879 Κ.Δ.Π. 287/80. Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 9 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου!! τρ 91 9 *!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "879 Κ.Δ.Π. 287/80. Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 9 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου!! τρ 91 9 *!"

Transcript

1 E.E. Παρ. Ill (I) "Αρ. 1634, Κ.Δ.Π. 287/80 'Αριθμός 287 Oi περί Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών Κανονισμοί τοϋ 1980, κατατεθέντες; εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων και εγκριθέντες υπ' αυτής άνευ τροποποιήσεων, δημοσιεύονται εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (4) τοϋ άρθρου 9 τοϋ Νόμου περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών ('Αρ. 8 τοϋ 1967). 01 ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1979 Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 9 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου!! τρ 91 9 *!ΐ,«* ~ U Λ Γ»»Γ» Λ «=» > Α \ *Ρ ~ 25 του 1968 (1) του άρθρου 9 των περί Ετήσιων Αδειων μετ Απολαβών 23 τοϋ 1969 Νόμων του 1967 εως 1979 χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει 26τοϋΐ970 τους ακολούθους "Κανονισμούς: 34 τοϋ 1972 ^ 1. ΟΊ παρόντες Κανονισμοί θα άνατφέρωνται ως οί περί Ετησίων Άδειων μετ* Άπολαιβών 'Κανονισμοί τοΰ <(1) Έν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς «Υροοφεΐον ασφαλίσεων» ση.μαίνει Έπαρχιακόν Γραφεΐον Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων «Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή ν ή τον 'Αναπληρωτή ν Διευθυντήν Υπηρεσιών Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων «Διοικητί'κόν Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει του Κανονισμού 4 καθιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον «ήμερομίσθιον» περιλαμβάνει πασαν χρηματικήν άντιμισθίαν εκ της απασχολήσεως έργοδοτουμένου ή παν κέρδος έκ της τοιαύτης απασχολήσεως δεκτικόν χρηματικής αποτιμήσεως, εξαιρουμένων έκτακτων προμηθειών και κατά χάριν (ex gratia) πληρωμών «καταργηθέντες κανονισμοί» σημαίνει τους δια τοΰ κανονισμού 19 τών παρόντων Κανονισμών καταργηθέντας κανονισμούς* «μήν εισφορών», έν αναφορά προς έργοδοτούμενον του οποίου τά ημερομίσθια υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσεως, σημαίνει ήμερολογιακόν μήνα, δια δε τους λοιπούς έργοδοτουμένους σημαίνει περίοδον τεσσάρων ή πέντε ημερολογιακών εβδομάδων, αναλόγως της περιπτώσεως, άπασών αρχομένων εντός του αύτοΰ ημερολογιακού μηνός" «Νόμος» σημαίνει τους περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμους τοΰ 1967 εως 1979' «περίοδος εισφορών», έν αναφορά προς έργόδοτούμενον τοΰ οποίου τά ημερομίσθια υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως σημαίνει ήμερολογιακόν μήνα, διά δε τους λοιπούς έργοδοτουμένους σημαίνει ήμερολογιακήν έ βδομάδα. (2) "Οροι μή ειδικώς οριζόμενοι έν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς κέκτηνται, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου, τήν υπό τοΰ Νόμου άποδιδομένην αύτοΐς Ιννοιαν. 66 τοϋ τοϋ τοϋ τρϋ τοΰ τοο τοϋ τοΰ τοϋ τοϋ τοϋ 1979.

2 Κ.Δ.Π. 287/ 'Επίσημος Έφημερίς. Παράρτημα Τρίτον: Μέρος i : 29/8/ Πας εργοδότης δστις δεν έχει έγγραφη δυνάμει των καταργηθέντων κανονισμών ή των περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (ΕΙσφοραί) Κανονισμών του 1980, εγγράφεται άποτεινόμενος προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων εν τω καθωρισμένω ύπό του Διευθυντού τύπω παρέχων το όνοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και τον τόπον απασχολήσεως αΰτου, τόν αριθμόν τών ύπ' αυτού απασχολουμένων προσώπων και οιονδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντού. 4. (1) Καθιδρύεται Διοικητικόν Συμβούλιον όριζόμενον ύπό του Υπουργού και συγκείμενον έξ (α) ενός Προέδρου προερχομένου έκ της δημοσίας υπηρεσίας" (β) δύο έτερων προσώπων προερχομένων ωσαύτως έκ της δημοσίας υπηρεσίας έξ ών ό είς έκ τοΰ Γραφείου τού Γενικού Λογιστοΰ". ;; (γ) τριών προσώπων οριζομένων μετά γνωμοδότησιν τών αντιπροσωπευτικών τών εργοδοτών οργανισμών (δ) τριών προσώπων οριζομένων μετά γνωμοδότησιν τών αντιπροσωπευτικών τών έργοδοτουμένων οργανισμών. (2) Τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου άσκουσι τό λειτούργημα αυτών δια περίοδον δύο ετών από τού διορισμού αυτών, δύνανται, δμως, νά έπαναδιορίζωνται μετά την λήξιν της θητείας αυτών : Μοεΐται δτι ό Υπουργός δύναται, δι* εϋλογον αίτίαν, νά άνακαλέση κατά πάντα χρόνον τόν διορισμόν οιουδήποτε τών μελών. (3) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση κανόνας διέποντας την ιδίαν αυτού διαδικασίαν, την σύγκλησιν τών συνεδριών αυτού καί την άπαιτουμένην άπαρτίαν. (4) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά λαμβάνη αποφάσεις έστω καί εάν μεταξύ τών μελών του χηρεύη οιαδήποτε θέσις. 5. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται αρμοδιότητα (α) νά πράττη πάν δ,τι ενδεχομένως ή άναγκαίως συνεπάγεται ή ένάσκησις τών δυνάμει τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών παραχωρηθεισών εις αυτό εξουσιών" (β) νά έτοιμάζη τόν έτήσιον προϋπολογισμόν διοικητικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων τών είς προσωπικόν αναγκών, ως καί ύπολογισμόν τών εσόδων καί εξόδων του Ταμείου καθ' έκαστο ν 'έτος' (γ) νά έγκρίνη τους ετησίους λογαριασμούς τού Ταμείου' (δ) νά έξετάζη καί συμβουλεύη τόν Ύπουργόν επί παντός ζητήματος προκύπτοντος έκ της εφαρμογής τού Νόμου' (ε) νά σύμβουλεύη τόν Ύπουργόν έπί πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως τού Νόμου' (στ) νά έξετάζη οίκονομικάς εκθέσεις καί ύποβάλλη τάς απόψεις του είς τον Ύπουργόν" (ζ) νά έτοιμάζη ύπολογισμόν τών προς έπένδυσιν διαθεσίμων χρημάτων καί προτάσεις διά την έπένδυσιν τούτων (η) νά έξετάζη τουλάχιστον άπαξ έκαστου τριμήνου τάς δραστηριότητας του Ταμείου" (θ) νά έξετάζη παν έτερον θέμα τό όποιον ό Υπουργός ήθελε παραπέμψει εις τό Συμβούλιον. 6. (Ί) Τό διά του Κανονισμού 6 τών καταργηθέντων Κανονισμών ιδρυθέν Κεντρικόν Ταμεΐον 'Αδειών εξακολουθεί νά υφίσταται καί νά λειτουργή δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών.

3 881 Κ.ΔΠ. 287/80 (2) Το Ταμεΐον τελεί ύπό τον ελεγχον και διαχείρισιν του Διευθυντού, εις τούτο δε καταβάλλονται απασαι αϊ δυνάμει του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών καταβλητέαι ύπό των εργοδοτών εισφορά! και έκ τούτου καταβάλλονται άπασαι αϊ πλήρωμα! απολαβών αδείας κα! λοιπαΐ πλήρωμα! δυνάμει του Νόμου κα! τών παρόντων Κανονισμών. (3) Ο! λογαριασμό! του Ταμείου εξετάζονται ύπό του Γενικού Ελεγκτού κα! δημοσιεύονται όμοΰ μετά της έπι τών τοιούτων λογαριασμών εκδιδομένης εκθέσεως αυτού. (4) Τα ανήκοντα εις το Ταμεΐον χρήματα επενδύονται ύπό του Διευθυντού συμφώνως προς τάς εκάστοτε οδηγίας του Υπουργού Οικονομικών. 7. (1) Το προσωπικόν το άπαιτούμενον δια την λειτουργίαν του Ταμείου ορίζεται ύπό του Υπουργού έκ τών παρά τώ Υπουργείω αύτοΰ υπηρετούντων λειτουργών. (2) "Απασαι α! δαπάναι αΐτινες ήθελον διενεργηθή ύπό του Υπουργού ή ύφ' οιουδήποτε δημοσίου λειτουργού έν τη διαχειρίσει τού Ταμείου ώς και αϊ απόλαβα! τών δηιμοσίων λειτουργών αΐτινες ορίζονται συμφώνως τη παραγράφω (1) διά την λειτουργίαν τού Ταμείου καλύπτονται έκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας. (3) Το ποσόν το όποιον ό Υπουργός ήθελεν υπολογίσει, συμφώνως προς στοιχεία παρεχόμενα ύπό τού Γενικού Λογιστοΰ, ώς αντιστοιχούν προς τάς έν τη παραγράφω (2) δαπανάς καταβάλλεται έκ του Ταμείου εις τό Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας καθ* δν χρόνον κα! τρόπον ήθελεν ό Γενικός Λογιστής εκάστοτε καθορίσει. 8. Ή περίοδος τού έτους αδείας άναφορικώς προς έργοδοτούμενον διά τον όποιον καταβάλλονται είσφοραί δυνάμει του Νόμου είναι ή αυτή ώς ή δυνάμει τού περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου τού 1980 περίοδος έτους εισφορών. 9. (1) Τό ποσόν της ύπό τού εργοδότου καταβλητέας εισφοράς υπολογίζεται έφ' εκάστης λίρας τού συνόλου τών καθ* έκάστην περίοδον εισφορών ημερομισθίων τού έργοδοτουμένου, ποικίλλει δε αναλόγως τών ήμερων άδειας εις τάς όποιας ό εργοδότου μένος δικαιούται κα! αναλόγως τού κατά πόσον ούτος έχει πένθη μερον ή έξαήμερον εβδομάδα εργασίας ώς ορίζεται έν τώ Πρώτω και Δεύτε ρω Π ίνα κ ι τών παρόντων Κανονισμών : Νοείται δτι έάν τό όλικόν ποσόν τών ημερομισθίων έπι του οποίου υπολογίζεται το ποσόν της ύπό τού εργοδότου καταβλητέας εισφοράς δεν είναι ακέραιος αριθμός λιρών, τό τοιούτον όλΐ'κόν ποσόν λογίζεται ώς ίσον προς τον πλησιέστερον άκέραιον αριθμόν λιρών, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι τό ποσόν τών πεντακοσίων μιλς λογίζεται ώς μία λίρα : Νοείται περαιτέρω δτι τό έβδομαδιαΐον ποσόν τών ημερομισθίων έπι τών όποιων καταβάλλεται εισφορά δεν υπερβαίνει τάς όγδοήκοντα τεσσάρας λίρας, τό δε άντίστοιχον μηνιαΐον ποσόν τών είρημένων ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τάς τριακοσίας έξήκοντα τεσσάρας λίρας. (2) Διά σκοπούς υπολογισμού τού ποσού εισφοράς έπι παντός ποσού προμηθείας, δεκάτου τρίτου μισθού ή οιασδήποτε ετέρας πληρωμής λογιζόμενης ώς ήμερσμίσθιον και αναφερομένης εις χρονιχόν διάστημα μακρότερον τού συνήθους χρονικού διαστήματος πληρωμής, ή ε'ιρημένη πληρωμή διαιρείται διά τού αριθμού τών έν τω μεγαλυτέρω τούτω χρονικώ διαστήματι περιόδων εισφορών, καταβάλλεται δε εισφορά έπι τού ούτως υπολογιζόμενου ποσού ημερομισθίων δι'

4 Κ.Δ.Π. 287/ έκαστη ν των εν τω διαστήμστι τούτω περιόδων εισφορών, συνψηφιζομένων δμως εισφορών αϊ όποΐαι τυχόν κατεβλήθησαν προγενεστέρως δια την τοιαύτην περίοδον εισφορών. 10. (1) "Εκαστος εργοδότης, έκτος έάν τή έγκρίσει του Διευθυντού γίνωσιν έν τη περιπτώσει αύτοΰ ετεραι διευθετήσεις, προμηθεύεται πινακίδα εισφορών δι' εκαστον τών ύπ' αύτοΰ έργοδοτουμένων άναφορικώς προς τον όποιον είναι καταβλητέαι εισφορά! δυνάμει τοΰ Νόμου και τών παρόντων Κανονισμών. (2) Ό εργοδότης προμηθεύεται πινακίδα εισφορών υποβάλλων εγγράφως αίτησιν προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων έν τω καθωρισμένω ύπό τοΰ Διευθυντού τύπω, παρέχων το δνομα και τον αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων έκαστου έργοδοτουμένου δι' δν ή τοιαύτη αίτησις υποβάλλεται και οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή : Νοείται δτι έάν ό εργοδότης αδύνατη νά λάβη παρά τοΰ έργοδοτουμένου τάς πληροφορίας αί όποΐαι απαιτούνται διά τήν ύποβολήν αιτήσεως δι' κδοσιν πινακίδος εισφορών, αποτείνεται δι' εκδοσιν προσωρινής πινακίδος εισφορών άναφορικώς προς τον έργοδοτούμενον τούτον. (3) Ό εργοδότης καταχωιρεΐ έπί τής πινακίδας εισφορών καθ' έκάστην περίοδον εισφορών το όφειλάμενον προς τον έργοδοτούμενον ποσόν ημερομισθίων διά τήν περίοδον ταύτη.ν μέχρι τοΰ καθωρισμένου ύπό τοΰ Κανονισμού 9 ανωτάτου ορίου, το ποσόν τής ύπ' αύτοΰ καταβλητέας εισφοράς διά τήν περίοδον ταύτην ως wai οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή. 11. (1) Πάσα εισφορά τήν οποίαν ό εργοδότης υποχρεούται δπως καταβάλη δυνάμει τοΰ Νόμου, καταβάλλεται ουχί άργότερον τού τέλους τοΰ ημερολογιακού μηνός ό όποιος έ'πεται τοΰ μηνός εισφορών διά τον όποιον ή εισφορά είναι καταβλητέα. (2J "Απασαι αί ε'ισφαραί τάς οποίας ό εργοδότης υποχρεούται δπως καταβάλη, καταβάλλονται ύπ' αυτού ε'ις τό γραφεΐόν ασφαλίσεων το όποιον ό Διευθυντής ήθελε πιρός τούτο ορίσει ή καθ? δν τρόπον ό Διευθυντής ήθελε εγκρίνει άναφορικώς προς είδικήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγαρίαν περιπτώσεων. (3) Καθ 1 ' έκάστην καταβολήν εισφορών ό εργοδότης (α) προσάγει τάς πινακίδας εισφορών απάντων τών έργοδοτοομένων άναφορικώς προς τους οποίους καταβάλλονται αί είσφοραί" και (β) υποβάλλει πιστοποιητικόν εισφορών έν τω καθωρισμένω ύπό τού Διευθυντού τύπω. (4) Ό Διευθυντής δύναται νά μεταβάλη τήν ύπό τής παραγράφου (3) προβλεπαμένην διαδικασίαν άναφορικώς προς είδικήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγαρίαν περιπτώσεων. 12. (1) Ό εργοδότης, έκτος έάν τη έγκρίσει τού Διευθυντοΰ γίνωσιν έν τη περιπτώσει αύτοΰ ετεραι διευθετήσεις, ούχι άργότερον τού τέλους τού ημερολογιακού μηνός δστις έπεται τού μηνός εισφορών εντός τού όποιου τερματίζεται ή άπασχόλησις τού έργοδοτουμένου, παραδίόει τήν πινακίδα εισφορών εις τό γραφεΐόν ασφαλίσεων εις τό όποιον οΰτος κατέβαλε τελευταίως εισφοράς άναφορικώς προς τον τοιοΰτον έργσδοτούμενον. (2) Ό εργοδότης μέριμνα δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδομένη πινακίς είισφορών συμπληρωθή προ της τοιαύτης παραδόσεως καθ ' δσον άφορα εις τά ακόλουθα στοιχεία, ήτοι τό επάγγελμα τού

5 883 Κ.Δ.Π. 287/80 έργοδοτουμένου εν τη υπηρεσία του εργοδότου, την ημερομηνία ν τερματισμού της απασχολήσεως <καί την τελευταίαν διεύθυνσιν αύτοΰ και δπως ή πινακίς εισφορών υπογραφή ύπό τοο έργοδοτουμένου προ της ύπό τοΰ έιργοδότου παραδόσεως αύτης. (3) Ό εργοδότης οφείλει δπως ουχί άργότερον του τέλους τοΰ ήιμερολογιακοΰ μηνός δστις έπεται του τελευταίου μηνός εισφορών τοΰ έτους εισφορών (α) παραδώση την πινακίδα εισφορών είς το γραφεΐον ασφαλίσεων είς το όποιον κατέ&αλε τελευταίως εισφοράς δια τον έργοδοτούμενον" (β) μεριμνήση δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδσμένη πινακίς συμπληρωθη κ α! υπογραφή ύπό του έργοδοτουμένου ως εν τη παραγράφω (2)* και (γ) άποταθη δι' εκδοσιν νέας πινακίδας είσφίορων δια τον έργοδοτούμενον εάν ή ύπό του εργοδότου άπασχόλησις τοΰ έργοδοτουμένου συνεχίζεται. 13. (!).' Προ της ενάρξεως της αδείας ή εντός τριών μηνών από του τέλους της αδείας, ό έργοδοτοόμενος υποβάλλει προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων αίτησιν διά την καταβολήν των απολαβών αδείας του έν τω τύπω τω έγκρινομένω ύπό τοΰ Διευθυντού. (2) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (1) ό εργοδότης επιτρέπει είς τον έιργοδοτούμενον δπως έπιοκέπτηται το γραφεΐον ασφαλίσεων εντός τών κανονικών ωρών εργασίας ή πραβαίνη είς ετέρας διευθετήσεις άτινας ό Διευθυντής ήθελε θεωρήσει ίκανοποιητικάς., (3) Ό εργοδότης παρέχει,, εν τω τύπω τω έγκρινομένω ύπό του Διευθυντού δυνάμει της παραγράφου (!1), εγγραφον άπόδειξιν σχετικώς π,ρός τήν ήμερομηνίαν καθ 1, ή ν ό έργοδοτούμενος λαμβάνει την άδειαν αύτου. ; (4) Είς τον έργοδοτούμενον καταβάλλεται ποσόν ίσον προς τήν άξίαν τών όπερ αύτοΰ καταβληθεισών εισφορών εντός του Ετους αδείας άναφορικώς προς το όποιον έχει προκύψει το προς τήν άδειαν δικαίωμα: Νοείται δτι δεν υφίσταται ύποχρέωσις προς καταβολήν απολαβών αδείας άναφριρικώς προς οιονδήποτε έτος αδείας πρό της παρελεύσεως πέντε ιμη,νών από του τέλους του εϊρηιμένου έτους αδείας. (5) Εις τον έργοδοτούμενον καταβάλλεται όλόκληρον το όφειλα μενον είς αυτόν ποσόν άπολχχβών abeuxc^,, ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι ούτος δεν λαμβάνει όλόκληρον τήν άδειαν αύτου εντός μιας συνεχούς περιόδου: /Νοείται δτι ή τοιαύτη; περίοδος δεν θά εΐναι μικρότερα τών εννέα συνεχών ήμερων ή είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό έργσδοτούμενος είργάσθη δι* όλιγωτέρας τών πεντήκοντα εβδομάδων εντός τοΰ έτους αδείας, τεσσάρων τουλάχιστον συνεχών ήμερων. 14. 'Οσάκις ή άπασχόλησις εργοδοτουιμένσυ δστις καλύπτεται ύπό σχεδίου εγκεκριμένου ύπό τοΰ Ύ.πουργοΰ δυνάμει του εδαφίου (;1) του άρθρου Π τοΰ Νάμου τερματίζεται, ό εργοδότης χορηγεί είς τον έργοδοτούμενον άδειαν μετ' άπτολο:βών άνάλογον προς τήν περίοδον απασχολήσεως δι' ην δέν έχει χορηγηθη είς τον έργοδοτούμενον άδεια ή καταβάλλει είς αυτόν πληρωμήν αντί άδειας. 15. (1) Ό εργοδότης τη'.ρεΐ μητρώον άδειων καθ' δ ν τρόττον και τύπον ήθελεν ό Διευθυντής καθορίσει. Είς το μητρώον καταχωρούνται

6 Κ.Δ.Π. 287/ (<χ) το όνσματεπώνυμον του έργοδοτουμένου' (β) ό αριθμός του δελτίου ταυτότητος και ό αριθμός Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων τοΰ έργοδοτουμένου' (γ) ή ημερομηνία προσλήψεως τοο έργοδοτουμένου' (δ) ή ημερομηνία τερματισμού της απασχολήσεως του έργοδοτουμένου" (ε) τα ημερομίσθια τα καταβληθέντα εις τον έργοδοτούμενσν καθ* έκάστην περίοδον εισφορών και (στ) ή ημερομηνία και ή διάρκεια της αδείας της χορηγηθείσης είς τον έργοδοτούμενον δια την ύπηρεσίαν αύτου εντός εκάστου έτους αδείας. (2) Το μητρώον άδειων είναι διαθέσιμον δι* έπιθεώρησιν ύπό * Επιθεωρητού κατά πάντα εολογον χρόνον. (3) Πάσα καταχώρησις είς το μητρώον δυνάμει της παραγράφου (1). είναι αποδεκτή ώς άπόδειξις των έν αύτώ αναγραφομένων γεγονότων, το δε γεγονός οτι οιαδήποτε των δυνάμει του παιρόντος Κανονισμού απαιτουμένων καταχωρήσεων δεν έγένετο, είναι άποδεκτόν ώς άπόδειξις του δτι αϊ διατάςίεις αύτου δεν έτηιρήθήισαν. 16. Κατά τόν ύπολογισμόν του αριθμού των ήμερων αδείας συμφώνως τω άρθρω 5 του Νόμου παν μέρος οιασδήποτε ημέρας μικρότε,ρον του ενός δευτέρου αγνοείται, ίμερος δε ίσον προς το Εν δεύτερον ή μεγαλύτερον αυτού* λογίζεται ώς πλήρης ήμερα. ;17. (Ι) Πας δστις έν γνώσει του προβαίνει ή συνεργεί είς οιανδήποτε πραξιν ή ένέργειαν, ή βοηθεΐ, προάγει, προκαλεί, ή επιτρέπει οιανδήποτε πράξιν ή ένέργειαν, συνεπεία της οποίας (α) παρεστάθη, ή έπεδιώχθη δπως παρασταθη, ψευδώς δτι αϊ δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών καταβλητέοι είσφαραί δια το Ταμεΐον είσεπράχθησαν* ή (β) κατεβλήθησαν, ή έπεδιώχθη δπως καταβληθώσιν, ή δυνατόν νά καταβληθώσιν ή νά έπιδιωχθή δπως καταβληθώσιν, έκ τοο Ταμείου είτε ωφελήματα άλλα τών δυνάμει του Νόμου και τών παρόντων Κανονισμών καταβλητέων είτε ωφελήματα είς πρόσωπον άλλο του είς ταύτα δικαιουμένου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης του, είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή είς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους έ"ξ μήνας ή είς άμφοτερας τάς ποινάς ταύτας. (2) Πας δστις έσκεμμένως ή εκ βαρείας αμελείας παραλείπει νά προβή είς οιανδήποτε πραξιν ή ένέργειαν επιβαλλομένης ύπό του Νόμου ή τών παρόντων Κανονισμών σχετικώς προς την είοττραξιν εισφορών δια το Ταμεΐον ή την πληιρωμήν ωφελημάτων έξ αύτοο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης του, είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας πεντήκοντα λίρας. (3) Επιπροσθέτως της επιβολής ποινής έν περιπτώσει καταδίκης δι' οιονδήποτε τών έν τοις έδαφίοις (1) και (2) αδικημάτων το έκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριον διατάττει την είς το Ταμεΐον καταβολήν πάσης απαιτουμένης ύπό τών παρόντων Κανονισμών άλλα μή καταβληθείσης εισφοράς έν σχέσει προς τήν οποίαν διεπράχθη το αδίκημα ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τήν είς το Ταμεΐον έπιστροφήν παντός ποσοο καταβληθέντος έξ αύτου κατά παράβασιν του Νόμου ή τών παρόντων Κανονισμών. 18. Όσάκις αποδεικνύεται δτι αδίκημα διαπραχθέν ύπό νομικού προσώπου κατά παράβασιν τών παρόντων Κανονισμών διεπράχθη

7 885 Κ.Δ.Π. 287/80 τη συναινέσει ή συνοχή ή άμελεία Συμβούλου, Γενικού Διευθυντού, Διευθυντού, Γραμματέως ή έτερου παρομοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οιουδήποτε έτερου προσώπου το όποιον ενεργεί υπό τοιαύτην Ιδιότητα, τόσον ούτος δσον και το νομικόν πρόσωπον είναι ένοχοι του τοιούτου αδικήματος και υπόκεινται εις την δέουσαν ποινικήν δίωξιν και ποινήν. 19. Οι περί 'Ετησίων Άδειων μετ* 'Απολαβών Κανονισμοί του 1967 Μως 1979 καταργούνται από της ενάρξεως της ισχύος τών παρόντων Κανονισμών. 20. Ή ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται την 6ην 'Οκτωβρίου, ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ (Κανονισμός 9) Ποσόν εβδομαδιαίας ε'ισφοράς άναφορικώς προς εργοδότουμενον έχοντα πενθήμερον εβδομάδα εργασίας 'Επίσημος Έφημερίς, Παράρτημα Τρίτον: Διάρκεια αδείας (ήμέραι) 10 II Ποσόν εφ* εκάστης κερδαινομένης λίρας (μίλς) Τό ποσόν της εβδομαδιαίας εισφοράς δι* αδειαν διαρκείας πέραν τών 36 ήμερων αυξάνεται αναλόγως.

8 Κ.Δ.Π. 287/ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ (Κανονισμός 9) Ποσόν εβδομαδιαίας εισφοράς άναφορικώς προς εργοδότουμενον έχοντα έξαήμερον εβδομάδα εργασίας Διάρκεια αδείας (ήμέραι) Ποσόν εφ' εκάστης κερδαινομένης λίρας (μίλς) Τό ποσόν της εβδομαδιαίας εισφοράς δι* αδειαν διαρκείας πέραν των 36 ήμερων αυξάνεται αναλόγως. Έτυττώθη εν τφ Τυπογρσφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ.ΥΠΆΡ. 21/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό ΑΠΟ: Αντρέα Χριστοφίδη Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ΗΜΕΡ.: 21

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 91/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 1568 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, 11.2.77 Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 109(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα» E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 *Αρ. 1489, 22.12.78 Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 Αρ. 2266, 16.10.87 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 Αρ. 4314, 30.12.2011 0 περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 562 της 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών Νόμος τοΰ 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977 Ε.Ε., Παρ. Ι, *Αρ. 1357, 10.6.77 603 Ν. 30/77 Ό περί Φορολογίας "Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1977 εκδίδεται διό δημσσιεύοεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966,

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 331 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1964 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Ύδατοπρομηθείας (ΕΙδικά Μέτρα) Νόμος του 1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ii) τα ονόματα τών αποστολέων* και (β) κατάθεση δήλωσιν δτι το δηλωτικόν εμφαίνει τήν αληθή κατάστασιν του φορτίου του πλοίου. '

(ii) τα ονόματα τών αποστολέων* και (β) κατάθεση δήλωσιν δτι το δηλωτικόν εμφαίνει τήν αληθή κατάστασιν του φορτίου του πλοίου. ' 199 (γ) άνευ της αδείας του αρμοδίου λειτουργού' (δ) πριν ή κατατεθή ή δήλωσις απόπλου του πλοίου' ή (ε) καθ' ήμέραν Κυριακήν ή ήμέραν αργίας, εκτός ώς άλλως ήθελεν ό Διευθυντής επιτρέψει. 10.. Έκτος ώς

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 923 Κ.Δ.Π. 318/77 *Ap. 1409,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 923 Κ.Δ.Π. 318/77 *Ap. 1409, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 923 Κ.Δ.Π. 318/77 *Ap. 1409, 16.12.77 'Αριθμός 318 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) Κανονισμό! γενόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

«γεωπόνος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 εγγεγραμμένον γεωπόνον

«γεωπόνος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 εγγεγραμμένον γεωπόνον E.E., Παρ. I, 727 Ν. 32/87 Αρ. 2216, 20.3.87 Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Εγγραφή Εργοδότη Δήλωση έναρξης απασχόλησης εργοδοτουμένων Υποχρέωση για πληρωμή εισφορών Αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.261. Τροποποίησις τοΰ ότρθρου 2 τοΰ δασικού Νόμου.

Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.261. Τροποποίησις τοΰ ότρθρου 2 τοΰ δασικού Νόμου. 580 4. Ή Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν (α) δπως καλέση μάρτυρας και απαίτηση την προσέλευσιν αυτών ώς και την προσέλευσιν του υπαλλήλου, ώς εις συνοπτικώς διεξαγομένας δίκας" (β) δπως απαίτηση προσαγωγή ν

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72

E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72 E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72 Ό περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του Διατάγματος'

δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του Διατάγματος' 925 < δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του Διατάγματος' Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι! αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

24 του 1980 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

24 του 1980 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1.- Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980. Ερμηνεία. 2.-(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 7/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1928 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ

Αριθμός 39 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 185 Κ.Δ.Π. 39/76 Άρ. 1264, 26.3.76 'Αριθμός 39 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ" Ι ΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1973 (ΝΟΜΟΙ 52 ΤΟΥ 1965, 33 ΤΟΥ 1966, 77 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 Ν. 78(Ι)/2014 78(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟYΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου Ν. 35(Ι)/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 395 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ

Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ E.E. Παρ. Ill (I) 807 Κ.Δ.Π. 196/73 Άρ. 1034, 31.8.73 'Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ" Ι ΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 52 ΤΟΥ 1965, 33 ΤΟΥ 1966, 77 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 13 ΜΕΡΟΣ III ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς Του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογράφοντος την 29ην Σεπτεμβρίου, I960, τον παρόντα κοινοτικόν νόμον δημοσιεύεται ούτος συμφώνως τη παραγράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 75/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1078 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 75 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 96/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1348 της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 96 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡ1

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... 22

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... 22 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος.... 1 Ερμηνεία.... 1 Επιβολή φόρου.... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου.... 5 Βεβαίωσις φόρου.... 6 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

Προο(μιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. 14το το το

Προο(μιον. Συνοπτικός τίτλος. 'Ερμηνεία. 14το το το 398 Ό περί 'Απονομής της Δικαιοσύνης (ΠοικΙλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964, τό κείμενον τοο όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

(β) 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον :

(β) 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον : 4 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον : 16.6.1967. της Πάφου» έν τη Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 44/81 Ο περί Ταµείων Προνοίας Νόµος του 1981 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 648 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 648 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 648 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Στατιστικής Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός υπηρεσίας' (β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας'

(α) οίκους, ιδρύματα καΐ διοικητικός υπηρεσίας παρέχουσας προσωπικός υπηρεσίας' (β) ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας' 681 (3) Ή διά τοΰ παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ' εξουσιοδότηση/ νόμου εκδιδομένης, άκυροϋται δε δι* αποφάσεως της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

«Μέρος II. Πειθαρχικοί Διατάξεις 3. (1) Συνίσταται Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς άσκησιν ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των φαρμακοποιών.

«Μέρος II. Πειθαρχικοί Διατάξεις 3. (1) Συνίσταται Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς άσκησιν ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των φαρμακοποιών. E.E., Παρ. I, 2259 Ν. 61/88 Αρ. 2326, 20.5.88 Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011. Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 122 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω 'Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(γ), δι' οιανδήποτε άττοζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχου ν χρή ματα εις την διάθεσιν του Ταμίου ή της 'Επιτροπείας

(γ), δι' οιανδήποτε άττοζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχου ν χρή ματα εις την διάθεσιν του Ταμίου ή της 'Επιτροπείας 488 του Νόμου τούτου, εν σχέσει προς οιαδήποτε φράγματα ή αυλάκια τα όποια χρησιμοποιούνται άπό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, την διατήρησιν τούτων καΐ τήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ Α ΕΙΩΝ ΜΕΤ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ Α ΕΙΩΝ ΜΕΤ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ Α ΕΙΩΝ ΜΕΤ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ετησίων Αδειών µετ Απολαβών Nόµος του 1967 έως 2002. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 292 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Εξωδίκου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170,

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, 25.7.97 Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4150, 10/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4150, 10/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 75(Ι) του 1997 176(I) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα