γ) του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α` 57).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ) του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α` 57)."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10100/Δ3Β/4 020 ΦΕΚ: Β 1670/ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 65Α ΚΑΙ 66 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΥ [Ν.2121/1993] ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3524/2007 [ΦΕΚ 15 Α]. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 53, 54 και 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (Α` 98). β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α` 101). γ) του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α` 57). δ) του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις" (Α` 253). ε) του π.δ. 85/2005 "Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών" (Α 122). στ) της υπ` αριθμ /930/0006Β/ Α.Υ.Ο.Ο. (Β` 993) "Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και του χρόνου παύσης της λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)". 1

2 ζ) της υπ` αριθμ /898/006Β/ Α.Υ.Ο.Ο. (Β` 967) "Καθορισμός κλάδου προσωπικού για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)". η) του π.δ. 191/2003 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού" (Α` 146). θ) του π.δ. 437/1985 "Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α 157). ι) Τα άρθρα 65Α και 66 ν. 2121/93 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007 (Α` 15) 2. Την ανάγκη τόσο για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από παραβάσεις πλημμεληματικου χαρακτήρα, που η ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου, συνεπάγεται την άρση του αξιοποίνου, όσο και για την απεμπλοκή των διωκτικών αρχών, από τις διαδικασίες της αυτόφωρης παραπομπής των παραβατών στη δικαιοσύνη, με ότι αυτό συνεπάγεται στη παραγωγικότητα τους. 3. Τη διαπίστωση ότι η επιβολή και είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους παραβάτες, αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου και ταυτόχρονα υιοθετεί την απλούστευση των διαδικασιών, που έχουν σαν αποτέλεσμα, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των διωκτικών και λοιπών εμπλεκομένων Υπηρεσιών της χώρας μας. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2121/1993, τη διαδικασία και τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σε υλοποίηση και άμεση εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007 [ΦΕΚ15Α], ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2121/1993 α. Η ΥΠ.Ε.Ε. για όλη την επικράτεια 2

3 β. Οι τελωνειακές αρχές στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. γ. Οι αστυνομικές αρχές, του μεν ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, για όλη την επικράτεια, του δε ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ "Μετά το άρθρο 65 του ν. 2121/1993, προστέθηκε νέο άρθρο 65Α, με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007, όπου ορίζονται τα εξής: Α). Άρθρο 65Α Διοικητικές κυρώσεις 1. Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου αναπαράγει, πωλεί ή κατ` άλλον τρόπο διανέμει στο κοινό ή κατέχει με σκοπό διανομής πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ίσο με χίλια (1.000) ΕΥΡΩ για κάθε παράνομο αντίτυπο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 2. Πλανόδιος ή στάσιμος (εκτός καταστήματος) που καταλαμβάνεται να διανέμει στο κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή να κατέχει με σκοπό διανομής υλικούς φορείς ήχου, στους οποίους έχει εγγραφεί έργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ίσο με το γινόμενο των τεμαχίων των παράνομων υλικών φορέων που αποτελούν αντικείμενο της προσβολής επί είκοσι (20) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο υλικού φορέα ήχου κατά την έκθεση κατάσχεσης που συντάσσεται κατά τη σύλληψη του δράστη. Το ελάχιστο ποσό του διοικητικού προστίμου ορίζεται σε χίλια (1.000) ΕΥΡΩ. 3. Με προεδρικό διάταγμα πού εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ποσά υπολογισμού και ελάχιστου ορίου του διοικητικού προστίμου. 4. Αρμόδιες για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων είναι η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων [ΥΠ.Ε.Ε.] οι Αστυνομικές και Τελωνειακές Αρχές, οι οποίες μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ενημερώνουν τους δικαιούχους μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας [ Ο.Π.Ι ]. 3

4 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Β). ΑΡΘΡΟ 66 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στο άρθρο 66 του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 11,12,13 και 14, ως εξής: 11. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, η, κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους, ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη έχει ως αποτέλεσμα την άρση του αξιοποίνου όταν η προσβολή αφορά σε ποσότητα μέχρι πενήντα (50) προγράμματα. 12. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε υλικούς φορείς ήχου, στους οποίους έχει εγγραφεί έργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, η, κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους, ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη έχει ως αποτέλεσμα την άρση του αξιοποίνου όταν η προσβολή αφορά σε ποσότητα μέχρι πεντακόσιους (500) παράνομους υλικούς φορείς ήχου. 13. Η καταβολή του προστίμου, καθώς και η άρση του αξιοποίνου δεν απαλλάσσουν τους δράστες από την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, αποζημιώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στους δικαιούχους αυτών κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων. 14. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του αυτού οικονομικού έτους, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 65Α διπλασιάζεται." ΑΡΘΡΟ 3: ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2121/1993 Οι ελεγκτές των παραπάνω αρμοδίων υπηρεσιών, που διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, εφόσον διαπιστώσουν παραβάσεις των διατάξεων του εν λόγω νόμου και 4

5 προκειμένου να υλοποιήσουν τα άρθρα 65Α και 66 του ν. 2121/1993 [όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007], προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: α). Συντάσσουν, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ στην οποία, εκτός των άλλων, (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα) αναγράφουν τον αριθμό των παράνομων αντιτύπων είτε των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών [servers] είτε των υλικών φορέων ήχου (CDs) καθώς και το ύψος του προβλεπόμενου προστίμου συνολικά. Σε κάθε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων [1000] ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός του αυτού οικονομικού έτους, το διοικητικό πρόστιμο, [που είναι το γινόμενο των παράνομων αντιτύπων, επί το ποσό του προστίμου για κάθε παράνομο αντίτυπο] διπλασιάζεται. Η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, για τους υπότροπους θα γίνεται: είτε από τη βάση δεδομένων κάθε αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου, στο τομέα αυτό, μέχρι τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, είτε από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Π.Ι.) που θα τηρεί προς τούτο κεντρική βάση δεδομένων, χωριστά για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις των παραβάσεων του άρθρου 65Α, σε ετήσια βάση, για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, που θα έχουν πρόσβαση αυτόματα στο σύστημα με κωδικό πρόσβασης. Η διαπιστωτική πράξη παράβασης, υπογράφεται, από τους ελεγκτές των ομάδων ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο αυτών ή τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσιακής μονάδας, που υπηρετούν και επιδίδεται άμεσα στον παραβάτη, με ενημέρωση του, για τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 65Α και 66 του ν.2121/1993. Στις περιπτώσεις παράνομων αντιτύπων προγραμμάτων Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών (servers) των εταιρειών, το πρόστιμο καταλογίζεται εις ολόκληρο στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και στο προϊστάμενο της μηχανογράφησης, εφόσον έχει ορισθεί υπεύθυνος. β). Συντάσσουν ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ με λεπτομερή περιγραφή των παράνομων προγραμμάτων Η/Υ ή διακομιστών [servers] ή των παράνομων υλικών φορέων ήχου [CDs]. 5

6 Ειδικά για τα προγράμματα Η/Υ και διακομιστών [servers] επιτρέπεται η προσωρινή δέσμευση των Η/Υ και των servers, για εύλογο χρόνο και πάντως για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έρευνα, προς άρση της αμφισβήτησης, μέχρι να κληθεί πραγματογνώμονας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 183 έως 203 του κώδικα ποινικής δικονομίας, για την σύνταξη της προβλεπόμενης έκθεσης και την αποδεδειγμένη διαπίστωση των παράνομων προγραμμάτων. Κατ` εξαίρεση στις περιπτώσεις που στους Η/Υ και διακομιστές έχουν εγκατασταθεί προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να προηγηθεί της δέσμευσης, άδεια της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, εκτός εάν από την εν λόγω αρχή ή από ειδικές διατάξεις, έχει ρυθμισθεί διαφορετικά το θέμα αυτό. γ). Επιδίδουν, σε κάθε περίπτωση [καταβολής ή μη του προστίμου] ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999, [όπως το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II] και λαμβάνουν εγγράφως τις απόψεις του παραβάτη, μέσα στη προθεσμία της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι απόψεις του παραβάτη αφορούν το διοικητικό πρόστιμο, είναι ανεξάρτητες της απολογίας του παραβάτη για την ποινική διαδικασία και αντίγραφο αυτών: στη μεν περίπτωση καταβολής του προστίμου, προσαρτώνται στη διαπιστωτική πράξη παράβασης, και αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ή ΤΕΛΩΝΕΙΟ, είσπραξης του προστίμου, στη δε περίπτωση άρνησης της άμεσης καταβολής του προστίμου, αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού κλήσης προς ακρόαση του παραβάτη δ). Λαμβάνουν από τον παραβάτη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, περί ανεπιφύλακτης και άμεσης καταβολής, του διοικητικού προστίμου και παραίτησης του από τα ένδικα μέσα. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ Το αξιόποινο δεν αίρεται και συνεπώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες, τόσο των ποινικών κυρώσεων όσο και των διοικητικών κυρώσεων, στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Στις παραβάσεις, του άρθρου 66 του ν. 2121/1993, που τελούνται ΚΑΤ` ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ή ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ο υπαίτιος είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, που είναι παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα και επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 6

7 β. Όταν ο πλανόδιος ή στάσιμος (εκτός καταστήματος) καταλαμβάνεται να διανέμει στο κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή να κατέχει με σκοπό διανομής υλικούς φορείς εικόνας ή εικόνας και ήχου [DVDs] είτε αμιγώς, είτε ταυτόχρονα με υλικούς φορείς ήχου [CDs] ή με προγράμματα Η/Υ, που αποτελούν αντικείμενα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη περίπτωση αυτή, το αξιόποινο αίρεται μόνο για τους υλικούς φορείς ήχου [CDs] ή για τα προγράμματα των Η/Υ, εφόσον το αντικείμενο της προσβολής αφορά μέχρι πενήντα (50) προγράμματα Η/Υ και μέχρι πεντακόσιους (500) υλικούς φορείς ήχου και ο παραβάτης καταβαλλει άμεσα και ανεπιφύλακτα το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. Στις παραβάσεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη. Οι διατάξεις των άρθρων 65Α και 66 του ν. 2121/1993, ορίζουν ότι για παραβάσεις: μέχρι 50 προγράμματα Η/Υ ή διακομιστών και μέχρι 500 υλικούς φορείς ήχου ^ϋς) παρέχεται η ευχέρεια στους παραβάτες και πάντα μέσα στην προθεσμία της αυτόφωρης διαδικασίας να κατα-βάλλουν, το αναλογούν σε κάθε περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο και να παραιτηθούν από την άσκηση ενδίκων μέσων. Στη περίπτωση εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, αίρεται το αξιόποινο και συνεπώς δεν ασκείται ποινική δίωξη. Η καταβολή του προστίμου, και ως εκ τούτου η άρση του αξιοποίνου, δεν απαλλάσσουν τους δράστες από την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, αποζημιώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στους δικαιούχους αυτών κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων και προς τούτο όλες οι αρμόδιες αρχές ελέγχου, σε κάθε περίπτωση παράβασης του εν λόγω άρθρου 65Α, θα πρέπει να κοινοποιούν στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας [Ο.Π.Ι.] πλήρη στοιχεία των περαιωμένων παραβάσεων [υποθέσεων] αφενός για την ενημέρωση των δικαιούχων και αφετέρου για την διαρκή ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων στο τομέα αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση [δηλαδή άρνηση της άμεσης και ανεπιφύλακτης καταβολής του προστίμου] η ποινική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, ορίζονται: Οι Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/νσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και τα ΤΕΛΩΝΕΙΑ στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων, διαπράχθηκε η παράβαση Αρμόδιες υπηρεσίες για την είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων, ορίζονται: οι χωρικά αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τα ΤΕΛΩΝΕΙΑ. Στις περιπτώσεις της ανεπιφύλακτης και άμεσης καταβολής του διοικητικού προστίμου παρέχεται η 7

8 ευχέρεια στις αρμόδιες ΔΟΥ ή ΤΕΛΩΝΕΙΑ, λόγω της αυτόφωρης διαδικασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την έκδοση χωριστής καταλογιστικής πράξης και απολογίας του παραβάτη, να χρησιμοποιείται ως διοικητική πράξη επιβολής του προστίμου, αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης παράβασης, με συνημμένη σ` αυτή αντίγραφο της απολογίας του παραβάτη ή των απολογιών των παραβατών, που θα συντάσσονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου και να προβαίνουν απ`ευθείας στην είσπραξη του διοικητικού προστίμου, το ύψος του οποίου συνολικά αναφέρεται στην εν λόγω διαπιστωτική πράξη. Μετά την καταβολή του προστίμου, ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ Η ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ, το εκδιδόμενο ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αποτελεί για την αρμόδια υπηρεσία διαπίστωσης της παράβασης, αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του προστίμου και πίστωσης του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης. Στη περίπτωση αυτή [είσπραξης του προστίμου] τα κατασχεθέντα, καταστρέφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατάσχεσης, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, το οποίο θα προσυπογράφεται και από τον παραβάτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες καταστροφής υλικών κυριότητας του Δημοσίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, μετά τη συμπλήρωση του φακέλου κάθε υπόθεσης, που γίνεται εφαρμογή των άρθρων 65Α και 66 του ν. 2121/1993: Με το αποδεικτικό είσπραξης, την υπεύθυνη δήλωση του παραβάτη περί παραίτησης του από τα ένδικα μέσα και το πρωτόκολλο καταστροφής των κατασχεθέντων, προβαίνουν σε πίστωση της έκθεσης κατάσχεσης και η υπόθεση λογίζεται περαιωθείσα και αρχειοθετείται. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Στις περιπτώσεις άρνησης της άμεσης και ανεπιφύλακτης καταβολής του διοικητικού προστίμου, η ποινική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Στην μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να μνημονεύονται: το ακριβές ποσό του διοικητικού προστίμου, και 8

9 η άρνηση της άμεσης και ανεπιφύλακτης καταβολής του προστίμου, που αποτελεί έσοδο του δημοσίου, Σε κάθε περίπτωση άρνησης της άμεσης και ανεπιφύλακτης καταβολής του προστίμου, η έκδοση καταλογιστικής πράξης, είναι πλέον υποχρεωτική, και θα εκδίδεται μόνο από τις χωρικά αρμόδιες Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/νσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για όλες τις υπηρεσίες ελέγχου, πλην των ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ τα οποία για τις υποθέσεις τους, θα εκδίδουν οίκοθεν τις καταλογιστικές πράξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπηρεσίες ελέγχου, θα διαβιβάζουν στις προαναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των καταλογιστικων πράξεων, αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης παράβασης καθώς και αντίγραφο της απολογίας του παραβάτη [που στην ουσία έχει ληφθεί για την καταλογιστική πράξη] για την νόμιμη έκδοση της καταλογιστικής πράξης. Για την άμεση έκδοση της καταλογιστικής πράξης και την εν συνεχεία νόμιμη επίδοση αυτής, είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη, της διεύθυνσης του, και του αριθμού του φορολογικού του μητρώου. [Α.Φ.Μ. ] ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ [ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ] Η καταβολή των προστίμων, όταν οι παραβάτες δηλώνουν την ανεπιφύλακτη και άμεση καταβολή τους, γίνεται: Τις μεν εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις χωρικά αρμόδιες ΔΟΥ ή ΤΕΛΩΝΕΙΑ. Τις δε απογευματινές ώρες καθώς και τις αργίες και εξαιρέσιμες στο πλησιέστερο, του τόπου παράβασης ΤΕΛΩΝΕΙΟ 24ωρης λειτουργίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, για διάφορους λόγους, και εφόσον υπάρχει έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, για πέραν του 24ώρου κράτηση, το πρόστιμο καταβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (από τις αργίες και εξαιρέσιμες) στις προαναφερόμενες χωρικά αρμόδιες ΔΟΥ ή ΤΕΛΩΝΕΙΑ. Διαφορετικά, θα ακολουθείται η διαδικασία ποινικής δίωξης, όπως θα συνέβαινε, πριν την επιβολή του διοικητικού προστίμου. 9

10 ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ [ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ] ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ.Ο.Υ Μετά την τελεσιδικία της καταλογιστικής πράξης, συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των εν λόγω καταλογιστικων πράξεων, χρηματικός κατάλογος, με τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλεται για βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου. Απαραίτητη προϋπόθεση, προς τούτο, είναι ο παραβάτης να διαθέτει Α.Φ.Μ. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, σε περίπτωση άρνησης καταβολής του προστίμου, από παραβάτες, που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ., θα πρέπει να το μνημονεύουν στη δικογραφία, με την επισήμανση ότι το διοικητικό πρόστιμο, όταν τελεσιδικήσει, δεν θα μπορεί να βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για είσπραξη. Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισάγεται ως δημόσιο έσοδο. [ΚΑΕ 3739]. Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου να ενημερώσουν σχετικά, όλες τις αρχές τους, κατά λόγο αρμοδιότητας. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 27 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΤΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ /Δ3Β/4020/ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 65Α ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν.2121/1993, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3524/2007 (ΦΕΚ15Α`) Σήμερα την του μηνός του έτους ημέρα και ώρα οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι: κατά τον έλεγχο [πλήρη στοιχεία παραβάτη] έδρα/κατοικία οδός αριθ. με Δ.Α.Τ και Α.Φ.Μ διαπιστώσαμε τις παρακάτω παραβάσεις Οι πράξεις του προαναφερόμενου υπαιτίου συνιστούν παράβαση η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τι διατάξεις των άρθρων 65Α και 66 του Ν. 2121/93 παράγραφοι και επί πλέον με διοικητικό πρόστιμο ίσο με το γινόμενο των τεμαχίων των παράνομων Επί ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο, σύμφωνα με την έκθεση κατάσχεσης. 11

12 Σύνολο προστίμου (ολογράφως) ΕΥΡΩ Ελάχιστο σύνολο του προς είσπραξη προστίμου ΧΙΛΙΑ [1000 ] ΕΥΡΩ. Προσαρτάται αντίγραφο της απολογίας του υπαιτίου. Μετά την απολογία του υπαιτίου, την βεβαίωση της παράβασης και της διαπίστωσης της ταυτότητας του κατηγορούμενου, του απαγγέλθηκε η δέουσα κατηγορία και ρωτήθηκε σχετικά. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΤΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ /Δ3Β/4020/ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ Α.Φ.Μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Α. Δ. Τ. Ταχ.Δ/νση : TAX. Δ/ΝΣΗ: Πληρ: Οδός αριθμ Τηλ: Πόλη Νομός FAX: Ταχ. Κωδ ΘΕΜΑ: ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ, [ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 2690/1999 ] 12

13 Όπως γνωρίζετε, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε (στην επιχείρηση σας/στον ίδιο) από αρμόδια όργανα της υπηρεσίας μας στις διαπιστώθηκαν αυτόφωρες παραβάσεις, που προβλέπονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 65Ατου Ν.2121/1993. Για το λόγο αυτό, καλείστε μέσα στη προθεσμία της αυτόφωρης διαδικασίας, να υποβάλετε εγγράφως τις απόψεις σας, προς την αρμόδια αρχή διαπίστωσης της παράβασης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την επιβολή ή μη, των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων. Επιδόθηκε αντίγραφο: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Στ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σήμερα την Ημέρα και ώρα Ο ΕΠΙΔΟΥΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΒΩΝ [ονοματεπώνυμο και υπογραφή] 13

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Άρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.2810/2000,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθρου 16 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210,ορίζεται ότι: "6. Οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Α2 5900 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1/2007. ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1/2007. ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες : 210-4146 440, 210-4146 435 Πειραιάς,03-04-2007 Αρ.Πρωτ.8220/13/07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3377 Έτος: 2005 ΦΕΚ: Α 202 20050819 Τέθηκε σε ισχύ: 19.08.2005 Ημ.Υπογραφής: 16.08.2005 Τίτλος Αρχές και Κανόνες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Ε85/43 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.:48. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες Πίνακα Α. 10241 - Αθήνα

Αριθμ. Πρωτ.: Ε85/43 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.:48. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες Πίνακα Α. 10241 - Αθήνα : 24691-3 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Αθήνα, Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.30 14:17:06 EEST Reason: Location: Athens 27/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.: Ε85/43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 31 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3943 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Διακ: 5/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΟΛΙΤΗ. Α.Δ.Α. : Β44ΕΟΡΕ1-614 Τηλ: 210 5217312, 210 5217304 - fax: 210 5217315

Αριθμ. Διακ: 5/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΟΛΙΤΗ. Α.Δ.Α. : Β44ΕΟΡΕ1-614 Τηλ: 210 5217312, 210 5217304 - fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα