1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία"

Transcript

1 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας η του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Προσδιοριζόµενες χρήσεις Καθαριστικό 1.3 Στοιχεία του Προµηθευτή του ελτίου εδοµένων ασφαλείας Εταιρεία ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Τηλ Fax : 1.3 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως Τµήµα 2.ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόµηση του µείγµατος Ταξινόµηση και επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία ( 67/548/ΕΕ η 265/2002)\\\ F-Εξαιρετικά Εύφλεκτο Φράσεις Κινδύνου R R 12 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισµό 1272/08/ΕΕ GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία (67/548/ΕΕ η 265/2002 ) Επισηµαίνεται Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε την µέθοδο υπολογισµού της οδηγίας 265/2002 Σύµβουλα Κινδύνου F+ Εξαιρετικά Εύφλεκτο Περιέχει: Ισοβουτάνιο / Προπάνιο/ Βουτάνιο R 12 Εξαιρετικά εύφλεκτο Σύστηµα Ταξινόµησης : Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ Για τους ανθρώπους [ Βλέπε παράγραφο 15] Το σκεύασµα χαρακτηρίζεται σαν επικίνδυνο σύµφωνα µε την 1999/45 /EΕ Φράσεις προστασίας S Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο χώρο Μακρυά από τρόφιµα, ποτά & ζωοτροφές Μακρυά από πηγές ανάφλεξης, απαγορεύεται το κάπνισµα Μην αναπνέετε αέρια / αναθυµιάσεις / ατµούς / εκνεφώµατα Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο Να χρησιµοποιείτε µόνον σε καλά αεριζόµενους χώρους Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας η πυρακτωµένου σώµατος Μην τρυπάτε και µην καίγετε τις κενές φιάλες Αποφεύγετε την έκθεση σε θερµοκρασία και στον ήλιο Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερµοκρασία πάνω των 50 ο C ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως :

2 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 2/11 2. Τµήµα 2.ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ (συνέχεια) Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/08/ΕΕ Επισηµαίνεται Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP Πικτογράφηµα GHS02 GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1 Φράσεις Κινδύνου Η Η 220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο Η280 Αέριο υπό πίεση εάν θερµανθεί µπορεί να εκραγεί Φράσεις προστασίας Ρ Ρ102 Μακριά από τα παιδιά Ρ210 Μακριά από θερµότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερµές επιφάνειες - Μην καπνίζετε Ρ243 Να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτρικών εκκενώσεων Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις /αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων /ατµούς / Εκνεφώµατα Ρ271 Να χρησιµοποιείτε µόνο σε ανοικτό η καλά αεριζόµενο χώρο Ρ301+Ρ310 Σε περίπτωση κατάποσης Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ +Ρ331 [ ] η ένα γιατρό ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό Ρ302 +Ρ361 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (η µε τα µαλλιά) Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα +Ρ352 Ενδύµατα Ξεπλένετε το δέρµα µε νερό στο ντούς Ρ305+Ρ351 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλένετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά Εάν +Ρ338 υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο Συνεχίστε να ξεπλένετε Ρ370+Ρ378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε για την κατάσβεση, νερό, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό αντοχής σε αλκοόλη Άλλοι κίνδυνοι Άγνωστοι 3. Τµήµα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγµατα Χηµικός χαρακτηρισµός : Παρασκεύασµα Πρόσθετα, οργανικοί διαλύτες Συστατικά σύµφωνα µε τον κανονισµό 648/2004 <5% Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 15-30% Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο Χλωριούχο αµµώνιο Συγκέντρωση <5% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου C ; ιαβρωτικό R 34 Xn: Επιβλαβές R 21/22 N : Επικίνδυνο για το περιβάλλονr 50 GHS Ταξινόµηση GHS05 GHS07 GHS09 GHS05 ιάβρωση του δέρµατος, κατηγορία κινδύνου 1A,1Β,1C, H 314 GHS07 Οξεία τοξικότητα ( από του στόµατος, δια του δέρµατος ) κατηγορία κινδύνου 4, Η 302, 312 GHS09 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1, Η 400

3 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 3/11 3. Τµήµα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά Φωσφορικό Τρινάτριο Συγκέντρωση <5% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου C ; ιαβρωτικό R 34 GHS Ταξινόµηση GHS05 GHS05 ιάβρωση του δέρµατος, κατηγορία κινδύνου 1A,1Β,1C, H 314 Προπάνιο Συγκέντρωση 15-30% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου F+ ; Εξαιρετικά εύφλεκτο R 12 GHS Ταξινόµηση GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1, Η 220,280 Βουτάνιο Συγκέντρωση 15-30% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου F+ ; Εξαιρετικά εύφλεκτο R 12 GHS Ταξινόµηση GHS02 GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1, Η 220, Τµήµα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές Οδηγίες Σε εµφάνιση συµπτώµατος ζητείστε ιατρική βοήθεια 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα εµποτισµένα ρούχα Εισπνοή : Μεταφορά στον καθαρό αέρα. Σε εµφανιζόµενα προβλήµατα ζητείστε ιατρική συµβουλή Σε επαφή: Σε επαφή µε το δέρµα αµέσως καλό πλύσιµο µε νερό. Σε ερεθισµό του δέρµατος µε το δέρµα ζητείστε ιατρική συµβουλή.. Σε επαφή: µε τα µάτια Κατάποση: Πλύνετέ τα καλά µε νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια Πλύνετε το στόµα µε καθαρό νερό. Πιείτε αρκετή ποσότητα νερού. Μην Προκαλέστε εµετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την

4 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 4/ Τµήµα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών(συνέχεια) 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες η µεταγενέστερες Οξεία τοξικότητα (δια του δέρµατος, δια της εισπνοής ) Ερεθιστική δράση \ Ερεθισµός του δέρµατος, Ερεθισµός των οφθαλµών, Κίνδυνος από αναρρόφηση, Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες η µεταγενέστερες Οξεία τοξικότητα (δια του δέρµατος, δια της εισπνοής ) Ερεθιστική δράση \ Ερεθισµός του δέρµατος, Ερεθισµός των οφθαλµών, Κίνδυνος από αναρρόφηση, Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Ένδειξη οιαδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Συµπτωµατική θεραπεία 5. Τµήµα 5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα ιοξείδιο του άνθρακα[co 2 ],αφρός αντοχής σε αλκοόλη,ξηρά χηµικά, νερό υπό Ψεκασµό Μη κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Ψεκασµός νερού υπό πίεση Άλλες πληροφορίες εν απαιτούνται άλλα µέτρα Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία η το µείγµα Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηµατίζονται : Ερεθιστικοί ατµοί, Μονοξείδιο & ιοξείδιο του άνθρακα 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφεύγετε η επαφή µε τα µάτια Εφαρµόζονται γενικά τα µέτρα για τον εξοπλισµό προστασίας προσωπικού Ειδικός προστατευτικός οπλισµός για τους πυροσβέστες Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή Περαιτέρω πληροφορίες Μην αφήστε το νερό πυρόσβεσης να εισέλθει στα επιφανειακά και υπόγεια νερά Αποµακρύνετε τον περιέκτη από την ζώνη κινδύνου και ψύξτε µε νερό 6. Τµήµα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές Προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης Φροντίστε για επαρκή αερισµό εξοπλισµό ( αναπνευστική µάσκα και φόρµα εργασίας για χηµικά ) Μακρυά από πηγές ανάφλεξης-μη911ν καπνίζετε. Αποµακρύνονται τα άτοµα χωρίς προστατευτικό εξοπλισµό Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια Μην αναπνέετε ατµούς / εκνεφώµατα Εκκενώστε την περιοχή κινδύνου Τηρήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κρατείστε µακριά τα µη προστατευόµενα άτοµα Συµβουλευτείτε έναν ειδικό Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή Άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό Βλέπε παράγραφο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στις διαρροές µεγάλων ποσοτήτων Αέρια / ατµοί / εκνεφώµατα κατακρηµνίζονται µε εκτόξευση νερού. Αποφυγή τις απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και το έδαφος. πιθανή ανάγκη για προειδοποίηση του γειτονικού πληθυσµού 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό α) Κάλυψη αγωγών αποχέτευσης

5 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 5/11 6. Τµήµα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ(συνέχεια) α) τεχνικές εξουδετέρωσης Συλλέγετε, δεσµεύετε και αντλείτε τυχόν διαρροές β) Τεχνικές απολύµανσης εν υφίστανται γ) Απορροφητικά υλικά : (άµµος, ξυλάλευρο κ.λ.π.) Χρήση απορροφητικών υλικών ( π.χ. άµµος,γη διατόµων,δεσµευτικά οξέων,γενικά εξουδετερωτικά, πριονίδι κ.λ.π.). Εεµποδίζεται η εξάπλωση στις επιφάνειες ( π.χ. εξάτµιση ) Μείωση των εκλυόµενων αερίων / καπνών µε νερό δ) τεχνικές καθαρισµού Ξέπλυµα της µολυσµένης περιοχής µε καθαρό νερό ε) τεχνικές αναρρόφησης σκόνης Μηχανική συλλογή Αποφεύγεται ο σχηµατισµός σκόνης Συλλέγεται µε βιοµηχανική σκόνη αναρρόφησης Τηρήστε τους ενδεχόµενους περιορισµούς υλικών ( παρ. 7.2 και 10.5) Απόρριψη µολυσµένου υλικού σαν απόβλητο σύµφωνα µε την παράγραφο Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Για ασφαλή χειρισµό βλέπε τµήµα 7 Για την επεξεργασία λυµάτων βλέπε τµήµα Τµήµα 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό α Ασφαλής χειρισµός της ουσίας η του µείγµατος Το υλικό πρέπει να επεξεργάζεται µόνο σε κλειστές εγκαταστάσεις η συστήµατα. Ατµοί / αεροζόλ απορροφούνται µε απαγωγό Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Προστασία από κατευθείαν επίδραση θερµοκρασίας και ηλιακού φωτός.αποφεύγεται ο σχηµατισµός αερίων β Αποφυγή χειρισµού µη συµβατών ουσιών η µειγµάτων γ Μείωση της απελευθέρωσης της ουσίας η του µείγµατος στο περιβάλλον α Μην τρώτε, πίνετε η καπνίζετε στους χώρους εργασίας β Καλό πλύσιµο των χεριών πριν από κάθε διάλειµµα της εργασίας και στο τέλος της εργασίας γ) Αφαίρεση του µολυσµένου και εµποτισµένου ρουχισµού και εξοπλισµού προστασίας πριν από την είσοδο στον χώρο φαγητού Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης Μακριά από πηγές ανάφλεξης, σπινθήρων και θερµότητας Λάβετε µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Απαγορεύεται το κάπνισµα Τεχνικές προφυλάξεις / Μέτρα προστασίας Αποθηκεύεται στην γνήσια συσκευασία του 7.2.α Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε Απαιτήσεις χώρων αποθήκευσης Αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους όρους της κατηγορίας επικινδύνων υλικών για το νερό Το προϊόν δεν αποθηκεύεται µαζί µε τρόφιµα Το προϊόν δεν αποθηκεύεται σε διαδρόµους και σκάλες Αποθηκεύεται µόνον στην γνήσια συσκευασία σε καλά κλειστά δοχεία σε καλά αεριζόµενο και ψυχρό χώρο Ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης : Προστασία από το ψύχος. Προστασία από θερµότητα και επίδραση του ηλιακού φωτός Μακριά από πηγές; ανάφλεξης, σπινθήρων και θερµότητας Μακριά από τρόφιµα, ζωοτροφές Θερµοκρασίες αποθήκευσης : +5 ο C -20 ο C Λάβετε υπ όψιν σας τις ρυθµίσεις για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών Κατηγορία αποθήκευσης 3Α εύφλεκτα υγρά Ειδική τελική χρήση η χρήσεις εν προβλέπονται άλλες ειδικές χρήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο1.2

6 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 6/11 8. Τµήµα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Παράµετροι ελέγχου Συστατικά µε ελεγχόµενες παραµέτρους στον χώρο εργασίας Συστατικά µε Οριακές τιµές έκθεσης στον αέρα στην θέση εργασίας (TRGS 900) Οριακές τιµές στην θέση εργασίας[trgs 900) Συστατικά µε Οριακές τιµές έκθεσης στον αέρα στην θέση εργασίας (TRGS 900) Cas nr Χηµικός Χαρακτηρισµός ml/m3 mg/m3 F/m3 Κατηγορία Τύπος Βουτάνιο Προπάνιο Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι Χρήση κατάλληλου εξαεριστήρα για τον εξαερισµό των χώρων παραγωγής και συσκευασίας Μέτρα ατοµικής προστασίας Ατοµικός Εξοπλισµός προστασίας προσωπικού Πλαστικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας, φόρµα και υποδήµατα εργασίας Γενικά µέτρα υγιεινής και προστασίας Μακριά από τρόφιµα, ζωοτροφές Άµεση αποµάκρυνση όλων των εµποτισµένων και µολυσµένων ρούχων Πλύσιµο των χεριών πριν από τα διαλύµατα και στο τέλος της εργασίας Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / βρωµιά Οι παραπάνω οδηγίες του εξοπλισµού προστασίας αναφέρεται στην βιοµηχανική χρήση µεγάλων ποσοτήτων Χρησιµοποιείστε κρέµα προστασίας προσώπου για την προστασία δέρµατος Προστασία µατιών / προσώπου Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας Προστασία του δέρµατος Προστασία Χεριών Πλαστικά γάντια Τα γάντια να πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας ΕΕ 89/686/ΕΕ του πρότυπου ΕΝ 374 Άλλα µέτρα Προστασία αναπνευστικών οδών Απαραίτητη όταν δηµιουργούνται ατµοί / αεροζόλ Εξοπλισµός αναπνευστικού Συνιστώµενος τύπος φίλτρου Φίλτρο ΑΧ (ΕΝ 371) Μέτρα υγιεινής και προστασίας : Λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται κατά τον χειρισµό των χηµικών Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια και το δέρµα Κατά την εργασία απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα. Βγάζουµε αµέσως τα λερωµένα ρούχα. Χρησιµοποιούµε κρέµες χειρός Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης Μέτρα Προστασίας προσωπικού Γενικοί όροι προστασίας και υγιεινής Αµέσως αποµάκρυνση των λερωµένων ρούχων Μην αναπνέετε αέρια / ατµούς / αναθυµιάσεις Πριν από την διακοπή και το τέλος της εργασίας καλό πλύσιµο των χεριών. Μετά το πλύσιµο χρησιµοποιείστε κρέµα χεριών. Μακρυά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές. Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια Για άλλες πληροφορίες και περιορισµούς βλέπετε κεφάλαιο 15 Έλεγχοι έκθεσης των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας Αναπνευστική προστασία Φροντίδα για καλό εξαερισµό, ένα σχηµατίζονται ατµοί / αναθυµιάσεις Σε πυρκαγιά Μάσκα µε φίλτρο Β 4(ΙΙ) 4(ΙΙ)

7 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 7/11 8. Τµήµα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(συνέχεια) Προστασία χεριών Γάντια από καουτσούκ [ ΕΝ 374) Προστασία µατιών Γυαλιά ασφαλείας (ΕΝ 166] Προστασία δέρµατος φόρµα εργασίας ( Ε 465) Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσηςην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση 9. Τµήµα 9 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Γενικές πληροφορίες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Eµφάνιση Αεροζόλ Χρώµα Άχρωµο Οσµή Χαρακτηριστική του αρώµατος 9.2 Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία,την ασφάλεια και το περιβάλλον Τιµή ΡΗ ως έχει 10,50 Σηµείο τήξης / περιοχή τήξης >100 ο C Σηµείο ζέσεως[περιοχή ζέσεως εν υπάρχουν στοιχεία Σηµείο ανάφλεξης <0 ο C Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Ναι Θερµοκρασία Αναφλεξιµότητας >250 ο C Θερµοκρασία αποσύνθεσης o C εν προσδιορίζεται Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) εν προσδιορίζεται Εκρηκτικές ιδιότητες Όρια έκρηξης Κατώτατα : 0,6% κατ όγκο Ανώτατα εν υπάρχουν στοιχεία Το προϊόν δεν εκρήγνυται Τάση ατµών <12 hpa Σχετική πυκνότητα 1,-1,01 g/cm 3 στους 20 ο C Οξειδωτικές ιδιότητες εν δρα Οξειδωτικά ιαλυτότητα - ιαλυτότητα στο νερό εν διαλύεται - ιαλυτότητα σε λίπη(διαλύτης έλαιο να καθοριστεί) ιαλύεται σε οργανικούς διαλύτες Συντελεστής κατανοµής : η-οκτανόλη / νερό δεν προσδιορίζεται Ιξώδες εν προσδιορίζεται Πυκνότητα ατµών δεν προσδιορίζεται Ταχύτητα εξάτµισης < από το νερό Άλλες πληροφορίες 10. Τµήµα 10 Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα Το προϊόν αντιδρά µε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Το προϊόν δεν είναι συµβατό µε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες & οξειδωτικά µέσα Χηµική σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων καµιά Συνθήκες προς αποφυγή οχείο υπό πίεση Προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και θερµοκρασίες πάνω από 50 ο C Μετά την χρήση µην το ανοίγετε µε βία και µην το καίτε Αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες και πηγές ανάφλεξης, σπινθήρων και θερµότητας Μη συµβατά υλικά Βλέπε παράγραφο 7 Αποφεύγεται ή επαφή µε µε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες & οξειδωτικά µέσα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μονοξείδιο και ιοξείδιο του άνθρακα (CΟ, CΟ2)

8 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 8/ Τµήµα 11 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις α) Οξεία τοξικότητα Στοµατική τοξικότητα καθώς και εµφανιζόµενες δράσεις Cas Nr Ονοµασία συστατικών Τιµές LD C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο LD50(Στοµατική); 344 mg/kg [Rat Χλωριούχο αµµώνιο LD50( ερµατική)>3340 mg/kg [Rabbit] Φωσφορικό τρινάτριο LD50(Στοµατική); 7400mg/Kg [Rat Προπάνιο LC50(Εισπνοής :>20 mg/l/4 h [Ινδικά χοιρίδια] Βουτάνιο LC50(Εισπνοής :>20 mg/l/4 h [Ινδικά χοιρίδια β) ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος εν προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος γ) Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών εν ερεθίζει τα µάτια δ) Αναπνευστική ευαισθητοποίηση η ευαισθητοποίηση του δέρµατος εν προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήµατος η του δέρµατος ε)` Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων εν προκαλεί Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων στ) Καρκινογένεση δεν προκαλεί καρκινογένεση ζ) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Μη τοξικό για την αναπαραγωγή η) STOT-εφαπαξ έκθεση Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη θ) STOT- επανειληµένη έκθεση άλλες πληροφορίες 12. Τµήµα 12 Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Στο προϊόν περιέχονται τα συστατικά Οικοτοξικές δράσεις Υδατική τοξικότητα Ψάρια C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο LC50 : 0,03 mg/l Χλωριούχο αµµώνιο Scenedesmus subspicatus Daphnie C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο EC50:0,016mg/l/48h Χλωριούχο αµµώνιο Ψάρια Φωσφορικό τρινάτριο LC50 : 2400 mg/l48h Leuciscus idus 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν πληρούν τους όρους του κανονισµού 648/2004/ΕΕ περί Βιοδιασπασιµότητα τους 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Συντελεστής κατανοµής Ν-Οκτανόλη/Νερό εν προσδιορίζεται εν αναµένεται βιοσυσσώρευση 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος εν υπάρχουν πληροφορίες 12.5 Αποτέλεσµα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ εν υπάρχει αξιολόγηση των ΑΒΤ και αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις εν υπάρχουν

9 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 9/ Τµήµα 13 Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης απο0βλήτων Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα καθώς και σύµφωνα µε τις άλλες εθνικές και τοπικές ρυθµίσεις ιατηρείται τα χηµικά στους αρχικούς περιέκτες Μην τα αναµειγνύετε µε άλλα απόβλητα Μεταχειρισθείτε τους ακάθαρτους περιέκτες όπως θα µεταχειριζόσασταν το ίδιο το προϊόν εν συλλέγεται µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. εν επιτρέπεται η απόχυση του στις αποχετεύσεις η στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Ακριβή κλειδιά απορριµµάτων συµφωνούνται µε τον απορρίπτει Πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές νοµοθεσίες Κλειδί απόρριψης υπολείµµατα Προϊόντος Π.χ. κατάλληλες εγκαταστάσεις καύσης Κλειδιά απορριµµάτων Προϊόντος Απορρίµµατα από οργανικές χηµικές διεργασίες Απορρίµµατα από HZVA των λιπών, λιπαντικά, σαπούνια, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και καλλυντικά ; υδατικά απορρυπαντικά Ταξινοµείται σαν επικίνδυνο απόρριµµα Κλειδιά απορριµµάτων των υπολειµµάτων του Προϊόντος Απορρίµµατα από οργανικές χηµικές διεργασίες Απορρίµµατα από HZVA των λιπών, λιπαντικά, σαπούνια, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και καλλυντικά ; υδατικά απορρυπαντικά Ταξινοµείται σαν επικίνδυνο απόρριµµα Απόρριψη ακάθαρτης συσκευασίας και συνιστώµενο καθαριστικό Απόρριψη σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρχών Μη µολυσµένη και χωρίς υπολείµµατα συσκευασία µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί 14. Τµήµα 14 Πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά Γενικά εδοµένα Οδική και σιδηροδροµική µεταφορά[ggvse/adr/rid] Αριθµός ΟΗΕ 1950 ADR/RID κατηγορία 2 Κωδικός Κατηγορίας 5 F Αριθµός κινδύνου - Ετικέτα κινδύνου 2.1 Οµάδα Συσκευασίας - Περιορισµός ποσότητας(lq) 1l Χαρακτηρισµός φορτίου Συσκευασία υπό πίεση, εύφλεκτο µίγµα Προπανίου / Βουτανίου Θαλάσσια µεταφορά [ GGVSee / IMDG] Αριθµός ΟΗΕ 1950 IMDG κατηγορία 2 Marine pollutant - Ετικέτα κινδύνου 2.1 Οµάδα Συσκευασίας - Ems F-D,S-U Περιορισµός ποσότητας(lq) 1l Χαρακτηρισµός φορτίου Συσκευασία υπό πίεση, εύφλεκτο µίγµα Προπανίου / Βουτανίου Εναέρια Μεταφορά [ ICAO /IATA] Αριθµός ΟΗΕ 1950 Κατηγορία ΙΑΤΑ 2.1 Ετικέτα κινδύνου 2.1 Οµάδα Συσκευασίας - Περιορισµός ποσότητας(lq)-passenger 30 Kg G IATA-Κανονισµός συσκευασίας - επιβατικό(passenger) 203 IATA-Μέγιστη ποσότητα - επιβατικό (Cargo) 75 Kg IATA-Κανονισµός συσκευασίας - φορτίο (Passenger) 203 IATA-Μέγιστη ποσότητα - φορτίο (Cargo) 150 Kg Χαρακτηρισµός φορτίου Συσκευασία υπό πίεση, εύφλεκτο µίγµα Προπανίου / Βουτανίου

10 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 10/ Τµήµα 15 Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµός / νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία η το µείγµα Περιορισµοί στην απασχόληση Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για τους νέους Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για αναµενόµενες και παύση θηλασµού µητέρες Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για κυρίες ηλικίας κύησης και γένεσης Κατηγορία κινδύνου νερού : 1 Ελάχιστα επικίνδυνο για το νερό ( Ταξινόµηση κατά h VwVwS, Παράρτηµα 4) REACH Το προϊόν είναι µείγµα, σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006 REACH παράρτηµα XIV, XV 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν απαιτείται 16. Τµήµα 16 Άλλες πληροφορίες Κατάλογος των σχετικών δηλώσεων κινδύνου η / και δηλώσεων προφυλάξεων Πίνακας φράσεων Κινδύνου R σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις κινδύνου R): R 12 Εξαιρετικά εύφλεκτο R 21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης R 34 Προκαλεί εγκαύµατα R 36/38 Ερεθίζει τα µάτιακαι το δέρµα R 34 Προκαλεί εγκαύµατα R 50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς Πίνακας Φράσεων Ασφαλείας S σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο χώρο Μακρυά από τρόφιµα, ποτά & ζωοτροφές Μακρυά από πηγές ανάφλεξης, απαγορεύεται το κάπνισµα Μην αναπνέετε αέρια / αναθυµιάσεις / ατµούς / εκνεφώµατα Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο Να χρησιµοποιείτε µόνον σε καλά αεριζόµενους χώρους Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας η πυρακτωµένου σώµατος Μην τρυπάτε και µην καίγετε τις κενές φιάλες Αποφεύγετε την έκθεση σε θερµοκρασία και στον ήλιο Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερµοκρασία πάνω των 50 ο C ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως : Πίνακας ηλώσεων Επικινδυνότητας Η σύµφωνα µε το Τµήµα 3 ( ηλώσεις επικινδυνότητας Η): Η220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο Η280 Περιέχει αέριο υπό πίεση. Εάν θερµανθεί µπορεί να εκραγεί Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Η314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό Η312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς Πίνακας ηλώσεων προφυλάξεων Ρ σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): 102 Μακριά από τα παιδιά Ρ210 Μακριά από θερµότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερµές επιφάνειες - Μην καπνίζετε Ρ243 Να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτρικών εκκενώσεων Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις /αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων /ατµούς / Εκνεφώµατα Ρ271 Να χρησιµοποιείτε µόνο σε ανοικτό η καλά αεριζόµενο χώρο H273 Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον

11 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 11/ Τµήµα 16 Άλλες πληροφορίες(συνέχεια) Πίνακας ηλώσεων προφυλάξεων Ρ σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): Ρ301+Ρ310 Σε περίπτωση κατάποσης Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ +Ρ331 [ ] η ένα γιατρό ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό Ρ302 +Ρ361 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (η µε τα µαλλιά) Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα +Ρ352 Ενδύµατα Ξεπλένετε το δέρµα µε νερό στο ντούς Ρ305+Ρ351 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλένετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά Εάν +Ρ338 υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο Συνεχίστε να ξεπλένετε Ρ370+Ρ378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε για την κατάσβεση, νερό, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό αντοχής σε αλκοόλη

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα