ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΛΗ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΛΗ (1935-2008)"

Transcript

1 ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΛΗ ( ) ηηο 30/12/ 08 έθπγε από ηε δσή, κεηά από καθξά πεξηπέηεηα ηεο πγείαο ηνπ, ν Δπάγγεινο νύιεο, δηαθεθξηκέλνο θηιόινγνο, θαηαμησκέλνο εθπαηδεπηηθόο θαη ζηελόο ζπλεξγάηεο ηεο Π.Δ.Φ., ν νπνίνο, επί ζεηξάλ εηώλ, δηαθόλεζε ηελ παηδεία κε πάζνο, α- γσληζηηθόηεηα, ζπλέπεηα θαη δεκνθξαηηθό ήζνο. Ο Δ.. γελλήζεθε ην 1935 ζην ρσξηό Σζακαληά ηεο Θεζπξσηίαο. Απνθνίηεζε από ην Γπκλάζην Παξακπζηάο (1955, Βαζκόο 18 1/9) θαη θνίηεζε, θαηόπηλ εμεηάζεσλ, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ (Σκήκα Φηινινγηθό, Βαζκόο πηπρίνπ «Λίαλ θαιώο», έηνο ιήςεσο 22/12/1959). Τπεξέηεζε, σο θαζεγεηήο, γηα δέθα πεξίπνπ ρξόληα, ζε δηάθνξα Γπκλάζηα ηεο ρώξαο (Μαληακάδν Λέζβνπ, Φηιηάηεο θαη Ηγνπκελίηζα Θεζπξσηίαο, Κνξσπί θαη Υνιαξγό Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) θαζώο θαη ζηε Γ/λζε πνπδώλ Μ.Δ. ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., κε απόζπαζε. Σν 1968 επέηπρε ζε δηαγσληζκό ηνπ Ι.Κ.Τ. θαη ζπνύδαζε κε ππνηξνθία ζηελ Αγγιία (Παλεπηζηήκην Bristol, , θαζεγεηήο N. G. L. Hammond). Σν 1972 ηνπ απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ δηδάθηνξνο ηεο θηινζνθίαο θαη, γηα έλα ρξόλν, ζπλέρηζε ηηο κεηαδηδαθηνξηθέο ηνπ ζπνπδέο, ζην ίδην Παλεπηζηήκην, σο Research Associate. Η δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν: Xenophon and Thucydides, a study on the historical methods of Xenophon in the Hellenica with special reference to the influence of Thucydides (Athens 1972), πξαγκαηεύεηαη ην πνηθίιν πεξηερόκελν ησλ Ἑλληνικῶν, αλαιύνληαη νη ξεηνξηθνί ιόγνη ηνπ έξγνπ θαη αληρλεύ ε- ηαη ε επίδξαζε ηνπ Θνπθπδίδε, θπξίσο ησλ δεκεγνξηώλ, ζηνλ Ξελνθώληα. Από ην 1974 θαη κέρξη ηελ παξάινγε θαηάξγεζή ηνπ (1983), ππεξέηεζε ζην Γιδαζκαλείο Μέζηρ Δκπαιδεύζευρ, όπνπ άζθεζε θαη θαζήθνληα Γηεπζπληή, θαζώο θαη ζηε ΔΛΜΔ Αζελώλ, σο θαζεγεηήο θαη αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ( ), σο ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ (1994). Παξάιιεια, ζηε δηεηία δίδαμε θαη ζηε ΔΛΜΔ Παηξώλ. ηα ρξόληα απηά ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηε κεηεθπαίδεπζε δίδαμε Αξραία Διιεληθά - από ην πξσηόηππν θαη κεηάθξαζε- (θπξίσο ηζηνξηθνύο: Ηξόδνην, Θνπθπδίδε, Ξελνθώληα, αιιά θαη Οδύζζεια ηνπ Οκήξνπ, Ππομηθέα Γεζμώηη ηνπ Αηζρύινπ, Βαηπάσοςρ ηνπ Αξηζηνθάλε, Πολιηικά ηνπ Αξηζηνηέιε), ιαηίλνπο ζπγγξαθείο (Βηξγίιην, Καίζαξα, αινύζηην) θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ. Πέξα από ηε δηδαζθαιία πξνζπάζεζε λα κπήζεη ηνπο κεηεθπαηδεπόκελνπο θαζεγεηέο ηνπ Γ.Μ.Δ. θαη ηεο ΔΛΜΔ ζηε θηινινγηθή κέζνδν έξεπλαο κε εξγαζίεο θαη αλαθνηλώζεηο. Γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε νη κεηεθπαηδεπόκελνη θ ηιόινγνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο, άθξσο ρξεζηηθέο, πνιπγξαθεκέλεο ζεκεηώζεηο ηνπ, Διζαγυγή ζηον Θοςκςδίδη και ηην εποσή ηος θαζώο θαη ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ ηεο Ιζηοπίαρ ηνπ Θνπθπδίδε (Βηβιίν Ι, θεθ. 1-67) θαη ηεο Αινειάδαρ (Βηβιίν ΙΙ) ηνπ Βηξγηιίνπ. πλέγξα- 1

