ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ"

Transcript

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 1

2 Εφοδιαςτική αλυςίδα Μοντζλο ανοικτοφ ςυςτήματοσ Θ εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ ροι και το μεταςχθματιςμό αγακών, από το ςτάδιο των πρώτων υλών μζχρι τον τελικό χριςτθ, κακώσ και τθ ροι πλθροφοριών που αναφζρονται ς αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ειςροζσ Εκροζσ Μεταποίθςθ Προςτικζμενθ αξία ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 2

3 Εφοδιαςτική αλυςίδα (ςυνζχεια) Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics management ι και, απλά, logistics): χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ, εκτζλεςθ και ζλεγχοσ των δραςτθριοτιτων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςε κζματα λειτουργικοφ, τακτικοφ και ςτρατθγικοφ χαρακτιρα. τθ ςυνζχεια, αντί του όρου «διοίκθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ» κα χρθςιμοποιθκεί ο όροσ «Εφοδιαςτικι». ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 3

4 Ενδεικτικόσ οριςμόσ Εφοδιαςτικήσ (Gattorna, 1997) Θ διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ τθσ απόκτθςθσ, μεταφοράσ και αποκικευςθσ υλικών, εξαρτθμάτων και τελικών προϊόντων (και τθσ ςχετικισ ροισ πλθροφοριών) μζςα ςε ζνα οργανιςμό και ςτα κανάλια προώκθςθσ ςτθν αγορά ώςτε να εκτελεςτοφν οι παραγγελίεσ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 4

5 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΑΞΙΑ είναι ηελικά ηο ποζό πος ο αγοπαζηήρ είναι διαηεθειμένορ να δώζει για να αποκηήζει αςηό πος ηος πποζθέπεηαι. Η αλςζίδα αξίαρ δεν αποηελεί ένα άθποιζμα επιμέποςρ δπαζηηπιοηήηων, αλλά ένα οπγανικά ζςνδεδεμένο ζύνολο. Η ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΘΔΣΔΙ ΣΗΝ ΑΞΙΑ! Δνδεικηική Αλςζίδα Αξίαρ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ (πσ. ηπαηηγική ηγεζία, Λογιζηήπιο) ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (πσ. ηελέσωζη, Δκπαίδεςζη) ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (πσ. Σεσνολογία, Βεληίωζη Πποϊόνηων και Σεσνολογίαρ) ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ (πσ. Ππώηων Τλών, Μησανών) Τποδοσή, Αποθήκεςζη, Δζωηεπική Γιακίνηζη Ππώηων Τλών Παπαγωγή Γιαδικαζίερ ςλλογήρ, Αποθήκεςζηρ και Φςζικήρ Γιανομήρ ηος Πποϊόνηορ Μάπκεηινγκ και Πωλήζειρ Τπηπεζίερ μεηά ηην Πώληζη ΚΤΡΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 5

6 ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ Εθοδιαζηικές δραζηηριόηηηες ενηός επιτείρηζης: Σρεηίδνληαη κε ηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε, θαη εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ εηζξνψλ ηνπ πξντφληνο. Π.ρ. παξαιαβή θαη έιεγρνο πξνκεζεηψλ, δηαρείξηζε απνζεθψλ, έιεγρνο απνζεκάησλ, πξνγξακκαηηζκφο κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ, δηαρείξηζε επηζηξνθψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο θ.ιπ. Παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο: Δμαζθαιίδνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηζξνψλ ζε ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία. Π.ρ. κεραληθή θαηεξγαζία, ζεξκηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία, ζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, πνηνηηθφο έιεγρνο, ιεηηνπξγία δηθηχσλ ηξνθνδνζίαο θ.ιπ. Εθοδιαζηικές δραζηηριόηηηες εκηός επιτείρηζης: Στεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη θπζηθή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ζηνπο πειάηεο. Π.ρ. δηαλνκή ηειηθψλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, απνζήθεπζε ζε πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο απνζήθεο, δηαρείξηζε πιηθψλ, δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, ππνδνρή, παξαιαβή θαη κεηαθνξά ηνπ πειάηε ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζην μελνδνρείν φπνπ ζα δηακείλεη, θιπ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 6

7 ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ (ΤΝΔΥΔΙΑ) Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο: Αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηνπο πειάηεο. Π.ρ. δηαθήκηζε, δηαρείξηζε πσιήζεσλ, δηνίθεζε δηθηχνπ πσιεηψλ, εθπφλεζε πξνζθνξψλ, επηινγή δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηηκνιφγεζε,θ.ι.π. Δμππεξέηεζε πειαηψλ θαη πξντφλησλ: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ή ζπληεξνχλ ηελ αμία ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Π.ρ. Τνπνζέηεζε, επηζθεπή, εθπαίδεπζε, πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, ξχζκηζε ή αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο θ.ι.π. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 7

8 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ Υπνδνκέο: Αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο θαη, γεληθά, ηεο επηρείξεζεο (θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ελεξγεηαθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν θ.ιπ.). Οξγάλσζε, Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη Μέζνδνη: Οξγάλσζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (πξνζιήςεηο, δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε, θίλεηξα). Σπζηήκαηα θαη Τερλνινγία: Σπζηήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνγξακκαηηζκνχ, πνηφηεηαο, δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θ.ι.π. ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζρεηηθή ηερλνινγηθή γλψζε (know-how). Πξνκήζεηεο: Σρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ησλ εηζεξρφκελσλ πφξσλ (πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, εθνδίσλ θ.ιπ). Π.ρ. επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη επηθνηλσλία καδί ηνπο, δηαθαλνληζκνί θαη ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ (άδεηεο, εθηεισληζκνί). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 8

9 Για να επιηεςσθεί ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα μιαρ επισείπηζηρ ππέπει να ςπάπσει ικανή διοίκηζηδιασείπιζη! (ζσεδιαζμόρ-οπγάνυζηζςνηονιζμόρ-έλεγσορ-ππόβλετη) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 9

10 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ Πξνκήζεηεο Παξαγσγή Γηαλνκή Απνζήθεπζε Μεηαθνξέο Δμππεξέηεζε πειαηψλ/πξντφλησλ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 10

11 Ππομήθειερ Έιεγρνο θφζηνπο Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο πιηθψλ Έγθαηξε παξάδνζή ηνπο Δλέξγεηεο: Οξζή επηινγή πξνκεζεπηψλ Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο just-in-time (JIT) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 11

12 Παπαγυγή Τη είλαη; Γξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο θάπνηνη πφξνη (αλζξψπηλε εξγαζία, κεραλνψξεο, πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, πιεξνθνξία) κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο (ή ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπο). Σθνπφο: Η εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο θαη κε ην κηθξφηεξν θφζηνο, ππφ πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο. Δκπιεθφκελα κέξε: Δξγαδφκελνη, κεραλέο, πιηθά, εγθαηαζηάζεηο, νηθνλνκηθνί πφξνη, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Σπλέπεηα: Απμεκέλε πνιππινθφηεηα πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 12

13 Γιανομή Σχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ικανοποίηζη ηων παραγγελιών θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ιεηηνπξγηψλ, κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ζέζεσλ (ζχζηεκα παξαγσγήο, απνζήθεο, ηειηθά ζεκεία δηάζεζεο) θαη ηελ πιηθή δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 13

14 Αποθήκεςζη Υπνδνρή, εθθφξησζε, ελαπφζεζε ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, επαλαθφξησζε θαη απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ππνπξντφλησλ ζηνλ επφκελν πξννξηζκφ ηνπο (ζπλήζσο ζε θάπνην άιιν ζεκείν απνζήθεπζεο), απνζπζθεπαζία, αλαζπζθεπαζία, παιεηνπνίεζε, έιεγρνο παξαγγειηψλ, θιπ. Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο - ζηαθμού διανομής, πνπ κπνξεί λα είλαη θεληξηθφο, πεξηθεξεηαθφο ή ηνπηθφο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ζε θαζεκεξηλή βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηα απηνκαηνπνηεκέλα ζσζηήμαηα διατείριζης αποθηκών πνπ επηηξέπνπλ ηελ ειεγρφκελε απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε εληνιψλ απνζηνιήο κε ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ θαη ηελ αλάθηεζε (picking), ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ζηνλ απνδέθηε ηνπο (ηερλνινγίεο bar coding, radio frequency tags, chips, αλληλεπιδραζηική επικοινωνία από απόζηαζη, εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θ.ι.π.) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 14

15 Αποθήκεςζη (ζςνέσεια) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 15

16 Μεηαθοπέρ Λεηηνπξγία πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε πιηθψλ (πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, ηειηθψλ πξντφλησλ) θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σεκαζία: Κφζηνο - έγθαηξε άθημε εηζξνψλ παξαγσγήο, έγθαηξε παξάδνζε πξντφλησλ). Δίδνο: Φεξζαίεο (νδηθέο ή ζηδεξνδξνκηθέο)-ζαιάζζηεο (εζσηεξηθέο, παξάθηηεο θαη σθεάληεο)-ελαέξηεο - ζπλδπαζκφο. Σηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κέζσλ κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε κεηαθνξά κέζσ δηθηχσλ αγσγψλ, πνπ ελδείθλπληαη γηα γξήγνξε κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ ζε πγξή (π.ρ. πεηξέιαην) ή αέξηα (π.ρ. πγξαέξην) κνξθή. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 16

17 Δξςπηπέηηζη πελαηών/πποφόνηυν Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ή ζπληεξνχλ ηελ αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Παξαδείγκαηα: Τνπνζέηεζε πξντφληνο ζηε ζέζε φπνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηεί ν αγνξαζηήο, επηζθεπή, εθπαίδεπζε ρξήζηε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, έγθαηξε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ, ξχζκηζε ή αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο, ζσνηηρηζιμόηηηα (επθνιία ή/θαη ην θφζηνο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ πξντφληνο), νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ζπνλδπισηή δνκή θαηαζθεπήο πξντφληνο πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ελφο εμαξηήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε. Γηα ηα παξαπάλσ, πνπ φια έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, απαηηνχληαη εηδηθνί πφξνη (ζπλεξγεία επηζθεπψλ, εθπαηδεπηέο, απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ θ.ιπ.) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 17

18 Θέμαηα ζηπαηηγικού σαπακηήπα (σεδιαζμόρ) Η επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξάγεη ην ζχζηεκα Η επηινγή ηνπ πιήζνπο, ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο Η επηινγή ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο Η επηινγή ησλ αγνξψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηα θέληξα δηαλνκήο Η επηινγή ησλ βαζηθψλ πξνκεζεπηψλ Η επηινγή ηνπ θνξέα θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ (ρξήζε ηδίσλ κέζσλ έλαληη αλάζεζεο ζε ηξίηνπο). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 18

19 Θέμαηα ηακηικού σαπακηήπα (Ππογπαμμαηιζμόρ και έλεγσορ) Η δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ Η δηαρείξηζε απνζεκάησλ Ο ζπγθεληξσηηθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο Ο πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξψλ Η δηνίθεζε έξγσλ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 19

20 Θέμαηα λειηοςπγικού σαπακηήπα Δθπφλεζε εβδνκαδηαίσλ ή εκεξεζίσλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, θ.ι.π. Γξνκνιφγηα κεηαθνξψλ θ.ι.π. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 20

21 ύγσπονερ ηάζειρ και πποζεγγίζειρ Φαξαθηεξηζηηθά: Διάηησζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη γεληθφηεξα ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ζηε ξνή ησλ πιηθψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ Η πίεζε γηα κείσζε ησλ απνζεκάησλ ζηα ειάρηζηα δπλαηά επίπεδα Η εμαζθάιηζε ζηελ παξαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο λα αληαπνθξίλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλεο πξνηηκήζεηο ηεο θαηαλάισζεο Η αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 21

22 ςνέπειερ νέυν ηάζευν Μεηάβαζε απφ ηηο κεγάιεο απνζήθεο ζε κηθξφηεξα, πην απηνκαηνπνηεκέλα θαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο δηαθίλεζεο ζπζηήκαηα Απμαλφκελν κέγεζνο νρεκάησλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο θαη ζηδεξνδξφκνπο Απμαλφκελε ρξήζε ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θφξησζεο, εθθφξησζεο θαη επαλαθφξησζεο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ηχπνπ εμπορεσμαηοκιβωηίοσ). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 22

23 ύγσπονερ εθοδιαζηικέρ ζηπαηηγικέρ Μεηάζεζε ηεο παξαγσγήο Βηνκεραληθή παξαγσγή δπαδηθήο απφθξηζεο Παξαγσγή βάζεη παξαγγειηψλ, απεπζείαο πξνψζεζε ζηνλ πειάηε Πξαγκαηηθά δηθαηψκαηα ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 23

24 Μεηάθεζη ηηρ παπαγυγήρ Σηξαηεγηθή παξαγσγήο δηαλνκήο πξντφλησλ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαθνξά πξνο ην ηέινο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (θαη ελδερνκέλσο ζε πεξηθεξεηαθέο ζέζεηο παξαγσγήο δηαλνκήο) ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ηειηθέο θάζεηο παξαγσγήο δηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ (π.ρ. σο πξνο ηε ρξσκαηηθή πνηθηιία, ηε ζπζθεπαζία, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θ.ι.π.), ελψ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ «θνξκνχ» ηνπ πξντφληνο, πνπ είλαη θνηλά ζε φια ηα ηειηθά πξντφληα, παξάγνληαη θεληξηθά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Πιενλεθηήκαηα: Καιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο Γηαηήξεζε ζρεηηθά κηθξψλ απνζεκάησλ ηειηθψλ πξντφλησλ Ταρεία δηάζεζε. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 24

25 Βιομησανική παπαγυγή δςαδικήρ απόκπιζηρ Τν ζχζηεκα δηαζέηεη παξαγσγηθφ δπλακηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη, αληίζηνηρα, δηαθνξεηηθνχ θφζηνπο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο: Α ηχπνο: Υςειφ θφζηνο- κηθξνί ρξφλνη παξάδνζεο Β ηχπνο: Μεγάινη ρξφλνη παξάδνζεο - κηθξφηεξν θφζηνο. Οξηζκέλεο παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εθηεινχληαη κε παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ ελφο ηχπνπ (π.ρ. γηα δηαδηθαζίεο καδηθήο παξαγσγήο πςειήο απηνκαηνπνίεζεο) θαη άιιεο κε δπλακηθφ ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ (π.ρ. γηα δηαδηθαζίεο ρακειήο απηνκαηνπνίεζεο, κηθξνχ φγθνπ παξαγσγήο). Μπνξεί επίζεο νξηζκέλεο λα εθηεινχληαη ζε πεξηνρέο κε ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο (π.ρ. ζε εξγαηηθά ή ζε ελεξγεηαθφ θφζηνο) αιιά καθξηά απφ ηε δήηεζε θαη άιιεο ζε πεξηνρέο κε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο αιιά θνληά ζηε δήηεζε. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 25

26 Παπαγυγή βάζει παπαγγελιών, απεςθείαρ πποώθηζη ζηον πελάηη Τν ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηε δήηεζε απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηνπ κέζσ ηειεθψλνπ ή ηνπ Internet. Παξνπζηάδνληαη ζηνλ πειάηε πξντφληα πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θαη ε ηηκή δηάζεζήο ηνπο. Ο πειάηεο πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί Η επηρείξεζε θαηαζθεπάδεη θαη απνζηέιιεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε, ηνλ νπνίν θαη ρξεψλεη. Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ εθνδηαζηηθή ζηξαηεγηθή ζπλήζσο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο ηχπνπ «just-in-time» ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηηο παξαγγειίεο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 26

27 Ππαγμαηικά δικαιώμαηα Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέγεη απφ κεγαιχηεξν θαηάινγν πξνκεζεπηψλ, θαηαλέκνληαο ηελ (απμαλφκελε) αβεβαηφηεηα/θίλδπλν/ξίζθν θαη κεηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο (έγθαηξε παξάδνζε, ζηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο, ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα). Η λέα απηή εθνδηαζηηθή ζηξαηεγηθή ζηεξίδεηαη ζηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ νθείινληαη ζηηο λέεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 27

28 Ανάθεζη λειηοςπγιών εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ ζε ηπίηοςρ (Third Party Logistics, 3PL) Με ηνλ φξν «εθνδηαζηηθή ηξίησλ» νξίδεηαη ε αλάιεςε απφ ηξίηνπο (εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο, νη απνθαινχκελεο «εηαηξίεο 3PL»), εθηφο επηρείξεζεο, εθνδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Bαζηθή αηηία αλάπηπμεο ηεο «εθνδηαζηηθήο ηξίησλ» είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ θέληξσλ παξαγσγήο ζε ρψξεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ε αλάγθε γηα άκεζε πξφζβαζε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη θαηαλαισηέο. Η ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη θέληξσλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο εγρψξηα ή ζηελ αιινδαπή κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξή ή θαη απαγνξεπηηθή ιχζε. Η αλάπηπμε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηα επηρείξεζεο θαη κηαο εηαηξίαο 3PL είλαη ζπρλά ε νηθνλνκηθφηεξε ή θαη ε κφλε δπλαηή ιχζε γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 28

29 Τπηπεζίερ εηαιπειών 3PL Παξαιαβή πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο Σπζθεπαζία, εθθφξησζε, απνζπζθεπαζία, αλαζπζθεπαζία θαη επαλαθφξησζε Απνζήθεπζε θαη θπζηθή δηαλνκή ησλ πξντφλησλ Δπηθφιιεζε κεραλνγξαθεκέλεο εηηθέηαο Γηαρείξηζε απνζεκάησλ Γηαηήξεζε πξντφλησλ ππφ ςχμε (ζπληήξεζε, θαηάςπμε) Γηελέξγεηα απνγξαθψλ Παξαγγειηνιεςία θαη δηεθπεξαίσζε παξαγγειίαο Έθδνζε εγγξάθσλ (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιφγηα θ.α.) Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ Δθηεισληζκνί Αζθαιηζηηθή θάιπςε Παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο (ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, EDI). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 29

30 Δηαιπείερ 4PL Δηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δηαζέηνληαο ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ ππνδνκή γηα λα πινπνηήζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπκπηέδνληαο ην θφζηνο θαη βειηηψλνληαο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Φξεζηκνπνηνχλ είηε δηθέο ηνπο ππνδνκέο εθνδηαζκνχ θαη πιεξνθνξηθήο, είηε ηηο ππνδνκέο ηξίησλ (π.ρ. εηαηξηψλ 3PL, ινγηζκηθνχ, κεηαθνξψλ). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 30

31 Η πληποθοπική ζηη διοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ Ηιεθηξνληθφ εκπφξην (απινπνίεζε - ειάηησζε θφζηνπο αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο: Δπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπο επηθνηλσλνχλ/αιιειεπηδξνχλ κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή δηθηχσλ Η/Υ, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία θαη κεζνιάβεζε αλζξψπσλ ή πιηθψλ κέζσλ. Καηεγνξίεο εθαξκνγψλ: Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη πξνκήζεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ. ηζηνζειίδεο γηα ηελ θξάηεζε ζέζεσλ ζε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο) Τα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI), πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθνηλσλνχλ, λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθηεινχλ ζπλαιιαγέο (π.ρ. ηξάπεδεο) Τν εκπφξην κέζσ internet, πνπ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα δηαθεκίδεη θαη λα πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 31

32 Η πληποθοπική ζηη διοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ (ζςνέσεια) Δπηξξνή: Σε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη γεληθά ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (θαη ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε απηέο). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 32

33 Η πληποθοπική ζηη διοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ (ζςνέσεια) Δθαξκνγέο: Σπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ απαηηήζεσλ δηαλνκήοαπνζήθεπζεο (π.ρ. DRPII) Ηιεθηξνληθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ ( ) Μεζνδνινγίεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (π.ρ. Τερλεηή Ννεκνζχλε, Έκπεηξα Σπζηήκαηα) Σπζηήκαηα παξαγγειηνδνζίαο κέζσ Η/Υ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ δήηεζε Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ελνπνίεζε - απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ - ρξήζε θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 33

34 Αξιολόγηζη διοίκηζηρ εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ Γείκηερ πος αθοπούν πόποςρ Γαπάλεο δηαλνκήο, απνζήθεπζεο, εμππεξέηεζεο πειαηψλ Κφζηνο απνζεκάησλ θαη παγίσλ Γείκηερ πος αθοπούν εκποέρ Πσιήζεηο, θέξδε, απφδνζε επελδχζεσλ Φξφλνο ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ, ρξφλνο παξάδνζεο, έγθαηξεο παξαδφζεηο Αμηνπηζηία, ιάζε απνζηνιψλ, παξάπνλα πειαηψλ Γείκηερ πος αθοπούν εςελιξία Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο Ιθαλφηεηα γξήγνξεο ηθαλνπνίεζεο επεηγνπζψλ παξαγγειηψλ Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κίγκαηνο δήηεζεο Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δήηεζε λέσλ πξντφλησλ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 34

35 Αντίςτροφη Εφοδιαςτική Αντικείμενο τθσ Αντίςτροφθσ Εφοδιαςτικισ (Reverse Logistics) είναι ο ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων ανάκτθςθσ (ςυλλογι, ζλεγχοσ, ταξινόμθςθ, αποςυναρμολόγθςθ, μεταφορά, αποκικευςθ, επανεπεξεργαςία) χριςιμων υλικών και εξαρτθμάτων από προϊόντα που ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Κριτιρια: Οικονομικά (κζρδοσ ανάκτθςθσ και αξιοποίθςθσ υλικών) Περιβαλλοντικά (εξοικονόμθςθ πρώτων υλών και ενζργειασ, μείωςθ όγκου αποβλιτων) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 35

36 Οριςμοί 1. Αντίςτροφθ εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι θ αλυςίδα διαδικαςιών που δθμιουργείται με ςκοπό τθν επιςτροφι και τθν αξιοποίθςθ προϊόντων και ςυςκευαςιών μετά τθ χριςθ τουσ. 2. Είναι θ διαδικαςία ανάκτθςθσ προϊόντων και υλικών ςυςκευαςίασ ώςτε, πζρα από το οικονομικό όφελοσ τθσ αξιοποίθςθσ χριςιμων υλικών και εξαρτθμάτων, να αποφευχκεί θ διάκεςι τουσ ςε χωματερζσ ι θ ανάλωςθ ενζργειασ κατά τθ διαδικαςία τθσ καφςθσ τουσ. 3. Είναι το επιςτθμονικό πεδίο που αφορά τον ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και ζλεγχο τθσ αλυςίδασ που ακολουκεί ζνα προϊόν από τον καταναλωτι (μετά τθ χριςθ του) προσ τον καταςκευαςτι ι κάποια μονάδα ανάκτθςθσ χριςιμων υλικών και εξαρτθμάτων με τρόπο φιλικό προσ το περιβάλλον. υνεπώσ είναι φυςικι επζκταςθ τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ. Θ τελευταία ςτοχεφει ςτθν χριςθ των προϊόντων (κεώρθςθ «προσ τα εμπρόσ»), ενώ θ Αντίςτροφθ Εφοδιαςτικι ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ (κεώρθςθ «προσ τα πίςω»). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 36

37 Ιδιομορφίεσ αντίςτροφησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Αβεβαιότθτα για το χρόνο και τθν ποςότθτα των επιςτρεφόμενων προϊόντων Ανάγκθ εξιςορόπθςθσ των επιςτροφών με τθ ηιτθςθ Ανάγκθ αποςυναρμολόγθςθσ, επικεώρθςθσ και διαλογισ των επιςτρεφόμενων προϊόντων Αβεβαιότθτα όςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικών που ανακτώνται Απαίτθςθ για οργάνωςθ ενόσ αντίςτροφου εφοδιαςτικοφ δικτφου (όχι κατ' ανάγκθ ανεξάρτθτου από το κανονικό δίκτυο διανομισ των προϊόντων) Ποικίλεσ και διαφορετικζσ απαιτοφμενεσ επεξεργαςίεσ και αντίςτοιχεσ δρομολογιςεισ ςτθν παραγωγι. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 37

38 Παράγοντεσ ανάπτυξησ Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ Κζρδοσ παραγωγών από τθν ανάκτθςθ χριςιμων υλικών Επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ άλλων φορζων (όχι των παραγωγών) Αυξθμζνθ περιβαλλοντικι ευαιςκθςία καταναλωτών Κυβερνθτικζσ πολιτικζσ περιβαλλοντικών κανονιςμών/φόρων/δαςμών. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 38

39 Χαρακτηριςτικά Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ Κίνθτρο τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ Σφποσ ανακτώμενου υλικοφ Μορφζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ Εμπλεκόμενοι παράγοντεσ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 39

40 Κίνητρο επαναχρηςιμοποίηςησ Οικονομικό Οικολογικό υνδυαςμόσ των δφο Πικανζσ επιπτώςεισ ςτον χριςτθ: Θ υποχρζωςθ ανάκτθςθσ (οικολογικό κίνθτρο) μπορεί να οδθγιςει ςε υπερβολικζσ ποςότθτεσ επιςτρεφόμενων προϊόντων Οι παραγωγοί που αςχολοφνται με τθν ανακαταςκευι (οικονομικό κίνθτρο) ζχουν ςυχνά δυςκολίεσ ςτο να εξαςφαλίςουν επαρκείσ ποςότθτεσ χρθςιμοποιθμζνων προϊόντων κατάλλθλθσ ποιότθτασ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 40

41 Τφποσ ανακτώμενου υλικοφ υςκευαςίεσ Εξαρτιματα και μζρθ ςυςκευών και μθχανών Καταναλωτικά προϊόντα Αναλώςιμα Σα υλικά αυτά διαφζρουν ωσ προσ τον λόγο και τον χρόνο επιςτροφισ τουσ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 41

42 Μορφζσ επαναχρηςιμοποίηςησ (1) Ανακφκλωςη: ανάκτθςθ υλικοφ χωρίσ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτασ (αρχικισ δομισ και χαρακτθριςτικών λειτουργίασ) του προϊόντοσ. κοπόσ τθσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ υλικών που ανακτώνται από χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα για να παραχκοφν νζα, όμοια ι διαφορετικά με τα αρχικά. Διάλυςη ή κανιβαλιςμόσ: αποςυναρμολόγθςθ του χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ, ζλεγχοσ των εξαρτθμάτων/μερών του και διαλογι εκείνων που μποροφν να ξαναχρθςιμοποιθκοφν. κοπόσ τθσ είναι θ ανάκτθςθ κάποιων από τα μζρθ/εξαρτιματα ενόσ χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ και θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ςε περιπτώςεισ επιςκευισ, αναβάκμιςθσ ι ανακαταςκευισ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 42

43 Μορφζσ επαναχρηςιμοποίηςησ (2) Επιςκευή: κοπόσ είναι θ επαναφορά ενόσ προϊόντοσ που ζχει υποςτεί βλάβθ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Θ ποιότθτα τουσ είναι γενικά χαμθλότερθ από τθν ποιότθτα των καινοφριων, ενώ θ επιςκευι μπορεί να περιλαμβάνει αποκατάςταςθ/αντικατάςταςθ ςπαςμζνων εξαρτθμάτων. Αναβάθμιςη: κοπόσ είναι θ επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ ενόσ χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ (θ οποία όμωσ είναι γενικά μικρότερθ από τθ διάρκεια ηωισ ενόσ καινοφριου) και θ επίτευξθ καλφτερθσ ποιότθτασ από τθν υφιςτάμενθ (χαμθλότερθ όμωσ από εκείνθ ενόσ καινοφριου). Ανακαταςκευή: κοπόσ είναι θ επαναφορά ενόσ προϊόντοσ ςτθν αρχικι του κατάςταςθ, διατθρώντασ τθν ταυτότθτα του, μζςω κατάλλθλων επεμβάςεων (αποςυναρμολόγθςθ, ζλεγχοσ, αντικατάςταςθ). Άμεςη επαναχρηςιμοποίηςη: κοπόσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ του προϊόντοσ χωρίσ επιςκευι, μετά από κάποιου είδουσ επεξεργαςία (πλφςιμο, αποςτείρωςθ, κτλ). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 43

44 Μορφζσ επαναχρηςιμοποίηςησ (3) Διαφορζσ μορφών επαναχρθςιμοποίθςθσ ωσ προσ: Σον προγραμματιςμό των παραγωγικών διαδικαςιών Σον ςυντονιςμό των ςχετικών διαδικαςιών Σθν ειδικότθτα/εμπειρία του εμπλεκόμενου προςωπικοφ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 44

45 Παράδειγμα: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 45

46 Εμπλεκόμενοι παράγοντεσ Διάκριςθ μεταξφ: Αρχικοφ παραγωγοφ, που ανακτά ο ίδιοσ (ι άλλοσ φορζασ για λογαριαςμό του) το χρθςιμοποιθμζνο προϊόν. Θ αντίςτροφθ εφοδιαςτικι αλυςίδα ςυνδυάηεται με τθν κανονικι εφοδιαςτικι αλυςίδα. Οι δραςτθριότθτεσ αφοροφν τθν άμεςθ επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν επανακαταςκευι. Ενόσ ι περιςςοτζρων ανεξάρτθτων φορζων που παίρνουν μζροσ ςε κάποια φάςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκτθςθσ του προϊόντοσ. υνικωσ αφορά ανακφκλωςθ υλικών. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 46

47 Λειτουργίεσ Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ Θ εφαρμογι τθσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ αναφζρεται ςτισ παρακάτω λειτουργίεσ: υλλογι Ζλεγχοσ Διαλογι Αποκικευςθ Μεταφορά Μείωςθ όγκου, τεμαχιςμόσ, ςυμπφκνωςθ Επικοινωνία με τουσ αγοραςτζσ ι τουσ προμθκευτζσ Επεξεργαςία Ανακαταςκευι ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 47

48 Δίκτυα/ομάδεσ λειτουργιών Αντίςτροφησ Εφοδιαςτικήσ ΑΝΣΙΣΡΟΦΘ ΔΙΑΝΟΜΘ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 48

49 Αντίςτροφη διανομή (1) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 49

50 Αντίςτροφη διανομή (2) Σο δίκτυο αντίςτροφθσ διανομισ μπορεί: Να ενταχκεί ςτο κανονικό δίκτυο διανομισ Να αποτελζςει ξεχωριςτό δίκτυο Να ςυνδυαςτεί με το κανονικό δίκτυο Βαςικό πρόβλθμα: Θ αβεβαιότθτα που χαρακτθρίηει τισ ροζσ. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 50

51 Αντίςτροφη διανομή (3) Απαιτοφνται αποφάςεισ για: τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτο δίκτυο (είτε ανικουν ςτο κανονικό δίκτυο είτε είναι εξειδικευμζνεσ επιχειριςεισ, με τθ διάκριςθ αυτι να περιορίηει τθν ολοκλιρωςθ των δφο δικτφων) τισ λειτουργίεσ του αντίςτροφου δικτφου και το χώρο που κα γίνεται ο ζλεγχοσ και θ ταξινόμθςθ τθ ςχζςθ μεταξφ κανονικοφ και αντίςτροφου δικτφου διανομισ ανάλογα με τθ μορφι επαναχρθςιμοποίθςθσ (ςτισ περιπτώςεισ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ διάλυςθσ το δίκτυο είναι ςυνικωσ ανοικτό, ςτισ άλλεσ περιπτώςεισ είναι ςυνικωσ κλειςτό). ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 51

52 Ζλεγχοσ αποθεμάτων (1) ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 52

53 Ζλεγχοσ αποθεμάτων (2) Μορφζσ ελζγχου αποκεμάτων: Ανακφκλωςθ: Ζλεγχοσ ειςροών Επιςτροφι (ςτον παραγωγό): Εναλλακτικι ειςροι Πρόβλθμα: Εξαςφάλιςθ αποδεκτοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ/ελαχιςτοποίθςθ κόςτουσ αποκεμάτων με μεταβλθτζσ το επίπεδο παραγωγισ νζων προϊόντων και τισ ποςότθτεσ των επιςτροφών (με ςτοχαςτικι ποςότθτα, ποιότθτα και χρόνο επιςτροφισ). Θ αβεβαιότθτα αντιςτακμίηει ωσ ζνα βακμό το πλεονζκτθμα από τθν εκμετάλλευςθ των επναχρθςιμοποιοφμενων προϊόντων. ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 53

54 Προγραμματιςμόσ Παραγωγήσ Κυριότερο πρόβλθμα: ανακαταςκευι ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΘ ΑΛΤΙΔΑ 54

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ Γικηύος Γιανομήρ Πολλαπλών Πποϊόνηων

σεδιαζμόρ Γικηύος Γιανομήρ Πολλαπλών Πποϊόνηων Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Νέερ Απσέρ Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: σεδιαζμόρ Γικηύος Γιανομήρ Πολλαπλών Πποϊόνηων Δπηκέιεηα: Μαπξνεηδήο Βαζίιεηνο 155 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Νεάξρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ Πτυχιακή εργαςία «Αξιοποίηςη των νζων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικοφ εμπορίου ςτον χώρο των επιχειρήςεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE Softecon Enterprise Από ηελ Ιδέα ζηελ Πξάμε Η Softecon Enterprise έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο 60 εγθαηαζηάζεηο Oracle JD Edwards ζε Διιάδα, Κχπξν, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Οπθξαλία.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΠΡΩΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς.

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Βαζιλειάδης Ιωάννης ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Παλαιολόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΕΜΙΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: 318 ΤΗΛ.: 210-4142318 E-mail: emiris@unipi.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΕΜΙΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: 318 ΤΗΛ.: 210-4142318 E-mail: emiris@unipi.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΕΜΙΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: 318 ΤΗΛ.: 210-4142318 E-mail: emiris@unipi.gr 1 Τα συστήματα παραγωγής: Εισαγωγικά σχόλια είναι αντικείμενα επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα