Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange"

Transcript

1 Guide Ultimate Bleed and Hose Shortening Guide Ultimate Bleed and Hose Shortening User Manual Instrukcja użytkownika dotycząca odpowietrzania hamulców Guide Ultimate i skracania przewodu Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange Příručka pro odvzdušnění brzd a zkrácení hadičky Guide Ultimate Aerisirea frânelor şi scurtarea furtunurilor Guide Ultimate Manual de utilizare Εγχειρίδιο χρήστη εξαέρωσης και βράχυνσης συρματόσχοινου για τα φρένα Guide Ultimate Rev D 2015 SRAM, LLC

2 Tools and Supplies Værktøj og materialer Scule şi accesorii Narzędzia i materiały Nástroje a pomůcky Εργαλεία και παρεχόμενα eksploatacyjne Highly specialized tools and supplies are required for the installation of your SRAM components. We recommend that you have a qualified bicycle mechanic install your SRAM components. Der kræves meget specielle værktøjer og materialer til montering af dine SRAM-dele. Vi anbefaler, at du får en kvalificeret cykelmekaniker til at montere dine SRAM-dele. Pentru montarea componentelor SRAM sunt necesare scule şi materiale speciale. Recomandăm ca montarea componentelor SRAM să se facă de un mecanic de biciclete calificat. Do montażu komponentów SRAM wymaga się użycia wysoce specjalistycznych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Zaleca się zlecenie montażu komponentów SRAM wykwalifikowanemu mechanikowi rowerowemu. K montáži součástí SRAM jsou potřeba speciální nástroje a pomůcky. Montáž součástí SRAM doporučujeme přenechat kvalifikovanému mechanikovi jízdních kol. Απαιτούνται εξαιρετικά εξειδικευμένα εργαλεία και παρεχόμενα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων SRAM. Συνιστούμε να γίνεται η τοποθέτηση των εξαρτημάτων SRAM από επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. 2,5 T8 T10 T10 2,5 8 Hydraulic Hose Cutter Grease DOT Compatible Grease 2

3 SAFETY INSTRUCTIONS You must read and understand the safety and warranty document before proceeding with installation. Improperly installed components are extremely dangerous and could result in severe and/or fatal injuries. If you have any questions about the installation of these components, consult a qualified bicycle mechanic. This document is also available on INSTRUKTIONER VEDR. SIKKERHED Læs og forstå dokumentet vedrørende sikkerhed og garantier, før du forsætter med monteringen. Forkert monterede dele er ekstremt farlige og kan medføre alvorlige og/eller dødelige personskader. Hvis du har spørgsmål vedrørende monteringen af disse dele, skal du spørge en kvalificeret cykelmekaniker. Dette dokument findes også på INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Înainte de a începe instalarea trebuie să citiţi şi să înţelegeţi documentul privind securitatea şi garanţia. Componentele montate incorect sunt extrem de periculoase şi pot cauza accidente grave şi/sau chiar mortale. Pentru întrebări referitoare la montarea acestor piese consultaţi un mecanic de biciclete calificat. Acest document este disponibil şi la UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem montażu musisz zapoznać się z dokumentem omawiającym zasady bezpieczeństwa i gwarancję. Niewłaściwie zainstalowane komponenty są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować poważne i/lub śmiertelne obrażenia. W przypadku pytań dotyczących montażu tych komponentów skonsultuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. Dokument ten jest również dostępny na stronie BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než budete pokračovat v montáži, je třeba, abyste si přečetli dokument s bezpečnostními a záručními informacemi a abyste mu porozuměli. Nesprávně nainstalované součásti jsou velmi nebezpečné a mohou zapříčinit závažná nebo dokonce smrtelná zranění. V případě jakýchkoli dotazů ohledně montáže těchto dílů se obraťte na kvalifikovaného mechanika jízdních kol. Tento dokument je rovněž k dispozici na webových stránkách ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το έγγραφο ασφάλειας και εγγύησης πριν προχωρήσετε με την τοποθέτηση. Εξαρτήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς ή/ και θανάσιμους τραυματισμούς. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Το έγγραφο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση 3

4 WARNING Use only DOT 4 or DOT 5.1 fluids with SRAM hydraulic brakes. Do not use any other fluid, it will damage the system and make the brakes unsafe to use, which could lead to serious injury and/or death. Do not use mineral oil. DOT fluids will damage painted surfaces. If any fluid comes in contact with a painted surface, wipe it off immediately and clean with water. Used DOT fluid must be recycled or disposed of in accordance to local and federal regulations. Never pour used DOT fluid down a sewage or drainage system or into the ground or body of water. ADVARSEL Brug kun DOT 4 eller DOT 5.1 bremsevæske med SRAM hydrauliske bremser. Brug ikke andre væsker, det vil beskadige systemet og gøre bremserne usikre, hvilket kan føre til alvorlige personskader og/eller død. Brug ikke mineralolie. DOT-væsker vil beskadige malede overflader. Hvis væsken kommer i kontakt med malede overflader, så tør det omgående af og gør området rent med vand. Brugt DOT-væske skal sendes til genbrug eller bortskaffes i overensstemmelse med lokale og overordnede bestemmelser. Hæld aldrig brugt DOT-væske ned i noget afløb, eller på jorden eller i noget vandløb. AVERTIZARE Pentru frânele hidraulice SRAM folosiţi numai lichide DOT 4 sau DOT 5.1. Nu utilizaţi alte lichide, întrucât vor deteriora sistemul şi vor face nesigură utilizarea frânelor, având ca urmări posibile accidente grave sau chiar mortale. Nu utilizaţi ulei mineral. Lichidele DOT deteriorează suprafeţele vopsite. Dacă lichidul intră în contact cu o suprafaţă vopsită ştergeţi-l imediat şi curăţaţi suprafaţa cu apă. Lichidul DOT uzat trebuie reciclat sau predat la deşeuri conform reglementărilor legale locale şi naţionale. Nu vărsaţi lichidul DOT uzat în canalizaţie, pe sol sau în ape. OSTRZEŻENIE Do hamulców hydraulicznych SRAM należy stosować wyłącznie płyny hamulcowe DOT 4 lub DOT 5.1. Nie stosuj jakichkolwiek innych płynów, spowodowałoby to bowiem uszkodzenie systemu i sprawiło, że hamulce nie będą bezpieczne w użyciu, co może doprowadzić do poważnego urazu i/lub śmierci. Nie stosuj oleju mineralnego. Płyny DOT uszkadzają powierzchnie lakierowane. W razie kontaktu płynu z lakierowaną powierzchnią należy natychmiast zetrzeć płyn i oczyścić powierzchnię wodą. Zużyte płyny DOT należy poddać recyklingowi lub utylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. W żadnym przypadku nie wolno wylewać zużytego płynu DOT do ścieków lub systemu kanalizacji, ani do wód gruntowych i zbiorników wodnych. VAROVÁNÍ Pro hydraulické brzdy SRAM používejte pouze brzdové kapaliny DOT 4 nebo DOT 5.1. Nepoužívejte jiné kapaliny, mohlo by dojít k poškození systému, po němž nebude používání brzd bezpečné a může dojít k vážnému úrazu nebo dokonce smrti. Nepoužívejte minerální olej. Kapaliny DOT poškozují lakovaný povrch. Pokud kapalina přijde do kontaktu s lakovaným povrchem, okamžitě ji otřete a povrch očistěte vodou. Použitá kapalina DOT musí být recyklována nebo zlikvidována v souladu s příslušnými předpisy. Nikdy nevylévejte použitou kapalinu DOT do odpadního nebo kanalizačního systému, do půdy ani do vody. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε υγρά μόνο DOT 4 ή DOT 5.1 με τα υδραυλικά φρένα SRAM. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλα υγρά, διότι θα υποστεί ζημιά το σύστημα και τα φρένα θα καταστούν μη ασφαλή κατά τη χρήση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο. Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο. Τα υγρά DOT θα επιφέρουν ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες. Αν οποιοδήποτε υγρό έρθει σε επαφή με μια βαμμένη επιφάνεια, σκουπίστε το αμέσως και καθαρίστε το με νερό. Υγρά DOT που έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και κρατικούς κανονισμούς. Ποτέ μην χύνετε χρησιμοποιημένα υγρά DOT στο σύστημα αποχέτευσης ή αποστράγγισης ή στο έδαφος ή σε σώμα νερού. 4

5 Hose Shortening Afkortning af slange Scurtarea furtunului Procedura skracania przewodu Postup při zkrácení hadičky Βράχυνση συρματόσχοινου 1 The brakes should be installed with the hose properly routed and secured to the bicycle. To determine where to cut the hose, hold the hose up to the brake lever with a length that creates a gentle bend in the hose and allows the handlebar to freely turn from side to side. Bremserne skal monteres, så slangen er ført korrekt og gjort fast til cyklen. For at afgøre hvor slangen skal afkortes, skal den holdes op til bremsegrebet, så der er længde nok til at danne en blød bue, og så styret kan dreje frit fra side til side. Frânele trebuie montate astfel încât furtunul să fie dispus şi fixat corect pe bicicletă. Pentru a determina locul în care va fi tăiat furtunul, ţineţi-l în dreptul manetei de frână astfel încât să formeze o curbură largă şi să permită rotirea ghidonului în ambele direcţii. Hamulce należy montować tak, by przewód był odpowiednio umiejscowiony i zamocowany do roweru. Aby stwierdzić, w którym miejscu odciąć przewód, należy podnieść go do dźwigni hamulca po uprzednim łagodnym wygięciu go w taki sposób, by kierownica obracała się w obie strony bez jakichkolwiek ograniczeń. Při montáži brzd je nutné dbát na správné vedení hadiček a jejich dobré upevnění k jízdnímu kolu. Při určování místa, kde je třeba hadičku zkrátit, přidržte hadičku u brzdové páky tak, aby tvořila mírný ohyb s dostatečnou délkou a umožňovala volné otáčení řídítek ze strany na stranu. Τα φρένα πρέπει να τοποθετηθούν με σωστή δρομολόγηση και ασφάλιση του συρματόσχοινου στο ποδήλατο. Για να προσδιορίσετε το πού χρειάζεται να κόψετε το συρματόσχοινο, κρατήστε το συρματόσχοινο ως τη μανέτα των φρένων με αρκετό μήκος ώστε να δημιουργείται μια ελαφριά καμπύλη στο συρματόσχοινο και να επιτρέπεται στην μπάρα του τιμονιού να γυρνάει ελεύθερα από τη μία άκρη ως την άλλη. Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση 5

6 NOTICE Do not engage the brake lever while the hose is removed. Engaging the brake lever will result in loss of fluid. BEMÆRK Tag ikke i bremsegrebet, mens slangen er fjernet. Hvis der tages i bremsegrebet, vil der løbe væske ud. NOTĂ Nu acţionaţi levierul frânei când furtunul este demontat. Acţionarea manetei de frână duce la pierderea de lichid. UWAGA Nie naciskaj dźwigni hamulca po odłączeniu przewodu od dźwigni. Nacisk na dźwignię hamulca spowoduje wyciek płynu. UPOZORNĚNÍ Dokud je hadička odpojena od třmenu, nemačkejte brzdovou páku. Při zmáčknutí brzdové páky může dojít ke ztrátě kapaliny. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην πατήσετε τη μανέτα του φρένου ενώ αφαιρείτε το συρματόσχοινο. Το πάτημα της μανέτας του φρένου θα οδηγήσει σε απώλεια υγρού. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση 6

7 Use a SRAM hydraulic hose cutter to cut the excess hose at the lever. Skær overskydende slange af ved grebet med en afkorter til hydraulikslanger fra SRAM. Tăiaţi furtunul în exces de la manetă cu ajutorul sculei de tăiat furtunuri hidraulice SRAM. Do odcięcia przy dźwigni nadmiaru przewodu należy stosować nóż SRAM do cięcia przewodu hydraulicznego. Hadičku zkraťte u páky pomocí řezačky na zkracování hadiček SRAM. Χρησιμοποιήστε κόφτη υδραυλικού συρματόσχοινου SRAM για να κόψετε το περίσσιο συρματόσχοινο στη μανέτα. 5 NOTICE Cutting the hose introduces air into the brake system. You must bleed the brakes to ensure optimal braking performance. A small amount of DOT fluid may drip from the hose when it is cut, this is normal. Immediately clean any DOT fluid that comes in contact with painted surfaces with water. BEMÆRK Når slangen afkortes, kommer der luft i systemet. Bremserne skal bleedes, eller udluftes, for at sikre, at bremserne virker optimalt. Der kan dryppe en smule DOT-væske fra slangen, når den skæres, det er normalt. Tør med det samme al DOTvæske af, som kommer på malede overflader, med vand. NOTĂ La tăierea furtunului intră aer în sistem. Pentru a obţine performanţe optime frâna trebuie aerisită. La tăiere este posibil să curgă din furtun o cantitate redusă de lichid DOT, acest lucru fiind normal. În cazul în care lichidul DOT vine în contact cu vopseaua spălaţi imediat zona afectată cu apă. UWAGA Obcięcie przewodu wprowadza do układu hamulcowego powietrze. Aby zapewnić optymalne działanie hamulca, należy odpowietrzyć hamulce. Podczas odcinania przewodu może z niego wyciekać niewielka ilość płynu DOT jest to normalne. Należy bezzwłocznie oczyścić wodą płyn DOT, który wszedł w kontakt z powierzchniami lakierowanymi. UPOZORNĚNÍ Při zkrácení hadičky vždy do brzdové soustavy vnikne nějaký vzduch. Chcete-li zajistit optimální brzdný účinek, je nutné brzdy odvzdušnit. Při zkrácení hadičky může z hadičky odkápnout malé množství brzdové kapaliny DOT jde o běžný jev. Veškerou kapalinu DOT, která se dostane do kontaktu s lakovaným povrchem, ihned smyjte vodou. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το κόψιμο του συρματόσχοινου εισάγει αέρα στο σύστημα φρένων. Πρέπει να κάνετε εξαέρωση των φρένων για να διασφαλίζετε τη βέλτιστη απόδοση πέδησης. Ενδέχεται να στάξει μικρή ποσότητα υγρού DOT από το συρματόσχοινο όταν κοπεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Καθαρίστε αμέσως οποιοδήποτε υγρό DOT έρθει σε επαφή με βαμμένες επιφάνειες με νερό. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση 7

8 Stealth-a-majig Hose Installation Montaż przewodu Stealth-a-majig Montering af slange til stealth-a-majig Montáž hadičky Stealth-a-majig Montarea furtunului Stealth-a-majig Τοποθέτηση συρματόσχοινου Stealth-a-majig Stealth-a-majig aids in the assembly of frames with internal hose routing. Stealth-a-majig brakes are shipped as a separate lever and hose/caliper assembly. The hose is run through a frame and connected to the lever without requiring a bleed. Stealth-a-majig brake levers are identified by "Stealth-a-majig Only" printed at the hose end. Stealth-a-majig hjælper til samling af rammer med indvendigt førte slanger. Stealth-a-majig-bremser leveres med greb og slange/kaliber separat. Slangen føres gennem en ramme og forbindes til grebet, uden at der kræves en bleed (udluftning). Bremsegreb til stealth-a-majig kan kendes på, at der er trykt "Stealth-a-majig Only" på enden af slangen. Stealth-a-majig are avantajul dispunerii interne a furtunului. Frânele Stealth-amajig sunt livrate ca manete şi furtun/ etrier separate. Furtunul este dispus prin cadru şi este conectat la manetă fără a fi necesară aerisirea. Manetele frânelor Stealth-a-majig se identifică prin inscripţia Stealth-amajig Only de la capătul furtunului. Stealth-a-majig pomaga w montażu ram z wewnętrznie przeprowadzonym przewodem. Hamulce Stealth-a-majig wysyłane są jako osobny zestaw złożony z dźwigni i przewodu/zacisku. Przewód jest przeprowadzony przez ramę i podłączony do dźwigni bez konieczności odpowietrzania. Dźwignie hamulców Stealth-a-majig zidetyfikować można po napisie umieszczonym na końcu przewodu: Stealth-a-majig Only (Wyłącznie Stealth-a-majig). Technologie Stealth-a-majig usnadňuje sestavení rámů s vnitřním vedením hadiček. Brzdy Stealth-a-majig se dodávají jako sestava samostatné brzdové páky, hadičky a třmenu. Hadička prochází rámem a je připojena k páce bez nutnosti odvzdušnění. Brzdové páky Stealth-a-majig jsou označeny vytištěným nápisem Stealth-a-majig Only na konci pro připojení hadičky. Το Stealth-a-majig βοηθά στη συναρμολόγηση των σκελετών με εσωτερική δρομολόγηση συρματόσχοινου. Τα φρένα Stealth-a-majig αποστέλλονται ως ξεχωριστό συγκρότημα μανέτας και συρματόσχοινου/δαγκάνας. Το συρματόσχοινο δρομολογείται μέσω ενός σκελετού και συνδέεται με τη μανέτα χωρίς να χρειάζεται εξαέρωση. Οι μανέτες φρένων Stealth-a-majig αναγνωρίζονται από τη σήμανση "Stealth-a-majig Only" που τυπώνεται στην άκρη του συρματόσχοινου. 8

9 1 2 T8 NOTICE The Stealth-a-majig hose uses part number , Hose Fitting Kit Disc Brake-SJ. UWAGA Przewód Stealth-a-majig wymaga części o numerze , Zestaw złączki przewodu hamulca tarczowego SJ (Hose Fitting Kit Disc Brake-SJ). BEMÆRK Stealth-a-majig slangen bruger reservedelsnummer , Hose Fitting Kit Disc Brake-SJ. UPOZORNĚNÍ Hadička Stealth-a-majig používá číslo součásti , Sada těsnění hadičky pro kotoučové brzdy SJ. NOTĂ Furtunul Stealth-a-majig utilizează codul de piesă , Set montare furtun frână cu disc SJ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το συρματόσχοινο Stealth-a-majig χρησιμοποιεί το Κιτ τοποθέτησης συρματόσχοινου για δισκόφρενα SJ με αριθμό εξαρτήματος Apply DOT compatible grease to the hose barb threads. Use a T8 TORX wrench to install the hose barb into the hose until there is no gap between the hose barb and the hose. Smør DOT-kompatibel fedt på gevindet på slangen. Brug en T8 TORX -nøgle til at montere slangespidsen på slangen indtil der ikke er nogen afstand mellem slange og spids. Ungeţi filetul racordului furtunului cu unsoare compatibilă DOT. Înşurubaţi racordul în furtun cu cheia TORX T8 astfel încât să nu rămână spaţiu între acestea. Na gwint końcówki przewodu należy nałożyć smar kompatybilny z DOT. Aby zamontować końcówkę przewodu do przewodu, należy korzystać z klucza T8 TORX do momentu, w którym nie będzie szczeliny pomiędzy końcówką przewodu a przewodem. Na závity koncovky hadičky naneste mazivo kompatibilní s brzdovou kapalinou DOT. Pomocí klíče T8 TORX nainstalujte koncovku do hadičky tak, aby mezi ní a hadičkou nebyla žádná mezera. Απλώστε γράσο συμβατό με DOT στα σπειρώματα του αγκίστρου του συρματόσχοινου. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T8 TORX για να τοποθετήσετε το άγκιστρο του συρματόσχοινου μέσα στο συρματόσχοινο μέχρι να μην υπάρχει κενό ανάμεσα στο άγκιστρο και το συρματόσχοινο. NOTICE Do not overtighten the hose barb. Overtightening may cause damage to the hose liner. BEMÆRK Slangespidsen må ikke overspændes. Overspænding kan beskadige foringen i slangen. NOTĂ Nu strângeţi racordul excesiv. Strângerea excesivă poate duce la deteriorarea cămăşii furtunului. UWAGA Nie należy nadmiernie dociskać końcówki przewodu. Nadmierny docisk może spowodować uszkodzenie powłoki przewodu. UPOZORNĚNÍ Závitovou koncovku hadičky neutahujte nadměrnou silou. Při přílišném utažení se může poškodit plášť hadičky. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην σφίγγετε υπερβολικά το άγκιστρο του συρματόσχοινου. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επένδυση του συρματόσχοινου. 3 Install the compression fitting over the hose barb. Sæt kompressionsfatningen ned over slangspidsen. Montaţi mufa pe racord. Zamontuj złącze zaciskowe na końcówce przewodu. Na koncovku hadičky namontujte tlakovou spojku. Τοποθετήστε το εξάρτημα συμπίεσης πάνω από το άγκιστρο του συρματόσχοινου. Grease Smør Ungere Smaruj Namazat Γράσο Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 9

10 5 8 8 N m 4 Install the hose firmly into the lever body while threading the compression nut by hand. While holding the hose firmly in place, use an 8 mm flare nut wrench to tighten the compression nut to 8 N m (71 in-lb). Sæt slangen fast på grebet, mens kompressionsmøtrikken skrues fast med hånden. Hold slangen på plads, mens kompressionsmøtrikken spændes til 8 N m med en 8 mm åben ringnøgle. Împingeţi furtunul în corpul manetei şi înşurubaţi mufa cu mâna. În timp ce continuaţi să ţineţi furtunul strângeţi mufa la 8 N m cu o cheie inelară deschisă de 8 mm. Zamontuj przewód pewnie do korpusu dźwigni, jednocześnie dokręcając ręcznie nakrętkę dociskową. Trzymając pewnie przewód w miejscu, użyj klucza do nakrętek sześciokątnych 8 mm do dokręcenia nakrętki zaciskowej do wartości 8 N m. Našroubujte hadičku pevně do těla páky a utáhněte tlakovou matici rukou. Přidržujte hadičku pevně na místě a pomocí 8mm otevřeného stranového klíče dotáhněte tlakovou matici momentem 8 N m. Τοποθετήστε το συρματόσχοινο σταθερά μέσα στο σώμα της μανέτας ενώ βιδώνετε το παξιμάδι συμπίεσης με το χέρι. Ενώ κρατάτε σταθερά στη θέση του το συρματόσχοινο, χρησιμοποιήστε μια ανοιχτή καστάνια των 8 mm για να σφίξετε το παξιμάδι συμπίεσης ως τα 8 N m. 6 Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 10

11 Non-Stealth-a-majig Hose Installation Montaż przewodu Non-Stealth-a-majig Montering af andre slanger end stealth-a-majig Montáž hadičky jiného typu než Stealth-a-majig Montarea furtunului non-stealth-a-majig Τοποθέτηση συρματόσχοινου που δεν είναι Stealth-a-majig 1 2 T10 Apply DOT compatible grease to the hose barb threads. Use a T10 TORX wrench to install the hose barb into the hose until there is no gap between the hose barb and the hose. Smør DOT-kompatibel fedt på gevindet på slangen. Brug en T10 TORX -nøgle til at montere slangespidsen på slangen, indtil der ikke er nogen afstand mellem slange og spids. Ungeţi filetul racordurilor furtunului cu unsoare compatibilă DOT. Înşurubaţi racordul la nivel în furtun cu cheia TORX T10. Na gwint końcówki przewodu należy nałożyć smar kompatybilny z DOT. Aby zamontować końcówkę przewodu do przewodu, należy korzystać z klucza T10 TORX do momentu pełnego osadzenia. Na závity koncovky hadičky naneste mazivo kompatibilní s brzdovou kapalinou DOT. Pomocí klíče T10 TORX nasaďte koncovku hadičky do hadičky až na doraz. Απλώστε γράσο συμβατό με DOT στα σπειρώματα του αγκίστρου του συρματόσχοινου. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T10 TORX για να τοποθετήσετε το άγκιστρο του συρματόσχοινου μέσα στο συρματόσχοινο μέχρι να μην υπάρχει κενό ανάμεσα στο άγκιστρο και το συρματόσχοινο. NOTICE Do not overtighten the hose barb. Overtightening may cause damage to the hose liner. UWAGA Nie należy nadmiernie dociskać końcówki przewodu. Nadmierny docisk może spowodować uszkodzenie powłoki przewodu. BEMÆRK Slangespidsen må ikke overspændes. Overspænding kan beskadige foringen i slangen. UPOZORNĚNÍ Závitovou koncovku hadičky neutahujte nadměrnou silou. Při přílišném utažení se může poškodit plášť hadičky. NOTĂ Nu strângeţi racordul excesiv. Strângerea excesivă poate duce la deteriorarea cămăşii furtunului. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην σφίγγετε υπερβολικά το άγκιστρο του συρματόσχοινου. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επένδυση του συρματόσχοινου. 3 Install the compression fitting over the hose barb. Sæt kompressionsfatningen ned over slangspidsen. Montaţi mufa pe racord. Zamontuj złącze zaciskowe na końcówce przewodu. Na koncovku hadičky namontujte tlakovou spojku. Τοποθετήστε το εξάρτημα συμπίεσης πάνω από το άγκιστρο του συρματόσχοινου. Grease Smør Ungere Smaruj Namazat Γράσο Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 11

12 N m 4 Install the hose firmly into the lever body while threading the compression nut by hand. While holding the hose firmly in place, use an 8 mm flare nut wrench to tighten the compression nut to 5-6 N m. Sæt slangen fast på grebet, mens kompressionsmøtrikken skrues fast med hånden. Hold slangen på plads, mens kompressionsmøtrikken spændes til 5-6 N m med en 8 mm åben ringnøgle. Împingeţi furtunul în corpul manetei şi înşurubaţi mufa cu mâna. În timp ce continuaţi să ţineţi furtunul strângeţi mufa la 5-6 N m cu o cheie inelară deschisă de 8 mm. Zamontuj przewód pewnie do korpusu dźwigni, jednocześnie dokręcając ręcznie nakrętkę dociskową. Trzymając pewnie przewód w miejscu, użyj klucza do nakrętek sześciokątnych 8 mm do dokręcenia nakrętki zaciskowej do wartości 5-6 N m. Našroubujte hadičku pevně do těla páky a utáhněte tlakovou matici rukou. Přidržujte hadičku pevně na místě a pomocí 8mm otevřeného stranového klíče dotáhněte tlakovou matici momentem 5 6 N m. Τοποθετήστε το συρματόσχοινο σταθερά μέσα στο σώμα της μανέτας ενώ βιδώνετε το παξιμάδι συμπίεσης με το χέρι. Ενώ κρατάτε σταθερά στη θέση του το συρματόσχοινο, χρησιμοποιήστε μια ανοιχτή καστάνια των 8 mm για να σφίξετε το παξιμάδι συμπίεσης ως τα 5-6 N m. 6 Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 12

13 Bleed Instructions Wskazówki dotyczące odpowietrzania Instruktion til bleeding (udluftning) Postup odvzdušnění Instrucţiuni de aerisire Οδηγίες εξαέρωσης SRAM recommends to bleed your brakes at least once a year to ensure optimal braking performance. Bleed your brakes more often if you ride frequently or ride on aggressive terrain that requires heavy braking. SRAM brake bleed videos can be found on SRAM anbefaler, at bremser Bleedes (udluftes) mindst en gang om året for at sikre, at de bremser optimalt. Bleed dine bremser oftere, hvis du kører tit eller kører i krævende terræn, som kræver kraftige opbremsninger. SRAM har videoer om bleeding (udluftning) af bremser på SRAM recomandă să aerisiţi frânele cel puţin o dată pe an pentru a asigura performanţe de frânare optime. Aerisiţi frânele mai des dacă utilizaţi bicicleta frecvent sau pe teren accidentat, care necesită frânări puternice. Videourile conţinând aerisirea frânelor SRAM pot fi găsite la SRAM zaleca odpowietrzanie hamulców nie rzadziej niż raz na rok w celu zapewnienia ich optymalnego działania. Jeśli użytkownik jeździ na rowerze często lub w trudnym terenie, który wymaga częstego hamowania, należy odpowietrzać hamulce częściej. Wideo dotyczące odpowietrzania hamulców SRAM można znaleźć pod adresem K zajištění optimální účinnosti brzd výrobce SRAM doporučuje odvzdušňovat brzdy nejméně jednou ročně. Pokud jezdíte na kole často nebo vyhledáváte převážně náročný terén vyžadující intenzivní brzdění, provádějte odvzdušnění častěji. Videa popisující odvzdušnění brzd SRAM lze najít na webových stránkách Η SRAM συνιστά να κάνετε εξαέρωση των φρένων σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση πέδησης. Εξαερώνετε τα φρένα σας συχνότερα αν κάνετε ποδήλατο συχνά ή κάνετε ποδήλατο σε ανώμαλο δρόμο που απαιτεί έντονο φρενάρισμα. Βίντεο εξαέρωσης φρένων της SRAM βρίσκονται στη διεύθυνση 13

14 Prepare the Syringes Gør sprøjterne klar Pregătirea seringilor Przygotowanie strzykawek Příprava stříkaček Προετοιμασία των συρίγγων 1 To assemble a syringe for the brake lever, thread the bleed clamp assembly onto one of the syringe plungers. Aby zamontować strzykawkę do dźwigni hamulca, należy przykręcić zacisk odpowietrzający na jeden z tłoczków strzykawki. For at sætte en sprøjte på bremsegrebet skal samlingen til bleedklemmen skrues på en af sprøjterne. Při přípravě stříkačky pro brzdovou páku našroubujte na jeden z pístů stříkačky sestavu odvzdušňovací svorky. Pentru a asambla o seringă pentru maneta de frână înşurubaţi ansamblul sculei de aerisit cu adaptorul pentru manetă pe unul dintre pistoanele seringilor. Για να συναρμολογήσετε μια σύριγγα για τη μανέτα των φρένων, βιδώστε το συγκρότημα σφιγκτήρα εξαέρωσης πάνω σε ένα από τα έμβολα της σύριγγας. 2 Fill the syringe with DOT fluid until it is about 3/4 full. Hold the syringe upright, cover the tip with a rag, and depress the plunger just enough to remove any air bubbles. The syringe should still be close to 3/4 full. Fyld sprøjten med DOTvæske, til den er ca. 3/4 fuld. Hold sprøjten opad, dæk spidsen med en klud, og tryk lidt på stemplet for at fjerne alle luftbobler. Sprøjten skal stadig være tæt på 3/4 fuld. Umpleţi seringa pe aproximativ 3/4 cu lichid DOT. Ţineţi seringa vertical, acoperiţi vârful cu o cârpă şi apăsaţi pistonul numai cât este necesar pentru a elimina bulele de aer. Seringa ar trebui să fie în continuare plină pe aproape 3/4. Należy napełnić strzykawkę płynem DOT do około 3/4 objętości. Należy trzymać strzykawkę pionowo, nakryć końcówkę szmatką i nacisnąć tłoczek na tyle, by usunąć wszelkie bąbelki powietrza. Strzykawka winna być napełniona do około 3/4 objętości. Naplňte stříkačku kapalinou DOT zhruba do tří čtvrtin. Přidržujte stříkačku ve vzpřímené poloze, svislé utěrkou a opatrným stlačením pístu vytlačte ze stříkačky všechny vzduchové bubliny. Stříkačka by měla být stále plná přibližně do tří čtvrtin. Γεμίστε τη σύριγγα με υγρό DOT μέχρι περίπου τα 3/4. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, καλύψτε το άκρο με ένα πανί και πιέστε το έμβολο τόσο ώστε να βγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Η σύριγγα θα πρέπει να παραμένει ακόμα γεμάτη έως περίπου τα 3/4. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 14

15 3 Close the clamp on the syringe for the brake lever. Luk klemmen på sprøjten til bremsegrebet. Închideţi clema de pe seringa manetei de frână. Zamknij zacisk na strzykawce do dźwigni hamulca. Zavřete svorku na stříkačce pro brzdovou páku. Κλείστε το σφιγκτήρα στη σύριγγα για τη μανέτα των φρένων. 4 To assemble a syringe for the brake caliper, thread the Bleeding Edge tool assembly onto one of the syringe plungers. For at samle en sprøjte til bremsekalibren skal Bleedingkantværktøjet skrues på et af stemplerne. Pentru a asambla o seringă pentru etrierul de frână înşurubaţi ansamblul sculei de aerisit cu adaptorul pentru etrier pe unul dintre pistoanele seringilor. Aby zamontować strzykawkę do zacisku hamulcowego należy przykręcić narzędzie na tłoczki strzykawki. Při přípravě stříkačky pro brzdový třmen našroubujte na jeden z pístů stříkačky sestavu nástroje Bleeding Edge. Για να συναρμολογήσετε μια σύριγγα για τη δαγκάνα των φρένων, βιδώστε το συγκρότημα του εργαλείου της άκρης εξαέρωσης πάνω σε ένα από τα έμβολα της σύριγγας. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 15

16 5 Fill the syringe for the brake caliper with a small amount of DOT fluid. Hold the syringe upright, cover the tip with a rag, and depress the plunger just enough to remove any air bubbles. Fyld sprøjten til bremsekalibren med en lille mængde DOTvæske. Hold sprøjten opad, dæk spidsen med en klud, og tryk lidt på stemplet for at fjerne alle luftbobler. Umpleţi seringa pentru etrier cu o cantitate mică de lichid DOT. Ţineţi seringa vertical, acoperiţi vârful cu o cârpă şi apăsaţi pistonul numai cât este necesar pentru a elimina bulele de aer. Należy nabrać do strzykawki do zacisku hamulcowego małą ilość płynu DOT. Należy trzymać strzykawkę pionowo, nakryć końcówkę szmatką i nacisnąć tłoczek na tyle, by usunąć wszelkie bąbelki powietrza. Do stříkačky pro brzdový třmen natáhněte malé množství kapaliny DOT. Přidržujte stříkačku ve svislé poloze, zakryjte špičku utěrkou a opatrným stlačením pístu vytlačte ze stříkačky všechny vzduchové bubliny. Γεμίστε τη σύριγγα για τη δαγκάνα των φρένων με μικρή ποσότητα υγρού DOT. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, καλύψτε το άκρο με ένα πανί και πιέστε το έμβολο τόσο ώστε να βγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 16

17 Prepare the Lever Gør grebet klar Pregătirea manetei Przygotowanie dźwigni Příprava brzdové páky Προετοιμασία της μανέτας 1 Rotate the Contact Point Adjustment dial in the opposite direction of the arrow until it stops. Drej på knappen Contact Point Adjustment modsat pilens retning, til den stopper. Rotiţi reglajul Contact Point Adjustment în direcţie opusă săgeţii, până se opreşte. Należy przekręcać pokrętło Contact Point Adjustment w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki do momentu jego zatrzymania. Otáčejte ovladač Contact Point Adjustment v opačném směru proti šipce až na doraz. Περιστρέψτε το διακόπτη Contact Point Adjustment κατά την αντίθετη φορά του βέλους μέχρι να σταματήσει mm 2 Rotate the lever Reach Adjust knob until the lever blade is mm from the centerline of the handlebar. Drej grebets Reach Adjust-knap, indtil grebet er mm fra det midterste af styret. Rotiţi bucşa de reglare a manetei până când levierul manetei este la o distanţă de mm de axa mediană a ghidonului. Należy przekręcać pokrętło Reach Adjust do momentu, w którym koniec rączki dźwigni oddalony jest o mm od linii środkowej kierownicy. Otáčením seřizovacího ovladače páky nastavte páku do vzdálenosti mm od středové osy řídítek. Περιστρέψτε το διακόπτη Ρύθμισης απλώματος χεριών της μανέτας μέχρι η λεπίδα της μανέτας να βρίσκεται σε απόσταση χιλ. από την κεντρική γραμμή της μπάρας του τιμονιού. Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή Measure Mål Măsurare Mierz Změřit Μέτρηση 17

18 3 T10 Use a T10 TORX to remove the bleed screw from the lever. Fluid will drip out of the bleed port. Fjern bleed-skruen fra grebet ved hjælp af en T10 TORX. Der vil dryppe væske ud af bleed-hullet. Folosiţi o cheie TORX T10 pentru a demonta şurubul de aerisire de la manetă. Din orificiul de aerisire va ieşi lichid. Przy pomocy klucza T10 TORX odkręć śrubę portu odpowietrzania na dźwigni. Płyn wypłynie z portu odpowietrzania. Pomocí klíče T10 TORX vyšroubujte z páky odvzdušňovací šroub. Z odvzdušňovacího otvoru bude vycházet brzdová kapalina. Χρησιμοποιήστε κλειδί T10 TORX για να αφαιρέσετε τη βίδα εξαέρωσης από τη μανέτα. Θα βγει υγρό από τη θύρα εξαέρωσης. 4 Thread the 3/4 full syringe into the brake lever bleed port. Skru den 3/4 fyldte sprøjte ind i bleed-hullet på bremsegrebet. Înşurubaţi seringa plină pe 3/4 în orificiul de aerisire de la manetă. Wkręć strzykawkę wypełnioną do 3/4 objętości do portu odpowietrzania dźwigni hamulca. Do odvzdušňovacího otvoru brzdové páky zašroubujte stříkačku plnou ze 3/4. Βιδώστε τη σύριγγα που είναι γεμάτη κατά τα 3/4 μέσα στη θύρα εξαέρωσης της μανέτας των φρένων. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 18

19 Prepare the Caliper Gør kaliberen klar Pregătirea etrierului Przygotowanie zacisku Příprava třmenu Προετοιμασία της δαγκάνας 1 Remove the wheel from the bicycle according to the wheel manufacturer's instructions. Tag hjulet af cyklen efter anvisningerne fra producenten af hjulet. Demontaţi roata în conformitate cu instrucţiunile fabricantului. Odmontuj koło od roweru zgodnie ze wskazówkami producenta kół. Z bicyklu odmontujte kolo podle pokynů výrobce. Αφαιρέστε τον τροχό από το ποδήλατο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του τροχού ,5 4 5 Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 19

20 6 7 Install the syringe with the Bleeding Edge tool attachment into the bleed port. Push it into the bleed port until you hear and feel it click in place. Sæt sprøjten med Bleedingkantværktøjet ind i bleed-hullet. Skub det ind i bleed-hullet, indtil du kan høre og mærke, det klikker på plads. Montaţi seringa cu adaptorul pentru etrier în orificiul de aerisire. Împingeţi-o în orificiul de aerisire până când auziţi şi simţiţi cum se fixează în poziţie. Zamontuj strzykawkę do portu odpowietrzania przy pomocy urządzenia Bleeding Edge. Wciskaj ją do portu odpowietrzania do momentu usłyszenia i odczucia kliknięcia oznaczającego zajęcie pozycji w miejscu. Do odvzdušňovacího otvoru nainstalujte stříkačku s nástavcem Bleeding Edge. Zatlačte ji do odvzdušňovacího otvoru, dokud neuslyšíte a zároveň neucítíte zacvaknutí. Τοποθετήστε τη σύριγγα με το εξάρτημα εργαλείου άκρης εξαέρωσης μέσα στη θύρα εξαέρωσης. Σπρώξτε την μέσα στη θύρα εξαέρωσης μέχρι να ακούσετε και να νιώσετε να μπαίνει στη θέση του με ένα κλικ. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 20

21 8 Rotate the Bleeding Edge tool attachment counter-clockwise one complete rotation to open the system. Drej Bleeding-kantværktøjet en hel omgang mod uret for at åbne systemet. Rotiţi adaptorul sculei de aerisit spre stânga cu o rotaţie completă pentru a deschide sistemul. Aby otworzyć układ, obracaj urządzenie Bleeding Edge w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden pełny obrót. Otevřete soustavu otočením nástavce Bleeding Edge proti směru hodinových ručiček o jednu celou otáčku. Περιστρέψτε το εξάρτημα εργαλείου άκρης εξαέρωσης αριστερόστροφα κατά μία ολόκληρη στροφή για να ανοίξετε το σύστημα. Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή 21

22 Bleed the System Bleed (udluft) systemet Aerisirea sistemului Odpowietrzanie układu Odvzdušnění soustavy Εξαέρωση του συστήματος 1 Open the clamp on the syringe at the brake lever. Åbn klemmen på sprøjten ved bremsegrebet. Deschideţi clema de pe seringa manetei de frână. Otwórz zacisk na strzykawce na dźwigni hamulca. Otevřete svorku na stříkačce u brzdové páky. Ανοίξτε το σφιγκτήρα στη σύριγγα στη μανέτα των φρένων. 2 Hold the syringe vertically. Gently push the plunger down, stopping before air enters the hose tube. Fluid will fill the syringe at the brake caliper. Hold sprøjten lodret. Pres forsigtigt stemplet ned, stop før der kommer luft i slangen. Sprøjten ved bremsekaliberen vil blive fyldt med væske. Ţineţi seringa vertical. Împingeţi pistonul încet în jos şi opriţi-l înainte ca aerul să intre în tub. Lichidul va umple seringa de la etrier. Trzymaj strzykawkę w pozycji pionowej. Delikatnie naciskaj tłoczek do dołu i zatrzymaj się zanim powietrze wejdzie do przewodu. Płyn wypełni strzykawkę na zacisku hamulca. Držte stříkačku ve svislé poloze. Jemně stlačujte píst dolů a stlačování zastavte před vniknutím vzduchu do trubice hadičky. Kapalina naplní stříkačku u brzdového třmenu. Κρατάτε τη σύριγγα κάθετα. Σπρώξτε απαλά το έμβολο προς τα κάτω, σταματώντας πριν εισέλθει αέρας στο σωλήνα του συρματόσχοινου. Υγρό γεμίζει τη σύριγγα στη δαγκάνα των φρένων. NOTICE If the fluid in the syringe at the caliper is discolored, push all the fluid out of the system. Restart the bleed procedure with new fluid in both syringes. BEMÆRK Hvis væsken i sprøjten ved kaliberen er misfarvet, så pres al væsken ud af systemet. Start bleed-proceduren igen med ny væske i begge sprøjter. NOTĂ Dacă lichidul din seringa de la etrier este decolorat evacuaţi tot lichidul din sistem. Reluaţi procedura de aerisire cu lichid proaspăt în ambele seringi. UWAGA Jeśli płyn na zacisku hamulca ma zmieniony kolor, usuń całość płynu z układu. Rozpocznij ponownie zabieg, używając nowego płynu w obu strzykawkach. UPOZORNĚNÍ Má-li kapalina ve stříkačce u třmenu změněnou barvu, vytlačte veškerou kapalinu ze soustavy. Začněte celý proces odvzdušňování znovu s novou kapalinou v obou stříkačkách. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν το υγρό στη σύριγγα στη δαγκάνα είναι αποχρωματισμένο, βγάλτε όλο το υγρό από το σύστημα σπρώχνοντας. Ξεκινήστε και πάλι τη διαδικασία εξαέρωσης με νέο υγρό και στις δύο σύριγγες. Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 22

23 3 Hold the syringe at the caliper vertically while slowly pulling the syringe plunger at the lever upward to draw fluid from the syringe at the caliper. Stop before any air enters the hose tube at the caliper. Hold sprøjten ved kaliberen lodret, mens du langsomt trækker stemplet ved grebet opad for at trække væske fra sprøjten ved kaliberen. Stop før der kommer luft i slangen ved kaliberen. Ţineţi seringa de la etrier vertical şi ridicaţi încet pistonul seringii de la manetă pentru a trage lichidul din seringa de la etrier. Opriţi-vă înainte ca aerul să intre în tubul de la etrier. Aby wyssać płyn ze strzykawki na zacisku, należy trzymać strzykawkę na zacisku pionowo, a jednocześnie powoli wyciągać do góry tłoczek strzykawki na dźwigni. Zatrzymaj się, zanim powietrze wniknie do przewodu na zacisku. Držte stříkačku u třmenu ve svislé poloze a pomalu vytahujte píst stříkačky u páky směrem vzhůru tím nasáváte kapalinu ze stříkačky u třmenu. Pohyb zastavte dříve, než do trubice hadičky u třmenu vnikne jakýkoli vzduch. Κρατήστε τη σύριγγα στη δαγκάνα κάθετα ενώ τραβάτε αργά το έμβολο της σύριγγας στη μανέτα προς τα πάνω για να αντλήσετε υγρό από τη σύριγγα στη δαγκάνα. Σταματήστε πριν εισέλθει αέρας στο σωλήνα του συρματόσχοινου στη δαγκάνα. Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση 23

24 4 Rotate the Bleeding Edge tool attachment clockwise until it stops to close the system. Drej Bleedingkantværktøjet med uret, til det stopper og lukker systemet. Rotiţi adaptorul pentru etrier al sculei de aerisit spre dreapta până se opreşte, pentru a închide sistemul. Aby zamknąć układ, obracaj urządzenie Bleeding Edge w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu zatrzymania. Zavřete soustavu otočením nástavce nástroje Bleeding Edge ve směru hodinových ručiček až na doraz. Περιστρέψτε το εξάρτημα εργαλείου άκρης εξαέρωσης δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει για να κλείσετε το σύστημα. 5 Squeeze and release the lever blade. Pres og slip grebet. Strângeţi şi eliberaţi levierul manetei. Ściśnij i zwolnij dźwignię hamulca. Stiskněte a uvolněte páčku. Πιέστε και απελευθερώστε τη λεπίδα της μανέτας. Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή 24

25 6 Hold the syringe at the lever vertically. Firmly pull on the plunger to create a vacuum, then compress the plunger to pressurize the system. Repeat this process several times or until only a small amount of bubbles exit the system. Hold sprøjten lodret ved grebet. Træk kraftigt i stemplet for at danne et vakuum, pres derefter på stemplet for at skabe tryk i systemet. Gentag denne proces flere gange, eller indtil kun en lille mængde bobler forlader systemet. Ţineţi seringa de la manetă vertical. Trageţi ferm pistonul seringii pentru a forma un vacuum, apoi apăsaţi-l pentru a presuriza sistemul. Repetaţi acest proces de mai multe ori, sau până când din sistem mai iese numai o cantitate mică de bule de aer. Trzymaj strzykawkę na dźwigni w pozycji pionowej. Zdecydowanie wyciągaj tłoczek, aby stworzyć próżnię, a następnie naciśnij tłoczek, aby uszczelnić układ. Powtarzaj ten zabieg kilkakrotnie do momentu, w którym jedynie niewielka ilość bąbelków powietrza wydostaje się z układu. Držte stříkačku u páky ve svislé poloze. Silným vytažením pístu vytvořte v soustavě podtlak a poté opět stlačením pístu tlak zesilte. Tento proces několikrát opakujte, až již ze soustavy vychází pouze málo bublinek. Κρατήστε τη σύριγγα στη μανέτα κάθετα. Τραβήξτε σταθερά το έμβολο για να δημιουργήσετε κενό, και κατόπιν πιέστε το έμβολο για να δημιουργήσετε πίεση στο σύστημα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή αρκετές φορές ή μέχρι να βγαίνουν από το σύστημα μόνο ένας μικρός αριθμός φυσαλίδων. 7 Compress and release the plunger at the lever to equalize the system. Tryk på stemplet ved grebet og slip det for at skabe balance i systemet. Apăsaţi şi eliberaţi pistonul de la manetă pentru a egaliza sistemul. Naciśnij i popuść tłoczek na dźwigni, aby zrównoważyć układ. Stlačením a uvolněním pístu u páky vyrovnejte tlak v soustavě. Πιέστε και απελευθερώστε το έμβολο στη μανέτα για να εξισορροπήσετε το σύστημα. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή 25

26 8 Remove the syringe at the lever from the bleed port. Clean any DOT fluid that drips from the bleed port with a rag. Fjern sprøjten ved grebet fra bleed-hullet. Tør al DOT-væske, som kommer ud af bleedhullet, af med en klud. Scoateţi seringa din orificiul de aerisire de la manetă. Ştergeţi cu o cârpă lichidul DOT care se scurge. Usuń strzykawkę na dźwigni z portu odpowietrzającego. Oczyść szmatką płyn DOT, który wydostaje się z portu odpowietrzającego. Odmontujte stříkačku z odvzdušňovacího otvoru páky. Hadříkem otřete veškerou kapalinu DOT, která se dostane z odvzdušňovacího otvoru. Αφαιρέστε τη σύριγγα στη μανέτα από τη θύρα εξαέρωσης. Καθαρίστε τυχόν υγρό DOT που στάζει από τη θύρα εξαέρωσης με πανί. 9 T10 1,5-1,7 N m Use a T10 TORX to tighten the bleed screw to N m (13-15 in-lb). Clean any DOT fluid that drips from the bleed port with a rag. Skru bleed-skruen i til 1,5-1,7 N m med en T10 TORX. Tør al DOT-væske, som kommer ud af bleedhullet, af med en klud. Montaţi şurubul de aerisire şi strângeţi-l cu o cheie TORX T10 la 1,5-1,7 N m. Ştergeţi cu o cârpă lichidul DOT care se scurge. Aby dokręcić śrubę portu odpowietrzania, należy korzystać z klucza T10 TORX do osiągnięcia wartości 1,5-1,7 N m. Oczyść szmatką płyn DOT, który wydostaje się z portu odpowietrzającego. Pomocí klíče T10 TORX zašroubujte odvzdušňovací šroub a dotáhněte jej momentem 1,5 1,7 N m. Hadříkem otřete veškerou kapalinu DOT, která se dostane z odvzdušňovacího otvoru. Χρησιμοποιήστε κλειδί T10 TORX για να σφίξετε τη βίδα εξαέρωσης ως τα 1,5-1,7 N m. Καθαρίστε τυχόν υγρό DOT που στάζει από τη θύρα εξαέρωσης με πανί. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 26

27 10 Remove the syringe with the Bleeding Edge tool attachment from the bleed port by pulling the Bleeding Edge tool straight from the caliper. Do not rotate the Bleeding Edge tool while removing. Fjern sprøjten med Bleedingkantværktøjet fra bleed-hullet ved at trækkke Bleeding-kantværktøjet lige ud af kaliberen. Drej ikke Bleedingkantværktøjet, mens det trækkes ud. Trageţi direct de adaptorul pentru etrier pentru a-l scoate din orificiul de aerisire şi a îndepărta astfel seringa. Nu rotiţi adaptorul când îl extrageţi. Usuń strzykawkę z portu odpowietrzania przy użyciu urządzenia Bleeding Edge, wyciągając urządzenie Bleeding Edge prosto z zacisku. Podczas usuwania nie obracaj urządzenia Bleeding Edge. Z odvzdušňovacího otvoru třmenu odmontujte stříkačku s nástavcem Bleeding Edge tak, že nástroj Bleeding Edge vytáhnete z třmenu v přímém směru. Nástrojem Bleeding Edge při vyjímání neotáčejte. Αφαιρέστε τη σύριγγα με το εξάρτημα εργαλείου άκρης εξαέρωσης από τη θύρα εξαέρωσης τραβώντας ίσια το εργαλείο άκρης εξαέρωσης από τη δαγκάνα. Μην περιστρέφετε το εργαλείο άκρης εξαέρωσης ενώ το αφαιρείτε. Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση 27

28 11 12 Spray water on the brake lever and caliper and clean them with a rag. Sprøjt vand på bremsegrebet og kaliberen og rengør dem med en klud. Pulverizaţi maneta şi etrierul cu apă, apoi ştergeţi-le cu o cârpă. Spryskaj wodą dźwignię hamulca i zacisk, aby oczyścić je szmatką. Brzdovou páku a třmen poprašte vodou a otřete hadříkem. Ψεκάστε νερό στη μανέτα και τη δαγκάνα των φρένων και καθαρίστε τις με πανί. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση 28

29 Install the Brake Pads Monter bremseskoene Montaţi plăcuţele de frână Zamontuj płytki cierne Montáž brzdových destiček Τοποθέτηση τακακιών των φρένων hamulca ,5 0,5-0,8 N m 4 5 Install the wheel according to the wheel manufacturer's instructions. Sæt hjulet på efter anvisningerne fra producenten af hjulet. Montaţi roata în conformitate cu instrucţiunile fabricantului. Zamontuj koło zgodnie ze wskazówkami producenta. Na bicykl namontujte kolo podle pokynů výrobce. Τοποθετήστε τον τροχό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των τροχών. Install Monter Montare Montuj Namontovat Τοποθέτηση Remove Fjern Demontare Odmontuj Demontovat Αφαίρεση Torque Spænd Cuplu de strângere Wartość Utahovací Ροπή momentu moment 29

30 x 3 6 Squeeze and release the lever blade three times to advance the caliper pistons. On the first squeeze, the blade will come to the bar while the pistons advance, this is normal. Pres og slip grebet tre gange for at aktivere stemplerne i kaliberen. Ved første pres vil grebet komme ind til styret, mens stemplerne bevæger sig, det er normalt. Strângeţi şi eliberaţi maneta de trei ori, pentru a apropia pistoanele etrierului. La prima strângere maneta se va apropia de ghidon în timp ce pistoanele se apropie, acest lucru fiind normal. Ściśnij i uwolnij rączkę dźwigni trzy razy, aby przesunąć do przodu tłoki zacisku. Przy pierwszym ściśnięciu rączka dojdzie do kierownicy, a tłoki przesuną się do przodu jest to normalne. Trojím stisknutím a uvolněním brzdové páky zajistěte vysunutí pístů třmenu. Při prvním stisknutí se páka dostane až k řídítkům, protože písty se musí vysunout. To je normální jev. Σφίξτε και απελευθερώστε τη λεπίδα της μανέτας τρεις φορές για να προωθήσετε τα έμβολα της δαγκάνας. Στο πρώτο σφίξιμο, η λεπίδα φθάνει ως την μπάρα ενώ τα έμβολα κινούνται μπροστά. Αυτό είναι φυσιολογικό. This completes the bleed procedure for SRAM Guide Ultimate brakes. For new brake pads and rotors, complete the Bed-in procedure on the following pages. Det var enden på denne procedure for bleeding (udluftning) af SRAM Guide Ultimate bremser. For nye bremseklodser og skiver skal du gennemføre tilkøringsproceduren beskrevet på de følgende sider. Prin aceasta procedura de aerisire a frânelor SRAM Guide este încheiată. Dacă plăcuţele şi discurile de frână sunt noi urmaţi procedura de rodare descrisă în paginile următoare. Na tym kończy się zabieg odpowietrzania hamulców SRAM Guide. W przypadku nowych płytek ciernych i tarcz hamulcowych należy przeprowadzić proces docierania opisany na następnych stronach. Tím je postup odvzdušňování brzd SRAM Guide dokončen. V případě nových brzdových destiček a kotoučů proveďte postup usazení popsaný na následujících stránkách. Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία εξαέρωσης για τα φρένα Guide Ultimate της SRAM. Για καινούρια τακάκια φρένων και ρότορες, ολοκληρώστε τη διαδικασία στρωσίματος των επόμενων σελίδων. Adjust Juster Reglare Reguluj Nastavit Προσαρμογή 30

31 Bed-in Procedure Tilkøringsprocedure Procedura de rodare Proces docierania hamulców Postup usazení Διαδικασία στρωσίματος All new brake pads and rotors should be put through a wear-in process called 'bed-in'. The bed-in procedure, which should be performed prior to your first ride, ensures the most consistent and powerful braking feel along with the quietest braking in most riding conditions. The bed-in process heats up the brake pads and rotors, which deposits an even layer of brake pad material (transfer layer) to the braking surface of the rotor. This transfer layer optimizes braking performance. WARNING- CRASH HAZARD The bed-in process requires you to perform heavy braking. You must be familiar with the power and operation of disc brakes. Braking heavily when not familiar with the power and operation of disc brakes could cause you to crash, which could lead to serious injury and/or death. If you are unfamiliar with the power and operation of disc brakes, you should have the bed-in process performed by a qualified bicycle mechanic. To safely achieve optimal results, remain seated on the bike during the entire bed-in procedure. Do not lock up the wheels at any point during the bed-in procedure. Accelerate the bike to a moderate speed, then firmly apply the brakes until you are at walking speed. Repeat approximately twenty times. Accelerate the bike to a faster speed, then very firmly apply the brakes until you are at walking speed. Repeat approximately ten times. Allow the brakes to cool prior to any additional riding. Wszystkie nowe płytki cierne i tarcze hamulcowe należy poddać procesowi tzw. docierania. Proces docierania, który należy wykonać przed pierwszą jazdą, zapewnia najbardziej efektywną pracę hamulca, dużą siłę hamowania i najcichsze hamowanie w większości warunków jazdy. Proces docierania podgrzewa płytki cierne i tarcze hamulcowe, co powoduje równomierne naniesienie cienkiej warstwy (transferowej) materiału klocka na powierzchnię hamującą tarczy. Warstwa transferowa optymalizuje skuteczność hamowania. OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU Proces docierania wymaga gwałtownego hamowania. Należy znać siłę i działanie hamulców tarczowych. W przeciwnym razie gwałtowne hamowanie może spowodować wypadek, którego skutkiem mogą być poważne obrażenia ciała i/lub śmierć. Jeśli nie znasz siły i działania hamulców tarczowych, zleć wykonanie procesu docierania kloców wykwalifikowanemu mechanikowi rowerowemu. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, nie schodź z roweru podczas całego procesu docierania. Podczas całego procesu docierania nie blokuj kół. Jedź z umiarkowaną prędkością, a następnie zdecydowanie naciśnij hamulce, aż osiągniesz prędkość spacerową. Powtórz to około dwudziestu razy. Jedź z wyższą prędkością, a następnie zdecydowanie naciśnij hamulce, aż osiągniesz prędkość spacerową. Powtórz to około dziesięć razy. Przed dalszą jazdą zaczekaj, aż hamulce ostygną. Alle nye bremseklodser og skiver skal gennemgå en indslidningsproces kaldet tilkøring. Tilkøringsproceduren, der bør gennemføres forud for din første køretur, sikrer den bedste og mest effektive opbremsning samtidig med den mest støjsvage opbremsning under de fleste forhold. Tilkøringsproceduren opvarmer bremseklodser og skiver, hvorved der afsættes et jævnt lag af bremsemateriale (overførselslag) til bremseskivernes overflade. Dette overførselslag optimerer bremseeffektiviteten. ADVARSEL RISIKO FOR STYRT Tilkøringsproceduren kræver at du foretager katastrofeopbremsninger. Du skal derfor være bekendt med skivebremsers effektivitet og ydeevne. Katastrofeopbremsninger uden et grundigt kendskab til skivebremsers effektivitet og ydeevne kan medføre styrt, der igen kan føre til alvorlige skader og/eller dødsfald. Hvis du ikke har et grundigt kendskab til skivebremsers effektivitet og ydeevne, skal du overlade tilkørslen til kvalificerede cykelmekanikere. For at opnå det bedste, sikreste resultat, skal du blive siddende på cyklen gennem hele tilkøringsproceduren. Du må ikke blokere hjulene på noget tidspunkt under denne tilkøringsprocedure. Accelerer cyklen til moderat hastighed, og stram så godt til på bremserne, indtil du kører med gåhastighed. Gentag det cirka 20 gange. Accelerer cyklen til højere hastighed, og stram så godt til på bremserne, indtil du kører med gåhastighed. Gentag det cirka 10 gange. Lad bremserne køle af, før du kører igen. 31

Guide RSC, RS, R and DB5. Bleed and Hose Shortening. Bleed and Hose Shortening. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser

Guide RSC, RS, R and DB5. Bleed and Hose Shortening. Bleed and Hose Shortening. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser Guide RSC, RS, R and DB5 Bleed and Hose Shortening Bleed and Hose Shortening User Manual Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser Aerisirea frânelor şi scurtarea furtunurilor Guide Manual

Διαβάστε περισσότερα

OneLoc Remote. OneLoc Remote. OneLoc Remote User Manual Zdalna blokada OneLoc Instrukcja użytkownika. OneLoc Remote Brugervejledning

OneLoc Remote. OneLoc Remote. OneLoc Remote User Manual Zdalna blokada OneLoc Instrukcja użytkownika. OneLoc Remote Brugervejledning OneLoc Remote User Manual Zdalna blokada OneLoc Instrukcja użytkownika Brugervejledning Příručka pro uživatele Εγχειρίδιο χρήστη Telecomanda OneLoc Manual de utilizare 95-4318-006-100 Rev A 2015 SRAM,

Διαβάστε περισσότερα

HydroR Rim Brake. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af HydroRfælgbremser

HydroR Rim Brake. Brugervejledning til bleeding (udluftning) af HydroRfælgbremser HydroR Rim Brake Bleed and Hose Shortening HydroR Rim Brake Bleed and Hose Shortening User Manual Instrukcja odpowietrzania hamulca obręczowego HydroR oraz skracania przewodu Brugervejledning til bleeding

Διαβάστε περισσότερα

Guide RSC, RS, R, DB5

Guide RSC, RS, R, DB5 Guide RSC, RS, R, DB5 Bleed and Hose Shortening Bleed and Hose Shortening User Manual Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide bremser Aerisirea frânelor şi scurtarea furtunurilor Guide Manual

Διαβάστε περισσότερα

MTB Disc Brake. Vejledning til afkortning af slange og bleeding af MTBskivebremser

MTB Disc Brake. Vejledning til afkortning af slange og bleeding af MTBskivebremser MTB Disc Brake Hose Shortening and Bleed Manual MTB Disc Brake Hose Shortening and Bleed Manual Podręcznik skracania przewodu i odpowietrzania hamulców tarczowych MTB Vejledning til afkortning af slange

Διαβάστε περισσότερα

HydroR Disc Brake. Hose Shortening and Bleed

HydroR Disc Brake. Hose Shortening and Bleed HydroR Disc Brake Hose Shortening and Bleed HydroR Disc Brake Hose Shortening and Bleed Manual Podręcznik skracania przewodu hamulca tarczowego HydroR i odpowietrzania Vejledning til afkortning af kabel

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Při instalaci kol používejte správné techniky.

Při instalaci kol používejte správné techniky. Stealth Road Podręcznik użytkownika Brugermanual Uživatelská příručka k součásti Εγχειρίδιο χρήστη Manual de utilizare 95-4318-012-100 Rev A 2015 SRAM, LLC OSTRZEŻENIE Jazda na rowerze z niewłaściwie zamontowanym

Διαβάστε περισσότερα

MTB. Disc Brakes and Shifters. MTB Disc Brakes and Shifters User Manual

MTB. Disc Brakes and Shifters. MTB Disc Brakes and Shifters User Manual MTB Disc Brakes and Shifters MTB Disc Brakes and Shifters User Manual Podręcznik użytkownika hamulców tarczowych i manetek MTB Brugervejledning til MTB-skivebremser og gearskiftere Uživatelská příručka

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Wheels Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Manual de utilizare pentru roţi 95-1918-018-100 Rev A 2015 ZIPP, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Wheels Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Manual de utilizare pentru roţi 95-1918-019-100 Rev A 2015 ZIPP, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb

Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb Polski Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb 2 95-4215-006-100 Rev A Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb Polski

Διαβάστε περισσότερα

MTB Wheels. Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola. Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB

MTB Wheels. Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola. Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB MTB Wheels Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB 95-1918-017-100 Rev A 015 SRAM, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

RS-1. Front Suspension. Suspensia faţă RS-1 Manual de utilizare Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης RS-1

RS-1. Front Suspension. Suspensia faţă RS-1 Manual de utilizare Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης RS-1 RS-1 Front Suspension RS-1 Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego RS-1 Brugervejledning til RS-1 forgaffel Uživatelská příručka k přední odpružené vidlici RS-1 Suspensia

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika

Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika Polski GRATULUJEMY! Elixir/Code Podręcznik użytkownika Wybrałeś najlepsze dostępne tarczowe hamulce hydrauliczne! Niniejszy podręcznik zawiera

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex. CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex. ΣΕΙΡΑ 400-S UNI EN ISO «Winny-pex»

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex. CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex. ΣΕΙΡΑ 400-S UNI EN ISO «Winny-pex» 2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex 400-S 2.2 ΣΕΙΡΑ 400-S UNI EN ISO 15875 «Winny-pex» Ρακόρ συμπίεσης για σωλήνα πλεγμένου πολυαιθυλενίου «Winny-pex»

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ / Baby s Wheelchairs User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ / Baby s Wheelchairs User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ / Baby s Wheelchairs User Manual 0808818 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/SETUP INSTRUCTIONS Ανοίξτε το αμαξίδιο, τραβώντας τις λαβές, δώστε πλήρη έκταση στο αμαξίδιο τραβώντας

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension

Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension Paragon Front Suspension Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego Foraffjedring Brugervejledning Uživatelská příručka k odpružené vidlici Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος LOHAS T4 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. www.kinissis.eu www.kinissis.eu αριστερά εμπρός δεξιά ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ LOHAS T4 Αφού βγάλετε το όργανο γυμναστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Reverb Reverb Stealth Reverb 1x Remote

Reverb Reverb Stealth Reverb 1x Remote Reverb Reverb Stealth Reverb 1x Remote User Manual Brugervejledning Manual de utilizare Podręcznik użytkownika Příručka pro uživatele Εγχειρίδιο χρήστη 95-4218-001-100 Rev A 2017 SRAM, LLC Tools and Supplies

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika sztycy podsiodłowej o regulowanej wysokości Reverb Stealth

Podręcznik użytkownika sztycy podsiodłowej o regulowanej wysokości Reverb Stealth Podręcznik użytkownika Reverb Stealth Polski Podręcznik użytkownika sztycy podsiodłowej o regulowanej wysokości Reverb Stealth 2013 SRAM, LLC 1 Polski Podręcznik użytkownika Reverb Stealth WAŻNE W celu

Διαβάστε περισσότερα

HydroR Shift-Brake Lever and Caliper

HydroR Shift-Brake Lever and Caliper HydroR Shift-Brake Lever and Caliper HydroR Shift-Brake Lever and Caliper User Manual Podręcznik użytkownika dźwigni przerzutki/hamulca HydroR i zacisku Brugervejledning til HydroR gear-bremsegreb og kaliber

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja regulacji długości wężyka i odpowietrzania hydraulicznych hamulców Road

Instrukcja regulacji długości wężyka i odpowietrzania hydraulicznych hamulców Road Instrukcja regulacji długości wężyka i odpowietrzania hydraulicznych hamulców Road 95-5018-002-100 Rev A 2013 SRAM LLC GWARANCJA SRAM LLC ZAKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού. Single Crank Manual Folding Bed User Manual

Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού. Single Crank Manual Folding Bed User Manual Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού Single Crank Manual Folding Bed User Manual Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1 Single crank manual folding bed installation

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex. CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex ΣΕΙΡΑ 740 FILE 740

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex. CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex ΣΕΙΡΑ 740 FILE 740 2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex 740 2.3 ΣΕΙΡΑ 740 «Winny-pex» Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα PE-X με σπειρώματα EN 10226-1 «ISO7» FILE 740 «Winny-pex»

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Skracanie wężyków i odpowietrzanie hamulców hydraulicznych

Skracanie wężyków i odpowietrzanie hamulców hydraulicznych Skracanie wężyków i odpowietrzanie hamulców hydraulicznych Polski 2 Hamulce są niezmiernie ważnym dla bezpieczeństwa elementem roweru. Nieprawidłowe ustawienie lub użytkowanie hamulców może spowodować

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX COPPER PIPE - STEEL PIPE ΣΕΙΡΑ 200 T FILE 200 T. Ρακόρ συμπίεσης με κώνο από P.T.F.E.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX COPPER PIPE - STEEL PIPE ΣΕΙΡΑ 200 T FILE 200 T. Ρακόρ συμπίεσης με κώνο από P.T.F.E. 3. ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX COPPER PIPE - STEEL PIPE 200-T 3.1 ΣΕΙΡΑ 200 T Ρακόρ συμπίεσης με κώνο από P.T.F.E. FILE 200 T 103 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ / TECHNICAL DATA Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50930.6 - Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

(REV:01) RYOBI 48 Volt Lawn Mower Model No. RY14110A Replacement Parts List

(REV:01) RYOBI 48 Volt Lawn Mower Model No. RY14110A Replacement Parts List 9000-7 9-- (REV:0) RYOBI 4 Volt Lawn Mower Model No. RY0A Replacement Parts List RYOBI RY0A 4 VOLT LAWN MOWER 3 3 39 44 39 3 34 3 42 3 39 3 4 37 34 3 43 2 0 37 2 33 32 3 9 7 22 30 4 7 3 20 9 3 2 2 27 2

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού. Two Cranks Manual Folding Bed User Manual

Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού. Two Cranks Manual Folding Bed User Manual Οδηγίες Χρήσης Πολύσπαστου Κρεβατιού Two Cranks Manual Folding Bed User Manual Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1 Two cranks manual folding bed installation parts

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX COPPER PIPE - STEEL PIPE 3.2 ΣΕΙΡΑ 300. Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση o rings FILE 300. Compression fittings with o rings

3. ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX COPPER PIPE - STEEL PIPE 3.2 ΣΕΙΡΑ 300. Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση o rings FILE 300. Compression fittings with o rings 3. ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX COPPER PIPE - STEEL PIPE 300 3.2 ΣΕΙΡΑ 300 Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση o rings FILE 300 111 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ / TECHNICAL DATA Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50930.6 - Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Release Skewers

Quick Release Skewers Quick Release Skewers Quick Release Skewers User Manual Podręcznik użytkownika zacisków szybkozwalniających do piast Brugervejledning til aksel med hurtigspænde Uživatelská příručka k rychloupínákům Manual

Διαβάστε περισσότερα

OneLoc Remote. OneLoc Remote. Brugervejledning til. Manual de utilizare a telecomenzii OneLoc Εγχειρίδιο χρήστη τηλεχειριστηρίου OneLoc

OneLoc Remote. OneLoc Remote. Brugervejledning til. Manual de utilizare a telecomenzii OneLoc Εγχειρίδιο χρήστη τηλεχειριστηρίου OneLoc OneLoc Remote OneLoc Remote User Manual Podręcznik użytkownika zdalnej blokady OneLoc Brugervejledning til OneLoc Remote Uživatelská příručka k dálkovému ovládání OneLoc Manual de utilizare a telecomenzii

Διαβάστε περισσότερα

Single Crown. Front Suspension

Single Crown. Front Suspension Single Crown Front Suspension Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego Brugervejledning til forgaffel med affjedring Uživatelská příručka k přední odpružené vidlici Manual

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

MTB Wheels. Manual de utilizare pentru roţile MTB Εγχειρίδιο χρήστη τροχών MTB. MTB Wheels

MTB Wheels. Manual de utilizare pentru roţile MTB Εγχειρίδιο χρήστη τροχών MTB. MTB Wheels MTB Wheels MTB Wheels User Manual Instrukcja użytkownika kół MTB Brugervejledning til MTB-hjul Příručka pro uživatele kol pro horská kola Manual de utilizare pentru roţile MTB Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

www.tuningbooster.com Following the SPRINT BOOSTER s success, BOULEKOS Dynamic presents a new world-wide patented device named TUNING BOOSTER PLUG+PLAY PERFORMANCE. TUNING BOOSTER is a plug & play electronic

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα