ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 05-01/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1028/1/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 6. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Τακτικό Μέλος 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης και η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Σπυριδούλα Στραβοράβδη. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 1

2 Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, την οποία διαβιβάζει στην Επιτροπή, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 13. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: I. Την από του Μοσχονά - Καρκαβέλα Παναγή II. Την από του EMPTIES Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος. III. Την από του Δούκα Νικολάου. IV. Την από του Κουρή Κυριάκου. V. Την από του Διονυσίου Γ. Δελλάλη. VI. Την από του Βιβλιοπωλείου bibliomania Νοδάρος Βαγγέλης. VII. Την από του Νεόφυτου Σ. Ιωάννη. VIII. Την από της εταιρείας Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε. IX. Την από της Εταιρείας GENESIS ADVERTISING - ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. X. Την από του ΟΤΕ Α.Ε. 2

3 XI. Την από της Κουρή Μαρίας. XII. Την από του Μεσσάρη Παναγή. XIII. Την από του Κωνσταντίνου Ιακωβάτου. XIV. Την από της εταιρείας Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ XV. Την από της Εταιρείας Ε. Ποδαράς & ΣΙΑ XVI. Την από του Πρέντζα Κωνσταντίνου για την συντήρηση και επισκευή του καυστήρα λέβητα του κτηρίου. XVII. Την από του Πρέντζα Κωνσταντίνου για την συντήρηση των κλιματιστικών του κτηρίου. XVIII. Την από του Πρέντζα Κωνσταντίνου για την αντικατάσταση λαμπτήρων του κτηρίου με λαμπτήρες LED XIX. Την από του Πρέντζα Κωνσταντίνου για τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας της γεννήτριας και του ηλεκτρολογικού πίνακα του κτηρίου. XX. Την από του Χαραλαμπέλη Αντωνίου. XXI. Την από του Καπογιαννόπουλου Βασιλείου. 15. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015». Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015»: Πίνακας Α - Προμήθειες α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Ανταλλακτικά (δύο φιλμ φούρνου και ένα σετ γρανάζια φούρνου) για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών HP LaserJet P3005dn Δούκας Νικόλαος, ΑΦΜ: , Λαμπτήρες για την αντικατάσταση των υπαρχόντων του κτηρίου του Διοικητηρίου με λαμπτήρες LED Υλικά για τη συντήρηση και επισκευή του καυστήρα λέβητα του κτηρίου του Διοικητηρίου. ΑΦΜ ,35 ΑΦΜ ,40 α/α Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Εργασία για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών HP Laserjet P3005dnHP LaserJet Δούκας Νικόλαος P3005dn ΑΦΜ: , Έλεγχος επιχειρησιακής ετοιμότητας της γεννήτριας και του ηλεκτρολογικού πίνακα του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εργασίες συντήρησης τριών κλιματιστικών μονάδων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΑΦΜ ,65 ΑΦΜ ,43 3

4 Εργασίες για την αντικατάσταση των λαμπτήρων του κτηρίου με λαμπτήρες LED Εργασία για τη συντήρηση και επισκευή του καυστήρα λέβητα του κτηρίου του Διοικητηρίου ΑΦΜ ,40 ΑΦΜ , Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των εκτάκτων, τυχόν απρόβλεπτων (κατά αποκοπή) και επιπρόσθετων αναγκών από την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου Καπογιαννόπουλος Βασίλειος ΑΦΜ ,00 Πίνακας Γ Δαπάνες για τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ποσό Προμήθεια δύο σφραγίδων (ξύλινες, διαστάσεων περίπου 4Χ2 εκ.) Ηχητική κάλυψη βουλευτικών εκλογών (ηχητική-μικροφωνική κάλυψη, προβολή αποτελεσμάτων στις ) Εγκατάσταση και λειτουργία επτά προσωρινών τηλεφωνικών γραμμών ISDN για 3 ημέρες (23 έως ) για την αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας η οποία θα διαμορφωθεί σε Κουρή Μαρία ΑΦΜ ,00 Μεσσάρης Παναγής ΑΦΜ ,27 αίθουσα ΜΜΕ. ΟΤΕ Α.Ε. 392,67 80 συνολικά σάντουϊτς που θα προσφερθούν στις σε δημοσιογράφους και μέλη εκλογικών συνεργείων. Ε. Ποδάρας & ΣΙΑ Ε.Ε. 99,44 3 κιλά κριτσίνια και 1 κιλό βουτήματα που θα προσφερθούν στις σε δημοσιογράφους και μέλη εκλογικών συνεργείων. Προμήθεια γραφικής ύλης, χάρτου και αναλωσίμων για φωτοτυπικά, φαξ και εκτυπωτές Προμήθεια γραφίτη, μελανιών και τυμπάνου για φαξ, φωτοτυπικά, και εκτυπωτές Προμήθεια γραφίτη (3 τεμ.) για εκτυπωτή HP3005 Laserjet Χαραλαμπέλης Αντώνιος ΑΦΜ ,82 Νεόφυτος Σ. Ιωάννης, ΑΦΜ ,06 Δελλάλης Διονύσιος ΑΦΜ ,16 Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος ΑΦΜ ,9511 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των μελών του ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα συσταθεί ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις ,75 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έχοντας υπόψη: 4

5 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 13. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την υπ'αριθ. οίκ. 1060/278/ (ΑΔΑ: Ω33Ξ7ΛΕ-ΠΜΑ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 15. Την υπ αριθ. οίκ. 1450/336/ (ΑΔΑ: ΩΚΟΠ7ΛΕ-21Κ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 16. Την ανάγκη δικαστικής επίδοσης της υπ αριθ /31719/2014/ απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ και των συγκοινοποιήσεων αυτής για την Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής της έκπτωσης εργολαβίας: «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» αναδόχου ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ. 1450/336/ (ΑΔΑ: ΩΚΟΠ7ΛΕ-21Κ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: I. Διάθεση πίστωσης ύψους 43,05 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απλή δικαστική επίδοση της υπ αριθ /31719/2014/ απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ και των συγκοινοποιήσεων αυτής στον αντίκλητο Έρτσο Διονύσιο, Αντώνη Τρίτση 115, για την Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής της έκπτωσης εργολαβίας: «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» αναδόχου ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. και, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής για θυροκόλληση το ποσό των 57,81 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή απουσίας, το ποσό των 63,96 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας Οικονομικού έτους 2015, Ε.Φ και Κ.Α.Ε (Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα). 5

6 II. Η ανάθεση της ανωτέρω δικαστικής επίδοσης της απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ στο δικαστικό επιμελητή Κεφαλληνίας Κουταβά Χαράλαμπο, Α.Φ.Μ III. Διάθεση πίστωσης ύψους 196,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απλή δικαστική επίδοση (σε περίπτωση άρνησης παραλαβής οπότε θα πραγματοποιηθεί θυροκόλληση και σε περίπτωση απουσίας η αμοιβή δεν μεταβάλλεται) της υπ αριθ /31719/2014/ απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ και των συγκοινοποιήσεων για την Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής της έκπτωσης εργολαβίας: «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» αναδόχου ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας Οικονομικού έτους 2015, Ε.Φ και Κ.Α.Ε (Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα). IV. Η ανάθεση της ανωτέρω δικαστικής επίδοσης απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.», αναδόχου έργου «Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης», στην Τράπεζα Attica Bank, Ομήρου 23 Τ.Κ , και στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ , στη δικαστική επιμελήτρια Αθηνών Γκούλου Ιφιγένεια, Α.Φ.Μ Β) Την έγκριση της δαπάνης η οποία ανέρχεται σε 43,05 για Κουταβά Χαράλαμπο και 196,80 για Γκούλου Ιφιγένεια. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. Των άρθρων 151, 268 και 269 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Β. Του Π.Δ. 470/75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών των Ν.Π.Δ.Δ. Εξ ενταλμάτων προπληρωμής». 2. Τον πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, που επισυνάπτεται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της ΠΙΝ (απόφαση υπ αριθ. 218/ Π.Σ.), όπως αυτός συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 10-1/2012 όμοια απόφαση. 3. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους Πίστωση του ειδικού φορέα και ΚΑΕ Την ανάγκη προμήθειας πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης του κτηρίου του Διοικητηρίου. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έκδοση Χ.Ε.Π. χιλίων ευρώ (1.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο του Διοικητηρίου και Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ ΜΗΝΑ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. Η προμήθεια θα γίνεται από το πρατήριο καυσίμων που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. Παρακαλούμε να γίνει αντικατάσταση στον υπόλογο του Χ.Ε.Π. ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 )για τις μετακινήσεις εσωτερικού του προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών), της Δ/νσης Ανάπτυξης (για θέματα Δια 6

7 Βίου Μάθησης και ΕΣΠΑ), του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των μελών των Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η έκδοση του οποίου είχε εγκριθεί με την υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ως εξής: «Την έκδοση Χ.Ε.Π. τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για τις μετακινήσεις εσωτερικού του προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών), της Δ/νσης Ανάπτυξης (για θέματα Δια Βίου Μάθησης και ΕΣΠΑ), του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των μελών των Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε.» Β. Παρακαλούμε να γίνει συμπλήρωση στην αιτιολογία της έκδοσης Χ.Ε.Π. η οποία είχε εγκριθεί με την υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ως εξής: «Την έκδοση Χ.Ε.Π. δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης κατά τις μετακινήσεις εντός και εκτός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και πετρελαίου κίνησης για την ηλεκτρογεννήτρια (η οποία βρίσκεται στο κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας). Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ ΜΗΝΑ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. Η προμήθεια θα γίνεται από το πρατήριο καυσίμων που θα έχει τη χαμηλότερη κατά τη στιγμή εφοδιασμού των οχημάτων τιμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου, σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν ισχύει ο περιορισμός των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας για τον εφοδιασμό των οχημάτων». ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. Στο πλαίσιο πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση επαναδέσμευσης Διάθεσης Πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ). Β. Στο πλαίσιο Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών». ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Ι. Την έγκριση επαναδέσμευσης διάθεσης πίστωσης ύψους ,00 για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. ΚΑΕ Φορέα

8 ΙΙ. Την έγκριση επαναδέσμευσης διάθεσης πίστωσης ύψους 450,00 προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δημοσίευσης του διαγωνισμού σε περίπτωση που αποβεί άγονος. ΚΑΕ Φορέα ΙΙΙ. Την έγκριση επαναδέσμευσης διάθεσης πίστωσης ύψους 782,28 προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δημοσίευσης των δύο διαγωνισμών που έχουν ήδη αποβεί άγονοι. ΚΑΕ Φορέα ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και την έγκριση πληρωμής των δαπανών του οικ. έτους 2014 οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ,23 Εξόφληση λογαριασμών έργου «Κατασκευή τοιχίου βαρύτητας στην Ε.Ο. Σταυρού - Πλατρειθιά» ,83 Εξόφληση λογαριασμών έργου «Σημειακές παρεμβάσεις οδικού δικτύου Ελειού - Πρόννων» ,76 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας καυσίμων για σκοπούς Πολιτικής Προστασίας ,40 Εξόφληση τιμολογίων δράσεων αποκατάστασης οδικού δικτύου στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,00 Εξόφληση τιμολογίου δράσεων εκπαίδευσης ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. & ΣΙΑ ,00 Εξόφληση τιμολογίου μεταφοράς συνέδρων ΤΡΑΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ ,92 Εξόφληση τιμολογίων πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΑΒΒΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ,93 Εξόφληση τιμολογίων αθλητικών εκδηλώσεων Κ. & Ν. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ Α.Ε ,35 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων στην Επιτροπή Μέτρων και Σταθμών οικονομικού έτους ,00 Αποζημίωση υπηρεσιακού ιατρού οικονομικού έτους ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων διαφόρων Διευθύνσεων στο εσωτερικό ,00 Μεταφορά μαθητών : α) περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014 και β) Εκκρεμείς οφειλές προηγούμενων περιόδων ,28 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης παροχής υπηρεσιών έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδεσίας ,00 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων ΣΙΦΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 8

9 ,00 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΣΙΝΤΛΕΡ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ,40 Εξόφληση τιμολογίου πιστοποίησης ΚΤΕΟ ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ,02 Εξόφληση λογαριασμών διαφόρων δαπανών (Δικαστικές επιδόσεις, συντήρηση κήπων, παροχή υπηρεσιών, ασφάλιστρα κλπ.) ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας βιβλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 Εξόφληση τιμολογίων κατ αποκοπήν χορηγήματος για καθαριότητα ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ,62 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας καυσίμων κίνησης και λιπαντικών ΛΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΙΛΑΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,83 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κοινοχρήστων ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας λοιπών ειδών ,54 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ADACOM Α.Ε ,00 Επίδομα νεφροπαθών (Δεκέμβριος 2014) ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στο εσωτερικό ,00 Εξόφληση αμοιβής εποχιακού κτηνιάτρου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9

10 ,00 Εξόφληση ασφαλιστικών εποχιακού κτηνιάτρου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στο εσωτερικό ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,00 Εξόφληση μετακινήσεων εποχιακού κτηνιάτρου ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,40 Εξόφληση αμοιβής εργατοτεχνιτών Δακοκτονίας (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος. 2014) ,85 Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών εργατοτεχνιτών Δακοκτονίας (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2014) ,48 Εξόφληση εργολάβων που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 7η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α / )«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α /2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α /2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 5. Το Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184 Α ) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 21). 6. Το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179Α ) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ.240 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 8. Τις σχετικές με τη μισθωτική σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 9. Το υπ αριθ. οικ.2/32619/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Μισθώματα κτιρίων». 10. Τη με αρ.πρωτ. ΔΤΥ Ε ΕΞ2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΠΗ-Χ19) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (Α 184) περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες». 101

11 11. Τη με αρ.πρωτ. ΔΤΥ Ε ΕΞ2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΠΗ-Χ19) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (Α 184) περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες». 12. Την υπ αριθ. 49/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β4ΣΦΝ-1ΣΟ), με θέμα: «Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.». 13. Το από (αριθμός κατάθεσης 281/ ) ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, με το οποίο η τέως Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης μίσθωσε από τον Καλογηράτο Γεώργιο ακίνητο, ήτοι ένα ισόγειο κατάστημα, που αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους χώρους και αντίστοιχους υπόγειους χώρους. 14. Το από ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης, με το οποίο τροποποιήθηκε η αρχική μίσθωση λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δηλαδή εκμισθώτρια πλέον τυγχάνει και η Καλογηράτου Ανδρονίκη, σύμφωνα με την υπ αριθ. 3901/ πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. 15. Την υπ αριθ /2011 (ΑΔΑ: 4Α587ΛΕ-Σ1Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η μείωση του μηνιαίου μισθώματος από έως της λήξη της σύμβασης, ήτοι στις , ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ). 16. Την υπ αριθ /14710/ τροποποιητική σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας. 17. Τις ανάγκες στέγασης των γραφείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 242/1996, κατά ένα (1) έτος, αρχόμενη από και λήγουσα την , του ακινήτου ιδιοκτησίας Καλογηράτου Γεώργιου και Καλογηράτου Ανδρονίκης επί της οδού Χαροκόπου και Μομφεράτου γωνία (ΟΤ 35) στο Αργοστόλι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των γραφείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας με το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ), το οποίο εξειδικεύεται ως εξής: στον Καλογηράτο Γεώργιο θα καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα χίλια τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.3649,60 ), στη δε Καλογηράτου Ανδρονίκη, θα καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα εξακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (650,40 ). Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 11

12 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015», καθώς και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Δαπάνες για τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015»: α/α Πίνακας Α - Προμήθειες ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Ανταλλακτικά (δύο φιλμ φούρνου και ένα σετ γρανάζια φούρνου) για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών HP LaserJet P3005dn Δούκας Νικόλαος, ΑΦΜ: , Λαμπτήρες για την αντικατάσταση των υπαρχόντων του κτηρίου του Διοικητηρίου με λαμπτήρες LED Υλικά για τη συντήρηση και επισκευή του καυστήρα λέβητα του κτηρίου του Διοικητηρίου. ΑΦΜ ,35 ΑΦΜ ,40 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Εργασία για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών HP Laserjet P3005dnHP LaserJet P3005dn Έλεγχος επιχειρησιακής ετοιμότητας της γεννήτριας και του ηλεκτρολογικού πίνακα του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Δούκας Νικόλαος ΑΦΜ: ,97 ΑΦΜ , Εργασίες συντήρησης τριών κλιματιστικών μονάδων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας Εργασίες για την αντικατάσταση των λαμπτήρων του κτηρίου με λαμπτήρες LED ΑΦΜ ,43 ΑΦΜ , Εργασία για τη συντήρηση και επισκευή του καυστήρα λέβητα του κτηρίου του Διοικητηρίου ΑΦΜ , Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των εκτάκτων, τυχόν απρόβλεπτων (κατά αποκοπή) και επιπρόσθετων αναγκών από την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου Καπογιαννόπουλος Βασίλειος ΑΦΜ ,00 Πίνακας Γ Δαπάνες για τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 α/α 1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ποσό Προμήθεια δύο σφραγίδων (ξύλινες, διαστάσεων περίπου 4Χ2 εκ.) Κουρή Μαρία ΑΦΜ ,00 121

13 2 3 4 Ηχητική κάλυψη βουλευτικών εκλογών (ηχητική-μικροφωνική κάλυψη, προβολή αποτελεσμάτων στις ) Εγκατάσταση και λειτουργία επτά προσωρινών τηλεφωνικών γραμμών ISDN για 3 ημέρες (23 έως ) για την αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας η οποία θα διαμορφωθεί σε Μεσσάρης Παναγής ΑΦΜ ,27 αίθουσα ΜΜΕ. ΟΤΕ Α.Ε. 392,67 80 συνολικά σάντουϊτς που θα προσφερθούν στις σε δημοσιογράφους και μέλη εκλογικών συνεργείων. Ε. Ποδάρας & ΣΙΑ Ε.Ε. 99, κιλά κριτσίνια και 1 κιλό βουτήματα που θα προσφερθούν στις σε δημοσιογράφους και μέλη εκλογικών συνεργείων. Χαραλαμπέλης Αντώνιος ΑΦΜ , Προμήθεια γραφικής ύλης, χάρτου και αναλωσίμων για φωτοτυπικά, φαξ και εκτυπωτές Προμήθεια γραφίτη, μελανιών και τυμπάνου για φαξ, φωτοτυπικά, και εκτυπωτές Νεόφυτος Σ. Ιωάννης, ΑΦΜ ,06 Δελλάλης Διονύσιος ΑΦΜ , Προμήθεια γραφίτη (3 τεμ.) για εκτυπωτή HP3005 Laserjet Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος ΑΦΜ ,9511 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των μελών του ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα συσταθεί ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις ,75 2) α. Εγκρίνει την υπ αριθμ. οίκ. 1450/336/ (ΑΔΑ: ΩΚΟΠ7ΛΕ-21Κ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: I. Διάθεση πίστωσης ύψους 43,05 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απλή δικαστική επίδοση της υπ αριθ /31719/2014/ απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ και των συγκοινοποιήσεων αυτής στον αντίκλητο Έρτσο Διονύσιο, Αντώνη Τρίτση 115, για την Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής της έκπτωσης εργολαβίας: «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» αναδόχου ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. και, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής για θυροκόλληση το ποσό των 57,81 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή απουσίας, το ποσό των 63,96 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας Οικονομικού έτους 2015, Ε.Φ και Κ.Α.Ε (Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα). II. Η ανάθεση της ανωτέρω δικαστικής επίδοσης της απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ στο δικαστικό επιμελητή Κεφαλληνίας Κουταβά Χαράλαμπο, Α.Φ.Μ III. Διάθεση πίστωσης ύψους 196,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απλή δικαστική επίδοση (σε περίπτωση άρνησης παραλαβής οπότε θα πραγματοποιηθεί θυροκόλληση και σε περίπτωση απουσίας η αμοιβή δεν μεταβάλλεται) της υπ αριθ /31719/2014/ απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 131

14 Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ και των συγκοινοποιήσεων για την Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής της έκπτωσης εργολαβίας: «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» αναδόχου ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας Οικονομικού έτους 2015, Ε.Φ και Κ.Α.Ε (Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα). IV. Η ανάθεση της ανωτέρω δικαστικής επίδοσης απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΠΙΝ στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.», αναδόχου έργου «Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης», στην Τράπεζα Attica Bank, Ομήρου 23 Τ.Κ , και στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ , στη δικαστική επιμελήτρια Αθηνών Γκούλου Ιφιγένεια, Α.Φ.Μ β. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης η οποία ανέρχεται σε 43,05 για Κουταβά Χαράλαμπο και 196,80 για Γκούλου Ιφιγένεια. 3) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για την έκδοση Χ.Ε.Π. χιλίων ευρώ (1.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο του Διοικητηρίου και Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ ΜΗΝΑ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. Η προμήθεια θα γίνεται από το πρατήριο καυσίμων που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου. 4) Εγκρίνει την αντικατάσταση στον υπόλογο του Χ.Ε.Π. ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) για τις μετακινήσεις εσωτερικού του προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών), της Δ/νσης Ανάπτυξης (για θέματα Δια Βίου Μάθησης και ΕΣΠΑ), του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των μελών των Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η έκδοση του οποίου είχε εγκριθεί με την υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ως εξής: «Την έκδοση Χ.Ε.Π. τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για τις μετακινήσεις εσωτερικού του προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών), της Δ/νσης Ανάπτυξης (για θέματα Δια Βίου Μάθησης και ΕΣΠΑ), του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των μελών των Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε.» 5) Εγκρίνει την συμπλήρωση στην αιτιολογία της έκδοσης Χ.Ε.Π. η οποία είχε εγκριθεί με την υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ως εξής: «Την έκδοση Χ.Ε.Π. δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης κατά τις μετακινήσεις εντός και εκτός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων 141

15 της Π.Ε. Κεφαλληνίας και πετρελαίου κίνησης για την ηλεκτρογεννήτρια (η οποία βρίσκεται στο κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας). Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ ΜΗΝΑ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. Η προμήθεια θα γίνεται από το πρατήριο καυσίμων που θα έχει τη χαμηλότερη κατά τη στιγμή εφοδιασμού των οχημάτων τιμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου, σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν ισχύει ο περιορισμός των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας για τον εφοδιασμό των οχημάτων». 6) Εγκρίνει την επαναδέσμευση Διάθεσης Πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) στο πλαίσιο του πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. 7) Εγκρίνει στο πλαίσιο Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών» τα εξής: Ι. Την επαναδέσμευση διάθεσης πίστωσης ύψους ,00 για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. ΚΑΕ Φορέα ΙΙ. Την επαναδέσμευση διάθεσης πίστωσης ύψους 450,00 προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δημοσίευσης του διαγωνισμού σε περίπτωση που αποβεί άγονος. ΚΑΕ Φορέα ΙΙΙ. Την επαναδέσμευση διάθεσης πίστωσης ύψους 782,28 προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δημοσίευσης των δύο διαγωνισμών που έχουν ήδη αποβεί άγονοι. ΚΑΕ Φορέα ) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και την πληρωμή των δαπανών του οικ. έτους 2014 οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ,23 Εξόφληση λογαριασμών έργου «Κατασκευή τοιχίου βαρύτητας στην Ε.Ο. Σταυρού - Πλατρειθιά» ,83 Εξόφληση λογαριασμών έργου «Σημειακές παρεμβάσεις οδικού δικτύου Ελειού - Πρόννων» ,76 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας καυσίμων για σκοπούς Πολιτικής Προστασίας ,40 Εξόφληση τιμολογίων δράσεων αποκατάστασης οδικού δικτύου στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας ,00 Εξόφληση τιμολογίου δράσεων εκπαίδευσης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. & ΣΙΑ 151

16 ,00 Εξόφληση τιμολογίου μεταφοράς συνέδρων ΤΡΑΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ ,92 Εξόφληση τιμολογίων πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΑΒΒΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ,93 Εξόφληση τιμολογίων αθλητικών εκδηλώσεων Κ. & Ν. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ Α.Ε ,35 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων στην Επιτροπή Μέτρων και Σταθμών οικονομικού έτους ,00 Αποζημίωση υπηρεσιακού ιατρού οικονομικού έτους ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων διαφόρων Διευθύνσεων στο εσωτερικό ,00 Μεταφορά μαθητών : α) περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014 και β) Εκκρεμείς οφειλές προηγούμενων περιόδων ,28 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης παροχής υπηρεσιών έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδεσίας ,00 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων ΣΙΦΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ,00 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΣΙΝΤΛΕΡ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ,40 Εξόφληση τιμολογίου πιστοποίησης ΚΤΕΟ ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ,02 Εξόφληση λογαριασμών διαφόρων δαπανών (Δικαστικές επιδόσεις, συντήρηση κήπων, παροχή υπηρεσιών, ασφάλιστρα κλπ.) ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας βιβλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 Εξόφληση τιμολογίων κατ αποκοπήν χορηγήματος για καθαριότητα ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΛΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΙΛΑΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ 161

17 ,62 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας καυσίμων κίνησης και λιπαντικών ,83 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κοινοχρήστων ,00 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας λοιπών ειδών ,54 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ADACOM Α.Ε ,00 Επίδομα νεφροπαθών (Δεκέμβριος 2014) ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στο εσωτερικό ,00 Εξόφληση αμοιβής εποχιακού κτηνιάτρου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) ,00 Εξόφληση ασφαλιστικών εποχιακού κτηνιάτρου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στο εσωτερικό ,00 Εξόφληση μετακινήσεων εποχιακού κτηνιάτρου ,40 Εξόφληση αμοιβής εργατοτεχνιτών Δακοκτονίας (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος. 2014) ,85 Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών εργατοτεχνιτών Δακοκτονίας (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2014) ,48 Εξόφληση εργολάβων που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9) Εγκρίνει την παράταση σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 242/1996, αρχόμενη από και λήγουσα την , του ακινήτου ιδιοκτησίας Καλογηράτου Γεώργιου και Καλογηράτου Ανδρονίκης επί της 171

18 οδού Χαροκόπου και Μομφεράτου γωνία (ΟΤ 35) στο Αργοστόλι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των γραφείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας με το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ), το οποίο εξειδικεύεται ως εξής: στον Καλογηράτο Γεώργιο θα καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα χίλια τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.3649,60 ), στη δε Καλογηράτου Ανδρονίκη, θα καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα εξακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (650,40 ). Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 05-01/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονύσιος Στραβοράβδης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θεόδωρος Καμπίτσης Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Σουσσάνα Πεφάνη Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Γεώργιος Τσιλιμιδός Ειρήνη Διαμάντη 181

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 153-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 860-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 744-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 915-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 316-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 695-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 360-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 188-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 643-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 315-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 807-35/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 826-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 47-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 262-14/30-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 438-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 780-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 546-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-29/21-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 288-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 326-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 02-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/12-01-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 14-02/12-01-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 864-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 56-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/27-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/27-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/27-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 334-18/27-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 187-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 467-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα