ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΛΗ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΛΗ (1935-2008)"

Transcript

1 ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΛΗ ( ) ηηο 30/12/ 08 έθπγε από ηε δσή, κεηά από καθξά πεξηπέηεηα ηεο πγείαο ηνπ, ν Δπάγγεινο νύιεο, δηαθεθξηκέλνο θηιόινγνο, θαηαμησκέλνο εθπαηδεπηηθόο θαη ζηελόο ζπλεξγάηεο ηεο Π.Δ.Φ., ν νπνίνο, επί ζεηξάλ εηώλ, δηαθόλεζε ηελ παηδεία κε πάζνο, α- γσληζηηθόηεηα, ζπλέπεηα θαη δεκνθξαηηθό ήζνο. Ο Δ.. γελλήζεθε ην 1935 ζην ρσξηό Σζακαληά ηεο Θεζπξσηίαο. Απνθνίηεζε από ην Γπκλάζην Παξακπζηάο (1955, Βαζκόο 18 1/9) θαη θνίηεζε, θαηόπηλ εμεηάζεσλ, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ (Σκήκα Φηινινγηθό, Βαζκόο πηπρίνπ «Λίαλ θαιώο», έηνο ιήςεσο 22/12/1959). Τπεξέηεζε, σο θαζεγεηήο, γηα δέθα πεξίπνπ ρξόληα, ζε δηάθνξα Γπκλάζηα ηεο ρώξαο (Μαληακάδν Λέζβνπ, Φηιηάηεο θαη Ηγνπκελίηζα Θεζπξσηίαο, Κνξσπί θαη Υνιαξγό Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) θαζώο θαη ζηε Γ/λζε πνπδώλ Μ.Δ. ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., κε απόζπαζε. Σν 1968 επέηπρε ζε δηαγσληζκό ηνπ Ι.Κ.Τ. θαη ζπνύδαζε κε ππνηξνθία ζηελ Αγγιία (Παλεπηζηήκην Bristol, , θαζεγεηήο N. G. L. Hammond). Σν 1972 ηνπ απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ δηδάθηνξνο ηεο θηινζνθίαο θαη, γηα έλα ρξόλν, ζπλέρηζε ηηο κεηαδηδαθηνξηθέο ηνπ ζπνπδέο, ζην ίδην Παλεπηζηήκην, σο Research Associate. Η δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν: Xenophon and Thucydides, a study on the historical methods of Xenophon in the Hellenica with special reference to the influence of Thucydides (Athens 1972), πξαγκαηεύεηαη ην πνηθίιν πεξηερόκελν ησλ Ἑλληνικῶν, αλαιύνληαη νη ξεηνξηθνί ιόγνη ηνπ έξγνπ θαη αληρλεύ ε- ηαη ε επίδξαζε ηνπ Θνπθπδίδε, θπξίσο ησλ δεκεγνξηώλ, ζηνλ Ξελνθώληα. Από ην 1974 θαη κέρξη ηελ παξάινγε θαηάξγεζή ηνπ (1983), ππεξέηεζε ζην Γιδαζκαλείο Μέζηρ Δκπαιδεύζευρ, όπνπ άζθεζε θαη θαζήθνληα Γηεπζπληή, θαζώο θαη ζηε ΔΛΜΔ Αζελώλ, σο θαζεγεηήο θαη αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ( ), σο ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ (1994). Παξάιιεια, ζηε δηεηία δίδαμε θαη ζηε ΔΛΜΔ Παηξώλ. ηα ρξόληα απηά ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηε κεηεθπαίδεπζε δίδαμε Αξραία Διιεληθά - από ην πξσηόηππν θαη κεηάθξαζε- (θπξίσο ηζηνξηθνύο: Ηξόδνην, Θνπθπδίδε, Ξελνθώληα, αιιά θαη Οδύζζεια ηνπ Οκήξνπ, Ππομηθέα Γεζμώηη ηνπ Αηζρύινπ, Βαηπάσοςρ ηνπ Αξηζηνθάλε, Πολιηικά ηνπ Αξηζηνηέιε), ιαηίλνπο ζπγγξαθείο (Βηξγίιην, Καίζαξα, αινύζηην) θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. Πέξα από ηε δηδαζθαιία πξνζπάζεζε λα κπήζεη ηνπο κεηεθπαηδεπόκελνπο θαζεγεηέο ηνπ Γ.Μ.Δ. θαη ηεο ΔΛΜΔ ζηε θηινινγηθή κέζνδν έξεπλαο κε εξγαζίεο θαη αλαθνηλώζεηο. Γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε νη κεηεθπαηδεπόκελνη θ ηιόινγνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο, άθξσο ρξεζηηθέο, πνιπγξαθεκέλεο ζεκεηώζεηο ηνπ, Διζαγυγή ζηον Θοςκςδίδη και ηην εποσή ηος θαζώο θαη ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ ηεο Ιζηοπίαρ ηνπ Θνπθπδίδε (Βηβιίν Ι, θεθ. 1-67) θαη ηεο Αινειάδαρ (Βηβιίν ΙΙ) ηνπ Βηξγηιίνπ. πλέγξα- 1

2 ςε, επίζεο, ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Θνπθπδίδε Ιζηοπία (Τα Σικελικά), κεηάθξαζε ησλ βηβιίσλ 6ν θαη 7ν, εηζαγσγή θαη ππνζειίδηα ζρόιηα (1986), ελώ ζην ζρνιηθό βηβιίν Η απολογία ηος Συκπάηη ηνπ Πιάησλα (κηθξ. Π. Νηξβάλα) έγξαςε ηελ εηζαγσγή, ηηο ζεκεηώζεηο, ηηο επηγξαθηθέο πεξηιήςεηο ησλ θεθαιαίσλ, θαη επηκειήζεθε ηελ νξζνγξαθηθή πξνζαξκνγή ηεο κεηάθξαζεο θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε. πκκεηείρε ζε επηηξνπέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ζε ζπκβνύιηα επηινγήο ρνιηθώλ πκβνύισλ θαζώο θαη ζε επηηξνπέο εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηα ΑΔΙ. Έιαβε κέξνο, σο εηζεγεηήο, ζε ζπλέδξηα ηεο Π.Δ.Φ., ζηελ Αζήλα θαη ζηελ επαξρία, κε αληηθείκελν ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ, κε ηηο αθόινπζεο, δεκνζηεπκ έ- λεο ήδε, αλαθνηλώζεηο: «Ρεηνξηθνί ιόγνη ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο ηζηνξηθνύο», εκηλ ά- ξην 4 (1984), «Η επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ, όπσο ηε κειέηεζε ν Θνπθπδίδεο ζηελ Ιζηοπία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ», εκηλάξην 8 (1987), «Αηζρύινπ, Ππομηθεύρ Γεζμώηηρ», εκηλάξην 10 (1988), «Οη Ρεηνξηθνί ιόγνη ζηα Σικελικά ηνπ Θνπθπδίδε» εκηλάξην 12 (1989). Δπηζηεκνληθέο ηνπ εξγαζίεο είλαη επίζεο δεκνζηεπκέλεο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο, όπσο: «Ξελνθώληα, Κύπος Ανάβαζη», Δηζεγήζεηο ΚΔΜΔ, Α (1976), «Οη αξρέο ηεο δπηηθήο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Αζελώλ θαη ε εμέιημή ηνπο σο ηελ εθζηξαηεία ζηηο πξαθνύζεο ην 415 π.υ.», Σν Σεύρνο, 1 (1981), «Η ηζηνξηθή κέζνδνο ηνπ Θνπθπδίδε», Σν Σεύρνο, 2 (1982), «Ο Θνπθπδίδεο θαη ην πνιηηηθό θαη δηαλνεηηθό πεξηβάιινλ ηνπ», Νενειιεληθή Παηδεία, 1 (1985), «Η Ιζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε θαη ν νξηζκόο ηεο πνίεζεο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε», Νενειιεληθή Παηδεία, 10 (1987), «Η δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ηζηνξηθώλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε», Νενειιεληθή Παηδεία, 12 (1988), «Πώο αληηιακβάλεηαη ν Θνπθ π- δίδεο ηε ρξεζηκόηεηα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ», Νενειιεληθή Παηδεία, 20 (1990). Αμηόινγνο κειεηεηήο ηεο Ιζηοπίαρ ηνπ Θνπθπδίδε, ηνλ δίδαμε κε πάζνο θαη ζέξκε ηε βαζηά ηνπ γλώζε πηζηνπνηνύλ νη αλέθδνηεο ζεκεηώζεηο ηνπ, πξντόλ επηζηεκνληθήο ελαζρόιεζεο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Δπρήο έξγνλ ζα ήηαλ ε έθδνζή ηνπο -in memoriam, ηνπ αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ θαη δαζθάινπ- από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηε ζύδπγό ηνπ Γεσξγία Κν ι- ιηνπνύινπ, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη ηα δύν ηνπ παηδηά, ηελ Δηξήλε, δηθ ε- γόξν, θαη ηνλ Μελά, επηρεηξεκαηία. Αθνινπζεί έλα κηθξό απόζπαζκα από ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ (ζζ ). Αλαζηάζηνο Αγγ. ηέθνο Πξόεδξνο Π.Δ.Φ. 2

3 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Α, 22 Ο Θνπθπδίδεο είλαη ν πξώηνο θαη κόλνο αξραίνο ηζηνξηθόο πνπ είρε ην ζάξξνο λα θάκεη κηα γεληθή δήισζε γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινύζεζε ζηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. Ο Ξελνθώλ, πνπ ζπλερίδεη ηνλ Θνπθπδίδε ζηα Ελληνικά θαη ηνλ κηκείηαη επηπόιαηα, δελ είρε απηό ην ζάξξνο νύηε γηα ηα Ελληνικά νύηε γηα ηελ Ανάβαζη, πνπ είλαη απηνηειέο ηζηνξηθό αθήγεκα, γηαηί είρε ζπλείδεζε θαη όηη δελ είρε δείμεη όζν ελδηαθέξνλ ρξεηαδόηαλ γηα ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο θαη όηη είρε παξαπνηήζεη ηελ αιήζεηα από ηδηνηέιεηα θαη πξνθαηάιεςε. ε άιινπο ηζηνξηθνύο βξίζθνπκε δειώζεηο γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπο κέζνδν κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε δηαθόξσλ γεγνλόησλ (Ηξόδνηνο) θαη ζηνλ Πνιύβην γίλεηαη εθηελήο ιόγνο γηα ηε κέζνδν ζε δηάθ ν- ξα ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ δελ ππάξρεη όκσο εληαία δήισζε πνπ λα θαιύπηεη όια όζα ζέιεη λα πεη γηα ηε κέζνδό ηνπ. Σν θεθ. 22 είλαη δήισζε ηνπ ηζηνξηθνύ γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινύζεζε ζηελ έ- ξεπλα γηα ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο γηα ηα γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ θαη ζηε ζύλζεζε ηεο πεξηγξαθήο. πλεπώο, ην θεθάιαην γξάθηεθε όηαλ ε έξεπλα ηνπ ζέκαηνο είρε πξνρσξήζεη αξθεηά ή θαη νινθιεξσζεί ζε πξώην ζηάδην θαη ν ηζηνξηθόο είρε αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε έξεπλα γηα γεγνλόηα ζύγρξνλα κε ηνλ ηζηνξηθό. Σν θεθ ά- ιαην θαίλεηαη απηνηειέο θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ην θεθ. 21 είλαη ραιαξή. Σν ηέινο ηνπ 21 «ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων...» δίλεη κηα εμσηεξηθή ζύλδεζε, γηαηί, κε ην 22 έρνκε κεηάβαζε ζην αληίζεην «καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι...». Καη είλαη γλσζηό όηη νη αληίζεηεο έλλνηεο ἔργα - λόγοι έρνπλ κειεηεζεί από ηνλ Θνπθπδίδε ηδίσο ζε αλαθνξά κε ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα ησλ Αζελώλ, πνπ δέρεηαη όηη ν ιόγνο (ινγηθή αλάιπζε ησλ πξνθε η- κέλσλ) πξνεγείηαη ηνπ έξγνπ. Οη GOMME, STEUP θ.ά. δέρνληαη όηη ππάξρεη εζσηεξηθή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 21 θαη 22, γηαηί ν Θνπθπδίδεο ππνζηεξίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία έθηαζε κε ηε κέζνδν ησλ «ηεθκεξίσλ», εξεπλώληαο ην απώηεξν παξειζόλ θαη ππνδεηθλύεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζηάζεο ησλ πνηεηώλ θαη ησλ ινγνγξάθσλ απέλαληη ζηα ίδηα ή θαη ζε άιια γεγνλόηα θαη ζην 22 βξίζθεη όηη είλαη ε θαιύηεξε ζέζε λα κηιήζεη γηα ηε κέζνδν πνπ εθάξκνζε ζηα ζύγρξνλά ηνπ γεγνλόηα θαη πνιύ πεξηζζόηεξν, αθνύ έκκεζα θαη άκεζα θαηέθξηλε ηνπο παιαηόηεξνπο ζπγγξαθείο γηα αλεπζπλόηεηα, γηαηί απέβιεπαλ ζηελ ηθ α- λνπνίεζε ησλ αθξναηώλ ηνπο πεξηζζόηεξν, παξά ζηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο (21.Ι). Όινη ζρεδόλ νη κειεηεηέο ηνπ Θνπθπδίδε ζπκθσλνύλ όηη ην θεθ. 22 είλαη κεη α- γελέζηεξε πξνζζήθε θαη νξηζκέλνη, ηδίσο Γεξκαλνί, πνπ έρνπλ, από ηνλ Όκεξν θπξίσο, αιιά θαη από ην πξόβιεκα ηεο ζύλζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε, πξνζθνιιεζεί ζηελ 3

4 παιηά αλαιπηηθή κέζνδν, ππνζηεξίδνπλ όηη ν ηζηνξηθόο δελ έρεη επεμεξγαζζεί πιήξσο ην θεθ. 22 θαη όηη αλ ην είρε επεμεξγαζζεί ην εδάθην 2 «τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων...» ζα έπαηξλε ηε ζέζε ηνπ εδαθίνπ Ι θαη ε ζύλδεζε κε ην 21 ζα ήηαλ ζηελόηεξε (ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων , τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων Ι) κε ηε λέα δνκή ηνπ θεθ. 22. Αιιά δελ λνκίδνπκε όηη ν Θνπθπδίδεο ζα άιιαδε ηε ζεηξά ησλ εδαθίσλ ηνπ 2 θαη όπνηνο δνθηκάζεη απηή ηελ αιιαγή ζα δηαπηζηώζεη όηη ε δνκή ηνπ 22 θαηαζηξέθεηαη. Ο ηζηνξ η- θόο έθξηλε ζθόπηκν λ αξρίζεη κε ην ζηνηρείν πνπ ίζσο ηνλ δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν (ιόγνη) θαη νπσζδήπνηε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν θπξίσο έδεημε ηα βαζύηεξα αίηηα ησλ γ ε- γνλόησλ, ηα θίλεηξα ησλ πξνζώπσλ θαη ηηο δπλάκεηο γεληθόηεξα πνπ θηλνύλ ηελ ηζηνξ ί- α. Ο GOMME δελ αληηπαξέξρεηαη ηελ άπνςε απηή, αιιά ππνζηεξίδεη όηη ε θξάζε «ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων...» (21.2) κε ηε ιέμε «ἔργον» πεξηιακβάλεη θαη ηα δύν ζηνηρεία ηνπ 22 «καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι... τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων...», δεδνκέλνπ όηη λόγος - ἔργον ζην Θνπθπδίδε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα, δηόηη ν ιόγνο εμεγεί ην ἔργον θαη κάιηζηα από ηελ άπνςε ησλ Αζελαίσλ (2.40.2). Η παξαηήξεζε ηνπ GOMME είλαη βέβαηα έμππλε, αιιά λνκίδνκε όηη είλαη δύζθνιν λα δερζεί θαλείο όηη ζην (21.2) ν Θν π- θπδίδεο είρε ζην λνπ ηνπ ηε θηινζνθηθή ζρέζε λόγου - ἔργου θαη κάιηζηα από ηε ζθνπηά κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο θαη όρη ηα έξγα από κόλα ηνπο, όπσο κέλνπλ ζηε κλήκε ησλ αλζξώπσλ θαη ζηηο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όηη απέβιεπε ζ απηή ηε ζύλδεζε ησλ θεθαιαίσλ 21 θαη 22. Σέινο, ππάξρεη ε άπνςε όηη ηα θεθάιαηα 22 θαη 23, κε ηηο πεξηπέηεηεο ησλ ρεηξνγξάθσλ, έρνπλ αιιάμεη ζέζε (RICHARDS, C.Q., VI, 1912) θαη όηη ην 23 ζπλδέεηαη θαιύηεξα κε ην 21 θαη ην 22 κε ην 23. Η άπνςε δελ κπόξεζε λ αληέμεη ζηελ θξηηηθή (ηδ. GOMME Ι. ζει ). ηελ Ιζηοπία ηνπ Θνπθπδίδε μερσξίδνπκε δύν θύξηα ζηνηρεία: ην δηεγεκαηηθόπεξηγξαθηθό, όπνπ ν ηζηνξηθόο πεξηγξάθεη θαη αηηηνινγεί δηάθνξα γεγνλόηα, θαη ηνπο ξεηνξηθνύο ιόγνπο δηαθόξσλ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ πξνζσπηθνηήησλ, νη νπνίνη εθθσλήζεθαλ ζηα δηάθνξα πνιηηηθά θέληξα ηνπ πνιέκνπ (Αζήλα, πάξηε, Πιαηαηέο, Θήβα, Γέια, πξαθνύζεο, Κακάξηλα) ή ζηνπο ρώξνπο πνιεκηθώλ γεγνλόησλ (Ιζζκόο, , Ρίν, , Μαληίλεηα, 5.69 θιπ.). Οη ιόγνη απηνί ή κεηαθέξνληαη ζε επζύ ιόγν θαη εηζάγνληαη ζηεξεόηππα κε ηε θξάζε «ἔλεξα(ε)ν τοιάδε», ή άιιν ηύπν ιεθηηθνύ ξήκαηνο (εμαίξεζε απνηειεί ν ιόγνο ηνπ ζελειαΐδα πνπ εηζάγεηαη κε ην ἔλεξεν ὧδε (1-85.3), γηαηί ν Θνπθπδίδεο ζέιεη εδώ εκθαηηθά λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά ζέζεο θαη κε ζηνηρεία ύθνπο, ή ζε πιάγην ιόγν πνιύ πην πεξηιεπηηθά, δεδνκέλνπ όηη ζ απηή ηελ πεξ ί- πησζε ππνρσξεί ην ξεηνξηθό ζηνηρείν. ε πιάγην ιόγν κεηαθέξνληαη πνιινί ιόγνη, ηδέ π.ρ , ιόγνο ηνπ Πεξηθιή, , αιιά ζε πιάγην ιόγν απνθιεηζηηθά έρνκε ηνπο ιόγνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 5νπ βηβιίνπ θαη ζ όιν ην 8ν (πξβι. π.ρ ηελ πνιηηηθή αλάιπζε ηνπ Φξπλίρνπ). Δθηόο από ηνπο ιόγνπο ν 4

5 Θνπθπδίδεο κεηαθέξεη ζε επζύ ιόγν κελύκαηα ( ) θαη επηζηνιέο ( , 129.3) θαη ελίνηε έρνκε θαη αλάκημε πιαγίνπ θαη επζένο ιόγνπ ( ). Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη δηάινγνη (3.113), (4.40.2, ζε πιάγην ιόγν), ( ). Καη ε ηάζε απηή ηνπ Θνπθπδίδε γηα δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθώλ ζηηγκώλ θνξπθώλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ γλσζηνύ Γηαιόγνπ ησλ Μειίσλ ( ). Σν δηεγεκαηηθό κέξνο θαιύπηεη πεξίπνπ ηα 4/5 ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά αλ θαλείο κειεηήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ δίλεη άκεζα θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζε πιάγην ιόγν κεηαθέξεη ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απόςεηο δηαθόξσλ νκηιεηώλ ή παξαηάμεσλ, ζα δηαπηζηώζεη πσο ην δπζθνιόηεξν ίζσο έξγν ηνπ ηζηνξηθνύ ήηαλ λα κάζεη ηη είπε πεξίπνπ ν θαζέλαο ζηα δηάθνξα κέξε γηα ηα γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθεη. Βέβαηα ν Ηξόδνηνο πξν ηνπ Θνπθπδίδε θαη παιαηόηεξα ην έπνο, αιιά θαη ε ηξαγσδία, έδεηρλαλ ην δξόκν γηα ηελ εηζαγσγή ιόγσλ ζε κηα δηήγεζε πνπ επηδηώθεη δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε γεγνλόησλ, αιιά ν Θνπθπδίδεο έδσζε ζηνπο ιόγνπο εηδηθή νξγαληθή ζέζε ζηελ ηζηνξία. Καη από απηή ηελ άπνςε δεκηνύξγεζε ν ίδηνο κηα ηζηνξηθή κέζνδν κε ηελ εκπεηξία, πνπ βαζκεδόλ απνθηνύζε από ηε ζπνπδή ησλ γεγνλόησλ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ θαη ζ ί- γνπξα πξνβιεκαηίζηεθε πνιύ ζην πώο ζα αληηκεησπίζεη ηνπο ιόγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε, αθνύ ηνπο ζεσξεί ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνιέκνπ. Δίρε λ αληηκεησπίζεη δύν βαζηθέο δπζθνιίεο: δελ κπνξνύζε λα έρεη αθξηβή θε ί- κελα ησλ ιόγσλ θαη δελ κπνξνύζε θπζηθά λα είλαη ν ίδηνο παξώλ, όπνπ εμεθσλνύλην ιόγνη, θαη πίζηεπε, θαη ηνύην είλαη ζρεδόλ βέβαην, όηη δελ θαηαιάβαηλαλ ή δελ απνθ ά- ιππηαλ γηα δηαθόξνπο ιόγνπο, όινη νη πνιηηηθνί ηηο βαζύηεξεο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ, όπσο ηηο έβιεπε ν Θνπθπδίδεο, θαη ζπλεπώο δελ έιεγαλ πάληνηε εθείλα πνπ απαηηνύζαλ νη πεξηζηάζεηο. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ν Θνπθπδίδεο, θαη αλ αθόκε είρε αθξηβή αληίγξαθα ησλ ιόγσλ, δελ ζα ηνπο θαηερώξηδε ζηελ ηζηνξία ηνπ, όπσο ήηαλ, όρη ηόζν γηαηί ζα ήηαλ καθξνζθειείο, κε πεξηηηέο επαλαιήςεηο, αλαθνξέο ζε γεγνλόηα πνπ έρεη πεξηγξάςεη ν ηζηνξηθόο, δηαθνξέο ύθνπο θαη γιώζζαο, γηαηί ν θάζε ξήηνξαο κηινύζε ζηελ ηνπηθή δη ά- ιεθην, αιιά θπξίσο γηαηί νη πεξηζζόηεξνη ξήηνξεο δελ ζα είραλ θαηαλνήζεη ηα αίηηα ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο, όπσο ν Θνπθπδίδεο, θαη νη δεκεγνξίεο ηνπο ζα πεξηείραλ ην είδνο εθείλν αηηηνινγίαο πνπ είλαη ζπλήζσο πξνθαλέο θαη γίλεηαη θαηαλνεηό θαη πηζηεπηό θαη από ηνπο απινύο αλζξώπνπο. ηελ απνζηαζία ηεο Μπηηιήλεο (3.35 εμ.) έρνκε έλα νκηιεηή ππέξ ησλ Μπηηι ε- λαίσλ, άγλσζην από άιιε πεγή ηζηνξηθό πξόζσπν, ηνλ Γηόδνην, γην ηνπ Δπθξάηε, ν ν- πνίνο όκσο κε ιόγν ηνπ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαζεώξεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ θαηαδίθε ησλ Μπηηιελαίσλ (3.36.2) απνθηά έλα ζαθή θαη ηππηθό, κε ηα θιαζηθά κέηξα, η- ζηνξηθό ραξαθηήξα, όπσο γίλεηαη θαη κε ηνπο αλώλπκνπο Αζελαίνπο, πνπ κηινύλ ζηε πάξηε (1.73) θαη κε ηνπο δηαιεγόκελνπο ζηνλ Μειηαθό Γηάινγν. ηελ Δθθιεζία ηνπ 5

6 Γήκνπ εθείλε ηε κέξα κίιεζαλ πνιινί ξήηνξεο ππνζηεξίδνληαο ηελ αλαζεώξεζε ή ηελ εθηέιεζε ηεο πξνεγνύκελεο απόθαζεο (3.36.6). Ίζσο νξηζκέλνη ππνζηήξημαλ ηνπο Μ π- ηηιελαίνπο, γηαηί είραλ ζπκθέξνληα ζην λεζί, πηζαλώο άιινη από θηιηθά θαη γεληθόηεξα αλζξσπηζηηθά αηζζήκαηα θαη άιινη γηαηί έβιεπαλ όηη απηό επηβάιιεη ε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ Αζελώλ. Ο Θνπθπδίδεο όκσο θαηαρσξίδεη κόλν δύν ιόγνπο: ηνπ Κιέσλα ( ) θαη ηνπ Γηνδόηνπ ( ). Θα δνύκε πνιύ ζύληνκα κόλν ην ιόγν ηνπ Γηνδόηνπ. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Γηνδόηνπ είλαη ηζηνξηθά, δει. επίθαηξα θαη ζεσξεηηθά, δει. αλάιπζε γεληθώλ αξρώλ, πνπ λνκίδεη όηη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε (πξβι τὰ δέοντα... τὰ ἀληθῶς λεχθέντα). «Νομίζω», ιέγεη ν Γηόδνηνο «δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν» (3.42.1) θαη θαζνξίδεη έηζη ην ζέκα ηεο ζπλέιεπζεο εθείλεο: εὐβουλία περὶ τῶν Μυτιληναίων, θαη ηε γξακκή ηνπ ιόγνπ ηνπ (πξβι. θαη θαη ). ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο, πνπ δεκηνπξγνύλ ζηε ιε η- ηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο ε δηαβνιή εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ν εθθνβηζκόο ησλ πνιηηηθώλ αληηπάισλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ππνςίαο όηη νη ξήηνξεο θηλνύληαη από ηδηνηέιεηα: «ὥστε δεῖν ὁμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλόμενον πεῖσαι ἀπάτῃ προσάγεσθαι τὸ πλῆθος καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα ψευσάμενον πιστὸν γενέσθαι» (3.43.2). Καηαιαβαίλεη ν Θνπθπδίδεο όηη γηα λα πείζεη ν Γηόδνηνο έπξεπε κε επηηπρία λα επηθξίλεη ηνπο κεραλ η- ζκνύο ησλ αληηπάισλ. Καη επαλέξρεηαη ζηελ «επβνπιία», δειώλνληαο όηη αληηθείκελν ηεο ζπλέιεπζεο δελ είλαη λα εθηηκήζεη δηθαζηηθά ηελ αδηθία ησλ Μπηηιελαίσλ, αιιά λ απνθαζίζεη ζσζηά κε βάζε ην κειινληηθό ζπκθέξνλ ησλ Αζελώλ (πξβι. Αξηζη. Ῥητορική, 1358 β). ην θεθάιαην 45, αλαπηύζζεη ηηο απόςεηο ηνπ ζην ζέκα αλ ε ηηκσξία πξνιαβαίλεη ην έγθιεκα. Καη είλαη πεηζηηθόο, ηνπιάρηζην γηα ηνπο κνξθσκέλνπο πνιίηεο, όηαλ ππνζηεξίδεη όηη δελ έρνπλ ηε δύλακε νύηε ν λόκνο νύηε ε ηηκσξία λα α- λαζηείινπλ ηελ νξκή «τῆς ἀνθρωπείας φύσεως», όηαλ κε πξνζπκία θηλείηαη λα πξάμεη θάηη. ηα θεθ επαλέξρεηαη ζηελ «επβνπιία» θαη ζην πξαγκαηηθό ζπκθέξνλ ησλ Αζελώλ θαη θεξδίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ Αζελαίσλ πνιηηώλ. Βέβαηα είραλ αθνπζζεί θαη άιιεο απόςεηο από δηαλννύκελνπο θαη απινύο πνιίηεο θαη πηζαλόηαηα ν Θνπθπδίδεο ήηαλ κεηαμύ ησλ αθξναηώλ. Ο ιόγνο ηνπ Γηνδόηνπ είλαη ζίγνπξα κηα ζπλαίξεζε όισλ ησλ επηρεηξεκάησλ, ηα νπνία ν Θνπθπδίδεο έθξηλε όηη ζπληέιεζαλ ζηελ αλαζεώξεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ αξξέλσλ Μπηηι ε- λαίσλ ( ) θαη ηε ιήςε απόθαζεο δηθαηόηεξεο θαη πεξηζζόηεξν ζπκθέξνπζαο γηα ηελ Αζήλα (3.50). Αλ θαη νη ιόγνη ηνπ Κιέσλα θαη ηνπ Γηνδόηνπ είλαη από ηνπο πεξη ζ- ζόηεξν ηζηνξηθνύο ιόγνπο ηνπ Θνπθπδίδε, δει. πνιύ θνληά ζηα «ἀληθῶς λεχθέντα» (1.22.1), όκσο κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη όηη νη ιόγνη ππέξ ησλ Μπηηιελαίσλ δελ π α- ξνπζίαζαλ όια ηα επηρεηξήκαηα, πνπ ζα είρε θαλείο λα αληηηάμεη ζηνλ Κιέσλα θαη 6

7 ζηνπο νπαδνύο ηνπ, θαη όηη ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα είρε ν ηζηνξηθόο λα πξνηείλεη παί ξ- λνληαο ζέζε νκηιεηή, ή θαη άιινη Αζελαίνη πνπ ηα ζπδεηνύζαλ κεηαμύ ηνπο (ην ίδην η- ζρύεη γηα ην ιόγν ηνπ Κιέσλα). Σέηνηα επηρεηξήκαηα, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηζηνξ η- θνύ, εμεγνύλ πιεξέζηεξα έλα γεγνλόο, πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ιόγνπο ηνπ θαη όηαλ α- θόκε δελ εηπώζεθαλ από ηνπο δηάθνξνπο ξήηνξεο. Καη ν Θνπθπδίδεο, γηα λα είλαη ζύ κ- θσλνο κε ηε κέζνδό ηνπ, πνπ έρεη ζθνπό ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο γηα ηα γεγνλόηα, εμ ε- γεί ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ (1.22) κε πνην ηξόπν ζπλέζεζε ηνπο ιόγνπο, πνπ θαηαρσξίδεη ζην έξγν ηνπ. Η δήισζε απηή αθνξά θαη ζηνπο ιόγνπο πνπ κεηαθέξνληαη επζέσο θαη ζ εθείλνπο πνπ κεηαδίδνληαη πην πεξηιεπηηθά ζε πιάγην ιόγν. απηή ηελ θαηεγνξία π- πάξρνπλ πεξηιήςεηο δηαπξαγκαηεύζεσλ ( , 5.55), πνιηηηθέο αλαιύζεηο πνιηηηθώλ (8.48,53), αληαιιαγή απόςεσλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ( , 6.25), δηαβνπιεύζεηο (2.73, ) θαη ιόγνη ζε εηδηθόηεξεο πεξηπηώζεηο (5.60, 65). ην θεθ. 22 ν Θνπθπδίδεο πξώηα εμεγεί πώο ζπλέζεζε ηνπο ιόγνπο πνπ θαηαρσξίδεη, έπεηηα πώο ζπλέζεζε ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλόησλ θαη ηη δπζθνιίεο ζπλάληεζε ζηελ έξεπλά ηνπ θαη ηέινο δειώλεη πώο αληηιακβάλεηαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνξίαο. Σν θεθ. 22 αλήθεη ζηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ είλαη δύζθνιν λ απνδνζνύλ ζ άιιε γιώζζα πεξηέρεη πνιιά αληηιεγόκελα ζεκεία θαη γλώκεο πνπ ε απόδνζή ηνπο ζ άιιε γιώζζα εμαξηάηαη από ηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ η- ζηνξηθνύ. Δδώ ν ηζηνξηθόο νκηιεί απεπζείαο ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ θαη ιέγεη: Και όζο για ηοςρ λόγοςρ πος εκθώνηζαν διάθοποι άνηπερ και ππο ηος πολέμος, ζηη διάπκεια ηυν γεγονόηυν, πος έδεισναν όηι ο πόλεμορ ήηαν αναπόθεςκηορ, και όηαν πια είσαν μπει ζηον πόλεμο και για μένα ήηαν δύζκολο ν ανακαλέζυ ζηη μνήμη μος με ακπίβεια αςηολεξεί ηα λεσθένηα ζηοςρ λόγοςρ, πος άκοςζα ο ίδιορ και για όζοςρ μος έδιναν πληποθοπίερ για λόγοςρ, πος έγιναν ζηα διάθοπα μέπη, πος ήηαν παπόνηερ. Γι αςηό οι λόγοι, έσοςν ζςνηασθεί, όπυρ θαίνονηαν ζε μένα πυρ, αν μιλούζαν οι διάθοποι πήηοπερ, οπυζδήποηε θα ανέπηςζζαν ηα οςζιώδη και αναγκαία για ηην κάθε πεπίζηαζη επισειπήμαηα, αλλά παπάλληλα πποζπάθηζα να κπαηηθώ όζο πιο κονηά γιν ό- ηαν ζηο γενικό νόημα ηυν λόγυν πος ειπώθηκαν. (2) Αλλά ηα γεγονόηα, πος ζςνέβηζαν ζηην ποπεία ηος πολέμος, δε θεώπηζα ζυζηό να ηα πεπιγπάτυ παίπνονηαρ πληποθοπίερ από ηον ππώηο ηςσόνηα, ούηε βαζίζηηκα μόνο ζηη δική μος γνώμη και κπίζη, αλλά θεώπηζα καθήκον μος να ηα πεπιγπάτυ, αθού πποηγοςμένυρ επεύνηζα ηο καθένα με ακπίβεια, όζο μος ήηαν δςναηό, και ηα γεγονόηα, ζηα οποία ήμοςν ο ίδιορ παπών και εκείνα, για ηα οποία ζηηπίσηηκα ζε πληποθοπίερ 7

8 άλλυν πος ήηαν παπόνηερ. (3) Και η αλήθεια για ηα γεγονόηα αποκαλύπηονηαν με πολύ κόπο, γιαηί όζοι ήηαν παπόνηερ ζ αςηά δεν έδιναν ηην ίδια πεπιγπαθή για ηα ίδια ζςμβάνηα, αλλά μιλούζαν γι αςηά α- νάλογα με ηην παπάηαξη, πος εςνοούζε ο καθέναρ ή ανάλογα με ηο ηι είσε κπαηήζει ζηη μνήμη ηος. (4) Και για ανάγνυζη μπποζηά ζ α- κποαηήπιο ίζυρ θανεί λιγόηεπο ελκςζηικό ηο έπγο μος, αθού ο ακποαηήρ δεν ακούει παπαμςθένιερ πεπιγπαθέρ. Αλλά όζοι θα θελήζοςν να εξεηάζοςν και ηην ακπιβή ππαγμαηικόηηηα για όζα έγιναν ζηο παπελθόν και εκείνα, πος είναι πιθανό, ζύμθυνα με ηην ανθπώπινη θύζη, ηέηοια και παπαπλήζια να γίνοςν κάποηε ζηο μέλλον πάλι, αςηοί να θευπήζοςν σπήζιμο ηο έπγο μος, απκεηό θα είναι για μένα. Δπομένυρ, ηο έπγο μος έσει ζςνηεθεί να ηο έσει κανείρ κηήμα ηος για πάνηοηε και όσι ζαν έπγο επιδεικηικού διαγυνιζμού να η ακούζοςν για μια ζηιγμή και να πάπει βπαβείο (κτῆμα τε ἐς ἀεὶ μᾶλλον, ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται). Δπάγγεινο Μ. νύιεο 8

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα