ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως βιοµηχανιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων ως και επιχειρήσεων επεξεργασίας αποθηκεύσεως και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, ορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας εκδιδοµένων µετά γνώµην του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τραπέζης Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, βιοµηχανικαί περιοχαί εις τας διοικητικάς περιφερείας της Τ.. Πρωτευούσης, της Επαρχίας Θεσσαλονίκης και των περιοχών των πόλεων Πατρών, Βόλου, Καβάλας και Ηρακλείου. ι αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να επεκτείνεται η εφαρµογή του παρόντος νόµου και εις άλλας περιφερείας. Εις περιπτώσεις καθ ας εντός των περιοχών αυτών εµπίπτει τµήµα περιλαµβανόµενον εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως, η εκδοθησοµένη ως άνω απόφασις δέον να προσυπογράφεται κι υπό του Υπουργού ηµοσίων Έργων, οπότε το τµήµα τούτο τίθεται εκτός σχεδίου πόλεως. Η οργάνωσις και εκµετάλλευσις των βιοµηχανικών περιοχών ανήκει εις την Ε.Τ.Β.Α. 2. Μετά προηγουµένην γνώµην της Ε.Τ.Β.Α. δύνανται να ορίζωνται ωρισµέναι εκτάσεις ως βιοµηχανικαί περιοχαί προς τον σκοπόν εγκαταστάσεως µεµονωµένων επιχειρήσεων ή οµάδων επιχειρήσεων, οσάκις συντρέχουσιν ειδικοί λόγοι οικονοµικής αναπτύξεως. 3. Μετ έγκρισιν του Υπουργού Βιοµηχανίας ή Ε.Τ.Β.Α. δύναται να προβαίνη εις την οργάνωσιν και την εκµετάλλευσιν βιοµηχανικών περιοχών συµπράττουσα µετά Ν.Π..., ήµων και Κοινοτήτων ή άλλων νοµικών προσώπων ή να παραχωρήση το δικαίωµα τούτο εις έτερα νοµικά πρόσωπα διαθέτοντα τας καταλλήλους τεχνικάς και οικονοµικάς προϋποθέσεις. Οι όροι της συµπράξεως ή παραχωρήσεως καθορίζονται δια συµβάσεως καταρτιζοµένης προς τούτο µεταξύ Ε.Τ.Β.Α. και των τρίτων. 4. Επιτρέπεται η εντός των βιοµηχανικών περιοχών εγκατάστασις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προς τας λοιπάς εν ταις περιοχαίς εγκατεστηµένας επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προς το εν ταις βιοµηχανικαίς περιοχαίς απασχολούµενον προσωπικόν, πλην εκπαιδεύσεως αυτού, δεν απολαµβάνουν των ευεργετηµάτων των παρεχοµένων εις τας λοιπάς επιχειρήσεως δι ας οργανούνται αι περιοχαί. 5. ια Β. /των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Συντονισµού, Οικονοµικών, Βιοµηχανίας και ηµοσίων Έργων, δύνανται να αναγνωρισθή ως ελευθέρα ζώνη ολόκληρος βιοµηχανική περιοχή ή µέρος αυτής, εφ όσον η πραγµατική κατάστασις εν αυτή επιτρέπει την οργάνωσιν και λειτουργίαν Ελευθέρας Ζώνης. Η λειτουργία των Ελευθέρων τούτων Ζώνων

2 διέπεται υπό των διατάξεων του Ν. 390/1914, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει, επεκτεινοµένων, εν όλω ή εν µέρει, ή και περιοριζοµένων τούτων δια των ανωτέρω ιαταγµάτων. ια Β. /των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, επιτρέπεται ο καθορισµός Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτηµάτων εντός βιοµηχανικών περιοχών και η εντός τούτων εγκατάστασις και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων. Αι εντός των Συγκροτηµάτων τούτων βιοµηχανίαι τελούσιν υπό τον έλεγχον και εποπτείαν της οικείας Τελωνειακής Αρχής. ια των αυτών Β. /των των κανονισθήσονται οι όροι λειτουργίας και εποπτείας των ανωτέρω βιοµηχανιών, ως και η έκτασις των παραχωρηθησοµένων εις αυτάς πλεονεκτηµάτων. Αι υπό των ως άνω βιοµηχανιών χρησιµοποιούµεναι εντός των κατά τ ανωτέρω συνιστωµένων Ελευθ. Τελων. Συγκροτηµάτων πρώται ύλαι δια την κατασκευήν των υπό των βιοµηχανιών τούτων παραγοµένων προϊόντων, απαλλάσσονται κατά την εισαγωγήν των εις τα συγκροτήµατα ταύτα, των εισαγωγικών δασµών και των τούτοις παρεποµένων φόρων, υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζοµένας υπό των ως άνω Β. /των. Τα εις τα ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήµατα παραγόµενα είδη ως και ως άνω εισαχθείσαι ατελώς πρώται ύλαι υποβάλλονται εις τους οικείου δασµούς και φόρους, οσάκις τίθενται εις την κατανάλωσιν εντός των τελωνειακών εδαφών της χώρας. 6. Η οργάνωσις και λειτουργία των βιοµηχανικών περιοχών τελούν υπό την εποπτείαν του Υπουργού Βιοµηχανίας. Άρθρον Η απόκτησις υπό της ΕΤΒΑ ή των κατά την παράγρ. 3 του άρθρου νοµικών προσώπων, των εδαφικών εκτάσεων των περιλαµβανοµένων εις την βιοµηχανικήν περιοχήν ως και την τυχόν εκτός αυτής κειµένην και των αναγκαιουσών δια την οργάνωσιν των βιοµηχανικών περιοχών και την εκτέλεσιν έργων οδοποιίας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοινωνιακής συνδέσεως και παντός εν γένει έργου χρησίµου δια την εγκατάστασιν των εν αυταίς επιχειρήσεων περιλαµβανοµένων και των χώρων των αναγκαιούντων δια την δηµιουργίαν οικισµού στεγάσεως του εν αυταίς αναγκαιούντος προσωπικού και την κάλυψιν των αναγκών διαβιώσεώς του, δύναται να γίνη και δι αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπέρ και δαπάναις του οργανούντος την περιοχήν, του σκοπού τούτου θεωρουµένου ως δηµοσίας ωφελείας. Τα αυτά ισχύουν και προκειµένου περί συστάσεως πάσης σχετικής δουλείας ή άλλου επί ακινήτου επραγµάτου δικαιώµατος τον δια του παρόντος επιδιωκόµενον σκοπόν. 2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις δια την εξυπηρέτησιν του κατά τας προηγουµένας παραγράφους σκοπού ενεργείται δια κοινής αποφάσεως των Υυπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας µετά γνώµην του παρά των Υπουργείω Βιοµηχανίας Συµβουλίου Βιοµηχανίας. Άρθρον 3. Η εγκατάστασις επιχειρήσεώς τινος εκ των παρ. 1 του άρθρου προβλεποµένων εις τας βιοµηχανικάς περιοχάς γίνεται, είτε δια µεταβιβάσεως της κυριότητος ή συστάσεως ετέρου εµπραγµάτου δικαιώµατος επί του κτίσµατος ή τµήµατος της περιοχής, είτε δι εκ µισθώσεως, ή ετέρας ενοχικής σχέσεως, υπό όρους συµφωνουµένους µεταξύ του φορέως της περιοχής και του ασκούντος την επιχείρησιν προσώπου, εν τω πλαισίω των κατά το άρθρον του παρόντος Νόµου καταρτιζοµένων κανονισµών.

3 Άρθρον Πάσα δικαιοπραξία αφορώσα την υπό του φορέως του δικαιώµατος οργανώσεως και εκµεταλλεύσεως της βιοµηχανικής περιοχής κτήσιν της κυριότητος επί των αναγκαίων δια την ίδρυσιν αυτής εδαφικών εκτάσεων και των συναφών ετέρων εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή των υπ αυτού προς τρίτους µεταβίβασιν δικαιώµατος κυριότητος ή σύστασιν εµπραγµάτων δικαιωµάτων, ή εκµισθώσεων ή σύστασιν άλλης ενοχικής σχέσεως και εν γένει πάσα εµπράγµατος ή ενοχική δικαιοπραξία αφορώσα έκτασιν προοριζοµένην δια την οργάνωσιν βιοµηχανικής περιοχής απαλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς, δικαιώµατος ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του ηµοσίου, Ν.Π..., ήµων και Κοινοτήτων και παντός τρίτου, υφισταµένων ή επιβληθησοµένων εν τω µέλλοντι, υποβαλλοµένη εις πάγιον τέλος χαρτοσήµου εκ δραχ. Εκατόν. Τα εις εκάστην περίπτωσιν δικαιώµατα συµβολαιογράφου, αµίσθου ή εµµίσθου υποθηκοφύλακος, δια την µεταγραφήν των ως άνω δικαιοπραξιών, δεν δύνανται να υπερβούν τας δρχ. τρεις χιλιάδες δια τον συµβολαιογράφον και δραχ. χιλίας δια τον υποθηκοφύλακα. 2. Τα υφιστάµενα τέλη ή αι εν τω µέλλοντι επιβληθησόµεναι εισφοραί, δικαιώµατα και λοιπαί επιβαρύνσεις υπέρ του ηµοσίου και παντός τρίτου επί συµβάσεων δανεισµού ή άλλης συµβάσεως χρηµατοδοτήσεως, συναπτοµένων υπό του φορέως του δικαιώµατος οργανώσεως και εκµεταλλεύσεως της βιοµηχανικής περιοχής ή των προσώπων των ασκούντων εγκαθισταµένην εις την περιοχήν επιχείρησιν, ως και επί συστάσεως ή εξαλείψεως υποθήκης ή συµβάσεως ενεχύρου προς ασφάλειαν των ανωτέρω δανείων ή ετέρων χρηµατοδοτήσεων και των τόκων αυτών, περιορίζονται εις το εν πέµπτον. 3. Επιχειρήσεις, εκ των εν παραγράφω 1 του άρθρου 1 του παρόντος Νόµου αναφεροµένων µεταφερόµεναι και εγκαθιστάµεναι εντός βιοµηχανικών περιοχών, απαλλάσσονται της καταβολής φόρου µεταβιβάσεως και φόρου εισοδήµατος δια το εισπραχθέν ποσόν της εκποιήσεως των µέχρι της µεταφοράς κατεχοµένων υπ αυτών οικοπέδων, ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεών του, υπό τον όρον ότι το προϊόν εκ της τοιαύτης εκποιήσεως θα χρησιµοποιηθή εν τω συνόλω αυτού υπό τον όρον ότι το προϊόν εκ της τοιαύτης εκποιήσεως θα χρησιµοποιηθή δια τας εγκαταστάσεις των εντός της βιοµηχανικής περιοχής και ότι εκάστη εκ των επιχειρήσεων αυτών δεν θέλει παύση υφισταµένη επί µίαν πενταετίαν από της τελευταίας εκποιήσεως. Η συγχώνευσις τινός των επιχειρήσεων τούτων προς ετέραν εντός ή εκτός της βιοµηχανικής περιοχής εγκατεστηµένην δεν θεωρείται ως περίπτωσις καθ ην παύει να υφίσταται, εφ όσον συνεχίζεται η λειτουργία της εντός της βιοµηχανικής περιοχής ως τµήµατος της νέας επιχειρήσεως. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν έχουσιν εφαρµογήν επί επιχειρήσεων µεταφεροµένων εκ των επαρχιών εις βιοµηχανικάς περιοχάς της Θεσσαλονίκης και τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης. 4. Αι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4171/61 «περί λήψεως γενικών µέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονοµίας της χώρας» εφαρµόζονται και προκειµένου περί οργανώσεως των περί ων ο παρών Νόµος βιοµηχανικών περιοχών, ως και προκειµένου περί βιοµηχανιών εγκαθισταµένων εις τας περιοχάς αυτάς µέχρι Άρθρον Η Ε.Τ.Β.Α. ή τα εν παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζόµενα νοµικά πρόσωπα, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας, εντός διµήνου από της κτήσεως των εδαφικών εκτάσεων εκάστης περιοχής, κανονισµόν ρυθµίζοντα τα της λειτουργίας αυτής, εγκρινόµενον δια Β.. Εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Συν/σµού, Βιοµηχανίας και ηµ. Έργων. Ο υπό των νοµικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1

4 καταρτιζόµενος κανονισµός υποβάλλεται προς έγκρισιν µετά γνώµην της ΕΤΒΑ ως προς το περιεχόµενον αυτού. 2. ια του κανονισµού καθορίζονται: α) Αι προϋποθέσεις και οι όροι διαθέσεως τµηµάτων της Βιοµηχανικής περιοχής ή του συνόλου αυτής προς τρίτους δια την εγκατάστασιν των εν παραγρ. 1 και 4 του άρθρου1 του παρόντος επιχειρήσεων. β) Τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως της Βιοµηχανικής περιοχής και οργανώσεως των οικείων υπηρεσιών ως και ο καθορισµός των πάσης φύσεως δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του φορέως της περιοχής και των εγκαθισταµένων επιχειρήσεων. γ) Τα της ασκήσεως ελέγχου υπό της ΕΤΒΑ επί των εγκαθισταµένων επιχειρήσεων, ως και επί του φορέως της βιοµηχανικής περιοχής, εφ όσον ούτος είναι έτερον νοµικόν πρόσωπον. δ) Πάσα εν γένει λεπτοµέρεια αναγκαία δια την οργάνωσιν και λειτουργίαν της περιοχής. 3. Αι προϋποθέσεις και όροι εγκαταστάσεως επιχειρήσεων, εις βιοµηχανικάς περιοχάς, δύνανται να διαφέρουν από περιοχής εις περιοχήν, αναλόγως του σταδίου οικονοµικής αναπτύξεως εκάστου διαµερίσµατος της χώρας. Προς άσκησιν πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως αι τιµαί των διατιθεµένων τµηµάτων των βιοµηχανικών περιοχών δύνανται να καθορίζωνται εις επίπεδα ίσα, ανώτερα ή κατώτερα του κόστους κτήσεως και οργανώσεως αυτών. 4. Η µεταβολή του παραγωγικού σκοπού των επιχειρήσεων, άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως του φορέως αυτών απαγορεύεται. 5. Επιτρέπεται η εκµίσθωσις γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων και δια µακράς χρονικάς περιόδους απαγορευοµένης της υποµισθώσεως άνευ ρητής συγκαταθέσεως του φορέως της βιοµηχανικής περιοχής. Εις τας συµβάσεις µισθώσεως δέον να προβλέπωνται αι συνέπειαι παύσεως της λειτουργίας της εγκατασταθείσης επιχειρήσεως και η µετ αυτήν τύχη των εγκαταστάσεών της. 6. Εις τα δια την οργάνωσιν της βιοµηχανικής περιοχής απαιτούµενα έργα υπάγεται και η ανέγερσις τυποποιηµένων κτιριακών εγκαταστάσεων δια την στέγασιν και την λειτουργίαν µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης υπάγεται η ανέγερσις ειδικών κτιριακών εγκαταστάσεων αιτήσει των εν παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος επιχειρήσεων και βάσει ειδικών σχεδίων αυτών προς εγκατάστασίν των, είτε δια µεταβιβάσεως, είτε εκµισθώσεως των εγκαταστάσεων τούτων. 7. ι εκάστην βιοµηχανικήν περιοχήν τηρείται υπό του πλησιεστέρου υποθηκοφύλακος κτηµατολόγιον κατά τα ειδικώτερον καθοριζόµενα δια Β.. εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών ικαιοσύνης, Βιοµηχανίας και ηµος. Έργων. Άρθρον Αι διατάξεις του άρθρου 6 του υπ αριθ. 4256/62 Ν.. «περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιοµηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων καταργούνται. 2. Εδαφικαί εκτάσεις, ανήκουσαι εις το ηµόσιον δύνανται να µεταβιβάζωνται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών, Βιοµηχανίας και του κατά περίπτωσιν αρµοδίου Υπουργού, εις την ΕΤΒΑ, εφ όσον ήθελεν αύτη αναλάβει την οργάνωσιν της οικείας

5 βιοµηχανικής περιοχής. Η κοινή απόφασις περί παραχωρήσεως αποτελεί τίτλον δεκτικόν µεταγραφής. 3. Επί των υπό των διατάξεων της ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβλεποµένων µεταβιβάσεων, εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. 4. Εν περιπτώσει εκτελέσεως υπό του ηµοσίου έργων εις βιοµηχανικάς περιοχάς, εφαρµόζονται αι διατάξεις περί ηµοσίων Επενδύσεων. Άρθρον Αι δαπάναι της ΕΤΒΑ δια την αγοράν γηπέδων και οργάνωσιν βιοµηχανικών περιοχών, ως και δια την ανέγερσιν εργατικών οικισµών και την διαµόρφωσιν των πέριξ αυτών χώρων, δύνανται να καλύπτωνται εν µέρει ή εν τω συνόλω αυτών εκ του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων, εισφερόµεναι εις την ΕΤΒΑ. 2. Η ΕΤΒΑ δύναται, εντός των πλαισίων των κειµένων διατάξεων και Νόµων να εκδίδη οµολογιακά δάνεια δια την εξαγοράν γηπέδων ή δια την χρηµατοδότησιν των βιοµηχανικών περιοχών. 3. Αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής του παρόντος Νόµου ρυθµίζονται δια Β.. εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας. 4. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών Νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 22 Φεβρουαρίου 1965 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΖΙΓ ΗΣ Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 23 Φεβρουαρίου 1965 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 703/70 (ΦΕΚ Α' 219) : Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ικαίωµα βοσκής. Άρθρον 1.- 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του από 24.9/20.10.1958 Β..

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 2 Στεγαστική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Άρθρο 1 : 1. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι µεταλλεύµατα ή µεταλλευτικά ορυκτά, κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α.Ν. 2039/ 19/24 Οκτ. 1939 (ΦΕΚ Α' 455) : Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 748/66 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας. (ΦΕΚ 179/Α/13-9-66)

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύµων Εταιρειών ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)] Αρθρο 1. Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α') : Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας

Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α') : Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α') : Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (Με την παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α ορίζεται ότι : «Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟN Α ΓΕΝΙΚAI ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟN Α ΓΕΝΙΚAI ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 210/73 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος. (ΦΕΚ 277/Α/5-10-73) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟN

Διαβάστε περισσότερα

Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων. (ΦΕΚ 337/Α/18-12-1976) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων. (ΦΕΚ 337/Α/18-12-1976) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 495/76 Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων. (ΦΕΚ 337/Α/18-12-1976) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα