ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 37109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1/ υπουργικής απόφασης «Ένταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύ νανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕ ΠΥ/275923/40952/379/ υπουργικής από φασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερεια κές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενι κής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλω σης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργεί ου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Β 2891) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Έδεσσας Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότη τας Άργους του Δήμου Άργους Μυκηνών Νομού Αργολίδος Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτι κής Ενότητας Άργους της Γιάρα Μαρίας του Κων/ νου του Δήμου Άργους Μυκηνών Ν. Αργολίδος. 6 Μεταφορά Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Πηγά δας Α Πειραιά Μεταφορά Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Ν. Χαλ κηδόνας Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιο λόγησης του Δήμου Κέρκυρας ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/2227/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /7343 (1) Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ KAI Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Tις διατάξεις: α) των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγ ματος της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987), β) των άρθρων 1, 19, 20 παρ, 2 εδαφ. β, και 97 του Κα νονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει, γ) του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφεί ων Βουλευτών (Τμήμα Β, ΦΕΚ 1123/Β/ ), όπως ισχύει, 2. το υπ αριθμ. 85 Προεδρικό Διάταγμα, περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη ση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/ ), και το υπ αριθμ. 89 Προεδρικό Διάταγμα, περί διορισμού Υπουργών,Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 134/Α/ ), 3. το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 της υπ αριθμ. 7876/6041/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Περί καθορισμού της εργασιακής σχέσης και λοιπών θεμάτων των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων», (ΦΕΚ 1502/Β/ ), 4. το υπ αριθμ. 6999/2/17/ έγγραφο του Δ/ντή της Υπηρεσίας Ασφαλείας και Υπευθύνου Υπηρε σίας Ασφαλείας Γραφείων Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων, το υπ αριθμ. 8622/5799/ έγγραφο του Αναπληρωτή Υπευθύνου της Υπηρεσίας Ασφαλεί ας Γραφείων Βουλευτών, την υπ αριθμ. 6999/3/2 στ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1033/Β/ ) και το υπ αριθμ. 8716/5857/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, 5. το υπ αριθ. 1728/14/ / έγγραφο του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής αστυνομίας και με την υπ αριθ. 1728/14/ / έγκριση του ιδίου,

2 37110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. το υπ αριθ. 8623/5800/ έγγραφο του Ανα πληρωτή Υπευθύνου της Υπηρεσίας Ασφαλείας Γραφεί ων Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και το υπ αριθ /6941/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, 7. την υπ αριθ. 1728/14/ / απόφαση του Προϊσταμένου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Εκπαί δευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, του κλάδου της Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 8. την ανάγκη εκπαιδεύσεως των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων σε θέματα αυτοάμυνας αυτο προστασίας, οπλοτεχνικής σκοποβολής, προστασίας επισήμων φρούρησης στόχων αυτοσχέδιων εκρη κτικών μηχανισμών μέτρων αυτοπροστασίας, κ.ο.κ., 9. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για την εφαρ μογή του προγράμματος, η σχετική δαπάνη του οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0881 του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για την εκπαίδευση των εβδομήντα δύο (72) Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων να εφαρμο σθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης που εκπονήθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία, σύμφωνα με το 1728/14/ / έγγραφο του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικη τικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρ χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, και εγκρίθηκε με το 1728/14/ / έγγραφο του ιδίου. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Αριθμ /Δ1 (2) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1/ υπουργικής απόφασης «Ένταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουρ γήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντι στηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/ , τ. Α ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μά θησης και λοιπές διατάξεις» 2. τις διατάξεις του άρθρου 45, Κεφάλαιο Δέκατο: Ειδικά Εκπαιδευτικά Θέματα Τελικές διατάξεις, του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ , τ. Α ) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 3. τις διατάξεις του Ν. 2101/1992, (ΦΕΚ 192/ , τ. Α ) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδιαιτέρως τα άρθρα 28 έως 30 αυτού. 4. τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/ , τ. Α ) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν. 5. τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ , τ. Α ) «Οργάνωση των περιφερεια κών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 6. τις διατάξεις του Ν. 3304/2005, (ΦΕΚ 16/ , τ. Α ) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και ιδιαιτέρως τα άρθρα 6 και 12 αυτού. 7. τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ , τ. Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 8. τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ , τ. Α ). 9. Toυ Π.Δ. 118/2013 (152Α/ ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 10. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Υ1/ (ΦΕΚ 2991/ ) Υ.Α. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο» 11. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (ΦΕΚ 1340/ , τ. Β ) υπουργικής από φασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολι κών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων». 12. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ1.Τ.Υ/809/101455/Γ1/ (ΦΕΚ 2197/ , τ. Β ) υπουργικής από φασης: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότη τας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.» 13. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/ (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) υπουργικής από φασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμή ματα Ζ.Ε.Π.» 14. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.1 ΤΥ/84/15455/Γ1/ (ΦΕΚ 592/ , τ. Β ) υπουργικής από φασης «Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.1 TY/930/118741/Γ1 (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) Υ.Α. με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.». 15. τις διατάξεις της υπ αριθμ /Γ1/ (ΦΕΚ 424/2013, τ. Β ) υπουργικής απόφασης με θέμα: (Τροπο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποίηση συμπλήρωση των υπ αριθμ. Φ.1 ΤΥ/930/118741/ Γ1 (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) «Ένταξη Σχολικών Μονά δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» και Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1 (ΦΕΚ 592/ , τ. Β ) «Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.1TY/930/118741/Γ1 (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) Υ.Α. με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» Υπουργικών Αποφάσεων). 16. τις διατάξεις της υπ αριθμ /Γ1/ (ΦΕΚ 1273/ , τ. Β ) με θέμα: «Τροποποίηση συμπλήρω ση των υπ αριθμ. Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1 (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ), Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1/ (ΦΕΚ 592/ , τ. Β ) και 21346/Γ1/ (ΦΕΚ 424/2013, τ. Β ) υπουρ γικών αποφάσεων, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» 17. τις διατάξεις της υπ αριθμ /Γ1/ (ΦΕΚ 3157/ , τ. Β ) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1/ υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υπο δοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) 18. τις διατάξεις της υπ αρ / /ΑΔΑ: 6ΗΣΨ9 ΜΥ9 απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) ΣΤΑ Δημοτικά Σχολεία ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιό τητας 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (πρόσκληση 64) και των υπ αρ / /ΑΔΑ: 6ΞΠΩ9 ΙΩΤ και 22134/ / ΑΔΑ: 77ΖΗ9 Ψ4Τ αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) ΣΤΑ Δημοτικά Σχολεία ΑΠ2, ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ πρόσκληση 185) 19. τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 20. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψουν για τον κρατικό προϋπο λογισμό επιπλέον δαπάνες, αποφασίζουμε: Στις σχολικές μονάδες που δύνανται να δημιουρ γήσουν Τάξεις υποδοχής ΖΕΠ και Ενισχυτικά Φροντι στηριακά Τμήματα ΖΕΠ σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/ απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υπο δοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.» (ΦΕΚ 2442/ , τ. Β ) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ. Φ.1ΤΥ/84/15455/ Γ1 (ΦΕΚ 592/ , τ. Β ), 21346/Γ1/ (ΦΕΚ 424/2013, τ. Β ), 66301/Γ1/ (ΦΕΚ 1273/ , τ. Β ) και /Γ1/ (ΦΕΚ 3157/ , τ. Β ) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, προστίθενται οι ακό λουθες σχολικές μονάδες: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ ΣΟΥΝ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟ ΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 Α ΑΘΗΝΑΣ 170ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2 Α ΑΘΗΝΑΣ 111ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 3 Α ΑΘΗΝΑΣ 65ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 4 Α ΑΘΗΝΑΣ 8ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 5 Α ΑΘΗΝΑΣ 62ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑΣ 71ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 7 Α ΑΘΗΝΑΣ 81ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 8 Α ΑΘΗΝΑΣ 110ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9 Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 10 Α ΑΘΗΝΑΣ 41ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 11 Γ ΑΘΗΝΑΣ 5ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 12 ΠΕΙΡΑΙΑ 56ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 13 ΠΕΙΡΑΙΑ 12ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14 ΠΕΙΡΑΙΑ 4ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ.Σ. 1ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΗΛΕΙΑΣ Δ.Σ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ.Σ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ.Σ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ

4 37112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ ΤΝΕ/295789/3260/37/5 (3) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/ 40952/379/ υπουργικής απόφασης «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφε ρειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμο διότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Β 2891). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 Τις διατάξεις: α) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153) β) του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107) γ) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ) του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α 171). ε) του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152). στ) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ταχείας προώθησης των υποθέσεων του. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ.υπποα/γδδυ/δοεπυ/275923/40952/ 379/ υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνι κών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Β 2891), αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕ ΠΥ/275923/40952/379/ υπουργική απόφαση, ως προς την παράγραφο Γ του άρθρου 1, ως ακολούθως: «6. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγ ματεύσεων, συμβάσεις και σχετικές πράξεις, όταν προ καλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι απευθείας ανα θέσεις επιτρέπονται, εφόσον δεν παραβιάζουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 7. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν σε προκη ρύξεις διαγωνισμών (πρόχειρων, δημόσιων ή διεθνών) καθώς και κάθε σχετική με αυτές απόφαση ή πράξη, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των δια τάξεων του ΠΔ 263/1987, όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 2947/ Αποφάσεις και εντολές που αφορούν στην προκή ρυξη θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σε κάθε σχετική με αυτή απόφαση ή πράξη, καθώς και στη λύση της σχέσεως εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟ ΕΠΥ/275923/40952/379/ υπουργική απόφαση. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Αριθμός Δ.Α.Δ. 34 (4) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Έδεσσας. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. β και στ του ΝΔ 86/69 «περί «δασικού Κώδικα» Τις διατάξεις του ΠΔ 532/70 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συνδυασμό με τις όμοιες του ΒΔ 709/70 «Περί καθορι σμού των διατηρούμενων υπέρ του Υπουργού και των Περ/κων Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ γείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων». Την υπ αριθμ /85 κοινή υπουργική απόφαση άρθρο 5 παρ. 3 ΦΕΚ 57 τ. Β / «Περί διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ Θ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». Την υπ αριθμ. οικ / (Α.Δ.Α. Ω20ΘΟΡ1Υ 9ΛΒ) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Κυνηγιού Περιόδου Δασαρχείου Έδεσσας. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχεί ου Έδεσσας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με γάλης διάρκειας και έντασης με αποτέλεσμα να προ καλούνται μεγάλες ζημιές στο θήραμα γενικά.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Έδεσσας εξ αι τίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών διαβίωσης σε περιόδους χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και διάρ κειας, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχεί ου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και για όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηρα μάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης χιονοπτώσεων και όπου το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι. Επιτρέπεται μόνο για τα υδρόβια και παρυδάτια πτη νά. στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων από τις όχθες ή τις παραλίες αντίστοιχα και όπου επιτρέπεται η θήρα Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Έδεσσας Γιαννιτσών και ισχύει από τη δη μοσίευση της, μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις του άρθρου 287 του ΝΔ 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ΝΔ 996/1971 και 175/75, της ΚΥΑ /1985 και της ΚΥΑ 87578/703/2007 ΦΕΚ 581 Β/07. Η εφαρμογή της παρούσας δε βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Έδεσσα, 10 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Δασαρχείου Έδεσσας κ.α.α. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /6397 (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους Μυκηνών Νομού Αργο λίδος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/ Α ) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης (ΦΕΚ 87/τ. Α / ). 4. Την υπ αριθμ. Φ /57460/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Πε ριφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ. Β / ). 5. Την υπ αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 6. Την υπ αριθμ. 65/2010 (αριθμ. Φ127080/57510/ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με το ν. 3852/2010». 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών που συ στάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 αποτελείται από οκτώ (8) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται σε οκτώ (8) ληξιαρχικές περιφέρειες. 8. Την υπ αριθμ /4832/ (ΦΕΚ 2588/τ. Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άργους στην υπάλληλο Γιάρα Μαρία του Κωνσταντίνου. 9. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών με το οποίο: α) μας γνωρίζει ότι η διορισθείσα ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Άρ γους Γιάρα Μαρία του Κωνσταντίνου δεν είναι δυνατόν στο εξής να εκτελεί χρέη Ληξιάρχου λόγω αποχώρησής της από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) και β) προτείνει ως Ληξίαρχο για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άργους τη δημοτικό υπάλληλο Ορφανού Αικατερίνη του Διονυσίου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άργους στη δημοτικό υπάλληλο Ορφανού Αικατερίνη του Διονυσίου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Τρίπολη, 14 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /6216 (6) Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Άργους της Γιάρα Μαρίας του Κων/νου του Δήμου Άργους Μυκηνών Ν. Αργολίδος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/ Α ) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

6 37114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης (ΦΕΚ 87/τ. Α / ). 4. Την υπ αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπη ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι κής Ελλάδας και Ιονίου». 5. Την υπ αριθμ /4832/ (ΦΕΚ 2588/τ. Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άργους στην υπάλληλο Γιάρα Μαρία του Κωνσταντίνου. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών από το οποίο προκύπτει ότι η παραπά νω διορισθείσα ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Άργους δεν είναι δυνατόν στο εξής να εκτελεί χρέη Ληξιάρχου λόγω αποχώρησής της από την υπηρεσία. (συνταξιοδότηση), αποφασίζουμε: 1. Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Άργους την Γιάρα Μαρία του Κων σταντίνου πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Άργους Μυκηνών. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 14 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 367/2014 (7) Μεταφορά Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Πηγάδας Α Πειραιά. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 24η/ θέμα 3o) 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθη καν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ. B / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Β / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. 27/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α.Α., «σχετικά με χώρο λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πηγάδας της Α Πειραιά». 5. Την υπ αριθμ. 64/ απόφαση του Συμβου λίου της Α Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (θέμα 6ο) σχετικά με λήψη απόφασης για την αλλαγή της θέσης τμήματος της Λαϊκής Αγοράς της Πηγάδας της Α Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά. 6. Το από έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά. 7. Το υπ αριθμ /ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/ έγγραφο του Ο.Α.Σ.Α. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα: Την προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς Πηγά δας Α Πειραιά στην οδό Σοφοκλέους και μεταξύ των οδών Σπύρου Λάμπρου έως και την οδό Σαλαμινομάχων. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ Αριθμ. απόφ. 368/2014 (8) Μεταφορά Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Ν. Χαλκηδόνας. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 24η/ θέμα 4ο) 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή θηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Β / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. 23/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α.Α., «σχετικά με τη λειτουργία λαϊκής αγοράς Ν. Χαλκηδόνας της Δ Αθηνών». 5. Το από έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ν. Ιωνίας. 6. Τα υπ αριθμ. 1627/ και 3405/ έγ γραφα του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Ο.Λ.Α.Α. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Νέας Χαλκηδό νας της Δ Αθηνών, εκ περιτροπής ως εξής: Εθνικής Αντιστάσεως (από το ύψος Βάρναλη έως την οδό Αχαρνών) από 1 5 έως 31/10 και 700 Θεσπιών (από Δερβενακίων έως Γρ. Λαμπράκη) από 1/11 έως 30/4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (9) Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Δήμου Κέρκυρας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α 161), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) και συμπληρώθηκε με τις διατά ξεις του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α 149) β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) γ) Τον O.E.Υ. του Δήμου Κέρκυρας (ΦΕΚ Β 280/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε: 1. Συνιστάται στο Δήμο Κέρκυρας Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης με έδρα την Κέρκυρα (Δημοτική Ενότητα Κέρκυρας). 2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής: α) Την Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Θεοδώρα Μέριανου του Σπυρίδωνος, κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Γ, ως Πρό εδρο, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Ιωάν να Μεταλληνού του Άγγελου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β. β) Την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργει ας και Βιομηχανίας Μαρία Σαγιαδινού του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, ως μέλος με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου Φρειδερίκη Κοσκινά του Μπριτζιόττι του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεω πόνων, με βαθμό Β και γ) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ευάγγελο Πίτσα του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, με βαθμό Β, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμε νο Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Σπυρίδωνα Ρίγγα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β. 3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου Κέρκυρας ορίζεται η Σοφία Κοντού του Σπυρί δωνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Δ, υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Μιλτιάδη Σταθόπουλο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β. 4. α) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι: i) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992 όπως ισχύει. ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει. β) Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου Κέρ κυρας είναι αρμόδια και για την εξέταση των ενστά σεων και τον τελικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημο σίου Δικαίου του Δήμου Κέρκυρας που δεν έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία της Επι τροπής λήγει στις 31/12/2016 (άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 318/1992, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 24 από την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/14). 6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). Κέρκυρα, 12 Νοεμβρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που δη μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2227/ (τ. Β ) στη σελίδα 27746, στο στίχο 11 του δευτέρου εδαφίου της αριστε ρής στήλης, διορθώνεται το εσφαλμένο: «4*» στο ορθό: «5*». (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

8 37116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1481 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 1 της αριθμ. 24446/ΙΑ/21 2 2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2960 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικής Χρήσεως 2011 του Ειδικού Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2533 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 649 19 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Σορώκου Ηλία, Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 17 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αριθμό Κ2 5287/29 7 2013 απόφα σης (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2190 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύνταξη εκθέσεων Γενικών Διευθυντών Γ.Λ. Κράτους (άρθρο 13, παρ. 4, ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3192 27 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Κουμ Κου άτ Κέρκυρας», ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2902 21 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιούχων προγραμμάτων Λογαρια σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των κα λυπτόμενων παροχών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα