ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/2130(INI) 27 Αυγούστου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ µε συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε οδηγό-ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις προσβολές της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας (2003/2130(INI)) Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Εισηγητής: Willi Rothley (Πρωτοβουλία - άρθρο 59 του Κανονισµού) PR\ doc PE

2 PR_INI PE /77 PR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ... 4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PR\ doc 3/77 PE

4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Κατά τη συνεδρίαση της ##, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εξουσιοδοτήθηκε να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Κανονισµού, σχετικά µε οδηγό-ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις προσβολές της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς όρισε εισηγητή τον Willi Rothley. Κατά τη συνεδρίασή της/τις συνεδριάσεις της στις, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο έκθεσης. Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος µε [ ]ψήφους υπέρ, [ ] ψήφους κατά και [ ]αποχή(ές)/οµόφωνα. Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Giuseppe Gargani (πρόεδρος) (αντιπρόεδρος) (εισηγητής/ήτρια), (αναπλ. ), (αναπλ. σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), και. Η έκθεση κατατέθηκε στις 27 Αυγούστου PE /77 PR\ doc

5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε οδηγό-ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις προσβολές της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας (2003/2130(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 192, εδάφιο 2, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 163 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς (Α5-0000/2003), A. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την αξιολόγηση των σωµατικών βλαβών, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι καµία πρόταση κατά την έννοια του άρθρου 59, παράγραφος 2, του Κανονισµού δεν βρίσκεται υπό επεξεργασία, 1. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, βάσει του άρθρου 308 της Συνθήκης ΕΚ, πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε οδηγό-ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις προσβολές της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας, σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες λεπτοµερείς συστάσεις 2. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών 3. εκτιµά ότι η ζητούµενη πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα καθώς και τις επισυναπτόµενες λεπτοµερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο. PR\ doc 5/77 PE

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σχέδιο πρότασης της Επιτροπής ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε οδηγό-ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις προσβολές της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ έχοντας υπόψη την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο της 308 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: (1) η αξιολόγηση και η αποκατάσταση της σωµατικής βλάβης βασίζονται σε κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικές νοµοθετικές διατάξεις, παραδόσεις, νοµολογία και θεωρία (2) η αποζηµίωση της σωµατικής βλάβης αποτελεί συχνά αντικείµενο διαφορών και ερίδων µε διασυνοριακές επιπτώσεις (3) για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην εσωτερική αγορά, είναι σκόπιµη κάποια προσέγγιση των πρακτικών αξιολόγησης που υφίστανται στα κράτη µέλη (4) στο παρόν στάδιο εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου και λαµβανοµένων υπόψη των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ενδείκνυται να γίνει σύσταση στα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη µια ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις σωµατικές βλάβες (5) βάση της αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των προσβολών της σωµατικής ή/και ψυχικής ακεραιότητας που δύνανται να διαπιστωθούν ιατρικά, και συνεπώς να µετρηθούν από έναν ιατρό. Η αναπαραγώγιµη αξιολόγηση των καθαρών υποκειµενικών προσβολών οι οποίες δύνανται να ερµηνευτούν ιατρικά (είναι πιθανές αλλά όχι διαπιστώσιµες και άρα µη µετρήσιµες) είναι δυνατή µόνο εάν γίνεται µε βάση ένα και το αυτό ποσοστό: δεν PE /77 PR\ doc

7 προσαρµόζουµε αυτό που δεν αντικειµενοποιούµε. (6) η αξιολόγηση απαιτεί µία µονάδα και ένα σύστηµα. Προκειµένου να µην τροποποιηθούν εις βάθος οι ιατροδικαστικές συνήθειες των ευρωπαίων πραγµατογνωµόνων, η επιλογή γίνεται βάσει ενός ποσοστιαίου συστήµατος. (7) η προσβολή της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας (AIPP) ορίζεται ως εξής: «ο οριστικός περιορισµός των σωµατικών ή/και ψυχικών ικανοτήτων που δύναται να διαπιστωθεί ή να εξηγηθεί ιατρικά, και στον οποίο προστίθενται οι πόνοι και οι ψυχικές επιπτώσεις που ο γιατρός γνωρίζει ότι συνδέονται συνήθως µε τα κατάλοιπα καθώς και οι συνέπειες στην καθηµερινή ζωή που συνήθως και αντικειµενικά συνδέονται µε αυτά τα κατάλοιπα" (8) το ποσοστό AIPP είναι: ο βαθµός, σε σχέση µε µία µέγιστη θεωρητική τιµή 100%, της δυσκολίας που αισθάνεται κάθε άτοµο, τα κατάλοιπα του οποίου ποσοτικοποιούνται κατ' αυτόν τον τρόπο, προκειµένου να πραγµατοποιήσει τις συνηθισµένες κινήσεις και πράξεις της καθηµερινής εξω-επαγγελµατικής ζωής, και εποµένως ο βαθµός της «προσωπικής του ανικανότητας» (9) το εκατοστιαίο ποσοστό AIPP δεν είναι µονάδα µέτρησης αλλά µονάδα αξιολόγησης, προϊόν της ενσωµάτωσης µετρήσεων διαφόρων φαινοµένων χάρη σε διάφορα εργαλεία, και που εποµένως εκφράζονται µε διάφορες µονάδες, και από µία διαισθητική γνώµη που τροφοδοτείται από την πείρα και την τέχνη προσέγγισης των αστάθµητων παραγόντων (10) η ευρωπαϊκή κλίµακα δεν αποτελεί ούτε εγχειρίδιο για τα κατάλοιπα ούτε σύνοψη αξιολόγησης. ηµιουργήθηκε µε σκοπό την αποκλειστική της χρήση από πραγµατογνώµονες, ιατρούς που γνωρίζουν τις αρχές της αστικής ιατροδικαστικής και τους συνήθεις κανόνες όσον αφορά την προγενέστερη κατάσταση και τις πολλαπλές αναπηρίες. (11) δεν πρόκειται για µία υπερ-κλίµακα αλλά για έναν οδηγό που δίνει τα σηµαντικά ποσοστά αναφοράς για τις προσβολές κάθε οργάνου και κάθε λειτουργίας. Ωστόσο, είναι αρκετά λεπτοµερής για να χρησιµοποιηθεί ενδεχοµένως, στο µέλλον, ως κλίµακα αναφοράς για την ασφάλιση προσώπων (12) ορισµένοι τύποι καταλοίπων (για παράδειγµα οφθαλµολογικά, ωτορινολαρρυγγικά, στοµατολογικά κατάλοιπα κλπ.) απαιτούν προσφυγή σε ειδικευµένο ιατρό του αντίστοιχου κλάδου. Ο ιατρός πραγµατογνώµονας πρέπει να εντοπίζει στην έκθεση του εκτιµητή του όλα τα τεχνικά δεδοµένα και όλα τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στον ιατρό αξιολογητή να αποφανθεί σχετικά µε τα αίτια και την ποσοτικοποίηση των καταλοίπων (13) τα προτεινόµενα ποσοστά αφορούν το άτοµο στο σύνολό του και δεν ποσοτικοποιούν µία ανεπάρκεια σε σχέση µε την ακεραιότητα, που εκτιµάται σε 0%, µίας λειτουργίας ή ενός οργάνου (14) αυτά τα ποσοστά αφορούν κατάλοιπα που εξετάζονται ξεχωριστά. (15) σε περίπτωση πολλαπλών καταλοίπων, το συνολικό ποσοστό δεν προκύπτει αυτοµάτως PR\ doc 7/77 PE

8 από το άθροισµα των επιµέρους ποσοστών ο υπολογισµός του διαφέρει ανάλογα µε το αν τα κατάλοιπα συµµετέχουν στην ίδια λειτουργία (συνεργικά κατάλοιπα) ή όχι. Ο οδηγός-κλίµακα δεν περιέχει κάποιο ψευδο-µαθηµατικό τύπο αλλά επικαλείται το κλινικό αίσθηµα, την κοινή λογική και το ρεαλισµό του ιατρού αξιολογητή: σε περίπτωση ταυτόχρονων βλαβών σε διάφορα επίπεδα του ίδιου µέλους ή οργάνου, το συνολικό ποσοστό δεν προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους ποσοστών αλλά είναι το αποτέλεσµα της συνέργιάς τους, δεδοµένου ότι το εν λόγω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβεί αυτό της συνολικής απώλειας του µέλους ή του οργάνου σε περίπτωση ταυτόχρονων συνεργικών βλαβών που αφορούν διαφορετικά µέλη ή όργανα, πρέπει να αξιολογηθεί η συνολική προσβολή της λειτουργίας σε περίπτωση πολλαπλών µη συνεργικών αναπηριών, το συνολικό ποσοστό δεν µπορεί παρά να είναι κατώτερο από το άθροισµα των επιµέρους ποσοστών, ειδάλλως το ανώτατο ποσοστό του 100% θα ξεπερνιόταν συχνά, ενώ ο τραυµατίας διατηρεί καταφανώς µία εναποµένουσα ικανότητα. Πρέπει εποµένως να συγκρίνεται η κατάσταση του θύµατος µε πρότυπες κλινικές καταστάσεις των οποίων τα ποσοστά AIPP είναι γνωστά. Κυρίως πρέπει, και είναι αδήριτη ανάγκη, να επεξηγείται η συγκεκριµένη κατάσταση της οποίας η πολυµορφία δεν µπορεί να περιοριστεί στην αφηρηµένη έννοια ενός ποσοστού που αποµονώνεται από το πλαίσιό του. (16) ο οδηγός-κλίµακα δεν παρέχει «προκατασκευασµένα µεγέθη» αλλά επιβάλλει µία κλινική προσέγγιση των καταλοίπων και την ανάλυση των αντικειµενικών συνεπειών τους στην καθηµερινή ζωή. Αυτή η συνολική προσέγγιση του απολογισµού των καταλοίπων επιβάλλει επεξήγηση από την οποία προκύπτει το ποσοστό AIPP για παράδειγµα, δεν δίνει συγκεκριµένο ποσοστό για τη λαρυγγεκτοµή: αντιθέτως, πρέπει να ποσοτικοποιηθεί συνολικά ο αντίκτυπος της δύσπνοιας καθώς και της αφωνίας ή της δυσφωνίας (ένα ποσοστό στην κλίµακα αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά τα κατάλοιπα) στην καθηµερινή ζωή (17) στην περίπτωση µετατραυµατικής αγκύλωσης του αγκώνα σε ένα άτοµο που έχει υποστεί ακρωτηριασµό του οµόπλευρου χεριού, το ποσοστό δεν θα είναι φυσικά το ίδιο µε αυτό που δίνεται σε ένα άτοµο που παθαίνει µεν αγκύλωση αλλά δεν χάνει το χέρι του (18) έχοντας επιλέξει έναν όσο το δυνατό πιο λειτουργικό προσανατολισµό, ο οδηγόςκλίµακα παρέχει, για τους ακρωτηριασµούς των κάτω µελών, ποσοστά που αντιστοιχούν σε ακρωτηριασµούς µε σωστή πρόθεση, σε καταστάσεις δηλαδή που συναντώνται συνηθέστερα στην πράξη. Αυτό ισχύει, εκτός και αν αργότερα ενδεχοµένως κατά τον ακρωτηριασµό του ποδιού, ο τραυµατίας αδυνατεί να περπατήσει ή να σταθεί όρθιος χωρίς πρόθεση. Τα εν λόγω ποσοστά µπορούν να τροποποιηθούν εάν η πρόθεση είναι αναποτελεσµατική ή αντιθέτως εξαιρετικά λειτουργική PE /77 PR\ doc

9 (19) οµοίως, και ανεξαρτήτως της υπό εξέταση λειτουργίας, αφ' ης στιγµής µία πρόθεση, ένα ορθοτικό ή τεχνικό βοήθηµα που παρέχεται στον ασθενή βελτιώνει τις υφιστάµενες λειτουργικές διαταραχές, στην αξιολόγηση αυτών των διαταραχών συνεκτιµάται το σχετικό όφελος (20) οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται στο παρόν αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί (21) οι εξαιρετικές και οι αποκλειστικά θεωρητικές καταστάσεις, που είναι πλέον απίθανο να συµβούν υπό το πρίσµα των υφιστάµενων θεραπευτικών µέσων, δεν ελήφθησαν σκοπίµως υπόψη (22) η κλίµακα είναι απλώς ένας οδηγός. εν έχει επιτακτικό χαρακτήρα. Ο ενδεικτικός χαρακτήρας της πρέπει να υπογραµµίζεται ιδιαιτέρως όταν πρόκειται να οριστεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό ΑΙΡΡ (23) µε συστηµατικό τρόπο, και υποχρεωτικά σε περίπτωση σοβαρών καταλοίπων, κάποια επεξήγηση πρέπει να στηρίζει το ποσοστό (24) ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της κλίµακας θα εξασφαλίζει τη διαρκή αναθεώρησή της σε συνάρτηση µε τις παρατηρήσεις, τις θεµελιωµένες κριτικές, τα προβλήµατα στη χρήση, τις µεθόδους εκτίµησης και την πρόοδο των ιατρικών γνώσεων. ΣΥΝΙΣΤΑ όπως τα κράτη µέλη υιοθετήσουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου η συνηµµένη ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης να λαµβάνεται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές ως οδηγός αναφοράς κατά την αξιολόγηση προσβολών της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας. PR\ doc 9/77 PE

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οµάδα «ROTHLEY» Οδηγός - ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης για τις προσβολές της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας PE /77 PR\ doc

11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προοίµιο 5 Ευχαριστίες 12 I. Νευρικό σύστηµα 14 Νευρολογία 16 Ψυχιατρική 20 Αισθητικοκινητικά ελλείµµατα 21 II. Αισθητήρια όργανα και στοµατολογία 24 Οφθαλµολογία 26 ΩΡΛ 29 Στοµατολογία 31 III. Οστεοαρθρικό σύστηµα 32 Άνω µέλη 34 Κάτω µέλη 43 Σπονδυλική στήλη 49 Λεκάνη 51 IV. Καρδιοαναπνευστικό σύστηµα 52 Καρδιά 54 Αναπνευστικό σύστηµα 55 V. Αγγειακό σύστηµα 58 Αρτηρίες 60 Φλέβες 60 Λεµφικό σύστηµα 60 Σπλήνας 61 VI. Πεπτικό σύστηµα 64 Ηπατο-γαστρεντερολογία 65 VII. Ουροποιητικό σύστηµα 66 VIII. Αναπαραγωγικό σύστηµα 70 IX. Σύστηµα ενδοκρινών αδένων 74 X. Καλυπτήριο σύστηµα 78 Εν τω βάθει εγκαύµατα ή παθολογικές ουλοποιήσεις 80 Αλφαβητικό ευρετήριο PR\ doc 11/77 PE

12 I. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ I ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί. Στις περιπτώσεις όπου η κλίµακα προβλέπει µόνο το πλήρες έλλειµµα, τα µερικά κατάλοιπα πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση µε την παρατηρούµενη ανεπάρκεια και µε συνεκτίµηση του ποσοστού πλήρους απώλειας. Α) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ α) Κινητικά και αισθητικοκινητικά κατάλοιπα PE /77 PR\ doc

13 Ολική τετραπληγία ανάλογα µε το επίπεδο Α2- Α6 κάτω από το Α6 95% 85% Ολική ηµιπληγία µε αφασία χωρίς αφασία 90% 75% Ολική παραπληγία ανάλογα µε το επίπεδο 70 έως 75% Πλήρης προσβολή της ιππουρίδας του νωτιαίου µυελού, ανάλογα µε το επίπεδο 25 έως 50% β) Γνωστικές διαταραχές Η ανάλυση των ελλειµµατικών νευροψυχολογικών συνδρόµων πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένη σηµειολογία. Το λεγόµενο σύνδροµο του µετωπιαίου λοβού αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα σε σύνολα παθολογικών συµπτωµάτων που είναι πλέον καλά καθορισµένα, των οποίων τα σχετικά ελλείµµατα, λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικά, δηµιουργούν ιδιαίτερα πολύµορφους πίνακες. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση του ποσοστού ανικανότητας πρέπει να βασίζεται υποχρεωτικά σε εξειδικευµένους και συγκεκριµένους ιατρικούς απολογισµούς που συσχετίζουν τα δεδοµένα των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. 1) Πραγµατικό σύνδροµο του µετωπιαίου λοβού Πολύ σοβαρή µορφή µε απραξία, µε σοβαρά προβλήµατα ένταξης στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον Σοβαρή µορφή µε αλλοίωση της ενστικτώδους συµπεριφοράς, απώλεια πρωτοβουλίας, διαταραχές στη διάθεση, αβέβαιη ένταξη στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον Μέτριου βαθµού µορφή µε σχετικό βραδυψυχισµό, δυσκολία αποµνηµόνευσης, διαταραχές στη διάθεση και αντίκτυπο στην ένταξη στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον Ήπιου βαθµού µορφή µε διάσπαση προσοχής, βραδύτητα, δυσκολίες στην αποµνηµόνευση και στη χάραξη πολύπλοκων στρατηγικών. Λιγότερα ή καθόλου προβλήµατα ένταξης στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. 60 έως 85% 35 έως 60% 20 έως 35% 10 έως 20% PR\ doc 13/77 PE

14 2) ιαταραχές στην επικοινωνία Πολύ σοβαρή αφασία µε δυσκολίες στην κατασκευαστική ικανότητα του λόγου (jargonaphasy), αλεξία, προβλήµατα κατανόησης Ήπιου βαθµού µορφή: κατονοµαστικές δυσκολίες και δυσκολίες στην επανάληψη, παραφασία. Η δυνατότητα κατανόησης διατηρείται 70% 10 έως 30% 3) ιαταραχές µνήµης Σύνδροµο Korsakoff πλήρες 60% Συνοδές διαταραχές: συχνή απώλεια µνήµης, ενοχλητική στην καθηµερινή ζωή, µε ανάγκη για βοηθήµατα µνήµης στην καθηµερινή ζωή, εσφαλµένες αναγνωρίσεις, ενδεχοµένως µυθοπλασίες, δυσκολίες στη µάθηση, προβλήµατα στην ανάκληση µνήµης 10 έως 60% Πλήρης ή µερική απώλεια των διδακτικών γνώσεων: Τα αντίστοιχα ποσοστά υπολογίζονται σύµφωνα µε την κλίµακα για τις διαταραχές µνήµης. 4) Ήπιες γνωστικές διαταραχές Απουσία πραγµατικού συνδρόµου του µετωπιαίου λοβού ή µεµονωµένης προσβολής µίας γνωστικής λειτουργίας, ορισµένοι, λιγότερο ή περισσότερο, σοβαροί τραυµατισµοί στο κρανίο µπορεί να αφήσουν αντικειµενοποιήσιµους πόνους που δηµιουργούν ένα σύνδροµο διαφορετικό από το µετα-διασειστικό σύνδροµο, συνδυάζοντας: ιαλείπουσα προσοχή, επιβράδυνση της ροής σκέψεων, δυσκολίες αποµνηµόνευσης, τάση για πνευµατική κόπωση, µη ανοχή στο θόρυβο, αστάθεια στη διάθεση, τα συµπτώµατα εµµένουν για πάνω από δύο χρόνια 5 έως 10% 5) Άνοια εν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη µετατραυµατικής άνοιας. Οι λεγόµενες άνοιες «τύπου Alzheimer» και οι γεροντικές άνοιες δεν είναι ποτέ µετατραυµατικές. γ) Μεικτά γνωστικά και αισθητικοκινητικά ελλείµµατα Αυτά τα µεικτά ελλείµµατα είναι κατάλοιπα σοβαρών τραυµατισµών στο κρανίο. Συνήθως σχετίζονται µε µετωπιαίες δυσλειτουργίες γνωστικών ελλειµµάτων, διαταραχές συµπεριφοράς, πυραµιδικά ή/και παρεγκεφαλιδικά σύνδροµα, αισθητηριακές διαταραχές (ηµιανοψία, παράλυση κοινού κινητικού νεύρου ) που αντιστοιχούν σε βλάβες ορατές µέσω των µεθόδων απεικόνισης. Αυτοί οι συνδυασµοί δηµιουργούν διαφορετικούς κλινικούς πίνακες για κάθε άτοµο, µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να προτείνουµε συγκεκριµένα ποσοστά δεδοµένου ότι πρόκειται για πλήρως εξατοµικευµένα κατάλοιπα. Τα εν λόγω ελλείµµατα θα αποτελέσουν αντικείµενο συνολικής αξιολόγησης. PE /77 PR\ doc

15 Ωστόσο, είναι δυνατόν να αναγνωρίσουµε, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής αξιολόγησης, πολλά επίπεδα σοβαρότητας σε συνάρτηση µε το συνολικό έλλειµµα. Αδυναµία εκτέλεσης κάθε εκούσιας χρήσιµης δραστηριότητας, απώλεια κάθε αναγνωρίσιµης ικανότητας ανάπτυξης σχέσεων Μείζονα αισθητικοκινητικά ελλείµµατα που περιορίζουν σηµαντικά την αυτονοµία, και συνδέονται µε γνωστικά ελλείµµατα ασύµβατα µε µία αξιοπρεπή σχεσιακή ζωή Μείζονα γνωστικά ελλείµµατα που περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο την αποδέσµευση και σοβαρές διαταραχές στη συµπεριφορά που διακυβεύουν κάθε µορφής κοινωνικοποίηση, µε αισθητικοκινητικά ελλείµµατα συµβατά µε κάποιου βαθµού αυτονοµία για την επιτέλεση των βασικών καθηµερινών δραστηριοτήτων Γνωστικά ελλείµµατα που συνδέονται µε µόνιµη διαταραχή της προσοχής και της µνήµης, µε σχετική ή πλήρη απώλεια πρωτοβουλιών ή/και αυτοκριτικής, µε αδυναµία διαχείρισης πολύπλοκων καταστάσεων, µε προφανή, αλλά συµβατά µε κάποιου βαθµού αυτονοµία για την επιτέλεση των καθηµερινών δραστηριοτήτων, αισθητικοκινητικά ελλείµµατα Γνωστικά ελλείµµατα που συνδυάζουν εµφανή επιβράδυνση της ροής σκέψεων, προφανή απώλεια µνήµης, δυσκολία στη χάραξη πολύπλοκων στρατηγικών µε ήπια αισθητικοκινητικά ελλείµµατα 100% 85 έως 95% 60 έως 85% 40 έως 60% 20 έως 40% δ) Επιληψία εν µπορούµε να προτείνουµε ποσοστό ανικανότητας χωρίς να έχουµε απόδειξη της πραγµατικότητας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και της πραγµατικότητας των κρίσεων, ούτε πριν από την απαραίτητη υποχώρηση µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση της αυτόµατης εξέλιξης των διαταραχών και την προσαρµογή στη θεραπεία. 1) Επιληπτικές κρίσεις µε διαταραχές συνείδησης (Γενικευµένες και σύνθετες µερικές επιληπτικές κρίσεις) Μη ελεγχόµενη επιληψία παρά την προσαρµοσµένη και συνεχή θεραπευτική αγωγή µε σχεδόν καθηµερινές τεκµηριωµένες κρίσεις ύσκολα ελεγχόµενη επιληψία, µε συχνές κρίσεις (αρκετές το µήνα), και δευτερογενείς επιπτώσεις των θεραπειών 35 έως 70% 15 έως 35% Καλά ελεγχόµενη επιληψία χάρη σε µία αρκετά ανεκτή θεραπεία 10 έως 15% PR\ doc 15/77 PE

16 2) Επιληπτικές κρίσεις χωρίς διαταραχές συνείδησης Απλές µερικές επιληπτικές κρίσεις δεόντως τεκµηριωµένες σύµφωνα µε τον τύπο και τη συχνότητα των κρίσεων και σύµφωνα µε τις δευτερογενείς επιπτώσεις των θεραπειών 10 έως 30% Οι µεµονωµένες ανωµαλίες του ΗΕΓ, απουσία τεκµηριωµένων κρίσεων, δεν επιτρέπουν τη διάγνωση της µετατραυµατικής επιληψίας ε)μετα-διασειστικό σύνδροµο Μη αντικειµενικοί πόνοι έπειτα από τεκµηριωµένη απώλεια µνήµης 2% στ) Περιφερικοί νευροπαθητικοί πόνοι: Πρόκειται για πόνους που συνδέονται µε βλάβες του περιφερικού νευρικού συστήµατος, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τραυµατικά ερεθίσµατα και µπορεί να εκδηλωθούν µε πολλές κλινικές µορφές: επώδυνη αναισθησία, οξείες εκφορτίσεις, υπερπάθειες (πόνος του κολοβώµατος τύπου µέλος φάντασµα ή νευραλγίες τριδύµου, για παράδειγµα) Πρόκειται για «εξαιρετικούς πόνους» που δεν ανήκουν στη συνηθισµένη εικόνα καταλοίπων και εποµένως δεν περιλαµβάνονται στο ποσοστό της AIPP. Αποτελούν συµπληρωµατική βλάβη. Ωστόσο, φαίνεται δικαιολογηµένο να αξιολογούνται µε αύξηση του ποσοστού της AIPP της σχετικής διαταραχής από 5 σε 10% *** PE /77 PR\ doc

17 B) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ α) Εµµένουσες διαταραχές διάθεσης (Με αναφορά στις ταξινοµήσεις CIM X και DSM IV) Οι µετατραυµατικές σωµατικές βλάβες που χρήζουν πολύπλοκης και µακρόχρονης θεραπείας και προκαλούν σοβαρά κατάλοιπα, µπορεί να οδηγήσουν σε µία µόνιµη οδυνηρή ψυχική κατάσταση που συνίσταται σε εµµένουσες διαταραχές διάθεσης (κατάθλιψη) : Συχνή ιατρική παρακολούθηση από ειδικό, µείζονες θεραπευτικοί περιορισµοί µε ή χωρίς νοσηλεία 10 έως 20% Τακτική ιατρική παρακολούθηση από ειδικό µε σποραδική ειδική θεραπεία 3 έως 10% Χρήζει ασυνεχούς ιατρικής παρακολούθησης µε διαλείπουσα θεραπεία Έως 3% β) Τραυµατικές νευρώσεις (Μετατραυµατική στρεσική κατάσταση, φοβική νεύρωση) Ακολουθούν ψυχικές διαταραχές που προκαλούνται από την αιφνίδια, απρόβλεπτη και απότοµη εκδήλωση ενός τραυµατικού γεγονότος που ξεπερνά τις ικανότητες άµυνας του ατόµου. Ο στρεσικός παράγοντας πρέπει να είναι έντονος ή/και παρατεταµένος. Το γεγονός πρέπει να έχει καταχωρηθεί στη µνήµη. Η συµπτωµατολογία περιλαµβάνει αγχώδεις διαταραχές φοβικού τύπου, συµπεριφορές αποφυγής, σύνδροµο επανάληψης και διαταραχές χαρακτήρα. Εάν η κατάσταση αντιµετωπιστεί έγκαιρα, η αξιολόγηση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο έπειτα από δύο περίπου χρόνια εξέλιξης. Σοβαρό φοβικό σύνδροµο 12 έως 20% Φοβικό άγχος µε κρίσεις πανικού, µε συµπεριφορές αποφυγής και σύνδροµο επανάληψης Αγχώδεις φοβικές εκδηλώσεις µε συµπεριφορές αποφυγής και σύνδροµο επανάληψης 8 έως 12% 3 έως 8% Ήπιες αγχώδεις φοβικές εκδηλώσεις Έως 3% γ) Ψυχωσικές διαταραχές εν αναλύονται στην παρούσα κλίµακα, διότι έχει αποδειχθεί ότι σπανίως συνδέονται µε τραυµατισµούς. *** PR\ doc 17/77 PE

18 Γ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Η προσβολή του νευρικού συστήµατος επιφέρει παράλυση (πλήρη βλάβη) ή πάρεση. Αυτή πρέπει να αξιολογείται σύµφωνα µε τις κλινικές και τις τεχνικές αντικειµενικές συνέπειες α) Πρόσωπο Παράλυση του τρίδυµου νεύρου ετερόπλευρη αµφοτερόπλευρη Παράλυση του προσωπικού νεύρου ετερόπλευρη αµφοτερόπλευρη 15% 30% 20% 45% Παράλυση του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου ετερόπλευρη 8% Παράλυση του υπογλώσσιου νεύρου ετερόπλευρη 10% β) Άνω µέλη Επικρατόν Μη επικρατόν Ολική παράλυση (ολική βλάβη του βραχιόνιου πλέγµατος) 65% 60% Παράλυση µέσου - ωλένιου 45% 40% Παράλυση του κερκιδικού νεύρου πάνω από τον τρικέφαλο κλάδο 40% 35% κάτω από τον τρικέφαλο κλάδο 30% 25% Παράλυση του µέσου νεύρου στο βραχίονα στον καρπό 35% 25% 30% 20% Παράλυση του ωλένιου νεύρου 20% 15% Παράλυση του µασχαλιαίου νεύρου 15% 12% Παράλυση του µυοδερµατικού νεύρου 10% 8% Λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειές τους στα άνω µέλη, οι ακόλουθες προσβολές εντάχθηκαν στο παρόν κεφάλαιο: Επικρατόν Μη επικρατόν Παράλυση του ραχιαίου νεύρου 12% 10% Παράλυση του µακρού θωρακικού νεύρου 5% 4% PE /77 PR\ doc

19 γ) Κάτω µέλη Ολική παράλυση του ισχιακού νεύρου (ολική βλάβη) άνω ενδονεύρια µορφή (µε παράλυση των γλουτιαίων) κάτω ενδονεύρια µορφή, κάτω από το γόνατο 45% 35% Παράλυση του µηριαίου νεύρου 35% Παράλυση του περονιαίου νεύρου 22% Παράλυση του κνηµαίου νεύρου 22% Παράλυση του θυροειδούς νεύρου 5% *** PR\ doc 19/77 PE

20 II. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί. A) ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ α) Ολική απώλεια όρασης Απώλεια όρασης και από τους δύο οφθαλµούς (τύφλωση) 85% Απώλεια όρασης από τον ένα οφθαλµό 25% PE /77 PR\ doc

21 β) Απώλεια της οπτικής οξύτητας των δύο οφθαλµών, της κοντινής και της µακρινής όρασης 10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 <1/20 Τύφλωση 10/ / / / / / / / / / / <1/ Τύφλωση Πίνακας I: µακρινή όραση. P 1,5 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P10 P14 P20 < P20 τύφλωση P 1, P P P P P P P P P < P Τύφλωση Πίνακας II: κοντινή όραση. Ο Πίνακας II χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις σηµαντικής διαφοράς µεταξύ κοντινής και µακρινής όρασης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βρεθεί ο αριθµητικός µέσος των δύο ποσοστών. B) ΟΠΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Ηµιανοψία ανάλογα µε τον τύπο, την έκταση, την προσβολή ή µη της κεντρικής όρασης έως 85% PR\ doc 21/77 PE

22 Τεταρτοκυκλική ηµιανοψία ανάλογα µε τον τύπο έως 30% Κεντρικό σκότωµα αµφοτερόπλευρο ετερόπλευρο Περικεντρικά ή παρακεντρικά σκοτώµατα ανάλογα µε τον ετερόπλευρο ή αµφοτερόπλευρο χαρακτήρα του σκοτώµατος, µε διατήρηση της οπτικής οξύτητας έως 70% έως 20% έως 15% Γ) ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ιπλωπία ανάλογα µε τις θέσεις του βλέµµατος, το µόνιµο ή µη χαρακτήρα, την ανάγκη µόνιµου κλεισίµατος ενός οφθαλµού Παράλυση της κινητικότητας των οφθαλµικών µυών ανάλογα µε τον τύπο Ενδογενής κινητικότητα ανάλογα µε τον τύπο (το πολύ µέχρι πλήρη ανιριδία) έως 25% έως 15% έως 10% Ετεροφορία ολική παράλυση της σύγκλισης 5% ) ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ ΗΣ ΦΑΚΟΣ Απώλεια (αφακία) που διορθώνεται µε εξωτερικό οπτικό βοήθηµα αµφοτερόπλευρη ετερόπλευρη Εδώ πρέπει να προσθέσουµε το ποσοστό που αντιστοιχεί στην απώλεια οπτικής οξύτητας που διορθώνεται, χωρίς να υπερβαίνουµε το 25% για ετερόπλευρη βλάβη και το 85% σε περίπτωση αµφοτερόπλευρης προσβολής. Απώλεια που διορθώνεται µε την εµφύτευση κρυσταλλοειδούς φακού (ψευδοφακία): επιπλέον 5% ανά ψευδοφακικό οφθαλµό στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην απώλεια της οπτικής οξύτητας 20% 10% PE /77 PR\ doc

23 Ε) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Ανάλογα µε την προσβολή, η πιο σοβαρή είναι η πτώση βλεφάρου µε περιορισµό του πεδίου και η αµφοτερόπλευρη ξηροφθαλµία έως 10% *** PR\ doc 23/77 PE

24 2 - ΩΡΛ Οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί. α) Ακουστική οξύτητα A) ΑΚΟΗ 1) Ολική κώφωση Αµφοτερόπλευρη 60% Ετερόπλευρη 14% 2) Μερική κώφωση Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: Μέση απώλεια της ακουστικής οξύτητας Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε σχέση µε το τονικό έλλειµµα όσον αφορά τη διάδοση του ήχου στον αέρα η οποία υπολογίζεται σε ντεσιµπέλ στα 500, 1000, 2000 και 4000 hertz και τη χρήση των συντελεστών στάθµισης 2, 4, 3 και 1 αντιστοίχως. Το άθροισµα διαιρείται δια 10. Συµβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα. Μέση απώλεια ακουστικής οξύτητας σε db και και PE /77 PR\ doc

25 Ακουστικές παραµορφώσεις Η αξιολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται µε αντιπαραβολή αυτού του µεικτού ποσοστού µε τα αποτελέσµατα της φωνικής ακουοµετρίας, προκειµένου να αξιολογούνται οι ενδεχόµενες ακουστικές παραµορφώσεις (σε ατοµικό επίπεδο) που επιδεινώνουν τη λειτουργική ενόχληση. Ο ακόλουθος πίνακας προτείνει τα ποσοστά αύξησης που µπορούν ενδεχοµένως να αναλυθούν σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της τονικής ακουοµετρίας για το κατώφλι ακοής:: % διάκριση 100% 90% 80% 70% 60% 50% 100% % % % % % Σε περίπτωση πρόθεσης, η βελτίωση προσδιορίζεται µε τη σύγκριση των ακουστικών καµπυλών χωρίς και µε πρόθεση ως εκ τούτου µπορεί να µειωθεί το ποσοστό, το οποίο όµως πρέπει να συνεκτιµά την ενόχληση που οφείλεται στην πρόθεση, ιδιαίτερα σε θορυβώδες περιβάλλον. β) Μεµονωµένες εµβοές Εάν διαπιστωθεί ότι οφείλονται σε τραυµατισµό έως 3% B) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Αµφοτερόπλευρη προσβολή της αίθουσας του έσω ωτός, µε αντικειµενική καταστροφή της σύστασης, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της προσβολής 10 έως 25% Ετερόπλευρη προσβολή της αίθουσας του έσω ωτός 4 έως 10% Ελαφρείς παροξυσµικοί ίλιγγοι έως 4% PR\ doc 25/77 PE

26 Γ) ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ Απόφραξη µη προσβάσιµη στη θεραπευτική αγωγή αµφοτερόπλευρη ετερόπλευρη έως 8% έως 3% ) ΟΣΦΡΗΣΗ συµπεριλαµβανοµένης της αλλοίωσης της γευστικής αντίληψης Ανοσµία 8% Υποσµία Έως 3% E) ΦΩΝΗΣΗ Αφωνία 30% Μεµονωµένη δυσφωνία έως 10% *** 3 - ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί. Σε περίπτωση κινητών προθέσεων µείωση κατά 1/2 σε περίπτωση σταθερών προθέσεων, µείωση κατά ¾. Η τοποθέτηση εµφυτεύµατος καταργεί την AIPP. Πλήρης οδοντοστοιχία που δεν επιδέχεται πρόθεση και αποκατάσταση µε συνεκτίµηση του αντίκτυπου στη γενική κατάσταση Απώλεια ενός δοντιού που δεν επιδέχεται πρόθεση κοπτήρα ή κυνόδοντα προγοµφίου ή γοµφίου 28% 1% 1,5% υσλειτουργίες της γνάθου περιορισµός του στοµατικού ανοίγµατος ίσος ή κατώτερος των 10 mm περιορισµός του στοµατικού ανοίγµατος µεταξύ 10 mm και 30 mm Μετατραυµατικές ανωµαλίες της µέγιστης σύγκλισης, ανάλογα µε τον αντίκτυπο στη µασητική ικανότητα 25 έως 28% 5 έως 25% 2 έως 10% PE /77 PR\ doc

27 Ακρωτηριασµός του κινητού µέρους της γλώσσας, µε συνεκτίµηση του αντίκτυπου στην οµιλία, στη µάσηση και στην κατάποση, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των διαταραχών. 3 έως 30% *** PR\ doc 27/77 PE

28 III. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ III - ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για άρθρωση ή για το ίδιο το µέλος, το συνολικό ποσοστό δεν προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους ποσοστών αλλά είναι απόρροια της συνέργιάς τους και το άθροισµα των ποσοστών που αντιστοιχούν στην αγκύλωση σε καλή θέση όλων των αρθρώσεων του µέλους δεν µπορεί να υπερβαίνει την ολική ανατοµική ή λειτουργική του απώλεια. Τα ποσοστά που δικαιολογούνται από πολύ σοβαρές δυσκαµψίες που δεν λαµβάνονται υπόψη µε συστηµατικό τρόπο πρέπει να βασίζονται στο ποσοστό της αγκύλωσης της εµπλεκόµενης άρθρωσης. Όσον αφορά τις ενδοπροθέσεις των µεγάλων αρθρώσεων, πρέπει να παραδεχθούµε ότι καµία δεν αποκαθιστά την ιδιοδεκτική αισθητικότητα και ότι όλες συνοδεύονται από ορισµένους περιορισµούς στη ζωή του ασθενούς. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη ενδοπρόθεσης δικαιολογεί ένα θεωρητικό ποσοστό 5%. Όταν το επιδιωκόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό, αυτές οι θεωρητικές δυσκολίες της ενδοπρόθεσης καλύπτονται αυτοµάτως από τις δυσκολίες που συνδέονται µε τη λειτουργική ανεπάρκεια, και αυτό το συµπληρωµατικό ποσοστό δεν δικαιολογείται. PE /77 PR\ doc

29 A) ΑΝΩ ΜΕΛΗ (εκτός από το χέρι και τα δάκτυλα) α) Ακρωτηριασµοί Συνήθως, οι προθετικές δυνατότητες στα άνω µέλη δεν αποκαθιστούν την πραγµατική λειτουργική ικανότητα του ασθενούς, διότι η ευαισθησία δεν επανέρχεται. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται βελτίωση, ο πραγµατογνώµονας συνεκτιµά τη βελτίωση in concreto προκειµένου να µειώσει σε λογικά πλαίσια το κατωτέρω προτεινόµενο ποσοστό. Επικρατόν Μη επικρατόν Ολικός ακρωτηριασµός του άνω µέλους 65% 60% Ακρωτηριασµός του βραχίονα (κινητός ώµος) 60% 55% Ακρωτηριασµός του αντιβραχίου 50% 45% β) Αγκυλώσεις και δυσκαµψίες 1) Ώµος Η άρθρωση του ώµου εκτελεί 6 καθαρές κινήσεις, οι οποίες συνδυάζονται προκειµένου να διασφαλίσουν τη λειτουργία της. Καθεµία από τις εν λόγω κινήσεις έχει µία σχετική σηµασία όσον αφορά τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής.οι 3 τρεις βασικές κινήσεις είναι η ανάσπαση, η απαγωγή και η έσω στροφή οι οποίες συνοδεύονται από την έξω στροφή, την κατάσπαση και την προσαγωγή. Η προσβολή της κατάσπασης και της προσαγωγής δικαιολογούν πολύ χαµηλά ποσοστά και για το λόγο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Συµβάλλουν στη στάθµιση του ποσοστού που υπολογίζεται για τους περιορισµούς των άλλων κινήσεων PR\ doc 29/77 PE

30 Αγκύλωση Αρθροδεσία ή αγκύλωση σε λειτουργική θέση σταθερή ωµοπλάτη κινητή ωµοπλάτη Επικρατόν 30% 25% Μη επικρατόν 25% 20% υσκαµψίες Επικρατόν Μη επικρατόν Περιορισµός της ανάσπασης και της απαγωγής στις 60 µε ολική απουσία των στροφών 22% 20% οι άλλες κινήσεις είναι πλήρεις 18% 16% Περιορισµός της ανάσπασης και της απαγωγής στις 90 µε ολική απουσία των στροφών 16% 14% οι άλλες κινήσεις είναι πλήρεις 10% 8% Περιορισµός της ανάσπασης και της απαγωγής στις 130 οι άλλες κινήσεις είναι πλήρεις 3% 2% Μεµονωµένη απώλεια της έσω στροφής 6% 5% Μεµονωµένη απώλεια της έξω στροφής 3% 2% 2) Αγκώνας Μόνο η κινητικότητα µεταξύ 20 και 120 µοιρών κάµψης έχει πρακτική χρησιµότητα. Οι κινήσεις εκτός αυτού του ωφέλιµου εύρους έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή. Τα κατωτέρω ποσοστά αφορούν εποµένως αποκλειστικά τους περιορισµούς σε αυτό το εύρος κινητικότητας. Ο πραγµατογνώµονας θα λαµβάνει υπόψη την ανεπάρκεια έκτασης και κάµψης, δεδοµένου ότι τα σχετικά ποσοστά ενσωµατώνονται υποχρεωτικά αλλά δεν αθροίζονται. Ενδεχοµένως προστίθεται το ποσοστό ανεπάρκειας πρηνισµού και υπτιασµού. Αγκυλώσεις Αρθροδεσία ή αγκύλωση σε λειτουργική θέση διατήρηση πρηνισµού και υπτιασµού απώλεια πρηνισµού και υπτιασµού Επικρατόν 24% 34% Μη επικρατόν 20% 30% PE /77 PR\ doc

31 υσκαµψίες Πλήρης κάµψη και έκταση περιορισµένη πάνω από τις 90 περιορισµένη στις 90 περιορισµένη στις 20 Πλήρης έκταση και κάµψη έως 120 έως 90 πάνω από Επικρατόν 15% 12% 2% 2% 12% 15% Μη επικρατόν 12% 10% 1% 1% 10% 12% 3) Μεµονωµένη προσβολή πρηνισµού - υπτιασµού Αγκυλώσεις Επικρατόν Μη επικρατόν Αγκύλωση σε λειτουργική θέση 10% 8% υσκαµψίες Επικρατόν Μη επικρατόν υσκαµψία όσον αφορά τον πρηνισµό 0 έως 6% 0 έως 5% υσκαµψία όσον αφορά τον υπτιασµό 0 έως 4% 0 έως 3% 4) Καρπός Το ωφέλιµο εύρος κινητικότητας κυµαίνεται από 0 έως 45 µοίρες για την κάµψη και από 0 έως 45 µοίρες για την έκταση. Οι κινήσεις εκτός του εν λόγω εύρους έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή. Το ίδιο ισχύει για την κερκιδική απόκλιση. PR\ doc 31/77 PE

32 Αγκυλώσεις Αρθροδεσία ή αγκύλωση σε λειτουργική θέση διατήρηση πρηνισµού και υπτιασµού απώλεια πρηνισµού και υπτιασµού Επικρατόν 10% 20% Μη επικρατόν 8% 16% υσκαµψίες υσκαµψίες στο ωφέλιµο εύρος κινητικότητας ανεπάρκεια κάµψης ανεπάρκεια έκτασης Επικρατόν 0 έως 4% 0 έως 6% Μη επικρατόν 0 έως 3% 0 έως 5% Απώλεια της ωλένιας απόκλισης 1,5% 1% PE /77 PR\ doc

33 B ΧΕΡΙ Η βασική λειτουργία του χεριού είναι η συλληπτική ικανότητα που καθορίζεται από την αποτελεσµατική πραγµατοποίηση των λήψεων και των λαβών. Αυτές προϋποθέτουν την επαρκή διατήρηση συγχρόνως του µήκους, της κινητικότητας και της ευαισθησίας των δακτύλων. Ο πραγµατογνώµονας πρέπει καταρχάς να προβαίνει σε αναλυτική εξέταση του χεριού. Στη συνέχεια, πρέπει να εξακριβώνει εάν τα δεδοµένα της εξέτασής του επαληθεύονται από τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των έξι βασικών λαβών και λήψεων (βλέπε σχήµα). Τυχόν ασυµφωνία πρέπει να τύχει προσεκτικής µελέτης των αιτιών και ενδεχόµενης διόρθωσης του προβλεπόµενου δείκτη AIPP, ενώ ως απόλυτο όριο θεωρείται η απώλεια της αξίας των υπό εξέταση δακτύλων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ Λαβή εργαλείου Λαβή µεταξύ αντίχειρα και Λαβή πλαγιο-δακτυλική δακτύλου µεταξύ πολφού ακροδακτύλων µεταξύ αντίχειρα Λήψη άγκιστρου Λήψη σφαίρας και τριών δακτύλων Λαβή PR\ doc 33/77 PE

34 α) Ακρωτηριασµοί 1) Ολικός ακρωτηριασµός χεριού Επικρατόν Μη επικρατόν Ολικός ακρωτηριασµός χεριού 50% 45% PE /77 PR\ doc

35 2) Ακρωτηριασµός δακτύλων Στο εν λόγω σχήµα: τα διάστικτα µέρη έχουν µηδενική αξία το ποσοστό που δίδεται σε κάθε τµήµα καλύπτει το σύνολο αυτού η µερική απώλεια ενός τµήµατος υπολογίζεται ανάλογα µε την ολική απώλεια τα προβλεπόµενα ποσοστά συνεκτιµούν τις ήπιες αισθητηριακές, αγγειακές και τροφικές διαταραχές που ο ιατρός γνωρίζει ότι συνοδεύουν συνήθως τον ακρωτηριασµό των δακτύλων PR\ doc 35/77 PE

36 Ακρωτηριασµός του αντίχειρα (και του µετακαρπίου του) ή των µακριών δακτύλων: βλ. σχήµα χεριού Ακρωτηριασµός ολόκληρου µακριού δακτύλου ή τµήµατος αυτού: βλ. ποσοστά στο σχήµα. Ακρωτηριασµός πολλών µακριών δακτύλων (σύνθετες απώλειες): το απλό άθροισµα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε ένα δάκτυλο δεν συνεκτιµά τη συνέργια µεταξύ των µακριών δακτύλων. Αυτή η συνέργια διαφέρει ανάλογα µε τον αριθµό των εµπλεκόµενων δακτύλων: προσβολή 2 µακριών δακτύλων: αύξηση του απλού αθροίσµατος κατά 45% του υπολογισθέντος ποσοστού προσβολή 3 µακριών δακτύλων: αύξηση του απλού αθροίσµατος κατά 65% του υπολογισθέντος ποσοστού προσβολή 4 µακριών δακτύλων: αύξηση του απλού αθροίσµατος κατά 45% του υπολογισθέντος ποσοστού Ακρωτηριασµός του αντίχειρα: Επικρατόν Επικρατόν απώλεια του µετακαρπίου + P1 + P2 26% 22% απώλεια P1 + P2 21% 18% απώλεια P2 12% 10% Ακρωτηριασµός του αντίχειρα και ενός ή περισσοτέρων µακριών δακτύλων: εδώ, ο όρος «αντίχειρας» αφορά αποκλειστικά τις αρθρώσεις P1 + P2 του δακτύλου. Το απλό άθροισµα των αντίστοιχων ποσοστών του αντίχειρα και του συνόλου των µακριών δακτύλων που προσβάλλονται (το τελευταίο ποσοστό υπολογίζεται µε συνεκτίµηση της διαδακτυλικής συνέργιας των µακριών δακτύλων) θα έδινε ένα πολύ υψηλό συνολικό ποσοστό. Ουσιαστικά, η αξία που αποδίδεται στον αντίχειρα στο σχήµα του χεριού έχει νόηµα µόνο όταν συσχετίζεται µε άθικτα µακριά δάκτυλα. Εάν δεν είναι πλέον άθικτα, η αξία του αντίχειρα όσον αφορά τη συνεργική του δράση µειώνεται. Έτσι, στο ποσοστό που υπολογίζεται µε βάση την απλή άθροιση (ποσοστό αντίχειρα + ποσοστό µακριών δακτύλων επαυξηµένο για τη συνέργια) πρέπει να εφαρµοστεί συντελεστής µείωσης για: απώλεια που αφορά τον αντίχειρα και 1 δάκτυλο: 0% (πολύ µικρή υποτίµηση για να συνεκτιµηθεί στον υπολογισµό) απώλεια που αφορά τον αντίχειρα και 2 δάκτυλα: - 5% απώλεια που αφορά τον αντίχειρα και 3 δάκτυλα: - 10% απώλεια που αφορά τον αντίχειρα και 4 δάκτυλα: - 20% Σε περίπτωση επιπλέον απώλειας του 1ου µετακαρπίου, το τελικό ποσοστό θα επηρεαστεί ελάχιστα: στην ουσία, το πρώτο µετακάρπιο από µόνο του έχει ελάχιστη αξία. Όσον αφορά τα άλλα µετακάρπια, η επίδρασή τους στο συνολικό ποσοστό είναι περιορισµένη αλλά ποικίλλει, δεδοµένου ο ακρωτηριασµός τους είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, επιθυµητός ή ελαφρά µειωτικός. PE /77 PR\ doc

37 β) Αγκυλώσεις, αρθροδεσίες και δυσκαµψίες Στις προσβολές που αφορούν πολλά δάκτυλα πρέπει να εφαρµοστούν οι προβλεπόµενοι συντελεστές αφενός για τη συνέργια των µακριών δακτύλων και αφετέρου για τις προσβολές που πλήττουν συγχρόνως τον αντίχειρα και ένα ή περισσότερα µακρύ(ιά) δάκτυλο(α): βλ. ανωτέρω. 1) Αγκυλώσεις Συµβατικά, καλούµε A0 την τραπεζο-µετακαρπική άρθρωση του αντίχειρα για όλα τα δάκτυλα: A1 σηµαίνει µετακαρπιοφαλαγγική, A2 εγγύς µεσοφαλαγγική, A3 άπω µεσοφαλαγγική άρθρωση. Για τα µακριά δάκτυλα, η λειτουργική θέση είναι µία κάµψη 20 έως 30. Για τον αντίχειρα, η λειτουργική θέση είναι µία απαγωγή και ανάσπαση της A0 και µία ελαφριά κάµψη των A1 και A2. Αγκύλωση του αντίχειρα σε λειτουργική θέση Η αγκύλωση των A0, A1 και A2 δίνει ένα ποσοστό κάτω από το 75 % της αξίας του δακτύλου που επιλέγεται για τις αγκυλώσεις των µακριών δακτύλων, δεδοµένου ότι λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη λειτουργία του αντίχειρα. Πράγµατι, αυτή η αγκύλωση επιτρέπει κάποιου βαθµού αντίταξη. Επικρατόν Μη επικρατόν A0 + A1 +A2 16% 14% A0 8% 7% A1 4% 3,5% A2 4% 3,5% A1 + A2 8% 7% Αγκύλωση όλων των αρθρώσεων ενός µακριού δακτύλου Σε λειτουργική θέση: αντιστοιχεί στο 75 % της αξίας της απώλειας του δακτύλου δεδοµένου ότι παραµένει η ευαισθησία και µία περιορισµένη δυνατότητα χρησιµοποίησης του δακτύλου Επικρατόν Μη επικρατόν είκτης 6% 5% Μέσος 6% 5% Παράµεσος 4% 3% Μικρός δάκτυλος 4,5% 4% Σε µη ευνοϊκή θέση µεγάλη κάµψη Επικρατόν Μη επικρατόν είκτης 8% 7% Μέσος 8% 7% PR\ doc 37/77 PE

38 Παράµεσος 5% 4% Μικρός δάκτυλος 6% 5% µεγάλη έκταση Επικρατόν Μη επικρατόν Μέσος 7% 6% είκτης 7% 6% Παράµεσος 4,5% 3,5% Μικρός δάκτυλος 5% 4% Αγκύλωση µίας ή δύο αρθρώσεων ενός µακριού δακτύλου Ο πραγµατογνώµονας θα προσφύγει στο ποσοστό ολικής αγκύλωσης του σχετικού δακτύλου που µειώνεται κατά 1/3 ή 2/3. 2) υσκαµψίες Το ποσοστό που δίνεται στη δυσκαµψία είναι ανάλογο του ποσοστού που προβλέπεται για την αγκύλωση, µε συνεκτίµηση του ωφέλιµου εύρους κινητικότητας κάθε άρθρωσης. Το ωφέλιµο εύρος κινητικότητας είναι, για τα µακριά δάκτυλα: A1 και A2: δείκτης και µέσος: 20 έως 80 παράµεσος και µικρός δάκτυλος: 30 έως 90 A3: 20 έως 70 Το ωφέλιµο εύρος κινητικότητας για τις αρθρώσεις του αντίχειρα βρίσκεται γύρω από τη λειτουργική θέση τους. γ) ιαταραχές της παλαµιαίας ευαισθησίας Οι διαταραχές ευαισθησίας της ραχιαίας επιφάνειας του χεριού δεν έχουν λειτουργικό αντίκτυπο και εποµένως δεν δικαιολογούν ποσοστό AIPP. Τα προβλεπόµενα ποσοστά περιλαµβάνουν τις ελαφρές παραισθησίες και τις ήπιες τροφικές διαταραχές που ο ιατρός γνωρίζει ότι συνοδεύουν συνήθως το µικρό νεύρωµα που ακολουθεί την τοµή ενός νεύρου. Στις προσβολές που αφορούν πολλά δάκτυλα πρέπει να εφαρµόζονται οι προβλεπόµενοι συντελεστές αφενός για τη συνέργεια των µακριών δακτύλων αφετέρου για τις προσβολές που πλήττουν συγχρόνως τον αντίχειρα και ένα ή περισσότερα µακρύ(ιά) δάκτυλο(α): βλ. ανωτέρω. 1) Αναισθησία: το ποσοστό που δίδεται αντιστοιχεί στο 75% του ποσοστού που προβλέπεται για την ανατοµική απώλεια ενός ή περισσότερων τµήµατος (τµηµάτων) του (των) εµπλεκόµενου (ων) δακτύλου (ων). PE /77 PR\ doc

39 2) Υποαισθησία: το ποσοστό που δίδεται κυµαίνεται µεταξύ 50% και 75% του ποσοστού που προβλέπεται για την ανατοµική απώλεια ενός ή περισσοτέρων τµήµατος (τµηµάτων) του (των) εµπλεκόµενου (ων) δακτύλου (ων), ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη θέση της υποαισθησίας και του προσβεβληµένου δακτύλου (πραγµατοποίηση των λαβών). PR\ doc 39/77 PE

40 . B) ΚΑΤΩ ΜΕΛΗ α) Ακρωτηριασµοί Ένας ακρωτηριασµός στα κάτω µέλη, εκτός και αν εντοπίζεται στο επίπεδο του ποδιού, δεν επιτρέπει στον ασθενή ούτε το βάδισµα ούτε τη στάση. Τα προτεινόµενα ποσοστά αντιστοιχούν σε ένα άτοµο που φέρει σωστή πρόθεση. Εάν η πρόθεση δεν είναι τόσο αποτελεσµατική, ο πραγµατογνώµονας θα υπολογίσει το ποσοστό σε συνάρτηση µε την ανοχή της πρόθεσης και το αποτέλεσµά της. Το ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτό του υπερκείµενου ακρωτηριασµού. Εξάρθρωση του ισχίου ή ακρωτηριασµός ψηλά στο µηρό χωρίς δυνατότητα πρόθεσης 65% Ετερόπλευρη εξάρθρωση του ισχίου ή ακρωτηριασµός ψηλά στο µηρό χωρίς στήριξη του ισχίου Ακρωτηριασµός του µηρού 50% Εξάρθρωση γονάτου 40% Ακρωτηριασµός της κνήµης 30% Κνηµοταρσικός ακρωτηριασµός 25% Μέσο ή δια-µεταταρσικός ακρωτηριασµός 20% Ακρωτηριασµός των 5 δακτύλων του ποδιού και του 1ου µεταταρσίου 12% Ακρωτηριασµός του 1ου δακτύλου του ποδιού και του 1ου µεταταρσίου 10% Ακρωτηριασµός των δύο φαλάγγων του 1ου δακτύλου του ποδιού 6% 60% β) Αγκυλώσεις και δυσκαµψίες 1) Ισχίο Κάµψη: 90 επιτρέπουν την επιτέλεση των περισσότερων καθηµερινών δραστηριοτήτων 70 επιτρέπουν το κάθισµα και το ανεβοκατέβασµα σκαλιών 30 επιτρέπουν το βάδισµα. Απαγωγή: 20 επιτρέπουν πρακτικά την επιτέλεση όλων των καθηµερινών δραστηριοτήτων. Προσαγωγή: έχει ελάχιστη πρακτική σηµασία. Έξω στροφή: µόνο οι 30 πρώτες µοίρες είναι χρήσιµες. Έσω στροφή: 10 αρκούν για την επιτέλεση των περισσότερων καθηµερινών δραστηριοτήτων. Έκταση: 20 είναι χρήσιµες στο βάδισµα και στο ανεβοκατέβασµα σκαλιών. Το άλγος είναι σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει τη χρησιµοποίηση του ισχίου στις καθηµερινές δραστηριότητες (βάδισµα και στάση): τα προτεινόµενα ποσοστά συνεκτιµούν τον εν λόγω παράγοντα. PE /77 PR\ doc

41 Αγκύλωση Ισχίο σε καλή θέση 30% υσκαµψίες Αγκυλοποιητική δυσκαµψία µε περιορισµό πολλών κινήσεων µε τα συνοδά συµπτώµατά της (ακτινολογικά ευρήµατα, µυϊκή ατροφία ), πρόκειται για µία κατάσταση πολύ πιο σοβαρή από µία απλή αγκύλωση Έως 40% Θεωρώντας ότι οι άλλες κινήσεις είναι πλήρεις Ολική απώλεια κάµψης 17% Κάµψη περιορισµένη στις 30 13% περιορισµένη στις 70 7% περιορισµένη στις 90 4% Ολική απώλεια έκτασης 2% Μη ανατάξιµη στάση κάµψης 20 4% Ολική απώλεια απαγωγής 6% Ολική απώλεια προσαγωγής 1% Ολική απώλεια έξω στροφής 3% Ολική απώλεια έσω στροφής 1% PR\ doc 41/77 PE

42 2) Γόνατο Κάµψη: οι 90 επιτρέπουν τη µισή κάµψη και την επιτέλεση των πιο σηµαντικών καθηµερινών δραστηριοτήτων (βάδισµα, κάθισµα, ανεβοκατέβασµα σκαλιών ) οι 110 επιτρέπουν τα ¾ των καθηµερινών δραστηριοτήτων και οι 135 τα πάντα. Έκταση: ανεπάρκεια έκτασης κάτω των 10 είναι συµβατή µε τα ¾ των καθηµερινών δραστηριοτήτων. Αγκύλωση Γόνατο σε καλή θέση 25% υσκαµψίες Κάµψη περιορισµένη στις 30 περιορισµένη στις 50 περιορισµένη στις 70 περιορισµένη στις 90 περιορισµένη στις % 15% 10% 5% 2% Ανεπάρκεια έκτασης κάτω των % 3% 5% 10% 20% Χαλαρότητα (χωρίς προθέσεις) Πλάγια κάτω των 10 άνω των 10 Πρόσθια µεµονωµένη περιστροφική 0 έως 5% 5 έως 10% 2 έως 5% 5 έως 10% Οπίσθια µεµονωµένη 3 έως 7% PE /77 PR\ doc

43 περιστροφική 7 έως 12% Σύνθετη περιστροφική 10 έως 17% Αποκλίσεις του άξονα Βλαισό γόνατο κάτω των 10 από 10 έως 20 άνω των 20 Ραιβό γόνατο κάτω των 10 από 10 έως 20 άνω των 20 0 έως 3% 3 έως 10% 10 έως 20% 0 έως 4% 4 έως 10% 10 έως 20% Επιγονατιδοµηριαία σύνδροµα Επιγονατιδοµηριαία σύνδροµα 0 έως 8% Κατάλοιπα από βλάβες στο µηνίσκο Κατάλοιπα από βλάβες στο µηνίσκο 0 έως 5% 3) Αστράγαλος και πόδι Κνηµαστραγαλική (ποδοκνηµική) άρθρωση Με 20 πελµατιαία κάµψη είναι δυνατές οι περισσότερες από τις µισές καθηµερινές δραστηριότητες µε 35 είναι όλες δυνατές. Με 10 ραχιαία κάµψη είναι δυνατές σχεδόν όλες οι καθηµερινές δραστηριότητες. Η απώλεια ορισµένων µοιρών στη ραχιαία κάµψη είναι πιο ενοχλητική από µία αντίστοιχη απώλεια στην πελµατιαία κάµψη, δεδοµένου ότι κατά τη ραχιαία κάµψη η κίνηση είναι περιορισµένη. PR\ doc 43/77 PE

44 o Αγκύλωση σε λειτουργική θέση και ευλύγιστος πρόσθιος πους 10% o υσκαµψίες Ολική απώλεια της πελµατιαίας κάµψης 5% Ολική απώλεια της ραχιαίας κάµψης 5% Πελµατιαία κάµψη από 0 έως 10 από 0 έως 20 από 0 έως 30 5% 4% 2% Ραχιαία κάµψη από 0 έως 5 από 0 έως 10 από 0 έως 15 Μη ανατάξιµη ιπποποδία Έως 15% 5% 3% 1% o Χαλαρότητα Χαλάρωση 2 έως 6% Υπαστραγαλική άρθρωση Σε βλαισή θέση: µε 5, επιτελούνται πρακτικά όλες οι καθηµερινές δραστηριότητες Σε ραιβή θέση: µε 5, επιτελούνται περισσότερες από τις µισές καθηµερινές δραστηριότητες µε 15, επιτελούνται όλες οι κινήσεις. Η απώλεια της βλαισότητας προκαλεί µεγαλύτερου βαθµού αναπηρία από αυτή της ραιβότητας, διότι η αγκύλωση σε ραιβή θέση είναι λιγότερο ανεκτή από την αγκύλωση σε βλαισή θέση. o Αγκύλωση σε καλή θέση σε ραιβή θέση 7% 9% σε βλαισή θέση 8% PE /77 PR\ doc

45 o υσκαµψίες Περιορισµός κατά το ήµισυ 3% Περιορισµός κατά ένα τρίτο 2% Μεσοτάρσια άρθρωση (CHOPART) και ταρσοµετατάρσια άρθρωση (LISFRANC) o Αγκυλώσεις Μεσοτάρσια (Chopart) 2% Ταρσοµετατάρσια (Lisfranc) 4% o υσκαµψίες Περιορισµός κατά το ήµισυ 3% Αρθρώσεις µεταταρσιοφαλαγγική - δακτύλων ποδιού o Αγκυλώσεις Μεταρσιοφαλαγγική του 1ου δακτύλου, ανάλογα µε τη θέση 2 έως 3% Αγκυλώσεις των δακτύλων του ποδιού 2 έως 5, σε καλή θέση 0 έως 2% o υσκαµψίες Για να προσδιορίσει το ποσοστό των δυσκαµψιών, ο πραγµατογνώµονας πρέπει να βασίζεται στα ποσοστά που προτείνονται για τις αγκυλώσεις. 4) Μεικτές αγκυλώσεις Μεικτές αγκυλώσεις κνηµαστραγαλική και υπαστραγαλική, µεσοτάρσια και πρόσθιος πους ευλύγιστοι κνηµαστραγαλική και υπαστραγαλική µε περιορισµένη κινητικότητα της µεσοτάρσιας και του πρόσθιου ποδός 17% 20% 9% PR\ doc 45/77 PE

46 υπαστραγαλική και µεσοτάρσια σε καλή θέση, οι άλλες αρθρώσεις ελεύθερες κνηµαστραγαλική, υπαστραγαλική και µεσοτάρσια, ευλύγιστος πρόσθιος πους κνηµαστραγαλική, υπαστραγαλική, µεσοτάρσια και ταρσοµετατάρσια οµοίως µε αγκύλωση των δακτύλων του ποδιού 19% 23% 25% 5) Μη επανορθώσιµες βραχύνσεις Έως 5 cm 8% Έως 4 cm 6% Έως 2 cm 2% Έως 1cm 0% PE /77 PR\ doc

47 ) ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Οι καταστάσεις που δεν περιγράφονται αξιολογούνται σε σύγκριση µε κλινικές καταστάσεις που έχουν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί. α) Αυχενική µοίρα της σπονδυλικής στήλης 1) Χωρίς νευρολογικές επιπλοκές Χωρίς τεκµηριωµένη βλάβη των οστών, των δίσκων ή των συνδέσµων ιαλείποντες πόνοι που οφείλονται σε συγκεκριµένα αίτια, πάντοτε τα ίδια, και απαιτούν κατόπιν αίτησης τη λήψη αναλγητικών ή/και αντιφλεγµονωδών φαρµάκων µε ελαχιστοποίηση των κινήσεων έως 3% Με τεκµηριωµένες βλάβες των οστών, των δίσκων ή των συνδέσµων Πολύ συχνοί πόνοι µε µόνιµη λειτουργική ενόχληση που απαιτεί την τήρηση προφυλάξεων κατά την επιτέλεση όλων των κινήσεων, αποδεδειγµένοι ίλιγγοι και µεταγενέστερες κεφαλαλγίες, µε µεγάλου βαθµού αγκυλοποιητική, πολυεπίπεδη δυσκαµψία, ανάλογα µε τον αριθµό των επιπέδων επιτρέπει ορισµένες κινήσεις του αυχένα 15 έως 25% 10 έως 15% Συχνοί πόνοι µε κλινικά αντικειµενοποιήσιµο περιορισµό του εύρους των κινήσεων, πραγµατική αλλά διαλείπουσα θεραπευτική αγωγή 3 έως 10% Αρθροδεσία ή αγκύλωση χωρίς συνοδά συµπτώµατα, ανάλογα µε τον αριθµό των επιπέδων 3 έως 10% PR\ doc 47/77 PE

48 2) Με νευρολογικές ή αγγειακές επιπλοκές Βλ. το σχετικό κεφάλαιο (νευρικό σύστηµα) PE /77 PR\ doc

49 β) Θωρακική, οσφυϊκή και οσφυοϊερή µοίρα της σπονδυλικής στήλης 1) Χωρίς νευρολογικές επιπλοκές Χωρίς τεκµηριωµένες βλάβες των οστών, των δίσκων ή των συνδέσµων ιαλείποντες πόνοι που οφείλονται σε συγκεκριµένα αίτια, και χρήζουν κατόπιν αίτησης της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, η οποία επιβάλλει την αναστολή των έντονων ή/και παρατεταµένων προσπαθειών, σε συνδυασµό µε ήπια τµηµατική δυσκαµψία έως 3% Με τεκµηριωµένες βλάβες των οστών, των δίσκων ή των συνδέσµων Θωρακική µοίρα: ενεργός δυσκαµψία και επώδυνη ενόχληση για όλες τις κινήσεις σε όλες τις θέσεις που χρήζουν τακτικής θεραπευτικής αγωγής µόνιµη ενόχληση µε ενδοωµοπλατιαίο άλγος, προβλήµατα στατικής, κοίλη ράχη, ακτινολογική έλλειψη της θωρακικής κύφωσης, θεραπευτικοί περιορισµοί 3 έως 10% 10 έως 15% Θωρακική, θωρακοσφυϊκή και οσφυοϊερή µοίρα: ενεργός δυσκαµψία και επώδυνη ενόχληση για όλες τις κινήσεις σε όλες τις θέσεις που χρήζουν τακτικής θεραπευτικής αγωγής πολύ συχνοί πόνοι µε διαρκή ενόχληση που απαιτούν την τήρηση προφυλάξεων κατά την επιτέλεση όλων των κινήσεων, σηµαντική τµηµατική δυσκαµψία των κινήσεων, κλινικά αντικειµενοποιήσιµος περιορισµός εξαιρετικά σοβαρά κλινικά και ακτινολογικά ευρήµατα 3 έως 10% 10 έως 15% έως 25% 2) Με νευρολογικές επιπλοκές Βλ. το σχετικό κεφάλαιο (Προσβολές του µυελού) PR\ doc 49/77 PE