1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία"

Transcript

1 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας η του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Προσδιοριζόµενες χρήσεις Καθαριστικό 1.3 Στοιχεία του Προµηθευτή του ελτίου εδοµένων ασφαλείας Εταιρεία ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Τηλ Fax : 1.3 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως Τµήµα 2.ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόµηση του µείγµατος Ταξινόµηση και επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία ( 67/548/ΕΕ η 265/2002)\\\ F-Εξαιρετικά Εύφλεκτο Φράσεις Κινδύνου R R 12 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισµό 1272/08/ΕΕ GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία (67/548/ΕΕ η 265/2002 ) Επισηµαίνεται Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε την µέθοδο υπολογισµού της οδηγίας 265/2002 Σύµβουλα Κινδύνου F+ Εξαιρετικά Εύφλεκτο Περιέχει: Ισοβουτάνιο / Προπάνιο/ Βουτάνιο R 12 Εξαιρετικά εύφλεκτο Σύστηµα Ταξινόµησης : Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ Για τους ανθρώπους [ Βλέπε παράγραφο 15] Το σκεύασµα χαρακτηρίζεται σαν επικίνδυνο σύµφωνα µε την 1999/45 /EΕ Φράσεις προστασίας S Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο χώρο Μακρυά από τρόφιµα, ποτά & ζωοτροφές Μακρυά από πηγές ανάφλεξης, απαγορεύεται το κάπνισµα Μην αναπνέετε αέρια / αναθυµιάσεις / ατµούς / εκνεφώµατα Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο Να χρησιµοποιείτε µόνον σε καλά αεριζόµενους χώρους Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας η πυρακτωµένου σώµατος Μην τρυπάτε και µην καίγετε τις κενές φιάλες Αποφεύγετε την έκθεση σε θερµοκρασία και στον ήλιο Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερµοκρασία πάνω των 50 ο C ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως :

2 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 2/11 2. Τµήµα 2.ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ (συνέχεια) Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/08/ΕΕ Επισηµαίνεται Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP Πικτογράφηµα GHS02 GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1 Φράσεις Κινδύνου Η Η 220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο Η280 Αέριο υπό πίεση εάν θερµανθεί µπορεί να εκραγεί Φράσεις προστασίας Ρ Ρ102 Μακριά από τα παιδιά Ρ210 Μακριά από θερµότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερµές επιφάνειες - Μην καπνίζετε Ρ243 Να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτρικών εκκενώσεων Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις /αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων /ατµούς / Εκνεφώµατα Ρ271 Να χρησιµοποιείτε µόνο σε ανοικτό η καλά αεριζόµενο χώρο Ρ301+Ρ310 Σε περίπτωση κατάποσης Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ +Ρ331 [ ] η ένα γιατρό ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό Ρ302 +Ρ361 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (η µε τα µαλλιά) Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα +Ρ352 Ενδύµατα Ξεπλένετε το δέρµα µε νερό στο ντούς Ρ305+Ρ351 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλένετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά Εάν +Ρ338 υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο Συνεχίστε να ξεπλένετε Ρ370+Ρ378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε για την κατάσβεση, νερό, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό αντοχής σε αλκοόλη Άλλοι κίνδυνοι Άγνωστοι 3. Τµήµα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγµατα Χηµικός χαρακτηρισµός : Παρασκεύασµα Πρόσθετα, οργανικοί διαλύτες Συστατικά σύµφωνα µε τον κανονισµό 648/2004 <5% Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 15-30% Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο Χλωριούχο αµµώνιο Συγκέντρωση <5% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου C ; ιαβρωτικό R 34 Xn: Επιβλαβές R 21/22 N : Επικίνδυνο για το περιβάλλονr 50 GHS Ταξινόµηση GHS05 GHS07 GHS09 GHS05 ιάβρωση του δέρµατος, κατηγορία κινδύνου 1A,1Β,1C, H 314 GHS07 Οξεία τοξικότητα ( από του στόµατος, δια του δέρµατος ) κατηγορία κινδύνου 4, Η 302, 312 GHS09 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1, Η 400

3 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 3/11 3. Τµήµα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά Φωσφορικό Τρινάτριο Συγκέντρωση <5% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου C ; ιαβρωτικό R 34 GHS Ταξινόµηση GHS05 GHS05 ιάβρωση του δέρµατος, κατηγορία κινδύνου 1A,1Β,1C, H 314 Προπάνιο Συγκέντρωση 15-30% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου F+ ; Εξαιρετικά εύφλεκτο R 12 GHS Ταξινόµηση GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1, Η 220,280 Βουτάνιο Συγκέντρωση 15-30% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): Ταξινόµηση κινδύνου F+ ; Εξαιρετικά εύφλεκτο R 12 GHS Ταξινόµηση GHS02 GHS02 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1, Η 220, Τµήµα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές Οδηγίες Σε εµφάνιση συµπτώµατος ζητείστε ιατρική βοήθεια 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα εµποτισµένα ρούχα Εισπνοή : Μεταφορά στον καθαρό αέρα. Σε εµφανιζόµενα προβλήµατα ζητείστε ιατρική συµβουλή Σε επαφή: Σε επαφή µε το δέρµα αµέσως καλό πλύσιµο µε νερό. Σε ερεθισµό του δέρµατος µε το δέρµα ζητείστε ιατρική συµβουλή.. Σε επαφή: µε τα µάτια Κατάποση: Πλύνετέ τα καλά µε νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια Πλύνετε το στόµα µε καθαρό νερό. Πιείτε αρκετή ποσότητα νερού. Μην Προκαλέστε εµετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την

4 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 4/ Τµήµα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών(συνέχεια) 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες η µεταγενέστερες Οξεία τοξικότητα (δια του δέρµατος, δια της εισπνοής ) Ερεθιστική δράση \ Ερεθισµός του δέρµατος, Ερεθισµός των οφθαλµών, Κίνδυνος από αναρρόφηση, Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες η µεταγενέστερες Οξεία τοξικότητα (δια του δέρµατος, δια της εισπνοής ) Ερεθιστική δράση \ Ερεθισµός του δέρµατος, Ερεθισµός των οφθαλµών, Κίνδυνος από αναρρόφηση, Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Ένδειξη οιαδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Συµπτωµατική θεραπεία 5. Τµήµα 5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα ιοξείδιο του άνθρακα[co 2 ],αφρός αντοχής σε αλκοόλη,ξηρά χηµικά, νερό υπό Ψεκασµό Μη κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Ψεκασµός νερού υπό πίεση Άλλες πληροφορίες εν απαιτούνται άλλα µέτρα Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία η το µείγµα Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηµατίζονται : Ερεθιστικοί ατµοί, Μονοξείδιο & ιοξείδιο του άνθρακα 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφεύγετε η επαφή µε τα µάτια Εφαρµόζονται γενικά τα µέτρα για τον εξοπλισµό προστασίας προσωπικού Ειδικός προστατευτικός οπλισµός για τους πυροσβέστες Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή Περαιτέρω πληροφορίες Μην αφήστε το νερό πυρόσβεσης να εισέλθει στα επιφανειακά και υπόγεια νερά Αποµακρύνετε τον περιέκτη από την ζώνη κινδύνου και ψύξτε µε νερό 6. Τµήµα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές Προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης Φροντίστε για επαρκή αερισµό εξοπλισµό ( αναπνευστική µάσκα και φόρµα εργασίας για χηµικά ) Μακρυά από πηγές ανάφλεξης-μη911ν καπνίζετε. Αποµακρύνονται τα άτοµα χωρίς προστατευτικό εξοπλισµό Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια Μην αναπνέετε ατµούς / εκνεφώµατα Εκκενώστε την περιοχή κινδύνου Τηρήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κρατείστε µακριά τα µη προστατευόµενα άτοµα Συµβουλευτείτε έναν ειδικό Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή Άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό Βλέπε παράγραφο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στις διαρροές µεγάλων ποσοτήτων Αέρια / ατµοί / εκνεφώµατα κατακρηµνίζονται µε εκτόξευση νερού. Αποφυγή τις απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και το έδαφος. πιθανή ανάγκη για προειδοποίηση του γειτονικού πληθυσµού 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό α) Κάλυψη αγωγών αποχέτευσης

5 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 5/11 6. Τµήµα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ(συνέχεια) α) τεχνικές εξουδετέρωσης Συλλέγετε, δεσµεύετε και αντλείτε τυχόν διαρροές β) Τεχνικές απολύµανσης εν υφίστανται γ) Απορροφητικά υλικά : (άµµος, ξυλάλευρο κ.λ.π.) Χρήση απορροφητικών υλικών ( π.χ. άµµος,γη διατόµων,δεσµευτικά οξέων,γενικά εξουδετερωτικά, πριονίδι κ.λ.π.). Εεµποδίζεται η εξάπλωση στις επιφάνειες ( π.χ. εξάτµιση ) Μείωση των εκλυόµενων αερίων / καπνών µε νερό δ) τεχνικές καθαρισµού Ξέπλυµα της µολυσµένης περιοχής µε καθαρό νερό ε) τεχνικές αναρρόφησης σκόνης Μηχανική συλλογή Αποφεύγεται ο σχηµατισµός σκόνης Συλλέγεται µε βιοµηχανική σκόνη αναρρόφησης Τηρήστε τους ενδεχόµενους περιορισµούς υλικών ( παρ. 7.2 και 10.5) Απόρριψη µολυσµένου υλικού σαν απόβλητο σύµφωνα µε την παράγραφο Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Για ασφαλή χειρισµό βλέπε τµήµα 7 Για την επεξεργασία λυµάτων βλέπε τµήµα Τµήµα 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό α Ασφαλής χειρισµός της ουσίας η του µείγµατος Το υλικό πρέπει να επεξεργάζεται µόνο σε κλειστές εγκαταστάσεις η συστήµατα. Ατµοί / αεροζόλ απορροφούνται µε απαγωγό Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Προστασία από κατευθείαν επίδραση θερµοκρασίας και ηλιακού φωτός.αποφεύγεται ο σχηµατισµός αερίων β Αποφυγή χειρισµού µη συµβατών ουσιών η µειγµάτων γ Μείωση της απελευθέρωσης της ουσίας η του µείγµατος στο περιβάλλον α Μην τρώτε, πίνετε η καπνίζετε στους χώρους εργασίας β Καλό πλύσιµο των χεριών πριν από κάθε διάλειµµα της εργασίας και στο τέλος της εργασίας γ) Αφαίρεση του µολυσµένου και εµποτισµένου ρουχισµού και εξοπλισµού προστασίας πριν από την είσοδο στον χώρο φαγητού Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης Μακριά από πηγές ανάφλεξης, σπινθήρων και θερµότητας Λάβετε µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Απαγορεύεται το κάπνισµα Τεχνικές προφυλάξεις / Μέτρα προστασίας Αποθηκεύεται στην γνήσια συσκευασία του 7.2.α Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε Απαιτήσεις χώρων αποθήκευσης Αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους όρους της κατηγορίας επικινδύνων υλικών για το νερό Το προϊόν δεν αποθηκεύεται µαζί µε τρόφιµα Το προϊόν δεν αποθηκεύεται σε διαδρόµους και σκάλες Αποθηκεύεται µόνον στην γνήσια συσκευασία σε καλά κλειστά δοχεία σε καλά αεριζόµενο και ψυχρό χώρο Ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης : Προστασία από το ψύχος. Προστασία από θερµότητα και επίδραση του ηλιακού φωτός Μακριά από πηγές; ανάφλεξης, σπινθήρων και θερµότητας Μακριά από τρόφιµα, ζωοτροφές Θερµοκρασίες αποθήκευσης : +5 ο C -20 ο C Λάβετε υπ όψιν σας τις ρυθµίσεις για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών Κατηγορία αποθήκευσης 3Α εύφλεκτα υγρά Ειδική τελική χρήση η χρήσεις εν προβλέπονται άλλες ειδικές χρήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο1.2

6 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 6/11 8. Τµήµα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Παράµετροι ελέγχου Συστατικά µε ελεγχόµενες παραµέτρους στον χώρο εργασίας Συστατικά µε Οριακές τιµές έκθεσης στον αέρα στην θέση εργασίας (TRGS 900) Οριακές τιµές στην θέση εργασίας[trgs 900) Συστατικά µε Οριακές τιµές έκθεσης στον αέρα στην θέση εργασίας (TRGS 900) Cas nr Χηµικός Χαρακτηρισµός ml/m3 mg/m3 F/m3 Κατηγορία Τύπος Βουτάνιο Προπάνιο Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι Χρήση κατάλληλου εξαεριστήρα για τον εξαερισµό των χώρων παραγωγής και συσκευασίας Μέτρα ατοµικής προστασίας Ατοµικός Εξοπλισµός προστασίας προσωπικού Πλαστικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας, φόρµα και υποδήµατα εργασίας Γενικά µέτρα υγιεινής και προστασίας Μακριά από τρόφιµα, ζωοτροφές Άµεση αποµάκρυνση όλων των εµποτισµένων και µολυσµένων ρούχων Πλύσιµο των χεριών πριν από τα διαλύµατα και στο τέλος της εργασίας Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / βρωµιά Οι παραπάνω οδηγίες του εξοπλισµού προστασίας αναφέρεται στην βιοµηχανική χρήση µεγάλων ποσοτήτων Χρησιµοποιείστε κρέµα προστασίας προσώπου για την προστασία δέρµατος Προστασία µατιών / προσώπου Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας Προστασία του δέρµατος Προστασία Χεριών Πλαστικά γάντια Τα γάντια να πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας ΕΕ 89/686/ΕΕ του πρότυπου ΕΝ 374 Άλλα µέτρα Προστασία αναπνευστικών οδών Απαραίτητη όταν δηµιουργούνται ατµοί / αεροζόλ Εξοπλισµός αναπνευστικού Συνιστώµενος τύπος φίλτρου Φίλτρο ΑΧ (ΕΝ 371) Μέτρα υγιεινής και προστασίας : Λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται κατά τον χειρισµό των χηµικών Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια και το δέρµα Κατά την εργασία απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα. Βγάζουµε αµέσως τα λερωµένα ρούχα. Χρησιµοποιούµε κρέµες χειρός Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης Μέτρα Προστασίας προσωπικού Γενικοί όροι προστασίας και υγιεινής Αµέσως αποµάκρυνση των λερωµένων ρούχων Μην αναπνέετε αέρια / ατµούς / αναθυµιάσεις Πριν από την διακοπή και το τέλος της εργασίας καλό πλύσιµο των χεριών. Μετά το πλύσιµο χρησιµοποιείστε κρέµα χεριών. Μακρυά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές. Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια Για άλλες πληροφορίες και περιορισµούς βλέπετε κεφάλαιο 15 Έλεγχοι έκθεσης των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας Αναπνευστική προστασία Φροντίδα για καλό εξαερισµό, ένα σχηµατίζονται ατµοί / αναθυµιάσεις Σε πυρκαγιά Μάσκα µε φίλτρο Β 4(ΙΙ) 4(ΙΙ)

7 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 7/11 8. Τµήµα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(συνέχεια) Προστασία χεριών Γάντια από καουτσούκ [ ΕΝ 374) Προστασία µατιών Γυαλιά ασφαλείας (ΕΝ 166] Προστασία δέρµατος φόρµα εργασίας ( Ε 465) Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσηςην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση 9. Τµήµα 9 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Γενικές πληροφορίες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Eµφάνιση Αεροζόλ Χρώµα Άχρωµο Οσµή Χαρακτηριστική του αρώµατος 9.2 Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία,την ασφάλεια και το περιβάλλον Τιµή ΡΗ ως έχει 10,50 Σηµείο τήξης / περιοχή τήξης >100 ο C Σηµείο ζέσεως[περιοχή ζέσεως εν υπάρχουν στοιχεία Σηµείο ανάφλεξης <0 ο C Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Ναι Θερµοκρασία Αναφλεξιµότητας >250 ο C Θερµοκρασία αποσύνθεσης o C εν προσδιορίζεται Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) εν προσδιορίζεται Εκρηκτικές ιδιότητες Όρια έκρηξης Κατώτατα : 0,6% κατ όγκο Ανώτατα εν υπάρχουν στοιχεία Το προϊόν δεν εκρήγνυται Τάση ατµών <12 hpa Σχετική πυκνότητα 1,-1,01 g/cm 3 στους 20 ο C Οξειδωτικές ιδιότητες εν δρα Οξειδωτικά ιαλυτότητα - ιαλυτότητα στο νερό εν διαλύεται - ιαλυτότητα σε λίπη(διαλύτης έλαιο να καθοριστεί) ιαλύεται σε οργανικούς διαλύτες Συντελεστής κατανοµής : η-οκτανόλη / νερό δεν προσδιορίζεται Ιξώδες εν προσδιορίζεται Πυκνότητα ατµών δεν προσδιορίζεται Ταχύτητα εξάτµισης < από το νερό Άλλες πληροφορίες 10. Τµήµα 10 Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα Το προϊόν αντιδρά µε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Το προϊόν δεν είναι συµβατό µε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες & οξειδωτικά µέσα Χηµική σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων καµιά Συνθήκες προς αποφυγή οχείο υπό πίεση Προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και θερµοκρασίες πάνω από 50 ο C Μετά την χρήση µην το ανοίγετε µε βία και µην το καίτε Αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες και πηγές ανάφλεξης, σπινθήρων και θερµότητας Μη συµβατά υλικά Βλέπε παράγραφο 7 Αποφεύγεται ή επαφή µε µε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες & οξειδωτικά µέσα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μονοξείδιο και ιοξείδιο του άνθρακα (CΟ, CΟ2)

8 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 8/ Τµήµα 11 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις α) Οξεία τοξικότητα Στοµατική τοξικότητα καθώς και εµφανιζόµενες δράσεις Cas Nr Ονοµασία συστατικών Τιµές LD C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο LD50(Στοµατική); 344 mg/kg [Rat Χλωριούχο αµµώνιο LD50( ερµατική)>3340 mg/kg [Rabbit] Φωσφορικό τρινάτριο LD50(Στοµατική); 7400mg/Kg [Rat Προπάνιο LC50(Εισπνοής :>20 mg/l/4 h [Ινδικά χοιρίδια] Βουτάνιο LC50(Εισπνοής :>20 mg/l/4 h [Ινδικά χοιρίδια β) ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος εν προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος γ) Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών εν ερεθίζει τα µάτια δ) Αναπνευστική ευαισθητοποίηση η ευαισθητοποίηση του δέρµατος εν προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήµατος η του δέρµατος ε)` Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων εν προκαλεί Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων στ) Καρκινογένεση δεν προκαλεί καρκινογένεση ζ) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Μη τοξικό για την αναπαραγωγή η) STOT-εφαπαξ έκθεση Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη θ) STOT- επανειληµένη έκθεση άλλες πληροφορίες 12. Τµήµα 12 Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Στο προϊόν περιέχονται τα συστατικά Οικοτοξικές δράσεις Υδατική τοξικότητα Ψάρια C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο LC50 : 0,03 mg/l Χλωριούχο αµµώνιο Scenedesmus subspicatus Daphnie C12-16 Αλκυλο-διµεθυλο-Βένζυλο EC50:0,016mg/l/48h Χλωριούχο αµµώνιο Ψάρια Φωσφορικό τρινάτριο LC50 : 2400 mg/l48h Leuciscus idus 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν πληρούν τους όρους του κανονισµού 648/2004/ΕΕ περί Βιοδιασπασιµότητα τους 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Συντελεστής κατανοµής Ν-Οκτανόλη/Νερό εν προσδιορίζεται εν αναµένεται βιοσυσσώρευση 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος εν υπάρχουν πληροφορίες 12.5 Αποτέλεσµα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ εν υπάρχει αξιολόγηση των ΑΒΤ και αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις εν υπάρχουν

9 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 9/ Τµήµα 13 Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης απο0βλήτων Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα καθώς και σύµφωνα µε τις άλλες εθνικές και τοπικές ρυθµίσεις ιατηρείται τα χηµικά στους αρχικούς περιέκτες Μην τα αναµειγνύετε µε άλλα απόβλητα Μεταχειρισθείτε τους ακάθαρτους περιέκτες όπως θα µεταχειριζόσασταν το ίδιο το προϊόν εν συλλέγεται µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. εν επιτρέπεται η απόχυση του στις αποχετεύσεις η στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Ακριβή κλειδιά απορριµµάτων συµφωνούνται µε τον απορρίπτει Πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές νοµοθεσίες Κλειδί απόρριψης υπολείµµατα Προϊόντος Π.χ. κατάλληλες εγκαταστάσεις καύσης Κλειδιά απορριµµάτων Προϊόντος Απορρίµµατα από οργανικές χηµικές διεργασίες Απορρίµµατα από HZVA των λιπών, λιπαντικά, σαπούνια, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και καλλυντικά ; υδατικά απορρυπαντικά Ταξινοµείται σαν επικίνδυνο απόρριµµα Κλειδιά απορριµµάτων των υπολειµµάτων του Προϊόντος Απορρίµµατα από οργανικές χηµικές διεργασίες Απορρίµµατα από HZVA των λιπών, λιπαντικά, σαπούνια, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και καλλυντικά ; υδατικά απορρυπαντικά Ταξινοµείται σαν επικίνδυνο απόρριµµα Απόρριψη ακάθαρτης συσκευασίας και συνιστώµενο καθαριστικό Απόρριψη σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρχών Μη µολυσµένη και χωρίς υπολείµµατα συσκευασία µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί 14. Τµήµα 14 Πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά Γενικά εδοµένα Οδική και σιδηροδροµική µεταφορά[ggvse/adr/rid] Αριθµός ΟΗΕ 1950 ADR/RID κατηγορία 2 Κωδικός Κατηγορίας 5 F Αριθµός κινδύνου - Ετικέτα κινδύνου 2.1 Οµάδα Συσκευασίας - Περιορισµός ποσότητας(lq) 1l Χαρακτηρισµός φορτίου Συσκευασία υπό πίεση, εύφλεκτο µίγµα Προπανίου / Βουτανίου Θαλάσσια µεταφορά [ GGVSee / IMDG] Αριθµός ΟΗΕ 1950 IMDG κατηγορία 2 Marine pollutant - Ετικέτα κινδύνου 2.1 Οµάδα Συσκευασίας - Ems F-D,S-U Περιορισµός ποσότητας(lq) 1l Χαρακτηρισµός φορτίου Συσκευασία υπό πίεση, εύφλεκτο µίγµα Προπανίου / Βουτανίου Εναέρια Μεταφορά [ ICAO /IATA] Αριθµός ΟΗΕ 1950 Κατηγορία ΙΑΤΑ 2.1 Ετικέτα κινδύνου 2.1 Οµάδα Συσκευασίας - Περιορισµός ποσότητας(lq)-passenger 30 Kg G IATA-Κανονισµός συσκευασίας - επιβατικό(passenger) 203 IATA-Μέγιστη ποσότητα - επιβατικό (Cargo) 75 Kg IATA-Κανονισµός συσκευασίας - φορτίο (Passenger) 203 IATA-Μέγιστη ποσότητα - φορτίο (Cargo) 150 Kg Χαρακτηρισµός φορτίου Συσκευασία υπό πίεση, εύφλεκτο µίγµα Προπανίου / Βουτανίου

10 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 10/ Τµήµα 15 Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµός / νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία η το µείγµα Περιορισµοί στην απασχόληση Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για τους νέους Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για αναµενόµενες και παύση θηλασµού µητέρες Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για κυρίες ηλικίας κύησης και γένεσης Κατηγορία κινδύνου νερού : 1 Ελάχιστα επικίνδυνο για το νερό ( Ταξινόµηση κατά h VwVwS, Παράρτηµα 4) REACH Το προϊόν είναι µείγµα, σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006 REACH παράρτηµα XIV, XV 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν απαιτείται 16. Τµήµα 16 Άλλες πληροφορίες Κατάλογος των σχετικών δηλώσεων κινδύνου η / και δηλώσεων προφυλάξεων Πίνακας φράσεων Κινδύνου R σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις κινδύνου R): R 12 Εξαιρετικά εύφλεκτο R 21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης R 34 Προκαλεί εγκαύµατα R 36/38 Ερεθίζει τα µάτιακαι το δέρµα R 34 Προκαλεί εγκαύµατα R 50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς Πίνακας Φράσεων Ασφαλείας S σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο χώρο Μακρυά από τρόφιµα, ποτά & ζωοτροφές Μακρυά από πηγές ανάφλεξης, απαγορεύεται το κάπνισµα Μην αναπνέετε αέρια / αναθυµιάσεις / ατµούς / εκνεφώµατα Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο Να χρησιµοποιείτε µόνον σε καλά αεριζόµενους χώρους Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας η πυρακτωµένου σώµατος Μην τρυπάτε και µην καίγετε τις κενές φιάλες Αποφεύγετε την έκθεση σε θερµοκρασία και στον ήλιο Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερµοκρασία πάνω των 50 ο C ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως : Πίνακας ηλώσεων Επικινδυνότητας Η σύµφωνα µε το Τµήµα 3 ( ηλώσεις επικινδυνότητας Η): Η220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο Η280 Περιέχει αέριο υπό πίεση. Εάν θερµανθεί µπορεί να εκραγεί Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Η314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό Η312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς Πίνακας ηλώσεων προφυλάξεων Ρ σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): 102 Μακριά από τα παιδιά Ρ210 Μακριά από θερµότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερµές επιφάνειες - Μην καπνίζετε Ρ243 Να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτρικών εκκενώσεων Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις /αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων /ατµούς / Εκνεφώµατα Ρ271 Να χρησιµοποιείτε µόνο σε ανοικτό η καλά αεριζόµενο χώρο H273 Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον

11 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 11/ Τµήµα 16 Άλλες πληροφορίες(συνέχεια) Πίνακας ηλώσεων προφυλάξεων Ρ σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): Ρ301+Ρ310 Σε περίπτωση κατάποσης Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ +Ρ331 [ ] η ένα γιατρό ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό Ρ302 +Ρ361 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (η µε τα µαλλιά) Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα +Ρ352 Ενδύµατα Ξεπλένετε το δέρµα µε νερό στο ντούς Ρ305+Ρ351 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλένετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά Εάν +Ρ338 υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο Συνεχίστε να ξεπλένετε Ρ370+Ρ378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε για την κατάσβεση, νερό, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό αντοχής σε αλκοόλη

εν απαιτείται Φράσεις Κινδύνου R Φράσεις προστασίας S S 2 εν απαιτείται ηλώσεις Επικινδυνότητας Η

εν απαιτείται Φράσεις Κινδύνου R Φράσεις προστασίας S S 2 εν απαιτείται ηλώσεις Επικινδυνότητας Η ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.Ε 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ. 2310 489680 Fax : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/09/2012 Έκδοση :02 σελίδα : 1/7 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 453/2010 Παράρτηµα ΙΙ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 453/2010 Παράρτηµα ΙΙ ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.Ε 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ. 2310 489680 Fax : 2310 461039 e-mail : info@pro-techellas.gr ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 05/05/2014 Έκδοση :01 σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/10 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία ENGINE FLUSH 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ Fax :

Τηλ Fax : ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 0.E 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ. 2310 489680 Fax : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 09/05/2012 Έκδοση :01 σελίδα : 1/10 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr Σελίδα: 1/9 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις εν προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία VELVET LIQUID

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ Fax :

Τηλ Fax : ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.Ε 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ. 2310 489680 Fax : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 19/11/2011 Έκδοση :01 σελίδα : 1/10 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM ACTIVE 17/04/2009

OPTIMUM ACTIVE 17/04/2009 Σελίδα 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Όνοµα προϊόντος: OPTIMUM ACTIVE Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού και απολύµανσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: SAP-Code: EN R10233 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH CARPET EXTRACT Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH CARPET EXTRACT Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα