ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 17/10/2013 Αρ.Πρωτ: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση για τον έλεγχο και την επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ, σε βάρος του Κ.Α [Έλεγχος φρένων αυτοκινήτων για ΚΤΕΟ], του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονοµικού έτους 2013 και έως του ποσού των ,00 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου, ενδιαφέρεται για τον έλεγχο και την επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης ύψους ποσού έως ,00 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α [Έλεγχος φρένων αυτοκινήτων για ΚΤΕΟ], για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε την αρ. 27/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης για την διενέργεια προµηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονοµικό έτος 2013, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη οικονοµικού έτους 2013, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΕΤΠΩΚΑ- ΤΓΩ, την µε αριθ. ΠΑΥ 663/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού ,00 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ)» σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 372/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%), για τον έλεγχο και την επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ, σε βάρος του Κ.Α [Έλεγχος φρένων αυτοκινήτων για ΚΤΕΟ], του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονοµικού έτους 2013, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Π9Ζ, καθώς και στην ιστοσελίδα µε µοναδικό

2 αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ): 13REQ , καθώς και τη µε αρ. πρωτ..κ-373/ Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Συντήρησης Οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ήµου. Ο έλεγχος και η επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ, θα γίνει µε βάση τις διατάξεις του Π. 28/80 και η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% ή 8% αναλόγως, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Ο έλεγχος και η επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ, θα πραγµατοποιηθεί εντός διαστήµατος ενός (1) έτους, κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου. Η πληρωµή της αξίας της επισκευής και συντήρησης µετά ανταλλακτικών των ταχογράφων των οχηµάτων του ήµου γίνεται µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρµόδια επιτροπή της /νσης Καθαριότητας του ήµου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ.11/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας και να την παραδώσετε στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών έως και την Tρίτη 22/10/2013 και ώρα 15:00µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για τον έλεγχο και την επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1

3 Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 23/10/2013 και ώρα 11:00π.µ., από την Επιτροπή της µε αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75), όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. οικ. 4993/745/ όπως ορίσθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. αρ. 889/ Απόφαση ηµάρχου περί ορισµού της ως άνω επιτροπής. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο και την επισκευή φρένων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ήµου για ΚΤΕΟ θα παραλαµβάνονται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στη διαδροµή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισµοί). Η παρούσα ανακοίνωση και η τεχνική περιγραφή, να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα πέντε (5) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ηµέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή της µε αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75), όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. οικ. 4993/745/ όπως ορίσθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. αρ. 889/ Απόφαση ηµάρχου περί ορισµού της ως άνω επιτροπής. ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Ποταµού & Βουρνόβα Τ.Κ : Nίκαια Πληροφορίες: Παπαγιάννης ηµήτριος : , : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τον έλεγχο και την επισκευή φρένων µετά ανταλλακτικών πενήντα (50) οχηµάτων σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν µέσα στο έτος 2013,έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και κυκλοφορία τους αφενός και αφετέρου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση έγκυρων δελτίων τεχνικού ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων. Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στις εικοσιτέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (24.600,00 ),συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%,και θα πληρωθεί από τον κωδικό ΚΑ του οικονοµικού προϋπολογισµού του έτους 2013 του ήµου. Η ανάλωση του ποσού των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ),του οικονοµικού προϋπολογισµού δεν είναι υποχρεωτική από το ήµο αλλά θα αναλωθεί όποιο µέρος του ποσού απαιτηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες επισκευών των οχηµάτων του ήµου όταν και σε όποια από αυτά παρουσιασθεί κατά το έτος Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έµπειρος και εξειδικευµένος σε εργασίες τέτοιου τύπου,να διαθέτει εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία,αναλώσιµα,εξαρτήµατα και ανταλλακτικά σε επάρκεια που κρίνονται κατά περίσταση απαραίτητα. Η κάθε εργασία επισκευής ή συντήρησης φρένων καθώς και τα χρησιµοποιηθέντα ανταλλακτικά-εξαρτήµατα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής και οµαλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει άµεσα πιθανή κακοτεχνία υπαιτιότητάς του καθώς και να αντικαταστήσει ανταλλακτικό ή εξάρτηµα λόγω αστοχίας του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον επιτόπου έλεγχο (στο συνεργείο του) τόσο της επιτροπής ανάθεσης εργασιών του ήµου όσο και των τεχνικών του τµήµατος συντήρησης οχηµάτων. Ανάδοχος θα ορισθεί ο µειοδότης µε βάση το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει συνολικά στους ενδεικτικούς τιµοκατάλογους εργασιών και ανταλλακτικών. Ακολούθως επισυνάπτεται πίνακας και ενδεικτικός τιµοκατάλογος των συνηθέστερων εργασιών,επισκευών,συντηρήσεων καθώς και των ανταλλακτικών,αναλωσίµων και εξαρτηµάτων που ενδέχεται πιθανόν να χρησιµοποιηθούν. θεωρήθη 12/9/2013 Ο /ντης Ο συντάξας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Ποταµού & Βουρνόβα Τ.Κ : Nίκαια Πληροφορίες: Παπαγιάννης ηµήτριος : , : ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΕΤΡΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ-ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ- ΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΣ 110,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΩΝ (ΤΑΚΑΚΙΑ,ΘΕΡΜΟΥΪΤ,Κ.Λ.Π.) 135,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΚΟΠΛΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 160,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 135,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 170,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 180,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ,ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΩΝ,ΒΑΛΒΙ ΑΣ 390,00 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 40,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥΪΤ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝΑ ΤΡΟΧΟ) 135,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ, ΑΚΤΥΛΙ ΙΩΝ,ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. 110,00 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. 23%

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΤ ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ,Κ.Λ.Π.) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 170, ΣΕΤ ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ,ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ,Κ.Λ.Π.) 75,00 ΣΕΤ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 30,00 ΣΕΤ ΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ,Κ.Λ.Π) 315,00 ΣΕΤ ΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ,ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ,Κ.Λ.Π.) 70,00 ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΟΣ ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΦΡΕΝΟΥ 120,00 ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΟΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 270,00 ΑΕΡΟΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 325,00 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 45,00 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΩΝ 30,00 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 1070,00 ΣΕΤ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 55,00 ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΥΪΤ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ) 100,00 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ) 105,00 ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ) 190,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΩΝ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 95,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΩΝ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 240,00 ΒΑΛΒΙ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 130,00 ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ 205,00 ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ 75,00 ΣΕΤ ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 205,00 ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 10,00 ΣΕΤ ΚΥΛΙΝ ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 40,00 ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 205,00 ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 130,00 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΑΕΡΟΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 15,00 ΣΕΤ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 150,00 ΣΕΤ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 150,00 ΣΕΤ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 140,00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ 95,00 ΑΧΤΥΛΙ ΙΑ ΤΡΟΧΩΝ 70,00 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. 23%

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Ποταµού (έναντι 22) & Βουρνόβα Τ.Κ : Nίκαια Πληροφορίες: Παπαγιάννης ηµήτριος : , : TEXNIKH EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 23% ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.Κ: 373 / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