2 ςε, επίζεο, ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Θνπθπδίδε Ιζηοπία (Τα Σικελικά), κεηάθξαζε ησλ βηβιίσλ 6ν θαη 7ν, εηζαγσγή θαη ππνζειίδηα ζρόιηα (1986), ελώ ζην ζρνιηθό βηβιίν Η απολογία ηος Συκπάηη ηνπ Πιάησλα (κηθξ. Π. Νηξβάλα) έγξαςε ηελ εηζαγσγή, ηηο ζεκεηώζεηο, ηηο επηγξαθηθέο πεξηιήςεηο ησλ θεθαιαίσλ, θαη επηκειήζεθε ηελ νξζνγξαθηθή πξνζαξκνγή ηεο κεηάθξαζεο θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε. πκκεηείρε ζε επηηξνπέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ζε ζπκβνύιηα επηινγήο ρνιηθώλ πκβνύισλ θαζώο θαη ζε επηηξνπέο εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηα ΑΔΙ. Έιαβε κέξνο, σο εηζεγεηήο, ζε ζπλέδξηα ηεο Π.Δ.Φ., ζηελ Αζήλα θαη ζηελ επαξρία, κε αληηθείκελν ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ, κε ηηο αθόινπζεο, δεκνζηεπκ έ- λεο ήδε, αλαθνηλώζεηο: «Ρεηνξηθνί ιόγνη ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο ηζηνξηθνύο», εκηλ ά- ξην 4 (1984), «Η επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ, όπσο ηε κειέηεζε ν Θνπθπδίδεο ζηελ Ιζηοπία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ», εκηλάξην 8 (1987), «Αηζρύινπ, Ππομηθεύρ Γεζμώηηρ», εκηλάξην 10 (1988), «Οη Ρεηνξηθνί ιόγνη ζηα Σικελικά ηνπ Θνπθπδίδε» εκηλάξην 12 (1989). Δπηζηεκνληθέο ηνπ εξγαζίεο είλαη επίζεο δεκνζηεπκέλεο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο, όπσο: «Ξελνθώληα, Κύπος Ανάβαζη», Δηζεγήζεηο ΚΔΜΔ, Α (1976), «Οη αξρέο ηεο δπηηθήο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Αζελώλ θαη ε εμέιημή ηνπο σο ηελ εθζηξαηεία ζηηο πξαθνύζεο ην 415 π.υ.», Σν Σεύρνο, 1 (1981), «Η ηζηνξηθή κέζνδνο ηνπ Θνπθπδίδε», Σν Σεύρνο, 2 (1982), «Ο Θνπθπδίδεο θαη ην πνιηηηθό θαη δηαλνεηηθό πεξηβάιινλ ηνπ», Νενειιεληθή Παηδεία, 1 (1985), «Η Ιζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε θαη ν νξηζκόο ηεο πνίεζεο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε», Νενειιεληθή Παηδεία, 10 (1987), «Η δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ηζηνξηθώλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε», Νενειιεληθή Παηδεία, 12 (1988), «Πώο αληηιακβάλεηαη ν Θνπθ π- δίδεο ηε ρξεζηκόηεηα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ», Νενειιεληθή Παηδεία, 20 (1990). Αμηόινγνο κειεηεηήο ηεο Ιζηοπίαρ ηνπ Θνπθπδίδε, ηνλ δίδαμε κε πάζνο θαη ζέξκε ηε βαζηά ηνπ γλώζε πηζηνπνηνύλ νη αλέθδνηεο ζεκεηώζεηο ηνπ, πξντόλ επηζηεκνληθήο ελαζρόιεζεο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Δπρήο έξγνλ ζα ήηαλ ε έθδνζή ηνπο -in memoriam, ηνπ αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ θαη δαζθάινπ- από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηε ζύδπγό ηνπ Γεσξγία Κν ι- ιηνπνύινπ, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη ηα δύν ηνπ παηδηά, ηελ Δηξήλε, δηθ ε- γόξν, θαη ηνλ Μελά, επηρεηξεκαηία. Αθνινπζεί έλα κηθξό απόζπαζκα από ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ (ζζ ). Αλαζηάζηνο Αγγ. ηέθνο Πξόεδξνο Π.Δ.Φ. 2

3 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Α, 22 Ο Θνπθπδίδεο είλαη ν πξώηνο θαη κόλνο αξραίνο ηζηνξηθόο πνπ είρε ην ζάξξνο λα θάκεη κηα γεληθή δήισζε γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινύζεζε ζηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. Ο Ξελνθώλ, πνπ ζπλερίδεη ηνλ Θνπθπδίδε ζηα Ελληνικά θαη ηνλ κηκείηαη επηπόιαηα, δελ είρε απηό ην ζάξξνο νύηε γηα ηα Ελληνικά νύηε γηα ηελ Ανάβαζη, πνπ είλαη απηνηειέο ηζηνξηθό αθήγεκα, γηαηί είρε ζπλείδεζε θαη όηη δελ είρε δείμεη όζν ελδηαθέξνλ ρξεηαδόηαλ γηα ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο θαη όηη είρε παξαπνηήζεη ηελ αιήζεηα από ηδηνηέιεηα θαη πξνθαηάιεςε. ε άιινπο ηζηνξηθνύο βξίζθνπκε δειώζεηο γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπο κέζνδν κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε δηαθόξσλ γεγνλόησλ (Ηξόδνηνο) θαη ζηνλ Πνιύβην γίλεηαη εθηελήο ιόγνο γηα ηε κέζνδν ζε δηάθ ν- ξα ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ δελ ππάξρεη όκσο εληαία δήισζε πνπ λα θαιύπηεη όια όζα ζέιεη λα πεη γηα ηε κέζνδό ηνπ. Σν θεθ. 22 είλαη δήισζε ηνπ ηζηνξηθνύ γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινύζεζε ζηελ έ- ξεπλα γηα ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο γηα ηα γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ θαη ζηε ζύλζεζε ηεο πεξηγξαθήο. πλεπώο, ην θεθάιαην γξάθηεθε όηαλ ε έξεπλα ηνπ ζέκαηνο είρε πξνρσξήζεη αξθεηά ή θαη νινθιεξσζεί ζε πξώην ζηάδην θαη ν ηζηνξηθόο είρε αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε έξεπλα γηα γεγνλόηα ζύγρξνλα κε ηνλ ηζηνξηθό. Σν θεθ ά- ιαην θαίλεηαη απηνηειέο θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ην θεθ. 21 είλαη ραιαξή. Σν ηέινο ηνπ 21 «ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων...» δίλεη κηα εμσηεξηθή ζύλδεζε, γηαηί, κε ην 22 έρνκε κεηάβαζε ζην αληίζεην «καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι...». Καη είλαη γλσζηό όηη νη αληίζεηεο έλλνηεο ἔργα - λόγοι έρνπλ κειεηεζεί από ηνλ Θνπθπδίδε ηδίσο ζε αλαθνξά κε ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα ησλ Αζελώλ, πνπ δέρεηαη όηη ν ιόγνο (ινγηθή αλάιπζε ησλ πξνθε η- κέλσλ) πξνεγείηαη ηνπ έξγνπ. Οη GOMME, STEUP θ.ά. δέρνληαη όηη ππάξρεη εζσηεξηθή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 21 θαη 22, γηαηί ν Θνπθπδίδεο ππνζηεξίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία έθηαζε κε ηε κέζνδν ησλ «ηεθκεξίσλ», εξεπλώληαο ην απώηεξν παξειζόλ θαη ππνδεηθλύεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζηάζεο ησλ πνηεηώλ θαη ησλ ινγνγξάθσλ απέλαληη ζηα ίδηα ή θαη ζε άιια γεγνλόηα θαη ζην 22 βξίζθεη όηη είλαη ε θαιύηεξε ζέζε λα κηιήζεη γηα ηε κέζνδν πνπ εθάξκνζε ζηα ζύγρξνλά ηνπ γεγνλόηα θαη πνιύ πεξηζζόηεξν, αθνύ έκκεζα θαη άκεζα θαηέθξηλε ηνπο παιαηόηεξνπο ζπγγξαθείο γηα αλεπζπλόηεηα, γηαηί απέβιεπαλ ζηελ ηθ α- λνπνίεζε ησλ αθξναηώλ ηνπο πεξηζζόηεξν, παξά ζηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο (21.Ι). Όινη ζρεδόλ νη κειεηεηέο ηνπ Θνπθπδίδε ζπκθσλνύλ όηη ην θεθ. 22 είλαη κεη α- γελέζηεξε πξνζζήθε θαη νξηζκέλνη, ηδίσο Γεξκαλνί, πνπ έρνπλ, από ηνλ Όκεξν θπξίσο, αιιά θαη από ην πξόβιεκα ηεο ζύλζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε, πξνζθνιιεζεί ζηελ 3

4 παιηά αλαιπηηθή κέζνδν, ππνζηεξίδνπλ όηη ν ηζηνξηθόο δελ έρεη επεμεξγαζζεί πιήξσο ην θεθ. 22 θαη όηη αλ ην είρε επεμεξγαζζεί ην εδάθην 2 «τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων...» ζα έπαηξλε ηε ζέζε ηνπ εδαθίνπ Ι θαη ε ζύλδεζε κε ην 21 ζα ήηαλ ζηελόηεξε (ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων , τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων Ι) κε ηε λέα δνκή ηνπ θεθ. 22. Αιιά δελ λνκίδνπκε όηη ν Θνπθπδίδεο ζα άιιαδε ηε ζεηξά ησλ εδαθίσλ ηνπ 2 θαη όπνηνο δνθηκάζεη απηή ηελ αιιαγή ζα δηαπηζηώζεη όηη ε δνκή ηνπ 22 θαηαζηξέθεηαη. Ο ηζηνξ η- θόο έθξηλε ζθόπηκν λ αξρίζεη κε ην ζηνηρείν πνπ ίζσο ηνλ δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν (ιόγνη) θαη νπσζδήπνηε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν θπξίσο έδεημε ηα βαζύηεξα αίηηα ησλ γ ε- γνλόησλ, ηα θίλεηξα ησλ πξνζώπσλ θαη ηηο δπλάκεηο γεληθόηεξα πνπ θηλνύλ ηελ ηζηνξ ί- α. Ο GOMME δελ αληηπαξέξρεηαη ηελ άπνςε απηή, αιιά ππνζηεξίδεη όηη ε θξάζε «ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων...» (21.2) κε ηε ιέμε «ἔργον» πεξηιακβάλεη θαη ηα δύν ζηνηρεία ηνπ 22 «καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι... τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων...», δεδνκέλνπ όηη λόγος - ἔργον ζην Θνπθπδίδε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα, δηόηη ν ιόγνο εμεγεί ην ἔργον θαη κάιηζηα από ηελ άπνςε ησλ Αζελαίσλ (2.40.2). Η παξαηήξεζε ηνπ GOMME είλαη βέβαηα έμππλε, αιιά λνκίδνκε όηη είλαη δύζθνιν λα δερζεί θαλείο όηη ζην (21.2) ν Θν π- θπδίδεο είρε ζην λνπ ηνπ ηε θηινζνθηθή ζρέζε λόγου - ἔργου θαη κάιηζηα από ηε ζθνπηά κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο θαη όρη ηα έξγα από κόλα ηνπο, όπσο κέλνπλ ζηε κλήκε ησλ αλζξώπσλ θαη ζηηο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όηη απέβιεπε ζ απηή ηε ζύλδεζε ησλ θεθαιαίσλ 21 θαη 22. Σέινο, ππάξρεη ε άπνςε όηη ηα θεθάιαηα 22 θαη 23, κε ηηο πεξηπέηεηεο ησλ ρεηξνγξάθσλ, έρνπλ αιιάμεη ζέζε (RICHARDS, C.Q., VI, 1912) θαη όηη ην 23 ζπλδέεηαη θαιύηεξα κε ην 21 θαη ην 22 κε ην 23. Η άπνςε δελ κπόξεζε λ αληέμεη ζηελ θξηηηθή (ηδ. GOMME Ι. ζει ). ηελ Ιζηοπία ηνπ Θνπθπδίδε μερσξίδνπκε δύν θύξηα ζηνηρεία: ην δηεγεκαηηθόπεξηγξαθηθό, όπνπ ν ηζηνξηθόο πεξηγξάθεη θαη αηηηνινγεί δηάθνξα γεγνλόηα, θαη ηνπο ξεηνξηθνύο ιόγνπο δηαθόξσλ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ πξνζσπηθνηήησλ, νη νπνίνη εθθσλήζεθαλ ζηα δηάθνξα πνιηηηθά θέληξα ηνπ πνιέκνπ (Αζήλα, πάξηε, Πιαηαηέο, Θήβα, Γέια, πξαθνύζεο, Κακάξηλα) ή ζηνπο ρώξνπο πνιεκηθώλ γεγνλόησλ (Ιζζκόο, , Ρίν, , Μαληίλεηα, 5.69 θιπ.). Οη ιόγνη απηνί ή κεηαθέξνληαη ζε επζύ ιόγν θαη εηζάγνληαη ζηεξεόηππα κε ηε θξάζε «ἔλεξα(ε)ν τοιάδε», ή άιιν ηύπν ιεθηηθνύ ξήκαηνο (εμαίξεζε απνηειεί ν ιόγνο ηνπ ζελειαΐδα πνπ εηζάγεηαη κε ην ἔλεξεν ὧδε (1-85.3), γηαηί ν Θνπθπδίδεο ζέιεη εδώ εκθαηηθά λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά ζέζεο θαη κε ζηνηρεία ύθνπο, ή ζε πιάγην ιόγν πνιύ πην πεξηιεπηηθά, δεδνκέλνπ όηη ζ απηή ηελ πεξ ί- πησζε ππνρσξεί ην ξεηνξηθό ζηνηρείν. ε πιάγην ιόγν κεηαθέξνληαη πνιινί ιόγνη, ηδέ π.ρ , ιόγνο ηνπ Πεξηθιή, , αιιά ζε πιάγην ιόγν απνθιεηζηηθά έρνκε ηνπο ιόγνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 5νπ βηβιίνπ θαη ζ όιν ην 8ν (πξβι. π.ρ ηελ πνιηηηθή αλάιπζε ηνπ Φξπλίρνπ). Δθηόο από ηνπο ιόγνπο ν 4

5 Θνπθπδίδεο κεηαθέξεη ζε επζύ ιόγν κελύκαηα ( ) θαη επηζηνιέο ( , 129.3) θαη ελίνηε έρνκε θαη αλάκημε πιαγίνπ θαη επζένο ιόγνπ ( ). Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη δηάινγνη (3.113), (4.40.2, ζε πιάγην ιόγν), ( ). Καη ε ηάζε απηή ηνπ Θνπθπδίδε γηα δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθώλ ζηηγκώλ θνξπθώλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ γλσζηνύ Γηαιόγνπ ησλ Μειίσλ ( ). Σν δηεγεκαηηθό κέξνο θαιύπηεη πεξίπνπ ηα 4/5 ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά αλ θαλείο κειεηήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ δίλεη άκεζα θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζε πιάγην ιόγν κεηαθέξεη ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απόςεηο δηαθόξσλ νκηιεηώλ ή παξαηάμεσλ, ζα δηαπηζηώζεη πσο ην δπζθνιόηεξν ίζσο έξγν ηνπ ηζηνξηθνύ ήηαλ λα κάζεη ηη είπε πεξίπνπ ν θαζέλαο ζηα δηάθνξα κέξε γηα ηα γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθεη. Βέβαηα ν Ηξόδνηνο πξν ηνπ Θνπθπδίδε θαη παιαηόηεξα ην έπνο, αιιά θαη ε ηξαγσδία, έδεηρλαλ ην δξόκν γηα ηελ εηζαγσγή ιόγσλ ζε κηα δηήγεζε πνπ επηδηώθεη δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε γεγνλόησλ, αιιά ν Θνπθπδίδεο έδσζε ζηνπο ιόγνπο εηδηθή νξγαληθή ζέζε ζηελ ηζηνξία. Καη από απηή ηελ άπνςε δεκηνύξγεζε ν ίδηνο κηα ηζηνξηθή κέζνδν κε ηελ εκπεηξία, πνπ βαζκεδόλ απνθηνύζε από ηε ζπνπδή ησλ γεγνλόησλ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ θαη ζ ί- γνπξα πξνβιεκαηίζηεθε πνιύ ζην πώο ζα αληηκεησπίζεη ηνπο ιόγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε, αθνύ ηνπο ζεσξεί ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνιέκνπ. Δίρε λ αληηκεησπίζεη δύν βαζηθέο δπζθνιίεο: δελ κπνξνύζε λα έρεη αθξηβή θε ί- κελα ησλ ιόγσλ θαη δελ κπνξνύζε θπζηθά λα είλαη ν ίδηνο παξώλ, όπνπ εμεθσλνύλην ιόγνη, θαη πίζηεπε, θαη ηνύην είλαη ζρεδόλ βέβαην, όηη δελ θαηαιάβαηλαλ ή δελ απνθ ά- ιππηαλ γηα δηαθόξνπο ιόγνπο, όινη νη πνιηηηθνί ηηο βαζύηεξεο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ, όπσο ηηο έβιεπε ν Θνπθπδίδεο, θαη ζπλεπώο δελ έιεγαλ πάληνηε εθείλα πνπ απαηηνύζαλ νη πεξηζηάζεηο. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ν Θνπθπδίδεο, θαη αλ αθόκε είρε αθξηβή αληίγξαθα ησλ ιόγσλ, δελ ζα ηνπο θαηερώξηδε ζηελ ηζηνξία ηνπ, όπσο ήηαλ, όρη ηόζν γηαηί ζα ήηαλ καθξνζθειείο, κε πεξηηηέο επαλαιήςεηο, αλαθνξέο ζε γεγνλόηα πνπ έρεη πεξηγξάςεη ν ηζηνξηθόο, δηαθνξέο ύθνπο θαη γιώζζαο, γηαηί ν θάζε ξήηνξαο κηινύζε ζηελ ηνπηθή δη ά- ιεθην, αιιά θπξίσο γηαηί νη πεξηζζόηεξνη ξήηνξεο δελ ζα είραλ θαηαλνήζεη ηα αίηηα ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο, όπσο ν Θνπθπδίδεο, θαη νη δεκεγνξίεο ηνπο ζα πεξηείραλ ην είδνο εθείλν αηηηνινγίαο πνπ είλαη ζπλήζσο πξνθαλέο θαη γίλεηαη θαηαλνεηό θαη πηζηεπηό θαη από ηνπο απινύο αλζξώπνπο. ηελ απνζηαζία ηεο Μπηηιήλεο (3.35 εμ.) έρνκε έλα νκηιεηή ππέξ ησλ Μπηηι ε- λαίσλ, άγλσζην από άιιε πεγή ηζηνξηθό πξόζσπν, ηνλ Γηόδνην, γην ηνπ Δπθξάηε, ν ν- πνίνο όκσο κε ιόγν ηνπ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαζεώξεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ θαηαδίθε ησλ Μπηηιελαίσλ (3.36.2) απνθηά έλα ζαθή θαη ηππηθό, κε ηα θιαζηθά κέηξα, η- ζηνξηθό ραξαθηήξα, όπσο γίλεηαη θαη κε ηνπο αλώλπκνπο Αζελαίνπο, πνπ κηινύλ ζηε πάξηε (1.73) θαη κε ηνπο δηαιεγόκελνπο ζηνλ Μειηαθό Γηάινγν. ηελ Δθθιεζία ηνπ 5

6 Γήκνπ εθείλε ηε κέξα κίιεζαλ πνιινί ξήηνξεο ππνζηεξίδνληαο ηελ αλαζεώξεζε ή ηελ εθηέιεζε ηεο πξνεγνύκελεο απόθαζεο (3.36.6). Ίζσο νξηζκέλνη ππνζηήξημαλ ηνπο Μ π- ηηιελαίνπο, γηαηί είραλ ζπκθέξνληα ζην λεζί, πηζαλώο άιινη από θηιηθά θαη γεληθόηεξα αλζξσπηζηηθά αηζζήκαηα θαη άιινη γηαηί έβιεπαλ όηη απηό επηβάιιεη ε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ Αζελώλ. Ο Θνπθπδίδεο όκσο θαηαρσξίδεη κόλν δύν ιόγνπο: ηνπ Κιέσλα ( ) θαη ηνπ Γηνδόηνπ ( ). Θα δνύκε πνιύ ζύληνκα κόλν ην ιόγν ηνπ Γηνδόηνπ. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Γηνδόηνπ είλαη ηζηνξηθά, δει. επίθαηξα θαη ζεσξεηηθά, δει. αλάιπζε γεληθώλ αξρώλ, πνπ λνκίδεη όηη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε (πξβι τὰ δέοντα... τὰ ἀληθῶς λεχθέντα). «Νομίζω», ιέγεη ν Γηόδνηνο «δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν» (3.42.1) θαη θαζνξίδεη έηζη ην ζέκα ηεο ζπλέιεπζεο εθείλεο: εὐβουλία περὶ τῶν Μυτιληναίων, θαη ηε γξακκή ηνπ ιόγνπ ηνπ (πξβι. θαη θαη ). ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο, πνπ δεκηνπξγνύλ ζηε ιε η- ηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο ε δηαβνιή εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ν εθθνβηζκόο ησλ πνιηηηθώλ αληηπάισλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ππνςίαο όηη νη ξήηνξεο θηλνύληαη από ηδηνηέιεηα: «ὥστε δεῖν ὁμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλόμενον πεῖσαι ἀπάτῃ προσάγεσθαι τὸ πλῆθος καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα ψευσάμενον πιστὸν γενέσθαι» (3.43.2). Καηαιαβαίλεη ν Θνπθπδίδεο όηη γηα λα πείζεη ν Γηόδνηνο έπξεπε κε επηηπρία λα επηθξίλεη ηνπο κεραλ η- ζκνύο ησλ αληηπάισλ. Καη επαλέξρεηαη ζηελ «επβνπιία», δειώλνληαο όηη αληηθείκελν ηεο ζπλέιεπζεο δελ είλαη λα εθηηκήζεη δηθαζηηθά ηελ αδηθία ησλ Μπηηιελαίσλ, αιιά λ απνθαζίζεη ζσζηά κε βάζε ην κειινληηθό ζπκθέξνλ ησλ Αζελώλ (πξβι. Αξηζη. Ῥητορική, 1358 β). ην θεθάιαην 45, αλαπηύζζεη ηηο απόςεηο ηνπ ζην ζέκα αλ ε ηηκσξία πξνιαβαίλεη ην έγθιεκα. Καη είλαη πεηζηηθόο, ηνπιάρηζην γηα ηνπο κνξθσκέλνπο πνιίηεο, όηαλ ππνζηεξίδεη όηη δελ έρνπλ ηε δύλακε νύηε ν λόκνο νύηε ε ηηκσξία λα α- λαζηείινπλ ηελ νξκή «τῆς ἀνθρωπείας φύσεως», όηαλ κε πξνζπκία θηλείηαη λα πξάμεη θάηη. ηα θεθ επαλέξρεηαη ζηελ «επβνπιία» θαη ζην πξαγκαηηθό ζπκθέξνλ ησλ Αζελώλ θαη θεξδίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ Αζελαίσλ πνιηηώλ. Βέβαηα είραλ αθνπζζεί θαη άιιεο απόςεηο από δηαλννύκελνπο θαη απινύο πνιίηεο θαη πηζαλόηαηα ν Θνπθπδίδεο ήηαλ κεηαμύ ησλ αθξναηώλ. Ο ιόγνο ηνπ Γηνδόηνπ είλαη ζίγνπξα κηα ζπλαίξεζε όισλ ησλ επηρεηξεκάησλ, ηα νπνία ν Θνπθπδίδεο έθξηλε όηη ζπληέιεζαλ ζηελ αλαζεώξεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ αξξέλσλ Μπηηι ε- λαίσλ ( ) θαη ηε ιήςε απόθαζεο δηθαηόηεξεο θαη πεξηζζόηεξν ζπκθέξνπζαο γηα ηελ Αζήλα (3.50). Αλ θαη νη ιόγνη ηνπ Κιέσλα θαη ηνπ Γηνδόηνπ είλαη από ηνπο πεξη ζ- ζόηεξν ηζηνξηθνύο ιόγνπο ηνπ Θνπθπδίδε, δει. πνιύ θνληά ζηα «ἀληθῶς λεχθέντα» (1.22.1), όκσο κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη όηη νη ιόγνη ππέξ ησλ Μπηηιελαίσλ δελ π α- ξνπζίαζαλ όια ηα επηρεηξήκαηα, πνπ ζα είρε θαλείο λα αληηηάμεη ζηνλ Κιέσλα θαη 6

7 ζηνπο νπαδνύο ηνπ, θαη όηη ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα είρε ν ηζηνξηθόο λα πξνηείλεη παί ξ- λνληαο ζέζε νκηιεηή, ή θαη άιινη Αζελαίνη πνπ ηα ζπδεηνύζαλ κεηαμύ ηνπο (ην ίδην η- ζρύεη γηα ην ιόγν ηνπ Κιέσλα). Σέηνηα επηρεηξήκαηα, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηζηνξ η- θνύ, εμεγνύλ πιεξέζηεξα έλα γεγνλόο, πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ιόγνπο ηνπ θαη όηαλ α- θόκε δελ εηπώζεθαλ από ηνπο δηάθνξνπο ξήηνξεο. Καη ν Θνπθπδίδεο, γηα λα είλαη ζύ κ- θσλνο κε ηε κέζνδό ηνπ, πνπ έρεη ζθνπό ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο γηα ηα γεγνλόηα, εμ ε- γεί ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ (1.22) κε πνην ηξόπν ζπλέζεζε ηνπο ιόγνπο, πνπ θαηαρσξίδεη ζην έξγν ηνπ. Η δήισζε απηή αθνξά θαη ζηνπο ιόγνπο πνπ κεηαθέξνληαη επζέσο θαη ζ εθείλνπο πνπ κεηαδίδνληαη πην πεξηιεπηηθά ζε πιάγην ιόγν. απηή ηελ θαηεγνξία π- πάξρνπλ πεξηιήςεηο δηαπξαγκαηεύζεσλ ( , 5.55), πνιηηηθέο αλαιύζεηο πνιηηηθώλ (8.48,53), αληαιιαγή απόςεσλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ( , 6.25), δηαβνπιεύζεηο (2.73, ) θαη ιόγνη ζε εηδηθόηεξεο πεξηπηώζεηο (5.60, 65). ην θεθ. 22 ν Θνπθπδίδεο πξώηα εμεγεί πώο ζπλέζεζε ηνπο ιόγνπο πνπ θαηαρσξίδεη, έπεηηα πώο ζπλέζεζε ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλόησλ θαη ηη δπζθνιίεο ζπλάληεζε ζηελ έξεπλά ηνπ θαη ηέινο δειώλεη πώο αληηιακβάλεηαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνξίαο. Σν θεθ. 22 αλήθεη ζηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ Θνπθπδίδε, πνπ είλαη δύζθνιν λ απνδνζνύλ ζ άιιε γιώζζα πεξηέρεη πνιιά αληηιεγόκελα ζεκεία θαη γλώκεο πνπ ε απόδνζή ηνπο ζ άιιε γιώζζα εμαξηάηαη από ηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ η- ζηνξηθνύ. Δδώ ν ηζηνξηθόο νκηιεί απεπζείαο ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ θαη ιέγεη: Και όζο για ηοςρ λόγοςρ πος εκθώνηζαν διάθοποι άνηπερ και ππο ηος πολέμος, ζηη διάπκεια ηυν γεγονόηυν, πος έδεισναν όηι ο πόλεμορ ήηαν αναπόθεςκηορ, και όηαν πια είσαν μπει ζηον πόλεμο και για μένα ήηαν δύζκολο ν ανακαλέζυ ζηη μνήμη μος με ακπίβεια αςηολεξεί ηα λεσθένηα ζηοςρ λόγοςρ, πος άκοςζα ο ίδιορ και για όζοςρ μος έδιναν πληποθοπίερ για λόγοςρ, πος έγιναν ζηα διάθοπα μέπη, πος ήηαν παπόνηερ. Γι αςηό οι λόγοι, έσοςν ζςνηασθεί, όπυρ θαίνονηαν ζε μένα πυρ, αν μιλούζαν οι διάθοποι πήηοπερ, οπυζδήποηε θα ανέπηςζζαν ηα οςζιώδη και αναγκαία για ηην κάθε πεπίζηαζη επισειπήμαηα, αλλά παπάλληλα πποζπάθηζα να κπαηηθώ όζο πιο κονηά γιν ό- ηαν ζηο γενικό νόημα ηυν λόγυν πος ειπώθηκαν. (2) Αλλά ηα γεγονόηα, πος ζςνέβηζαν ζηην ποπεία ηος πολέμος, δε θεώπηζα ζυζηό να ηα πεπιγπάτυ παίπνονηαρ πληποθοπίερ από ηον ππώηο ηςσόνηα, ούηε βαζίζηηκα μόνο ζηη δική μος γνώμη και κπίζη, αλλά θεώπηζα καθήκον μος να ηα πεπιγπάτυ, αθού πποηγοςμένυρ επεύνηζα ηο καθένα με ακπίβεια, όζο μος ήηαν δςναηό, και ηα γεγονόηα, ζηα οποία ήμοςν ο ίδιορ παπών και εκείνα, για ηα οποία ζηηπίσηηκα ζε πληποθοπίερ 7

8 άλλυν πος ήηαν παπόνηερ. (3) Και η αλήθεια για ηα γεγονόηα αποκαλύπηονηαν με πολύ κόπο, γιαηί όζοι ήηαν παπόνηερ ζ αςηά δεν έδιναν ηην ίδια πεπιγπαθή για ηα ίδια ζςμβάνηα, αλλά μιλούζαν γι αςηά α- νάλογα με ηην παπάηαξη, πος εςνοούζε ο καθέναρ ή ανάλογα με ηο ηι είσε κπαηήζει ζηη μνήμη ηος. (4) Και για ανάγνυζη μπποζηά ζ α- κποαηήπιο ίζυρ θανεί λιγόηεπο ελκςζηικό ηο έπγο μος, αθού ο ακποαηήρ δεν ακούει παπαμςθένιερ πεπιγπαθέρ. Αλλά όζοι θα θελήζοςν να εξεηάζοςν και ηην ακπιβή ππαγμαηικόηηηα για όζα έγιναν ζηο παπελθόν και εκείνα, πος είναι πιθανό, ζύμθυνα με ηην ανθπώπινη θύζη, ηέηοια και παπαπλήζια να γίνοςν κάποηε ζηο μέλλον πάλι, αςηοί να θευπήζοςν σπήζιμο ηο έπγο μος, απκεηό θα είναι για μένα. Δπομένυρ, ηο έπγο μος έσει ζςνηεθεί να ηο έσει κανείρ κηήμα ηος για πάνηοηε και όσι ζαν έπγο επιδεικηικού διαγυνιζμού να η ακούζοςν για μια ζηιγμή και να πάπει βπαβείο (κτῆμα τε ἐς ἀεὶ μᾶλλον, ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται). Δπάγγεινο Μ. νύιεο 8

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΥΑΗΑ ΘΑΣΔΤΘΤΛΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΙΤΗΑ ΤΠΔΡ ΚΑΛΣΗΘΔΟΤ 20-21 Α/Α : 0_17686 ΚΑΘΗΓΗΣΕ : ΓΘΙΔΕΑΘΟΤ ΑΠΑΗΑ/ΘΟΤΣΟΓΗΑΛΛΟΠΟΤΙΟΤ ΦΩΣΔΗΛΖ/ΠΑΠΑΛΣΩΛΗΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ Β. Παξαηεξήζεηο 1.Θαηάιαβα όκσο ηώξα, θύξηνη βνπιεπηέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα