AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 3 Óåë. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 2"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Αντιγριπικός εµβολιασµός ανασφάλιστων ατόµων στη υτική Αττική Óåë. 2 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η σκιά της ανεργίας πάνω από το 63% των Ελλήνων Óåë. 3 Το ΦΕΚ που αλλάζει τα δεδοµένα στην Ελευσίνα Ένοπλη ληστεία στο σταθµό του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο Σåë 3 Αναστενάζουν απο τα χρέη τα ελληνικά νοικοκυριά Νόµος πλέον η πολεοδοµική µελέτη της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ, δίνει διέξοδο στην πόλη και στο δυτικό παραλιακό µέτωπο Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα του ήµου Ασπροπύργου στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου Óåë. 3 Óåë. 2-6 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΠΗΡΕ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ Α' ΕΣΚΑΝΑ Óåë. 7 Óåë. 16 Παραλύει η χώρα αύριο λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας Συµµετέχουν και οι εργαζόµενοι των ΟΤΑ ΥΠ. Α. Ν.: «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ στους ήµους» Σåë. 4 Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τεράρτη Καιρός: αραιές νεφώσεις. Άνεµοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 4 τοπικά 5 και στα ανατολικά και νότια 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: έως 17 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Τετάρτη Ανδρέας, Ανδρίκος, Ανδριαννή, Ανδρονίκη ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Το ΦΕΚ που αλλάζει τα δεδοµένα στην Ελευσίνα Νόµος πλέον η πολεοδοµική µελέτη της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ, δίνει διέξοδο στην πόλη στο δυτικό παραλιακό µέτωπο 3 Χωροθέτηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 3 Αποµάκρυνση Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων 3 Ενοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου µε την παραλία, µετά από έναν αιώνα Οδρόµος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυτικού κοµµατιού του παραλιακού µετώπου και την αξιοποίηση της βιοµηχανικής περιοχής του ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ άνοιξε, µετά τη δηµοσίευση της Πολεοδοµικής µελέτης στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Παράλληλα, µέσω της πολεοδοµικής µελέτης, πλέον καθορίζεται και χώρος για την ανέγερση και λειτουργία του νέου αρχαιολογικού µουσείου της πόλης, που αποτελούσε χρόνιο αίτηµα ήµου και πολιτών, ενώ υπήρχε και η δέσµευση πρώην πρωθυπουργού, επ αυτού. Πρόβλεψη χώρου για το νέο αρχαιολογικό Μουσείο Πιο συγκεκριµένα, η ηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβέρνησης έγινε στο φύλλο 300 στις Σύµφωνα µε το πολεοδοµικό σχέδιο, που πλέον αποτελεί νόµο του κράτους, καθορίζονται οι οικοδοµήσι- µοι χώροι (Ο.Τ. 14, 15, 32, 32Α), οι χώροι πολιτιστικών λειτουργιών (Ο.Τ. 363), υπαίθριος χώρος στάθµευσης (Ο.Τ. 14Α), χώροι πρασίνου (Ο.Τ. 360, 361, 14Β), χώρος ανέγερσης νέου αρχαιολογικού Μουσείου (Ο.Τ 362). Αποµάκρυνση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων Επισηµαίνεται, επίσης ότι σύµφωνα µε το πολεοδο µικό σχέδιο, στους οικοδοµήσιµους χώρους επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, κτιρίων πρόνοιας, κτιρίων εκπαίδευσης, πολιτιστικών κτιρίων. Παράλληλα, επιβάλλεται η αποµάκρυνση των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή τυχόν άλλων χρήσεων που δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. ικαιώθηκαν οι αγώνες κατοίκων- ήµου και του Γιώργου Αµπατζόγλου «ικαιώθηκαν µετά από πολλά χρόνια οι αγώνες κατοίκων στην αρχή και του ήµου από το 2004, που µε την υποβολή πρότασης πολεοδοµικής µελέτης και την συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια των ηµοτικών Συµβουλίων της πόλης ιδιαίτερα του εκλιπόντα ηµάρχου Γιώργου Αµπατζόγλου», επισηµαίνεται στην επίσηµη ανακοίνωση του ήµου Ελευσίνας, για ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Αντιγριπικός εµβολιασµός ανασφάλιστων ατόµων στη υτική Αττική Με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής ενηµερώνει, ότι ο αντιγριπικός εµβολιασµός ανασφαλίστων για το έτος πραγµατοποιείται στις παρακάτω υγειονοµικές δοµές: - Κέντρο Υγείας Ελευσίνας,(Χαρ.Τρικούπη 43, τηλ ) - Κέντρο Υγείας Μεγάρων, (Κουρκούρι Μεγάρων, τηλ ) - Ερυθρός Σταυρός Ανω Λιοσίων, (Λ.Φυλής 165, τηλ ) - /νση Υγείας υτ. Αττικής, (Εθνικής Αντιστάσεως 80, τηλ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 9:00-12:00) Ο εµβολιασµός συνιστάται σε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΑ που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου και νοσούν από χρόνια νοσήµατα όπως: (σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή νόσο, άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονοπάθειες, ανοσοκαταστολή, µεταµόσχευση οργάνων, νευροµυ κά νοσήµατα, νεφροπάθειες, αιµοσφαιρινοπάθειες κ.α) καθώς και άτοµα άνω των 60 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίζουν σχετική ιατρική συνταγή από τον θεράποντα γιατρό τους, το βιβλιάριο απορίας και την αστυνοµική ταυτότητα.

3 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα του ήµου Ασπροπύργου στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου Συνεδριάζει το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου την Πέµπτη 1 εκεµβρίου και ώρα 19:00 µ.µ. µε τα ακόλουθα θέµατα: Θέµα 1ο : Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου και των διαδικασιών διαβούλευσης στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Εισηγητής: Ο /ντής Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας κος. Τραχιώτης Νικόλαος. Θέµα 2ο : Λήψη απόφασης για τον «Εξωδικαστικό Συµβιβασµό µε την εταιρεία EXCELIXIS». Εισηγητής : Ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κος. Χούπης Αθανάσιος. Θέµα 3ο : Λήψη απόφασης για τον «Εξωδικαστικό Συµβιβασµό µε την εταιρεία «SPIDER Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ». Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος κος. Αλµπάντης Στυλιανός. Θέµα 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήµατος ηµοτών σχετικά µε την υπαγωγή τους ή µη, στο Ν. 4014/2011. Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος κος. Παπαδόπουλος Αναστάσιος. Θέµα 5ο : Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ, για την εγκατάσταση ηχητικού εξοπλισµού στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισηγητής : Η Προ σταµένη της /νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κα. Βερούτη Ελένη. Θέµα 6ο : ιαγραφή ποσού 20,00 ευρώ της υπ αρίθµ Βεβαίωσης Παράβασης Κ.Ο.Κ.. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 7ο : ιευκόλυνση εξόφλησης πάσης φύσεως προς ή- µους, µε εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιµα επί αυθαιρέτων κατασκευών (Νόµος 3979/2011). Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 8ο : ιαγραφή ποσού 350,00 ευρώ της υπ αρίθµ Βεβαίωσης Παράβασης Κ.Ο.Κ.. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 9ο : ιαγραφή ποσού 300,00 ευρώ της υπ αρίθµ Βεβαίωσης Παράβασης Κ.Ο.Κ.. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Ένοπλη ληστεία στο σταθµό του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε στο σταθµό του Προαστιακού σιδηρόδροµου στον Ασπρόπυργο, εχθές τα ξηµερώµατα. Πιο συγκεκριµένα δυο ένοπλοι δράστες περίπου στις έξι το πρωί της Τρίτης, εισέβαλλαν στα εκδοτήρια του σταθ- µού και αφού απείλησαν τον υπάλληλο, αφαίρεσαν άγνωστο χρηµατικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγαν, µε µοτοσυκλέτα, προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνοµία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισµό τους. Μπαράζ ληστειών σε σταθµούς του Προαστιακού Σηµειώνεται, ότι είναι η τρίτη κατά σειρά ληστεία σε σταθµό του Προαστιακού. Σύµφωνα µε την Αστυνοµίας, τις τελευταίες 10 ηµέρες δράστες την ίδια πάντα ώρα επιτίθενται σε σταθµούς του προαστιακού. Πρώτο θύµα των κακοποιών ήταν ένας πολίτης που περίµενε στην αποβάθρα τον συρµο στο σταθµό της Νέας Περάµου. Την δεύτερη φορά που οι κακοποιοί «χτύπησαν» σε σταθµό του Προαστιακού, είχαν αρπάξει χρήµατα από αυτόµατο εκδοτήριο αφού πρώτα το διέλυσαν α- νενόχλητοι. Π. Μ. Θέµα 10ο : Αναπροσαρµογή ηµοτικού Φόρου για το έτος Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 11ο : Αναπροσαρµογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 12ο : Τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου. Εισηγητής : Η Πρόεδρος.Σ. Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ασπροπύργου κα. Τσίγκου Αιµιλία. Θέµα 13ο : Ορθή επανάληψη της υπ αρίθµ. 408/2011 Απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου. Εισηγητής : Η ηµοτική Σύµβουλος κα. Λιάκου Αικατερίνη. Θέµα 14ο : Σύσταση Οικογενειακού τάφου. 1. ΛΑ ΛΑ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ 2. ΠΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΓΕΟΡΓΩΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝ Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος. Πάνος Φίλιππος. Θέµα 15ο : Καθορισµός αριθµού και των ειδικοτήτων των συµβάσεων Μίσθωσης έργου για το έτος Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου κο. Τσόκας Γεώργιος. Θέµα 16ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Το 63% των Ελλήνων, που απασχολούνται σήµερα, ανησυχούν ότι τους επόµενους µήνες µπορεί να χάσουν τη δουλειά τους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ευρωβαρόµερου, που δόθηκαν στη δηµοσιότηταχθες στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ µετά την Ισπανία (72%), ενώ υψηλό ποσοστό παρατηρείται και στη Λιθουανία (61%). Στους "27" το 35% των πολιτών, που έχουν σήµερα δουλειά, εκφράζουν φόβους ότι µπορεί να βρεθούν χωρίς απασχόληση τους επόµενους µήνες. Ενδεικτικό της αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην αγορά και των περιορισµένων δυνατοτήτων που παρουσιάζονται για την ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών είναι ότι, σύµφωνα µε την κοινοτική δηµοσκόπηση, το 76% των Ελλήνων και το 70% των πολιτών στην ΕΕ αποκλείουν το ενδεχόµενο να "ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αν χάσουν τη δουλειά τους". ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Ελευσίνα άρα Μελποµένη - Ελ. Βενιζέλου 79 τηλ.: ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ασπρόπυργος Μάσσος Κων/νος - Θερµοπυλών & Μακρυγιάννη τηλ.: Μάνδρα Ασηµάκης Γρηγόριος - Νικ. Ρόκκα 114 τηλ.: Άνω Λιόσια Ειρ. Σταµοπούλου - Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη -τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η σκιά της ανεργίας πάνω από το 63% των Ελλήνων Παράλληλα, το 71% των Ελλήνων και το 72% των πολιτών στην ΕΕ θεωρούν ότι "οι συµβάσεις εργασίας θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες για να ενισχύσουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας", ενώ το 65% των συµπολιτών µας και το 34% των υπολοίπων ευρωπαίων εκτιµούν ότι στη χώρα τους "πολλοί άνθρωποι βγαίνουν πολύ νωρίς στη σύνταξη". Εξάλλου, σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο, το 54% των Ελλήνων και το 52% των πολιτών στην ΕΕ υποστηρίζουν ότι η ΕΕ έχει θετική επίδραση στην πολιτική α- πασχόλησης στη χώρα τους, όπως για παράδειγµα στη βοήθεια που δίνεται σε άτο- µα να βρουν δουλειά. Τέλος, το 49% των Ελλήνων και το 51% των πολιτών στην ΕΕ υποστηρίζουν ότι η ΕΕ έχει θετική επίδραση στην κοινωνική πολιτική στη χώρα τους, όπως για παράδειγµα στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ΥΠ. Α. Ν.: «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ στους ήµους» Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχο δη, και στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδιασµού της Ειδικής Γραµµατείας για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ» και του αντίστοιχου «Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟ Α.Ε», παρέχεται τεχνική βοήθεια σε όλους τους ήµους της χώρας προκει- µένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, η ΜΟ ΑΕ., ορίσθηκε από το Υπουργείο ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 6, αλλά και ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης του προγράµµατος Ε.Π. ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του ΠΕΠ Αττικής. Ενδεικτικά οι ενέργειες αφορούν υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης (ειδικότητες ό- πως µηχανικοί, λογιστές, νοµικοί, γεωτεχνικοί κτλ) για την ωρίµανση έργων που απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέµατα που δεν µπορούν να καλυφθούν από το υφιστάµενο προσωπικό του δήµου. Η υποστήριξη προς τους φορείς, για τέτοιου είδους ενέργειες, δεν θα µπορεί να ξεπεράσει συνολικά το κόστος των ευρώ (συνολικά για 24 περίπου ανθρωποµήνες). Στο αµέσως επόµενο διάστηµα οι ήµοι θα λάβουν σχετική πρόσκληση από τη ΜΟ προκειµένου να υποβάλλουν αιτιολογική έκθεση και Τεχνικό ελτίο για την ένταξη των ενεργειών που θα προτείνουν. Παράλληλα, ο υπουργός καλεί τους ήµους να ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατόν στη πρόσκληση εφόσον κρίνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας απαραίτητη για την αποτελεσµατική και έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης των ΕΠΑ, ΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ και ΕΗ Όπως αναφέρει σε έγγραφό του ο κ. Παπακωνσταντίνου, ήδη µε το Ν. 4001/11 "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις", δηµιουργούνται νέες εταιρείες, ενώ εξετάζονται σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στους λιγνίτες και στη ΕΗ και έχει σχεδόν ο- λοκληρωθεί η διαπραγµάτευση µε την Ευρωπα κή Επιτροπή για την πρόσβαση τρίτων στους λιγνίτες. Το έγγραφο του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γιώργου Παπακωνσταντίνου, διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη για την πορεία του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων. Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου όσον αφορά στις αποκρατικοποιήσεις στον τοµέα ε- υθύνης του, ήδη µε το Ν. 4001/11 "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις", δηµιουργούνται νέες εταιρείες. Εξετάζονται επίσης σηµαντικά ζητήµατα -προσθέτει ο υπουργός- που αφορούν στους λιγνίτες και στη ΕΗ και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση µε την Ευρωπα κή Επιτροπή για την πρόσβαση τρίτων στους λιγνίτες. «Ταυτόχρονα προχωρεί η αποκρατικοποίηση της ΕΠΑ ( ηµόσια επιχείρηση Αερίου), του ΕΣΦΑ ( ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου), των ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) και προωθείται η αποκρατικοποίηση της ΕΗ, προκειµένου να λειτουργήσει η αγορά ελεύθερα προς όφελος βεβαίως του καταναλωτή», αναφέρει επιπλέον ο υπουργός. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Προσοχή σε κύκλωµα που συλλέγει δεδοµένα µέσω κινητών Να µην ανοίγουν µηνύµατα στο κινητό τους τηλέφωνο, ο παραλήπτης του οποίου γράφει ότι έχουν κερδίσει δύο εκατοµµύρια ευρώ, καλεί τους πολίτες η ΕΛΑΣ, διότι πρόκειται για κύκλωµα που συλλέγει προσωπικά δεδοµένα. Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση - προειδοποίηση της Ασφάλειας Αττικής, αναφέρονται τα ε- ξής για το εν λόγω κύκλωµα και το πως δρα: "Τα συγκεκριµένα µηνύµατα είναι γραµµένα στην αγγλική γλώσσα και έχουν ως αποστολέα αριθµό κινητού τηλεφώνου από το εξωτερικό. Αποτελούν δε παραλλαγή - εξέλιξη των νιγηριανών απατών, αφού αποστέλλονται µέσω κινητού τηλεφώνου και όχι µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αλληλογραφίας, όπως παλιότερα. (30.11 Θεραπεία Σκελετικού & Νευρικού Συστήµατος

5 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα Επαγγελµατική Σταδιοδροµία ΗΈνωση Συλλόγων Γονέων Άνω Λιοσίων, σας προσκαλεί στην εκδήλωση Αγωγής Σταδιοδροµίας που διοργανώνεται, µε σκοπό τη πληροφόρηση και συµβουλευτική σχετικά µε τις εκπαιδευτικές διεξόδους, τον ε- παγγελµατικό προσανατολισµό και τον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων µε θέµα: «Επιλέγω δρόµους εκπαίδευσης για την επαγγελµατική µου σταδιοδροµία» Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη Κυριακή 4 εκεµβρίου και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων (δίπλα στο κλειστό γυµναστήριο ροσούπολης). Τα θέµατα που θα παρουσιασθούν είναι: «Το νέο Γενικό Λύκειο - Επαγγελµατικός Προσανατολισµός των νέων σήµερα, κριτήρια και προ ποθέσεις για πετυχηµένη επιλογή» ηµήτριος Τσίγκος, Nα συνεχιστεί η διαβούλευση για την αδειοδότηση των µ ε τ α π ο ι η τ ι κ ώ ν επιχειρήσεων ζητεί µε επιστολή της η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχο δη αναφορικά µε τις Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν στην επόµενη χρονική περίοδο. Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι η περίοδος διαβούλευσης, όπως ορίστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ήταν εξαιρετικά σύντοµη και η συνοµοσπονδία, επαναφέρει δύο συγκεκριµένες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, για τις οποίες χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση. Οι προτάσεις είναι οι εξής: - ηµιουργία Μητρώου Πιστοποιηµένων Μηχανικών στο ΤΕΕ, έπειτα από εκπαίδευση, οι οποίοι θα αναλαµβάνουν την διεκπεραίωση ιευθυντής 1ου Γ.Ε.Λ. Άνω Λιοσίων. «Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ ηµόσια ΙΕΚ) - Νέο Τεχνολογικό Λύκειο» Χαρίλαος Ροδάκης, ιευθυντής ΕΠΑΛ «Πρόσβαση στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» Μαρία Αθανασέρη, Καθηγήτρια Σ.Ε.Π, ΚΕΣΥΠ ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Αττικής. «Ο ρόλος των γονέων στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών» Λυδία Αµπόνη - Τσούρα, ρ. Ψυχολογίας, Συγγραφέας «Συµβουλευτική ιαδικασία, Αυτογνωσία και Λήψη Απόφασης» ηµήτριος Κατσικαδέλης, Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας & Σταδιοδροµίας, µέλος ΕΛ.Ε.ΣΥΠ. «Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και ανεργία των νέων» Χαράλαµπος Κατσής, Σύµβουλος Απασχόλησης Ο.Α.Ε.. Θα ακολουθήσει συζήτηση - ερωτήσεις. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές των Γυµνασίων και Λυκείων, ο ήµαρχος Φυλής και ο ιευθυντής ευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης υτικής Αττικής. Με τιµή για το ιοικητικό Συµβούλιο, Χατζητρακόσιας Νικόλαος Πρόεδρος Παπανδρέου Γεωργία Γενική Γραµµατέας Nα συνεχιστεί η διαβούλευση για την αδειοδότηση των µεταποιητικών επιχειρήσεων, ζητεί η ΓΣΕΒΕΕ όλης της διαδικασίας αδειοδότησης χωρίς τη µεσολάβηση των δηµοσίων υπηρεσιών. - Κατάργηση της εξαίρεσης της Αττικής από το Νόµο 3982/2011. Όπως έχει επανειληµµένα επισηµάνει η ΓΣΕΒΕΕ, το νέο θεσµικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων δεν ισχύει για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Αττική. εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων βρίσκεται στην Αττική, είναι προφανές ότι δεν µπορεί να γίνει λόγος για απλοποίηση των διαδικασιών, όσο παραµένει αυτή η εξαίρεση. IKA: «Ορφανές» συντάξεις - «Εισπράττονταν παρανόµως» «Μέχρι τελευταίου ευρώ» θα διεκδικήσει το Ίδρυµα την επιστροφή συντάξεων που επιτήδειοι εισέπρατταν χωρίς να τις δικαιούνται ή έναντι τρίτων που έχουν αποβιώσει. Ο διοικητής του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ροβέρτος Σπυρόπουλος ήταν εξαιρετικά σαφής ως προς τα αποτελέσµατα από την απογραφή των συνταξιούχων και την ερµηνεία τους. Με την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία στις τράπεζες, για να συνδεθεί ο δικαιούχος µε τον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασµό, αποδείχθηκε ότι τελικά δικαιούχοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της συνταξιοδότησής τους. Το ΙΚΑ προχώρησε στη διακοπή της καταβολής των συντάξιµων αποδοχών για τους συγκεκριµένους δικαιούχους. Πρόκειται για συντάξεις που εισπράτονταν παρανόµως, εκτίµησεο ιοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος και προανήγγειλε ότι όλα αυτά τα χρήµατα θα τα αναζητήσουµε µέχρι τελευταίου ευρώ, ως παρανόµως παρακρατηθέντα». Έναρξη της Οµαδικής Συµβουλευτικής στο ήµο Ελευσίνας Το πρόγραµ- µα «Συµβουλευτικής Γονέων» της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ή- µου Ελευσίνας, µέσα στα πλαίσια της Οµαδικής Συµβουλευτικής, έχει ξεκινήσει µε την πραγµατοποίηση της πρώτης θεµατικής ενότητας προς τους ενδιαφερό- µενους γονείς και παιδαγωγούς. Σύντοµα προχωρά στη δεύτερη θεµατική ενότητα µε τίτλο: «Είµαστε καλοί γονείς ;» Η διάρκεια της θα είναι από 8/12/2011 έως 8/3/2012. Οι δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται έως και τις 3/12/2011.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Με νέο καθεστώς η έκδοση οικοδοµικών αδειών Οι σχετικές ρυθµίσεις δηµοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ την περασµένη Παρασκευή και προβλέπουν ότι κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων µεταξύ δηµοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενηµέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης δόµησης καθώς και άδειας δόµησης θα εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η έγκριση δόµησης θα χορηγείται µέσα σε πέντε ηµέρες και η άδεια δόµησης εντός διηµέρου από την υποβολή των απαιτούµενων µελετών και δικαιολογητικών στην Υπηρεσία όµησης του οικείου δήµου. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόµησης θα πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης δόµησης. Για κτήρια επιφάνειας έως τ.µ. η έγκριση δόµησης θα ισχύει για ένα έτος, ενώ για τα µεγαλύτερα κτήρια θα λήγει έπειτα από δύο έτη. Σχετικά µε την άδεια δόµησης, αυτή θα ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της, εκτός εάν αφορά σε ανέγερση κτηρίου ή κτηρίων µε συνολική επιφάνεια µεγαλύτερη των τετραγωνικών µέτρων, οπότε θα ισχύει για έξι χρόνια. Κατ' εξαίρεση, αντί για την 1η Μαρτίου, οπότε τίθενται σε ισχύ οι περισσότερες διατάξεις του νόµου για τον νέο τρόπο έκδοσης των αδειών δόµησης (νόµος 4030), η ισχύς ρύθµισης για τις κατασκευές που βρίσκονται σε ιδιαίτερης σηµασίας περιοχές αρχίζει µε τη δηµοσίευση του νόµου. Ειδικότερα, για κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές µε τουριστικές εγκαταστάσεις, σε παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, και παραµένουν ηµιτελείς µετά τη λήξη ισχύος της άδειας δόµησης, ο δήµος θα καλεί τον ιδιοκτήτη να ολοκληρώσει την κατασκευή το αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες. Συνέχεια απο σελ. 2 τη δηµοσίευση του ΦΕΚ που εγκρίνει την πολεοδοµική µελέτη της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ. Π. Λινάρδος: «Σηµαντικό βήµα και για την ανάκτηση της περιοχής του ΚΡΟΝΟΥ» Νόµος πλέον η άρση της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Κανονικά µπορούν πλέον να κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. ηµοσιεύτηκε στο Φύλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ο νόµος για την άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στα µεγάλα αστικά κέντρα. Βασική προ πόθεση όµως για την κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων είναι ο κινητήρας τους να είναι προδιαγραφών Euro 5 ή Euro 6. Τα οχήµατα diesel νέων προδιαγραφών, σύµφωνα µε τους ειδικούς έχουν µειωµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα προς την ατµόσφαιρα και καταναλώνουν λιγότερο καύσιµο. Εδώ και δύο δεκαετίες η Ελλάδα ήταν το µοναδικό κράτος-µέλος της ΕΕ στο οποίο απαγορευόταν η χρήση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 51% των συνολικών ταξινοµήσεων στην Ευρωπα κή Ένωση αφορά σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, στην Ελλάδα, µόλις το 4% των συνολικών ταξινοµήσεων αφορά σε αυτού του τύπου τα οχήµατα. Στην απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης αντιδρούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που θεωρούν ότι θα επιβαρυνθεί η ατµόσφαιρα των πόλεων από τις αυξηµένες εκποµπές ρύπων. Είναι ενδεικτικό ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων και κυρίως αιωρούµενων µικροσωµατιδίων. Νέες συλλήψεις για χρέη προς το ηµόσιο σε Αττική και Ρόδο Για το θέµα µίλησε στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Λινάρδος, ο οποίος επεσήµανε ότι η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, αφενός ανοίγει το δρόµο και για την ανάκτηση της περιοχής του ΚΡΟΝΟΥ, αλλά και για την αξιοποίηση παλαιών βιοµηχανικών κτιρίων στην παραλιακή ζώνη της Ελευσίνας, που αποτελούσε πάγια διεκδίκηση του ήµου. Επιπλέον, ο κ. Λινάρδος, υπογράµµισε ιδιαίτερα το γεγονός, ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο για την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας, αλλά και ότι επιβάλλεται η αποµάκρυνση, από ένα σηµαντικό κοµ- µάτι της πόλης, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υπενθυµίζοντας τους αγώνες της σηµερινής ηµοτικής Αρχής. Τέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες, πρόκειται να υπάρξει συνέντευξη τύπου τις επόµενες ηµέρες του ηµάρχου κ. Γιώργου Τσουκαλά, όπου θα γίνει πλήρης παρουσίαση του θέµατος. Περικλής Ι. Μαραγκός ύο νέες συλλήψεις για χρέη προς το δηµόσιο πραγµατοποιήθηκαν, από την αστυνοµία, εχθές στην Αττική και στη Ρόδο. Στον ιόνυσο Αττικής, συνελήφθη απο την οικονοµική Αστυνοµία 56χρονος επιχειρηµατίας και πρώην ιδιοκτητης εκτυπωτικής εταιρείας, που πτώχευσε στις αρχές του 2011, για εκκρεµούσες οφειλές προς το ηµόσιο, συνολικού ύψους ,58 ευρώ. Στη Ρόδο, συνελήφθη απο αστυνοµικούς της Ασφάλειας 30χρονος ιδιοκτήτης µιας εκ των παλαιότερων εταιρειών γαλακτοκοµικών στο νησί, (65 χρόνια λειτουργίας), για µη καταβολή χρεών προς το ηµόσιο κατ' εξακολούθηση συνολικού ύψους ,38 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στους αρµόδιους εισαγγελείς.

7 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ΕΡΓΑΤΟ ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ- Α ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Εορταστικό ωράριο για τα καταστήµατα από τις 15 εκεµβρίου Τη δυσαρέσκειά του για τη νέα λίστα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων εξέφρασε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας σε ανακοίνωσή του, την οποία και παραθέτουµε: Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θέλει να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του αλλά και την κατηγορηµατική διαφωνία του για την νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων έτσι όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Η καινούρια λίστα ΒΑΕ είναι ατεκµηρίωτη, αυθαίρετη, καθώς αφαιρεί και εξαιρεί µια σειρά ειδικοτήτων από τα ΒΑΕ. Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας συµµετέχοντας στις διαβουλεύσεις για την δηµιουργία της καινούριας λίστας, ΒΑΕ κατέθεσε συγκεκριµένες προτάσεις,καθώς και είχε καταστήσει σαφές στον Υπουργό Εργασίας ότι δεν θα ανεχτεί κανένα αποκλεισµό επαγγέλµατος από τα ΒΑΕ, εάν πρώτα δεν τεκ- µηριωθεί επιστηµονικά, µε µετρήσεις και στοιχεία, οποιοσδήποτε αποκλεισµός. Το Υπουργείο, αγνοώντας τις όποιες προτάσεις κατέθεσαν οι εργαζόµενοι, προχώρησε αυθαιρέτως στον αποκλεισµό ειδικοτήτων και κατηγοριών εργαζοµένων, όπως αυτών της χηµικής βιοµηχανίας, της υαλουργίας, του κλάδου εστίασης και επισιτισµού κ.α. Καλούµε το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκρι- µένα τον Υπουργό κο Κουτρουµάνη, να αποκαταστήσει τις όποιες αδικίες και να διορθώσει µε την συµπλήρωση όλων των κατηγοριών των εργαζοµένων, που συµπεριλαµβάνονται στην τεκµηριωµένη πρόταση της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, οι οποίοι δικαιολογούνται για την ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα της εργασίας τους. Η ιοίκηση Στις 15 εκεµβρίου 2011 ξεκινάει το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων, το οποίο θα διαρκέσει µέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2012 σύµφωνα µε ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων νοµών και νήσων Αιγαίου. Παράταση για την υποβολή φοροδηλώσεων περασµένων ετών Παράταση έως τις 30 εκεµβρίου για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος και για την υπαγωγή στην περαίωση δίνει το υπουργείο Οικονοµικών. Η προθεσµία έληγε κανονικά αύριο 30 Νοεµβρίου. Κατά το διάστηµα αυτό, το µαγαζιά θα παραµένουν ανοιχτά από τις 9.00 έως τις 21.00, εκτός από τις παρακάτω ηµέρες όπου θα ισχύσει το εξής ωράριο: Σάββατο 17/12: Κυριακή 18/12: Σάββατο (Παραµονή Χριστουγέννων) 24/12: Κυριακή 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ Σάββατο 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ Σάββατο (Παραµονή Πρωτοχρονιάς) 31/12: Κυριακή 1/1: ΚΛΕΙΣΤΑ Σάββατο 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ Στα ΕΛ.ΤΑ. η πληρωµή των τελών κυκλοφορίας Σε όλα τα ταχυδροµικά καταστήµατα και πρακτορεία καθώς και στους αγροτικούς διανοµείς θα ε- ξοφλούνται τα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχηµάτων και µοτοσικλετών, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν µέχρι και τις 31 εκεµβρίου να καταβάλουν τα τέλη, προσκοµίζοντας το ειδοποιητήριο, και να παραλαµβάνουν το ειδικό σήµα.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Πρόεδρος του.σ. του «ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας» Έχοντας υπόψη: Μάνδρα Αριθµ. Πρωτ.:131 Εκπνέει σήµερα η παράταση για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Την υπ' αριθµ / Εγκριτική Απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/ ), όπως ισχύει. 3.To ΦΕΚ 1338/ Συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάνδρας, ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ερυθρών, ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας, Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Μάνδρας, Πνευµατικό Κέντρο ήµου Βιλλίων, ΚΑΠΗ ήµου Μάνδρας, 2ο ΚΑΠΗ ή- µου Μάνδρας, ΚΑΠΗ Κοινότητας Οινόης, ΚΑΠΗ Ερυθρών, ηµοτικός Χώρος Αθλησης ήµου Ερυθρών, ηµοτικός Οργανισµός Νεολαίας Αθλησης Μάνδρας σε ένα Ν.Π... µε την επωνυµία «ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, 4.Την υπ αριθµ. 20/2011 απόφαση.σ. του Ν.Π... ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας «ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας». 5.Την υπ αριθµ. 217/2011 Απόφαση του. Σ. του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 6.Τις διατάξεις του Ν.3852/ Τον οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠ «ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάνδρας» (ΦΕΚ1182/ τ.β ). Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών ( 3 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας» που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων Ν.Π... ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας «ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας» (για τον δηµοτικό παιδικό σταθµό Μάνδρας) Ν.Π... ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας «ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας» (για τον δηµοτικό παιδικό σταθµό Μάνδρας) Μάνδρα Μάνδρα Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ΥΕ Μαγείρων ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Από την υπογραφή της σύµβασης και όχι πέραν της Από την υπογραφή της σύµβασης και όχι πέραν της Λήγει σήµερα Τετάρτη, 30 Νοεµβρίου, η πέµπτη κατά σειρά παράταση που έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δηλώνουν αρνητικοί να δοθεί και νέα παράταση. Για τους «αµελείς» το υπουργείο προσθέτει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στον νόµο 4014, που, σύµφωνα µε τα νεότερα πλάνα του υπουργείου, θα επιµηκυνθεί έως στα τέλη του χρόνου. Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλω- µα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στο Τµήµα Προσωπικού της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεµιστοκλέους 10 και Ετεοκλέους, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ υπόψιν κ. Λιούλη Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού ( Ε ή ΥΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων á ιαγωνισµών Φορέων á Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοιá Ανεξάρτητες και άλλες αρχές á ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων á ιαγωνισµών Φορέων á Εποχικού (ΣΟΧ). Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ , Τ.Κ ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ) που εκδίδεται από ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάλλεται η προγραµµατισµένη για σήµερα 30 Νοεµβρίου εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Ασπρούργου Οι Ακρίτες του Πόντου για την Ιστορία και τον πολιτισµό τον Ποντίων. Ο λόγος είναι ο το τραγικό γεγονός του θανάτου του χορευτή και φίλου Παπαδόπουλου Σταύρου. Θα σας ενηµερώσουµε για την νέα ηµεροµηνία σύντοµα. Ευχαριστούµε για την κατανόηση. ΓΑΜΟΣ Ο ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΕΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΥΡΛΙΑ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ ΡΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΣ Ο KAMRAN FAROOQ ΤΟΥ FAROOQ AHMAD ΚΑΙ ΤΗΣ SHNAZ BEGUM ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ Α ΚΑΙ Η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΡΗΞΕ Η ΕΣΗΕΑ ΣΗΜΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

9 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Μέχρι το τέλος του έτους η απελευθέρωση των ταξί «Θα απελευθερώσουµε την αγορά, αλλά αυτή η απελευθέρωση θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια συγκοινωνιακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. εν ξέρω καµία χώρα στην Ευρώπη που να υπάρχει µια πολιτική του τύπου ότι όποιος θ- έλει όποτε θέλει παίρνει µια άδεια ταξί», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών Μάκης Βορίδης «Εγώ δεν συζητώ για τη συνολική αναθεώρηση της εφεδρείας. εν έχω βάλει ένα γενικό ζήτηµα εφεδρείας. Έχω βάλει ένα ζήτηµα συγκεκριµένων ειδικοτήτων, σε συγκεκρι- µένες εταιρείες, οι οποίες δηµιουργούν πρόβληµα στην παροχή του συγκοινωνιακού τους έργου», διευκρίνισε ο υπουργός Υποδοµών Μάκης Βορίδης. Αναφερόµενος στην απελευθέρωση των ταξί είπε πως το νοµοσχέδιο θα έλθει έως τα τέλη του έτους αλλά µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. «Μέσα στο επόµενο διάστηµα, µέχρι το τέλος του χρόνου, θα υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία στο ζήτηµα αυτό. Θα είναι µια ξεχωριστή νοµοθετική παρέµβαση. Θα απελευθερώσουµε την αγορά, αλλά αυτή η απελευθέρωση θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια συγκοινωνιακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. εν ξέρω καµία χώρα στην Ευρώπη που να υπάρχει µια πολιτική του τύπου ότι όποιος θέλει όποτε θέλει παίρνει µια ά- δεια ταξί», είπε ο ίδιος. Εξωπανεπιστηµιακές µαφίες δρουν στις φοιτητικές εστίες "Καταφύγιο" στις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, καθώς και σε εστίες της υπόλοιπης χώρας, έχουν βρει εξωπανεπιστηµιακά άτοµα, τα οποία έχουν κάνει κατάληψη σε δωµάτια, ενώ το τελευταίο διάστηµα παρατηρούνταν σχεδόν σε καθηµερινή βάση κλοπές. Αποκορύφωµα της παραβατικότητας από πρόσωπα που µένουν εντός της φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ήταν το περιστατικό της προηγούµενης Παρασκευής, όταν δύο από αυτούς επιχείρησαν να παραβιάσουν ένα δωµάτιο, έγιναν αντιληπτοί από φοιτητή, ο οποίος είχε πέσει παλαιότερα θύµα κλοπής, τους κυνήγησε και ένας από τους δύο επίδοξους ληστές, πυροβόλησε εναντίον του. Οπως τόνισαν στο "Εθνος" φοιτητές και εργαζόµενοι, τα ίδια άτοµα επέστρεψαν και πάλι το πρωί της Παρασκευής και θέλοντας προφανώς να σβήσουν τα ίχνη τους, έβαλαν φωτιά σε δωµάτιο στο οποίο διέµενε ο ένας µε αποτέλεσµα να καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό δωµάτιο, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέµβαση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά δεν προχώρησε στο υπόλοιπο κτίριο. Πολλά τα περιστατικά µε µε κλοπές, εκφοβισµούς και άλλες παραβατικές συµπεριφορές έχουν σηµειωθεί κατά διαστήµατα και σε εστίες άλλων περιοχών, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις. Για το περιστατικό στην Πολυτεχνειούπολη, σύµφωνα µε µαρτυρίες φοιτητών, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς οι οποίοι είχαν καταλάβει δύο δωµάτια των νέων εστιών από την αρχή του ακαδηµα κού έτους, ενώ είχαν κινήσει τις υποψίες για παραβατικές συµπεριφορές και στο παρελθόν. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 «Φωτιά» στη Βουλή από δηλώσεις για καταθέσεις βουλευτών στην Ελβετία Φωτιά άναψε στο ελληνικό κοινοβούλιο έβαλε ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής της Ελβετίας κ. Ιωσήφ Ζησιάδης ο οποίος µε δήλωσή του υποστήριξε ότι Ελληνες βουλευτές έχουν κρυφούς λογαριασµούς και καταθέσεις στην Ελβετία. Ο κ. Ζησιάδης προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν απάντησαν στην πρόταση που έκανε η Ελβετία το 2005 για φορολογική συµφωνία α- νάµεσα στις δύο χώρες είπε: «Το εξηγώ αυτό γιατί οι πιο πολλοί βουλευτές, δεξιοί, του ΠαΣοΚ, έχουν πάρα πολλά χρήµατα εδώ στην Ελβετία και νοµίζω τα συµφέροντα δεν είναι να δηλωθούν και να είναι ανοιχτοί λογαριασµοί όπως εµείς θέλουµε να είναι µε όλες τις χώρες του κόσµου». Η δήλωση αυτή έγινε ύστερα από την απάντηση που έδωσε η Ελβετίδα υπουργός Οικονοµικών σε ερώτησή του και υποστήριξε ότι έγινε πρόταση στην Ελλάδα για φορολογική συµφωνία, πρόταση που έµεινε αναπάντητη. Μετά τις αποκαλύψεις αυτές αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο µε την οποία ζητούν διευκρινίσεις υπέβαλλαν οι βουλευτές της Ν.. κ. Γερ. Γιακουµάτος και Κ. Τζαβάρας. Επίσης, µε ερώτησή τους προς τον υπουργό Οικονο- µικών κ. Ευ. Βενιζέλο, αλλά και µε αίτηση κατάθεσης εγγράφων που υπέβαλλαν προς τον ίδιο, ζητούν να µάθουν αν ευσταθεί ο ισχυρισµός του κ. Ζησιάδη ότι από το 2005 οι ελβετικές αρχές έχουν προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση «µια φορολογική συµφωνία, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις έξι χρόνια τώρα κωφεύουν». Ο κ. Πετσάλνικος, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικώς µε τον κ. Ζησιάδη για να του ζητήσει σχετικές διευκρινήσεις και αναµένεται και νέα επικοινωνία τους, ενώ σε γραπτή απάντησή του προς τους δυο βουλευτές τους ενηµερώνει ότι ήδη ο γ' αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων και των βουλευτών κ. Ευ. Αργύρης, έχει ζητήσει από τον κ. Βενιζέλο κάθε διαθέσιµο στοιχείο για κατοχή τραπεζικών λογαριασµών στο εξωτερικό από πολιτικά πρόσωπα τα οποία τυχόν προέκυψαν από τους ελέγχους του υπουργείου Οικονοµικών. Αναστενάζουν απο τα χρέη τα ελληνικά νοικοκυριά Προσφεύγουν για βοήθεια στις καταναλωτικές οργανώσεις Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το µέγεθος των νοικοκυριών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και προσφεύγουν στο νόµο για τη ρύθµιση των χρεών τους. Όπως έκαναν γνωστό ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτσούκος και ο γενικός γραµµατέας Καταναλωτή. Σπυράκος σε συνάντηση που είχαν µε τις καταναλωτικές οργανώσεις µέχρι σή- µερα (ένα χρόνο µετά την εφαρµογή του νόµου Κατσέλη) στα Ειρηνοδικεία έχουν κατατεθεί περίπου αιτήσεις και έχουν εκδοθεί περισσότερες από 200 αποφάσεις που ρυθµίζουν οφειλές των νοικοκυριών. Ο κ. Κουτσούκος έκανε γνωστό επίσης ότι το υπουργείο Εργασίας προωθεί ρύθµιση για την παράταση της αναστολής των πλειστηριασµών, ενώ επεξεργάζεται πρόταση για τη ρύθµιση οφειλών των ευαίσθητων κατηγοριών οφειλετών, όπως των ανέργων, που αντιµετωπίζουν πρόσκαιρη αδυναµία στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΤΟ ΜΙΝΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12 2Η ΑΓΩΝ. 03/12/11 ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛΤ ΕΝ. ΠΕΡΑΜ./ΜΕΓΑΡ.- ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛΤ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛΤ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ F.L. ΑΣΑΛ: ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του Final Four του κυπέλλου των γυναικών, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν Σάββατο (2/4) και τη ευτέρα (4/4) στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της ΕΟΚ και των ο- µάδων που θα συµµετάσχουν στη διοργάνωση. Άγγελος Γιαννουλάκης (Προπονητής ΑΣΑΛ): «Εδώ και χρόνια γίνεται στα Λιόσια καλή δουλειά και κάθε χρόνο ανεβαίνουµε ένα σκαλοπάτι. Κάναµε κάποια πλάνα για το Final Four και ε- τοιµάσαµε κάποια πράγ- µατα αλλά δυστυχώς τελευταία υπάρχουν πολλά εσωτερικά προβλή- µατα. Αλλάξαµε διοίκηση και δεν έχουµε δουλέψει καλά. Θα κάνουµε υποµονή. Θέλω να πιστεύω ότι θα δώσουµε τα πάντα για να είµαστε ανταγωνιστικοί. Ελπίζω επίσης να λυθούν σύντοµα τα προβλήµατα και να επανέλθουµε στον καλό µας εαυτό. Θέλουµε να γίνουν καλά παιχνίδια και να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον του κοινού και του Τύπου». Νάταλι Πλούµπη (Αρχηγός ΑΣΑΛ): «Εύχοµαι καλή επιτυχία σε όλες τις οµάδες και να κερδίσει ο καλύτερος. Από την πλευρά µας παρά τα πολλά προβλήµατα θα προσπαθήσουµε να είµαστε ανταγωνιστικοί». Το πρόγραµµα και οι διαιτητές του Final Four του Κυπέλλου Γυναικών που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Ηλιούπολης έχει ως εξής: Σάββατο 2 Απριλίου17.00 Πρωτέας Β.-Πανιώνιος (1) Καραβίτης-Νικολακέα (Παπαδόπουλος Κ)19.00 Αθηνα κός- ΑΣ Άνω Λιοσίων (2) Κουνελές-Κάλφα (Μαυρουδής) ευτέρα 4 Απριλίου17.30 Ηττηµένος 1-Ηττηµένος 2 Αντερριώτης-Γκαµήλη (Μπισιώτης)20.00 Νικητής 1-Νικητής 2 Μαγκλογιάννης-Σιώκας (Αλιφραγκής). Αποµακρύνεται η λύση της αποχής στη Football League Κανονικά θα συνεχιστούν οι αγώνες στη Football League, όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό συµβούλιο. Συνεπώς, η σκέψη... αποχής αποµακρύνεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλωστε, οι εκπρόσωποι των οµάδων συµφώνησαν πως σε περίπτωση που έµπαινε... λουκέτο θα είχαν και οι ίδιες οµάδες πρόβληµα, ωστόσο δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις, µιας και κάποιοι πρόεδροι θεώρησαν πως θα ήταν πιοαποδοτικό το να βάλουν προσωρινά λουκέτο στο πρωτάθληµα ώστε µε αυτόν τον τρόπο να πιέσουν προς πάσα κατεύθυνση. Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής Σπύρος Καλογιάννης διαµήνυσε στους εκπροσώπους των οµάδων ότι βρίσκεται σε ανοικτή γραµµή µε το Υπουργείο Οικονοµικών και τον ΟΠΑΠ προκειµένου να βρει την κατάλληλη λύση και τους διαβεβαίωσε ότι µέχρι την επό- µενη Πέµπτη (θα πραγµατοποιηθεί νέο Σ) θα έχουν παρθεί οι οριστικές αποφάσεις για το µέλλον του πρωταθλήµατος. Μάλιστα τους ενηµέρωσε ότι υπογράφτηκε η σύµβαση µε τον OTE TV, κάτι που σηµαίνει πως οι οµάδες θα δουν σύντοµα το χρώµα του χρήµατος. Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετές οµάδες, όπως ο Θρασύβουλος, ο ιαγόρας και η Αναγέννηση Επανοµής, αλλά και άλλες έχουν µεγάλο πρόβληµα βιωσιµότητας. Πλέον, άπαντες κρέµονται από τα... χείλη του ΟΠΑΠ (στην παρούσα φάση δέχεται να χρηµατοδοτήσει µόνο το πρωτάθληµα Νέων), ευελπιστώντας, φυσικά, να αλλάξει στάση. Έτσι, η επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για το µέλλον των συλλόγων, που περιµένουν πως και πώς να βρεθεί άκρη, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν και τις οφειλές που έχουν προς το ποδοσφαιρικό τµήµα.οσον αφορά το θέµα των αντιπροέδρων. σήµερα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη στο σηµερινό συµβούλιο, µιας και κάποιοι υποψήφιοι δεν είχαν φέρει ποινικά µητρώα. Να σηµειωθεί πως οι Κούγιας, Σφακιανάκης και Θεοδωρίδης έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόµενο να διεκδικήσουν τις θέσεις. Και αυτό το θέµα θα ξεκαθαρίσει στο νέο συµβούλιο που θα γίνει την Πέµπτη. Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΠΗΡΕ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ Α' ΕΣΚΑΝΑ Για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Α'ΕΣΚΑΝΑ ο Μανδραικός συνεχίζοντας τις έ- ξοχες εµφανίσεις του ξεπέρασε και το εµπόδιο του Φοίνικα Πειραιά µε Πρώτος παίκτης α- ναδείχθηκε ο Φανούρης Τασιόπουλος που σηµείωσε 19(9),και τον ακολούθησε ο Λαµπρόπουλος µε 13(2), ο Πέττας 10(2), και Αβραµίδης 9(1) χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι. Η επόµενη αγωνιστική (5/12): Βουλιαγµένη -.Α.Σ. ραπετσώνας, Ίκαρος Ν. Σµ. Εθνικός Πειρ., Φάρος Κερατσινίου Ιωνικός Νικαίας, Ελευθερία Μοσχ. Π. Φάληρο, Άρης Νικαίας - Πρωτέας Βούλας, ΑΛΦ Αλίµου -Μανδρα κός, Φοίνικας Πειραιά Ευρυάλη Βαθµολογία 1 ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 17 3 ΕΘΝΙΚΟΣ 17 4 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 16 5.Α.Σ. ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 15 6 ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 15 7 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 13 8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 13 9 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 12 ΜΕΤΤΟΣ-ΜΙΕΛΝΙΚ 11 Α.Λ.Φ. ΑΛΙΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΥΑΛΗ Π.ΦΑΛΗΡΟ 10 ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π (40-20) ιαιτητές: Ζακεστίδης - Φασόλης.ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ (Γρίβας, Μέτος): Μπουρβάνης, Καρράς 7 (1), Πέττας 10 (2), Αβραµίδης 9 (1), Μέλνικ 6, Φιλίππου, Στεφάνου ΓΡΙΒΑΣ-ΣΙ ΕΡΑΚΗΣ 2, Τασιόπουλος 19 9), Μπαρµπαρής 4, Κατσαρέλιας, Καµπερίδης 7, Λαµπρόπουλος 13 (2).ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ.(Ποτόσογλου): Μοσχοβίτης, Ζέγγος 8 (2), Συριανός 7 (1), Σοφιανόπουλος, εβετζόγλου 7 (1), Ρέππας 16, Νούτσης 3, Αρώνης, Ανδρουλάκης, Ντόσκορης 1, Πάχης 2.

11 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΜΑΓΕΨΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ. ΙΣΟΠΑΛΟΙ ΜΕ 3-3 Για το τουρνουά Παλαιµάχων Αθηνών-Πειραιώς οι Παλαίµαχοι του Πανελευσινιακού και της Προοδευτικής ύστερα απο ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Γιώργος Ρουµελιώτης που θύµισε τα παλιά στα προηγούµενα χρόνια όταν οι δύο οµάδες αγωνιζόντουσαν στα Πειραικά και Εθνικά πρωταθλήµατα α- ναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3. Τα τέρµατα των σταχυοφόρων σηµείωσαν οι: Στεφανίδης 2, Κατσαρέλιας. Για λογαριασµό των βυσσινί σκόραραν οι: Σιδηρόπουλος 2, Βογιατζής. ιαιτήτευσε ο Ηλίας Χαραλάµπους. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ (προπονητής Τάσος Γιώργας): Ζέλιος, Αδάµ, Τυρλής, Λινάρδος,Αθανασίου, Τσατσαρώνης, Τσολάκης, Κατσαρέλιας, Ρόκκας,Μπάρδης, Στεφανίδης,Χατζησίµος,Χαραλαµπίδης, όβρης, Καραγιάννης. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ (προπονητής Παναγιώτης Καλούδης): Μπαχατούρας, Ιωαννίδης, Χατζηαθανασίου, Βιδάλης, Πράσινος, Θεολόγου, Τζαµάλης, Φουράκης, Ξανθόπουλος, Βογιατζής, Σιδηρόπουλος, Σαράντος, Σάββας, Στα- µούλης, Ράνιος,Χόρτσας. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ - ΗΜ.ΖΕΤΟΣ: ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ Ο γυµναστής στον Θρασύβουλο ηµήτρης Ζέτος τόνισε στη συνέντευξη Τύπου: «Είµαστε υποχρεωµένοι να κυνηγούµε έστω τον πόντο από κάθε µατς. Πρωτίστως θέλαµε να µην χάσουµε. εν ήµασταν καλοί, αλλά παίξα- µε καλά για τον στόχο που είχαµε και αυτός ήταν να µην χάσουµε. Θέλουµε να µαζέψουµε όσους περισσότερους πόντους γίνεται». ΠΟΙΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ Στις εξέδρες του σταδίου της Φυλής βρέθηκε ο Στέλιος Μανωλάς, ο οποίος παρακολουθεί συχνά τα παιχνίδια του Θρασύβουλου. Το παρών έδωσαν επίσης ο προπονητής του Εθνικού Αστέρα Πέτρος ηµητρίου, ο τεχνικός της Καλλιθέας Βαγγέλης Γούτης και ο σύµβουλος της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα Βαγγέλης Αγγελής. ** ύο παλαιοί ποδοσφαιριστές του Θρασύβουλου βρέθηκαν στο γήπεδο. Ο Γιάννης Κατσίκης που αγωνίζεται στην Καλλιθέα και ο Ηλίας Αναστασάκος που παίζει στον Ατρόµητο. Στην παρέα τους ήταν και ο προπονητής τερµατοφυλάκων Γιάννης Πλαβούκος, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Άρη.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Κόσµος Κόσµος Κόσµος Γλιτώνει τη φυλακή Σχιζοφρενής κρίνεται στην ψυχιατρική έκθεση ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ Παρανο κή σχιζοφρένεια διέγνωσαν στον Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ οι διορισθέντες από τη νορβηγική ικαιοσύνη ψύχιατροι, που κλήθηκαν να αποφανθούν σχετικά µε την ποινική ευθύνη του 32χρονου Νορβηγού που σόκαρε και τραυµάτισε ψυχικά ένα ολόκληρο έθνος µε τη µαζική δολοφονία του Ιουλίου στο νησί Ουτόγια. Η ψυχιατρική εκτίµηση συνεπάγεται πως κατά πάσα πιθανότητα ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ θα αποφύγει τη φυλάκιση και θα εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυµα. Θύµατα βασανισµών 256 παιδιά έχουν δολοφονηθεί από τις δυνάµεις ασφαλείας στη Συρία, σύµφωνα µε τον ΟΗΕ Οι συριακές δυνάµεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 256 παιδιά από την έναρξη της αιµατηρής καταστολής των διαδηλώσεων στη Συρία. Ανάµεσά τους και ένα δίχρονο κοριτσάκι, υποστηρίζοντας ότι ήθελαν «να το εµποδίσουν να γίνει διαδηλωτής». Σε έκθεσή της ανεξάρτητη επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών διαπιστώνει εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας στη Συρία. Σύµφωνα µε τους ερευνητές του ΟΗΕ, τα παιδιά φ- αίνεται πως τα «ξεχώριζαν», τα κακοποιούσαν και ο- ρισµένα τα βασάνιζαν «µέχρι θανάτου» στη διάρκεια της κράτησής τους. Το 2 ετών κοριτσάκι -ίσως το νεότερο θύµα της κρίσης στη Συρία- πυροβολήθηκε στις 13 Αυγούστου από έναν στρατιωτικό, µε την αιτιολογία ότι «δεν ήθελε να την δει να µεγαλώνει για να γίνει διαδηλώτρια», αναφέρει η έκθεση. Άλλα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά. Σύµφωνα µε αυτόπτη µάρτυρα, ένα 15χρονο αγόρι «το βίασαν µπροστά στα µάτια του πατέρα του», ενώ σύµφωνα µε άλλη µαρτυρία ένα 11χρονο αγόρι το βίασαν τρεις άνδρες των δυνάµεων ασφαλείας. Φοιτητής παραδέχθηκε στην επιτροπή του ΟΗΕ ότι «έπεσε θύµα σεξουαλικής βίας στη διάρκεια της κράτησής του», λέγοντας: «Εάν ο πατέρας µου ήταν εκεί και το έβλεπε αυτό, θα αυτοκτονούσα». Συνολικά, 256 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 9 Νοεµβρίου, ενώ σε ορισµένα οι Αρχές αρνήθηκαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Η έκθεση περιγράφει πως όταν ένα 15χρονο αγόρι πυροβολήθηκε στο πόδι, οι Αρχές εµπόδισαν τους γείτονές του να το µεταφέρουν στο νοσοκοµείο. Σύµφωνα µε την έκθεση, τα νοσοκοµεία δεν ήταν α- σφαλή καταφύγια. Πολύ συχνά, άνδρες των δυνά- µεων ασφαλείας µεταµφιέζονταν ως γιατροί, προκειµένου να βασανίσουν τους ασθενείς. «Η επιτροπή είδε πολλά παιδιά, των οποίων η ψυχική υγεία επηρεάστηκε σηµαντικά εξαιτίας αυτής της τραυµατικής εµπειρίας». Η επιτροπή, που πήρε συνεντεύξεις από 223 θύµατα και µάρτυρες, περιλαµβανοµένων και λιποτακτών, κάλεσε τη Συρία να σταµατήσει τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, να απελευθερώσει τους κρατούµενους που συνελήφθησαν µαζικά και να επιτρέψει στα µέσα ενηµέρωσης, στους εργαζοµένους σε υπηρεσίες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και στους παρατηρητές να έχουν πρόσβαση στη χώρα. «Φωνάζει» στις ΗΠΑ Σύστηµα αντιπυραυλικού συναγερµού ενεργοποίησε η Ρωσία στο Καλίνινγκραντ Νέο σύστηµα αντιπυραυλικού συναγερµού στο θύλακο του Καλίνινγκραντ ενεργοποίησε η Ρωσία παρουσία του Ντµίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος µίλησε για ένα πρώτο σηµάδι που δείχνει ότι η χώρα είναι έτοιµη να απαντήσει µε τον κατάλληλο τρόπο στις «απειλές» που αντιπροσωπεύει η αντιπυραυλική α- σπίδα των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη προειδοποιήσει µε ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων µεγάλου βεληνεκούς στο Καλίνινγκραντ εάν οι Ηνωµένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ συνεχίσουν να θέτουν τη χώρα του «προ τετελεσµένων». Η µονάδα στο Καλίνινγκραντ είναι εξοπλισµένη µε το νέο σύστηµα ραντάρ Voronezh-DM. «Ελπίζω ότι αυτό το διάβηµα θα θεωρηθεί από τους εταίρους µας ένα πρώτο σηµάδι που δείχνει ότι η χώρα µας είναι έτοιµη να απαντήσει µε τον κατάλληλο τρόπο στις απειλές που δηµιουργεί το σύστηµα αντιπυραυλικής άµυνας για τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάµεις µας» δήλωσε ο Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε πως ο νέος σταθµός ραντάρ που ενεργοποιήθηκε στο Καλίνινγκραντ είναι ένα «εργαλείο ελέγχου του εναέριου χώρου» και δεν αποτελεί «από µόνο του, απειλή για τους γείτονές µας». Οι διαπραγµατεύσεις Ρωσίας-ΗΠΑ έχουν φθάσει σε αδιέξοδο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί να δώσουν νοµικά δεσµευτικές εγγυήσεις ότι το σύστηµα δεν πρόκειται να στοχεύσει τη στρατηγική άµυνα της Ρωσίας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Υγεία Υγεία Υγεία Ο εθισµός στο Internet γεννά κατάθλιψη Κατάθλιψη, αποµόνωση, εσωστρέφεια, κοινωνική φοβία, διαταραχή ε- λέγχου των παρορµήσεων και διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής συνοδεύουν πολύ συχνά τα περιστατικά εθισµού στο ιαδίκτυο. ιεθνείς µελέτες έχουν δείξει ποσοστά συννοσηρότητας 60%, µε άτοµα ε- θισµένα στο Ιντερνετ να παρουσιάζουν ταυτόχρονα άγχος, χαµηλή αυτοεκτίµηση, και όχι σπάνια να καταφεύγουν και σε κατάχρηση ουσιών. Ειδικά στην κυρίως οµάδα εθισµένων αγοριών εφηβικής ηλικίας, η κατάθλιψη αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα πρόγνωσης του εθισµού, όπως α- νέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ιαταραχών Εθισµού στο ιαδίκτυο, ψυχίατρος, Κωνσταντίνος Σιώµος, στο πλαίσιο του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. «Με δεδοµένη την ταχύτατη ε- ξάπλωση του ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο και ιδιαίτερα στους εφηβικούς πληθυσµούς, οι ψυχίατροι παιδιών και εφήβων οφείλουν να εξετάζουν σε βάθος τη σχέση των νέων µε το ιαδίκτυο και πώς αυτή αλληλεπιδρά µε ψυχικές διαταραχές, για την παροχή ποιοτικότερης και αποτελεσµατικότερης φροντίδας υγείας», ανέφερε ο κ. Σιώµος, ο οποίος επικαλέστηκε στοιχεία ξένων µελετών, σύµφωνα µε τα οποία το 54% ό- σων πληρούσαν τα κριτήρια για τον εθισµό στο ιαδίκτυο είχαν ένα προηγούµενο ιστορικό κατάθλιψης, ενώ άλλοι είχαν για χρόνια χαµηλή αυτοεκτίµηση.

13 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α Τάσεις φυγής και στις αρχές Νοεµβρίου Καταθέσεις 14 δισ. ευρώ κόστισε στις τράπεζες η πολιτική αβεβαιότητα Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου Στα 13 µε 14 δισ. ευρώ έφτασαν οι καταθέσεις που α- ποσύρθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες το δίµηνο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου, δήλωσε την Τρίτη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιώργος Προβόπουλος. «Τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο, δύο µήνες πάρα πολύ κακούς εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας, είχα- µε µια απώλεια της τάξης των δισ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Προβόπουλος στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής. «Τις 10 πρώτες µέρες του Νοεµβρίου, η διαρροή αυτή συνεχιζόταν µε πολύ µεγάλους ρυθµούς», συµπλήρωσε. Τέσσερις ανήλικοι από τη Ρουµανία, ηλικίας από 9 έως 16 ετών, συνελήφθησαν για απάτη στην πλατεία Συντάγµατος. Τέσσερις ανήλικοι από τη Ρουµανία, ηλικίας από 9 έως 16 ετών, συνελήφθησαν για απάτη στην πλατεία Συντάγ- µατος. Το τελευταίο διάστηµα οι ανήλικοι λάµβαναν θέσεις στην είσοδο του σταθµού του Μετρό στο Σύνταγµα και παρίσταναν τους κωφάλαλους. Επιδεικνύοντας έγγραφα µε την ένδειξη «Σύλλογος Κωφαλάλων» και χρησι- µοποιώντας δήθεν τη νοηµατική µέθοδο εξαπατούσαν τους διερχόµενους πολίτες από τους οποίος λάµβαναν διάφορα χρηµατικά ποσά. Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηµατίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών. Μεταξύ 10 και 15 εκεµβρίου η 6η δόση Στο µικροσκόπιο του Eurogroup η ελληνική οικονοµία Ειδικό ελληνικό ενδιαφέρον έχει η συνεδρίαση του Eurogroup σήµερα, Τρίτη, αφενός λόγω της αναµενόµενης απόφασης για την εκταµίευση της 6ης δόσης των 8 δισ. ευρώ, αφετέρου διότι θα γίνει µια πρώτη αξιολόγηση της προόδου της ελληνικής οικονοµίας εν όψει του νέου δανειακού προγράµµατος. Η απόφαση για την αποδέσµευση των 8 δισ. ευρώ (θα εκταµιευθούν µεταξύ 10 και 15 εκεµβρίου) θα ληφθεί µε βάση την έκθεση που θα παρουσιάσει σήµερα η τρόικα στο Eurogroup. Στο Συµβούλιο αναµένεται να εκφρασθεί η ικανοποίηση των 16 υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονοµικών Ευάγγ.Βενιζέλο για την παροχή εκ µέρους των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων όλων των απαραίτητων έγγραφων εγγυήσεων για την συνέχιση του προγράµµατος. Στο Eurogroup θα εξετασθεί και το θέµα των διαπραγ- µατεύσεων της Ελλάδας µε τις τράπεζες για το πρόγραµµα της εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων (PSI) και η υλοποίηση των δεσµεύσεων που απορρέουν από την συµφωνία της 27ης Οκτωβρίου. Οι επικεφαλής της τρόικας που θα παραστούν στο Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµικών θα ενηµερώσουν το Eurogroup για την πορεία εφαρµογής του Μνηµονίου, την εκτέλεση του προ πολογισµού 2011 και για τις βασικές προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ελλάδα στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Η ενηµέρωση της τρόικας κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς τις επόµενες εβδοµάδες και σε συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές θα καταρτίσει τη νέα δανειακή σύµβαση της Ελλάδας για το πρόγραµµα των 130 δισ. ε- υρώ. Εξ αυτών τα 80 δισ. ευρώ (συν 9 δισ. ευρώ από το τρέχον πρόγραµµα) θα είναι στη διάθεση της Ελλάδας από τα τέλη Φεβρουαρίου 2012, µε την προ πόθεση πως η χώρα µας θα ανταποκριθεί στο ακέραιο σε όλες της τις υποχρεώσεις. Σηµειώνεται πως εν όψει του Eurogroup, αλλά και της επικείµενης Συνόδου Κορυφής (8-9 εκεµβρίου), ο πρωθυπουργός Λ.Παπαδήµος είχε χθες, ευτέρα, πολύωρη σύσκεψη µε τον αντιπρόεδρος και υπουργό Οικονοµικών Ευ.Βενιζέλο, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Φίλιππο Σαχινίδη, την αναπληρώτρια υπουργό ε- ξωτερικών Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον υπουργό Επικρατείας Γ.Σταυρόπουλο και τους συµβούλους του Γκ.Χαρδούβελη και Γ.Γλυνό, στην οποία συζητήθηκαν οι ελληνικές θέσεις, όπως θα αποτυπωθούν το προσεχές δεκαήµερο στα ευρωπα κά όργανα, αλλά και το θέµα των τροποποιήσεων των συνθηκών της ΕΕ και το πώς θα το χειρισθεί η Ελλάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες:κα ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 11 / 11 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/ ) καθώς και την υπ αριθµ 146 / 2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ- ΒΑΛΒΙ ΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προ πολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ηµέρα ΤΡΙΤΗ στο ήµο Φυλής ( Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια ), αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 11η και ώρα λήξης την 12η µ.µ. Η αποσφράγιση των οικονο- µικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ήµο τις εργάσι- µες µέρες και ώρες, στην κ. ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. τηλ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες:κα ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 11 / 11 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/ ) καθώς και την υπ αριθµ 147 / 2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», προ πολογισµού δαπάνης ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ηµέρα ΤΡΙΤΗ στο ήµο Φυλής ( Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια ), αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 12η και ώρα λήξης την 13η µ.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την α- ξιολόγηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ήµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες, στην κ. ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. τηλ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες:κα ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 11 / 11 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/ ) καθώς και την υπ αριθµ 155 / 2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», προ πολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ηµέρα ΤΡΙΤΗ στο ήµο Φυλής ( Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια ), αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ.η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την α- ξιολόγηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ήµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες, στην κ. ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. τηλ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ 14.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρ- µανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο όπισθεν ηµαρχείου πολυτελές διαµέρισµα α ορόφου 80 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη στο υπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα (30.9) Ενοικιάζεται εστιατόριο στον Ασπρόπυργο, πλήρως εξοπλισµένο, κατάλληλο για cafe ή πιτσαρία έναντι Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπισθεν ηµαρχείου).τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται ραφείο µεταποίησης -επιδιόρθωσης ενδυµάτων -οργανωµένο σε πλήρη λειτουργία µε σταθερή πελατία, µε πολλές µηχανές (δυνατότητα fason), πολλά υλικά, εργαλεία, υλικά πατρόν, υφάσµατα, λόγω συνταξιοδότησης στη Μάνδρα Αττικής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ (25.11) Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΝΑ Πωλούνται δύο αγροτεµάχια επί ασφάλτου α) 1000 τµ ευρώ, β) 400 τ.µ ευρώ. Τηλ (6.9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 1827 µε ανατροπή και γερανό, µικτό βάρος 18 τον. Τιµή ευκαιρίας λόγω ανάγκης. Τηλ. επικοινωνίας (28.9) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο- µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (9.9) Απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Τιµές προσιτές τηλ (8.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (5.10) 23.9 Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Πληροφορίες στο (31.8) Μαθηµατικά ηµοτικού. Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία για Α, Β, Γ Γυµνασίου και Α, Β Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( ) καθηµερινά. Τιµές προσιτές. (30.8) Πτυχιούχος Φιλόλογος του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού και Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. Τηλ (29.8) ΑΡΧΕΣ Οικονοµικής Θεωρίας και Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων παραδίδονται από έµπειρο καθηγητή, συνεργάτη γνωστού φροντιστηρίου.τηλ κ. Γιάννης (26.8) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 18.10

15 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 1897 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá:Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10)

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 Στα 3 δισ. ευρώ το ετήσιο όφελος από εξαγωγή ηλιακής ενέργειας REUTERS Συστάσεις για οικειοθελή αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ Σύσταση προς την Ελλάδα και την Πορτογαλία να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την ευρωζώνη απευθύνει η ένωση γερµανών εξαγωγέων, υποστηρίζοντας ότι το "κούρεµα" του χρέους δεν θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών, σύµφωνα µε όσα µετέδωσε εχθες το πρακτορείο Reuters. Τονίζει επίσης πως, αν η Ιταλία δεν προχωρήσει σε ριζικές µεταρρυθµίσεις, θα πρέπει και αυτή να αποχωρήσει από τη ζώνη του ευρώ. Την εκτίµηση ότι το όφελος της χώρας από την υλοποίηση του σχεδίου εξαγωγής ηλιακής ενέργειας προς την Ευρωπα κή Ένωση, θα ήταν 3-4 δισ. ε- υρώ το χρόνο, διατύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ.Παπακωνσταντίνου, παρουσιάζοντας το σχετικό εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα µε την ονοµασία «Ήλιος». Το πρόγραµµα αφορά σε εγκατάσταση φωτοβολτα κών πάρκων δυναµικότητας MW, για τα οποία απαιτούνται στρέµµατα. Η επένδυση είναι της τάξεως των 20 δισ. ευρώ και µε βάση τις σηµερινές τιµές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας το πρόγραµµα θα επέφερε έσοδα 80 δισ. ευρώ για µια 25ετία. Ο κ. Παπακωνσταντίνου εξέφρασε την ελπίδα ότι έτσι θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και υποστήριξε ότι από τα έσοδα που θα προκύψουν, µέρος θα διοχετευθεί για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους. Όπως τόνισε ο υπουργός έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις µε την ΕΕ και τη γερµανική κυβέρνηση για την υπογραφή ενός κειµένου συνεννόησης στο οποίο να υπάρχει δέσµευση όλων των µερών ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχικής συµφωνίας. Σε ό,τι αφορά στις απαραίτητες εκτάσεις, ο κ. Παπακωνσταντίνου ενηµέρωσε ότι ήδη έχει αποστείλει επιστολές στους δηµάρχους ώστε να παραχωρήσουν εκτάσεις στις οποίες θα µπορούσε να γίνει η εγκατάσταση των συστηµάτων. Την ίδια στιγµή έκανε γνωστό ότι σε συνεννόηση µε τον πρώην υπουργό 'Άµυνας Πάνο Μπεγλίτη έχουν καταγραφεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εγκαταλειµµένα αεροδρόµια και σε συνεννόηση µε το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δηµιουργηθεί οδηγός ανενεργών λιγνιτωρυχείων. Ακόµη υπουργός ΠΕΚΑ απέκλεισε το ενδεχόµενο οι ό- ποια επένδυση να εγκατασταθεί σε καλλιεργήσιµη ή τουριστικού χαρακτήρα γη και σε προστατευόµενες περιοχές. Ο κ. Παπακωνσταντίνου καταλήγοντας ανέφερε ό- τι επιχειρείται σήµερα να κλείσουν τα ζητήµατα που αφορούν την γη, την πρόσληψη συµβούλων κ.α. ώστε να σχηµατοποιηθεί ένα επενδυτικό σχήµα. Φρένο στις πλασµατικές εφηµερίες επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υγείας Παραλύει η χώρα αύριο λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας Συµµετέχουν και οι εργαζόµενοι των ΟΤΑ Εικοσιτετράωρη απεργία για την 1η εκεµβρίου εξήγγειλαν η ΓΣΕΕ και η Α Ε Υ την Τρίτη, κατά του νέου προ πολογισµού του 2012 που αναµένεται να ψηφίσει η νέα κυβέρνηση συνεργασίας. «Όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική που αφήνει πίσω της κοινωνικά κουφάρια τόσο εµείς θα είµαστε σταθερά απέναντι γιατί στρατηγικά διαφωνούµε και µε κάθε τρόπο θα εναντιωνόµαστε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ.Παναγόπουλος. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοινωσή της, αντιδρώντας στα νέα σκληρά µέτρα λιτότητας και περικοπής των κοινωνικών παροχών που περιλαµβάνει ο προ πολογισµός του 2012, κατ' α- παίτηση του µνηµονίου, η Εκτελεστική Επιτροπή α- ποφάσισε την πραγµατοποίηση 24ωρης γενικής α- περγίας την Πέµπτη 1 εκεµβρίου και συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως. Η απεργία αυτή, επισηµαίνει η ΓΣΕΕ, είναι µία αγωνιστική απάντηση στην συνεχιζόµενη αντεργατική πολιτική των εφεδρειών/απολύσεων, της περικοπής και ανατροπής των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και των ΒΑΕ, καθώς και των νέων φορολογικών βαρών κατά των εργαζοµένων. Κλειστοί και οι δήµοι Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συµµετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΣΕ και Α Ε Υ για την Πέµπτη 1η εκεµβρίου, σύµφωνα µε απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Στις το πρωί οι εργαζόµενοι θα πραγµατοποιήσουν προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Οµοσπονδίας και µε πορεία θα φτάσουν στο Πεδίο του Αρεως, όπου έχει προγραµµατισθεί η απεργιακή συγκέντρωση Α Ε Υ και ΓΣΕΕ, στις 11 το πρωί. Πιο αυστηροί µε τις πλασµατικές εφηµερίες θα πρέπει να είναι στο εξής οι διοικητές των νοσοκο- µείων της χώρας, όπως τους ζήτησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος τους τόνισε ότι θα πρέπει να περιοριστεί άµεσα το φαινόµενο των πλασµατικών εφηµεριών. Εξάλλου, ο κ. Λοβέρδος ενηµέρωσε τους διοικητές ότι υπάρχουν τα χρήµατα και θα µπορούν µέχρι τις 3 εκεµβρίου να αποπληρώσουν τους προµηθευτές, για όλες τις οφειλές που αφορούν το έτος Αναφερόµενος στις νέες µονάδες του ΟΚΑΝΑ που έχουν αρχίσει να λειτουργούν και σε νοσοκο- µεία της Αθήνας, εκτίµησε ότι και στην πρωτεύουσα, µέχρι το τέλος του χρόνου, η λίστα αναµονής για τους εξαρτηµένους χρήστες που θα ζητήσουν βοήθεια, θα έχει µειωθεί στον ένα µήνα -από επτά χρόνια που ήταν µέχρι σήµερα- ενώ αναφερόµενος στη Θεσσαλονίκη είπε ότι εκεί ο χρόνος ανα- µονής έχει ήδη µειωθεί στις 20 ηµέρες. Από την πλευρά του ο γγ του υπουργείου Υγείας Ν.Πολύζος, είπε ότι θα πρέπει να συνεργαστούν ό- λοι µαζί ώστε η ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς που υπάρχει σήµερα σε 40 νοσοκοµεία να «επεκταθεί» σε όλα µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2012.

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & - Ν.Π... ΗΜΟΥ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Αισχύλου 28 52-34 Χαλάνδρι 20-6894444 Χαλάνδρι, 20 Σε τεµβρίου 203 Aρ.Πρωτ.402 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 04 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 298 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 10 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 245 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Στυλίδα, 8-11-2011 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 15453 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ελ. Βενιζέλου 31 Τ.Κ. 353 00 ΣΤΥΛΙ Α Πληροφορίες: Β. Στεργίου Τηλέφωνο: 22383 50109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο9ΩΨΚ-3ΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45Ο9ΩΨΚ-3ΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα,19/09/2011 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12088 Ταχ. /νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35.015 Πληροφορίες : Καραχάλιου Ελένη, Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑ ΕΡΟ 12/10/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ακτή Ενώσεως, Παλιό Τελωνείο Χανιά τκ 73132 Τηλ. : 2821087098 2821087077, Fax: 2821074332, Email: dipeh@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα, 21-12-2011 Αρ. Πρωτ:135088. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Λαρισαίων

Λάρισα, 21-12-2011 Αρ. Πρωτ:135088. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Λαρισαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ι. ραγούµη 1, Τ.Κ 412 22, Λάρισα Τηλ: 2413 500 318, 2413 500 244 Fax: 2410 250 372 Email: prosop@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Πολύγυρος, 7-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 1224 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/5/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 62644 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 712 02 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ : ΒΟΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΣΕΙΟ Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 Α.Π.: 858 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο, 6-10-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι 4/11/2011 Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι 4/11/2011 Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι 4/11/2011 Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 226 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.) Ταχ. ιεύθυνση: Παλαιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 25/9/2012 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 84792 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Χαριλάου Τρικουπη 10 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Δ/ΝΣΗ: Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων, Π. Φάληρο Τ.Κ.: 175 62 ΠΛΗΡ.: Αθηνά Αγγελοπούλου ΤΗΛ.: 2109825501 ΦΑΞ: 2109820425 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 11/12/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4919- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 16-05-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 699 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡ.: Φ. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΤΗΛ: 2710-226849 EMAIL: arcadialab@tri.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 7/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19166 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 7/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19166 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκό 7/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19166 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντα υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύµη 14-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ.: 2496 ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρέθυµνο 21/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Σερρών. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Σερρών. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σέρρες 14-09-2016 Ταχ. /νση :Κ. Καραµανλή 1 Αριθ. Πρωτ.: 37941 Πληροφορίες: Εµ. Αλεξούδης Τ.Κ.: 62100, Σέρρες Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαρισαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 12-11-2014 Αρ. Πρωτ: 106599 06-08-2014 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλ: 2413 500318, 2413 500244 Fax: 2410 250372 e-mail : prosop@larissa-dimos.gr Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 9/11/2015 ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 60704 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.:Σ. ΣΑΡΑΛΟΤΙ ΟΥ ΤΗΛ.:2132074637

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 26, Τ.Θ. 128, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 23850-45745, 45789, 46672 FAX 23850-46671 www.anflo.gr E-mail: anflo@anflo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ 04/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ /ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1809 «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ 04/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ /ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1809 «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ 04/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ /ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1809 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτη 01/ 02 /2012 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Καρακούση Βικτώρια Αριθ. Πρωτ.: 307 Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23753-50109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΚΙΗ-ΖΨΜ 2013». 2013).

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΚΙΗ-ΖΨΜ 2013». 2013). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος, 10.12.2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.201 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α..Ι.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ:18/08/2015 Αριθ.πρωτ.:2144 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 6 /2015 για

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 30/07/2010 ΠΑΙ ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ Αριθ. Πρωτ.: 532 ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα