ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Ει δικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώρες υπαλ λήλους του Υπουργείου Εξωτερικών Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.951.1/101/316433/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 783) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου του Τμήματος Μηχανο λογίας και Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π.), στο Γεωπο νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σύσταση τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρόχει ρων διαγωνισμών Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρ θρου 15 του π.δ. 118/ των, Πολι... 7 των, Πολι... 8 των, Πολι... 9 των, Πολι των, Πολι Mεταφορά θέσης από την Γενική Γραμματεία Πολι τι των, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Mεταφορά θέσης από την Γενική Γραμματεία Πολι τι των, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Mεταφορά θέσης από την Γενική Γραμματεία Πολι τι των, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμε νικού Ταμείου ΖΑΚΥΝΘΟΥ για το Α εξάμηνο του ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /346/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γής (ΦΕΚ 224/Β / ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνω σης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Bουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α /87), 2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 97 και 100 του Κανονι σμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α /97), όπως ισχύει, 3. την υπ αριθμ /10803/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 2123/Β / ), με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Ειδικός Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολο γισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων, 4. την από ομόφωνη απόφαση της Επιτρο πής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογι σμού του Κράτους, 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, αποφασίζουμε:

2 11638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροποποιούμε την υπ αριθμ /10803/ (ΦΕΚ 2123/Β / ) απόφαση του Προέδρου της Βουλής με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Ειδικός Κανο νισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων ως εξής: Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Γραφείο πλαισιώνει τετραμελής Επιστημονική Επιτροπή από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επι στημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς, που έχουν σχέση με αρμοδιότητες του Γραφείου. Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής αρμόδια είναι η Ειδική Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία χρέη εισηγητή εκτελεί ο Συντονιστής». Η αντικατάσταση αυτή ισχύει για το σύνολο του προ αναφερόμενου Κανονισμού. Κατά τα λοιπά η υπ αριθμ /10803/ (ΦΕΚ 2123/Β / ) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Ειδικός Κανο νισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων, εξακολουθεί να ισχύει. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Αριθμ. Π (2) Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συνθηκών δια βίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, για τους υπη ρετούντες σε απομακρυσμένες χώρες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 69 και της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι κών» (Α 117). 2. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Εξωτερικών της 22ας Φεβρουαρίου Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών διαβίωσης α) Ως Αρχές ειδικών συνθηκών διαβίωσης ορίζονται οι ακόλουθες: Πρεσβείες: Αβάνας, Αδδίς Αμπέμπα, Άγκυρας, Αλγε ρίου, Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Αμπούτζα, Ανόι, Αστάνα, Βαγδάτης, Βελιγραδίου, Βηρυττού, Δαμασκού, Ερεβαν, Ισλαμαμπάντ, Καΐρου, Καμπέρρας, Καράκας, Κιέβου, Κιν σάσας, Κουβέιτ, Λίμα, Μανίλας, Μεξικού, Μοντεβίδεο, Μόσχας, Μπακού, Μπανγκόκ, Μπουένος Άιρες, Μπραζίλι ας, Ναϊρόμπι, Νέου Δελχί, Ντόχα, Ουέλλιγκτων, Πεκίνου, Ποντγκόριτσας, Πρετόριας, Ραμπάτ, Ριάντ, Σαντιάγο, Σα ράγεβο, Σεούλ, Τελ Αβίβ, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τίρανα, Τόκυο, Τρίπολης, Τύνιδας, Τιφλίδας, Χαράρε, Χαρτούμ. Γενικά Προξενεία: Αγίας Πετρούπολης, Αγίου Παύλου, Αδελαΐδας, Αλεξάνδρειας, Αργυροκάστρου, Γιοχάνε σμπουργκ, Γκουανγκτζού, Ιεροσολύμων, Καΐρου, Κορυ τσάς, Κωνσταντινούπολης, Μαριούπολης, Μελβούρνης, Μόσχας, Νοβοροσίσκ, Οδησσού, Σαγκάης, Σίδνεϋ, Σμύρ νης, Τζέντας, Χονγκ Κονγκ. Προξενεία: Αδριανούπολης, Κέηπ Τάουν, Πέρθης. Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας, Σκοπίων και Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμ φερόντων: Μοναστηρίου. β) Από τις Αρχές ειδικών συνθηκών του άρθρου 1 πα ράγραφος α, οι ακόλουθες αποτελούν Αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης: Πρεσβείες: Αβάνας, Αδδίς Αμπέμπα, Άγκυρας, Άμπου Ντάμπι, Αλγερίου, Αμπούτζα, Ανόι, Αστάνα, Βαγδάτη, Δαμασκού, Ερεβαν, Ισλαμαμπάντ, Καΐρου, Καράκας, Κι έβου, Κινσάσας, Κουβέιτ, Μεξικού, Μπακού, Ναϊρόμπι, Νέου Δελχί, Ντόχα, Πεκίνου, Ριάντ, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τρίπολης, Τιφλίδας, Χαράρε, Χαρτούμ. Γενικά Προξενεία: Αλεξάνδρειας, Γκουανγκτζού, Καΐ ρου, Κωνσταντινούπολης, Μαριούπολης, Οδησσού, Σα γκάης, Σμύρνης, Τζέντας, Χονγκ Κονγκ. Προξενείο: Αδριανούπολης και Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας, Σκοπίων και Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμ φερόντων: Μοναστηρίου. Άρθρο 2 Πρόσθετος χρόνος αδείας για τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώρες υπαλλήλους Ο πρόσθετος χρόνος άδειας, που χορηγείται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπη ρετούν σε απομακρυσμένες χώρες, καθορίζεται ως εξής: A/A ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8 4. Η.Π.Α. Άγιος Φραγκίσκος 10 Ατλάντα 8 Βοστόνη 7 Λος Άντζελες 10 Νέα Υόρκη 7 Ουάσιγκτον 7 Σικάγο 8 Τάμπα 8

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χιούστον 9 5. ΙΑΠΩΝΙΑ 9 6. ΚΑΝΑΔΑΣ Βανκούβερ 9 Μόντρεαλ 7 Οτάβα 7 Τορόντο 7 7. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 7 9. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΠΕΡΟΥ ΤΑΪΛΑΝΔΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΧΙΛΗ 12 Άρθρο 3 Κατάργηση διατάξεων Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ αριθμ. Π / (Β 3424) όμοιά της. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔHMHΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ.Φ.951.1/42/ (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.951.1/101/316433/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 783). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ α. Τις διατάξεις: (1) Του άρθρου 1 του ν. 1106/80 (ΦΕΚ Α 301) «Τροποποί ηση και συμπλήρωση διατάξεων της περί Μετοχικών Τα μείων Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας». (2) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 2448/96 (ΦΕΚ Α 279) «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων». (3) Της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2512/97 (ΦΕΚ Α 138) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρα τιωτικών και άλλες διατάξεις». (4) Των άρθρων 5, 6 του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ Α 179) «Ρύθμιση θεμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». (5) Του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35). (6) Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). β. Την υπ αριθμ. Φ.951.1/3/682259/Σ.82/7 Ιαν κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β 13/ ). γ. Το υπ αριθμ. 4/6/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. δ. Την υπ αριθμ. Υ48/9 Ιουλ απόφαση Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β 2105). ε. Την υπ αριθμ /6 Ιουλ κοινή απόφα ση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινι ώτη» (ΦΕΚ Β 2130). στ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αποφασίζουμε: 1. Το εδάφιο α της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. Φ.951.1/101/316433/ (ΦΕΚ Β 783/ ) κοι νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης τροποποιείται, ως εξής: «Επί του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας, πο σοστό 5% υπέρ ΜΤΣ, για δώδεκα (12) τουλάχιστον μή νες, όλοι οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των ν. 2512/97 και 2838/2000. Ειδικά οι προερχόμενοι από το Στρατό Ξηράς (ΣΞ) εισφέρουν, επίσης για δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον, την προβλεπόμενη εκάστοτε κράτηση υπέρ ΕΚΟΕΜΣ». 2. Το εδάφιο β της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. Φ.951.1/101/316433/ (ΦΕΚ Β 783/ ) κοι νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης τροποποιείται, ως εξής: «Επί του προηγούμενου της αποστρατείας μισθολογι κού βαθμού, ποσοστό 5% υπέρ ΜΤΣ και επιπλέον στην προβλεπόμενη εκάστοτε κράτηση υπέρ ΕΚΟΕΜΣ, οι προερχόμενοι από το ΣΞ, ως εξής: (1) Για δώδεκα τουλάχιστον μήνες, οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 2 α, β, γ) του ν. 2512/97, 5 (παράγραφος α, β) και 6 του ν. 2838/2000. (2) Για τριάντα έξη (36) τουλάχιστον μήνες όσοι υπά γονται στις διατάξεις των άρθρων 8 (παράγραφος 2δ) του ν. 2512/97 και 5 (παρ. γ) του ν. 2838/2000». 3. Η παρούσα ισχύει για όσους καταστούν μερισμα τούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από την και εντεύθεν. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 1 Mαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

4 11640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.500/85/Ε5/32645 (4) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π.), στο Γεωπονικό Πανεπιστή μιο Αθηνών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β, γ, δ του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 (ΦΕΚ Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ τικών και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, εδ. α, του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα πανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)». 9. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 10. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 11. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194). 12. Την υπ αριθμ /2917/0022/ (ΦΕΚ Β 307) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 307) «Τρο ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 13. Την υπ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ Β 2105). 14. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1303/ (ΦΕΚ Β 168) κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδα στών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 15. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και την με αριθμό 10/ απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Συμ βουλίου του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου, που διαβιβάστηκαν με τα αριθμ. Φ.6.3/2971/ και Φ.6.3/402/ έγ γραφα του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και την ορθή επανάληψη αυτής με το από τηλεαντιγράφημα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμά των, Πολι 16. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα λιστικών κλάσεων». 17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι Μεσο λογγίου ς ύψους 7.447,6 ευρώ περίπου για το έτος 2013 και ,4 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 18. Την από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης, ανά εξάμηνο, σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα τος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π.), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το ΤΕΙ αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.ΕΞ.Ι., βαρύνουν τον προϋ πολογισμό του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 7.447,6 ευρώ περίπου για το 2013 η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε και 0551 σε βάρος του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, ως εξής: 7.447,6 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176, ,11) ΕΥΡΩ x 8 μήνες) για το έτος 2013 και ,4 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176, ,11) ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2013 έχει δε σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ,4 ευρώ περίπου η οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοι χους προϋπολογισμούς. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (5) Σύσταση τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ ματειών» παρ. 2ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητι σμού» (ΦΕΚ 137/Α /1985). β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.», αρ. 12 (ΦΕΚ 28/Α /1985) όπως ισχύει. γ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α / ). ε) Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 2. Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α /2007). 3. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 4. Του ν. 4024/2011 άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α / ). 5. Την υπ αριθμ /Η/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδι οτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη (ΦΕΚ 2091/ ΥΟΔΔ/ ). 6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την προμηθειών υλι κών και την ανάθεση εργασιών έργων, αποφασίζουμε: Συνιστούμε Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Μειοδο τικών Διαγωνισμών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρε σίας και βάσει νομοθεσίας περί προμηθειών δημοσίου. Στην Επιτροπή ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 27/Α / ), πέντε (5) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητι σμού με τους αναπληρωτές τους και δύο (2) γραμματείς. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και την ανάθεση εργασιών έργων στο πλαίσιο των αναγκών της υπηρεσίας. Στην ανωτέρω Επιτροπή δεν θα καταβληθεί αποζη μίωση. Aθήνα, 7 Μαρτίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αριθμ (6) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ ματειών» παρ. 2ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητι σμού» (ΦΕΚ 137/Α /1985). β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.», αρ. 12 (ΦΕΚ 28/Α /1985) όπως ισχύει. γ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). δ) Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α / ). ε) Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 2. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 3. Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α /2007). 4. Της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18 οικ.21526/ εγκυ κλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «συγκρότησης συλ λογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011) 5. Του ν. 2522/1997 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. (ΦΕΚ 178/Α /1997). 6. Του ν. 4024/2011 άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α / ). 7. Την υπ αριθμ /Η/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδι οτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη (ΦΕΚ 2091/ ΥΟΔΔ/ ). 8. Την ανάγκη αξιολόγησης των ενστάσεων, που εν δέχεται να υποβληθούν κατά τη διαδικασία πρόχειρων και ανοικτών διαγωνισμών, που προκηρύσσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αποφασίζουμε: Συνιστούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 38 του π.δ. 118/2007 «Επιτροπή αξιολόγησης Ενστά σεων» περί διοικητικών προσφυγών καθώς και προσφυ γών του ν. 2522/1197. Στην επιτροπή ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α ), τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητι σμού, με τους αναπληρωτές τους και δύο (2) γραμματείς. Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση ενστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 και αφορούν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η επιτροπή αφού εξετάσει την ένσταση, οφείλει να παραδώσει τη γνωμοδότηση της εντός των χρονικών διαστημάτων που σαφώς ορίζονται κατά περίπτωση στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2007, ώστε η Προϊσταμένη Αρχή να προβεί στην έκδοση σχετικής απόφασης. Στην ανωτέρω Επιτροπή δεν θα καταβληθεί αποζη μίωση. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (7) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/107846/ 8483/7232/2637/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, με τατάσσεται ο Σακκάς Αθανάσιος του Γεωργίου, υπάλληλος

6 11642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 3 της ΥΕ κατηγορίας, από την ενιαία ει δικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 3 της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΚΣΤ/ ). (8) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/104397/ 7861/6691/2437/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθη κε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3230/04, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/07, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, μετατάσσεται ο Γούσης Ευριπίδης του Γεωργίου, υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 4 της ΥΕ κατηγορίας, από εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στη Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 3 της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΚΕ/ ). (9) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/15938/ 3009/2582/759/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθη κε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, μετατάσσεται ο Βαγιανάκης Σπυρίδωνας Ελευθέριος του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 3 της ΥΕ κατηγορίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου που κατέχει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 2 της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΚΔ/ ). (10) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/112020/ 9240/7873/2872/ απόφαση του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμο δότησης του Ε Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3230/04, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/07, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, μετατάσσεται ο Φαρσαράκης Δημήτρι ος του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 5 της ΥΕ κατηγορίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνι κού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 3 της ΔΕ κατηγορίας επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΚΒ/ ). (11) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/16026/ 3031/2602/772/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης του Ε Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, μετατάσσεται ο Κίτσος Δημήτριος του Γεωργίου, υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 5 της ΥΕ κατηγορίας, από εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέ χει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 3 της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικό προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΙΕ/ ). (12) *Mεταφορά θέσης από την Γενική Γραμματεία Πολι τισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 4η Εφορεία Βυζαντι νών Αρχαιοτήτων. Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/15934/ 3006/2579/758/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, μετατάσσεται ο Κουφός Ευστράτιος του Ιωάννη, υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Δ βαθμό και Μ.Κ. 2 της ΥΕ κατηγορίας, από εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέ χει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Δ ) και Μ.Κ. 2 της ΔΕ κατηγορίας επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΚΓ/ ). (13) *Mεταφορά θέσης από την Γενική Γραμματεία Πολι τισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 4η Εφορεία Βυζαντι νών Αρχαιοτήτων. Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/15946/ 3010/2583/760/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθη κε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, μετατάσσεται ο Λιβησιανός Παναγιώτης του Βασιλείου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 5 της ΥΕ κατηγορίας από εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέ χει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 3 της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 ΙΓ/ ). (14) *Mεταφορά θέσης από την Γενική Γραμματεία Πολι τισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην 9η Εφορεία Βυζαντι νών Αρχαιοτήτων. Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/114474/ 9658/8235/3042/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε κατόπιν της αριθμ. 20/ θετικής γνωμοδότησης και τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/11, με τατάσσεται η Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ του Ιωάννη, υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε βαθμό και Μ.Κ. 3 της ΥΕ κατηγορίας, από εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέ χει, στην ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε ) και Μ.Κ. 3 της ΔΕ κατηγορίας επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 275 Θ/ ). Αριθμ /03/2013 (15) Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου ΖΑΚΥΝΘΟΥ για το Α εξάμηνο του Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Δια χείριση και Ευθύνη» και του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ).

8 11644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 με θέμα: «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως ισχύει. γ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α ), η περίπτωση (α) του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α ). δ) της υπ αριθμ /06/2012/ απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυ τιλίας και Αιγαίου... και Τμημάτων του ΥΝΑ» (ΦΕΚ 2584 τ.β / ). 2. Την υπ αριθμ. 61/ απόφαση της Λιμενι κής Επιτροπής Ζακύνθου που περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. Φ.2.6/20/ έγγραφο του Λ.Τ. Ζακύνθου. 3. Την υπ αριθμ. 28.1/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Λ.Τ. Ζακύνθου. 4. Την υπ αριθμ /01/13/ απόφαση ΥΝΑ περί έγκρισης του προϋπολογισμού του ΛΤ Ζακύνθου έτους 2013, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, τριακοσί ων (300) ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας, για τέσσερις (04) εκ των (05) υπηρετούντων υπαλλήλων του ΛΤ Ζακύνθου, από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και , προς κάλυψη των πιο κάτω υπη ρεσιακών αναγκών: Επίβλεψη των πάσης φύσεως παρεμβάσεων που εκτελεί το Λ.Τ. Ζακύνθου στη ζώνη αρμοδιότητάς του. Άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης καθώς και των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Λ.Τ. Ζακύνθου στην παραλιακή ζώνη, περιποίηση καθαρι σμός καλλωπισμός των κηπαρίων και δένδρων καθ όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης λιμένος. Έλεγχος και καταγραφή των παραχωρούμενων χώ ρων στη χερσαία ζώνη λιμένος για τοποθέτηση τραπε ζοκαθισμάτων, μικροπωλητών υπαιθρίου εμπορίου κ.λπ. και είσπραξη των αναλογούντων τελών παραχώρησης. Έγκαιρη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστι κών οικονομικών υποχρεώσεων. 2. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχολούνται υπερωριακά κάθε φορά καθώς και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας θα εξαρτηθεί από τις πραγμα τικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορισθεί με από φαση του Προέδρου του ΛΤ Ζακύνθου. Ως υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματοποίησης των υπερωριών ορίζεται ο Πρόεδρος του ΛΤ Ζακύνθου. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. 3. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την ανω τέρω αιτία ύψους 1.500,00 ευρώ περίπου θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Λ.Τ. Ζακύνθου έτους 2013, που ανέρχονται στο ποσόν των 3.000,00 ευρώ. Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Στην υπ αριθμ /346/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/Β / γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: Στο παράρτημα Ι της απόφασης, φύλλο 3 ερώτηση 5, διορθώνεται: η εσφαλμένη αρίθμηση των ειδών από «α), β), γ), α), β)», στην ορθή αρίθμηση «α) β) γ) δ) ε)». Στο παράρτημα III της απόφασης «ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗ ΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», φύλλο 5 ερώτηση 6, διορθώνεται: η εσφαλμένη απάντηση στην ερώτηση 6 «Α», στην ορθή απάντηση «Γ». (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 17 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αριθμό Κ2 5287/29 7 2013 απόφα σης (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1877 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 897 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2811 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 459/22 11 2004 (ΦΕΚ Β 1793/ 12 04) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2622 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2654 30 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσω πικού της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2438 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 172 30 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα