ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 1994-1999"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΑΝΑΘΔΩΡΖΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΓΗΚΑΗΟ ΣΔΡΚΔΕΟ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΖ ΚΡΖΣΖ - ΑΘΖΝΑ

2 Γενικά Οη ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ κεζνρξφληα αιιά θαη καθξνρξφληα εμέιημε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξηζε εθαξκνγήο - πινπνίεζεο ηνπ 2νπ Παθέηνπ Delors 1 έρνπλ θαηαζηήζεη ήδε επηηαθηηθή ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σχγθιηζεο (ΠΣ) ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 2. Τν Πξφγξακκα πνπ επεμεξγάζζεθε νκάδα εξεπλεηψλ π πν ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ θαζ. Γηθ. Τζεξθέδνπ έξρεηαη λα αλαζεσξήζεη κεξηθψο ην Πξφγξακκα Σχγθιηζεο (ΠΣ) ηνπ ΥΠΔΘΟ θαη λα ην ζπκπιεξψζεη κε ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο. Οη Τποθέζειρ ηνπ Ππογπάμμαηορ, ν Οπίζονηαρ θαη νη ηόσοι ηνπ παξακέλνπλ αθξηβψο νη ίδηεο. Απηφ πνπ ζπκπιεξψλεηαη είλαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε 3 ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν ησλ κέζσλ πνπ ζα επηηεπρζνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά νη ζηφρνη ηνπ ΠΣ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ κεηαθξάδεηαη σο ε πινπνίεζε ηνπο κε ην ειαρηζηφηαην θφζηνο ηδηαίηεξα ζ' επαίζζεηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο φπσο ε αλεξγία, ν πιεζσξηζκφο, ην δεκφζην ρξένο θιπ. Η πνζνηηθή ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μaastricht βαζίζζεθε ζην Οηθνλνκεηξηθφ Υπφδεηγκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε νκάδα ηνπ θαζ. Τζεξθέδνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα Μαθξννηθνλνκηθφ Υπφδεηγκα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο πνπ απνηειείηαη απφ 430 εμηζψζεηο. Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο ηνπ ππνδείγκαηνο θαιχπηεηαη απφ ηνλ Πίλαθα Δηζξνψλ - Δθξνψλ ηνπ 1988, ελψ ε πξνβνιή ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ ηεο Οηθνλνκίαο ην έηνο 1999 βαζίζζεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ RAS. Τν ππφδεηγκα βαζίδεηαη ζε Δζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ 1 Τν Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο , πνπ καδί κε ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηηο Κνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο απνηεινχλ ην 2ν Παθέην Delors θαη αλαθέξεηαη ζε κία ζπλνιηθή δαπάλε ησλ δηζ. δξρ. 2 Αλαθεξφκεζα ζην Αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα Σχγθιηζεο ηεο Οηθνλνκίαο. 3 Τφζν ζην Πξφγξακκα Σχγθιηζεο φζν θαη ζην Αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα Σχγθιηζεο ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδεηαη κία ζεηξά πξνηάζεηο ρσξίο πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη πινπνίεζεο ησλ. Παξφκνηνπ - 2 -

3 Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ απφ ην ελψ κπνξεί κε νξηζκέλεο κεηαβνιέο λα "ηξέμεη" θαη κε αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία κε βάζε ην ΔΣΟΛ 4. Τν πξφγξακκα ηεο νκάδαο Τζεξθέδνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο γηα δηάθνξεο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ κέζσλ άζθεζεο νηθνλνκηθήο θπξίσο πνιηηηθήο. Ταπηφρξνλα παξνπζηάδεη ηα κέζα πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαξζξσηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Όιεο απηέο νη πνιηηηθέο ειέγρνληαη γηα ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπο θπξίσο απφ ρξεκαηνδνηηθήο εθηθηφηεηαο. Ταπηφρξνλα κε ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηξέρνπλ παξάιιεια δχν λέα πξνγξάκκαηα. Έλα Γεκνγξαθηθφ θαη έλα Πεξηβαιινληνινγηθφ πξφγξακκα. Τν δεκνγξαθηθφ πξφγξακκα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο ελψ ην πεξηβαιινληνινγηθφ θαιχπηεη πξνο ην παξφλ ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θπξίσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. ραξαθηήξα είλαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ άιισλ θνκκάησλ. Ιδηαίηεξα ζε κεξηθά νη Δζληθνινγηζηηθέο ηαπηφηεηεο δελ θιείλνπλ αξηζκεηηθά ζε ηξέρνληεο θαη ζηαζεξέο ηηκέο. 4 Πξφθεηηαη γηα ηελ πξφζθαηε πξνζπάζεηα ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ λα εθαξκφζνπλ ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Οινθιεξσκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΔΣΟΛ) φπσο δηακνξθψζεθε πξφζθαηα απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε θαη ηελ EUROSTAT

4 ΒΑΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ηόσορ: Γπλαηφηεηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο λα ηθαλνπνηήζεη φια ηα θξηηήξηα ηεο νλνκαζηηθήο ζχγθιηζεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Maastricht ην έηνο 1988 θαη ζα είλαη έηνηκε λα ζπκκεηάζρεη ζην ηξίην ζηάδην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ην 1999 πνπ ζα είλαη θαη ην πιένλ πηζαλφ έηνο έλαξμεο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. Διδικόηεποι ηόσοι: 1. Τν Έιιεηκκα ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα (ρσξίο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο) ζα κεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ζα βξίζθεηαη θνληά ζην 3% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ έληαμε. 2. Τν ρξένο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ρσξίο ΓΔΚΟ) εθφζνλ είλα πάλσ απφ 60% ηνπ ΑΔΠ, πξέπεη θαηά ηελ έληαμε λα κεηψλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ. 3. Ταρεία απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ φπνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 6.1% ην Τα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα (ηέιε 1990) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ πέξαλ ησλ δχν κνλάδσλ ηνλ κέζν φξν ησλ επηηνθίσλ ησλ ηξηψλ θξαηψλ πνπ έρνπλ ηνλ ρακειφηεξν πιεζσξηζκφ. 5. Η ζπλαιιαγκαηηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα έρεη αληηπιεζσξηζηηθφ ραξαθηήξα αθνχ κεηαμχ άιισλ, ζηφρνο είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο δξαρκήο ζηνλ Μεραληζκφ Σπλαιιαγκαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (Μ.Σ.Ι.) ζηα κέζα ηνπ

5 Τποθέζειρ Μακποοικονομικών εναπίων Οη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο είλαη αθξηβψο απηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ΤΠΔΘΟ ζηελ εθπφλεζε ησλ δηθψλ ηνπ καθξννηθνλνκηθψλ ζελαξίσλ. Οη ππνζέζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ηεο κειέηεο θαη αθνξνχλ: 1. Υπνζέζεηο γηα ην Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 2. Υπνζέζεηο γηα ηελ Δηζνδεκαηηθή Πνιηηηθή 3. Υπνζέζεηο γηα ηελ Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή 4. Υπνζέζεηο γηα ην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ 5. Υπνζέζεηο γηα ηελ Ννκηζκαηηθή - Σπλ/θε Πνιηηηθή. Σο Ππόγπαμμα ύγκλιζηρ : Μία ζεηξά απφ γξαθηθέο παξνπζηάζεηο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Οη παξνπζηάζεηο γίλνληαη πάληνηε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ ΥΠΔΘΟ 5. 5 Οη ζπγθξίζεηο έρνπλ γίλεη ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ

6 ΤΠΔΘΟ 1,1 1,2 1,7 2,6 3 3,5 ΟΜΑΓΑ ΣΔΡΚΔΕΟΤ 1,1 1,5 1,9 2,8 3,5 4 ΑΔΠ 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ ΥΠΔΘΟ ΤΠΔΘΟ ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ 1,1 1, ,5-6 -

7 ΤΠΔΘΟ 1,3 1,3 1,9 2,8 3,3 3,9 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ 1,3 1,5 2 2,7 3,1 3, ΥΠΔΘΟ 10,1 10,5 10,5 10,2 9,6 8,7 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ 10,1 9,5 9 8,7 8,2 7,5-7 -

8 ΥΠΔΘΟ ,5 4,1 3,8 3,5 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ 12 9, ΤΠΔΘΟ 10,8 9,1 7,5 5,2 5,6 6 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ 10,8 10,

9 ΥΠΔΘΟ -10,2-9,9-8,5-6,6-4,8-2,9 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ -10,2-9,7-7,2-5,1-1,8 0, ΤΠΔΘΟ -7,1-6 -4,7-2,8-1,1 0,7 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΣΟΤ -7,1-5,4-3,2-1,7 0 1,7-9 -

10 ΥΠΔΘΟ 114,6 117,1 118,6 119,5 118,4 114,7 ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ 114,6 113,5 108,6 105,3 101,2 95,4 ΥΡΔΟ Ω % ΣΟ ΑΔΠ ΥΠΔΘΟ ΟΜΑΓΑ ΓΚΑΜΑΛΔΤΣΟΥ

11 Μέζα Τλοποίηζηρ: Γηα ηελ επίηεπμε θαη πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ βαζηθφ εξγαιείν άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη θπξίσο νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο. Μία παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ επελδχζεσλ ζε θιαδηθφ επίπεδν παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 (Πεξηζζφηεξα γηα ηελ εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ - εθηηκήζεσλ ηνπ Πίλαθα 1 δίδνληαη αλαιπηηθά ζην Οηθνλνκεηξηθφ Υπφδεηγκα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο). Δίλαη απηνλφεην φηη ε θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ πφξσλ ζηνπο ηνκείο άκεζεο θιαδηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζα ζηεξίμεη θαη ζα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζελαξίσλ ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ νη ππνζέζεηο θαη νη αλάινγνη ζηφρνη ε θαηάηαμε ησλ εγεηηθψλ θιάδσλ ζα πξνζαξκνζζεί αλαιφγσο

12 Πίνακαρ 1Καηάηαξη ηων Κλάδων ηηρ Δλληνικήρ Οικονομίαρ ωρ ππορ ηη Γύναμη Γιαζποπάρ ηηρ Παπαγωγήρ. Ï Í Ï Ì ÁÔÁ ÊÙÄÉÊÏ Ó ÊÁÈÅÔÅÓ Ï ÑÉÆÏ Í ÔÉÅÓ ÄÉÁÓÐÏ ÑÁ ÅÕAIÓÈÇÓÉÁ ÄÉÁÊ1 ÄÉÁÊ2 ÅíäéÜì åóï é ñçì áôï ðéóôùôéêï ßï ñãáíéóì ï ß 65,00 4,15 6,29 2,02 3,07 1,60 1,29 ÊáôáóêåõÞ áõôï êéíþôùí êáéï çì Üôùí 34,00 3,64 3,22 1,78 1,57 1,17 1,24 ÓõóêåõÝò ñáäéï öùíßáò, ôçëåüñáóçò êáéåðéêï éíùíéþí 32,00 3,14 1,30 1,53 0,63 0,77 1,05 ÇëåêôñéêÝò ì ç áíýò êáéóõóêåõýò 31,00 3,04 2,76 1,48 1,34 0,79 0,78 ÊáôáóêåõÞ áñôéï ý êáéðñï úüíôùí áñôéï ý 21,00 2,92 4,46 1,42 2,18 1,10 0,93 ÐáñáãùãÞ ì ç âáóéêþí ì åôüëëùí 27,00 2,85 6,87 1,39 3,35 1,03 0,78 Ðñï úüíôá áðü åëáóôéêü êáéðëáóôéêü 25,00 2,79 2,18 1,36 1,06 0,81 0,71 Ì åôáëëéêü ðñï úüíôá (åêôüò ì ç áíçì Üôùí ) 28,00 2,76 3,03 1,35 1,48 0,85 0,71 ÐáñáãùãÞ çì éêþí ï õóéþí - ðñï úüíôùí 24,00 2,73 7,14 1,33 3,48 1,07 0,71 Åêäüóåéò - Åêôõðþóåéò, áí áðáñáãùãþ Þ ï õ - åéêüí ùí 22,00 2,59 1,63 1,26 0,80 0,76 0,80 Ì ç áíþì áôá êáéåßäç åîï ðëéóì ï ý 29,00 2,58 2,24 1,26 1,09 0,76 0,77 Âéï ì ç áíßá ôñï ößì ùí êáéðï ôþí 15,00 2,57 2,35 1,25 1,14 0,90 0,85 Åßäç äýñì áôï ò ôáîéäßï õ êáéõðï äçì Üôùí 19,00 2,52 1,44 1,23 0,70 0,90 1,17 ÐáñáãùãÞ ðñï úüíôùí êáðíï ý 16,00 2,48 1,11 1,21 0,54 0,86 1,05 ÊáôáóêåõÝò 45,00 2,39 1,62 1,16 0,79 0,68 0,79 ÉáôñéêÜ üñãáíá, üñãáíá áêñéâåßáò êáéï ðôéêü 33,00 2,38 1,65 1,16 0,80 0,93 1,11 Ðñï úüíôá äéýëçóçò ðåôñåëáßï õ êáéêùê 23,00 2,35 4,32 1,15 2,11 0,88 0,55 ÐáñáãùãÞ êëùóôï ûöáíôï õñãéêþí õëþí 17,00 2,34 2,82 1,14 1,37 0,95 0,92 ÁóöáëéóôéêÜ êáéóõíôáîéï äï ôéêü ôáì åßá 66,00 2,32 1,38 1,13 0,67 0,80 0,98 ëëá ðñï úüíôá ì ç ì åôáëëéêþí ï ñõêôþí 26,00 2,30 1,70 1,12 0,83 0,76 0,88 Âéï ì ç áíßá îýëï õ (åêôüò åðßðëùí ) 20,00 2,29 2,09 1,11 1,02 0,93 0,97 ÊáôáóêåõÞ åéäþí Ýíäõóçò 18,00 2,23 1,15 1,09 0,56 0,80 0,98 Î åíï äï åßá - Åóôéáôüñéá 55,00 2,12 1,30 1,03 0,63 0,74 0,88 ÊáôáóêåõÞ åðßðëùí êáéëï éðýò âéï ì ç áíßåò 36,00 2,11 1,61 1,03 0,78 0,75 0,84 ÊáôáóêåõÞ ëï éðï ý åîï ðëéóì ï ý ì åôáöï ñþí 35,00 2,09 1,34 1,02 0,65 0,77 0,94 ñåõíá êáéáíüðôõîç 73,00 2,03 1,07 0,99 0,52 0,72 0,97 Ì åôáöï ñýò ì Ýóù õäüôéíùí ï äþí 61,00 2,02 1,13 0,99 0,55 0,73 0,94 Óõëëï ãþ, êáèáñéóì üò êáéäéáíï ì Þ íåñï ý 41,00 2,02 1,14 0,98 0,55 0,72 0,94 Áëéåßá 5,00 1,95 1,06 0,95 0,52 0,73 0,98 Åîüñõîç Üíèñáêá, ëéãíßôç êáéôýñöçò 10,00 1,90 1,58 0,93 0,77 0,73 0,80 Áåñï ðï ñéêýò ì åôáöï ñýò 62,00 1,86 1,33 0,91 0,65 0,74 0,87 ëëï éåíäéüì åóï é ñçì áôï ðéóôùôéêï ßï ñãáíéóì ï ß 67,00 1,85 1,58 0,90 0,77 0,79 0,91 Åîüñõîç ì åôáëëï ý ùí ì åôáëëåõì Üôùí 13,00 1,83 1,21 0,89 0,59 0,74 0,91 Äçì üóéá äéï ßêçóç êáéüì õíá 75,00 1,82 1,00 0,89 0,49 0,74 1,00 ï íäñéêü åì ðüñéï (åêôüò áõôï êéíþôùí ) 51,00 1,81 1,00 0,88 0,49 0,75 1,00 Ëï éðü ï ñõ åßá êáéëáôï ì åßá 14,00 1,80 1,51 0,87 0,74 0,76 0,83 åñóáßåò ì åôáöï ñýò êáéì åôáöï ñýò ì å áãùãï ýò 60,00 1,78 1,46 0,87 0,71 0,76 0,83 Åíï éêéüóåéò ì ç áíçì Üôùí êáéï éêéáêþí óõóêåõþí 71,00 1,77 1,53 0,86 0,74 0,76 0,81 Åì ðüñéï, åðéóêåõýò áõôï êéíþôùí êáéðùëþóåéò êáõóßì ùí 50,00 1,73 1,58 0,84 0,77 0,80 0,80 ÊáôáóêåõÞ ì ç áíþí ãñáöåßï õ êáéç/õ 30,00 1,72 1,03 0,84 0,50 0,79 1,00 Ðáñï Þ çëåêôñéêï ý ñåýì áôï ò êáéöõóéêï ý áåñßï õ 40,00 1,70 3,49 0,83 1,70 0,79 0,54 Ðëçñï öï ñéêþ êáéóõíáöåßò äñáóôçñéüôçôåò 72,00 1,69 1,10 0,82 0,54 0,77 0,95 Ãåùñãßá - Êôçíï ôñï ößá 1,00 1,63 3,93 0,79 1,92 0,97 0,83 Øõ áãùãéêýò,ðï ëéôéóôéêýò êáéáèëçôéêýò äñáóôçñéüôçôåò 92,00 1,61 1,37 0,78 0,67 0,88 0,95 Ëéáíéêü åì ðüñéï êáéåðéóêåõýò ï éêéáêþí óõóêåõþí 52,00 1,60 1,00 0,78 0,49 0,79 1,00 ëëåò äñáóôçñéüôçôåò ðáñï Þò õðçñåóéþí 93,00 1,58 1,03 0,77 0,50 0,80 0,99 Õãåßá êáéêï éíùíéêþ ì Ýñéì íá 85,00 1,54 1,02 0,75 0,50 0,81 0,99 Äáóï êï ì ßá - Õëï ôï ì ßá 2,00 1,49 1,26 0,73 0,61 0,83 0,89 ÄéÜèåóç ëõì Üôùí êáéáðï ññéì Üôùí 90,00 1,48 1,14 0,72 0,55 0,82 0,94 ëëåò åðé åéñçì áôéêýò äñáóôçñéüôçôåò 74,00 1,44 3,44 0,70 1,67 0,85 0,55 Âï çèçôéêýò ì åôáöï ñéêýò äñáóôçñéüôçôåò 63,00 1,44 1,42 0,70 0,69 0,83 0,85 Äñáóôçñéüôçôåò ï ñãáíþóåùí Ì.Á.Ê. 91,00 1,40 1,10 0,68 0,54 0,87 0,98 íôëçóç áñãï ý ðåôñåëáßï õ 11,00 1,34 3,97 0,65 1,93 0,87 0,62 Åêðáßäåõóç 80,00 1,23 1,08 0,60 0,53 0,90 0,96 Äéá åßñçóç áêßíçôçò ðåñéï õóßáò 70,00 1,21 2,29 0,59 1,12 0,91 0,66 Ôá õäñï ì åßá - ôçëåðéêï éíùíßåò 64,00 1,14 1,68 0,56 0,82 0,95 0,78 Áí áêýêëùóç 37,00 1,00 1,52 0,49 0,74 1,00 0,81 ÉäéùôéêÜ íï éêï êõñéü ì å ï éêéáêü ðñï óùðéêü 95,00 1,00 1,00 0,49 0,49 1,00 1,00 ÐçãÞ: Åðåîåñãáóßá Óôï é åßùí ôï õ Ðßí áêá Åéóñï þí - Åêñï þí

13 Κλάδοι κλειδιά ζηην αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ: Με βάζε ηα καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα ηεο νκάδαο ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο ζην 7.5% ην 1999 ζα επηηεπρζεί εθφζνλ αθνινπζεζεί κία πνιηηηθή πξνηεξαηνηήησλ (θπξίσο επελδπηηθψλ) ζηνπο εμείο (Πίλαθαο 2) εγεηηθνχο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Πίνακαρ 2: Ζγεηικοί Κλάδοι ηηρ Δλληνικήρ Οικονομίαρ για ηην Γημιοςπγία Απαζσόληζηρ ΟΝΟΜΑΣ Α ΚΛΑΓΩΝ ΚΩΓ ΤΝΣΔ- ΓΑΗΚ. Κ ΤΝΣ.ΟΡ ΓΗΑΚ. ΟΡ ΛΔΣΖ Γεσξγία - Κηελ νηξνθία 1,00 1,74 0,89 5,22 0,68 Ιδησηηθά λ νηθνθπξηά κε νηθηαθφ πξνζσπηθφ 95,00 3,04 1,24 3,04 1,24 Άιινη ελ δηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαλ ηζκνί 67,00 2,23 0,94 2,90 0,87 Αλ αθχθισζε 37,00 1,64 0,91 2,50 0,74 Γαζνθνκία - Υινηνκία 2,00 1,74 0,85 1,98 0,80 Δλ δηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαλ ηζκνί 65,00 1,39 0,61 1,96 0,51 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλ ψζεσλ Μ.Α.Κ. 91,00 1,60 0,82 1,57 0,83 Βηνκεραλ ία μχινπ (εθηφο επίπισλ ) 20,00 1,47 0,62 1,56 0,59 Γηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκάησλ 90,00 1,33 0,74 1,37 0,73 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 93,00 1,52 0,76 1,36 0,81 Βνεζεηηθέο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 63,00 1,06 0,62 1,27 0,57 Ιαηξηθά φξγαλ α, φξγαλ α αθξηβείαο θαη νπηηθά 33,00 1,36 0,65 1,22 0,68 Ψπραγσγηθέο,πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 92,00 1,05 0,62 1,10 0,61 Παξαγσγή θισζηνυθαλ ηνπξγηθψλ πιψλ 17,00 1,00 0,42 1,05 0,40 Καηαζθεπή επίπισλ θαη ινηπέο βηνκεραλ ίεο 36,00 1,12 0,46 1,01 0,