Θέμα : «Οδηγίες εκτέλεσης κ εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ 2013»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα : «Οδηγίες εκτέλεσης κ εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ 2013»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Fax: Τηλέφωνο: και 402 Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 6881 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Οδηγίες εκτέλεσης κ εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ 2013» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Του Ν. 3666/2008 (ΦΕΚ 105/Α/ ) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα» Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»: [1]

2 1.9. Των άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 24 παρ. 11 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/ ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/ ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/ ) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». [2]

3 1.21. Του Ν. 2656/1998 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές» Του Ν. 2802/2000 (ΦΕΚ 47/Α/ ) «Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α/ ) «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» Την υπ αριθμ.6400/2060/ (ΦΕΚ 387/Β/ ) Απόφασης Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53»: Την υπ αριθμόν ΔΥΓ3(α)83657 (ΦΕΚ 59/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ αριθμόν 2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθμόν 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ αριθμόν 2002/1998/ΕΚ Οδηγία για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών αίματος Την υπ αριθμ.9/ (ΦΕΚ 795/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μητρώο Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών»; Της υπ αριθμόν ΔΥΓ3α/οικ (ΦΕΚ 317/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας» Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 2957/Β/ ) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 680/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ». [3]

4 2. Τους ταμειακούς προϋπολογισμούς των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2010 που εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες ΥΔΕ. 3. Το υπ αριθμόν 1/ (Θέμα 2 Ο Η.Δ.) Απόσπασμα Πρακτικού της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με τους επισυναπτόμενους πίνακες, για την έγκριση του Π.Π.Υ.Υ 2012 (Υλικών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους ,81 : Α ,14 για το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2012 που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ και λοιπές πηγές χρηματοδότησης, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ του τρέχοντος έτους και από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν για το σκοπό αυτό στους Π/Υ του έτους 2013, Β ,67 για το Πρόγραμμα Προμηθειών Φαρμάκου έτους 2012 που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, σε βάρος των Π/Υ όλων των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ του τρέχοντος έτους και από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν για το σκοπό αυτό στους Π/Υ του έτους 2013, 5. Την Κ.Υ.Α με αριθμ. 3567/ του Υφυπουργού Υγείας κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 6. Tην υπ αριθμ. 5805/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2309/ ) ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. Αποφασίζουμε Την εφαρμογή του Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012, το οποίο εγκρίθηκε με την Κ.Υ.Α με αριθμ. 3567/ του Υφυπουργού Υγείας κ του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, [4]

5 Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές», σε συνδυασμό της με την υπ αριθμ.5805/2012 (ΦΕΚ τευχ. Β 2309/ ) Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι Φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του προαναφερόμενου Π.Π.Υ.Υ., ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Έναρξη εκτέλεσης όροι και χρόνος ισχύος Π.Π.Υ.Υ Θέτουμε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας 2012, που περιλαμβάνει τις ανάγκες των φορέων, σε προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων, του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3580/07, συνολικού ποσού ,81. Η αναλυτική κατανομή κατά φορέα προγραμματισμού, είδος, ποσότητα, αξία, τρόπο προμήθειας, κριτήριο κατακύρωσης, τρόπο πληρωμής και παράδοσης, φορέα εκτέλεσης, έτος προγραμματισμού και πίστωσης, εμφανίζονται στους συνημμένους μηχανογραφημένους πίνακες. 2. Με βάση την κατανομή αυτή των προμηθειών, οι φορείς εκτέλεσης του Π.Π.Υ.Υ., μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των προμηθειών του Π.Π.Υ.Υ Το πρόγραμμα προμηθειών είναι ενιαίο και η διάκρισή του, με βάση τις πιστώσεις, σε δύο κατηγορίες, ήτοι «Π.Π.Υ.Υ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012» και «Π.Π.Υ.Υ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013», σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει διαίρεση αυτού σε δύο αυτοτελή προγράμματα. 4. Π.Π.Υ.Υ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 Η ισχύς του Π.Π.Υ.Υ 2012 ορίζεται, για το Π.Π.Υ.Υ Πιστώσεις 2012 μέχρι Μέχρι , οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τις διακηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών. 5. Π.Π.Υ.Υ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 Για τις προμήθειες του ΠΠΥΥ 2012 ΠΙΣΤ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι προμήθειες αυτές δεσμεύουν πόρους του 2013 και αφορούν προϋπολογισμούς που δεν έχουν εγκριθεί. Για το λόγο αυτό όλες οι προμήθειες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στους οικονομικούς προϋπολογισμούς των φορέων, που θα προταθούν για έγκριση το Μέχρι , οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τις διακηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών. 6. Ο διαχωρισμός των πιστώσεων ανά έτος, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Διοικήσεων των Φορέων και θα κοινοποιηθεί στην Ε.Π.Υ. Ειδικά οι Φορείς Υγείας [5]

6 θα προβούν στον απαιτούμενο διαχωρισμό των πιστώσεων, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών και οι σχετικές αποφάσεις θα κοινοποιηθούν μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών. Στις ανωτέρω αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι διατάξεις του Ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3871/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3984/2011, άρθρο 66, παρ.21 και του Ν. 4038/2012, άρθρο 4 παρ.12, με τους οποίους προβλέπεται ο τρόπος δέσμευσης των ποσών των Κ.Α.Ε των προϋπολογισμών που θα βαρύνουν, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς πιστώσεων από ένα οικονομικό έτος στο άλλο. 7. Με βάση την εμπρόθεσμα δημοσιευθείσα προκήρυξη ή την εμπρόθεσμα εγκριθείσα από το αρμόδιο όργανο απόφαση για υλοποίηση της προμήθειας με διαπραγμάτευση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ολοκληρώσουν τις λοιπές διαδικασίες πραγματοποίησης της προμήθειας και μετά τα παραπάνω χρονικά όρια, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις και ότι η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη ισχύος του προγράμματος, εφόσον δεν δοθεί παράταση της εν λόγω προθεσμίας. 8. Εξαίρεση από την ισχύ των παραπάνω προθεσμιών (για τη δημοσίευση της προκήρυξης και την υπογραφή της σύμβασης) αποτελούν οι περιπτώσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, έστω και για μέρος της αξίας τους. Ο χρόνος ισχύος των προγραμμάτων, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, παρατείνεται μέχρι την πλήρη πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης από τους Οργανισμούς αυτούς. 9. Εάν για τις προμήθειες που είναι ενταγμένες στο ΠΠΥΥ 2012 ΠΙΣΤ 2012 δεν έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών σε κάθε περίπτωση μέχρι , οι σχετικές με το ΠΠΥΥ 2012 προμήθειες ματαιώνονται. Επίσης, εάν για τις προμήθειες που είναι ενταγμένες στο ΠΠΥΥ 2012 ΠΙΣΤ 2013 δεν έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών σε κάθε περίπτωση μέχρι , οι σχετικές με το ΠΠΥΥ 2012 προμήθειες ματαιώνονται. Εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση τους θα πρέπει να ζητήσει τον επαναπρογραμματισμό τους στην επόμενη κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του Φορέα, για τους λόγους που δεν προέβη μέχρι σήμερα σε σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και τους λόγους που προβαίνει στον επαναπρογραμματισμό τους. 10. Διαγωνισμοί που έχουν έγκαιρα δημοσιευθεί οι προκηρύξεις τους, μπορούν να επαναπροκηρύσσονται, (εφόσον συντρέχει περίπτωση), εντός όμως της προθεσμίας των 12 μηνών που τάσσεται με την παρούσα. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις διαγωνισμών προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω 8 παράγραφο. [6]

7 11. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα αιτήματα του κάθε Φορέα, όπως έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, από την Ε.Π.Υ., στις Διοικήσεις των οικείων Υ.Πε ή στους Διοικητές Προέδρους των Λοιπών Φορέων και που αντίστοιχα με ευθύνη τους θα αποσταλούν στους Φορείς που εποπτεύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (Παράρτημα Α). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Γενικοί όροι πραγματοποίησης προμηθειών 1. Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις και να αναγράφεται υποχρεωτικά σ αυτές η παρούσα εγκύκλιος εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. και η απόφαση ένταξης της προμήθειας στο Π.Π.Υ.Υ. καθώς και η απόφαση που καθορίζει τον φορέα υλοποίησης. 2. Οι διακηρύξεις διαγωνισμών, θα πρέπει να τυγχάνουν ευρείας δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα: - στο Ν. 3861/2010, (ΦΕΚ 112/Α/ ), «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» - στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007, (ΦΕΚ 150/Α/ ), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», - στα άρθρα 29 και 30 του Π.Δ. 60/2007, (ΦΕΚ. 64/Α/ ). 3. Διευκρινίζεται ότι για τους διαγωνισμούς προμηθειών, που διέπονται από τις διατάξεις π.δ.60/2007, η αποστολή των πληροφοριών για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γίνεται με χρήση των νέων τυποποιημένων εντύπων που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1564/2005 και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλούν από την ιστοσελίδα 4. Σε προκηρύξεις επαναληπτικών διαγωνισμών (π.χ. λόγω απαράδεκτων προσφορών) λαμβάνεται μέριμνα ευρύτερης γνωστοποίησης και η επανάληψη θα γίνεται με σύντμηση διαδικασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 60/2007, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξετάζεται και ενδεχομένη ανάγκη αλλαγής του τρόπου προμήθειας καθώς και τροποποίησης ή προσαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών στα δεδομένα της αγοράς, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας του είδους. 5. Εφόσον για την πραγματοποίηση προμηθειών που εντάχθηκαν στο Π.Π.Υ.Υ. 2011, απαιτείται ειδική έγκριση από οποιαδήποτε Υπηρεσία, οι αρμόδιοι Φορείς υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση αυτή προ της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού. [7]

8 6. Οι προμήθειες των ειδών των φορέων, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων, κατά κωδικό αριθμό (CPV) είδους (του νέου κωδικολογίου CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ με Φ.Π.Α., διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3867/2010, άρθρο 27, παρ. 11, σε συνδυασμό με τις Π1/3305/ και 35130/739/ , Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών αντίστοιχα. Κατάτμηση των προμηθειών σε ποσότητα και αξία, προκειμένου να υπαχθούν ή μη στη ρύθμιση των ανωτέρω διαδικασιών δεν επιτρέπεται, καθώς και ουδεμία επαύξηση πέραν του ανωτέρω ποσού επιτρέπεται. 7. Η διενέργεια των προμηθειών σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών Δημοσίου. 8. Σε όλες τις διακηρύξεις θα περιλαμβάνεται ο κάτωθι όρος: «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 9. Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών θα πρέπει να προβλέπουν αναλόγως τις νόμιμες κρατήσεις. Ειδικά, για την κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3580/07, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι οι φορείς πλήρως με το περιεχόμενο των εγκυκλίων με α.π / , 14215/ , 12014/ που έχει εκδώσει η Ε.Π.Υ καθώς και την αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/ Εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών της Κ.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω κράτηση θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε διακήρυξη που αφορά το Π.Π.Υ.Υ και αφορά υπηρεσίες ή προμήθειες υλικών και φαρμάκων, των Φορέων του άρθρου 9 παρ.1 του ν. 3580/07. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στις κρατήσεις που αφορούσαν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δεν επιβαρύνουν το εκάστοτε Π.Π.Υ.Υ., καθώς έχουν θεσμοθετηθεί μόνο για το εκάστοτε Ε.Π.Π. Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, σε όλες τις διακηρύξεις θα πρέπει να προβλεφθεί η νέα κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0.10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του ΦΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν. 4072/ Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων υλικών. [8]

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Τεχνικές προδιαγραφές ειδών. Οδηγίες σύνταξης και υποβολής των Τεχνικών Προδιαγραφών: Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις: 1. του άρθρου 53 του π.δ. 60/2007 ή του άρθρου 26 του π.δ. 59/2007, κατά περίπτωση και εφόσον ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις αυτών, 2. του άρθρου 3 του π.δ. 118/2007. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους καθώς και το προαναφερόμενο συνοδευτικό έντυπο, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα Η/Υ, cd). Τα ηλεκτρονικά κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να είναι αρχεία επεξεργαστή κειμένου (π.χ. word), ενώ τυχόν σχέδια που τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται και αυτά σε ηλεκτρονική μορφή ως εικόνες (π.χ. αρχεία. pdf). Στο μέσο που θα περιέχει την ηλεκτρονική μορφή των προδιαγραφών, θα έχει επικολληθεί ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται οπωσδήποτε ο κωδικός αριθμός και η ονομασία του φορέα, ο κωδικός αριθμός και η ονομασία του προς προμήθεια είδους καθώς επίσης και το ΠΠΥΥ στο οποίο είναι ενταγμένο ή πρόκειται να ενταχθεί το είδος. Για κάθε προδιαγραφή θα αποστέλλεται ξεχωριστή δισκέτα ή cd. Τεχνικές Προδιαγραφές που υποβάλλονται χωρίς τις πρωτότυπες υπογραφές ή χωρίς το συνοδευτικό έντυπο ή χωρίς την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή, θεωρούνται άκυρες και δεν θα εγκρίνονται. Το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διακήρυξης πρέπει να είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο σαφή και πλήρη, ώστε κατά την αξιολόγηση των προσφορών και τη βαθμολογία τους, όπου αυτή προβλέπεται, να μη δημιουργούνται αμφισβητήσεις και να εξασφαλίζεται η επιδιωκόμενη διαφάνεια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές, να είναι εναρμονισμένες, με τις προδιαγραφές του αντίστοιχού είδους πού έχει αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών, που τηρείται στην Ε.Π.Υ. Όταν ως κριτήριο κατακύρωσης έχει ορισθεί η «χαμηλότερη τιμή», το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο σαφή και πλήρη, ώστε κατά την αξιολόγηση των προσφορών, να μη δημιουργούνται αμφισβητήσεις. Όταν ως κριτήριο κατακύρωσης έχει ορισθεί η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διακήρυξης πρέπει να είναι πλήρες και σαφές, ιδιαίτερα ως προς τα κριτήρια κατακύρωσης ώστε κατά την αξιολόγηση των προσφορών και την βαθμολογία τούτων να μη δημιουργούνται αμφισβητήσεις και να εξασφαλίζεται η επιδιωκόμενη διαφάνεια. [9]

10 Υπενθυμίζεται επίσης ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως τα οριζόμενα στο ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/ ), άρθρο 21, όσον αφορά την απόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διαθέτουν σήμανση πιστοποίησης CE., καθώς και οι σχετικές εγκύκλιους ΔΥ6α/οικ / και ΔΥ6α/Γ.Π. οικ / , του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στα πλαίσια εξορθολογισμού των δαπανών και σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3918/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν. 4052/2012, θα πρέπει κατά το στάδιο κατάρτισης της διακήρυξης εκάστου διαγωνισμού, αναφορικά με την προϋπολογισθείσα δαπάνη, να εναρμονίζεται υποχρεωτικά με την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών. Τρόπος και χρόνος έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών: Όλοι οι Φορείς του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07, θα αποστέλλουν για έγκριση τις τεχνικές προδιαγραφές τους, για κάθε υλικό ή υπηρεσία, στο ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ) ΑΕ, με κοινοποίηση στην οικεία Υ.Πε (αφορά μόνο τους Φορείς Υγείας η σχετική κοινοποίηση). Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη σύνταξης και αποστολής στο ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ, των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, των διαγωνισμών, που θα διενεργηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, θα την έχει ο Φορέας διενέργειας που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ αριθμ. 5805/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ τευχ. Β. 2309/2012). Εξαίρεση από την ανωτέρω διαδικασία θα έχουν όσες Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και υπηρεσιών, χρησιμοποιήθηκαν στα Π.Π.Υ.Υ και 2011 και εγκρίθηκαν από την Ε.Π.Υ. και δεν τροποποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο ή δεν χρήζουν νέας τροποποίησης, οι οποίες απλώς θα γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία μας αναφέροντας τον σχετικό αριθμό έγκρισης της Ε.Π.Υ. και το CPV του είδους ή της υπηρεσίας που αφορούν. Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς έχουν ήδη περάσει από το στάδιο έγκρισης της διαδικασίας σημαντικός αριθμός αυτών, σε προγενέστερο χρόνο. Οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους θα συνοδεύονται οπωσδήποτε από το συνημμένο στη παρούσα, συνοδευτικό έντυπο αποστολής τεχνικών προδιαγραφών, στο οποίο θα αναγράφονται με σαφήνεια οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο προς προμήθεια είδος. Σε περιπτώσεις τροποποίησης των αρχικών προδιαγραφών λόγω αποδοχής ενστάσεων από τις διοικήσεις των φορέων ή τη συμμόρφωση αυτών με αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, θα γίνεται μνεία στο ανωτέρω σχετικό έντυπο. Ως προς τον χρόνο κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών των προαναφερόμενων Φορέων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι , με ευθύνη των Διοικήσεων των Υ.Πε. ή των Προέδρων των Φορέων, κατά περίπτωση. [10]

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Τροποποιήσεις του Π.Π.Υ.Υ. 1. Επιτρέπεται η υποβολή προτάσεων, από του Φορείς του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3580/07 για τροποποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, που αφορούν: 1.1. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία εκτέλεσης συγκεκριμένης προμήθειας, αποδειχθεί ότι είναι αδύνατον να εκτελεστεί αυτή, σύμφωνα με τα καθορισθέντα από το Π.Π.Υ.Υ. 2012, είτε λόγω αλλαγής του τρόπου προμήθειας (ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός) ή λόγω αλλαγής του κριτηρίου κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) Αντικαταστάσεις ειδών, με άλλα είδη, διαφορετικού αριθμού, σε περιπτώσεις που εκτιμάται ότι τα είδη αυτά είναι απαραίτητα πλέον στον φορέα και προέκυψε η ανάγκη προμήθειας άλλων ειδών ή σε περιπτώσεις, που κατά την υποβολή των προδιαγραφών προκύπτει διαφοροποίηση κωδικοποιήσεως του είδους Ένταξη νέων προμηθειών στο Π.Π.Υ.Υ. επιτρέπεται, μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες η πραγματοποίησή τους είναι απόλυτα απαραίτητη και δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τον χρόνο καταρτίσεως του προγράμματος, ούτε ήταν δυνατόν να αναβληθεί για το επόμενο πρόγραμμα και θα πρέπει να μην προκαλείται επαύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Π.Υ.Υ Για την εξέταση των παραπάνω τροποποιήσεων, απαιτείται η υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος στην Ε.Π.Υ. από την οικεία Υ.Πε. ή τις Διοικήσεις των λοιπών Φορέων, κατά περίπτωση και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι 10/10/ Δικαίωμα τροποποίησης του προϋπολογισμού του Π.Π.Υ.Υ ως προς την αύξησή του δεν έχουν οι Φορείς. 3. Καμιά τροποποίηση προμήθειας ή νέα προμήθεια δεν θα εγκρίνεται εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η αντίστοιχη πίστωσή της. Οι φορείς προγραμματισμού σε όλες τις περιπτώσεις που ζητούν τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών τους, υποχρεούνται με το σχετικό αίτημά τους να γνωστοποιούν και την πηγή χρηματοδότησης, η οποία αφορά τη συγκεκριμένη προμήθεια. 4. Ειδικότερα, επισημαίνεται στους Φορείς Υγείας, προκειμένου να προβούν στη λήψη σχετικών αποφάσεων για τυχόν τροποποιήσεις του ΠΠΥΥ 2012 να λάβουν υπ όψιν τους το άρθρο 32 του Ν.3918/2011 που αφορά στην ένταξη των Νοσοκομείων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στο Ε.Σ.Υ., καθώς και την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.84626/ (ΦΕΚ 2831/τευχ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη «Διασύνδεση των Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Για τον λόγο αυτό οι ΥΠΕ και τα Δ.Σ. των διασυνδεομένων Νοσοκομείων πρέπει να εντάξουν στη διακήρυξη των ενιαίων διαγωνισμών τα Νοσοκομεία της εποπτείας των οποίων έχουν μετά την νέα χωροταξική κατανομή των Υγειονομικών Περιφερειών. [11]

12 Επισημαίνεται επίσης στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, ότι για τον ορισμό του Φορέα Διενέργειας των διαγωνισμών, όπως προβλέπεται στην υπ αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ τευχ. Β 2309/ ) Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ τευχ. Α 41/ ), για τον τρόπο ορισμού του, καθώς από 1/1/2013 αλλάζουν και ονομασία αλλά και γεωγραφικά όρια οι Υγειονομικές Περιφέρειες. Έτσι θα πρέπει να προβλεφθεί για τα Νοσοκομεία που αλλάζουν γεωγραφικά όρια, να διενεργήσουν κοινές προμήθειες αποκλειστικά μεταξύ τους, χωρίς να εμπλέκονται Νοσοκομεία που θα μεταφέρονται σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια. 5. Σημειώνεται ότι για το Π.Π.Υ.Υ θα πραγματοποιηθεί μία και μόνο τροποποίηση, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω και πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 10 ης Οκτωβρίου 2012 (κεφ.δ, παρ.2), κανένα σχετικό αίτημα για τροποποίηση δε θα γίνεται δεκτό. 6. Ειδικά για τις προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ , ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 4052/2012 (ΦΕΚ 41 τευχ. Α / ), σύμφωνα με τις οποίες αυτές, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3580/ Η τελική έγκριση των τροποποιήσεων του ΠΠΥΥ 2012 για όλα τα παραπάνω παρέχεται ως εξής: 1. Με την έκδοση απόφασης της ΕΠΥ για όλες τις λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν αυξάνεται ο προϋπολογισμός του ΠΠΥΥ 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, εδάφιο ζ του Ν. 3580/2007. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Υποχρεώσεις υποβολής απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων συναφθεισών συμβάσεων προμηθειών. 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2012, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Διοικήσεων των Υ.Πε. ή των Διοικητών - Προέδρων των λοιπών Φορέων (κατά περίπτωση) και θα αποστέλλονται για κάθε μήνα και μέχρι την 5 η ημέρα του επόμενου μήνα, στην Ε.Π.Υ., αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία με την εκτέλεση των προμηθειών τους, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, καθώς και προμηθειών που έγιναν εκτός προγράμματος με καθ οιονδήποτε διαδικασία. 2. Επιπρόσθετα της προαναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο υποχρέωσης, οι φορείς για κάθε σύμβαση που συνάπτουν και της οποίας ο αντίστοιχος διαγωνισμός διέπονταν από το Κοινοτικό Δίκαιο, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007), δηλαδή ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ήταν άνω των κοινοτικών ορίων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του και κατά συνέπεια η προκήρυξη του είχε αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για [12]

13 δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, θα πρέπει να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία της σύμβασης. Η προαναφερόμενη ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύμβαση αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της, με τον τρόπο που αποστέλλονται και οι προκηρύξεις των διαγωνισμών, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το οποίο οι φορείς μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του simap στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιλέγοντας στα τυποποιημένα έντυπα το έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 3. Τέλος, όλοι οι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Προμηθειών, μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, καταστάσεις με συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών που τέθηκαν σε ισχύ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα τυποποιημένα έντυπα των εν λόγω καταστάσεων καθώς επίσης και σχετικές οδηγίες συμπλήρωσής τους, θα αποστέλλονται έγκαιρα προς τους φορείς, κάθε έτος. 4. Επιπρόσθετα κάθε δέκατη (10 η ) μέρα του επομένου μήνα, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η προμήθεια (τιμολόγιο αγοράς ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας), ανεξάρτητα από τον τρόπο προμήθειας, θα αποστέλλεται συγκεντρωτικά με ευθύνη των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών ή των Προέδρων των λοιπών Φορέων, με ηλεκτρονικό τρόπο ο κάτωθι πίνακας: Τρόπος προμήθειας Προμήθειες (υλικά, υπηρεσίες και φάρμακα) μέσω των Π.Π.Υ.Υ. 2010,2011 και 2012* Προμήθειες (υλικά, υπηρεσίες ) εκτός των Π.Π.Υ.Υ. 2010,2011,2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3867/2010, άρθρο 27, παρ. 11** Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)του Προϋπολογισμού (εκτός ΚΑΕ 1312) Σύνολα [13]

14 Προμήθειες (υλικά, υπηρεσίες και φάρμακα) εκτός των Π.Π.Υ.Υ. 2010,2011,2012, (λοιπές περιπτώσεις εκτός των ανωτέρω), που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3580/07*** Δαπάνες που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3580/07**** Σύνολο * Καταχωρούνται οι αγορές του μήνα που προκύπτουν από συμβάσεις που έχουν συμπεριληφθεί στα Π.Π.Υ.Υ. **Καταχωρούνται οι αγορές μέχρι ,00 κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα Π.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11 ***Καταχωρούνται οι αγορές που δεν υπάγονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες ****Καταχωρούνται όλες οι υπόλοιπες δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/07, πχ. Κλινικό επίδομα πανεπιστημιακών ιατρών κλπ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την διενέργεια των διαγωνισμών, που διενεργούνται από τους Φορείς του άρθρου 9 του ν. 3580/07. Βασική Αρχή για την προκήρυξη όλων των σχετικών διαγωνισμών θα είναι, να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνες τις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων, που δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις ή επίκειται η άμεση λήξη τους. Για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την αποφυγή λαθών, στην διενέργεια των τακτικών διαγωνισμών, που προβλέπονται στον Π.Π.Υ.Υ. 2012, προτείνουμε ο κάθε Φορέας, να ακολουθήσει το κάτωθι χρονοδιάγραμμα: [14]

15 Ι. Πρόχειροι Διαγωνισμοί Προτεραιότητα στους διαγωνισμούς που δεν υπάρχουν Συμβάσεις, ή λήγουν άμεσα αυτές. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των προμηθειών του Δημοσίου Τομέα δεν τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αλλά ούτε και υποχρέωση δημοσίευσης από τις αναθέτουσες αρχές για τη διενέργεια των Πρόχειρων Διαγωνισμών με εξαίρεση της υποχρέωσης ανάρτησης των Διακηρύξεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Προτείνεται ωστόσο η τήρηση διαδικασιών δημοσίευσης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διακήρυξης) στο διαδίκτυο ή/και ημερήσιο τύπο παράλληλα με την υποχρεωτική ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διακήρυξης): Δέκα (10) ημέρες Αποσφράγιση Προσφορών και Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης από τη Διενέργεια του Διαγωνισμού: Πέντε (5) ημέρες. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς). Επισημαίνεται ωστόσο ότι αυτό πρέπει να περιγράφεται στην Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διακήρυξη) Διαβίβαση Πρακτικού και Αποδοχή/Απόριψη Πρακτικού Αξιολόγησης: Στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο: Κατ εκτίμηση μέσα στις επόμενες πέντε (5) με δέκα (10) ημέρες. Κλήση για υπογραφή Σύμβασης: Άμεσα Μέγιστο σύνολο ημερών ολοκλήρωσης διαγωνισμού: ημέρες [15]

16 ΙΙ. Δημόσιοι Διαγωνισμοί Δημοσίευση της Προκήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων: Τριάντα (30) ημέρες Αποσφράγιση Προσφορών και Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς: Πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται με διάκριση δυο σταδίων/φάσεων ήτοι: 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και 2. Οικονομικής Προσφοράς. Επισημαίνεται ωστόσο ότι αυτό πρέπει εξαρχής να περιγράφεται στη Διακήρυξη. Διαβίβαση Πρακτικού και Αποδοχή/Απόριψη Πρακτικού Αξιολόγησης από Δ.Σ: Στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο: Κατ εκτίμηση μέσα στις επόμενες πέντε (5) με δέκα (10) ημέρες. Αναμονή για Προδικαστικές Προσφυγές: Δέκα (10) ημέρες Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών και Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης: Δέκα (10) ημέρες Κλήση για κατάθεση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στους Μειοδότες: Εντός (20) είκοσι ημερών Διαβίβαση Πρακτικού και Αποδοχή/Απόριψη Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Ανάδειξης Μειοδοτών από το ΔΣ: Στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο: Κατ εκτίμηση μέσα στις επόμενες πέντε (5) με δέκα (10) ημέρες. Αναμονή για Προδικαστικές Προσφυγές: Δέκα (10) ημέρες [16]

17 Κλήση για υπογραφή Σύμβασης: Δέκα (10) ημέρες Μέγιστο σύνολο ημερών ολοκλήρωσης Δημοσίου Διαγωνισμού: ημέρες ΙΙΙ. Δημόσιοι Διεθνείς Διαγωνισμοί Δημοσίευση της Προκήρυξης στο Τεύχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πενήντα (52) ημέρες ή στις περιπτώσεις που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο του Φορέα μειώνεται στις σαράντα (40). Αποσφράγιση Προσφορών και Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς: Πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια του Διαγωνισμού Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται με διάκριση δυο σταδίων/φάσεων ήτοι: 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και 2. Οικονομικής Προσφοράς. Επισημαίνεται ωστόσο ότι αυτό πρέπει εξαρχής να περιγράφεται στη Διακήρυξη. Διαβίβαση Πρακτικού και Αποδοχή/Απόρριψη Πρακτικού Αξιολόγησης από Δ.Σ: Στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο: Κατ εκτίμηση μέσα στις επόμενες πέντε (5) με δέκα (10) ημέρες. Αναμονή για Προδικαστικές Προσφυγές: Δέκα (10) ημέρες Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών και Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης: Δέκα (10) ημέρες Κλήση για κατάθεση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στους Μειοδότες: Εντός (20) είκοσι ημερών Διαβίβαση Πρακτικού και Αποδοχή/Απόριψη Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Ανάδειξης Μειοδοτών από το ΔΣ: Στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο: Κατ εκτίμηση μέσα στις επόμενες πέντε (5) με δέκα (10) ημέρες. [17]

18 Αναμονή για Προδικαστικές Προσφυγές: Δέκα (10) ημέρες Κλήση για υπογραφή Σύμβασης: Δέκα (10) ημέρες Μέγιστο σύνολο ημερών ολοκλήρωσης Δημοσίου Διαγωνισμού: ημέρες Την ευθύνη τήρησης του ανωτέρω προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, καθώς και την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών δημοσίου, έχουν οι Πρόεδροι διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών και οι Διοικήσεις των Φορέων. Ειδικότερα επισημαίνονται οι διατάξεις του Ν.4055/2012 άρθρο 63 σύμφωνα με τις οποίες η μη αποστολή φακέλου από την Αναθέτουσα Αρχή στο Δικαστήριο στον οριζόμενο με αυτές χρόνο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της Αναθέτουσας Αρχής για την πραγματική βάση ισχυρισμού του Αιτούντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Προτεινόμενος τρόπος παρακολούθησης προμηθειών και διαχείρισης υλικών Στο πλαίσιο της ενιαίας παρακολούθησης προμηθειών και διαχείρισης υλικών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) προτείνεται να συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται στο Νοσοκομείο τα κάτωθι: I. Γενικές διαδικασίες παρακολούθησης 1. Περιορισμός των συμμετασχόντων στις επιτροπές παραλαβής σε τρεις (3) υπαλλήλους από πέντε (5) ή έξι (6) που ισχύει σήμερα, με αντίστοιχους αναπληρωματικούς. 2. Οι επιτροπές να ορίζονται από το Δ.Σ. μία φορά στην αρχή της χρήσης και να αλλάζουν για λόγους διαχειριστικούς στο δεύτερο εξάμηνο. 3. Περιορισμός του αριθμού των επιτροπών παραλαβής σε (4) τέσσερις (σε ορισμένα νοσοκομεία συναντώνται έως και 18 επιτροπές) αυτές του φαρμάκου, των υλικών, των υπηρεσιών και των παγίων περιλαμβανομένων και αυτών της βιοϊατρικής τεχνολογίας. [18]

19 4. Εναλλακτικά, προτείνεται για τα συμβασιοποιημένα υλικά η παραλαβή τους να γίνεται από τον αποθηκάριο μαζί με τον Υπεύθυνο της διαχείρισης, για τα υλικά παρακαταθήκης και τα εκτός συμβάσεων υλικά να γίνεται από 3μελή Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος του ιατρο - νοσηλευτικού τμήματος. Για τον βιοϊατρικό εξοπλισμό στην Επιτροπή να συμμετέχει και εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας. 5. Να ομογενοποιηθεί η ονομασία των εσωτερικών δικαιολογητικών όλων των νοσοκομείων, ειδικότερα να καταργηθεί το παραστατικό της εντολής εισαγωγής και να ταυτοποιηθεί με το πρωτόκολλο παραλαβής. 6. Η ενημέρωση των λογαριασμών από τις διαχειρίσεις να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση. 7. Τα παραστατικά των υλικών δαπανών- υπηρεσιών να διαβιβάζονται στο λογιστήριο από τις κεντρικές διαχειρίσεις στο τέλος κάθε εβδομάδας, πλην των εκκρεμοτήτων και να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα. 8. Να διενεργούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές έκτακτες δειγματοληπτικές απογραφές σε φάρμακα, υλικά, πάγια. 9. Οι διαδικασίες της φυσικής απογραφής των υλικών και φαρμάκων να διενεργούνται εντός του Δεκεμβρίου και όχι μετά το κλείσιμο της χρήσης, έτσι ώστε η αποτίμηση να εκφράζει τα αποθέματα τέλους χρήσης και όχι του Ιανουαρίου της επόμενης χρήσης. 10. Για τα ανωτέρω προτείνεται στις περιπτώσεις που τα Νοσοκομεία έχουν σύμβαση με λογιστικές εταιρείες για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η σύμβαση να περιλαμβάνει την εποπτεία του μηνιαίου κλεισίματος καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης, έτσι ώστε οι συμφωνίες και οι διορθώσεις των οικονομικών δεδομένων να μη γίνονται μία φορά στο τέλος της χρήσης, αλλά για κάθε μήνα χωριστά. Η διαδικασία αυτή θα διασφαλίσει αξιόπιστα μηνιαία στοιχεία και επομένως αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική πληροφόρηση. [19]

20 II. Τρόπος παρακολούθησης Υλικών, φαρμάκων και αντιδραστηρίων 1. Η παρακολούθηση των υλικών οφείλει να συγκεντρωθεί σε μία ενιαία κεντρική διαχείριση, πλήρως αντιστοιχισμένη στους λογαριασμούς του διπλογραφικού και αναπτυγμένες αυτοδιαχειρίσεις στα κέντρα κόστους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία ανθρώπινων πόρων και καλύτερη εποπτεία. 2. Ειδικότερα, οι αναλώσεις των υλικών στις διαχειρίσεις οφείλουν ηλεκτρονικά να παρακολουθούνται στα κέντρα κόστους και όχι μόνο στην κεντρική διαχείριση, συνέπεια τούτου είναι να μην υπάρχει ορθή παρακολούθηση του πραγματικού αποθέματος, αλλά και της πραγματικής ανάλωσης. 3. Οφείλουν από τις διαχειρίσεις να ταυτοποιούνται (ηλεκτρονικά) τα στοιχεία όλων των παραγγελιών, των δελτίων αποστολής, των τιμολογίων αγοράς και των πρωτοκόλλων παραλαβής, τόσο για το φάρμακο, όσο και για τα υλικά. 4. Η δέσμευση του μητρώου οφείλει να γίνεται τουλάχιστον κατά την κατάρτιση της σύμβασης και όχι κατά την καταχώρηση της τιμολόγησης αυτών, έτσι ώστε η εκτέλεση του προϋπολογισμού να αποδίδει τα πραγματικά υπόλοιπα του αδεσμεύτου προϋπολογισμού. 5. Ειδικά για τα χρεούμενα εξωσυμβατικά υλικά οφείλουν να διασταυρώνονται οι αναλώσεις με τις νοσηλείες και τους χρεωστικούς φακέλους των ασθενών, έτσι ώστε να δρομολογείται έγκαιρα η τιμολόγηση των νοσηλίων και η ορθή αποτύπωση των εσόδων και των απαιτήσεων. 6. Η επιλογή των ειδών της παρακαταθήκης, οφείλει να περνά από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να νομιμοποιείται ο προμηθευτής να αποστείλει τις ποσότητες της παρακαταθήκης στους χώρους του νοσοκομείου. 7. Η διαχείριση όλων των υλικών της παρακαταθήκης θα γίνεται και θα εποπτεύεται από τις κεντρικές διαχειρίσεις των νοσοκομείων. 8. Οι παραγγελίες του φαρμάκου θα πρέπει να καταρτίζονται με βάση τη νοσοκομειακή τιμή μειωμένη με τη νόμιμη έκπτωση και την όποια επί πλέον έκπτωση λόγω διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε και το μητρώο δεσμεύσεων να [20]

21 ενημερώνεται με τη σωστή αξία δέσμευσης αλλά και να επιτυγχάνεται εύκολα η διασταύρωση των στοιχείων της παραγγελίας με τα τιμολόγια αγοράς. 9. Η προμήθεια των αντιδραστηρίων θα πρέπει να συνδέεται με την παραγωγή των εξετάσεων που θα πιστοποιείται από την απρόσκοπτη λειτουργία του L.I.S και όχι βάσει της τιμής ανά συσκευασία αντιδραστηρίου. III. Τήρηση των οδηγιών της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την κωδικοποίηση υλικών και την παρακολούθηση των αναλώσεων Ι) Αναφορικά με την κωδικοποίηση των υλικών υπενθυμίζεται ότι, θα πρέπει να τηρηθούν οι σχετικές οδηγίες που σας έχουν δοθεί από την Ε.Π.Υ., στις 10/12/2010, ήτοι: 1. θα πρέπει σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που θα λαμβάνει ο κάθε Φορέας ευθύνης σας, να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ. (γεγονός που καθιστά κύριο και ουσιαστικό προαπαιτούμενο, την εγγραφή όλων των προμηθευτών που προμηθεύουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο Μητρώο του ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). Οι Διαχειρίσεις των Νοσοκομείων θα καταχωρούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του παραστατικού και τον ανωτέρω κωδικό κατόπιν προσαρμογής των Πληροφορικών Συστημάτων τους. 2. Σύσταση ομάδας κωδικοποίησης ανά νοσοκομείο, με ευθύνη της Διοίκησης του κάθε Φορέα, η οποία θα συντονίζει την αντιστοίχηση μεταξύ του κωδικού ID ΕΚΕΒΥΛ με την υφιστάμενη κωδικοποίηση (αρχείο ειδών) του κάθε Φορέα. Επιπρόσθετα προτείνουμε στις Διοικήσεις των Φορέων, να αποστείλουν στους προμηθευτές τους, αναλυτικούς πίνακες με τα είδη που προμηθεύει έκαστος, με την παράκληση να συμπληρώσουν απαραιτήτως τον αντίστοιχο κωδικό ID ΕΚΕΒΥΛ. ΙΙ) Αναφορικά με την αποστολή στοιχείων σχετικά με τις αναλώσεις των υλικών και των φαρμάκων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ αριθμ. 3984/ , εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους. [21]

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: Γενικές επισημάνσεις 1. Αναφορικά με τους διαγωνισμούς που υλοποιούνται στα πλαίσια του Π.Π.Υ.Υ και βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής ή οικονομικής αξιολόγησης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του έτους Αναφορικά με τους διαγωνισμούς που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την έκδοση της παρούσης και επαναπροκηρύχθηκαν, εάν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχοι διαγωνισμοί στο Π.Π.Υ.Υ. 2012, ματαιώνονται και προκηρύσσονται με το νέο Π.Π.Υ.Υ. Στις λοιπές περιπτώσεις συνεχίζονται οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για μεν το Π.Π.Υ.Υ 2010 εντός του έτους 2012, για δε το Π.Π.Υ.Υ εντός του έτους Αναφορικά με τους ενιαίους διαγωνισμούς που διενεργεί η Ε.Π.Υ. ή οι Υγειονομικές Περιφέρειες, δεν θα υπάρξει σχετική διαγωνιστική διαδικασία από τα Νοσοκομεία, καθώς οι ανάγκες προμήθειας των σχετικών υλικών, θα καλυφθούν από τους προαναφερόμενους διαγωνισμούς. 4. Για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 13 του ν. 2286/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007 και τα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007, αρμόδια υπηρεσία για την σχετική έγκριση είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση γ) εδάφιο δδ), του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τευχ. Α 204), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ τευχ. Α 14). 5. Επιπρόσθετα με τον ν. 4013/2011, άρθρο 11, έχει συσταθεί Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία των συμβάσεων που συνάπτουν οι Φορείς του άρθρου 9 του ν. 3580/07. Οι λεπτομέρειες τήρησης και λειτουργίας του προαναφερόμενου Μητρώου αναλύονται ιδιαίτερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 και με κοινές υπουργικές αποφάσεις, θα ρυθμιστούν επιμέρους τεχνικά και λειτουργικά θέματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου (προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4013/2011). [22]

23 6. Ειδικά για τους Φορείς Υγείας: I. Για τους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, με ευθύνη των Διοικήσεων των Υ.Πε., θα συσταθούν μόνιμες επιτροπές διενέργειας των διαγωνισμών, με αποκλειστική ενασχόληση την παρακολούθηση και τον συντονισμό, για την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 80% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Π.Π.Υ.Υ II. Για το σύνολο των διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2012, που θα διενεργηθούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, με ευθύνη των Διοικήσεων των Υ.Πε., θα συσταθούν μόνιμες επιτροπές ενστάσεων, με αποκλειστικό αντικείμενο τις τυχόν ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων. III. Οι προαναφερόμενες επιτροπές θα έχουν ετήσια θητεία και μπορούν αν ανανεωθούν για ακόμη μια θητεία, με σχετική απόφαση του οικείου Διοικητή της Υ.Πε. IV. Σε μηνιαία βάση, οι ανωτέρω Επιτροπές θα καλούνται από την Ε.Π.Υ., για σχετική ενημέρωση της πορείας υλοποίησης του έργου τους. Στην παρούσα επισυνάπτονται: Παράρτημα Α «Συγκεντρωτικοί και Αναλυτικοί Πίνακες Π.Π.Υ.Υ. 2012». Παράρτημα Β «Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων για τροποποιήσεις και εντάξεις νέων ειδών στο Π.Π.Υ.Υ. 2012». Παράρτημα Γ «Έντυπο υποβολής απολογιστικών στοιχείων». [23]

24 Παράρτημα Δ «Συνοδευτικό έντυπο αποστολής τεχνικών προδιαγραφών είδους». Τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποφάσεως. Η εγκύκλιος αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας - Ε.Π.Υ. (www.yyka.gov.gr). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ [24]

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 30 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 19-08-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 5824 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ.:15538/4778 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 18-4-16 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. Οι διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. Οι διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικών Της 21 ης /30.10.2014 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Απόσπασμα Πρακτικών Της 21 ης /30.10.2014 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Απόσπασμα Πρακτικών Της 21 ης /30.10.2014 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Θέμα 49ο: «Ματαίωση του ενιαίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/12/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 139394/2619 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 73 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV 30236000-2) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 73 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV 30236000-2) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 73 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28-9-16 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 3246/25-2-15 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε την λήψη προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε την λήψη προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 25-10-2013 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα