ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015"

Transcript

1 1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ θήνα 09 /03 /2015 ριθ. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ Ταχ. ιεύθυνση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου-.ολδάτος Τηλέφωνο : , Θέµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων - Κέντρων Υγείας, ΠΕ Υ - Κέντρων Υγείας,ΠΕ Υ Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕ Υ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕ Υ - Ειδικών Περιφεριακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «σφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 50 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. του άρθρου 26 του Ν. 2519/1997 «νάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού υστήµατος Υγείας, οργάνωσης των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις» 165 ) γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «νάπτυξη του Εθνικού υστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 236 ) δ.του άρθρου 22 του Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» 273 ) ε.του άρθρου 34 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύστηµα Υγείας και Κοινωνικής λληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 81 ) στ. του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο. Εργασιακή εφεδρεία και άλεες διατάξεις, εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » ( ΦΕΚ 226 ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ζ. των παραγρ.2 και 3 του άρθρου 28 του Ν.4025/2011 «νασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής λληλεγγύης, Κέντρα ποκατάστασης, ναδιάρθρωση ΕΥ και άλλες διατάξεις» 228 ) η. της παραγρ.β3 του άρθρου δεύτερου του Ν 4163/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από Πράξης Νοµοθετικού ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

2 2 Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «KΟΙΝΩΦΕΛΕ Ι ΡΥΜ ΕΡΡΙΚΟ ΝΤΥΝΝ» και άλλες διατάξεις ( 32)» 155 ). θ. του άρθρου 22 του Ν. 4208/2013 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 252 ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ι. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/2013 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης ( L88/45/ ) και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 261 ) ια. των άρθρων 7,8,9,10,14 και 64 του Ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας,βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,ρύθµισης θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 270 ) ιβ. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/2014 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο υγείας (Π.Ε..Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» 38/),όπως τρποποιήθηκε και ισχύει ιγ. του Ν.. 67/1968 «Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου» 303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδ. του Π.. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» 173 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιε.του Π 24/2015 «ύσταση και µετονοµασία Υπουργείων,µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών σφαλίσεων» 20 ) ιστ.του Π 25/2015 «ιορισµός ντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών,ναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 21 ) 2. Την αριθµ. 33/2006 ΠΥ 280 ), όπως αυτή παρατάθηκε µε την αριθµ.29/ ΠΥ 264 ) 3. Την αριθµ.υ10γ/γπ Κοινή Υπουργική πόφαση «Τροποποίηση της αριθµ.υ10γ/οικ.64899/ Κοινής Υπουργικής πόφασης 785 Β) και της αριθµ.υ10γ/οικ.64905/ ,όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.υ10γ/οικ.46441/ κοινή Υπουργική πόφαση 642 Β)» 3048 Β) 4. Την αριθµ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής λληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» 3138 Β) 5. Την αριθµ.υ10γ/γπ οικ.20683/ κοινή Υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της Υ10γ/οικ.64899/30-05/-2006 κοινής υπουργικής απόφασης 785 Β) και της αριθµ.υ10γ/οικ.64905/ ,όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.υ10γ/οικ.46441/ κοινή υπουργική απόφαση 642 Β)» 3048/Β) 6. Την αριθµ.2γ/γ.π.οικ / Υπουργική πόφαση «Τροποποίηση της αριθµ.18757/ Υπουργικής πόφασης «Τρόπος,διαδικασία και καθορισµός αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» 3687 Β) 7. Την αριθµ.γ3α/οικ.3579/ Υπουργική πόφαση «Επιστηµονική,νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δηµοσίων δοµών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε..Υ., µε τα Νοσοκοµεία της.υ.πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκοµεία ναφοράς.» 93 Β) ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

3 3 8. Την αριθµ.υ104/ απόφαση του Πρωθυπουργού «νάθεση αρµοδιοτήτων στον ναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών σφαλίσεων,νδρεα Ξανθό του Γεωργίου» 309 Β) 9. Τα αιτήµατα των.υ.πε. Προκηρύσσουµε Τις κενές και κενούµενες θέσεις των Κέντρων Υγείας,ΠΕ Υ - Κέντρων Υγείας,ΠΕ Υ Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕ Υ - Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕ Υ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από : α. Γενικούς Ιατρούς β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου γ. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.. ΓΙ ΤΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ Τ ΠΡΚΤΩ: 1. ΙΚΙΩΜ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΤΡΙΚΗ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΙ), ΟΙ ΙΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΙ ΥΠΙΘΡΟΥ, ΚΘΩ ΚΙ ΟΙ ΙΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤ ΘΗΤΕΙ 2.Ειδικευόµενοι ιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρoκήρυξη, το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους. 3.Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 µέχρι και σήµερα ( θα αναφέρεται στην αίτησή τους σε ποια προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος είχαν λάβει µέρος), θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή),πλην των Γενικών Γιατρών οι οποίοι προκειµένου να λάβουν µέρος σε προκήρυξη της υπηρεσίας µας µε την αίτησή τους θα καταθέτουν και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 4.Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν,εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. 5. ας γνωρίζουµε ότι λόγω προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων η υπηρεσία µας όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθµολογίας λαµβάνει υπόψη την αριθµητική βαθµολογία δια συστήµατος εξισώσεων. Επισηµαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αντιστοίχιση βαθµολογίας, η οποία παρέχεται και µόνο από το ΟΤΠ, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Για τον υπολογισµό των µορίων, ως προς την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθµό (αριθµητικά), ο ιατρός µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Ιατρικής χολής που αποφοίτησε (είτε της ηµεδαπής είτε της αλλοδαπής). 6. Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής σε περίπτωση που κατέχουν θέση στο δηµόσιο πρέπει να έχουν προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκοµίσουν το ΦΕΚ παραίτησής τους µέχρι και την τελευταία ηµέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης. 7. Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής αποκλείονται της συµµετοχής τους σε θέσεις πλοίων. 8. Γενικοί Ιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών µπορούν να επιλέγουν ιατρεία, τα οποία ανήκουν µόνο στις προβληµατικές περιοχές σύµφωνα µε το Π.. 131/87 73 ). 9. παραίτητη προυπόθεση διορισµού ιατρών οι οποίοι είναι κοινοτικοί υπήκοοι ή κοινοτικοί υπήκοοι µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και ιατρικής ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

4 4 Κ.Ε..Υ.Ιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.10 της αρ. πρ2γ.γπ οικ / Β) υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης γνώσης της Ελλ. Γλώσσας Ιατρικής Ορολογίας, σύµφωνα µε την αρ. γ/ / 93 Υπουργική πόφαση ( ΦΕΚ 263 Β). 10. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης. Β. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται ηµέρα Παρασκευή. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 23 η Μαρτίου 2015 ηµέρα ευτέρα. ιτήσεις που θα κατατεθούν µετά την 23 η Μαρτίου 2015 είναι εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Γ. υµβολισµοί Μπορούν να υποβάλλουν και να τοποθετηθούν και γιατροί που έχουν Θ εκπληρώσει την υπό του Ν.. 67/68 υποχρ. Υπηρεσία υπαίθρου ΚΩ ΙΚΟ ΙΤΡΕΙΟΥ 6 - ΠΙ ΓΙΟΥ ΒΛΙΟΥ ΤΥΠΟ ΘΗΤΕΙ Π 131) 15/1/15 14 ΚΟΝΙΚ 01/05/15 ΕΝ.ΗΜ /ΜΗΝΙ ΥΠε ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΝΟΟΚΟ ΜΕΙΟ ΝΦΟΡ ΙΤ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΝΟΜΟ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ 25 ΙΤΟΜΕΝΩΝ 06/04/15 30 ΚΤΟΥΝ Θ 4/2/14 32 ΕΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΤΟΥΝ ΚΤΟΥΝ 6η ΥΠε ΙΤ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

5 5 33 ΚΟΜΠΩΤΗ 36 ΤΡΥΦΟΥ Θ 10/02/14 47 ΒΟΝΙΤ 51 ΘΥΡΙΟΥ 54 ΠΛΙΡΟΥ 60 Π 131) 19/05/15 Π 131) 23/12/14 Π 131) 19/06/15 ΧΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Β 21/07/14 63 ΕΜΠΕΟΥ Θ 30/06/ ΠΤΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ 05/06/14 ΦΛΩΡΙ Π 131) Θ 25/06/14 ΚΤΟΥΝ ΚΤΟΥΝ ΒΟΝΙΤ ΒΟΝΙΤ ΒΟΝΙΤ ΧΛΚΙΟΠΟΥ ΛΩΝ ΧΛΚΙΟΠΟΥ ΛΩΝ ΧΛΚΙΟΠΟΥ ΛΩΝ ΧΛΚΙΟΠΟΥ ΛΩΝ 5η ΥΠε Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

6 6 68 ΜΥΤΙΚ Θ 04/04/14 69 ΜΥΤΙΚ Β 06/08/14 70 ΚΝ ΗΛ Θ 01/04/13 71 ΚΤΟΥ Θ 01/06/ ΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Θ 21/05/14 ΙΤΩΛΙΚΟΥ 86 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Π 131) 19/07/15 Π 131) 22/01/ ΠΕΡΙΤ Θ 101 ΡΧΩΒ 11/05/15 ΜΥΤΙΚ ΜΥΤΙΚ ΜΥΤΙΚ ΜΥΤΙΚ ΜΥΤΙΚ ΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΤΩΛΙΚΟΥ ΝΥΠΚΤΟΥ ΝΥΠΚΤΟΥ 5η ΥΠε Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ 5η ΥΠε Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤ/ΝΙ ΓΡΙΝΙΟ) ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

7 7 106 ΤΚΟΥ 110 ΡΧΝΙΟΥ 125 ΛΥΡΚΕΙ 136 Ι ΥΜΩΝ 140 ΚΡΝΙ ΙΟΥ Π 131) 16/11/14 Π 131) 8/12/14 Π 131) 7/1/15 Π 131) 13/08/15 Π 131) 31/12/14 ΠΕ Υ ΕΠΙ ΦΥΛΚΩΝ ΝΥΠΛΙΟΥ 24/11/14 ΚΤΝΙΤ Γ. ΠΕΤΡΟΥ 160 Γ.ΠΕΤΡΟΥ Γ Π 131) 22/11/14 Π 131) 11/02/15 Π 131) 08/04/14 ΤΚΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΡΝΙ ΙΟΥ ΚΡΝΙ ΙΟΥ ΡΓΟΛΙ (ποκεντρωµ ένη ΝΥΠΛΙΟ) ΤΡΟΥ ΤΡΟΥ ΤΡΟΥ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΙΤΩΛΟΚ ΡΝΝΙ για ΝΜ ΜΕΟΛΟΓΓ ΙΟΥ ΡΓΟΛΙ ΡΓΟ) ΡΓΟΛΙ ΡΓΟ) ΡΓΟΛΙ ΡΓΟ) ΡΓΟΛΙ ΡΓΟ) ΡΓΟΛΙ (ποκεντρ ΝΥΠΛΙΟ) Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΤΩΛ/ΝΙ ΡΓΟΛΙ ΡΓΟΛΙ ΡΓΟΛΙ ΡΓΟΛΙ ΡΓΟΛΙ ΡΚ Ι ΡΚ Ι ΡΚ Ι ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

8 8 161 ΚΤΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΜΒΝΕΙ ΤΟ ΙΚΟΛΟΥ Η ΗΜΕΙΩΗ Ν ΜΗΝ ΦΙΝΕΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ) Π 131) ΤΡΟΥ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 173 ΛΕΒΙ ΙΟΥ ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΝ ΗΛ Π 131) 27/05/15 ΗΜΗΤΝ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 174 ΝΕΤΝΗ Π 131) 25/05/15 ΗΜΗΤΝ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 175 ΝΕΤΝΗ Β 178 ΒΛΤΕΙΝΙΚΟΥ Π 131) 22/08/15 Π 131) 08/05/13 ΗΜΗΤΝ ΗΜΗΤΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι ΡΚ Ι 182 ΕΡΒΟΥ 28/07/15 ΗΜΗΤΝ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 184 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ 191 ΚΟΜ Π 131) 27/06/15 Π 131) 17/07/13 ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΠΕ Υ ΚΥΛΕΩΝΙ ΙΟ Υ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι ΡΚ Ι 194 ΜΕΓΛΟΠΟΛΗ Π 131) ΜΕΓΛΟΠΟΛ Η Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

9 9 199 Ε Π 131) 01/12/14 ΜΕΓΛΟΠΟΛ Η Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 205 ΛΕΟΝΤΡΙΟΥ Π 131) ΜΕΓΛΟΠΟΛ Η Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 207 ΙΡΙ 25/07/15 ΜΕΓΛΟΠΟΛ Η Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι 208 ΥΡΡΧΙΟΥ 19/08/ ΤΡΟΠΙΩΝ Γ Θ ΚΛΛΙΝΙΟΥ Β ΚΟΝΤΟΒΖΙΝ ΘΕΟΚΤΙΤΟΥ Π 131) Θ 14/01/13 Π 131) 11/01/14 Π 131) 22/06/13 ΜΕΓΛΟΠΟΛ Η ΤΡΟΠΙΩΝ ΤΡΟΠΙΩΝ ΤΡΟΠΙΩΝ ΤΡΟΠΙΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι ΡΚ Ι ΡΚ Ι ΡΚ Ι ΡΚ Ι 220 ΠΡΙΝΟΥ ΤΡΟΠΙΩΝ Γ ΠΝ/ ΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚ Ι ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

10 ΕΛΤΗ 225 ΠΗΓΩΝ Θ 24/04/14 ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗ ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ ΡΤ 235 ΚΟΜΜΕΝΟΥ Π 131) 02/01/15 ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗ ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ 239 ΚΩΤΚΙΩΝ 241 Γ ΠΡΚΕΥΗ Π 131) 1/12/14 Π 131) 20/05/15 ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗ ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ ΡΤ 242 ΝΤΩΝ Θ 20/05/14 ΝΤΩΝ 5η ΥΠε ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ 243 ΝΤΩΝ Β Θ 244 ΝΤΩΝ Γ 30/03/ ΝΤΩΝ 06/04/ ΓΡΙΚΙΚΟΥ 17/06/15 ΝΤΩΝ ΝΤΩΝ ΝΤΩΝ ΝΤΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

11 ΛΕΠΙΝΩΝ 17/06/15 ΝΤΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ ΚΤΡΡΚΤΗ Θ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙΟΥ Θ 30/08/13 ΒΟΥΡΓΡΕΛΙΟΥ Β Θ 06/11/ ΚΥΨΕΛΗ Θ 17/06/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Θ 09/07/ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΡΟ ΥΓΗ ΘΜΝΙΟΥ Π 131) Θ 18/03/13 Π 131) Θ 16/05/14 Π 131) Θ 05/08/13 ΝΤΩΝ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ ΒΟΥΡΓΡΕΛΙ ΟΥ 5η ΥΠε Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΡΤ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

12 ΛΜΙΝ - ΠΛΟΙΟ 23/03/15 ΛΜΙΝ - ΠΛΟΙΟ Β 06/05/15 ΛΜΙΝ ΛΜΙΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΝΙΚΙ ΠΕΙΡΙ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ"-.."ΓΙ ΒΡΒΡ" (ποκεντρ "ΓΙ ΒΡΒΡ" ) ΤΤΙΚΗ ΝΙΚΙ ΠΕΙΡΙ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ"-.."ΓΙ ΒΡΒΡ" (ποκεντρ "ΓΙ ΒΡΒΡ" ) ΤΤΙΚΗ 273 ΠΕ Υ ΠI ΓΚΙΤΡΙΟΥ Π 131) 18/05/15 ΠΕ Υ ΚΥΙΓΙΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙ "ΤΖΝΕΙΟ" ΤΤΙΚΗ 274 ΚΥΘΗΡΩΝ 07/04/15 ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΤΙΚΗ ΠΕ Υ ΠI ΚΡΒΟΥΝ ΩΝ 26/9/14 ΠΕ Υ ΠI ΚΡΒΟΥΝ ΩΝ- ΠΛΟΙΟ Β Θ 16/09/13 ΠΕ Υ ΠI ΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Θ ΠΕ Υ ΠI ΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Β Θ 12/12/13 - ΚΥ ΚΛΒΡΥΤΩΝ Π 131) 01/04/15 ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΚΥ ΚΛΒΡΥΤΩ Ν 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΪ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤ ΩΝ ΤΤΙΚΗ ΤΤΙΚΗ ΤΤΙΚΗ ΤΤΙΚΗ ΧΪ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

13 ΚΥ ΚΛΒΡΥΤΩΝ Β Π 131) 24/11/ ΚΕΡΠΙΝΗ 29/03/ ΚΕΡΤΕΖΗ 18/05/ ΦΙΛΙΩΝ Π 131) 29/06/15 Γ. ΒΡΒΡ (ΖΡΟΥΧΛ) 27/03/15 ΜΟΝΤΗΡΙΟΥ ΙΤΟΜΟΥ 386 ΝΤΙΚΥΡ 399 ΘΕΠΙΩΝ Π 131) 12/1/15 Π 131) 07/12/14 Π 131) - ΚΥ ΚΛΒΡΥΤΩ Ν - ΚΥ ΚΛΒΡΥΤΩ Ν - ΚΥ ΚΛΒΡΥΤΩ Ν ΚΛΕΙΤΟΡΙ ΚΡΤ ΚΡΤ ΙΤΟΜΟΥ ΙΤΟΜΟΥ ΛΙΡΤΟΥ ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΪ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤ ΩΝ ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΪ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤ ΩΝ ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΪ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤ ΩΝ ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΪ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤ ΩΝ ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΙ ΙΓΙΟ) ΝΤΟΛΙΚ Η ΧΙ ΙΓΙΟ) ΛΙΒ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒ ΕΙ) ΛΙΒ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒ ΕΙ) ΛΙΒ ΕΙ- ΘΗΒΩΝ ΛΙΒ ΕΙ) ΧΪ ΧΪ ΧΪ ΧΪ ΧΪ ΧΪ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΒΟΙΩΤΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

14 Γ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π 131) 421 ΚΡΝΙ ΜΕΓΡΟΥ ΓΙ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. ΚΟΙΝ. 423 ΥΛΛΙΟΥ 03/04/ ΡΚΙΝ ΛΙΡΤΟΥ ΕΚΤΗ ΕΚΤΗ ΕΚΤΗ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΛΙΒ ΕΙ - ΘΗΒΩΝ ΛΙΒ ΕΙ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 430 ΜΥΡΝΙΩΝ Π 131) 04/01/15 ΕΚΤΗ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 446 ΠΡΝΕΤΙΟΥ Π 131) 19/08/15 ΠΡΝΕΤΙΟ Υ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΡΜ ΡΜ 453 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Π 131) 458 ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ 11/06/ ΠΟΤΜΩΝ 26/05/ Ι ΗΡΟΝΕΡΟΥ 10/08/ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ 468 ΠΕ Υ ΠI ΒΘΕΟ Π 131) 04/06/15 Π 131) Θ 02/12/13 ΠΡΝΕΤΙΟ Υ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΟΥ - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ" ΠΕ Υ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΡΜ ΡΜ ΡΜ ΡΜ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΛΥΜΝΟΥ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ»- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙ Ο» για ΝΜ ΚΛΥΜΝΟΥ ΡΜ ΡΜ ΡΜ ΡΜ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

15 ΤΥΠΛΙ Β Θ 03/09/ ΚΥ ΚΩ ΚΥ ΚΩ Β ΚΥ ΚΩ Γ ΝΤΙΜΧΕΙ ΠΕ Ι ΠΙ ΝΤΙΜΧΕΙ Β ΠΕ Υ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ Π 131) 15/06/15 - ΚΥ ΚΩ Π 131) 5/11/14 - ΚΥ ΚΩ Π 131) 06/03/15 - ΚΥ ΚΩ Π 131) Θ 16/06/13 ΚΥ ΚΩ Π 131) 12/05/15 - ΚΥ ΚΩ ΝΙΥΡΟΥ (ΜΝ ΡΚΙΟΥ) Θ 17/02/13 ΚΥ ΚΩ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΚΩ Π 131) ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ»- ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ»- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙ Ο» για ΝΜ ΚΛΥΜΝΟΥ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΡΟ ΟΥ- ΚΥ ΚΩ- ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ για ΝΜ ΚΩ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

16 ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΓΕΝΝ ΙΟΥ Π 131) 24/03/15 Π 131) 501 ΚΤΤΒΙ 15/05/15 ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 3η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

17 Γ.ΙΙ ΩΡΟΥ 513 ΥΜΗ 514 ΥΜΗ Β Π 131) Θ 03/12/13 Π 131) Θ 05/10/13 Π 131) Θ ΕΜΠΩΝ ΕΜΠΩΝ ΕΜΠΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

18 ΧΛΚΗ Θ 02/10/ ΠΡ ΕΙΙΟΥ ΠΛΟΙΟ 1/12/14 ΠΡ ΕΙΙΟΥ ΠΛΟΙΟ Β Θ 18/05/12 ΕΜΠΩΝ ΕΜΠΩΝ ΕΜΠΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

19 ΤΗΛΟΥ Β 531 ΚΡΠΘΟΥ ΠΛΟΙΟ Θ 18/11/ ΟΛΥΜΠΟΥ Θ 16/10/13 ΕΜΠΩΝ ΚΡΠΘΟΥ ΚΡΠΘΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

20 ΠΕΡΙΟΥ 535 ΜΕΝΕΤΩΝ 536 Π 131) Θ 06/04/13 Π 131) Θ 27/07/12 ΜΕΟΧΩΡΙΟΥ Θ 14/03/13 ΚΡΠΘΟΥ ΚΡΠΘΟΥ ΚΡΠΘΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

21 ΚΟΥ Β Θ 05/06/ ΚΟΥ Γ Θ 02/10/ ΛΕΡΟΥ 542 ΛΕΡΟΥ Γ 543 ΛΕΡΟΥ 544 ΛΕΡΟΥ Ε 545 ΛΕΡΟΥ Τ Π 131) Θ 24/11/14 Π 131) Θ 08/04/13 Π 131) Θ 16/05/14 Π 131) Θ 03/10/13 Π 131) Θ 26/09/13 ΚΡΠΘΟΥ ΚΡΠΘΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

22 ΛΕΡΟΥ Ζ 547 ΛΕΡΟΥ Η Π 131) Θ 03/10/13 Π 131) Θ 09/02/13 ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ 548 ΛΕΡΟΥ Θ Π 131) 11/02/ ΠΤΜΟΥ Θ 10/12/ ΛΕΙΨΩΝ Θ ΛΕΡΟΥ ΠΤΜΟΥ ΠΤΜΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤ ΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡ ΤΕΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙ Ο" ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕ ΟΥ") Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ Ω /ΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

23 ΓΘΟΝΗΙΟΥ Θ 25/04/ ΖΩΝΗ 30/05/ ΟΡΕΤΙ Π 131) 12/12/ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 25/08/ Μ. ΕΡΕΙΟΥ 19/01/ ΠΕ Υ ΠΠΙ ΤΥΡΩΝ 610 ΚΛΛΙΝΩΝ Π 131) 22/05/15 Π 131) Θ 11/03/14 ΠΤΜΟΥ ΟΡΕΤΙ ΟΡΕΤΙ ΙΚΙΩΝ ΟΥΦΛΙΟΥ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 4η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙ ΚΙ ΘΡΚΗ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 4η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙ ΚΙ ΘΡΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΚΙ ΘΡΚΗ ΘΕΛΙ ΚΙ ΡΟ ΟΥ "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕΟ Υ" - ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΤΕ ΙΟΝ" - ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΛΕΙΟ " ΡΟ Ο "Ν ΡΕ ΠΠΝ ΡΕΟ Υ") Π ΕΒΡΟΥ (ποκεντρ Ι ΥΜΟΤΕ ΙΧΟ) Π ΕΒΡΟΥ (ποκεντρ Ι ΥΜΟΤΕ ΙΧΟ) Π ΕΒΡΟΥ (ποκεντρ Ι ΥΜΟΤΕ ΙΧΟ) Π ΕΒΡΟΥ ΛΕΞΝ Ρ ΟΥΠΟΛΗ) ΧΛΚΙ ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΚΥ ΚΥΜΗ για ΝΜ ΚΡΥΤΟΥ ΧΛΚΙ ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΚΥ ΚΥΜΗ για ΝΜ ΚΡΥΤΟΥ Ω /ΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

24 ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΙΡΦΥΩΝ 623 ΚΥΡΟΥ Β 624 ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΜΝΤΟΥ ΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 664 Γ. ΝΝ 667 ΛΙΒΕΡΙΟΥ Π 131) 11/08/15 Π 131) 16/04/14 Π 131) 01/09/14 Π 131) 29/08/15 Π 131) 08/08/15 Π 131) 02/03/15 Π 131) 26/02/15 - ΚΥ ΚΥΜΗ ΚΥ ΚΥΜΗ ΚΥ ΚΥΜΗ ΜΝΤΟΥ ΙΟ Υ ΜΝΤΟΥ ΙΟ Υ ΜΝΤΟΥ ΙΟ Υ ΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΧΛΚΙ ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΚΥ ΚΥΜΗ για ΝΜ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΚΥ ΚΥΜΗ για ΝΜ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ ΚΥ ΚΥΜΗ για ΝΜ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

25 ΘΡΡΟΥΝΙ 682 ΙΤΙΙ 691 ΛΙΧ 692 ΓΟΥΒΩΝ 693 ΓΟΥΒΩΝ Β 694 ΓΛΤ ΩΝ Π 131) 18/02/15 Π 131) 22/02/15 Π 131) 25/07/14 Π 131) Θ 29/01/14 Π 131) 5/1/15 Π 131) Θ 13/03/14 ΛΙΒΕΡΙΟΥ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

26 ΓΛΤ ΩΝ Β 696 ΓΙΟΥ 697 ΓΙΟΥ Β 698 ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 699 ΩΡΕΩΝ 700 ΩΡΕΩΝ Β Π 131) Θ 22/06/13 Π 131) Θ 15/10/13 Π 131) Θ 20/04/14 Π 131) 17/02/14 Π 131) 13/08/14 Π 131) Θ 23/12/13 ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΙΤΙΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΧΛΚΙ - ΚΥ ΚΡΥΤΟΥ - ΚΥ ΚΥΜΗ ΧΛΚΙ ) ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΕΥΒΟΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

27 ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ Β ΠΛΙΟΚΤΟΥΝ Π 131) 21/10/14 Π 131) Θ 05/11/13 Π 131) Θ 12/12/ ΓΡΦΩΝ Β Θ 05/11/ ΒΛΩΡ Θ 12/10/ ΦΝΗ Θ 18/12/ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 31/05/ ΠΡΟΥΟΥ 28/07/ ΠΡΟΥΟΥ Β Θ 16/04/ Ι ΗΡΩΝ Θ 16/06/ ΤΕΝΩΜΤΟ Θ 13/12/13 ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ 718 ΦΕΙ ΚΙΩΝ 02/08/ ΡΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Θ 16/06/12 ΡΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Β Θ 28/09/13 ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

28 ΚΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Π 131) 14/10/14 Γ.ΤΡΙ Θ 05/04/ ΦΟΥΡΝ Θ 11/04/ ΓΡΝΙΤ Θ 05/11/13 ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΥΤΙΚΗ ΦΡΓΚΙΤ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΚΡΠΕΝΗ ΙΟΥ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ ΕΥΡΥΤΝΙ 729 ΚΤΤΡΙΟΥ 12/01/15 ΚΤΤΡΙΟ Υ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ 732 ΡΓΙΟΥ 27/03/15 ΚΤΤΡΙΟ Υ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ 733 ΠΛΝΟΥ 29/10/ ΒΟΛΙΜΩΝ Θ 28/03/ ΒΟΛΙΜΩΝ Β 21/07/ ΒΟΛΙΜΩΝ Γ Θ 18/03/14 ΚΤΤΡΙΟ Υ ΚΤΤΡΙΟ Υ ΚΤΤΡΙΟ Υ ΚΤΤΡΙΟ Υ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ 737 ΚΛΛΙΠ ΟΥ 11/08/14 ΚΤΤΡΙΟ Υ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΙΟ " ΖΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

29 ΚΥ ΚΡΕΤΕΝΩΝ Π 131) - ΚΥ ΚΡΕΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙ για ΝΜ ΚΡΕΤΕΝΩ Ν ΗΛΕΙ ΓΙΝΝΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΛΟΥΝΤΙ Π 131) Θ 02/06/14 ΖΧΡΩ ΚΥ ΚΡΕΤΕΝΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ για ΝΜ ΚΡΕΤΕΝΩ Ν ΗΛΕΙ ΗΛΕΙ 757 ΛΟΥΚ Π 131) 14/10/14 ΙΜΟΠΟΥΛΟ Υ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 760 ΛΜΠΕΙ ΙΜΟΠΟΥΛΟ Υ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 770 ΚΥ ΖΧΡΩ 02/03/15 ΚΥ ΖΧΡΩ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 772 ΜΗΛΕ 21/11/14 ΖΧΡΩ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 776 ΓΤΟΥΝΗ Π 131) 17/07/15 ΓΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 777 ΓΤΟΥΝΗ Β Π 131) 30/06/15 ΓΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 792 ΤΡΓΝΟΥ Π 131) 12/1/15 ΓΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

30 ΡΧ. ΟΛΥΜΠΙ 24/11/14 ΡΧΙ ΟΛΥΜΠΙ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 802 ΚΟΥΜΝΙΟΥ Θ 03/02/14 ΡΧΙ ΟΛΥΜΠΙ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ 807 ΒΙΛΚΙΟΥ Θ 31/01/ ΤΡΕΦΙΟΥ 27/03/ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 816 ΕΚΟΥΛ Π 131) Θ 25/02/14 Π 131) Θ 05/06/ ΓΖΙΟΥ 866 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙ-ΠΛΟΙΟ 9/1/15 ΡΧΙ ΟΛΥΜΠΙ ΡΧΙ ΟΛΥΜΠΙ Ν ΡΙΤΙΝ Ν ΡΙΤΙΝ ΓΙ ΒΡΒΡ ΓΙ ΒΡΒΡ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΗΛΕΙ ΠΥΡΓΟ) ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΗΛΕΙ ΗΛΕΙ ΗΛΕΙ ΗΛΕΙ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

31 ΜΟΙΡΩΝ 17/05/ ΜΟΙΡΩΝ Β 02/08/ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙ-ΠΛΟΙΟ Β ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙ-ΠΛΟΙΟ 2716 ΓΖΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΓΙ ΒΡΒΡ ΓΙ ΒΡΒΡ ΓΙ ΒΡΒΡ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΠΝΕΠ/ΚΟ Γ.Ν. ΗΡΚΛΕΙΟ Υ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ" (ποκεντρ "ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΙΟ") ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

32 ΠΙ ΚΕΡΜΙΤ Π 131) 943 ΛΙ 14/07/14 - ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ - ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ ΘΕΠΡΩΤΙ ΘΕΠΡΩΤΙ 944 ΛΙΤ 01/06/15 ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ ΘΕΠΡΩΤΙ ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ 979 Γ. ΘΝΙΟΥ Π 131) 04/05/ ΙΝ ΟΥ ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ ΙΒΤΩΝ ΙΒΤΩΝ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ - ΚΥ ΦΙΛΙΤΩΝ Θ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΤ»-Θ "Ο ΓΙΟ ΗΜΗΤΡΙΟ " ( Γ.ΓΕΝΝΗΜ Τ) Θ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΤ»-Θ "Ο ΓΙΟ ΗΜΗΤΡΙΟ " ( Γ.ΓΕΝΝΗΜ Τ) ΘΕΠΡΩΤΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΕΡΟΒΟΥ Π 131) 13/05/15 ΠΡΜΝΤΩΝ 28/02/15 ΕΛΒΙΝΚΙΟ Υ ΠΡΜΝΤΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΙΩΝΝΙΝΩ Ν ΙΩΝΝΙΝΩ Ν ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

33 ΠΡΜΝΤΩΝ Β 26/12/14 ΠΡΜΝΤΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩ Ν ΙΩΝΝΙΝΩΝ 1113 Π ΩΝ 06/04/15 ΚΟΝΙΤ ΙΩΝΝΙΝΩ Ν ΙΩΝΝΙΝΩΝ Γ. ΒΡΒΡ 13/10/14 ΜΥΓ ΛΕΩΝ ΠΛΟΙΟ 08/05/15 ΚΟΝΙΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΟΛΗ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΙΩΝΝΙΝΩ Ν ΚΒΛ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΒΛ 1158 ΠΡΙΝΟΥ - ΘΟΥ Π 131) 26/02/15 ΠΡΙΝΟΥ - ΘΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΚΒΛ ΚΒΛ 1162 ΛΙΜΕΝΡΙΩΝ Π 131) 18/05/15 ΠΡΙΝΟΥ - ΘΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΚΒΛ ΚΒΛ 1164 ΘΟΥ Π 131) 12/06/15 ΠΡΙΝΟΥ - ΘΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΚΒΛ ΚΒΛ 1165 ΘΟΥ Β Π 131) 25/03/15 ΠΡΙΝΟΥ - ΘΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΚΒΛ ΚΒΛ 1168 ΟΦ ΩΝ 23/03/15 ΟΦ ΩΝ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1176 ΛΕΟΝΤΡΙΟΥ 23/05/15 ΟΦ ΩΝ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1181 ΡΟΥΟΥ 21/11/14 ΟΦ ΩΝ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

34 ΠΕ Υ-ΠΙ ΚΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΓΙ ΕΞΥΠ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΜΟΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΜΗΝΕ 13/08/15 ΟΦ ΩΝ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1186 ΤΥΡΟΥ 26/03/15 ΟΦ ΩΝ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1187 ΓΕΦΥΡΙΩΝ 09/12/14 ΟΦ ΩΝ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1190 ΠΛΜ 08/10/14 ΚΥ ΠΛΜ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1194 ΠΕ ΙΝΟΥ 23/03/15 ΠΛΜ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1195 ΒΛΟΧΟΥ ΚΥ ΠΛΜ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1197 ΟΡΦΝΩΝ 17/03/15 ΠΛΜ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1198 ΥΚΕΩΝ 10/02/15 ΠΛΜ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1199 ΜΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 30/06/15 ΠΛΜ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1201 ΠΡΟΤΙΟΥ 15/06/ ΠΕΤΡΙΛΟΥ Θ 03/10/13 ΠΛΜ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1209 ΒΡΓΚΙΝΩΝ 24/09/ ΝΘΗΡΟΥ Θ 18/09/14 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

35 ΝΘΗΡΟΥ Β Θ 17/12/ ΡΓΙΘΕ Θ 02/01/ ΚΛΗ ΚΩΜΗ Θ 16/11/12 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1215 ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΝΩΝ 8/1/15 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1216 ΚΡΥΟΠΗΓΗ 20/08/15 ΚΥ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1217 ΜΡΘΟΥ Θ 03/12/ ΝΕΡΪ Θ 03/12/14 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΘΕΛΙ ΚΙ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1222 ΠΕΖΟΥΛ 02/12/14 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1223 ΠΕΖΟΥΛ Β 25/08/15 ΚΥ ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ 1230 ΚΡΙΤ ΟΛΟΠΩΝ 28/02/15 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΚΡ ΙΤ ΚΡ ΙΤ ΚΡΟΠΛΕΙΟΥ Θ 22/06/12 ΙΠΟΤΜΙ 17/05/14 ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙ ΚΡ ΙΤ ΚΤΟΡΙ ΚΡ ΙΤ ΚΤΟΡΙ 1237 ΚΟΡΗΟΥ Π 131) ΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΚΤΟΡΙ ΚΤΟΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

36 Γ. ΘΝΙΟΥ-ΓΡΟ Π 131) 15/03/15 Γ. ΘΝΙΟΥ- ΓΡΟ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡ 1267 ΜΓΟΥΛ ΩΝ Π 131) 06/12/14 Γ. ΘΝΙΟΥ- ΓΡΟ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡ 1274 ΠΞΩΝ 03/04/15 ΠΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡ 1276 ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ Π 131) 01/01/15 ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ ΚΥ ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡ 1277 ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗ Β Π 131) 7/11/14 ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡ 1290 Γ. ΜΡΚΟΥ Π 131) 15/1/15 Γ. ΜΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡ 1299 ΜΗ Π 131) 8/1/15 ΜΗ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ 1300 ΜΗ Β 1303 ΟΜΛΩΝ (ΒΛΜΤΩΝ) Π 131) 16/03/15 Π 131) 15/07/14 ΜΗ ΜΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1304 ΟΜΛΩΝ (ΒΛΜΤΩΝ) Β Π 131) 31/12/14 ΜΗ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

37 ΤΖΝΝΤΩΝ 1308 ΧΙΟΝΤΩΝ 1309 ΧΒ ΤΩΝ Π 131) Θ 18/06/14 Π 131) Θ 01/04/13 Π 131) Θ 12/08/14 ΜΗ ΜΗ ΜΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1310 Γ. ΘΕΚΛ 1313 ΠΥΡΓΙΟΥ Π 131) 24/02/15 Π 131) 01/08/14 ΜΗ ΜΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1314 ΚΕΡΜΕΙΩΝ Π 131) ΜΗ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ 1320 ΒΙΛΙΚ ΩΝ Π 131) ΜΗ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ 1322 ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΚΕΦ/ΝΙ 20/03/ ΙΘΚΗ 1324 ΙΘΚΗ Β Π 131) Θ 14/08/14 Π 131) Θ ΚΕΦΛΛΗΝΙ ΙΘΚΗ ΙΘΚΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

38 ΤΥΡΟΥ 1326 ΤΥΡΟΥ Β Π 131) Θ 21/02/13 Π 131) Θ 18/04/13 ΙΘΚΗ ΙΘΚΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦΛΛΗΝ Ι ΚΕΦ/ΝΙ ΚΕΦ/ΝΙ 1331 ΓΟΡΓΟΠΗ ΚΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙ ΕΞΥΠ.. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΤΕΤΡΛΟΦΟΥ Π 131) 12/05/15 Π 131) Π 131) 22/10/ ΧΟΡΗΓΟΥ 05/03/ ΝΕΠΟΛΕΩ Π 131) - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙ ΕΡΒΙΩΝ ΕΡΒΙΩΝ ΤΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΤΥΛΙΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΚΙΛΚΙ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙ "ΜΜΤΕ ΙΟ- ΜΠΟ Ο ΚΕΙΟ" ΚΟΖΝΗ "ΜΜΤΕ ΙΟ") "ΜΜΤΕ ΙΟ- ΜΠΟ Ο ΚΕΙΟ" ΚΟΖΝΗ "ΜΜΤΕ ΙΟ") "ΜΜΤΕ ΙΟ- ΜΠΟ Ο ΚΕΙΟ" ΚΟΖΝΗ "ΜΜΤΕ ΙΟ") "ΜΜΤΕ ΙΟ- ΜΠΟ Ο ΚΕΙΟ" ΚΟΖΝΗ "ΜΜΤΕ ΙΟ") ΚΙΛΚΙ ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

39 ΡΕΘΙΟΥ ΞΥΛΟΚΤΡ ΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ 1447 ΓΚΟΥΡ Π 131) 26/05/15 ΓΚΟΥΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ 1451 ΡΧ. ΦΕΝΕΟΥ Π 131) 20/06/15 ΓΚΟΥΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ 1452 ΛΥΚ Π 131) 29/04/15 ΓΚΟΥΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ 1454 ΦΕΝΕΟΥ Π 131) 19/05/15 ΓΚΟΥΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ 1471 ΖΕΥΓΟΛΤΙΟΥ 1493 ΦΙΛΟΤΙΟΥ 1494 ΦΙΛΟΤΙΟΥ Β 1497 ΠΕΙΡΝΘΟΥ Π 131) 02/04/15 Π 131) 31/01/15 Π 131) 04/07/14 ΚΙΤΟΥ ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥ ΝΞΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΚΥ ΝΞΟΥ -ΚΥ ΝΞΟΥ - ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ 1498 ΒΙΒΛΟΥ Π 131) 26/08/15 ΚΥ ΝΞΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ -ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

40 ΒΙΒΛΟΥ Β Π 131) 24/02/14 ΧΟΙΝΟΥ 27/07/13 ΗΡΚΛΕΙ Θ 19/11/13 ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥ ΝΞΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ - ΚΥ ΝΞΟΥ - ΚΥ ΝΞΟΥ - ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ 1503 ΠΕ Υ -ΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΙΩΝ 19/12/14 ΚΥ ΝΞΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ -ΚΥ ΝΞΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1505 ΚΤΠΟΛΩΝ 02/06/ ΡΚΕΙΝΗ Θ 30/01/ ΜΗΛΟΥ Β 1513 ΚΙΜΩΛΟΥ Π 131) 28/01/15 Π 131) Θ 13/06/14 ΜΟΡΓΟΥ Π ΚΥ ΝΞΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ -ΚΥ ΝΞΟΥ - ΚΥ ΝΞΟΥ ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ 1516 ΦΟΙΝΙΚ 10/04/15 ΥΡΟΥ 1517 ΦΟΙΝΙΚ Β 25/03/15 ΥΡΟΥ 1518 ΚΥΘΝΟΥ 09/01/15 ΥΡΟΥ 1519 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΡΥΟΠΙ 23/03/15 ΥΡΟΥ 1521 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΙΦΝΟΥ Π 131) Θ 20/11/14 ΥΡΟΥ 1522 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΙΦΝΟΥ Β 11/04/15 ΥΡΟΥ 1523 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ 1524 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ Β Π 131) Θ 04/01/14 ΥΡΟΥ Π 131) Θ 05/11/13 ΥΡΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ

41 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΕΡΙΦΟΥ Γ Π 131) Θ 07/08/13 ΥΡΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1528 ΙΟΥ 10/10/14 ΙΟΥ 1529 ΙΟΥ Β Θ ΙΟΥ 1531 ΙΟΥ Θ ΙΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1535 ΘΗΡ ΠΛΟΙΟ Θ 25/08/12 ΘΗΡ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1536 ΘΗΡ ΠΛΟΙΟ Β Θ 28/09/ ΙΚΙΝΟΥ Θ 05/11/ ΘΗΡΙ Θ 29/04/13 ΘΗΡ ΘΗΡ ΘΗΡ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕ Υ ΠΠΙ ΘΗΡΙ Β 25/02/15 ΠΥΡΓΟΥ ΚΛΛΙΤΗ ΠΥΡΓΟΥ ΚΛΛΙΤΗ Β ΓΙ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΚΟΠΗ Π 131) Θ 26/06/14 Π 131) Θ 01/10/13 ΘΗΡ ΘΗΡ ΘΗΡ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ 1547 ΠΡΟΥ Π 131) 07/01/15 ΠΡΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1548 ΠΡΟΥ Β Π 131) 30/03/15 ΠΡΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1549 ΠΡΟΥ Γ Π 131) 09/01/15 ΠΡΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1558 ΤΗΝΟΥ Π 131) 2/10/14 ΤΗΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

42 ΠΥΡΓΟΥ Π 131) 03/09/14 ΤΗΝΟΥ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1568 Ν ΡΟΥ Π 131) 31/03/15 Ν ΡΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1569 Ν ΡΟΥ Β 1573 ΓΥΡΙΟΥ 1574 ΜΠΤΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Β Π 131) 11/04/15 Π 131) Θ 26/02/14 Π 131) 31/01/15 Π 131) Θ 14/01/13 Π 131) Θ 05/04/13 Ν ΡΟΥ Ν ΡΟΥ Ν ΡΟΥ Ν ΡΟΥ Ν ΡΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΥΚΛ ΩΝ 1578 ΜΥΚΟΝΟΥ Π 131) 17/02/15 ΜΥΚΟΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1579 ΜΥΚΟΝΟΥ Β Π 131) 16/01/15 ΜΥΚΟΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 1580 ΜΥΚΟΝΟΥ Γ Π 131) 08/01/15 ΜΥΚΟΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ ΚΥΚΛ ΩΝ 2718 ΠΡΟΥ ΘΕΗ Ε ΠΛΟΙΟ Π 131) ΠΡΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΥΡΟΥ "ΒΡ ΚΕΙ Ο ΚΙ ΠΡΩΙΟ" ΚΥΚΛ ΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

43 ΠΕ Υ ΚΥ ΜΟΛΩΝ Γ ΠΕ Υ ΚΥ ΜΟΛΩΝ ΠΕ Υ ΚΥ ΜΟΛΩΝ Τ 1596 ΩΠΟΥ 1598 ΙΜΟΝΙ Π 131) 26/05/14 Π 131) 29/06/13 Π 131) 24/09/13 Π 131) 30/07/15 Π 131) 08/05/ ΡΕΙΧΕ 28/04/ ΝΙΤΩΝ 1602 Γ. ΗΜΗΤΡΙΟ ΖΡΚΟ 1603 ΠΙ Ε Π 131) 06/07/15 Π 131) 06/07/15 Π 131) 16/04/13 ΚΥ ΜΟΛΩΝ ΚΥ ΜΟΛΩΝ ΚΥ ΜΟΛΩΝ - ΚΥ ΜΟΛΩΝ - ΚΥ ΜΟΛΩΝ - ΚΥ ΜΟΛΩΝ - ΚΥ ΜΟΛΩΝ - ΚΥ ΜΟΛΩΝ ΚΥ ΜΟΛΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ (ποκεντρω µένη ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

44 ΕΛΦΟΝΗΟΥ 15/05/ ΕΛΙΚ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ-ΒΟΙΩΝ Π 131) Θ 16/07/12 Π 131) 31/07/15 ΚΤΟΡΕΙΟΥ 18/02/ ΒΛΧΙΩΤΗ Β Θ 1632 ΒΛΧΙΩΤΗ 29/04/ ΓΕΡΚΙΟΥ Β Θ 07/05/ ΦΝΙΟΥ για εξυπ. ΚΟΙΝ ΛΥΚΟΒΡΥΗ Β Θ 21/08/12 ΝΕΠΟΛΗ ΝΕΠΟΛΗ ΝΕΠΟΛΗ ΚΤΟΡΕΙΟΥ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΛΚΩΝΙ (ποκεντρ ΜΟΛΟΙ) ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

45 ΚΡΥΩΝ 24/03/ ΚΛ Θ 1640 ΚΟΥΡ Θ 02/01/ ΚΟΥΡ-ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΓΚΟΡΙΤ 06/03/ ΓΥΘΕΙΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΤΙΟΥ Π 131) 24/02/15 Π 131) 27/01/15 Π 131) ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙ ΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

46 ΚΡΟΚΕΩΝ 1657 ΜΥΡΙΝΗ 1658 ΞΗΡΟΚΜΠΙΟΥ 1661 ΠΙ ΠΛΤΝΟΥ 1663 ΚΟΥΤΡΙΟΥ Π 131) 10/10/14 Π 131) 15/04/15 Π 131) 13/10/14 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Π 131) 12/05/15 ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Π 131) 07/10/ ΝΒΡ 14/04/15 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΙ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") ΛΚΩΝΙ ΠΡΤΗ "Ι. ΙΚ.ΓΡΗΓΟ ΡΙΟΥ") Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤΦΥ ΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρω µένη "ΤΡΙΝΤΦΥ ΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΚΩΝΙ ΛΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

47 ΗΜΗΤΡ 03/03/ ΚΛΜΚΙΟΥ 04/07/ ΚΥΨΕΛΗ (ΚΙΛΕΛΕΡ) 07/03/15 ΓΙ ΓΙ ΓΙ Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΡΙ ΛΡΙ ΛΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

48 ΚΛΛΙΠΕΥΚΗ Θ 16/04/ ΚΛΛΙΘΕ 1700 ΚΛΛΙΘΕ Β 14/11/14 ΓΟΝΝΩΝ ΕΛΟΝ ΕΛΟΝ Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΡΙ ΛΡΙ ΛΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

49 ΛΥΚΟΥ ΙΟΥ 24/11/ ΜΓΟΥΛ 18/06/ ΚΡΝΕ 27/03/15 ΕΛΟΝ ΕΛΟΝ ΕΛΟΝ Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΡΙ ΛΡΙ ΛΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

50 ΛΙΒ ΙΟΥ Β Θ 30/09/ ΠΡΙΤΩΡΙΟΥ 16/06/ ΒΕΡ ΙΚΟΥΙ 7/1/15 ΠΕ Υ ΚΥΕΛΟΝ ΕΛΟΝ ΚΥ ΤΥΡΝΒΟΥ Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΡΙ ΛΡΙ ΛΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

51 ΝΡΘΚΙΟΥ 23/07/ ΕΡΕΤΡΕΙ 05/02/ ΒΜΒΚΟΥ 17/12/14 ΦΡΛΩΝ ΦΡΛΩΝ ΦΡΛΩΝ Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΡΙ ΛΡΙ ΛΡΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

52 ΚΟΤΟΥ 1/11/ ΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18/06/15 ΦΡΛΩΝ ΦΡΛΩΝ Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) Π ΛΡΙ ΛΡΙ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" (ποκεντρ "ΤΡΙΝΤ ΦΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠ ΝΕΙΟ" ) ΛΡΙ ΛΡΙ ΚΥ ΗΤΕΙ Π 131) 09/06/15 ΚΥ ΗΤΕΙ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ ΚΥ ΗΤΕΙ Β Π 131) 5/1/15 ΚΥ ΗΤΕΙ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ ΚΥ ΗΤΕΙ Γ Π 131) 12/03/15 ΚΥ ΗΤΕΙ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ 1779 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΜΚΡΥ ΓΙΛΟΥ Π 131) 25/05/15 ΚΥ ΗΤΕΙ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ 1783 ΖΚΡΟΥ Π 131) 17/12/13 ΚΥ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για -ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

53 ΖΚΡΟΥ Β Π 131) Θ 21/06/ ΧΝ Ρ 12/03/15 ΚΥ ΗΤΕΙ ΚΥ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για -ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ για ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ 1788 ΠΕ Υ ΠΠΙ ΜΚΡΥ ΓΙΛΟΥ Β Π 131) Θ 18/04/14 ΚΥ ΗΤΕΙ 7η.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗ ΛΙΘΙΟΥ για -ΚΥ ΗΤΕΙ ΛΙΘΙΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Π 131) 9/1/15 ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Β Π 131) 07/05/ ΠΟΡΤΙΝΟΥ 06/08/14 ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ 1803 Γ. ΕΥΤΡΤΙΟΥ 15/06/15 ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ 1804 Γ. ΕΥΤΡΤΙΟΥ Β 15/06/ ΤΥΨΗ 08/12/ ΚΛΕΙΟΥ Π 131) Θ 18/02/ ΚΟΥΤΡΟΥ 30/03/ ΠΕΤΡ 1825 ΜΥΘΗΜΝ Π 131) 06/01/15 Π 131) 27/03/15 ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΛΛΟΝΗ ΚΛΛΟΝΗ ΚΛΛΟΝΗ ΚΛΛΟΝΗ ΚΛΛΟΝΗ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

54 ΠΜΦΙΛΩΝ ΠΛΟΙΟ Θ ΠΜΦΙΛΩΝ ΠΛΟΙΟ Β Θ 26/07/12 ΥΚΜΙΝΕ Θ 22/04/ ΓΙΟΥ Β Θ 06/02/ ΓΙΟΥ Γ 1840 Π 131) Θ 15/07/13 ΠΛΙΟΧΩΡΙΟΥ 24/07/ ΚΟΠΕΛΟΥ Π 131) 22/04/ ΚΡΙΟΥ 19/05/ ΝΤΙ Β 1855 ΝΤΙ Γ Π 131) 08/05/14 Π 131) Θ 25/09/ ΕΡΕΟΥ 17/11/ ΙΓΡΙΟΥ Θ 01/04/13 ΚΛΛΟΝΗ ΚΛΛΟΝΗ ΚΛΛΟΝΗ ΠΛΩΜΡΙΟΥ ΠΛΩΜΡΙΟΥ ΠΛΩΜΡΙΟΥ ΠΛΩΜΡΙΟΥ ΠΛΩΜΡΙΟΥ ΝΤΙ ΝΤΙ ΝΤΙ ΝΤΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

55 ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Π 131) 11/05/15 ΠΟΛΥΧΝΙΤΟ Υ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΜΥΤΙΛΗΝΗ "ΒΟΤΝΕΙ Ο" ΛΕΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ (ΘΕΗ Ε ΠΛΟΙΟ) - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 3η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΒΟΥ 1869 ΒΙΛΙΚΗ Π 131) 12/06/15 ΒΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ 1874 ΕΞΝΘΕΙ Π 131) 01/05/15 ΒΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ 1876 ΚΡΥ Π 131) 02/01/15 ΒΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ 1878 ΒΛΥΧΟΥ Π 131) ΒΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ 1879 ΚΤΩΜΕΡΙΟΥ 22/04/ ΚΛΜΟΥ 15/07/14 ΒΙΛΙΚΗ ΒΙΛΙΚΗ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ ΛΕΥΚ 1891 ΝΕ ΓΧΙΛΟΥ 31/07/15 ΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1902 ΠΙ ΚΕΡΜΙ ΙΟΥ 18/08/15 ΚΥ ΒΕΛΕΤΙΝΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1909 ΚΙΘΟΥ Π 131) 17/06/15 ΚΙΘΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

56 ΚΙΘΟΥ Β Π 131) 11/02/15 ΚΙΘΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1918 ΤΓΚΡ Π 131) 14/06/15 ΖΓΟΡ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1924 ΚΟΠΕΛΟΥ Π 131) 04/05/15 ΚΟΠΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1925 ΚΟΠΕΛΟΥ Β Π 131) ΚΟΠΕΛΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1926 ΚΟΠΕΛΟΥ Γ 1931 ΛΟΝΝΗΟΥ Β 1932 ΝΈΟ ΚΛΙΜ Π 131) 27/06/15 Π 131) Θ 27/01/14 Π 131) 1938 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Β Θ ΚΟΠΕΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥ ΡΓΛΤΗ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ ΜΗΙ ΜΗΙ ΜΗΙ 1940 ΛΥΚΟΥ Π 131) 01/06/15 ΡΓΛΤΗ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1942 ΜΗΛΕΩΝ Π 131) 13/10/14 ΡΓΛΤΗ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ 1944 Γ ΛΥΡΕΝΤΙΟΥ Π 131) 22/07/15 ΡΓΛΤΗ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠ ΟΥΛΕΙΟ" ΜΗΙ ΚΥ ΚΥΠΡΙΙ Π 131) 28/10/14 - ΚΥ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

57 ΩΡΙΟΥ Π 131) - ΚΥ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ 1959 ΩΡΙΟΥ Β Π 131) 19/01/15 - ΚΥ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ ΚΟΠΝΚΙΟΥ Π 131) 5/1/15 ΓΡΓΛΙΝΩΝ Θ 15/08/14 ΓΡΓΛΙΝΩΝ Β Θ ΓΡΓΛΙΝΩΝ Γ 26/12/14 ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙ Θ 23/02/ ΧΩΡ Θ 18/11/14 - ΚΥ ΚΥΠΡΙΙ ΓΡΓΛΙΝΩ Ν ΓΡΓΛΙΝΩ Ν ΓΡΓΛΙΝΩ Ν ΓΡΓΛΙΝΩ Ν ΓΡΓΛΙΝΩ Ν ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

58 ΦΙΛΙΤΡΩΝ Π 131) 9/1/ ΡΙΤΟΜΕΝΗ 12/08/ ΡΙΤΟΜΕΝΗ για εξυπ. ΕΓΚ. ΜΝΕΙ,ΤΕΡΝ, ΕΤΟΦΩΛΙ Β Θ 20/04/ ΡΤΕΜΙΙ 02/12/ ΕΥ 1994 ΚΠΛΝΙΟΥ Θ 31/12/ ΚΟΡΩΝΗ Β Θ 01/02/14 ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ 1997 ΛΟΓΓ 22/01/15 ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ) ΜΕΗΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

59 ΜΗΛΙΤ Θ 30/08/ ΠΕΛΕΚΝ 12/11/ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 2007 ΜΕΛΙΓΛ Π 131) 31/12/14 ΜΠΕΛΙΩΝ 11/12/14 ΜΠΕΛΙΩΝ Β 28/04/ ΒΛΥΡ Π 131) 30/12/13 ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ 2016 ΕΥΛΛ Π 131) 09/05/15 ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ) ΜΕΗΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

60 ΖΕΥΓΟΛΤΙΟΥ 2024 ΟΙΧΛΙ ΝΜ ΠΥΛΟΥ Π 131) 18/08/15 Π 131) 21/04/15 Π 131) 17/11/14 Γ.ΝΙΚΟΛΟΥ Θ 22/11/14 ΚΜΠΟΥ ΒΙ ΚΡ ΜΥΛΗ Θ 25/11/ ΠΛΤ Θ 02/03/13 ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΛΙΓΛ - ΝΜ ΠΥΛΟΥ Γ.ΝΙΚΟΛΟ Υ Γ.ΝΙΚΟΛΟ Υ Γ.ΝΙΚΟΛΟ Υ Γ.ΝΙΚΟΛΟ Υ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ ) ΜΕΗΝΙ 2047 ΠΛΤΝΟΒΡΥΗ Θ 08/06/13 ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΙ ΚΛΜΤ) ΜΕΗΝΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

61 ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2096 ΡΧΓΓΕΛΟΥ 2102 ΛΟΥΤΡΚΙΟΥ 2106 ΦΟΥΤΝΗ Π 131) Π 131) 29/03/14 Π 131) Π 131) 12/05/ ΡΝΙ 2120 ΦΛΜΟΥΡΙ 06/06/ ΠΡΓ 23/09/14 ΕΧΙΝΟΥ ΡΙ Ι ΡΙ Ι ΡΙ Ι ΡΝΙ ΚΥ Ρ ΠΡΓ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΞΝΘΗ ΠΕΛΛ Ε Ε) ΠΕΛΛ Ε Ε) ΠΕΛΛ Ε Ε) ΠΕΛΛ Ε Ε) ΠΕΛΛ Ε Ε) ΠΡΕΒΕΖ ΞΝΘΗ ΠΕΛΛ ΠΕΛΛ ΠΕΛΛ ΠΕΛΛ ΠΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ 2170 ΠΡΓ Β 24/11/14 ΠΡΓ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΜΕΟΠΟΤΜΟΥ ΜΟΥΖΚΕΙΚΩΝ Π 131) Π 131) 09/06/14 ΚΝΛΚΙΟ Υ ΚΝΛΚΙΟ Υ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

62 ΓΙ 10/08/ ΛΙΒ ΙΩΝ 4/12/14 ΠΡΓ ΝΩΓΕΙΩΝ Ι ΝΗΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΠΡΕΒΕΖ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΠΡΕΒΕΖ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2199 ΠΕΡΜΤΟ Π 131) ΠΕΡΜΤΟ 7η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2205 ΓΡΖΟΥ Π 131) 12/02/15 ΠΕΡΜΤΟ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2208 ΡΟΙ Π 131) 29/12/14 ΠΕΡΜΤΟ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2213 ΠΗΛΙΟΥ Π 131) 07/04/15 ΠΗΛΙΟΥ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2220 ΜΕΛΜΠΩΝ Π 131) 10/02/15 ΠΗΛΙΟΥ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2221 ΚΟΥΜΙΩΝ Π 131) 27/10/20 14 ΠΗΛΙΟΥ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2225 ΡΟΥΤΙΚΩΝ Π 131) 1/1/15 ΠΗΛΙΟΥ 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΙΚΟΠΗ Π 131) 24/02/15 ΠΕ Υ ΕΠΙ ΦΥΛΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04/08/15 ΠΗΛΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ "ΙΜΝΟΓΛ ΕΙΟ" 7Η ΥΠε ΚΡΗΤΗ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Υ ΚΟΜΟΤΗΝ Η "ΙΜΝΟ ΓΛΕΙΟ" ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟ ΟΠΗ ΚΥ ΙΚΡΙ Π 131) 24/04/15 ΚΥ ΙΚΡΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ - ΚΥ ΙΚΡΙ ΜΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

63 ΚΥ ΙΚΡΙ ΓΙ ΕΞΥΠ.ΛΟΥΤΡΩΝ (ΘΕΡ.ΜΗΝ) Π 131) 24/04/15 ΚΥ ΙΚΡΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ - ΚΥ ΙΚΡΙ ΜΟΥ 2269 ΦΟΥΡΝΩΝ 04/03/ ΘΥΜΙΝ Θ 22/02/ ΧΡΥΟΜΗΛΙ Θ 03/04/13 ΚΡΚΙΝΓΡΙΟΥ Θ 23/11/12 Γ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΟΙΟ Θ 08/11/12 Γ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΟΙΟ Β Θ 20/01/ ΚΛΛΙΘΕ Θ 05/11/ ΛΕΚΚ 07/08/15 ΚΥ ΙΚΡΙ ΚΥ ΙΚΡΙ ΚΥ ΙΚΡΙ ΕΥ ΗΛΟΥ ΚΡΛΟΒΙΟ Υ ΚΡΛΟΒΙΟ Υ ΚΡΛΟΒΙΟ Υ ΚΡΛΟΒΙΟ Υ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ - ΚΥ ΙΚΡΙ - ΚΥ ΙΚΡΙ - ΚΥ ΙΚΡΙ -ΚΥ ΙΚΡΙ ΜΟΥ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ" ΜΟΥ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ" ΜΟΥ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ" ΜΟΥ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ" ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΟΥ 2293 ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΜΟΥ Π 131) 18/02/15 ΜΟΥ- "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗΜ ΩΝ" 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΜΟΥ "ΓΙΟ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ" ΜΟΥ ΚΡΛΒΙΟΥ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΒΘΕΩ Π 131) 16/11/14 ΗΡΚΛΕΙ 03/03/ ΓΚΙΤΡΟΥ 3/11/14 ΕΥΚΡΠΙ ΓΙ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ ΚΕΡ ΥΛΙΩΝ ΚΡΛΟΒΙΟ Υ ΗΡΚΛΕΙ Ι ΗΡΟΚΤ ΡΟΥ ΜΥΡΟΘΛ ΜΟΥ "ΓΙΟ 2Η ΥΠε ΠΕΙΡΙΩ ΠΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ" ΜΟΥ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ 4Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΡΚΗ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ 2377 ΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 22/05/ ΓΕΡΚΡΙΟΥ 10/07/14 ΚΛΜΠΚ ΚΛΜΠΚ ΘΕΛΙ ΚΙ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

64 ΚΛΟΜΟΙΡ 02/01/14 ΚΛΜΠΚ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ 2395 ΧΡΥΟΜΗΛΙ 14/05/15 ΚΛΜΠΚ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ 2397 ΙΛΕΚΤΟΥ 09/05/ ΜΕΟΧΩΡ 21/02/15 ΠΥΛΗ ΠΥΛΗ ΘΕΛΙ ΚΙ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ 2404 ΠΙ ΝΕΡΙ ΟΧΩΡΙΟΥ 10/08/15 ΚΥ ΠΥΛΗ 2405 ΝΕΡΙ 29/10/ ΤΟΥΡΝΡΕΊΚΩΝ 24/03/15 ΠΥΛΗ ΠΥΛΗ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ 2413 ΙΕΛΟΥ 02/02/15 ΦΡΚ ΟΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ 2421 ΦΡΚ ΟΝ 16/06/ ΖΕΛΙΟΥ ΦΡΚ ΟΝ ΤΛΝΤΗ ΘΕΛΙ ΚΙ ΤΡΙΚΛΩΝ ΛΜΙ ΤΡΙΚΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙ 2431 ΜΛΕΙΝ 03/04/15 ΠΕ ΥΚΥ ΤΛΝΤΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2438 Γ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 27/11/14 ΤΛΝΤΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2447 ΠΕΤΡΩΤΟΥ Π 131) 06/04/15 ΟΜΟΚΟΥ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2448 ΜΝΤΙ (ΒΟΥΖΙΟΥ) Π 131) 13/01/15 ΟΜΟΚΟΥ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

65 ΞΥΝΙ Π 131) Θ 07/04/14 ΟΜΟΚΟΥ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΟΜΒΡΙΚΗ Π 131) 31/12/14 ΟΜΟΚΟΥ ΠΕ Υ ΕΠΙ ΦΥΛΚΩΝ ΟΜΟΚΟΥ ΛΜΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2455 ΤΥΛΙ 01/02/ ΤΥΛΙ Β 28/02/ ΡΧΩΝ 18/06/ ΜΩΛΟΥ 28/11/14 ΤΥΛΙ ΤΥΛΙ ΤΥΛΙ ΤΥΛΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2468 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 19/03/14 ΤΥΛΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2473 ΠΕΡΧΕΙ Π 131) 06/05/15 ΜΚΡΚΩΜΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2475 ΛΙΝΟΚΛ ΙΟΥ 2480 ΛΥΧΝΟΥ Π 131) 16/05/15 Π 131) 03/03/15 ΜΚΡΚΩΜΗ ΜΚΡΚΩΜΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2481 ΓΡ ΙΚΙΟΥ ΜΚΡΚΩΜΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2484 ΓΙΝΝΙΤΟΥ Π 131) 05/05/15 ΜΚΡΚΩΜΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

66 ΦΤΕΡΗ Π 131) 13/02/15 ΜΚΡΚΩΜΗ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2488 ΤΥΡΟΥ 2490 ΤΥΜΦΡΗΤΟΥ Π 131) 14/04/15 Π 131) 01/01/13 ΜΚΡΚΩΜΗ ΜΚΡΚΩΜΗ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2491 ΜΦΙΚΛΕΙ 2498 ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 2499 ΠΥΛΙΝΗ 2500 ΜΠΡΛΛΟΥ Π 131) Π 131) 02/01/15 Π 131) 07/10/14 Π 131) 18/08/14 ΜΦΙΚΛΕΙ ΜΦΙΚΛΕΙ ΜΦΙΚΛΕΙ ΜΦΙΚΛΕΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΘΕΛΙ ΚΙ ΛΜΙ ΛΜΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΦΘΙΩΤΙ ΦΘΙΩΤΙ 2502 ΜΕΝ ΕΝΙΤ Π 131) 27/05/15 ΜΦΙΚΛΕΙ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ 2503 ΠΙ ΜΕΝ ΕΝΙΤ Β 2504 ΡΥΜΙ ΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΝΩ ΒΕΥΗ Π 131) 21/08/15 Π 131) Π 131) 21/05/15 Π 131) 31/05/15 ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ ΚΥ ΜΦΙΚΛΕΙ ΜΦΙΚΛΕΙ ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙ ΘΕΛΙ ΚΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΛΜΙ ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΘΙΩΤΙ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ

67 ΚΛΛΙΝΙΚΗ Π 131) 2514 ΛΙΜΟΥ 31/03/ ΛΕΥΚΩΝ 11/02/ ΛΕΧΟΒΟΥ 2523 ΠΟΛΥΠΟΤΜΟΥ Π 131) 20/07/15 Π 131) 17/02/ ΠΥΛΗ 2525 Υ ΡΟΥ Π 131) 17/08/15 ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ ΜΥΝΤΙΟΥ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙ 3Η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙ ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΗΜΗΤΡ ΙΟΥ" ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ ΦΛΩΡΙΝ 2534 ΕΦΙΝ Π 131) 20/12/13 ΙΤΕ ΜΦΙ ΦΩΚΙ 2537 ΠΙ ΕΛΦΩΝ Π 131) 01/08/15 ΚΥ ΙΤΕ ΜΦΙ ΦΩΚΙ 2539 ΠΙ ΕΛΙΩΝ Π 131) 18/08/15 ΚΥ ΙΤΕ ΜΦΙ ΦΩΚΙ 2540 ΓΡΒΙ 2541 ΠΟΛΥ ΡΟΟΥ Π 131) Π 131) 11/09/14 ΙΤΕ ΙΤΕ ΘΕΛΙ ΚΙ ΜΦΙ ΜΦΙ ΦΩΚΙ ΦΩΚΙ ΠΡΟΘΕΜΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΤΗΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΙ

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. ιεύθυνση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : 2132161012 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΘΗΝ 23-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.55885 ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου 2132161026 Αθήνα 25

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου.νδειρωµενου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την πρόσκληση της 09ης Ιουνίου 2015.

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την πρόσκληση της 09ης Ιουνίου 2015. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 0 η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:0. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΙΚΗ ΙΕΥΘΥΗ ΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΗ ΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αρ.Πρωτ.:Α2γ/Γ.Π /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ'

Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αρ.Πρωτ.:Α2γ/Γ.Π /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ' 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΤΜΗΜ Γ' θήνα, 08-07-2016 ρ.πρωτ.:2γ/γ.π.51597 Ταχ. /νση :ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόδοση ποσού 10.000.000,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2013, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ: Απόδοση ποσού 10.000.000,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2013, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 27 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. Πρωτ.: 39734 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΩΚΟ ΝΠ ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΝΙΗΛΙΔΟ ΤΗΛ: Γ.ΔΗΜΗΤΡΚΟ Θέμα: ακοίωση οριστικω αποτελεσμάτω προκήρυξη. ακοίωση πίακα οριστικω αποτελεσμάτω που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚ ΝΠ ΤΜΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γ. ΔΗΜΗΤΡΚ ΤΗΛ: 213216 1026 03/07/ Θέμα: νακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης ενδιαφέροντος. νακοίνωση πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙΚΙΤΗ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.2103332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

ΘΕΜΑ : Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 21-01 - 2009 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Γεν. Πρωτ. Οίκ. 8246 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 15 πριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΥΤ/ΣΗΣ ριθμ. Πρωτ.: 19061 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤ ΤΜΗΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ ΚΙ ΘΡΚΕΥΜΤΩΝ, ----- ΕΝΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕ ΠΡΩΤΟΘΜΙ & ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΙΔΙΚ ΓΩΓ ΤΜΗΜ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει,

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει, Δ: ΒΙΚΝ46ΨΧΞΧ-ΟΕΡ ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 14-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 Διαβάθμιση : Δημόσιο ΘΕΜ : ξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 21-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 OΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 9ης Μαρτίου 2015.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 9ης Μαρτίου 2015. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΙΚΗ ΙΕΘΗ ΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΘΗ ΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλου Ταχ. Κώδικα : θήνα Πληροφορίε : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX : Θέμα: νακοίνωση οριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θ - 2/θ 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θ - 2/θ 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΝΡΤΤΕ ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ, ΕΡΕΝ ΚΙ ΘΡΚΕΜΤΩΝ ΠΕΡ/Κ Δ/Ν Π.Ε. & Δ.Ε. ΘΕΛΙ ----- Δ/Ν Π.Ε. ΤΜΜ ΔΙΟΙΚΤΙΚΟ ----- Διεύθυνση : Μπότσαρη 2 42100 Τρίκαλα Πληροφορίες : Ελ. Οικονόμου Ρ. Ντίνα Τηλέφωνο : 24310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΠΠΠ v.pappa@mnec.gr ΤΗΛ.210-3332941 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ

Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ Προ ξιοποίηση τουριστικά κίνητ που έχουν μετβιβστεί μέχρι σήμερ στο ΤΑΙΠΕΔ Περιοχή Ακινήτου ΔΗΜΟΣ / Νησί ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1 Βουνό Ρόδο 26.840.558 Πρθεριστικέ Κτοικίε, Ξενοδοχείο Βίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ψ9ΖΡ469Η2Ι-Τ42 Ηράκλειο, 27-7-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο».

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 10-03-2015 ρ.πρωτ.: 31479 Διαβάθμιση : Δημόσιο ΘΕΜ : ξιολόγηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕ. Δ/Η ΥΠΗΡΕΙΩ ΥΓΕΙ Δ/Η ΠΡΟΩΠΙΚ Π ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΙΗΛΙΔ ΤΗΛ: 36 06 3658 Γ.ΔΗΜΗΤΡΚ Θέμα: νακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. νακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΑΔΑ: 62ΩΜΟΡ1Ο-ΧΧΦ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 7500

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΒΣΕΙΣ 2013 ΕΠ.Λ. ΒΣΗ 2013 ΒΣΗ 2012 ΟΝΟΜ ΙΔΡΥΜ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΗΝ) ΤΕΙ ΘΗΝΣ ΕΠΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙ 1.102 247 806 172 296 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: 6ΒΧΝ4690ΒΑ-Ι51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Κομοτηνή 9 Ιουνίου 2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 8100 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ, i.zarafeta@mnec.gr ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π. Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 ης Μαϊου 152 68300 Διδυμότειχο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 Αθήνα, 12-7-2010 ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Λέκκα 26 105 62 Αθήνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλιάδα, 19/05/2016 Αρ.Πρωτ.: 3102

Αμαλιάδα, 19/05/2016 Αρ.Πρωτ.: 3102 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ευαγγελιστρίας 128 Ταχ. Κώδικας: 27200 Τηλέφωνο: 26220 25777 Fax: 26220 26027 Email:prosopgnamal@gm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015 1 ΕΞ.ΕΠΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΥΠΥΡΓΕΙ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 23 / 7 /2015 Αριθ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55879 Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ. Το Π.Γ.Ν.Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ. Το Π.Γ.Ν.Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ. Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας Λάρισα 17/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15/2 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 17518 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (-.Ε. ΝΕΣ ΙΩΝΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ) ( πόφαση.σ 4/2013 ) / ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜ ΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΤ/ΝΥΜΟ ΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣ ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΗΣ ΕΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ /ΜΟΝ /ΚΗ ΧΡΟΝΙ ΙΤΡΙΚ ΠΡΟΒΛΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07/7/14 ΕΩΣ & 21/7/14. Αθήνα 04/ 07 /2014

Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07/7/14 ΕΩΣ & 21/7/14. Αθήνα 04/ 07 /2014 1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΙΚΗ Δ/Η ΠΗΡΕΙ ΓΕΙ Δ/Η ΠΡΟΩΚ.Π. ΤΜΗΜ Γ θήνα 04/ 07 /2014 ριθ. Πρωτ. 10γ/Γ.Π οικ 59349 Ταχ. Διεύθυνση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : Γ.Δημητράκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΧΥΜΕΤΦΟΡΩΝ ΔΕΜΤΩΝ ΚΙ ΕΓΓΡΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β).

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β). ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΘΗΝ 6-6 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΣ ρ.πρ. Δ 27 / 11888 / 393 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Θ-8. Fax. : 213 1500751 : mandroni@mou.gr, akaraoglanis@mou.gr

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Θ-8. Fax. : 213 1500751 : mandroni@mou.gr, akaraoglanis@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11/04/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1027/Φ 305.23 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Γ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/8/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 75822 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) Β) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΤΙ. ΠΙΣΤ/ΚΟ. ΑΓΟΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ.. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα