Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων"

Transcript

1 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 1

2 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Δομή Μαθήματος Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων Μεθοδολογία κατάταξης αποβλήτων ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 2

3 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 ο ΒΗΜΑ Βασικός Χαρακτηρισμός του αποβλήτου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ) - Απόβλητο ή παραπροϊόν - Πως κατατάσσεται σύμφωνα με τις ιδιότητες και επικινδυνότητα 2 ο ΒΗΜΑ Επιλογή κατάλληλης μεθόδου διαχείρισης -Αξιοποίηση (παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ενέργειας -Ασφαλής διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 3

4 1. Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕWC 2002, Απόφαση 532/2000/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε ) Απόφαση 2003/33/ΕΚ καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, η οποία ενσωμάτωσε την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 4

5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Νομοθεσία - Πλαίσιο Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα: 2008/98/ΕΚ Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων: Απόφαση 2001/118/ΕK Ορισμοί, Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης αποβλήτων Προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Συστήματα ελέγχου και αδειοδότησης Αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» Οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα: 91/689/ΕΟΚ Ορισμοί Αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης Απαγόρευση ανάμιξης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων: Απόβλητα και εσωτερική αγορά Εγγύτητα και αυτάρκεια στη διάθεση αποβλήτων Απαιτήσεις ελέγχου και σύστημα κοινοποίησης Παράνομες μεταφορές Απαγόρευση εξαγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 5

6 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόβλητα: επίκεντρο της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Οδηγία-πλαίσιο 2008/98 αντικατέστησε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, μια από τις πρώτες κοινοτικές νομικές πράξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Αρχές διαχείρισης αποβλήτων αρχές πρόληψης και προφύλαξης αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού αρχές εγγύτητας και αυτάρκειας Θεμελιώδεις στόχοι διαχείρισης αποβλήτων Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων Αξιοποίηση (παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ενέργειας) Ασφαλής διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 6

7 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 7

8 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν / 2012 Νόμος Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Αφορά όλα τα απόβλητα και ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» Στο άρθρο 57 έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις της παλαιότερης νομοθεσίας ώστε να έχει άμεση εφαρμογή ο νόμος μέχρις αυτές να αντικατασταθούν. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 8

9 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Παραμένουν σε ισχύ τροποποιημένες μέχρι να αντικατασταθούν : ΚΥΑ / 2727 / ΦΕΚ 1909 / 2003 Για την διαχείριση των Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων ( Αστικά, Βιομηχανικά και λοιπών Δραστηριοτήτων. Η ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ. Η ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β): Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ. Η ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κ.λπ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 8-9

10 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επίσης εφαρμόζονται ως έχουν : Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 11/ ), «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». Κανονισμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων». ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 8-10

11 2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) Kατάταξη επικινδύνων αποβλήτων: επικίνδυνες ιδιότητες (Η) και φράσεις R Εργασίες Διαχείρισης αποβλήτων (disposal-d, Recovery-R) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 8-11

12 Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι απόβλητο? (Ν 4042 / 2012) Άρθρο 11 - Ορισμοί «Απόβλητα» : κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. «Επικίνδυνα Απόβλητα»: τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 12

13 Τι είναι επικίνδυνο απόβλητο? ( KYA 13588/725) (1) «Επικίνδυνο απόβλητο (E.A.)»: α) Κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο στον Ε.Κ.Α. (Απόφαση της Επιτροπής 2001/118/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της ίδιας Απόφασης. β) Κάθε άλλο απόβλητο το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (διαδικασία άρθρου 6 της ΚΥΑ 13588/725/2006) Απόβλητα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα θεωρούνται ότι παρουσιάζουν μία ή περισσότερες ιδιότητες από αυτές που απαριθμούνται στο Παράρτημα «Ιδιότητες των Ε.Α.» 13

14 8-14

15 Τι είναι επικίνδυνο απόβλητο? ( KYA 13588/725) (2) Η1 Η2 Η3-Α Η3-Β Η4 Η5 Η6 Η7 Η8 Η9 Η10 Η11 Η12 Η13 Η14 Εκρηκτικό Οξειδωτικό Πολύ εύφλεκτο Εύφλεκτο Ερεθιστικό Επιβλαβές Τοξικό Καρκινογόνο Διαβρωτικό Μολυσματικό Τερατογόνο Μεταλλαξογόνο Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό, τον αέρα ή με ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, μετά από διάθεση, μπορούν να δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο, μια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οικοτοξικό 15

16 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) Ταξινόμηση των αποβλήτων ανάλογα με την πηγή προέλευσης των (Παραγωγική δραστηριότητα) η τον τύπο τους και τις ιδιότητες που εκδηλώνουν (ποιότητα) Αποτελείται από 20 κεφάλαια κάθε ένα των οποίων συνδέεται με την πηγή προέλευσης των αποβλήτων η τον τύπο τους. Κάθε κεφάλαιο του ΕΚΑ περιγράφεται με ένα διψήφιο αριθμό (01 ως 20) Π.χ κεφ. 07 : Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες Π.χ κεφ.13 : Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρωσίμων ελαίων, 05, 12) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 16

17 Τα 20 κεφάλαια του ΕΚΑ (01 10) 01. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ 02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 04. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓIΑΣ 05. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 06. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 07. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 08. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠIΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦIΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 09. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 10. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 17

18 Τα 20 κεφάλαια του ΕΚΑ (11 20) 11.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 12. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 13. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 14. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08) 15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 16.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) 18. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 'Η ΖΩΩΝ 'Η/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουv άμεσα από το σύστημα υγείας) 19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 18

19 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) Κάθε ένα από τα 20 κεφάλαια του ΕΚΑ χωρίζεται σε υπο κεφάλαια στα οποία γίνεται περιγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας η του τύπόυ του αποβλήτου. Κάθε υπο-κεφάλαιο περιγράφεται με ένα τετραψήφιο αριθμό. Τα δύο πρώτα ψηφία του αρ. αυτού αντιστοιχούν σε ένα από τα 20 κεφ. του ΕΚΑ Π.χ κεφ : Απόβλητα από Παραγωγή, Διαμόρφωση, Προμήθεια και Χρήση (ΠΔΠΧ) φαρμακευτικών προϊόντων) Π.χ κεφ : Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 19

20 Τετραψήφιοι κωδικοί ΕΚΑ 02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 0201 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρακαιαλιεία 0202 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης 0203 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 0204 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 0205 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 0206 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 0207 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 20

21 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) Κάθε υπο-κεφάλαιο του ΕΚΑ περιλαμβάνει εξαψήφιους κωδικούς με τους οποίους περιγράφονται οι διαφορετικοί τύποι αποβλήτων ανά παραγωγική δραστηριότητα. Συνολικά στον ΕΚΑ περιλαμβάνονται 839 εξαψήφιοι κωδικοί Π.χ * : υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά * : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο Π.χ : υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση η επεξεργασία : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 21

22 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί) 05. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 0501 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου * λάσπ ες απ ό τον αφαλατωτή * λάσπ ες του π υθμένα δεξαμενών * οξινοαλκυλικές λάσπ ες * π ετρελαιοκηλίδες * λάσπ ες π εριέχουσες π ετρέλαιο απ ό λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπ λισμού * όξινες π ίσσες * άλλες π ίσσες * λάσπ ες απ ό επ ιτόπ ου επ εξεργασία υγρών εκροής π ου π εριέχουν επ ικίνδυνες ουσίες ιλύες απ ό επ ιτόπ ου επ εξεργασία υγρών εκροής άλλες απ ό τιςαναφερόμενες στο σημείο * απ όβλητα απ ό τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά * οξέα π εριέχοντα π ετρέλαιο λάσπ ες απ ό τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα απ όβλητα απ ό ψυκτικές στήλες * αργιλούχα υλικά απ ό εξαντλημένα φίλτρα απ όβλητα π εριέχοντα θείο απ ό την απ οθείωση π ετρελαίου ορυκτή π ίσσα απ όβλητα μη π ροδιαγραφόμενα άλλως 0506 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα * όξινες π ίσσες * άλλες π ίσσες απ όβλητα απ ό τις στήλες Ψύξης απ όβλητα μη π ροδιαγραφόμενα άλλως 0507 απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου * απ όβλητα π ου π εριέχουν υδράργυρο απ όβλητα π ου π εριέχουν θείο απ όβλητα μη π ροδιαγραφόμενα άλλως ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 22

23 Ευρωπαικός Κατάλογος Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί) 10 : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ : Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αλουμινίου * : εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα η εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες * Ο αστερίσκος δηλώνει ότι πρόκειται για εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο Εξαψήφιος Κωδικός ΕΚΑ για κάθε τύπο αποβλ ήτου ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 23

24 Κατηγορίες εξαψήφιων κωδικών ΕΚΑ Ο ΕΚΑ περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς τύπους εξαψήφιων κωδικών ανάλογά με την επικινδυνότητα. Σε κάθε υπο κεφάλαιο περιλαμβάνεται και ένας εξαψήφιος κωδικός που λήγει σε 99 Π.χ : ΧΧ ΧΧ 99 και περιγράφει «απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως» Επικίνδυνα απόβλητα- Απόλυτες καταχωρήσεις (Absolute entries) : Οι κωδικοί αυτοί σημαίνονται με αστερίσκο (*) και η επιλογή τους χαρακτηρίζει επικίνδυνα απόβλητα χωρίς καμία άλλη ειδική η γενική αναφορά σε επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν. Π.χ * : υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά * : καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ * : Οξέα καθαρισμού * : λάσπες από τον αφαλατωτή * : Οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 24

25 Κατηγορίες εξαψήφιων κωδικών ΕΚΑ Επικίνδυνα απόβλητα- Κατοπτρικές καταχωρήσεις (Mirror entries) : Ο ΕΚΑ περιλαμβάνει δύο τύπους κατοπτρικών καταχωρήσεων (Mirror entries) Κατοπτρικές καταχωρήσεις με γενική αναφορά στην παρουσία επικινδύνων ουσιών π.χ * : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και η μη επικίνδυνη εκδοχή : λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο Για κατοπτρικές εγγραφές με γενική αναφορά στην παρουσία επικινδύνων ουσιών, η ταξινόμηση (τελική επιλογή κωδικού) γίνεται μετά από έλεγχο για την παρουσία κάθε επικίνδυνης ουσίας. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 25

26 Κατηγορίες εξαψήφιων κωδικών ΕΚΑ Επικίνδυνα απόβλητα- Κατοπτρικές καταχωρήσεις (Mirror entries) : Κατοπτρικές καταχωρήσεις με ειδική αναφορά στην παρουσία επικινδύνων ουσιών π.χ * : τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο και η μη επικίνδυνη εκδοχή : τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Για κατοπτρικές εγγραφές με ειδική αναφορά στην παρουσία επικινδύνων ουσιών, η ταξινόμηση (τελική επιλογή κωδικού) γίνεται μετά από έλεγχο για την παρουσία της συγκεκριμένης επικίνδυνης ουσίας.(π.χ αμίαντος) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 26

27 Κατηγορίες εξαψήφιων κωδικών ΕΚΑ Μη επικίνδυνα απόβλητα : Ως μη επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται : Τα απόβλητα που δεν καταχωρούνται στον ΕΚΑ με αστερίσκο (*) (Επικίνδυνα απόβλητα Absolute entries) και ο κωδικός τους δεν αποτελεί την μη επικίνδυνη εκδοχή των κατοπτρικών καταχωρήσεων (Επικίνδυνα απόβλητα Mirror Entries) Π.χ : : απόβλητα φλοιών και φελλών Τα απόβλητα που δεν καταχωρούνται στον ΕΚΑ με αστερίσκο αλλά αποτελούν την μη επικίνδυνη εκδοχή κατοπτρικής καταχώρησης (Mirror Entries) Π.χ : Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο Αυτοί οι μη επικίνδυνοι κατοπτρικοί κωδικοί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται ότι η επικίνδυνη εκδοχή της κατοπτρικής καταχώρησης δεν έχει εφαρμογή. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 27

28 Κατοπτρικές καταχωρήσεις (Mirror Entries) * : εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα η εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. (Επικίνδυνο απόβλητο) : εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο (Μη επικίνδυνο απόβλητο) Κατοπτρικές καταχωρήσεις : Για την τελική επιλογή του εξαψήφιου κωδικού, θα πρέπει να είναι γνωστές η περιεκτικότητα του αποβλήτου σε μία η περισσότερες επικίνδυνες ουσίες η οι ιδιότητες που εκδηλώνει το απόβλητο. Παράδειγμα Κατοπτρικής εγγραφής. Κάθε φορά που επιλέγεται η μη επικίνδυνη εκδοχή του ζεύγους των εξαψήφιων κωδικών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση όσον αφορά 1. Την εφαρμογή τού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ "Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών - Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας" 2. Την διενέργεια των απαιτούμενων Χημικών αναλύσεων από Πιστοποιημένα Εργαστήρια 3. Την χρήση Πιστοποιημένων Μεθόδων Ανάλυσης 28

29 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ Απόβλητα από την Θερμική μεταλλουργία αλουμινίου * εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα η εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. (..απόβλητα που περιέχουν ίχνη αλουμινίου, καρβίδια, νιτρίδια και φωσφορούχα άλατα που μπορούν να προκαλέσουν την έκλυση υδρογόνου, αιθυλένιου, αμμωνίας κλπ. Επικίνδυνες ιδιότητες για έλεγχο Η3 και Η12) εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 29

30 Η Χρήση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως με τον εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Αυτό συνεπάγεται ότι ο προσδιορισμός ενός αποβλήτου στον κατάλογο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Στάδιο 1ο : Προσδιορισμός της πηγής που παράγεται το απόβλητο στα κεφάλαια 01 έως 12 η 17 έως 20 και προσδιορισμός του αντίστοιχου εξαψήφιου κωδικού για το απόβλητο (εξαιρουμένων των κωδικών των εν λόγω κεφαλαίων που λήγουν σε 99). Σημειώνεται ότι μια συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορεί να πρέπει να ταξινομήσει τις δραστηριότητες της σε δίαφορα κεφάλαια. Για παράδειγμα ενα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων μπορει να ταξινομήσει τα απόβλητα στο κεφ.12 (απόβλητα απο την μορφοποίηση και την επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων), στο κεφ. 11 (ανόργανα απόβλητα με μέταλλα απο την επεξεργασία και την επίκάλυψη μετάλλων ) και στο κεφ. 08 (απόβλητα απο την χρήση επικαλύψεων) Στάδιο 2ο :Εάν δεν μπορεί να ευρεθεί κατάλληλος κωδικός στα κεφ. 01 εως 12 η 17 εως 20, για τον προσδιορισμό του αποβλήτου πρέπει να εξεταστούν τα κεφ. 13, 14, και 15 Στάδιο 3ο : Εάν δεν αντιστοιχεί κανένας από αυτούς τους κωδικούς αποβλήτων, ο προσδιορισμός πρέπει να γίνει σύμφωνα με το κεφ.16 Στάδιο 4ο : Εάν το απόβλητο δεν εμπίπτει ούτε στο κεφ. 16, πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός 99 (απόβλητα που δεν προσδιορίζονται αλλιώς) στο τμήμα του καταλόγου που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα η οποια έχει προσδιοριστεί στο πρώτο στάδιο 30

31 Μια επιχείρηση μπορεί - Αναμενόμενες κατηγορίες Αποβλήτων ανάλογα με τις χρησιμοποιώντας τους 2-ψηφιους η τους δραστηριότητες 4-ψήφιους κωδικούς ΕΚΑ- να εντοπίσει τις δραστηριότητες της και στην συνέχεια τους 6-ψηφιους κωδικούς των παραγόμενων αποβλήτων από την κάθε δραστηριότητα (π.χ μια εγκατάσταση επεξεργασίας - συσκευασίας και διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να εντοπίσει τα απόβλητα της στις κατηγορίες: Κεφ.0205 (απόβλητα από την βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων), Κεφ.1501 η1502 (απόβλητα συσκευασίας) Κεφ. 13 μπορεί να επιλέξει τους κατάλληλους κωδικούς για απόβλητα ελαίων (Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και Οχημάτων ) και Κεφ. 16 τα απόβλητα του Χημικού Εργαστηρίου Κεφ. 19 τα απόβλητα από την έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων Κεφ. 20 τα απόβλητα του ανθρώπινου δυναμικού. Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων που προκύπτουν από τις πιο πάνω δραστηριότητες, διευκολύνει ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία την περαιτέρω διαχείριση ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 0201 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρακαιαλιεία 0202 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης 0203 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών,δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 0204 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 0205 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 0206 απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 0207 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)

32 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΨΗΦ ΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Στάδιο 1ο Ταξινομείται το απόβλητο στα κεφάλαια 01 εως 12 η 17 εως 20? ΝΑΙ Ο Χ Ι Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Ταξινομείται το απόβλητο στα κεφάλαια 13 έως 15? Ο Χ Ι Ταξινομείται το απόβλητο στο κεφάλαίο 16? ΝΑΙ ΝΑΙ Κατάταξη στην σχετική ομάδα αποβλήτων με τον κατάλληλο εξαψήφιο κωδικό εξαιρουμένων των κωδικών που λήγουν σε 99 Ο Χ Ι Στάδιο 4ο Χρήση κωδικου πού λήγει σε 99 (???? 99 ) στο 1ο Στάδιο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 32

33 EΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (839 ΕΞΑΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ) Επικίνδυνα Απόβλητα 405 Μη Επικίνδυνα Απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα Απόλυτες καταχωρήσει ς Επικίνδυνα απόβλητα Κατοπτρικές καταχωρήσεις (Επικίνδυνη εκδοχή) Μη επικίνδυνα απόβλητα Κατοπτρικές καταχωρήσεις (Μη επικίνδυνη εκδοχή) Μη επικίνδυνα απόβλητα Μοναδικές καταχωρήσεις 33

34 Επιλογή κωδικού ΕΚΑ από το ζεύγος των κατοπτρικών καταχωρήσεων (Mirror Entries) (1) ΧΧ ΧΧ ΧΧ* : (Επικίνδυνο απόβλητο) ΧΧ ΧΧ Χ (Χ+1) : (Μη επικίνδυνο απόβλητο) Κατοπτρικές καταχωρήσεις: Για την τελική επιλογή του εξαψήφιου κωδικού, θα πρέπει να είναι γνωστό αν το απόβλητο εκδηλώνει μία τουλάχιστον από τις επικίνδυνες ιδιότητες (Η1 ως Η14) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 34

35 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 35

36 Πρότυπο δειγματοληψίας αποβλήτων ΕΛΟΤ EN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών - Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας Characterization of waste - Sampling of waste materials - Framework for the preparation and application of a Sampling Plan ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 36

37 Foreword Introduction 1 Scope Contents (ΕΛΟΤ EN 14899) 5 Sampling 5.1 Taking the sample 5.2 Delivery 2 Normative references 6 Reporting 3 Terms and definitions 4 Preparation of a Sampling Plan 4.1 Principle 4.2 Key elements of a Sampling Plan Involved parties Objectives of the Testing Programme Testing level Identify constituents to be tested Background information on material Health and safety Select sampling approach Identify sampling technique 6.1 Document Sampling Plan 6.2 Sampling Record Annex A (informative) Example information Sampling Plan Annex B (informative) Example information Sampling Record Bibliography 8-37

38 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 38

39 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 39

40 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ (1) Το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας περιλαμβάνει 16 ενότητες στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τα εξής : ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 40

41 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ (2) 1. Στοιχεία της ουσίας /παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης. 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας (για τον άνθρωπο, για το περιβάλλον) 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά (χημική ονομασία) 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών (Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια κλπ) 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 7. Χειρισμός και αποθήκευση 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προιόν /Ατομική προστασία 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 41

42 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ (3) 10. Σταθερότητα προιόντος (Συνθήκες προς αποφυγήν, Υλικά προς αποφυγήν, Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης κλπ.) 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 12. Οικολογικές πληροφορίες 13. Στοιχεία σχετικά με την διάθεση (για το υλικό / σκευασμα / υπολειματικές ποσότητες και για μολυσμένο υλικό συσκευασίας). 14. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις (Χαρακτηρισμός σήμανσης επικινδύνων υλικών κλπ) 16. Άλλες πληροφορίες 42

43 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ (4) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 8-43

44 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ (5)> 8-44

45 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) (2) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 8-45

46 Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R) (1) 46

47 Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R) (2) 47

48 Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R) (3) 48

49 Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R) (4) 49

50 Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R) (5) 50

51 Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) (Ελάχιστες συγκεντρώσεις / Σημείο ανάφλεξης) ΚΥΑ 13588/725 Παράρτημα ΙΙ (1) Απόβλητα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα θεωρούνται ότι παρουσιάζουν μία ή περισσότερες ιδιότητες που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα και όσον αφορά τα σημεία Η3 έως Η8, Η10 και Η11, μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ιδιότητες: - σημείο ανάφλεξης μικρότερο ή ίσο 55ο C - περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως πολύ τοξικές σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 0,1% - περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 3% - περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως επιβλαβείς σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 25% - περιέχει μία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινομούνται ως R35 σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 1% - περιέχει μία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινομούνται ως R34 σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 5% 51

52 Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) (Ελάχιστες συγκεντρώσεις / Σημείο ανάφλεξης) ΚΥΑ 13588/725 Παράρτημα ΙΙ (2) - περιέχει μία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινομούνται ως R41 σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 10% - περιέχει μία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινομούνται ως R36, R37, R38 σε ολική συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 20% - περιέχει μία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 1 ή 2 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 0,1% - περιέχει μία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 1% - περιέχει μία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 ταξινομημένη ως R60, R61 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 0,5% - περιέχει μία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 3 που ταξινομείται ως R62, R63 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 5% - περιέχει μεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 1 ή 2 ταξινομημένη ως R46 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 0,1% - περιέχει μεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 3 ταξινομημένη ως R40 σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 1%. 52

53 Ιδιότητες επικινδύνων αποβλήτων ( KYA 13588/725) (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ [σύμφωνα με το αρ. 2 της απόφασης της Επιτροπής 2000/532/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρ. 1 της απόφασης της Επιτροπής 2001/118/ΕΚ]. Η1 «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο. Η2 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμο αντίδραση. Η3-Α «Πολύ εύφλεκτο»: ουσίες και παρασκευάσματα: - Σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21ο C (συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών) ή - που μπορούν να θερμανθούν και τελικά να αναφλέγουν στον αέρα υπό κανονική θερμοκρασία χωρίς τη βοήθεια ενέργειας ή - σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να αναφλέγουν εύκολα με σύντομη επενέργεια μιας πηγής ανάφλεξης και τα οποία εξακολουθούν να καίγονται ή να καταναλώνονται μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης ή - σε αέρια κατάσταση, που είναι εύφλεκτα στον αέρα υπό κανονική πίεση ή - τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα, δημιουργούν ευκόλως εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. Η3-Β «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21oC και δεν υπερβαίνει τους 55oC. 53

54 Ιδιότητες επικινδύνων αποβλήτων ( KYA 13588/725) (2) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η4 «Ερεθιστικό»: μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, οι οποίες σε άμεση, παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. Η5 «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους Η6 «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα ή ακόμη και το θάνατο (συμπεριλαμβανομένων των πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων). Η7 «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα, οι οποίες με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν την συχνότητα του. Η8 «Διαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, σε επαφή με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ αυτούς. Η9 «Μολυσματικό»: ύλες που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς Η10 «Τερατογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα, οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να δημιουργήσουν μη κληρονομικές συγγενείς δυσμορφίες ή να αυξήσουν τη 8-54 συχνότητα τους.

55 Ιδιότητες επικινδύνων αποβλήτων ( KYA 13588/725) (3) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η11 «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητα τους. Η12 Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό, τον αέρα ή με ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο. Η13 Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, μετά από διάθεση, μπορούν να δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο, μια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η14 «Οικοτοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος 55

56 Ελάχιστες συγκεντρώσεις για την εκδήλωση μιας επικίνδυνης ιδιότητας (1) Κατηγορία κινδύνου Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) (MSDS) Εκρηκτικό R2, R3 H1 Οξειδωτικό R7,R8,R9 H2 Επικίνδυ νη ιδιότητα Σημείο ανάφλεξης/ελάχιστη συγκέντρωση Εξαιρετικά εύφλεκτο R12 H3-A Σημείο ανάφλεξης 21 C Πολύ εύφλεκτο R11, R15, R17 H3-A Σημείο ανάφλεξης 21 C Εύφλεκτο R10 Η3-Β 21 C Σημείο ανάφλεξης 55 C Ερεθιστικό R41 R36,R37,R38 H4 H4 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 10% Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 20% Επιβλαβές R20,R21,R22,R48, R68,R65 H5 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 25% Πολύ τοξικό R26,R27,R28,R39 H6 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 0,1% Τοξικό R23,R24,R25,R39, R48 H6 Ολική συγκέντρωση μίας η 56 περισσοτέρων ουσιών 3 %

57 Ελάχιστες συγκεντρώσεις για την εκδήλωση μιας επικίνδυνης ιδιότητας (2) Κατηγορία κινδύνου Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) (MSDS) Επικίνδυ νη ιδιότητα Ελάχιστη συγκέντρωση Καρκινογόνο (κατ.1 η 2) R45,R49 H7 Συγκέντρωση μίας ουσίας 0,1% Καρκινογόνο (κατ.3) R40 H7 Συγκέντρωση μίας ουσίας 1% Διαβρωτικό R35 R34 H8 H8 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 1 % Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 5 % Τερατογόνο (τοξικό για την αναπαραγωγή) (κατ.1 η 2) R60, R61 Η10 Συγκέντρωση μίας ουσίας 0,5% Τερατογόνο (τοξικό για την αναπαραγωγή) (κατ.3) R62, R63 Η10 Συγκέντρωση μίας ουσίας 5 % Μεταλλαξογόνο (κατ.1 η 2) R46 H11 Συγκέντρωση μίας ουσίας 0,1% Μεταλλαξογόνο (κατ.3) R40 H11 Συγκέντρωση μίας ουσίας 1% 57

58 Ελάχιστες συγκεντρώσεις για την εκδήλωση μιας επικίνδυνης ιδιότητας (3) Κατηγορία κινδύνου Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) (MSDS) Επικίνδυ νη ιδιότητα Ελάχιστη συγκέντρωση Καρκινογόνο (κατ.1 η 2) R45,R49 H7 Συγκέντρωση μίας ουσίας 0,1% Καρκινογόνο (κατ.3) R40 H7 Συγκέντρωση μίας ουσίας 1% Διαβρωτικό R35 H8 Διαβρωτικό R34 H8 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 1 % Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 5 % Τερατογόνο (τοξικό για την αναπαραγωγή) (κατ.1 η 2) R60, R61 Η10 Συγκέντρωση μίας ουσίας 0,5% Τερατογόνο (τοξικό για την αναπαραγωγή) (κατ.3) R62, R63 Η10 Συγκέντρωση μίας ουσίας 5 % Μεταλλαξογόνο (κατ.1 η 2) R46 H11 Συγκέντρωση μίας ουσίας 0,1% Μεταλλαξογόνο (κατ.3) R40 H11 Συγκέντρωση μίας ουσίας 1% 58

59 Ελάχιστες συγκεντρώσεις για την εκδήλωση μιας επικίνδυνης ιδιότητας (4) Κατηγορία κινδύνου Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) (MSDS) Επικίνδυ νη ιδιότητα Ελάχιστη συγκέντρωση (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Β) R50-53 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 0,25 % Οικοτοξικό R51-53 R51-53 H14 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 2,5 % Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 25 % R59 Ολική συγκέντρωση μίας η περισσοτέρων ουσιών 0,1 % 59

60 Παράδειγμα κατάταξης ενός αποβλήτου

61 61

62 Επιλογή κωδικού ΕΚΑ από ζεύγος κατοπτρικών καταχωρήσεων (Mirror Entries) (2) Χημική ουσία Χ (10%) Ψ (18%) Φράσεις ειδικών κινδύνων (R) Κατηγορία κινδύνου Επικίνδυνη Ιδιότητα R 11 Πολύ εύφλεκτο Η3-Α R 20/22 Επιβλαβές Η5 R 36 Ερεθιστικό H4 R 21 Επιβλαβές Η5 R Οικοτοξικό Η 14 Κατηγορία κινδύνου Πολύ εύφλεκτο (H3-A) Χ Ψ σύνολο Ελάχιστη συγκέντρωση Το σημείο ανάφλεξης του αποβλήτου Α μετρήθηκε 75 C > 55 C (όριο για εύφλεκτο) Εκδήλωση επικίνδυνης ιδιότητας Επιβλαβές (Η5) % 25% Ναι Ερεθιστικό (Η4) 18 18% 20% Όχι Οικοτοξικό (Η14) 18 18% 0,25% Ναι Όχι 62

63 Επιλογή κωδικού ΕΚΑ από ζεύγος κατοπτρικών καταχωρήσεων (Mirror Entries) (3) Συμπέρασμα : Το απόβλητο Α αναμένεται να εκδηλώσει τις επικίνδυνες ιδιότητες Η5 : Επιβλαβές και Η14 : Οικοτοξικό Ταξινομείται ως επικίνδυνο απόβλητο Για την περιγραφή του χρησιμοποιείται η επικίνδυνη εκδοχή του ζεύγους των κατοπτρικών καταχωρήσεων 63

64 64

65 65

66 66

67 Εργασίες Ανάκτησης (R) (2) R 9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων R 10 Εμπλουτισμός εδάφους με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον R 11 Χρήσεις καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 10 R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 11 R 13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 12 (εκτός από την προσωρινή εναποθήκευση, κατά τη διάρκεια της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται). 67

68 Χρήσιμες διευθύνσεις ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΜΟΔ Α.Ε Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο ΥΠΕΚΑ (Π. Ρωμανάς) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ o o E o ://.. -. / / /3105/ o o o ://... / / / E o - o 2 ://... / / / / / / 68

69

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η αξιοποίηση τους ως πόρων Μέσω: - Τήρηση ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων, - Προώθηση πρόληψης δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033542/02 - ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033542/02 - ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/01/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 105731 / 7332 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Απόφαση βασικών εννοιών Εισαγωγή νέων μέτρων (πρόληψη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2000D0532 01/01/2002 Αριθµός σελίδων: 34 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ομιλητής : Λιναράκη Γεωργία, Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΕΠΠΕ, Σύμβουλος Επιστημονικών Θεμάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 157/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3686 της 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 157 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ)

Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 261 262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 263 2000, για τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Πληροφόρηση κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Eυρύ κοινό ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039302/02 - Παράρτημα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039302/02 - Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10884/15 ADD 1 ENV 482 MI 489 RELEX 599 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 950049; 950098;

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 950049; 950098;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet Εμπορική Ονομασία : ECO plant FOOD NPK 8-3-3 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανoχημικό λίπασμα Κωδικός Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033545/02 - ΑΝΝΕΧ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033545/02 - ΑΝΝΕΧ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11889/14 ADD 1 ENV 673 ENT 162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα