Η Σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του"

Transcript

1 Η Σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του νομού Τρικάλων στην ανάπτυξη αυτού l.b. Μανωλόπουλος Καθηγητής ΤΕΙθ, Τμήμα ΔΓΕ ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Ο νομός Τρικάλων είναι ο περισσότερο ορεινός νομός της θεσσαλίας. Η εργασία αυτή εξετάζει τη σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του νομού Τρικάλων στη ανάπτυξη αυτού. Από την ανάλυσή μας προέκυψε ότι η Κτηνοτροφία του νομού συμμετείχε στο 40% του συνολικού γεωργικού προϊόντος, το οποίο αποτελούσε το 34% του Ακαθάριστου προϊόνστος του νομού το έτος Η Ελλάδα μετά το 1980 έχει αυξήσει τις εισαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων με αποτέλεσμα να έχει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στον γεωργικό τομέα. Μετά την αναμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΙΙ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης GA ΤΤ, περιορίζονται σημαντικά τα προστατευτικά μέτρα των κτηνοτροφικών και φυτικών προϊόντων. Αυτό επιβάλλει επιτακτικά τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων. Lτο νομό Τρικάλων λόγω των ευνοϊκών φυσικών συνθηκών, οι λειμώνες και τα κτηνοτροφικά φυτά είναι καθοριστικός παράγοντας της διαμόρφωσης του κόστους των κτηνοτροφικών προϊόντων. Η κτηνοτροφία μαζί με την οικολογική αναβάθμιση και την ορθή τουριστική ανάπτυξη θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ημιορεινών και ορεινών κοινοτήτων, συνεπώς και ολόκληρου του νομού. Λέξεις κλειδιά. Λειμώνες, κτηνοτροφικά φυτά, ανάπτυξη νομού Τρικάλων. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ο νομός Τρικάλων είναι ο πλέον ορεινός νομός της θεσσαλίας και γενικότερα από τους ορεινότερους νομούς στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ, 1981). Συγκεκριμένα το 70% σχεδόν της συνολικής έκτασης αυτού καλύπτεται από δάση (30%) καθώς και ορεινούς και ημιορεινούς βοσκοτόπους (40%), ενώ η καλλιεργούμενη έκταση συνιστά μόνο το 20,81% της συνολικής έκτασης αυτού (Πίνακας 1). Οι ορεινές κοινότητες το 1981 αποτελούσαν το 61,37% του συνόλου των δήμων και κοινοτήτων του νομού (Πίνακας 2), ενώ ο αγροτικός πληθυσμός συνιστούσε σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού. Μετά το 1971 σημειώθηκε μείωση του αγροτικού πληθυσμού και ιδιαίτερα του ορεινού (ΕΣΥΕ 1971, 1981, 1991). Λιάφορες εργασίες έδειξαν ότι το φυσικό περιβάλλον του ορεινού και ημιορεινού χώρου σχετίζεται άμεσα με την κτηνοτροφία (Παπαναστάσης 1994), και γενικά τα φυσικά λιβάδια συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής (τσιουβάρας 1994). Η εργασία αυτή εξετάζει τη σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του νομού Τρικάλων στην ανάπτυξη του νομού. Πίνακας ι. Κατανομή της έκτασης του νομού Τρικάλων στις βασικές κατηγορίες χρησιμοποίη σης αυτής σε χιλιάδες στρέμματα το έτος 198 ι. Κατηγορία χρήσης της Καλλιεργούμενη έκταση Βοσκότοποι κοινοτικοί Βοσκότοποι ιδιωτικοί Δάση Εκτάσεις καλυπτόμενες από ύδατα Οικισμοί και δρόμοι Άλλες εκτάσεις llhγh ΕΣΥΕ 704, , , ,100 56, ,2 112,5 % 20,81 26,74 13,43 30,50 1,67 3,55 3,32

2 162 Πίνακας 2. Κατανομή των δήμων και κοινοτήτων του Ν. Τρικάλων σε πεδινούς, ορεινούς και ημιορεινούς το 1981 Κατηγορία Αριθμός Λήμων και % Πεδινοί Ημιορεινοί Ορεινοί Σύνολο Ιlηγή: ΕΣΥΕ Κοινοτήτων ,27% 10,34% 61,37% 100 ΜΕθΟΛΟΛΟΓΙΑ Το συγκεκριμένο θέμα μεθοδολογικά προσεγγίζουμε ως εξής. Στην αρχή εξετάζουμε την εξέλιξη των εκτάσεων των λειμώνων και των κτηνοτροφικών φυτών διά σανό του νομό Τρικάλων την περίοδο Στο επόμενο μέρος μελετούμε την εξέλιξη της παραγωγής των κτηνοτροφι κών φυτών του νομού την ίδια περίοδο. Κατόπιν αναλύουμε την εξέλιξη των κυριότερων Κ τηνοτροφικών Ιlροϊόντων του νομού στην περίοδο Βάσει αυτών αναλύεται εν συνεχεία η σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών στην ανάπτυξη του νομού. Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση αξίας κτηνοτροφικού προϊόντος και αξίας των εκτάσεων των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του νομού εφαρμόζουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε προέρχονται από την ΕΣΥΕ, ενώ ελήφθησαν υπ' όψη απόψεις και παρατηρήσεις από συζητήσεις που είχαμε με γεωτεχνικούς, γεωργοκτηνοτρόφους και άλλους φορείς του νομού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τ Α Εξέλιξη των εκτάσεων των λειμώνων και των κτηνοτροφικών φυτών διά σανό του νομού Τρικάλων την περίοδο Οι ορεινοί και ημιορεινοί λειμώνες παρουσίασαν ελάχιστες μεταβολές την περίοδο , σύμφωνα με τα στοιχεία της Λιεύθuνσης Γεωργίας του νομού. Μεγάλες ωστόσο σχετικά μειώσεις επήλθαν στις εκτάσεις των κτηνοτροφικών φυτών διά σανό (Ιiίνακας 3) την περίοδο I 975- I 995. Αυτό παρατηρήθηκε στις πεδινές εκτάσεις και οφείλεται στην χρησιμοποίηση αυτών από μονοκαλλιέργειες για την παραγωγή προϊόντων που καταναλώνονται από τους ανθρώπους. Ιlίνακας 3. Εξέλιξη των συνολικών εκτάσεων και της παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών (κριθή, βρώμη, βίκος, πίσα, τριφύλια πολυετή όπως Μηδική κλπ. και ετήσια, κοφτολίβαδα, Ρόβη, Λάθυρος, Φακή) διά σανό στο Ν. Τρικάλων την περίοδο Έτος ΙΙΗΓΗ ΕΣΥΕ Εκτάσεις (στρμ.) I Παραγωγή (tn*) Μέση παραγωγή ανά στρ. (Κ την) Εξέλιξη της παραγωγής των κτηνοτροφικών φυτών διά σανό του νομού Τρικάλων την περίοδο Η παραγωγή μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ την περίοδο 1975-I 995 (Ιiίνακας 3). Αυτό ο φείλεται αφ' ενός στη μείωση των εκτάσεων και αφ' ετέρου των συστηματικών καλλιεργητικών εργασιών εκ μέρους των γεωργοκτηνοτρόφων, που είχε σαν αποτέλεσμα και την μείωση της μέσης στρεμματικής απόδοσης {Ιlίνακας 3)

3 163 Εξέλιξη της παραύωύής των κυριώτερων κτηνοτροφικών προϊόντων του νομού Τρικάλων την περίοδο Η συνολική παραγωγή γάλακτος μειώθηκε κατά 4695tn*, ενώ του κρέατος αυξήθηκε κατά 2732tn* την περίοδο I στο νομό (Ιiίνακας 4). Η μείωση του γάλακτος οφείλεται βασικά στην μείωση της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, ενώ η παραγωγή πρόβειου γάλακτος αυξήθηκε σε μικρό βαθμό. Στο κρέας αυξήθηκε κυρίως η παραγωγή χοιρινού κρέατος, οριακά του πρόβειου, ενώ του βόειου μειώθηκε. Ιlίνακας 4. Εξέλιξη των κυριώτερων Κτηνοτροφικών Προϊόντων του Ν. Τρικάλων την περίοδο σε τόννους Παραγωγή Αγελαδινό Πρόβειο Παραγωγή Βόειο Πρόβειο Χοιρινό γάλακτος };ύνολο Κρέατος };ύνολο * -* * -* -*!Ιηγή ΕΣΥΕ * Λεν υπάρχουν στοιχεία Η σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την ανάπτυξη ολόκληρου του νομού Το σιτηρέσιο των μυρηκαστικών ζώων αποτελείται τόσο από χονδροειδείς τροφές όπως είναι ο σα νός, το χλωρό χόρτο βοσκής η λειμώνα, το ενσίρωμα και το άχυρο, όσο και από το μίγμα των συμπυκνωμένων τροφών (Καραμήτρος 1995). Οι εν λόγω ζωοτροφές στο νομό Τρικάλων παράγονται στο μεγαλύτερο ποσοστό εκεί, ενώ εισάγονται μόνο μικρές ποσότητες βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Οι φυσικές συνθήκες του νομού ευνοούν την ανάπτυξη των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών τα οποία είναι βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι βοσκότοποι του νομού βρίσκονται βασικά σε τρεις ορεινές περιοχές. Στην περιοχή της 1Ιίνδου που είναι οι κοινότητες Ιlύρας, Λέσης, Στουρναρέϊκων κλπ., στην περιοχή της 11 ίνδου που είναι τα χωριά του Ασπροποτάμου και στην περιοχή των Χασιών που υπάρχουν διάφορες κοινότητες. Οι κτηνοτρόφοι βόσκουν τα ζώα τους, κυρίως πρόβατα και βοοειδή, στα ορεινά, από αρχές Μα'iου μέχρι τέλη Οκτωβρίου, ενώ τους υπόλοιπους μήνες τα κατεβάζουν στα πεδινά. Από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται από λειμώνες και κτηνοτροφικά φυτά διά παραγωγή σανού είναι καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα διά την περίοδο προέκυψε ότι: Υ= ,8 I Χ (St.er.= 0,065), (t = 12,50) όπου Υ=Συνολική αξία του κτηνοτροφικού προϊόντος του νομού Χ=Συνολική αξία των εκτάσεων των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του νομού St.er.=τυπικό σφάλf.ια, t=κατανομή, που αφορούν τον συντελεστή ανεξάρτητης μεταβλητής. Τονίζουμε ότι η κτηνοτροφία το 1975 συμμετείχε κατά 4 I,27% στο συνολικό γεωργικό προϊόν, ενώ το 1990 συμμετείχε κατά 43,21%. Λιευκρινι'ζουμε ότι ο γεωργικός τομέας συνιστά βασικό παράγοντα ανάπτυξης του νομού. (Μανωλόπουλος 1992). Έτσι πολλές βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες έχουν σαν πρώτη ύλη κτηνοτροφικά και φυτικά προϊόντα όπως π. χ. εργοστάσια γάλακτος και τυροκομικών προϊgοιτων, παραγωγής αλλαντικών, φλοκατών, υφαντών κλπ. Η Ελλάδα μετά το 1980 εισάγει μεγάλες ποσότητες κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και ζωοτροφών με αποτέλεσμα το

4 164 εμπορικό ισοζύγιο στα ανωτέρω να εξελίσσεται αρνητικά. Λόγω της νέας ΚΑΠ και της συμφω νίας GATT οι τάσεις που διαμορφώνονται στον Ευρωπαϊκό χώρο χαρακτηρίζονται από μείωση του αγροτικού δυναμικού, ενώ οι εξελίξεις στην παραγωγή τείνουν προς τη χρήση τεχνικών ε ντάσεων κεφαλαίου και εξοικονόμηση εργασίας (Mergos and Yotopoulos 1988, Saris 1991). Οι μεταβολές αυτές επιδρούν άμεσα και στον γεωργικό τομέα του νομού Τρικάλων. Πολλές ορεινές κοινότητες παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού των και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. θεωρούμε ότι η ορθή τουριστική ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας θα είναι θετικός παράγοντας. Οι λειμώνες μπορούν να δια δραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992, Παπαναστάσης 1994). Το φυσικό περιβάλλον του νομού είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τούτο. Έτσι θα υπάρξει μια αειφορική ανάπτυξη των λιβαδιών και λειμώνων αλλά και της γεωργίας του νομού. Αυτό άλλωστε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και από τους Kuhnen (1992) και Σιάρδο (1993). ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ Οι λειμώνες και τα κτηνοτροφικά φυτά του νομού Τρικάλων είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και γενικότερα της ανάπτυξης ολόκληρου του νομού. Ανάπτυξης ολόπλευρης στο φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η πιθανή μείωση της δραστη ριότητας αυτής θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σ' όλο το νομό και όχι μόνο. ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦ ΙΑ ΑΤΕ Εξέλιξη Κτηνοτροφικού Προϊόντος Ν. Τρικάλων. ΕΣΥΕ Στατιστικά στοιχεία διαφόρων ετών. Βαiτσης θ.α. ( 195). Δυνατότητες και Προοπτική για την επέκταση των κτηνοτροφικών φυτών και των τεχνητών λειμώνων. Πρακτικά επιστημονικής Ημερίδας, 3 Φεβρουαρίου 1995, σελ , θεσσαλονίκη. Καραμήτρος Λ. ( 1995). Εργαστηριακές σημειώσεις διατροφής αγροτικών ζώων. ΤΕΙ θ, θεσ/νίκη. Kuhnen F. (1992) «Sustainability, Regional Development and Marginal Locations», Applied Geogrphy and Deνelopment, Vol. 39, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen, Germany. Μανωλόπουλος ι (1992). Γεωργία και Περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση της θεσσαλίας, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή ΝΟΕ, ΑΙΙθ, θεσσαλονίκη. Mergos G.J. and Yotopoulos Ρ.Α. (1988) «Demand for feed inputs in the Greek Liνestock Section», European Review of Agήcultural Economics, Vol. 15, Νο 1, pp Παπαναστάσης Β. και Νοϊτσάκης Β. (1992). Λιβαδική Οικολογία, θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης Β. (1994). Λιβάδια και Περιβάλλον, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Λιβάδια και Αγροτική ανάπτυξη», Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Νο 1, σελ , θεσ / νίκη. Παπαναστάσης Β. (1994). Σχέσεις κτηνοτροφίας και Φυσικού περιβάλλοντος στον ορεινό και ημιορεινό χώρο. ΙΙρακτικά ΙΙανελληνίου Συνέδριου «Κτηνοτροφική Πολιτική: θέσεις- Προσανατολισμοί», Γιάννενα Νοεμβρίου 1994, σελ , θεσ/νίκη.

5 Saπis Α. (1991) «European Agricu1ture Intemationa1 Markets and L.D.C. Growth and Food Secutity» European Review of Agricultural Economics, Vol. 18, Ν ο 4, pp Ο. Σιάρδος Γ. (1993) Αειφορική γεωργία και ανάπτυξη. Γεωπονικά, τεύχος 346, σελ , Θεσσαλονίκη. Τσιουβάρας Κ.Ν. (1994) Συμβολή των φυσικών λιβαδιών του Ολύμπου στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Πρακτικά Συνεδρίου «0 Όλυμπος στους αιώνες», Αυγούστου 1994, Ελλασσόνα. 165 The importance of the pastures and fodder plants for hay in the regional development of Tήcala Prof. Dr. Ioannis Manolopoulos Technologica1 Educational Institution of Thessaloniki Department of Farm Business Administration SUMMARY Trikala, is the most Ιnountainous province of Thessaly. This paper exaιnines, the importance of the meadow and fodder plants for hay in the regional development in Trikala. The results indicate that the livestock contributed 40% to the total Agricultural product in 1990 while the agriculturai product participated bgy 34% in the total regional product. There was increased of inports Iivestock product and stockbreeding after 1980 in Greece and the results show a negative comjnerciai baiance in the agriculturai sector. The reform of the CAP and the GATT after Ι 990 imposed restrictions on the condition of protection agricuitural products. The province Trikaia because of environmental conditions contribute to the lesser cost of production. The livestock along with the improvement of the environιnent and the tourist deveiopment contribute to the development of the mountainous and semi Ιnountainous regions and consequentiy to the decelopment of the Region of Trikaia. Key-words: Pastures, forage plants, development of Trikala prefecture.

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Ι. Μανωλόπουλος Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ΣΤΕΓ, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Περίληψη Η κτηνοτροφία καθώς και η επεξεργασία και εμπορία των κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Α. Γιωτοπούλου 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε άτομο, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Ι. Παπαδόπουλος 1, Σ. Γκατζογιάννης 2, Δ. Παλάσκας 2 και Ν. Στάμου 2 1 Διοίκηση Δάσους Περτουλίου, 420 32 Περτούλι Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD DIRECTORATE GENERAL FOR THE DEVELOPMENT AND PROTECTION

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Η βοοτροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ. Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΓΟΣ. Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας. entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ. Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΓΟΣ. Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας. entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΟΣ Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας 1 entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1 2/5/13 7:46 PM 2 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚ ΟΣΗ / ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας

Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, MS «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. Υποψήφιος ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σ. Αγγελόπουλος, 1 Β. Σαµαθρακής 1, Κ. Γαλανόπουλος, 2 Α. Παυλούδη 1 Περίληψη Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 10(10): 259-282 Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Σεραφείμ Πολύζος Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν.

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. Μαραβέγιας 655 Στήριξη και προστασία της ελληνικής γεωργίας: διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ... 2 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ7 3. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και

Διαβάστε περισσότερα