά/νομικά πρόσωπα, είτε συνεταιρισμοί, ενώσεις Προμηθευτών ή 15

31 κοινοπραξίες Προμηθευτών. καθώς και στην εξασφάλιση διαφάνειας στις συναλλαγές του Δημοσίου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός αυτός στόχος, τηρούνται κάποιες προθεσμίες από την ημέρα δημοσίευσης μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους Προμηθευτές να ετοιμάζουν τις προσφορές τους. Οι προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν ως εξής: Α) Οι ανοιχτοί Διαγωνισμοί: δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν περάσει προθεσμία 52 ημερών από την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στην ΕΕ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί, σε περίπτωση επείγοντος, σε 22 ημέρες. Για Διαγωνισμούς που, λόγω χαμηλού ύψους, δεν υπόκεινται σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προθεσμία είναι 30ήμερη - συντμούμενη σε 15ήμερη, σε περίπτωση κατεπείγοντος - από τη δημοσίευση στον ελληνικό τύπο ή στο ΦΕΚ (για την έναρξη της προθεσμίας λαμβάνεται υπόψη η δημοσίευση με τη μεταγενέστερη ημερομηνία). Β) Οι κλειστοί Διαγωνισμοί έχουν διαφορετικές προθεσμίες για κάθε μια από τις δύο φάσεις τους: -Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ως την ημέρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 37 ημέρες - συντμούμενες σε 15, σε περίπτωση επείγοντος - από την αποστολή της ανακοίνωσης στην ΕΕ. Για Διαγωνισμούς που δεν υπόκεινται σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προθεσμία είναι 20 ημέρες - συντμούμενες σε 10 - από τη δημοσίευση στον ελληνικό τύπο. -Από την ημέρα κοινοποίησης της πλήρους διακήρυξης στους επιλεγέντες και της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς, μέχρι την υποβολή αυτής, πρέπει να μεσολαβούν 40 ή 20 ημέρες, ανάλογα με το ύψος της προμήθειας. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να συντμηθούν σε 10 ημέρες, σε περίπτωση επείγοντος. Γ) Οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση υπόκεινται στις ίδιες προθεσμίες, όπως και οι κλειστοί Διαγωνισμοί. 16

32 Δ) Η διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού και η απευθείας ανάθεση δεν υπόκεινται σε προθεσμίες καθώς, εξ ορισμού, αποσκοπούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών. 2.7 Κανόνες Δημοσιότητας Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η διαφάνεια σε όλες τις φάσεις των δημοσίων Διαγωνισμών προμηθειών και αφετέρου ο έγκαιρος προγραμματισμός της παραγωγής και της διάθεσης των αγαθών των υποψηφίων Προμηθευτών, ακολουθούνται οι κατωτέρω κανόνες δημοσιότητας: Οι δημόσιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την διενέργεια των σχετικών Διαγωνισμών, μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών οφείλουν να γνωστοποιήσουν, το ταχύτερο δυνατό, στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily), όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθενται να διενεργήσουν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την οριζόμενη από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες (93/36/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 97/52/ΕΚ). Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού Διαγωνισμού, ο δημόσιος φορέας που διενεργεί το Διαγωνισμό μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: -για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Φύλλο Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων. -για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε τοπική εφημερίδα όταν ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία. 17

33 -για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό. -για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Στην περίπτωση κλειστού Διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. -για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού Διαγωνισμού, στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. - για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την οριζόμενη από τις κοινοτικές οδηγίες τιμή κατωφλίου (αναπροσαρμόζεται ανά διετία). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι προκηρύξεις δεν πρέπει να δημοσιεύονται στις Επίσημες Εφημερίδες ή στον τύπο της χώρας της αναθέτουσας αρχής πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία και πρέπει να αναφέρουν ρητά. Επιπλέον, κατά την εν λόγω δημοσίευση δεν πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με Διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί. Οι φορείς, μετά την υπογραφή μίας σύμβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από το οριζόμενο από τις κοινοτικές οδηγίες κατώφλι, οφείλουν να αποστείλουν σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομένων TED εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η ανακοίνωση ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των Προμηθευτών, τότε προβλέπεται η μη δημοσίευση ορισμένων σχετικών με τη σύμβαση πληροφοριών. 18

34 Εκτός από τα μέτρα δημοσιότητας που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο), οι διακηρύξεις των Διαγωνισμών σχετικά με τις κρατικές προμήθειες καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www.gge.gr) και στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης (Ε.ΔΙ.Π.). Επιπλέον, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση μόνο στην περίληψη της διακήρυξης, μπορεί να λάβει το πλήρες κείμενό της από τα γραφεία του αναθέτοντος φορέα. 2.8 Υποβολή προσφορών από τους Προμηθευτές και αξιολόγησή τους Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στη διακήρυξη ή η ανακοίνωση και σύμφωνα με τους όρους που αυτή ορίζει. Υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα. Κάθε φάκελος περιέχει: Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από την εκάστοτε διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/96 και - για Διαγωνισμούς που υπάγονται στο κοινοτικό δίκαιο - στο άρθρο 14 του π.δ. 370/95 (εγγυητική επιστολή, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κτλ της συμμετέχουσας επιχείρησης, καθώς και στοιχεία για την εμπειρία της εκεί όπου ζητείται, το προσωπικό, τον εξοπλισμό, κτλ της κατασκευάστριας επιχείρησης). Β) Σε χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντα εμφανώς τον σχετικό τίτλο, υποβάλλεται η τεχνική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: -Α ομάδα: τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης -Β ομάδα: τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης 19

35 Τα ακριβή δικαιολογητικά σχετικά με την ικανότητα του Προμηθευτή ορίζονται από την εκάστοτε διακήρυξη, αλλά δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 394/96. Γ) Σε χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντα εμφανώς τον σχετικό τίτλο, υποβάλλεται η οικονομική προσφορά. Εάν η εκτέλεση του Διαγωνισμού εκτείνεται χρονικά σε περίοδο άνω των 12 μηνών, προβλέπεται στην προσφορά συγκεκριμένος μηχανισμός αναπροσαρμογής της τιμής και όχι διαπραγματεύσιμος. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να λάβει υπόψη στην τιμή της προσφοράς του τις ενδεχόμενος μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι των υπολοίπων νομισμάτων και μετά την πλήρη υποκατάσταση των εθνικών νομισμάτων από το ευρώ, τις ενδεχόμενες μεταβολές της ισοτιμίας του ευρώ με τα τρίτα νομίσματα. Έτσι οφείλει να ενσωματώσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο στη προσφορά του. Εάν κατά την εξέταση μιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή κάποιες υπερκαλύπτονται, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. Εάν σε μια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκμηριωμένα) από την αρμόδια επιτροπή αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει μια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις, κρίνεται ως τεχνικά αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και μια απόκλιση έχει κριθεί τεκμηριωμένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά μη αποδεκτή και απορρίπτεται. Απόκλιση από απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχει χαρακτηρισθεί ως απαράβατος όρος, είναι εξ ορισμού ουσιώδης. Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης. 20

36 Α) Όταν κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, αφού αποκλειστούν οι προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, επιλέγεται εκείνη που προτείνει τη χαμηλότερη τιμή. Β) Όταν κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, αφού αποκλεισθούν οι προσφορές που εκτρέπονται ουσιωδώς από τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνονται τεχνικά μη αποδεκτές, για τις υπόλοιπες: βαθμολογούνται τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, με βαθμό από 80 έως 120. Βαθμό 100 παίρνει το κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ενώ μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς όταν αυτές δεν καλύπτονται πλήρως (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση). Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας Τα γινόμενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία για κάθε ομάδα κριτηρίων Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών της κάθε ομάδας. 21

37 Πίνακας 2.1: Κριτήρια Διακήρυξης Κριτήρια Αξιολόγησης Συμφωνία 1 με τεχνικές προδιαγραφές 2 Ποιότητα /αποδοτικότητα 3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Σύνολο Α Ομάδας 1 Χρόνος παράδοσης Εγγύηση καλής 2 λειτουργίας 3 Τεχνική υποστήριξη Σύνολο Β Ομάδας Συντελεστής Βαρύτητας Α ΟΜΑΔΑ Προσφορά Χ (Βαθμός Σταθμισμένος) Προσφορά Ψ (Βαθμός Σταθμισμένος) 40% , ,4 20% , ,0 10% ,0 98 9,8 70% 72,4 70,2 Β ΟΜΑΔΑ 10% , ,5 10% , ,5 10% , ,0 30% Συνολική 100% 103,4 101,2 Βαθμολογία *Πηγή: Οδηγός Κρατικών Προμηθειών Με βάση την παραπάνω τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του προμηθευτή, ο οποίος έχει υποβάλει την συμφερότερη προσφορά. Επιλέγεται η προσφορά με τη χαμηλότερη "ανοιγμένη τιμή σύγκρισης", η οποία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: λ(ανοιγμένη τιμή σύγκρισης) = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία (1) Υπενθυμίζεται ότι η "συνολική τιμή" μπορεί να περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, εκτός από την τιμή κτήσης, το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης, αναλώσιμων λειτουργίας κ.α. 22

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών έργων

Οδηγός Προμηθειών έργων Οδηγός Προμηθειών έργων 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών προσδιορίζει τη διαδικασία προμηθειών που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποκτηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:399626-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση)

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση) ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ gesdendhs5@army.gr 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 2107494546 ΚΟΙΝ: 401 ΓΣΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. Φ. 461.3/115/23579 Σ. 6590 Αθήνα, 23 Δεκ 16 ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α.

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο τεχνικό πρόγραμμα ή για προμήθειες στο Ε.Π.Π., εφόσον απαιτείται) Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές; Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr) 1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379450-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 29-10-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 284935/7236 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα