ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ"

Transcript

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 1

2 Εφοδιαςτική αλυςίδα Μοντζλο ανοικτοφ ςυςτήματοσ Θ εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ ροι και το μεταςχθματιςμό αγακών, από το ςτάδιο των πρώτων υλών μζχρι τον τελικό χριςτθ, κακώσ και τθ ροι πλθροφοριών που αναφζρονται ς αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ειςροζσ Εκροζσ Μεταποίθςθ Προςτικζμενθ αξία ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 2

3 Εφοδιαςτική αλυςίδα (ςυνζχεια) Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics management ι και, απλά, logistics): χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ, εκτζλεςθ και ζλεγχοσ των δραςτθριοτιτων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςε κζματα λειτουργικοφ, τακτικοφ και ςτρατθγικοφ χαρακτιρα. τθ ςυνζχεια, αντί του όρου «διοίκθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ» κα χρθςιμοποιθκεί ο όροσ «Εφοδιαςτικι». ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 3

4 Ενδεικτικόσ οριςμόσ Εφοδιαςτικήσ (Gattorna, 1997) Θ διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ τθσ απόκτθςθσ, μεταφοράσ και αποκικευςθσ υλικών, εξαρτθμάτων και τελικών προϊόντων (και τθσ ςχετικισ ροισ πλθροφοριών) μζςα ςε ζνα οργανιςμό και ςτα κανάλια προώκθςθσ ςτθν αγορά ώςτε να εκτελεςτοφν οι παραγγελίεσ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 4

5 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΑΞΙΑ είναι ηελικά ηο ποζό πος ο αγοπαζηήρ είναι διαηεθειμένορ να δώζει για να αποκηήζει αςηό πος ηος πποζθέπεηαι. Η αλςζίδα αξίαρ δεν αποηελεί ένα άθποιζμα επιμέποςρ δπαζηηπιοηήηων, αλλά ένα οπγανικά ζςνδεδεμένο ζύνολο. Η ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΘΔΣΔΙ ΣΗΝ ΑΞΙΑ! Δνδεικηική Αλςζίδα Αξίαρ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ (πσ. ηπαηηγική ηγεζία, Λογιζηήπιο) ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (πσ. ηελέσωζη, Δκπαίδεςζη) ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (πσ. Σεσνολογία, Βεληίωζη Πποϊόνηων και Σεσνολογίαρ) ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ (πσ. Ππώηων Τλών, Μησανών) Τποδοσή, Αποθήκεςζη, Δζωηεπική Γιακίνηζη Ππώηων Τλών Παπαγωγή Γιαδικαζίερ ςλλογήρ, Αποθήκεςζηρ και Φςζικήρ Γιανομήρ ηος Πποϊόνηορ Μάπκεηινγκ και Πωλήζειρ Τπηπεζίερ μεηά ηην Πώληζη ΚΤΡΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 5

6 ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ Εθοδιαζηικές δραζηηριόηηηες ενηός επιτείρηζης: Σρεηίδνληαη κε ηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε, θαη εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ εηζξνψλ ηνπ πξντφληνο. Π.ρ. παξαιαβή θαη έιεγρνο πξνκεζεηψλ, δηαρείξηζε απνζεθψλ, έιεγρνο απνζεκάησλ, πξνγξακκαηηζκφο κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ, δηαρείξηζε επηζηξνθψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο θ.ιπ. Παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο: Δμαζθαιίδνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηζξνψλ ζε ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία. Π.ρ. κεραληθή θαηεξγαζία, ζεξκηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία, ζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, πνηνηηθφο έιεγρνο, ιεηηνπξγία δηθηχσλ ηξνθνδνζίαο θ.ιπ. Εθοδιαζηικές δραζηηριόηηηες εκηός επιτείρηζης: Στεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη θπζηθή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ζηνπο πειάηεο. Π.ρ. δηαλνκή ηειηθψλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, απνζήθεπζε ζε πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο απνζήθεο, δηαρείξηζε πιηθψλ, δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, ππνδνρή, παξαιαβή θαη κεηαθνξά ηνπ πειάηε ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζην μελνδνρείν φπνπ ζα δηακείλεη, θιπ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 6

7 ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ (ΤΝΔΥΔΙΑ) Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο: Αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηνπο πειάηεο. Π.ρ. δηαθήκηζε, δηαρείξηζε πσιήζεσλ, δηνίθεζε δηθηχνπ πσιεηψλ, εθπφλεζε πξνζθνξψλ, επηινγή δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηηκνιφγεζε,θ.ι.π. Δμππεξέηεζε πειαηψλ θαη πξντφλησλ: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ή ζπληεξνχλ ηελ αμία ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Π.ρ. Τνπνζέηεζε, επηζθεπή, εθπαίδεπζε, πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, ξχζκηζε ή αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο θ.ι.π. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 7

8 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ Υπνδνκέο: Αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο θαη, γεληθά, ηεο επηρείξεζεο (θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ελεξγεηαθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν θ.ιπ.). Οξγάλσζε, Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη Μέζνδνη: Οξγάλσζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (πξνζιήςεηο, δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε, θίλεηξα). Σπζηήκαηα θαη Τερλνινγία: Σπζηήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνγξακκαηηζκνχ, πνηφηεηαο, δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θ.ι.π. ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζρεηηθή ηερλνινγηθή γλψζε (know-how). Πξνκήζεηεο: Σρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ησλ εηζεξρφκελσλ πφξσλ (πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, εθνδίσλ θ.ιπ). Π.ρ. επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη επηθνηλσλία καδί ηνπο, δηαθαλνληζκνί θαη ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ (άδεηεο, εθηεισληζκνί). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 8

9 Για να επιηεςσθεί ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα μιαρ επισείπηζηρ ππέπει να ςπάπσει ικανή διοίκηζηδιασείπιζη! (ζσεδιαζμόρ-οπγάνυζηζςνηονιζμόρ-έλεγσορ-ππόβλετη) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 9

10 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ Πξνκήζεηεο Παξαγσγή Γηαλνκή Απνζήθεπζε Μεηαθνξέο Δμππεξέηεζε πειαηψλ/πξντφλησλ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 10

11 Ππομήθειερ Έιεγρνο θφζηνπο Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο πιηθψλ Έγθαηξε παξάδνζή ηνπο Δλέξγεηεο: Οξζή επηινγή πξνκεζεπηψλ Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο just-in-time (JIT) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 11

12 Παπαγυγή Τη είλαη; Γξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο θάπνηνη πφξνη (αλζξψπηλε εξγαζία, κεραλνψξεο, πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, πιεξνθνξία) κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο (ή ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπο). Σθνπφο: Η εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο θαη κε ην κηθξφηεξν θφζηνο, ππφ πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο. Δκπιεθφκελα κέξε: Δξγαδφκελνη, κεραλέο, πιηθά, εγθαηαζηάζεηο, νηθνλνκηθνί πφξνη, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Σπλέπεηα: Απμεκέλε πνιππινθφηεηα πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 12

13 Γιανομή Σχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ικανοποίηζη ηων παραγγελιών θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ιεηηνπξγηψλ, κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ζέζεσλ (ζχζηεκα παξαγσγήο, απνζήθεο, ηειηθά ζεκεία δηάζεζεο) θαη ηελ πιηθή δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 13

14 Αποθήκεςζη Υπνδνρή, εθθφξησζε, ελαπφζεζε ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, επαλαθφξησζε θαη απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ππνπξντφλησλ ζηνλ επφκελν πξννξηζκφ ηνπο (ζπλήζσο ζε θάπνην άιιν ζεκείν απνζήθεπζεο), απνζπζθεπαζία, αλαζπζθεπαζία, παιεηνπνίεζε, έιεγρνο παξαγγειηψλ, θιπ. Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο - ζηαθμού διανομής, πνπ κπνξεί λα είλαη θεληξηθφο, πεξηθεξεηαθφο ή ηνπηθφο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ζε θαζεκεξηλή βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηα απηνκαηνπνηεκέλα ζσζηήμαηα διατείριζης αποθηκών πνπ επηηξέπνπλ ηελ ειεγρφκελε απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε εληνιψλ απνζηνιήο κε ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ θαη ηελ αλάθηεζε (picking), ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ζηνλ απνδέθηε ηνπο (ηερλνινγίεο bar coding, radio frequency tags, chips, αλληλεπιδραζηική επικοινωνία από απόζηαζη, εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θ.ι.π.) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 14

15 Αποθήκεςζη (ζςνέσεια) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 15

16 Μεηαθοπέρ Λεηηνπξγία πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε πιηθψλ (πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, ηειηθψλ πξντφλησλ) θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σεκαζία: Κφζηνο - έγθαηξε άθημε εηζξνψλ παξαγσγήο, έγθαηξε παξάδνζε πξντφλησλ). Δίδνο: Φεξζαίεο (νδηθέο ή ζηδεξνδξνκηθέο)-ζαιάζζηεο (εζσηεξηθέο, παξάθηηεο θαη σθεάληεο)-ελαέξηεο - ζπλδπαζκφο. Σηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κέζσλ κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε κεηαθνξά κέζσ δηθηχσλ αγσγψλ, πνπ ελδείθλπληαη γηα γξήγνξε κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ ζε πγξή (π.ρ. πεηξέιαην) ή αέξηα (π.ρ. πγξαέξην) κνξθή. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 16

17 Δξςπηπέηηζη πελαηών/πποφόνηυν Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ή ζπληεξνχλ ηελ αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Παξαδείγκαηα: Τνπνζέηεζε πξντφληνο ζηε ζέζε φπνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηεί ν αγνξαζηήο, επηζθεπή, εθπαίδεπζε ρξήζηε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, έγθαηξε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ, ξχζκηζε ή αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο, ζσνηηρηζιμόηηηα (επθνιία ή/θαη ην θφζηνο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ πξντφληνο), νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ζπνλδπισηή δνκή θαηαζθεπήο πξντφληνο πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ελφο εμαξηήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε. Γηα ηα παξαπάλσ, πνπ φια έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, απαηηνχληαη εηδηθνί πφξνη (ζπλεξγεία επηζθεπψλ, εθπαηδεπηέο, απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ θ.ιπ.) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 17

18 Θέμαηα ζηπαηηγικού σαπακηήπα (σεδιαζμόρ) Η επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξάγεη ην ζχζηεκα Η επηινγή ηνπ πιήζνπο, ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο Η επηινγή ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο Η επηινγή ησλ αγνξψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηα θέληξα δηαλνκήο Η επηινγή ησλ βαζηθψλ πξνκεζεπηψλ Η επηινγή ηνπ θνξέα θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ (ρξήζε ηδίσλ κέζσλ έλαληη αλάζεζεο ζε ηξίηνπο). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 18

19 Θέμαηα ηακηικού σαπακηήπα (Ππογπαμμαηιζμόρ και έλεγσορ) Η δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ Η δηαρείξηζε απνζεκάησλ Ο ζπγθεληξσηηθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο Ο πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξψλ Η δηνίθεζε έξγσλ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 19

20 Θέμαηα λειηοςπγικού σαπακηήπα Δθπφλεζε εβδνκαδηαίσλ ή εκεξεζίσλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, θ.ι.π. Γξνκνιφγηα κεηαθνξψλ θ.ι.π. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 20

21 ύγσπονερ ηάζειρ και πποζεγγίζειρ Φαξαθηεξηζηηθά: Διάηησζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη γεληθφηεξα ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ζηε ξνή ησλ πιηθψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ Η πίεζε γηα κείσζε ησλ απνζεκάησλ ζηα ειάρηζηα δπλαηά επίπεδα Η εμαζθάιηζε ζηελ παξαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο λα αληαπνθξίλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλεο πξνηηκήζεηο ηεο θαηαλάισζεο Η αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 21

22 ςνέπειερ νέυν ηάζευν Μεηάβαζε απφ ηηο κεγάιεο απνζήθεο ζε κηθξφηεξα, πην απηνκαηνπνηεκέλα θαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο δηαθίλεζεο ζπζηήκαηα Απμαλφκελν κέγεζνο νρεκάησλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο θαη ζηδεξνδξφκνπο Απμαλφκελε ρξήζε ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θφξησζεο, εθθφξησζεο θαη επαλαθφξησζεο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ηχπνπ εμπορεσμαηοκιβωηίοσ). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 22

23 ύγσπονερ εθοδιαζηικέρ ζηπαηηγικέρ Μεηάζεζε ηεο παξαγσγήο Βηνκεραληθή παξαγσγή δπαδηθήο απφθξηζεο Παξαγσγή βάζεη παξαγγειηψλ, απεπζείαο πξνψζεζε ζηνλ πειάηε Πξαγκαηηθά δηθαηψκαηα ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 23

24 Μεηάθεζη ηηρ παπαγυγήρ Σηξαηεγηθή παξαγσγήο δηαλνκήο πξντφλησλ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαθνξά πξνο ην ηέινο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (θαη ελδερνκέλσο ζε πεξηθεξεηαθέο ζέζεηο παξαγσγήο δηαλνκήο) ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ηειηθέο θάζεηο παξαγσγήο δηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ (π.ρ. σο πξνο ηε ρξσκαηηθή πνηθηιία, ηε ζπζθεπαζία, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θ.ι.π.), ελψ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ «θνξκνχ» ηνπ πξντφληνο, πνπ είλαη θνηλά ζε φια ηα ηειηθά πξντφληα, παξάγνληαη θεληξηθά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Πιενλεθηήκαηα: Καιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο Γηαηήξεζε ζρεηηθά κηθξψλ απνζεκάησλ ηειηθψλ πξντφλησλ Ταρεία δηάζεζε. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 24

25 Βιομησανική παπαγυγή δςαδικήρ απόκπιζηρ Τν ζχζηεκα δηαζέηεη παξαγσγηθφ δπλακηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη, αληίζηνηρα, δηαθνξεηηθνχ θφζηνπο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο: Α ηχπνο: Υςειφ θφζηνο- κηθξνί ρξφλνη παξάδνζεο Β ηχπνο: Μεγάινη ρξφλνη παξάδνζεο - κηθξφηεξν θφζηνο. Οξηζκέλεο παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εθηεινχληαη κε παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ ελφο ηχπνπ (π.ρ. γηα δηαδηθαζίεο καδηθήο παξαγσγήο πςειήο απηνκαηνπνίεζεο) θαη άιιεο κε δπλακηθφ ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ (π.ρ. γηα δηαδηθαζίεο ρακειήο απηνκαηνπνίεζεο, κηθξνχ φγθνπ παξαγσγήο). Μπνξεί επίζεο νξηζκέλεο λα εθηεινχληαη ζε πεξηνρέο κε ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο (π.ρ. ζε εξγαηηθά ή ζε ελεξγεηαθφ θφζηνο) αιιά καθξηά απφ ηε δήηεζε θαη άιιεο ζε πεξηνρέο κε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο αιιά θνληά ζηε δήηεζε. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 25

26 Παπαγυγή βάζει παπαγγελιών, απεςθείαρ πποώθηζη ζηον πελάηη Τν ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηε δήηεζε απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηνπ κέζσ ηειεθψλνπ ή ηνπ Internet. Παξνπζηάδνληαη ζηνλ πειάηε πξντφληα πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θαη ε ηηκή δηάζεζήο ηνπο. Ο πειάηεο πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί Η επηρείξεζε θαηαζθεπάδεη θαη απνζηέιιεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε, ηνλ νπνίν θαη ρξεψλεη. Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ εθνδηαζηηθή ζηξαηεγηθή ζπλήζσο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο ηχπνπ «just-in-time» ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηηο παξαγγειίεο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 26

27 Ππαγμαηικά δικαιώμαηα Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέγεη απφ κεγαιχηεξν θαηάινγν πξνκεζεπηψλ, θαηαλέκνληαο ηελ (απμαλφκελε) αβεβαηφηεηα/θίλδπλν/ξίζθν θαη κεηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο (έγθαηξε παξάδνζε, ζηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο, ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα). Η λέα απηή εθνδηαζηηθή ζηξαηεγηθή ζηεξίδεηαη ζηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ νθείινληαη ζηηο λέεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 27

28 Ανάθεζη λειηοςπγιών εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ ζε ηπίηοςρ (Third Party Logistics, 3PL) Με ηνλ φξν «εθνδηαζηηθή ηξίησλ» νξίδεηαη ε αλάιεςε απφ ηξίηνπο (εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο, νη απνθαινχκελεο «εηαηξίεο 3PL»), εθηφο επηρείξεζεο, εθνδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Bαζηθή αηηία αλάπηπμεο ηεο «εθνδηαζηηθήο ηξίησλ» είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ θέληξσλ παξαγσγήο ζε ρψξεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ε αλάγθε γηα άκεζε πξφζβαζε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη θαηαλαισηέο. Η ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη θέληξσλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο εγρψξηα ή ζηελ αιινδαπή κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξή ή θαη απαγνξεπηηθή ιχζε. Η αλάπηπμε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηα επηρείξεζεο θαη κηαο εηαηξίαο 3PL είλαη ζπρλά ε νηθνλνκηθφηεξε ή θαη ε κφλε δπλαηή ιχζε γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 28

29 Τπηπεζίερ εηαιπειών 3PL Παξαιαβή πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο Σπζθεπαζία, εθθφξησζε, απνζπζθεπαζία, αλαζπζθεπαζία θαη επαλαθφξησζε Απνζήθεπζε θαη θπζηθή δηαλνκή ησλ πξντφλησλ Δπηθφιιεζε κεραλνγξαθεκέλεο εηηθέηαο Γηαρείξηζε απνζεκάησλ Γηαηήξεζε πξντφλησλ ππφ ςχμε (ζπληήξεζε, θαηάςπμε) Γηελέξγεηα απνγξαθψλ Παξαγγειηνιεςία θαη δηεθπεξαίσζε παξαγγειίαο Έθδνζε εγγξάθσλ (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιφγηα θ.α.) Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ Δθηεισληζκνί Αζθαιηζηηθή θάιπςε Παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο (ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, EDI). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 29

30 Δηαιπείερ 4PL Δηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δηαζέηνληαο ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ ππνδνκή γηα λα πινπνηήζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπκπηέδνληαο ην θφζηνο θαη βειηηψλνληαο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Φξεζηκνπνηνχλ είηε δηθέο ηνπο ππνδνκέο εθνδηαζκνχ θαη πιεξνθνξηθήο, είηε ηηο ππνδνκέο ηξίησλ (π.ρ. εηαηξηψλ 3PL, ινγηζκηθνχ, κεηαθνξψλ). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 30

31 Η πληποθοπική ζηη διοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ Ηιεθηξνληθφ εκπφξην (απινπνίεζε - ειάηησζε θφζηνπο αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο: Δπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπο επηθνηλσλνχλ/αιιειεπηδξνχλ κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή δηθηχσλ Η/Υ, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία θαη κεζνιάβεζε αλζξψπσλ ή πιηθψλ κέζσλ. Καηεγνξίεο εθαξκνγψλ: Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη πξνκήζεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ. ηζηνζειίδεο γηα ηελ θξάηεζε ζέζεσλ ζε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο) Τα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI), πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθνηλσλνχλ, λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθηεινχλ ζπλαιιαγέο (π.ρ. ηξάπεδεο) Τν εκπφξην κέζσ internet, πνπ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα δηαθεκίδεη θαη λα πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 31

32 Η πληποθοπική ζηη διοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ (ζςνέσεια) Δπηξξνή: Σε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη γεληθά ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (θαη ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε απηέο). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 32

33 Η πληποθοπική ζηη διοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ (ζςνέσεια) Δθαξκνγέο: Σπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ απαηηήζεσλ δηαλνκήοαπνζήθεπζεο (π.ρ. DRPII) Ηιεθηξνληθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ ( ) Μεζνδνινγίεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (π.ρ. Τερλεηή Ννεκνζχλε, Έκπεηξα Σπζηήκαηα) Σπζηήκαηα παξαγγειηνδνζίαο κέζσ Η/Υ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ δήηεζε Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ελνπνίεζε - απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ - ρξήζε θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 33

34 Αξιολόγηζη διοίκηζηρ εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ Γείκηερ πος αθοπούν πόποςρ Γαπάλεο δηαλνκήο, απνζήθεπζεο, εμππεξέηεζεο πειαηψλ Κφζηνο απνζεκάησλ θαη παγίσλ Γείκηερ πος αθοπούν εκποέρ Πσιήζεηο, θέξδε, απφδνζε επελδχζεσλ Φξφλνο ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ, ρξφλνο παξάδνζεο, έγθαηξεο παξαδφζεηο Αμηνπηζηία, ιάζε απνζηνιψλ, παξάπνλα πειαηψλ Γείκηερ πος αθοπούν εςελιξία Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο Ιθαλφηεηα γξήγνξεο ηθαλνπνίεζεο επεηγνπζψλ παξαγγειηψλ Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κίγκαηνο δήηεζεο Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δήηεζε λέσλ πξντφλησλ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 34

35 Αντίςτροφη Εφοδιαςτική Αντικείμενο τθσ Αντίςτροφθσ Εφοδιαςτικισ (Reverse Logistics) είναι ο ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων ανάκτθςθσ (ςυλλογι, ζλεγχοσ, ταξινόμθςθ, αποςυναρμολόγθςθ, μεταφορά, αποκικευςθ, επανεπεξεργαςία) χριςιμων υλικών και εξαρτθμάτων από προϊόντα που ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κριτιρια: Οικονομικά (κζρδοσ ανάκτθςθσ και αξιοποίθςθσ υλικών) Περιβαλλοντικά (εξοικονόμθςθ πρώτων υλών και ενζργειασ, μείωςθ όγκου αποβλιτων) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 35

36 Οριςμοί 1. Αντίςτροφθ εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι θ αλυςίδα διαδικαςιών που δθμιουργείται με ςκοπό τθν επιςτροφι και τθν αξιοποίθςθ προϊόντων και ςυςκευαςιών μετά τθ χριςθ τουσ. 2. Είναι θ διαδικαςία ανάκτθςθσ προϊόντων και υλικών ςυςκευαςίασ ώςτε, πζρα από το οικονομικό όφελοσ τθσ αξιοποίθςθσ χριςιμων υλικών και εξαρτθμάτων, να αποφευχκεί θ διάκεςι τουσ ςε χωματερζσ ι θ ανάλωςθ ενζργειασ κατά τθ διαδικαςία τθσ καφςθσ τουσ. 3. Είναι το επιςτθμονικό πεδίο που αφορά τον ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και ζλεγχο τθσ αλυςίδασ που ακολουκεί ζνα προϊόν από τον καταναλωτι (μετά τθ χριςθ του) προσ τον καταςκευαςτι ι κάποια μονάδα ανάκτθςθσ χριςιμων υλικών και εξαρτθμάτων με τρόπο φιλικό προσ το περιβάλλον. υνεπώσ είναι φυςικι επζκταςθ τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ. Θ τελευταία ςτοχεφει ςτθν χριςθ των προϊόντων (κεώρθςθ «προσ τα εμπρόσ»), ενώ θ Αντίςτροφθ Εφοδιαςτικι ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ (κεώρθςθ «προσ τα πίςω»). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 36

37 Ιδιομορφίεσ αντίςτροφησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Αβεβαιότθτα για το χρόνο και τθν ποςότθτα των επιςτρεφόμενων προϊόντων Ανάγκθ εξιςορόπθςθσ των επιςτροφών με τθ ηιτθςθ Ανάγκθ αποςυναρμολόγθςθσ, επικεώρθςθσ και διαλογισ των επιςτρεφόμενων προϊόντων Αβεβαιότθτα όςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικών που ανακτώνται Απαίτθςθ για οργάνωςθ ενόσ αντίςτροφου εφοδιαςτικοφ δικτφου (όχι κατ' ανάγκθ ανεξάρτθτου από το κανονικό δίκτυο διανομισ των προϊόντων) Ποικίλεσ και διαφορετικζσ απαιτοφμενεσ επεξεργαςίεσ και αντίςτοιχεσ δρομολογιςεισ ςτθν παραγωγι. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 37

38 Παράγοντεσ ανάπτυξησ Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ Κζρδοσ παραγωγών από τθν ανάκτθςθ χριςιμων υλικών Επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ άλλων φορζων (όχι των παραγωγών) Αυξθμζνθ περιβαλλοντικι ευαιςκθςία καταναλωτών Κυβερνθτικζσ πολιτικζσ περιβαλλοντικών κανονιςμών/φόρων/δαςμών. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 38

39 Χαρακτηριςτικά Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ Κίνθτρο τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ Σφποσ ανακτώμενου υλικοφ Μορφζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ Εμπλεκόμενοι παράγοντεσ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 39

40 Κίνητρο επαναχρηςιμοποίηςησ Οικονομικό Οικολογικό υνδυαςμόσ των δφο Πικανζσ επιπτώςεισ ςτον χριςτθ: Θ υποχρζωςθ ανάκτθςθσ (οικολογικό κίνθτρο) μπορεί να οδθγιςει ςε υπερβολικζσ ποςότθτεσ επιςτρεφόμενων προϊόντων Οι παραγωγοί που αςχολοφνται με τθν ανακαταςκευι (οικονομικό κίνθτρο) ζχουν ςυχνά δυςκολίεσ ςτο να εξαςφαλίςουν επαρκείσ ποςότθτεσ χρθςιμοποιθμζνων προϊόντων κατάλλθλθσ ποιότθτασ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 40

41 Τφποσ ανακτώμενου υλικοφ υςκευαςίεσ Εξαρτιματα και μζρθ ςυςκευών και μθχανών Καταναλωτικά προϊόντα Αναλώςιμα Σα υλικά αυτά διαφζρουν ωσ προσ τον λόγο και τον χρόνο επιςτροφισ τουσ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 41

42 Μορφζσ επαναχρηςιμοποίηςησ (1) Ανακφκλωςη: ανάκτθςθ υλικοφ χωρίσ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτασ (αρχικισ δομισ και χαρακτθριςτικών λειτουργίασ) του προϊόντοσ. κοπόσ τθσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ υλικών που ανακτώνται από χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα για να παραχκοφν νζα, όμοια ι διαφορετικά με τα αρχικά. Διάλυςη ή κανιβαλιςμόσ: αποςυναρμολόγθςθ του χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ, ζλεγχοσ των εξαρτθμάτων/μερών του και διαλογι εκείνων που μποροφν να ξαναχρθςιμοποιθκοφν. κοπόσ τθσ είναι θ ανάκτθςθ κάποιων από τα μζρθ/εξαρτιματα ενόσ χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ και θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ςε περιπτώςεισ επιςκευισ, αναβάκμιςθσ ι ανακαταςκευισ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 42

43 Μορφζσ επαναχρηςιμοποίηςησ (2) Επιςκευή: κοπόσ είναι θ επαναφορά ενόσ προϊόντοσ που ζχει υποςτεί βλάβθ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Θ ποιότθτα τουσ είναι γενικά χαμθλότερθ από τθν ποιότθτα των καινοφριων, ενώ θ επιςκευι μπορεί να περιλαμβάνει αποκατάςταςθ/αντικατάςταςθ ςπαςμζνων εξαρτθμάτων. Αναβάθμιςη: κοπόσ είναι θ επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ ενόσ χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ (θ οποία όμωσ είναι γενικά μικρότερθ από τθ διάρκεια ηωισ ενόσ καινοφριου) και θ επίτευξθ καλφτερθσ ποιότθτασ από τθν υφιςτάμενθ (χαμθλότερθ όμωσ από εκείνθ ενόσ καινοφριου). Ανακαταςκευή: κοπόσ είναι θ επαναφορά ενόσ προϊόντοσ ςτθν αρχικι του κατάςταςθ, διατθρώντασ τθν ταυτότθτα του, μζςω κατάλλθλων επεμβάςεων (αποςυναρμολόγθςθ, ζλεγχοσ, αντικατάςταςθ). Άμεςη επαναχρηςιμοποίηςη: κοπόσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ του προϊόντοσ χωρίσ επιςκευι, μετά από κάποιου είδουσ επεξεργαςία (πλφςιμο, αποςτείρωςθ, κτλ). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 43

44 Μορφζσ επαναχρηςιμοποίηςησ (3) Διαφορζσ μορφών επαναχρθςιμοποίθςθσ ωσ προσ: Σον προγραμματιςμό των παραγωγικών διαδικαςιών Σον ςυντονιςμό των ςχετικών διαδικαςιών Σθν ειδικότθτα/εμπειρία του εμπλεκόμενου προςωπικοφ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 44

45 Παράδειγμα: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 45

46 Εμπλεκόμενοι παράγοντεσ Διάκριςθ μεταξφ: Αρχικοφ παραγωγοφ, που ανακτά ο ίδιοσ (ι άλλοσ φορζασ για λογαριαςμό του) το χρθςιμοποιθμζνο προϊόν. Θ αντίςτροφθ εφοδιαςτικι αλυςίδα ςυνδυάηεται με τθν κανονικι εφοδιαςτικι αλυςίδα. Οι δραςτθριότθτεσ αφοροφν τθν άμεςθ επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν επανακαταςκευι. Ενόσ ι περιςςοτζρων ανεξάρτθτων φορζων που παίρνουν μζροσ ςε κάποια φάςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκτθςθσ του προϊόντοσ. υνικωσ αφορά ανακφκλωςθ υλικών. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 46

47 Λειτουργίεσ Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ Θ εφαρμογι τθσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ αναφζρεται ςτισ παρακάτω λειτουργίεσ: υλλογι Ζλεγχοσ Διαλογι Αποκικευςθ Μεταφορά Μείωςθ όγκου, τεμαχιςμόσ, ςυμπφκνωςθ Επικοινωνία με τουσ αγοραςτζσ ι τουσ προμθκευτζσ Επεξεργαςία Ανακαταςκευι ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 47

48 Δίκτυα/ομάδεσ λειτουργιών Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ ΑΝΣΙΣΡΟΦΘ ΔΙΑΝΟΜΘ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 48

49 Αντίςτροφη διανομή (1) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 49

50 Αντίςτροφη διανομή (2) Σο δίκτυο αντίςτροφθσ διανομισ μπορεί: Να ενταχκεί ςτο κανονικό δίκτυο διανομισ Να αποτελζςει ξεχωριςτό δίκτυο Να ςυνδυαςτεί με το κανονικό δίκτυο Βαςικό πρόβλθμα: Θ αβεβαιότθτα που χαρακτθρίηει τισ ροζσ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 50

51 Αντίςτροφη διανομή (3) Απαιτοφνται αποφάςεισ για: τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτο δίκτυο (είτε ανικουν ςτο κανονικό δίκτυο είτε είναι εξειδικευμζνεσ επιχειριςεισ, με τθ διάκριςθ αυτι να περιορίηει τθν ολοκλιρωςθ των δφο δικτφων) τισ λειτουργίεσ του αντίςτροφου δικτφου και το χώρο που κα γίνεται ο ζλεγχοσ και θ ταξινόμθςθ τθ ςχζςθ μεταξφ κανονικοφ και αντίςτροφου δικτφου διανομισ ανάλογα με τθ μορφι επαναχρθςιμοποίθςθσ (ςτισ περιπτώςεισ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ διάλυςθσ το δίκτυο είναι ςυνικωσ ανοικτό, ςτισ άλλεσ περιπτώςεισ είναι ςυνικωσ κλειςτό). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 51

52 Ζλεγχοσ αποθεμάτων (1) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 52

53 Ζλεγχοσ αποθεμάτων (2) Μορφζσ ελζγχου αποκεμάτων: Ανακφκλωςθ: Ζλεγχοσ ειςροών Επιςτροφι (ςτον παραγωγό): Εναλλακτικι ειςροι Πρόβλθμα: Εξαςφάλιςθ αποδεκτοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ/ελαχιςτοποίθςθ κόςτουσ αποκεμάτων με μεταβλθτζσ το επίπεδο παραγωγισ νζων προϊόντων και τισ ποςότθτεσ των επιςτροφών (με ςτοχαςτικι ποςότθτα, ποιότθτα και χρόνο επιςτροφισ). Θ αβεβαιότθτα αντιςτακμίηει ωσ ζνα βακμό το πλεονζκτθμα από τθν εκμετάλλευςθ των επναχρθςιμοποιοφμενων προϊόντων. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 53

54 Προγραμματιςμόσ Παραγωγήσ Κυριότερο πρόβλθμα: ανακαταςκευι ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 54

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE Softecon Enterprise Από ηελ Ιδέα ζηελ Πξάμε Η Softecon Enterprise έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο 60 εγθαηαζηάζεηο Oracle JD Edwards ζε Διιάδα, Κχπξν, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Οπθξαλία.

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπο Δπισειπημαηικόηηηαρ Anatolia School of Business

Κένηπο Δπισειπημαηικόηηηαρ Anatolia School of Business Κένηπο Δπισειπημαηικόηηηαρ Anatolia School of Business Με κζντρο τουσ ανκρώπουσ πίςω από τισ ιδζεσ Δξοικείωζη με ηην επισειπημαηικόηηηα Καηανόηζη επισειπημαηικόηηηαρ Τποζηήπιξη ζηη δημιοςπγία αποηελεζμαηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing)

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) Κεθάιαην 3 Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) 3.1 Εηζαγσγή Θα ππάξμνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) ζα αιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα