Α Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚ.77924/ Τηλ: Fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚ.77924/22-6-2015 Τηλ: 2831340805 Fax: 2831340795 e-mail: heretaki@crete.gov.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 Α Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ.Χαιρετάκη ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚ.77924/ Τηλ: Fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά για την εργασία «ηµιουργία Έκθεσης Γεωπάρκου» πρ/σµού δαπάνης ,00 χωρίς ΦΠΑ ( ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%). για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης» Απόφαση Ένταξης: 5658/ Κωδικός πράξης (Ο.Π.Σ.): Η /νση Οικονοµικού ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : Α) Τις διατάξεις : Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) κανονισµός προµηθειών του ηµοσίου». Του Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α' / ), «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 ΕΚ». Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ΤΟΥ Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/ ) «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΑΡΘΡΟ 9. Του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α 267/ , ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Του Ν. 2286/95, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Της Απόφασης 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθειες προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του Π. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ) Οργανισµός Περιφέρειας Κρήτης» Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1

2 Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν.4281/2014 Το Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων» Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/ ) Της Υ.Α Π1/2390/ (ΦΕΚ2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ)» Της µε αριθµ. Πρωτ.Π1/542/ (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων( ΕΣΗ ΗΣ) Β) Τις αποφάσεις: 1) Την αριθµ. 5658/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ένταξης της πράξης «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» µε κωδικό ΜΙS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 2) Την προγραµµατική σύµβαση (A Α ΒΕΖΡ7ΛΚ-7ΑΨ) µεταξύ του ήµου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης» 3) Την αριθµ /36511/ απόφαση της Γενικής ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Κρήτης περί διάθεσης πίστωσης ,00 ευρώ για το 3 ο υποέργο µε τίτλο «ηµιουργία έκθεσης Γεωπάρκου» του έργου «Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» 4) Την αριθµ. 6788/ απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης των τευχών δηµοπράτησης 5) Την αριθµ. 487/2015.απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης 6) Tην αριθµ. 193/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί ορισµού µελών επιτροπών τακτικών διαγωνισµών, ενστάσεων και παραλαβής αυτών. ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά για την εργασία «ηµιουργία Έκθεσης Γεωπάρκου» πρ/σµού δαπάνης ,00 χωρίς ΦΠΑ ( ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%). για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης» Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση.. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) στο πρόγραµµα διαύγεια, στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο ηµοσίων Συµβάσεων και στη δικτυακή πύλη Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 2

3 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της δικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ)» και στο Π. 60/2007. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΦΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη 26/6/ /6/ /7/ /7/2015 Ώρα µ.µ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών ηµοσίων συµβάσεων(εση ΗΣ). Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο της εργασίας (σύνολο παραδοτέων) ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της εργασίας. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. ικαίωµα Ματαίωσης Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, διατηρεί το δικαίωµα: α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού, β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 3

4 Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Παροχή ιευκρινήσεων Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ.α του Π. 118/2007, και αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους υποφήφιους αναδόχους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι(6) ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π. 118/2007. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινήσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Τα αιτήµατα /ερωτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, εντός των ανωτέρω προθεσµιών και θα απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή. Αιτήµατα που υποβάλλονται µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 4

5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Εργασία: το σύνολο της υπό ανάθεση εργασίας. 3. ιακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόµο και για τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, µεταξύ άλλων, την περιγραφή του αντικειµένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισµός. 4. Ε : Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών. Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. 5. ΕΠΠ: Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύµβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τµηµατική οριστική). 6. ΝΠ και ΝΠΙ : Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 7. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το προκηρυσσόµενο έργο, δηλαδή µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων του έργου που θα επιλεγεί/ουν. 8. Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, που προκηρύσσει το παρόν έργο και που θα υπογράψει µε τον/τους Ανάδοχο/ους τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου. 9. Κύριος του έργου : Ο ήµος Ανωγείων, για τον οποίο και προορίζονται οι υπηρεσίεςεργασίες της παρούσας. 10. Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 11. Εκπρόσωπος : Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 5

6 12. Ανάδοχος : Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της εργασίας, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 13. Συµβατική Τιµή: Η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί η εργασία και θα αποτυπωθεί στη σύµβαση. 14. Συµβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της εργασίας. 15. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόµενος / υποψήφιος ανάδοχος µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας (ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Τ.Κ «ηµιουργία Έκθεσης Γεωπάρκου» για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης» ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΚ Ανοικτός ηλεκτρονικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ) Η εργασία χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης και σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα παραδοτέων Σύµφωνα µε το Άρθρο: Παροχή ιευκρινίσεων. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στόχος της Εργασίας Η παρούσα µελέτη για την εργασία «ηµιουργία Έκθεσης Γεωπάρκου» αφορά το εγκεκριµένο έργο «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης» Κωδικός πράξης , ενταγµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ολοκληρωµένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) ήµου Ανωγείων» του Άξονα Προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης µε Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Κεντρικός στόχος του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του ήµου Ανωγείων είναι η ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής µέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και µε τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, τη δηµιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος και τη συνέργεια µε υφιστάµενες παρεµβάσεις, ώστε να δηµιουργηθεί υψηλή προστιθέµενη αξία και να µετατραπεί η περιοχή των Ανωγείων σε Κύριο Τουριστικό Προορισµό. Οι ειδικοί στόχοι του (ΟΣΑΠΥ) δήµου Ανωγείων για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής αναλύονται ως εξής: Ειδικός Στόχος 1: Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας και διαφοροποίηση της οικονοµίας της υπαίθρου, µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συµπληρωµατικών του γεωργικού τοµέα Η τοπική οικονοµία διαµορφώνεται σχεδόν αποκλειστικά από την ενασχόληση του πληθυσµού µε την γεωργία και κυρίως την κτηνοτροφία. εδοµένου ότι ο αγροτοκτηνοτροφικός τοµέας αντιµετωπίζει αρκετά διαρθρωτικά προβλήµατα, µε κυριότερο τη χαµηλή παραγωγικότητα που συνεπάγεται χαµηλό εισόδηµα και εν συνεχεία έξοδο από τον αγροτικό τοµέα και εγκατάλειψη των ορεινών ζωνών, καταγράφεται έντονα η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας, να συµπληρωθεί το τοπικό εισόδηµα, να προωθηθεί η πολυαπασχόληση και να αναζωογονηθεί η οικονοµική δραστηριότητα µέσα από την ανάπτυξη νέων δυναµικών οικονοµικών δραστηριοτήτων εκτός γεωργικού κτηνοτροφικού τοµέα. Ειδικός Στόχος 2: ηµιουργία θέσεων εργασίας και συγκράτηση κυρίως των νέων στην περιοχή Ο πληθυσµός της περιοχής αντιµετωπίζει έντονα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, µε τους νέους αλλά και τις γυναίκες να αποτελούν τις κοινωνικές οµάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Βασική επιδίωξη του Σχεδίου είναι η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης που θα προκύψουν από την κατασκευή και τη λειτουργία των προτεινόµενων υποδοµών και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Ταυτόχρονα, το Σχέδιο επιδιώκει να λειτουργήσει ως µηχανισµός ενεργοποίησης επιχειρηµατικών δράσεων που θα συµβάλει στην τόνωση της απασχόλησης και στη διαφοροποίηση του παραγωγικού ιστού µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον τοµέα του τουρισµού, της µεταποίησης, της κοινωνικής οικονοµίας, των νέων τεχνολογιών κ.α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 8

9 Ειδικός Στόχος 3: Ορθολογική και ήπια αξιοποίηση των φυσικών πόρων και διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων και της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας Η περιοχή διαθέτει σηµαντικό και εν πολλοίς ανεκµετάλλευτό απόθεµα τουριστικών πόρων όπως το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία και αξιοθέατα, το ανθρωπογενές περιβάλλον ο ηθογραφικός πλούτος και άυλη πολιτιστική κληρονοµιά. Η βιώσιµη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τίθεται ως βασικός στόχος του Σχεδίου καθώς αποτελούν στοιχείο ανταγωνιστικότητας των ορεινών περιοχών και ως εκ τούτου αναδεικνύονται σε κινητήρια δύναµη της χωρικής ανάπτυξης, είτε µε την απευθείας αξιοποίηση των πόρων, είτε µε τη δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για νέες οικονοµικές δραστηριότητες. Επίσης, δεδοµένης της έντονης ζήτησης για περιβαλλοντικές υπηρεσίες (rural amenities) καταγράφεται η ανάγκη για διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού κάλλους, του αγροτικού τοπίου και της βιοποικιλότητας στα πλαίσια των κανόνων που ισχύουν για τις προστατευόµενες περιοχές. Όσο αφορά στον τοµέα του πολιτισµικού περιβάλλοντος, κύριος στόχος είναι η διαφύλαξη και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, η αντιµετώπιση της εγκατάλειψης του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος, η αναβίωση και διάσωση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και η ανάδειξη εκείνων των πόρων που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση ώστε να αναδειχθεί η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και να συνδεθεί µε τον τουρισµό. Ειδικός Στόχος 4: ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής των Ανωγείων και ιδιαίτερα του ευρύτερου ορεινού όγκου του Ψηλορείτη βασίστηκε µέχρι σήµερα απλώς στην ανάδειξη µεµονωµένων σηµείων, που δεν συνδέονται µεταξύ τους σε ένα δίκτυο. Επιδίωξη του Σχεδίου είναι η ανάδειξη των υφιστάµενων τουριστικών υποδοµών (π.χ. µονοπάτια, αναπλάσεις, ορεινά καταφύγια, µουσεία και µέσα προβολής κ.α.) που µέχρι σήµερα δεν έτυχαν της βέλτιστης αξιοποίησης και δεν είχαν την αναµενόµενη απόδοση, και η σύνδεση τους µε πρόσθετες υποδοµές και παρεµβάσεις έτσι ώστε όλες µαζί να συγκροτήσουν ένα ολοκληρωµένο δίκτυο υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού µε ποικιλία ευκαιριών περιήγησης, αναψυχής και διαµονής, αναβαθµισµένες υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης και καινοτόµες πρακτικές διαχείρισης (π.χ. κοινό εισιτήριο για όλους τους τοπικούς προορισµούς και αξιοθέατα) µε απώτερο σκοπό ολόκληρη η περιοχή να λειτουργήσει ως µια ενιαία ζώνη τουριστικών δραστηριοτήτων που θα µπορεί να καλύπτει διαφορετικούς τοµείς-στόχους (πολιτιστικός, αθλητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, ορειβατικός και γαστρονοµικός τουρισµός). Η τουριστική ανάπτυξη µε τη µορφή που προτείνεται στην περιοχή του δήµου Ανωγείων, πέραν από τη θετική προοπτική που σκοπεύει να δηµιουργήσει για την περιοχή, επιδιώκει να ενισχύσει γενικότερα το τουριστικό προφίλ της ορεινής Κρήτης προσφέροντας ποιοτικό τουρισµό, διαφοροποίηση και εναλλακτικές λύσεις συµπληρωµατικά µε το µέχρι σήµερα κυρίαρχο πρότυπο του µαζικού τουρισµού. Περιγραφή της εργασίας Η ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου των Ανωγείων και ευρύτερα του Ψηλορείτη διαθέτει ένα σηµαντικό γεωλογικό και φυσικό απόθεµα. Στο Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη αναπτύσσεται το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη που συµµετέχει στο ίκτυο Ευρωπαϊκών και Παγκόσµιων Γεωπάρκων της UNESCO και αποτελεί ένα σηµαντικό θεσµό πλεονέκτηµα για την περιοχή που προσδίδει µια εξαιρετική δυναµική και προοπτική ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών στην περιοχή. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 9

10 Αυτή η δυναµική για να καλλιεργηθεί απαιτείται η δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών όπως αυτή του Κέντρου Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη το οποίο θα φιλοξενεί την έκθεση του Γεωπάρκου. Η εν λόγω έκθεση αφορά στη δηµιουργία και τοποθέτηση των αναγκαίων, εκθεµάτων του Πληροφοριακού Κέντρου, την παρουσίαση του εποπτικού υλικού µε κατάλληλες µεθόδους, την δηµιουργία ειδικών κατασκευών και εικαστικών συνθέσεων που θα συµβάλουν στην αρτιότερη και επιστηµονικά και εκπαιδευτικά προβολή του περιβάλλοντος του Γεωπάρκου, τη δηµιουργία του αναγκαίου εποπτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του Γεωπάρκου κλπ. Συγκεκριµένα, για την υλοποίηση της έκθεσης συνοπτικά οµάδες εργασιών - υπηρεσιών: απαιτούνται οι παρακάτω 1. Έρευνα Περισυλλογή Αξιολόγηση Καταγραφή πληροφοριακού υλικού (έντυπου & ηλεκτρονικού) σχετικό µε το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη. 2. Έκδοση έντυπου υλικού Γεωπάρκου. 3. Ηλεκτρονική προβολή σχεδιασµός ιστοσελίδας. 4. ηµιουργία Ντοκιµαντέρ. 5. ηµιουργία Ψηφιακών Εφαρµογών. 6. ηµιουργία εποπτικών κατασκευών, εικαστικών καλλιτεχνικών συνθέσεων της έκθεσης. Αντικείµενο του ιαγωνισµού Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε την 487/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης,, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά για την εργασία µε τίτλο «ηµιουργία Έκθεσης Γεωπάρκου» για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης» ενταγµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ολοκληρωµένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) ήµου Ανωγείων» του Άξονα Προτεραιότητας 7 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης µε Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται σε ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ). Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ε.Π. Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, όπως αυτός προσδιορίζεται παραπάνω απορρίπτονται. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης ΣΑΕΠ 002/8 και είναι εγγεγραµµένο στο Π Ε µε κωδικό πράξης 2013EP Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 10

11 ιάρκεια εργασίας - Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Η διάρκεια της εργασίας δεν µπορεί να υπερβεί τους 6 µήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει (µε την τεχνική προσφορά του) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα και µε τους πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης της εργασίας. Το χρονοδιάγραµµα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. Εναλλακτικές Προσφορές Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο της εργασίας (σύνολο παραδοτέων). ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της εργασίας. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος εργασιών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Προσφορές, που κατά την κρίση της Ε θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ.). Προσφορά που περιλαµβάνει µη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Ε. Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007 Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. A.7 Ενστάσεις- Πρόσφυγες Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π 118/2007 µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 11

12 υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς χρήστες σε µορφή αρχείου pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ66/Α/ ) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/ (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Μετά την υποβολή των ενστάσεων /προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. A.8 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό µε βάση την 487/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. ιεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΤΚ ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Αρµόδιος Υπάλληλος: ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ A.9 Σχήµα ιοίκησης και Υλοποίησης της εργασίας ύο φορείς συµµετέχουν µε διακριτούς ρόλους ο καθένας στην υλοποίηση της εργασίας: 1) Ο Ανάδοχος της εργασίας, και 2) Η Αναθέτουσα Αρχή. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης της εργασίας περιγράφοντας µε σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στην εργασία. A.10 ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισµοί που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν δικαίωµα συµµετοχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η Ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος της εργασίας µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου. Ότι όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 12

13 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς(προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 13

14 ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται, από τους οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της δικτυακής πύλης του Ε.ΣΗ. Η.Σ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13(ΦΕΚ 120/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Ε.ΣΗ. Η.Σ», και στο Π 60/ Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) Ένας (υπο)φάκελος * µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος * µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» * (υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική προσφορά» Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/13(ΦΕΚ120/Α/2013) και άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β/ ) Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται τα παρακάτω: Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής στο ιαγωνισµό, υπό την έννοια του άρθρου 8 α του Π.. 118/2007. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού: A. ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας: 1. Νόµιµα δηµοσιευµένους ισολογισµούς όπου αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόµο ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουµένων οικονοµικών χρήσεων από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για τις εταιρίες που δεν υποχρεώνονται από το νόµο στην έκδοση ισολογισµών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. Ο µέσος ετήσιος κύκλος των εργασιών του υποψήφιου Αναδόχου κατά την τελευταία τριετία θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισµού της εργασίας συν ΦΠΑ. 2. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του, µε τον περιορισµό όµως για το ύψος του µέσου κύκλου εργασιών (100% συνολικά του προϋπολογισµού της εργασίας µε ΦΠΑ) για τα έτη λειτουργίας. 3. Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως πρόσφορο. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 15

16 B. ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε την προκηρυσσόµενη, την οποία να µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς. Η αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία αποδεικνύεται: α) από την εκπόνηση 7 (επτά) τουλάχιστον παρόµοιων εργασιών - υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέσθηκαν, κατά την τελευταία ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, όπως Σχεδιασµό - δηµιουργία εκθεσιακών & µουσειακών χώρων ηµιουργία περιβαλλοντικών υποδοµών ηµιουργία δικτύων διαχείρισης - προβολής πολιτιστικών και φυσικών πόρων (πχ. δίκτυα πολιτιστικών οικολογικών διαδροµών) Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, συνοπτική περιγραφή, αναθέτουσα Αρχή, οικονοµικό αντικείµενο, διάρκεια εκτέλεσης του έργου) που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών, (βεβαίωση υπηρεσίας ή αριθ. Τιµολογίου ή υπεύθυνη δήλωση, κλπ) Ο πίνακας προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος: Α/Α ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ( ηµόσιος ή ιδιωτικός τοµέας) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Υπόδειγµα Πίνακα Συναφών Έργων ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ % ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ ΗΣ Επίσης ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει κατάλογο µε γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τον τεχνικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και δυνατότητα παραγωγής της εργασίας. β) από τη διάθεση (επί ποινή αποκλεισµού) του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «οµάδα εργασίας»: Συνεργάτες µε πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: Αρχιτέκτονα µηχανικό µε εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού εκθέσεων και µουσειακών χώρων και εκπόνησης µελετών διαχείρισης - προβολής πολιτιστικών και φυσικών πόρων. ιακοσµητής ή εικαστικός µε εµπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων που περιλαµβάνουν εφαρµογές πολυµέσων και συναφών συστηµάτων προβολής Γεωλόγο µε ερευνητικό έργο στον τοµέα καταγραφής & διαχείρισης φυσικών πολιτιστικών πόρων και εµπειρία στη δηµιουργία εκθέσεων γεωλογικού περιεχοµένου Γραφίστα µε εµπειρία στη ανάπτυξη αντίστοιχων εργασιών. Μηχανικό Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων & Πολιτισµικής Πληροφορικής µε εµπειρία στη δηµιουργία δικτυακών τόπων και ψηφιακών Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 16

17 εφαρµογών. Σκηνοθέτη µε εµπειρία στη δηµιουργία ντοκιµαντέρ Η αµοιβή των ειδικών συνεργατών θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο προσφέρων υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf) υπεύθυνες δηλώσεις των παραπάνω ειδικών συνεργατών, ότι αποδέχονται την συνεργασία και ότι η αµοιβή τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα Ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει πίνακα όλων των στελεχών, προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών & του παραπάνω εξειδικευµένου προσωπικού οι οποίοι προτείνονται για τη στελέχωση της οµάδας εργασίας, όπου θα γίνεται προσδιορισµός της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήµα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση µε την εκπόνηση των εργασιών σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ακολουθεί : Στέλεχος Υπόδειγµα Πίνακας Οµάδας Εργασίας παροχής υπηρεσιών Σχέση εργασίας µε Ανάδοχο Θέση στην οµάδα Καθήκοντα Προβλεπόµενος χρόνος απασχόλησης στο έργο Οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών, τα βιογραφικά σηµειώµατα όλων των µελών της οµάδας εργασίας που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της εργασίας. Λοιπά ικαιολογητικά συµµετοχής : 1. Εγγυητική Συµµετοχής. Η Εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) Όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) ο προσφέρων υποβάλλει την Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και υποχρεούται να την προσκοµίσει στην Αρµόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση µη προσκόµµισης της εγγυητικής επιστολής, εντός της ανωτέρω προθεσµίας των τριών εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Το ύψος της εγγύησης πρέπει να ισούται µε το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 3.796,00 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη. ηλαδή να ισχύει τουλάχιστον έως 28/12/2015 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 17

18 Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α ΤΣΜΕ Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που αφορά στο διαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών διαγωνιζόµενων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σχετικό είναι το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στο Παράρτηµα 3 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014) στην οποία θα δηλώνει ότι : Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και αληθή. Ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση που πρόκειται να του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, να προσκοµίσει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.., τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στην αριθµ διακήρυξη. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014) στην οποία θα δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του : εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 18

19 πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα). εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά και συνεταιρισµούς. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης (Αναφέροντας τους φορείς αυτούς) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, να δηλώνεται ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι παραπάνω δηλώσεις αφορούν: α) Τους ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) Τον Πρόεδρο του.σ. και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Όταν ο συµµετέχων είναι συνεταιρισµός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού δ) Όταν ο συµµετέχων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του. 4. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.(άρθρο 6 παρ.1 περ. γ του Π 118/ Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.: 1. ΦΕΚ σύστασης. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 19

20 2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό.σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου. 4. Πρακτικό.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος. 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. 2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συµµετοχής για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) και επιπλέον: 1. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: στην Ένωση / Κοινοπραξία, και στο ιαγωνισµό. 2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: Nα συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, Nα αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος της εργασίας (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, Nα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), Nα δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση της εργασίας, Nα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. - Nα ορίζεται και αντίκλητος της κοινοπραξίας ένωσης, ήτοι πρόσωπο δεκτικό κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 20

21 Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής- τεχνική προσφορά». ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισµό του προσφέροντα από την συνέχεια του διαγωνισµού. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Όπως προαναφέρθηκε, στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική προσφορά» Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, και τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/13(ΦΕΚ120/Α/2013) και άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β/ ) Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο: ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή µεθοδολογίας Περιγράφεται συνολικά και συνοπτικά η µεθοδολογία από τον προσφέροντα. Πίνακας Προσφερόµενων εργασιών Καταγράφεται το σύνολο των προσφερόµενων εργασιών (παραδοτέων) σε µορφή πίνακα χωρίς καµία αναφορά (επί ποινή αποκλεισµού) σε τιµές. ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Οι υποψήφιοι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 21