Eτήσιος Aπολογισµός 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eτήσιος Aπολογισµός 2002"

Transcript

1 Eτήσιος Aπολογισµός 2002

2 Ετήσιος Απολογισµός

3 Περιεχόµενα Οικονοµική επισκόπηση 4 Μήνυµα του Προέδρου του.σ. 6 Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 8 Εταιρίες του Οµίλου 14 ιεθνής παρουσία 16 Μπεντονίτης 20 Περλίτης 24 Βωξίτης 28 Βιοµηχανικά Ορυκτά Otavi 32 Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. 36 Ergotrak A.E. 38 Εταιρική ιακυβέρνηση 42 Πληροφορίες για τους Mετόχους 46 Οικονοµικά Στοιχεία

4 Οικονοµική επισκόπηση ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε 000 ) Πάγιο Ενεργητικό Συµµετοχές Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Καθαρό Χρέος Αριθµός Μετοχών Τέλους Έτους Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 4 (σε ) EBITDA ανά Μετοχή 1,90 1,72 1,80 1,29 1,13 Καθαρά Κέρδη Οµίλου ανά Μετοχή (EPS) 0,54 0,48 0,56 0,46 0,30 Ταµιακές Ροές ανά Μετοχή (CEPS) 5 1,41 1,29 1,39 0,96 0,71 Μέρισµα ανά Μετοχή - Ονοµαστικό 0,23 0,21 0,41 0,34 0,44 Μέρισµα ανά Μετοχή - Προσαρµοσµένο 0,23 0,21 0,21 0,17 0,16 Λογιστική Αξία ανά µετοχή (BVPS) 4,39 4,18 4,11 3,64 2, ΕΙΚΤΕΣ Ετήσιος Ρυθµός Ανάπτυξης κύκλου εργασιών 14,5% - κερδών ανά µετοχή 16,2% Περιθώριο EBITDA 19,6% 17,7% 18,0% 19,0% 19,3% Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 11,9% 11,4% 11,3% 12,0% 12,6% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 5,6% 4,9% 5,6% 6,8% 5,1% Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης / Πωλήσεις 25,6% 26,9% 23,1% 25,1% 28,1% Καθαρό Χρέος / EBITDA 1,93 2,43 1,79 1,88 2,17 Καθαρό Χρέος / Ίδια Κεφάλαια 0,84 1,00 0,78 0,67 1,03 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 6 12,4% 11,5% 13,6% 12,7% 12,6% Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) 7 9,5% 8,4% 9,7% 10,3% 9,7% Σηµειώσεις 1. Στις χρήσεις 2002 και 2001, ο Kύκλος Eργασιών, το EBITDA και τα Λειτουργικά Κέρδη δεv περιλαµβάνουν τα αντίστοιχα κονδύλια συµµετοχών που εκποιήθηκαν. Τα αποτελέσµατα αυτών περιλαµβάνονται στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα (έξοδα). 2. EBITDA (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) = Μερικά Κέρδη Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος. 3. Oι ίδιες µετοχές έχουν αφαιρεθεί από τα Ίδια Κεφάλαια. 4. Βασισµένα στο σταθµισµένο αριθµό µετοχών - εκτός από το Ονοµαστικό µέρισµα ανά µετοχή. 5. Ταµιακές Ροές ανά Μετοχή (CEPS) = (Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου + Σύνολο Αποσβέσεων) / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών. 6. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου / Ίδια Κεφάλαια. 7. Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) = [(Λειτουργικό Κέρδος + Έσοδα από Συνδεδ. Επιχειρήσεις) x (1-Ποσοστό Φόρου)] / ( Ίδια Κεφάλαια + Καθαρό Χρέος) όπου: Ποσοστό Φόρου = Σύνολο Φόρων / Κέρδη προ Φόρων. 5

5 Ηπαγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα το 2002 χαρακτηρίστηκε από αυξηµένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αύξηση της τιµής του πετρελαίου και συνεχιζόµενη σηµαντική πτώση των τιµών των µετοχών στις διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές, µε αποτέλεσµα να επικρατήσει ένα γενικότερο κλίµα ύφεσης και παράλληλα να παρατηρηθεί σηµαντική διαφοροποίηση στους ρυθµούς ανάπτυξης από περιοχή σε περιοχή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προαναφερθέντες παράγοντες, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη έλλειψη ευκαµψίας της ευρωπαϊκής οικονοµίας, επιβράδυναν το ρυθµό ανάπτυξης στο 1% έναντι 1,5% το προηγούµενο έτος. Η ελληνική οικονοµία συνέχισε να παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα το 2002, παρά τις δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσµια και την ευρωπαϊκή οικονοµία. Ο ρυθµός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος διατηρήθηκε στο 4%, δηλαδή στα επίπεδα του 2001 και αισθητά ταχύτερος από το µέσο όρο της ζώνης του ευρώ, γεγονός που οφείλεται εν µέρει στη σηµαντική εισροή πόρων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του Η εξέλιξη αυτή όµως δεν µπορεί και δεν πρέπει να υποβαθµίσει το γεγονός ότι, πολλές διαρθρωτικές αδυναµίες και αγκυλώσεις της ελληνικής οικονοµίας παρατείνονται, παρεµποδίζοντας τον απαιτούµενο δραστικό εκσυγχρονισµό της και αποδυναµώνοντας την ούτως ή άλλως χαµηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στο περσινό µήνυµά µου είχα εκφράσει την πεποίθηση ότι, για τον Όµιλο εταιριών της Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης, το 2002 θα ήταν µια χρονιά δηµιουργικών προκλήσεων και ευκαιριών, παρά τη διαφαινόµενη παράταση της διεθνούς οικονοµικής αστάθειας. Τα γεγονότα επαλήθευσαν την πεποίθησή µου εκείνη. Ο Τοµέας Βιοµηχανικών Ορυκτών, που αντιστοιχεί στο 77% του κύκλου εργασιών του Οµίλου, κατόρθωσε να διατηρήσει και να σταθεροποιήσει γενικά τη θέση του στην παγκόσµια αγορά, παρά τις αντίξοες συνθήκες και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, και να έχει ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση: Η κερδοφορία του αυξήθηκε σε όλα τα επίπεδα, ενώ οι πωλήσεις διατηρήθηκαν σταθερές. Οι Εµπορικές ραστηριότητες του Οµίλου, που αναλογούν στο 23% του κύκλου εργασιών και εκπροσωπούνται από τις θυγατρικές του Οµίλου, Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και Ergotrak Α.Ε., σηµείωσαν αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ διατήρησαν τις θέσεις που κατέχουν στις αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσµα αυτό είναι απόρροια συστηµατικών προσπαθειών για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της Α&Β, στις οποίες είχαµε αναφερθεί και στην περσινή Έκθεση. Οι προσπάθειες αυτές συνδυάστηκαν και µε µια σειρά ενεργειών στρατηγικού χαρακτήρα, όπως: Αναδιάρθρωση των διεθνών δραστηριοτήτων µας, κυρίως στη Γερµανία, µε τον περιορισµό των νοµικών προσώπων, πώληση των δραστηριοτήτων που επιβάρυναν την κερδοφορία µας και επικέντρωση σε τοµείς υψηλότερης κερδοφορίας και καλύτερης προοπτικής. Ενοποίηση διοικητικών υπηρεσιών για τον περιορισµό του λειτουργικού κόστους. Ενίσχυση και διεύρυνση των υποδο- µών εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών µας. Επιπλέον, το 2002 πραγµατοποιήθηκαν δύο έρευνες για λογαριασµό της Α&Β. Η πρώτη αφορούσε την ικανοποίηση των εργαζοµένων στην Εταιρία και τις Μήνυµα του Προέδρου του.σ. θυγατρικές της στην Ελλάδα και τη Γερ- µανία, και η δεύτερη πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των πελατών της Εταιρίας σε 26 χώρες. Οι έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της Εταιρίας, η οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα, την καινοτοµία και την εξυπηρέτηση των πελατών, και παρέχει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σε όσους συνεργάζονται µε αυτήν. Παράλληλα, οι δύο έρευνες µας βοηθούν να προσδιορίσουµε τα υφιστά- µενα περιθώρια για βελτίωση. Η Α&Β συνεχίζει την πολύπλευρη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα βιώσιµης ανάπτυξης και συνεργασίας µε όλους όσοι επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη δραστηριότητά της. Η χρονιά που διανύουµε έχει ήδη δώσει τα πρώτα µηνύµατα για την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας και τη συµπεριφορά των αγορών. Παρά τη σχετικά µικρή διάρκεια του πολέµου στο Ιράκ και την πτώση των τιµών του πετρελαίου, η κρίση στις διεθνείς χρη- µαταγορές συνεχίζεται και το κλίµα αβεβαιότητας παραµένει. Η Α&Β είναι, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτοιµη να αντιµετωπίσει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στο διεθνές οικονοµικό σκηνικό, όπως αυτό εξελίσσεται και στο οποίο σηµαντικό ρόλο θα παίξουν τόσο η ευρωπαϊκή διεύρυνση, όσο και η νέα συναλλαγµατική ισορροπία µεταξύ ευρώ και δολαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος θα αξιοποιήσει τη µεγάλη πείρα του, την ηγετική του θέση στις διεθνείς αγορές, το ικανό ανθρώπινο δυναµικό του και την ισχυρή παραγωγική, τεχνολογική, εµπορική και επιχειρη- µατική υποδοµή που διαθέτει. Πιστεύω ακράδαντα ότι κατά το 2003 θα επιβεβαιωθεί για ακόµα µία φορά η ισχυρή θέση της Α&Β, αλλά και η προσπάθειά µας να θέσουµε υγιείς και γερές βάσεις για την περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει και ζητεί την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για: Τη διανοµή µερίσµατος 0,23 ανά µετοχή. Αµοιβή µελών ιοικητικού Συµβουλίου ιανοµή κερδών στους εργαζόµενους της Εταιρίας. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 6 7

6 Eξέλιξη Bασικών Mεγεθών (σε '000 ) Kύκλος Eργασιών, EBITDA Kαθαρά Kέρδη Kύκλος Eργασιών EBITDA Kαθαρά Kέρδη 291,3 εκατ. πωλήσεις 16,25 εκατ. καθαρά κέρδη 12,7% αύξηση καθαρών κερδών το ορυχεία, εργοστάσια και κέντρα διανοµής σε 15 χώρες 14,5% ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης πωλήσεων Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου Το 2002 αποτέλεσε έτος ισχυροποίησης για την Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης. Η Εταιρία διατήρησε την ηγετική της θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και κατάφερε να βελτιώσει την κερδοφορία της σε όλα τα επίπεδα. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου της Α&Β ανήλθαν σε 291,3 εκατ., σηµειώνοντας οριακή µείωση κατά 0.2%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,25 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 12,7%, σε σχέση µε το Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 57 εκατ., (+10,1%), βελτιώνοντας το περιθώριο EBITDA από 17,7% σε 19,6%. Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα των πωλήσεων της Α&Β, ιδιαίτερα όσον αφορά τον Τοµέα των Βιοµηχανικών Ορυκτών, και αντικατοπτρίζουν τις εντατικές προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας της Εταιρίας, καθώς και τον επιτυχή περιορισµό των λειτουργικών της εξόδων. Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι η ραγδαία ανάπτυξη της περιόδου έχει ενσωµατωθεί πλήρως, µε σταθερή απόδοση ιδίων και συνολικών κεφαλαίων, παρά τις αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Στον Τοµέα Βιοµηχανικών Ορυκτών, που αντιπροσωπεύει το 77% του κύκλου εργασιών του Οµίλου της Α&Β, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 224,2 εκατ., σε σύγκριση µε 225 εκατ. πέρυσι (-0,3%). Σηµαντική αύξηση κατά 9,4% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων ( 21,5 εκατ.), καθώς και το περιθώριο EBITDA, το οποίο αυξήθηκε σε 23% από 20,8%. Στον Τοµέα Εµπορικών ραστηριοτήτων (Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και Ergotrak Α.Ε.) οι πωλήσεις ανήλθαν σε 67,1 εκατ. το 2002 έναντι 66,9 εκατ. το 2001 (+0,2%) και τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 9,3% φτάνοντας τα 4,7 εκατ. Επίσης, το 2002 η Μοτοδυναµική αναδείχθηκε πρώτη σε αξία πωλήσεων στην ελληνική αγορά δικύκλων και προϊόντων θάλασσας. Το 2002, η Α&Β υλοποίησε στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν το βασικό κορµό των εργασιών της, αποδεσµευόµενη από ζηµιογόνες δραστηριότητες, ισχυροποιώντας τις υποδοµές της και περιορίζοντας τις λειτουργικές της δαπάνες: Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2002, η Α&Β πραγµατοποίησε την πώληση της Otavi Perlit GmbH, µιας δραστηριότητας διογκωµένου περλίτη στη Γερµανία. Η πωλούµενη δραστηριότητα, µε ετήσιες πωλήσεις αξίας 5,5 εκατ., είχε εµφανίσει σηµαντικές λειτουργικές ζηµίες κατά τα έτη 2000 και 2001 και αναµενόταν να παραµείνει ζηµιογόνος και στο προβλεπόµενο µέλλον. Το Σεπτέµβριο του 2002, η Εταιρία ενοποίησε το σύνολο των διοικητικών δοµών των θυγατρικών της στη Γερµανία. Είχε προηγηθεί η απόκτηση του 100% της εταιρίας holding Otavi Minen A.G., στην οποία η Α&Β συµ- µετείχε µε 95%, καθώς και η εκούσια διακοπή διαπραγµάτευσης (squeezeout & delisting) της µετοχής της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο της Φρανκφούρτης. Οι κινήσεις αυτές περιόρισαν σηµαντικά το λειτουργικό κόστος των γερµανικών θυγατρικών της Εταιρίας. Κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2002 πωλήθηκε, µε σηµαντικό κέρδος, η συµ- µετοχή της Εταιρίας στην Alpha Εταιρία Συµµετοχών Ρουµανίας (10%), στην Alpha Bank Α.Ε., σε µια προσπάθεια αποδέσµευσης της Α&Β από δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο βασικό κορµό των εργασιών της. Η Α&Β ισχυροποίησε επιπλέον την παρουσία της στη Βόρεια Αµερική και την Κίνα, µε µία εκτεταµένη σειρά ενεργειών. Εντός του έτους εκπονήθηκε και άρχισε η υλοποίηση του φιλόδοξου προγράµµατος δηµιουργίας µίας ολοκληρωµένης και κοινής πλατφόρ- µας πληροφορικής η οποία θα υποστηρίξει την Εταιρία στην ενιαία διαχείριση πληροφοριών, στην αναβάθ- µιση των διαδικασιών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και στη διαχείριση των χρηµατορροών. Το πρόγραµµα, µε τη συµβολική ονοµασία Πήγασος, βασίζεται στην εφαρ- µογή του ευρέως χρησιµοποιούµενου σε διεθνές επίπεδο πληροφοριακού συστήµατος SAP. Παράλληλα, συνεχίστηκε η αγορά ιδίων µετοχών (µέχρι το Μάιο του 2003 ανερχόταν στο 2,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας), αλλά και η µέριµνα για την οµαλή διαχρονική εξέλιξη της µερισµατικής πολιτικής της Α&Β, όπως εκφράζεται µε την αύξηση του µερίσµατος κατά 9,5% σε σχέση µε το Επίσης, η Εταιρία µεταφέρθηκε στον κλάδο Μη Μεταλλικών Βιοµηχανικών Ορυκτών & Τσιµέντων από τον κλάδο 8 9

7 Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Η Α.Ε.Ε.Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης, συνεπής ως προς την πελατοκεντρική της αντίληψη και την πρόθεσή της να δηµιουργεί µακροχρόνιους δεσµούς µε τους πελάτες της, ανέθεσε το 2002 στη διεθνώς καταξιωµένη εταιρία ερευνών αγοράς, NFO WorldGroup, έρευνα ικανοποίησης πελατών, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιήθηκαν 200 συνεντεύξεις µε υψηλόβαθµα στελέχη από ισάριθµες εταιρίες-πελάτες του Τοµέα Βιο- µηχανικών Ορυκτών της Εταιρίας, σε 26 χώρες. Τα κύρια ερωτήµατα που κλήθηκε να απαντήσει η έρευνα αφορούσαν: Αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του Τοµέα Βιοµηχανικών Ορυκτών από τους πελάτες. ιερεύνηση της πρόθεσης των πελατών να διατηρήσουν σταθερή και συνεχή σχέση µε την Εταιρία, καθώς και να προτείνουν τα προϊόντα της στους συνεργάτες τους. Εντοπισµό και αξιολόγηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος του Οµίλου σε σχέση µε τους βασικούς ανταγωνιστές. Τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα είναι: Οι πελάτες εµφανίζονται ικανοποιηµένοι και πρόθυµοι να συνεχίσουν τη συνεργασία τους µε την Εταιρία, σε βαθµό µεγαλύτερο από το γενικό µέσο όρο αντίστοιχων εταιριών. Η ικανοποίηση αυτή είναι διάχυτη σε όλους τους κλάδους, µε ιδιαίτερη έµφαση στον Κλάδο Μπεντονίτη και τον Κλάδο Βιοµηχανικών Ορυκτών Otavi. Η εταιρική στρατηγική προσέλκυσης, ικανοποίησης και διατήρησης των πολύ µεγάλων πελατών αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχηµένη. Η έρευνα απέδειξε ότι οι προσπάθειες που έκανε ο Τοµέας Βιοµηχανικών Ορυκτών τα τελευταία χρόνια στον τοµέα της ικανοποίησης πελατών έχουν αποδώσει καρπούς. Οι πελάτες αναγνωρίζουν την τεχνογνωσία, την ποιότητα, τη γνώση των προϊόντων, την αξιοπιστία και τον ενθουσιασµό των µελών της Εταιρίας. Η κυριότερη πρόκληση στην οποία η Εταιρία θα εστιάσει τις προσπάθειές της είναι η συνεχής βελτίωση και αύξηση της προσφερόµενης αξίας στον πελάτη µέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Bιοµηχανικά Oρυκτά 77% Πωλήσεις Oµίλου ανά Tοµέα ραστηριότητας Πωλήσεις Bιοµηχανικών Oρυκτών ανά Προϊόν Mπεντονίτης 49% Πωλήσεις Bιοµηχανικών Oρυκτών ανά Γεωγραφική Περιοχή E.E. 75% Mοτοδυναµική 18% Ergotrak 5% Oρυκτά Otavi 9% Bωξίτης 19% Περλίτης 23% B. Aµερική 15% Λοιπές Περιοχές 10% Πωλήσεις Bιοµηχανικών Oρυκτών % 0% ιάφορα 22% Kατασκευαστικός κλάδος 26% Mεταλλουργία & επεξεργασία µετάλλου 52% ανά Bιοµηχανική Xρήση Λοιπά 6% Άµµος Yγιεινής 4% Γεωργία 5% Yαλουργία & Kεραµικά 4% Πυρίµαχα 3% Kατασκευές & οµικά Yλικά 16% Έργα Πολιτικού Mηχανικού 5% Tσιµεντοβιοµηχανία 5% Aλούµινα 10% Xυτήρια 31% Παραγωγή Σιδήρου 3% Σφαιροποίηση Σιδήρου 8% Ορυχείων & Λατοµείων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Απρίλιο του Η εξέλιξη αυτή αποτελεί φυσικό επακόλουθο της στρατηγικής, των προσπαθειών και του βιοµηχανικού χαρακτήρα της δραστηριότητας της Α&Β τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρηµατικοί κλάδοι της Εταιρίας ακολούθησαν την ευρύτερη µακροπρόθεσµη στρατηγική της Α&Β, η οποία βασίζεται στη γεωγραφική επέκταση, την εµβάθυνση στη γνώση των προϊόντων και των χρήσεών τους και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων, καθώς επίσης στην προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων για τους πελάτες. Πιο συγκεκριµένα, το 2002: Ο Κλάδος Μπεντονίτη διατήρησε το µερίδιο που κατέχει στην αγορά χυτηρίων, όπου παράλληλα εισήγαγε νέα προϊόντα προστιθέµενης αξίας όπως το Antrapex. Επιπλέον, αναδιοργάνωσε το δίκτυο παραγωγής του στην Κεντρική Ευρώπη, µειώνοντας κατά 2 τον αριθµό των εργοστασίων του, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ανταγωνιστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση της κερδοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κλάδος εµβάθυνε περαιτέρω στη στρατηγική «Από την Αγορά στο Ορυχείο», εντάσσοντας πλήρως τη νεοαποκτηθείσα ουγγρική IKO Minerals Kft στην ενιαία οργανωτική δοµή του. Επίσης, ο Κλάδος ανέπτυξε την παρουσία του και στη Βόρεια Αµερική, στοχεύοντας στην ισχυροποίηση της θέσης του και την αυτόνοµη παρουσία του στην αµερικανική αγορά. Ο Κλάδος Περλίτη αντιστάθµισε µε επιτυχία τις δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή κατασκευαστική αγορά, µε τη σηµαντική αύξηση πωλήσεων που σηµείωσε στη Βόρεια Αµερική, όπου διεύρυνε και ενίσχυσε το ήδη εκτεταµένο δίκτυο διανοµής του, µε τη δηµιουργία δύο νέων αποθηκών - κέντρων διανοµής. Παράλληλα, προγραµµάτισε την αύξηση της παραγωγικής του δυνατότητας στην Κίνα κατά 50%, προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της διευρυνόµενης πελατειακής του βάσης στην Άπω Ανατολή. Ο Κλάδος Βωξίτη προσέγγισε νέα επίπεδα πωλήσεων, σηµειώνοντας αύξηση 67% µέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια, και διπλασίασε την παραγωγική του δυνατότητα προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του. Παράλληλα, συνέχισε να διευρύνει το φάσµα εφαρµογών του βωξίτη, αλλά και την πελατειακή του βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο τριπλασιασµός των πωλήσεων βωξίτη στην αναπτυσσόµενη αγορά πετροβάµβακα στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Στον Κλάδο Βιοµηχανικών Ορυκτών Otavi έµφαση δόθηκε στην ενίσχυση του δικτύου προµηθευτών που διαθέτει, µε κυριότερο επίτευγµα τη σύναψη συµφωνίας µε τη Sons of Gwalia Ltd., µεγαλύτερη παραγωγό σποδουµένιου παγκοσµίως. Η συµφωνία αυτή, σε συνδυασµό και µε εµπορικές κινήσεις που αφορούν το βολλαστονίτη, αποσκοπεί στην περαιτέρω διείσδυση του Κλάδου στις αγορές κεραµικών και υαλουργίας. Παράλληλα µε τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες, η Α&Β συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη χάραξη και την εφαρµογή µιας πολύπλευρης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, βασισµένης στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας ότι η µέρι- µνα για το ανθρώπινο δυναµικό και την ασφάλειά του, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή των περιοχών όπου δραστηριοποιείται αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της λειτουργίας της. Αναλυτική παρουσίαση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Α&Β γίνεται στο χωριστό τεύχος του Κοινωνικού Απολογισµού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των εργαζοµένων των εταιριών του Οµίλου για την ουσιαστική συµβολή τους στην επιτυχηµένη πορεία της Α&Β, καθώς και τους µετόχους, οι οποίοι εξακολουθούν να µας περιβάλλουν µε εµπιστοσύνη, και να εκφράσω την πεποίθησή µου ότι οι προσπάθειές µας θα ανταµειφθούν µε την περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη της Εταιρίας. Ευθύµιος Ο. Βιδάλης ιευθύνων Σύµβουλος 10 11

8

9 ETAIPIA ΧΩΡΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ETOΣ I PYΣHΣ / KTHΣHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2002 A&B ( 000 ) ( 000 ) MΠENTONITHΣ Σηµαντικός προµηθευτής µπεντονίτη και άνθρακα σε χυτήρια, τεχνικά έργα, IKO MINERALS GmbH ΓEPMANIA άµµο υγιεινής. Συστάθηκε µετά τη συγχώνευση της S&B Minerals GmbH 100% µε την IKO-Erbsloeh GmbH. IKO MINERALS S.A.R.L. ΓAΛΛIA Παραγωγή πρόσθετων υλικών για χυτήρια και γεωργικές χρήσεις. 100% µέσω της IKO Minerals GmbH LAVIOSA CHIMICA MINERARIA S.p.A. BENTEC S.p.A. ITAΛIA ITAΛIA Παραγωγή και επεξεργασία µπεντονίτη ως προσροφητικού υλικού για χυτήρια, τεχνικά έργα και άλλες εφαρµογές. Παραγωγή και προµήθεια οργανόφιλου µπεντονίτη στη βιοµηχανία χρωµάτων & µελάνης. 1994, 2000 & 2001 µέσω της IKO-Erbsloeh % ,95% (23% απευθείας & 26,95% µέσω της LCM) LAVIOSA PROMASA S.A. IΣΠANIA Παραγωγή µπεντονίτη και εφοδιασµός κυρίως των ισπανικών χυτηρίων. 29,52% (20,1% απευθείας & 9,42% µέσω της LCM) IKO MINERALS Kft ASKANA Ltd ΠEPΛITHΣ OYΓΓΑΡΙΑ ΓEΩPΓIA Παραγωγή και επεξεργασία µπεντονίτη για έργα πολιτικού µηχανικού. (Πρώην επωνυµία: Βentonit Hungaria Kft) Παραγωγή φυσικού νατριούχου µπεντονίτη. Αποθέµατα κατάλληλα για χυτήρια και διαύγαση κρασιών. 100% ,7% ISOCON A.E. EΛΛA A Εµπορία διογκωµένου περλίτη για οικοδοµές και καλλιέργειες. 60% OTAVI IBERICA S.L.u. IΣΠANIA Παραγωγή και πώληση διογκωµένου περλίτη στην ισπανική αγορά. 100% µέσω της S&B Holding GmbH 1998, SARDA PERLITE S.r.l. ITAΛIA Eξόρυξη και επεξεργασία περλίτη στη Σαρδηνία. 61% 1996, S&B NORTH AMERICA Inc. H.Π.A. ιανοµή περλίτη στη Bόρεια Aµερική. 100% SIBIMIN OVERSEAS Ltd KYΠPOΣ Εµπορία περλίτη στην Ευρώπη. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρίες στην Κίνα. 99,99% SINO-HELLENIC INDUSTRIAL MINERALS Co. Ltd KINA Επεξεργασία και πώληση περλίτη στην Κινεζική αγορά και εξαγωγές εκτός Kίνας. 100% µέσω της Sibimin XINYANG-ATHENIAN MINING Co. Ltd KINA Eξόρυξη περλίτη στην Kίνα. 25% µέσω της Sibimin SABA MADENC ΙL ΙK A. ¹ S. TOYPKIA Επεξεργασία περλίτη στην Τουρκία. 97,6% PABALK MADEN A. ¹ S. TOYPKIA Eξόρυξη περλίτη στην Tουρκία. 98% Εταιρίες του Οµίλου BΩΞITHΣ EΛΛHNIKOI BΩΞITAI EΛIKΩNOΣ A.E. EΛΛA A Εξόρυξη βωξίτη µε µικρά αποθέµατα, αποκατάσταση µεταλλείων. 100% (36,2% απευθείας & 63,8% µέσω της Ariseize S.A.) ΕΙ ΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ OTAVI MINERALS GmbH ΓEPMANIA Eπεξεργασία και εµπορία βιοµηχανικών ορυκτών. 100% (µέσω της Otavi Minen A.G.) 1998, ΧΡΥΣΟΣ ΓEΩΛOΓIKH EPEYNA & ANAΠTYΞH A.E. EΛΛA A Έρευνες για χρυσό και πολύτιµα µέταλλα στην Ελλάδα. 100% ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. EΛΛA A Εκµετάλλευση κοιτασµάτων χρυσού στο Λόφο Περάµατος του Νοµού Έβρου και σε άλλες περιοχές. 20% GRAMEX Ltd (ΣΟΦΙΑ) BOYΛΓAPIA Έρευνες για χρυσό στη Βουλγαρία. 50% GRAMEX S.r.l. POYMANIA Έρευνες για χρυσό στη Pουµανία. 45% ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. EΛΛA A Αντιπροσώπευση των προϊόντων Yamaha στην Eλλάδα και στα Bαλκάνια. 84,98% ERGOTRAK Α.Ε. EΛΛA A Αντιπροσώπευση των προϊόντων Linde, Case και Cummins στην Ελλάδα και στα Bαλκάνια. 100% ΕΤΑΙΡΙΕΣ HOLDING S&B HOLDING GmbH ΓEPMANIA Συµµετοχές σε εταιρίες στη Γερµανία, στις Η.Π.Α. και στην Τουρκία. 100% OTAVI MINEN A.G. ΓEPMANIA ιαχειρίζεται την Otavi Minerals. 100% 1998, SOMIN Ltd BOYΛΓAPIA Συµµετοχές σε εταιρίες στα Βαλκάνια. 25% (µέσω της Gramex Ltd) ARISEIZE S.A. ΓAΛΛIA Συµµετοχή στην Eλληνικοί Βωξίται Ελικώνος A.E. 99,99% ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α Εταιρία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. 45% * Οπως ίσχυαν στις 31/12/

10 Belledune Gros Cacuna Claymont, DE Mobile, AL Brunswick, GA Xinyang Shanghai Παρνασσός Iτέα Eύβοια Pιτσώνα Aθήνα Mήλος Aποθήκες - Kέντρα ιανοµής A&B Eγκαταστάσεις Παραγωγής Συνδεδεµένων Eταιριών Eγκαταστάσεις Παραγωγής A&B και Θυγατρικών Γραφεία St. Petersburg ιεθνής παρουσία Seaham Vlaardingen Antwerp Groningen Marl Neuss Gelsenkirchen Oelsnitz Mannheim Wertheim Landshut Montoir Papa Chalon Livorno Ravenna Vitoria Ozurgeti Castellon Oristano Villaspeciosa Biga 16 Almeria 17

11

12 109 εκατ. πωλήσεις σε 30 χώρες 49% των πωλήσεων βιοµηχανικών ορυκτών Νο 1 παραγωγός µπεντονίτη στην Ευρώπη 20 ορυχεία & εργοστάσια σε 8 χώρες Στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των δυναµικών και µακροχρόνιων αναγκών των πελατών προϊόντων µπεντονίτη, η Α&Β προσθέτει αξία σε κάθε κρίκο της αλυσίδας «Από την Αγορά στο Ορυχείο», µε όχηµα την εξειδικευµένη τεχνογνωσία των επιχειρησιακών µονάδων του Κλάδου Μπεντονίτη. Μπεντονίτης Προϊόν Μπεντονίτης Ο µπεντονίτης είναι πλαστική άργιλος που προέρχεται από την in situ µετατροπή ηφαιστειακής τέφρας. Αποτελείται από ορυκτά της οµάδας των σµεκτιτών, µε κύριο συστατικό το ορυκτό του µοντµοριλλονίτη. Πήρε την ονοµασία του από την τοποθεσία Fort Benton της πολιτείας Wyoming των Η.Π.Α., όπου πρωτοανακαλύφθηκε και άρχισε να εξορύσσεται. Η ευρεία χρήση του µπεντονίτη οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως: µεγάλη προσροφητική ικανότητα, υψηλή πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήµατα, δυνατότητα να δρα ως συνδετικό υλικό. Αγορές Χυτήρια Έργα Πολιτικού Μηχανικού Παραγωγή Σιδήρου Προσροφητικά Υλικά Βιοµηχανία Χάρτου Γεωτρήσεις Πετρελαίου Ειδικές Εφαρµογές Κύριες Χρήσεις Συνδετικό υλικό της άµµου καλουπιών χυτηρίων. Θιξοτροπικό πρόσθετο για θεµελιώσεις, σήραγγες και εκσκαφές. Στεγανοποίηση χωµατερών. Συνδετικό υλικό στη σφαιροποίηση σιδηροµεταλλεύµατος. Άµµος υγιεινής κατοικίδιων ζώων. Βοηθητικό στην παραγωγή χάρτου, την αποµελάνωση χάρτου από ανακύκλωση και στα αυτογραφικά χαρτιά. Λειαντικό των γεωτρύπανων, στεγανοποιητικό των τοιχωµάτων της γεώτρησης. Κατεργασία υδάτων και αποβλήτων, κεραµικά, βιοµηχανίες ποτών, χηµικές βιοµηχανίες. Κατά τη διάρκεια του 2002, η Α&Β σταθεροποίησε την ηγετική της θέση στις διεθνείς αγορές µπεντονίτη και οι ενοποιηµένες πωλήσεις ξεπέρασαν τα 109 εκατ., πλησιάζοντας τους τόννους παγκοσµίως. Για τον Κλάδο Μπεντονίτη, το 2002 χαρακτηρίστηκε από την αξιοποίηση των συνεργιών της διοικητικής αναδιοργάνωσης σε τέσσερις επιχειρησιακές µονάδες και την περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής «Από την Αγορά στο Ορυχείο». Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι η µακροχρόνια εξυπηρέτηση των δυναµικών αναγκών των πελατών της Α&Β, προσθέτοντας αξία και εξισορροπώντας τις ανάγκες των αγορών µε τους περιορισµούς της φύσης, όπως αυτοί εκφράζονται από τις συγκεκριµένες ποιότητες αποθεµάτων. Η Α&Β είναι η µεγαλύτερη παραγωγός µπεντονίτη στην Ευρώπη και µία από τις σηµαντικότερες στον κόσµο, µε κοιτάσµατα στη Μήλο, τη Βαβαρία, τη Γεωργία και την Ουγγαρία, καθώς και ένα εκτετα- µένο, σύγχρονο δίκτυο επεξεργασίας προϊόντων µπεντονίτη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική. Μέσα στο 2002, η Α&Β αναδιοργάνωσε το δίκτυο παραγωγής της στην Κεντρική Ευρώπη, στοχεύοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Για το σκοπό αυτό, προχώρησε στην πώληση του εργοστασίου της στο Νeuss της Γερµανίας και τη διακοπή της λειτουργίας της µονάδας της στο Champagne-sur-Vingeanne της Γαλλίας. Η παραγωγική δραστηριότητα των εργοστασίων αυτών απορροφήθηκε από τις υπόλοιπες µονάδες. Η επιτυχής εφαρµογή της αναδιοργάνωσης του δικτύου παραγωγής συµβάλλει ήδη στην ανταγωνιστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη βελτίωση της κερδοφορίας του Κλάδου Μπεντονίτη. Το 2002 εντάχθηκε πλήρως στη στρατηγική «Από την Αγορά στο Ορυχείο» και η εταιρία εξόρυξης, επεξεργασίας και εµπορίας µπεντονίτη στην Ουγγαρία, που εξαγοράστηκε στα τέλη του 2001 και µετονοµάστηκε σε ΙΚΟ Minerals Kft. H νέα αυτή παραγωγική µονάδα αποτελεί το εφαλτήριο για την επέκταση της Α&Β προς τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Εξελίξεις και Τάσεις Θετικές ήταν οι εξελίξεις σε όλες σχεδόν τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Α&Β κατά το Η κύρια αγορά των χυτηρίων, που αντιπροσωπεύει το 51% των συνολικών πωλήσεων του µπεντονίτη, διατηρήθηκε 20 21

13 Τη διετία , η Α&Β προχώρησε στη διοικητική αναδιοργάνωση του Κλάδου Μπεντονίτη βάσει της στρατηγικής «Από την Αγορά στο Ορυχείο» σε τέσσερις επιχειρησιακές µονάδες προσηλωµένες στην τεχνογνωσία των επιµέρους αγορών που εξυπηρετούν, και συγκεκριµένα στις µονάδες Χυτηρίων, Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Χύδην προϊόντων και Εξειδικευµένων Προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η σε βάθος γνώση των επιµέρους αγορών και γίνεται εφικτή η γεωγραφική µεταφορά τεχνογνωσίας. Σκοπός της στρατηγικής «Από την Αγορά στο Ορυχείο» είναι η µακροχρόνια εξυπηρέτηση των δυναµικών αναγκών των πελατών της Α&Β, προσθέτοντας αξία και εξισορροπώντας τις ανάγκες των αγορών µε τους περιορισµούς της φύσης, όπως αυτοί εκφράζονται από τις συγκεκριµένες ποιότητες αποθεµάτων. Παράλληλα, προχώρησε στην εκλογίκευση του δικτύου παραγωγής του, στοχεύοντας στην ανταγωνιστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών του και τη βελτίωση της κερδοφορίας του. Πωλήσεις Mπεντονίτη 2002 Aνάλυση ανά Xρήση Άµµος Yγιεινής 8% Έργα Πολιτικού Mηχανικού 7% Eιδικές Eφαρµογές 3% Σφαιροποίηση Σιδήρου 14% Xυτήρια 51% Xύδην Προϊόντα 17% Πωλήσεις Mπεντονίτη 2002 Aνάλυση ανά Περιοχή Eλλάδα 1% Λοιπές Περιοχές 7% B. Aµερική 10% E.E. (εκτός Eλλάδας) 82% Σφαιροποίηση Σιδηροµεταλλεύµατος Γεωτρήσεις Xυτήρια Έργα Πολιτικού Mηχανικού Άµµος Yγιεινής Kατοικιδίων Xαρτί / Aπορρυπαντικά Oργανόφιλοι Mπεντονίτες Nανοσύνθετα Yλικά Aκατέργαστος Tριµµένος Προστιθέµενης Aξίας A.E.E. Aργυροµεταλλευµάτων & Bαρυτίνης IKO Minerals GmbH IKO Minerals S.A.R.L. IKO Minerals Kft Askana Ltd Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. Laviosa Promasa S.A. Bentec S.p.A. στην Ευρώπη στα επίπεδα του 2001, παρά τη γενική οικονοµική ύφεση. Το 2002 παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για τα εξειδικευµένα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών της γερµανικής θυγατρικής ΙΚΟ Minerals GmbH. Η ζήτηση αυτή προήλθε κυρίως από τις γαλλικές αυτοκινητοβιοµηχανίες, που αύξησαν σηµαντικά τα µερίδια αγοράς τους, αλλά και από τις γερµανικές εταιρίες παραγωγής πολυτελών αυτοκινήτων. Στη Βόρεια Αµερική, η µονάδα παραγωγής της Α&Β στο Brunswick της Georgia παρουσίασε αξιόλογη άνοδο των πωλήσεών της, βασιζόµενη στη µεταφορά προηγµένης τεχνογνωσίας χυτηρίων από την Ευρώπη. Οι πωλήσεις των χύδην προϊόντων, που αναλογούν στο 31% των συνολικών, και ειδικότερα αυτών προς τη βιοµηχανία σφαιροποίησης σιδηρο- µεταλλεύµατος (που αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου) σηµείωσαν µείωση, καθώς επηρεάστηκαν από την παγκόσµια ύφεση που πλήττει τον κλάδο της χαλυβουργίας. Η ύφεση αυτή επέδρασε κυρίως στις πωλήσεις της Α&Β στη Βόρεια Αµερική και τη Ρωσία, ενώ αυτές προς τις αγορές της υτικής Ευρώπης και της Νότιας Αµερικής παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε το Στα έργα πολιτικού µηχανικού, οι πωλήσεις του Κλάδου Μπεντονίτη, που αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου του, αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση µε το Η Α&Β προσφέρει µια πλήρη σειρά προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε µεγάλα τεχνικά έργα, σε εφαρµογές όπως η διάνοιξη σηράγγων και µικροσηράγγων και η κατασκευή διαφραγµατικών τοιχίων, σε εγκαταστάσεις υπόγειων δικτύων µε τη µέθοδο της κατευθυνόµενης οριζόντιας διάτρησης, καθώς και στη στεγανοποίηση χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Η Α&Β κατέχει ισχυρή θέση στην ευρωπαϊκή αγορά µπεντονίτη για άµµο υγιεινής κατοικίδιων ζώων. Το 2002, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και ανέρχονται πλέον στο 8% του συνόλου. Η στρατηγική της περιλαµβάνει τον επιλεκτικό εφοδιασµό ισχυρών διανοµέων και την ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων που απευθύνονται σε πελάτες υψηλών απαιτήσεων. Στις εξειδικευµένες αγορές, όπου ο Κλάδος Μπεντονίτη δραστηριοποιείται ενεργά µε νέα επιχειρησιακή µονάδα, οι πωλήσεις µπεντονίτη σηµείωσαν αύξηση πάνω από 20% και επεκτάθηκαν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγορές που εξυπηρετούνται είναι οι βιοµηχανίες χάρτου, χηµικών, κεραµικών, αλλά και παραγωγής οίνου. Προοπτικές Στην αγορά των χυτηρίων αναµένεται οριακή αύξηση των πωλήσεων, µε την προώθηση νέων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας από την ΙΚΟ Minerals, τα οποία συµβάλλουν στην οικονοµικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των χυτηρίων. Επιπλέον, η συντελούµενη µεταφορά προηγµένης τεχνογνωσίας από τη Γερ- µανία σε νέους πελάτες και νέες γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ΗΠΑ και η Ανατολική Ευρώπη, θα συµβάλει στην προσδοκώµενη αύξηση των πωλήσεων µπεντονίτη. Σχεδιάζεται επένδυση σε νέα µονάδα επεξεργασίας µπεντονίτη και άνθρακα για προϊόντα χυτηρίων στο νοτιοανατολικό τµήµα των Η.Π.Α. µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας και τη βελτίωση του λειτουργικού κόστους. Παρά τη διεθνή ύφεση στην αγορά της σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύ- µατος, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για το 2003 είναι θετικά, λόγω της διείσδυσης της Εταιρίας στην αγορά της σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύ- µατος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το 2003 προβλέπεται σταθερότητα στις υπάρχουσες αγορές στα έργα πολιτικού µηχανικού στη υτική, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιτυχής ένταξη της θυγατρικής της Α&Β στην Ουγγαρία και η ενσωµάτωσή της στη στρατηγική «Από την Αγορά στο Ορυχείο», ανα- µένεται να συντελέσει καθοριστικά στην επέκτασή της στις αναπτυσσόµενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Στην αγορά της άµµου υγιεινής κατοικιδίων, η διείσδυση του µπεντονίτη έναντι των άλλων υλικών αναµένεται να συνεχιστεί, ενώ η προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων. Η ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση των πωλήσεων µπεντονίτη στις εξειδικευ- µένες αγορές υψηλής προστιθέµενης αξίας αναµένεται να συνεχιστεί και το επόµενο έτος. Στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης, ο Κλάδος Μπεντονίτη θα εξακολουθήσει να πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις, αποβλέποντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεγµένων αγορών µε τεχνολογία αιχµής

14 τόννοι αδιόγκωτου περλίτη m 3 διογκωµένου περλίτη 23% των πωλήσεων βιοµηχανικών ορυκτών Νο 1 προµηθευτής διαβαθµισµένου περλίτη διεθνώς 24 ορυχεία, εργοστάσια & κέντρα διανοµής σε 8 χώρες Η Α&Β στοχεύει να καταστεί ο πλέον αναγνωρισµένος προµηθευτής επεξεργασµένου περλίτη παγκοσµίως, παρέχοντας υψηλή και σταθερή ποιότητα, ποικιλία και εξειδικευµένες λύσεις, αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών, µέσω ενός εκτεταµένου και ευέλικτου δικτύου έγκαιρης διανοµής just-in-time, και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης. Περλίτης Προϊόν Περλίτης Φυσική ηφαιστειακή ύαλος, που σχηµατίζεται µε την απότοµη ψύξη και στερεοποίηση ηφαιστειακής λάβας παγιδεύοντας νερό στη µάζα της. Στην ύπαρξη του παγιδευµένου νερού οφείλεται η πιο σηµαντική φυσική ιδιότητα του περλίτη, που είναι η ικανότητά του να διογκώνεται σε θερµοκρασίες βαθµών Κελσίου. Μια λευκή µάζα από µικροσκοπικές γυάλινες φυσαλίδες σχηµατίζεται µε την απότοµη ελεγχόµενη θέρµανση, ο περλίτης διογκώνεται και το παγιδευµένο νερό εξατµίζεται. O όγκος του αυξάνεται δέκα έως είκοσι φορές µε αντίστοιχη ελάττωση του ειδικού βάρους του, αποκτώντας έτσι ξεχωριστές ιδιότητες θερ- µικής και ηχητικής µόνωσης, ιδιαίτερα σε ελαφρά κονιάµατα και σοβάδες. Η Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης εξορύσσει περλίτη στη Μήλο, τη Σαρδηνία, την Τουρκία και την Κίνα. Αγορές οµικά υλικά Επιχρίσµατα Γεωργικές εφαρµογές ιήθηση υγρών Βιοµηχανικές εφαρµογές Χηµικές βιοµηχανίες Κύριες Χρήσεις Πλάκες οροφής, µονωτικά χωρίσµατα χώρων. Σοβάδες, κονιάµατα, ελαφρά κονιάµατα για οροφές και δάπεδα, µονωτικό υλικό. Υπόστρωµα ανάπτυξης σε υδροπονικές καλλιέργειες, παρασκευή ανθοκοµικών µειγµάτων. Μέσα διήθησης ποτών, εδώδιµων ελαίων, χηµικών, φαρµακευτικών και πετρελαϊκών προϊόντων. Κρυογενική µόνωση στην αποθήκευση και τη µεταφορά υγροποιηµένων βιοµηχανικών αερίων. Πυρίµαχες εφαρµογές σε χυτήρια. Πρόσθετο στην παραγωγή φωσφορικού οξέος. Το 2002, οι ενοποιηµένες πωλήσεις αδιόγκωτου διαβαθµισµένου περλίτη στις διεθνείς αγορές έφτασαν τους τόννους και του διογκω- µένου περλίτη στην Ελλάδα και την Ισπανία τα m 3, συνολικής αξίας άνω των 51 εκατ. Ο όγκος πωλήσεων του αδιόγκωτου περλίτη παρέµεινε σταθερός σε σχέση µε το 2001, παρά την οικονοµική ύφεση που επηρέασε όλες τις αγορές προϊόντων περλίτη παγκοσµίως, ενώ η αξία των πωλήσεων ενισχύθηκε. Οι πωλήσεις του διογκω- µένου περλίτη σηµείωσαν αύξηση µεγαλύτερη του 25%, εξαιτίας κυρίως της άνθησης της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του Ειδικότερα, οι πωλήσεις περλίτη στην αγορά δοµικών υλικών, η οποία αποτελεί τη βασικότερη αγορά προϊόντων περλίτη, έµειναν πρακτικά ανεπηρέαστες σε αξία από την παγκόσµια ύφεση του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς η Εταιρία προσέφερε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και διακίνησης, καθώς και των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, η συνεχιζόµενη ανάπτυξη της αγοράς γεωργικών εφαρµογών οδήγησε σε αυξηµένη ζήτηση για περλίτη τόσο στη Βόρεια Αµερική, όσο και στην Ευρώπη. Η Α&Β προχώρησε σε συντονισµένες ενέργειες προκειµένου να αυξήσει περαιτέρω το µερίδιο αγοράς στις συγκεκριµένες εφαρµογές και να διευρύνει την παραγωγική της δυνα- µικότητα. Παράλληλα, εγκαινίασε τη λειτουργία δύο νέων αποθηκών - κέντρων διανοµής στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, επεκτείνοντας την παρουσία της σε αυτή την αγορά προϊόντων υψηλής αξίας. Εξελίξεις και τάσεις Όσον αφορά τον αδιόγκωτο διαβαθµισµένο περλίτη, ο Κλάδος Περλίτη κατά τη διάρκεια του 2002: Αύξησε την αξία των πωλήσεων κατά 6%, κατευθύνοντας τις πωλήσεις προς την υψηλής αξίας και γρήγορα αναπτυσσόµενη αγορά γεωργικών εφαρ- µογών στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη. Επιτυγχάνοντας διατήρηση του µεριδίου που κατέχει στην αγορά µορφοποιηµένων δοµικών προϊόντων και κατασκευαστικών υλικών παγκοσµίως, προχώρησε σε περαιτέρω εξορθολογισµό του προγράµµατος παραγωγής, περιορίζοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος

15 Με την έναρξη της λειτουργίας δύο νέων αποθηκών στη Βόρεια Αµερική, η Α&Β ξεκινά το 2003 µε 11 συνολικά αποθηκευτικά κέντρα περλίτη παγκοσµίως. Αυτό το εκτεταµένο σε τρεις ηπείρους δίκτυο διανοµής επιτρέπει στην Εταιρία να έχει διεθνή παρουσία, εξυπηρετώντας τις πιο σηµαντικές αγορές περλίτη. ιακινώντας πολλαπλές ποιότητες διαβαθµισµένου περλίτη, από τα ορυχεία και τα εργοστάσιά της στην Ελλάδα, την Κίνα, την Ιταλία και την Τουρκία, στις στρατηγικά εγκατεστηµένες αποθήκες της και αξιοποιώντας πλήρως και αποτελεσµατικά τις αποθηκευτικές της δυνατότητες, τόσο στις εγκαταστάσεις παραγωγής, όσο και στα κέντρα διακίνησης, η Α&Β επιτυγχάνει τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και της αξίας που προσδίδουν τα προϊόντα της στις δραστηριότητες των πελατών της, και προσφέρει έγκαιρη διανοµή χαµηλού κόστους βασισµένη στο σύστηµα just-in-time. Πωλήσεις Aδιόγκωτου Περλίτη 2002 Aνάλυση ανά Xρήση οµικά Yλικά 53% Πωλήσεις Aδιόγκωτου Περλίτη 2002 Aνάλυση ανά Περιοχή E.E. 44% B. Aµερική 47% Aκατέργαστος Περλίτης ιαβαθµισµένος Περλίτης ιογκωµένος Περλίτης A.E.E. Aργυροµεταλλευµάτων & Bαρυτίνης Περλίτης Προστιθέµενης Αξίας Sarda Perlite S.r.l. Pabalk Maden A.S Ι. / Saba Madencilik A.S Ι. SHIMCO Ltd / XAMCO Ltd Kατασκευές 16% Λοιπές Xρήσεις 6% Γεωργία 25% Λοιπές Περιοχές 4% Άπω Aνατολή 5% S&B N. America Inc. Otavi Iberica S.L.u. Isocon A.E. Έθεσε σε λειτουργία δύο νέες αποθήκες, στο Belledune του Καναδά και το Mobile της Alabama των Η.Π.Α., και διεύρυνε περαιτέρω το ήδη εκτεταµένο δίκτυο διανοµής της στη Βόρεια Αµερική. Αναβάθµισε την οργανωτική δοµή της θυγατρικής εταιρίας S&B North America, έτσι ώστε να υποβοηθήσει την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά της Βόρειας Αµερικής, και ανέπτυξε τοπικό Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης των πελατών. Ξεκίνησε νέες επενδύσεις στη Μήλο, µε στόχο την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αποθήκευσης των προϊόντων περλίτη. Μέσα στο 2003, θα τεθεί σε λειτουργία µία νέα γραµµή παραγωγής που θα αυξήσει την παραγωγική δυναµικότητα του εργοστασίου στο Τσιγκράδο. Επίσης, κατασκευάζεται ένα νέο σιλό αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στα Βούδια. Εξασφάλισε µία από τις πρώτες εξορυκτικές άδειες «νέου τύπου» που παραχώρησε η κινεζική κυβέρνηση, µετά την είσοδο της χώρας στον Π.Ο.Ε. Η άδεια αυτή, που εκδόθηκε στις αρχές του 2003, αποτελεί επιστέγασµα της επιτυχηµένης πορείας της SHIMCO, θυγατρικής στην Κίνα, και εδραιώνει τα εξορυκτικά δικαιώµατα περλίτη της Α&Β στη χώρα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τα µερίδια που κατέχει η Εταιρία στις αγορές της Ιαπωνίας και τη Νότιας Κορέας. Σχετικά µε το διογκωµένο περλίτη, σηµειώθηκαν οι εξής εξελίξεις: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα και την Ισπανία σηµείωσαν αύξηση µεγαλύτερη του 25%, καθώς η Isocon, θυγατρική της Α&Β που εµπορεύεται προϊόντα διογκωµένου περλίτη στην Ελλάδα, αξιοποίησε πλήρως την αυξανόµενη ζήτηση στις αγορές δοµικών υλικών και γεωργικών εφαρµογών. Παράλληλα, η Otavi Iberica, θυγατρική στην Ισπανία, βελτίωσε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα κυρίως µέσω της διεύρυνσης της πελατειακής της βάσης στις αγορές υδροπονίας και δοµικών υλικών. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής βοηθητικών µέσων διήθησης στη Ριτσώνα, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9002, η Α&Β ξεκίνησε τη διάθεση ενός ευρέος φάσµατος προϊόντων περλίτη µε την εµπορική επωνυµία Easyflow. Το 2002, το Easyflow καθιερώθηκε ως ένα από τα κυρίαρχα προϊόντα που χρησιµοποιούνται από την ελληνική βιοµηχανία τροφίµων. Προοπτικές Οι βασικοί στόχοι του Κλάδου Περλίτη για το 2003 περιλαµβάνουν: Την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της νέας γραµµής παραγωγής του εργοστασίου στο Τσιγκράδο, που θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας για όλες τις ποιότητες περλίτη. Τη στρατηγική προώθηση προϊόντων περλίτη µε στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση του προγράµµατος παραγωγής σε κάθε εργοστάσιο, προκειµένου να επιτευχθούν αυξηµένη παραγωγικότητα, βελτιωµένα προϊόντα, περιορισµός του κόστους, καθώς και µεγιστοποίηση της καθαρής παρούσας αξίας των αποθεµάτων περλίτη. Την αξιοποίηση της αυξηµένης παραγωγικής και αποθηκευτικής δυνατότητας στη Μήλο και των νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Αµερική, για τη διεύρυνση και περαιτέρω διείσδυση στις αναπτυσσόµενες αγορές γεωργικών εφαρµογών και µορφοποιηµένων δοµικών προϊόντων. Την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου έγκαιρης διανοµής just-in-time, µε τη λειτουργία µίας νέας αποθήκης στην Κεντρική Ευρώπη. Την οριστικοποίηση των σχεδίων για την αύξηση κατά 50% της παραγωγικής δυναµικότητας των εγκαταστάσεων της Εταιρίας στην Κίνα και την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης στην Άπω Ανατολή. Την ικανοποίηση της αγοραστικής ζήτησης για διογκωµένο περλίτη και ελαφρά οικοδοµικά υλικά στην Ελλάδα, ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, µέσω της πλήρους αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της Εταιρίας στη Ριτσώνα και την ανάληψη, σε συνεργασία µε την Isocon, της προµήθειας µιας σειράς µεγάλων κατασκευαστικών έργων. Την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της αγοράς για διογκωµένο περλίτη κατάλληλο για γεωργικές εφαρ- µογές, καθώς και των αναγκών των αναπτυσσόµενων ισπανικών αγορών υδροπονίας και δοµικών υλικών, µέσω της Otavi Iberica. Την περαιτέρω αύξηση του µεριδίου του Easyflow στην αγορά βοηθητικών µέσων διήθησης στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, καθώς και την εισαγωγή του Easyflow και σε άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές

16 42 εκατ. πωλήσεις σε 21 χώρες 19% των πωλήσεων βιοµηχανικών ορυκτών Νο 1 παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη προµηθευτής για 6 χρήσεις Η Α&Β στοχεύει στη σηµαντική παρουσία του Κλάδου Βωξίτη στην αγορά αλουµινίου και στην παράλληλη διατήρηση της ισχυρής του θέσης στις αγορές εξειδικευµένων εφαρµογών βωξίτη. Βωξίτης Προϊόν Bωξίτης Το κυριότερο συστατικό γιά την παραγωγή αλουµινίου. Η Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης έχει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταλλεία βωξίτη κυρίως στις ορεινές περιοχές του Παρνασσού και της Γκιώνας. Τα κοιτάσµατα της Εταιρίας είναι διασπορικού και βαιµητικού τύπου. Η Εταιρία ελέγχει τα πιο σηµαντικά κοιτάσµατα βωξίτη στην Ευρώπη. Αγορές Αλούµινα Αλουµινούχα τσιµέντα Παραγωγή χυτοσιδήρου και χάλυβα Πετροβάµβακας (ορυκτές ίνες) Τσιµέντα τύπου Portland Λειαντικά Κύριες Χρήσεις Παραγωγή αλούµινας. Παραγωγή αλουµινούχων τσιµέντων µε υψηλό ποσοστό σιδήρου. Συλλίπασµα υψικαµίνου. Συλλίπασµα καµίνου Siemens-Martin για την παραγωγή χάλυβα. Παραγωγή πετροβάµβακα. Συστατικό στην παραγωγή τσιµέντων τύπου Portland. Παραγωγή φαιάς τετηγµένης αλούµινας. Το 2002, οι πωλήσεις του Κλάδου Βωξίτη της Α&Β ξεπέρασαν τα 42 εκατ. Η ευρεία πελατειακή του βάση διατηρήθηκε, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το µερίδιο αγοράς που κατέχει. Η παραγωγή βωξίτη αυξήθηκε κατά 35%, γεγονός που απάλειψε την αδυναµία ικανοποίησης της ζήτησης η οποία είχε παρατηρηθεί κατά περιόδους το Η υλοποίηση του τριετούς αναπτυξιακού προγράµµατος για τα µεταλλεία βωξίτη συνεχίστηκε µε επιτυχία, όπως αποδεικνύεται από τη σηµαντική αύξηση της παραγωγής που σηµειώθηκε το Συγκεκριµένα, οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση του εξοπλισµού ξεπέρασαν τα 10,5 εκατ., ενώ το κόστος για την προετοιµασία κοιτασµάτων προσέγγισε τα 15,5 εκατ. το Συνολικά, µέσα στα τελευταία τρία έτη, η παραγωγική δυναµικότητα διπλασιάστηκε προκειµένου να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση της αγοράς. Επιπλέον, ο Κλάδος Βωξίτη εξακολουθεί να επενδύει στην προετοιµασία κοιτασµάτων, µε προϋπολογισθείσες επενδύσεις για το 2003 που ξεπερνούν τα 8 εκατ. Η αποτελεσµατική εξυπηρέτηση πελατών, σε συνδυασµό µε τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης, και το εκτετα- µένο επενδυτικό πρόγραµµα στους τοµείς της παραγωγής, του ποιοτικού ελέγχου, των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης έχουν καταστήσει τον Κλάδο Βωξίτη της Α&Β βασικό παραγωγό και προµηθευτή βωξίτη υψηλής ποιότητας στη υτική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη Βόρεια Αµερική. Εξελίξεις και τάσεις Ο µεταλλουργικός βωξίτης αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων βωξίτη. Παρότι η τιµή της αλούµινας προσέγγισε τα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας, οι πωλήσεις µεταλλουργικού βωξίτη παρέ- µειναν στα επίπεδα του περασµένου έτους. Οι θετικές εκτιµήσεις για την αγορά αλούµινας, σε συνδυασµό µε την επαναλειτουργία εργοστασίων παραγωγής αλούµινας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας (Νοτιοανατολική Ευρώπη), παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες προσέλκυσης νέων πελατών σε µια σηµαντική αγορά. Η αγορά αλουµινούχων τσιµέντων αναλογεί στο 19% των πωλήσεων. Ο 28 29

17 Το 2002, ο Κλάδος Βωξίτη της Α&Β συνέχισε την επιτυχηµένη εφαρµογή του εντατικού τριετούς αναπτυξιακού προγράµµατος, ύψους 26 εκατ., που ξεκίνησε το Στόχος του προγράµµατος είναι η αναβάθµιση του εξοπλισµού και η προετοιµασία νέων κοιτασµάτων για εξόρυξη. Παράλληλα, η Α&Β προχώρησε στην αναδιοργάνωση του Κλάδου Βωξίτη, προκειµένου να επιτύχει µεγαλύτερη παραγωγική ευελιξία και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ως αποτέλεσµα, µέσα στα τελευταία 3 χρόνια η παραγωγική δυναµικότητα βωξίτη διπλασιάστηκε και αυξήθηκε η παραγωγική ευελιξία. Επιπλέον, ο Κλάδος Βωξίτη αύξησε περαιτέρω το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών των πελατών του, βελτίωσε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, διεύρυνε την πελατειακή του βάση και αύξησε τις συνολικές του πωλήσεις, θέτοντας τα εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Πωλήσεις Bωξίτη 2002 Aνάλυση ανά Xρήση Πωλήσεις Bωξίτη 2002 Aνάλυση ανά Περιοχή Aλούµινα 56% Eλλάδα 37% Pωσική Oµοσπονδία 24% Λειαντικά 2% Πετροβάµβακας 3% Tσιµέντα Portland 5% Xυτοσίδηρος 15% Aλουµινούχα Tσιµέντα 19% B. Aµερική 6%. Eυρώπη 29% A. Eυρώπη 4% βωξίτης της Α&Β έχει ποιοτικά πλεονεκτήµατα (χηµική σύσταση και φυσικές ιδιότητες) έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων, καθιστώντας τον καταλληλότερο για τη συγκεκριµένη χρήση. Ως αποτέλεσµα, σε αυτή την αγορά, ο Κλάδος Βωξίτη της Α&Β κατέχει ισχυρή θέση, η οποία διατηρήθηκε και κατά το Η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων βωξίτη στην αγορά αλουµινούχων τσιµέντων συναρτάται από την αύξηση των πωλήσεων του τελικού προϊόντος. Η Εταιρία εκτιµά ότι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει την κατά 2-3% ετήσια ανάπτυξη της συγκεκρι- µένης αγοράς. Η αγορά βωξίτη για τη βιοµηχανία χυτοσιδήρου συνέχισε την ανάπτυξή της το 2002 και αντιστοιχεί στο 15% των πωλήσεων βωξίτη. Παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισε η βιοµηχανία µέσα στο έτος, οι πωλήσεις αυξήθηκαν ικανοποιητικά. Η ποιότητα του ελληνικού βωξίτη παρέχει ειδικά λειτουργικά πλεονεκτήµατα, όχι µόνο στην παραγωγή χυτοσιδήρου, αλλά και στην αξιοποίηση της συµπαραγώ- µενης σκωρίας. Παράλληλα, οι προσπάθειες επιχειρηµατικής ανάπτυξης στη Βόρεια Αµερική κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη, συνέχισαν να αποδίδουν καρπούς και προβλέπεται σηµαντική ανάπτυξη στην αγορά αυτή εντός του Στην αγορά πετροβάµβακα, ο βωξίτης χρησιµοποιείται στο µείγµα πρώτων υλών προκειµένου να αυξηθεί η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε αλούµινα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρία έχει αναπτύξει µια νέα ποιότητα ψιλόκοκκου βωξίτη, ο οποίος παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην παραγωγική διαδικασία ορυκτών ινών. Με αυτό τον τρόπο, η Α&Β έχει αυξήσει σηµαντικά το µερίδιο αγοράς που κατέχει και έχει επίσης εξασφαλίσει συνεργασία µε έναν σηµαντικό πολυεθνικό πελάτη. Η διεύρυνση της Ε.Ε., σε συνδυασµό µε τη γρήγορη ανάπτυξη της αγοράς πετροβάµβακα, προσφέρει πολλές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του βωξίτη σε αυτή την αγορά. Εντός του 2003, προγραµµατίζεται η έναρξη παραγωγής µιας νέας, βελτιω- µένης ποιότητας βωξίτη, η οποία αναµένεται να συνεισφέρει στην περαιτέρω αύξηση της χρήσης βωξίτη στη συγκεκριµένη αγορά. Η αγορά τσιµέντων Portland αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών πωλήσεων βωξίτη. Η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων της Εταιρίας διευκο- λύνει τη διείσδυση στην αναπτυσσό- µενη αγορά τσιµέντου στη Μεσόγειο. Για αυτό το λόγο, στο 2003 αναµένεται διψήφια αύξηση πωλήσεων στην αγορά τσιµέντων Portland, µε την απόκτηση νέων πελατών. Η αγορά λειαντικών αντιπροσωπεύει το 2,4% των πωλήσεων βωξίτη. Ο Κλάδος Βωξίτη προσφέρει µια ειδική ποιότητα βωξίτη προστιθέµενης αξίας, η οποία παράγεται στις εγκαταστάσεις εµπλουτισµού της Α&Β στην Ιτέα. Οι πωλήσεις στην αγορά αυτή παρέµειναν σταθερές και η ίδια τάση αναµένεται να συνεχιστεί και το Προοπτικές Το 2003, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον, ο Κλάδος Βωξίτη της Α&Β θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν: Στη µεγιστοποίηση της αξίας και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του, καθώς και των παρεχό- µενων υπηρεσιών. Στόχος του Κλάδου Βωξίτη είναι να εξελιχθεί σε παροχέα της µεγαλύτερης δυνατής προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες του. Στη διεύρυνση του σηµερινού χαρτοφυλακίου προϊόντων, µε την ανάπτυξη νέων ποιοτήτων βωξίτη. Στην αύξηση του µεριδίου που κατέχει στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και την είσοδό του σε νέες αγορές, αξιοποιώντας και επικοινωνώντας τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν τα προϊόντα βωξίτη. Στη διεύρυνση της οικονοµικής του βάσης, µε την απόκτηση πρόσβασης σε νέα αποθέµατα βωξίτη. Στις συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισµό του κόστους, την απόκτηση µεγαλύτερης παραγωγικής ευελιξίας και την αύξηση της παραγωγικότητας

18 Χαρτοφυλάκιο 41 ορυκτών τοννοι 9% των πωλήσεων βιοµηχανικών ορυκτών Νο 1 διανοµέας ορυκτών λιθίου στην Ευρώπη 10 γραµµές παραγωγής 5 κέντρα διανοµής στην Ευρώπη Η Otavi φιλοδοξεί να αποτελεί άξιο συνεργάτη της βιοµηχανίας στην ανάπτυξη βελτιωµένων διεργασιών και προϊόντων. Στοχεύει στην κατάκτηση ηγετικής θέσης στα ορυκτά τα οποία προµηθεύει, καθώς και στη συνεχή παροχή νέων ορυκτών-λύσεων στους πελάτες της, µε το παγκόσµιο δίκτυο πηγών ορυκτών που διαθέτει, την αξιόπιστη υποδοµή εφοδιασµού, την υψηλή ποιότητα παραγωγής και τη βαθιά γνώση των εφαρµογών. Προϊόν Σποδουµένιο Από τα σπάνια µεταλλεύµατα λιθίου µε περιεκτικότητα αργιλοπυριτικών. Πηγή του συγκεκριµένου µεταλλεύµατος είναι το µεγαλύτερο κοίτασµα πεγµατίτη στην περιοχή Greenbushes της Αυστραλίας. Η Sons of Gwalia Ltd. διατηρεί ορυχεία στα οποία γίνεται θραύση, λειοτρίβηση και περαιτέρω κατεργασία του ορυκτού σε διάφορες ποιότητες. 32 Υαλουργία Υαλοκεραµικά, µπουκάλια αρωµάτων, γυαλί συσκευασίας, υαλικά εστίασης, ίνες υάλου. Κεραµικά Κεραµικά πλακάκια «πορσελανάτο», σώµατα ειδών υγιεινής, πορσελάνες και υαλώµατα. Μεταλλουργία Πούδρες συνεχούς χύτευσης, επιστρώσεις και καλούπια χυτηρίων. τον τοµέα εξειδικευµένων βιοµηχανικών ορυκτών του Οµίλου, στον Σ οποίο δραστηριοποιείται η Otavi Minerals, για τις βιοµηχανίες υαλουργίας, κεραµικών, πυριµάχων και µεταλλουργίας, η καθοδική τάση των πωλήσεων του 2001 ανακόπηκε, και το 2002 σηµειώθηκε ελαφρά ανάκαµψη. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις στην υαλουργία, στα κεραµικά και στη µεταλλουργία αυξήθηκαν, ενώ οι πωλήσεις ορισµένων βιοµηχανικών ορυκτών στην αγορά πυριµάχων συνέχισαν την πτωτική τους τάση. Εξελίξεις και τάσεις Αγορές: Η απόκτηση νέων πελατών αντισταθµίζει τις αρνητικές τάσεις της αγοράς. Με το 95% σχεδόν των πωλήσεών της να προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, η Otavi ήρθε αντιµέτωπη µε τους αργούς αναπτυξιακούς ρυθµούς της Βιοµηχανικά Ορυκτά Otavi Ευρώπης, και ειδικότερα της Γερµανίας. Οι πελάτες της Εταιρίας στους κλάδους της χαλυβουργίας στη Βόρεια Ευρώπη, κεραµικών πλακιδίων στη Μεσόγειο και υαλουργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δέχτηκαν πιέσεις από τη µειωµένη ζήτηση και τις πτωτικές τιµές, οι οποίες, όπως ήταν αναµενόµενο, επηρέασαν µε τη σειρά τους τις πωλήσεις της Otavi. Θετική επιρροή είχε η ιδιαίτερα καλή πορεία των κυριότερων πελατών της Otavi, που κινήθηκαν αντίθετα από το γενικότερο κλίµα της αγοράς. Επιπλέον, η Εταιρία απέκτησε νέους πελάτες στην υαλουργία, στα κεραµικά και στη µεταλλουργία, συµπεριλαµβανοµένων και αρκετών συµβολαίων στην Ανατολική Ευρώπη, στην οποία τώρα αντιστοιχεί µερίδιο 4,1% των πωλήσεων. Παραγωγή και διανοµή: Η βελτιστοποίηση των διεργασιών οδηγεί σε αυξηµένη δραστηριότητα και απελευθέρωση κεφαλαίων. Η Otavi διαχειρίζεται ένα εκτεταµένο δίκτυο προµηθευτών, παραγωγών και αποθηκών κοντά στους πελάτες της σε όλη την Ευρώπη, καθώς και ένα εργοστάσιο πολλαπλών γραµµών παραγωγής στο Neuss της Γερµανίας. Με τη συνεχή βελτιστοποίηση της αλυσίδας προµήθειας, επεξεργασίας και διανοµής και την ιδιαίτερη έµφαση στην πρόβλεψη των επιπέδων ζήτησης των πελατών της και τη διαχείριση αποθεµάτων, η Otavi περιόρισε το κεφάλαιο κίνησης µέσα στο 2002 κατά 30%. Ταυτόχρονα, βελτιώθηκε η παραγωγικότητα του εργοστασίου στο Neuss, το οποίο αύξησε τον όγκο παραγωγής κατά 5% µε παράλληλη µείωση του προσωπικού του. 33

Περιεχόµενα. Οικονοµική επισκόπηση 5. Μήνυµα Προέδρου του.σ. 7. Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 9

Περιεχόµενα. Οικονοµική επισκόπηση 5. Μήνυµα Προέδρου του.σ. 7. Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 9 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων ετήσιος απολογισµός 2003 Περιεχόµενα Οικονοµική επισκόπηση 5 Μήνυµα Προέδρου του.σ. 7 Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 9 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.: η νέα εταιρική µας ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 6Μήνυµα του Προέδρου του.σ. 4Οικονοµική Επισκόπηση. 8Έκθεση. Εταιρίες του Οµίλου. ιευθύνοντος Συµβούλου. Βιοµηχανικά Ορυκτά Otavi

Περιεχόµενα. 6Μήνυµα του Προέδρου του.σ. 4Οικονοµική Επισκόπηση. 8Έκθεση. Εταιρίες του Οµίλου. ιευθύνοντος Συµβούλου. Βιοµηχανικά Ορυκτά Otavi Περιεχόµενα 4Οικονοµική Επισκόπηση 6Μήνυµα του Προέδρου του.σ. 8Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 12 Εταιρίες του Οµίλου 28 Βιοµηχανικά Ορυκτά Otavi 32 STOLLBERG 36 Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. 38 Ergotrak A.E. Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Aνακτώντας αξία. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνακτώντας αξία. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνάκτηση αξίας Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές

Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Ετήσιος Απολογισμός 211 1 Σύντομο προφίλ Είμαστε ένας διεθνής Όμιλος διαφοροποιημένων ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Η παρούσα Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2009 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση Ετήσιος Πλήρης Έκδοση Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Διαχρονική δέσμευση ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο πρώτος ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του ΤΙΤΑΝΑ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του Ομίλου με τους συμ-μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ www.titan.gr 2008 Aνασκόπηση σελ.12 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες

παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες Κοινωνικός Απολογισµός 2009 παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες Κοινωνικός Απολογισµός 2009 περιεχόµενα 8 Mήνυµα της ιοίκησης 10 Σχετικά µε την S&B 29 Οι Άνθρωποί µας Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2007 Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο

2007 Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο 2007 Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο Ανασκόπηση Ομίλου 2,2 δις επενδύσεις για έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού από το 2000 Εξαπλασιασμός του Κύκλου Εργασιών από το 1992 (από 267 εκατ. σε 1.497 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40 6 18 5 42 52 54 56 58 44 46 48 49 50 6 58 5 8 10 60 16 8 14 12 10 16 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 62 63 66 68 8 8 10 16 18 16 20 22 36 5 6 58

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση. Στοιχεία αναζήτησης Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία αναζήτησης που βρίσκονται στο επάνω δεξιά περιθώριο για να περιηγηθείτε στην Ετήσια Έκθεση.

Πλοήγηση. Στοιχεία αναζήτησης Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία αναζήτησης που βρίσκονται στο επάνω δεξιά περιθώριο για να περιηγηθείτε στην Ετήσια Έκθεση. 40 Τμήμα 1 Επισκόπηση Πλοήγηση Εγχειρίδιο Καλώς ορίσατε στην Ετήσια Έκθεση της Frigoglass για το 2010. Αυτό το αρχείο σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που θέλετε, είτε για εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι.

MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι. MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013. Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013. Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Η Frigoglass με μια ματιά 01 Οικονομική Ανασκόπηση 02 Εταιρικό Προφίλ 04 Επιστολή Προέδρου 06 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Επιχειρηματική Ανασκόπηση 08 Ecocool

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Επιχειρηματική ανασκόπηση

Επισκόπηση. Επιχειρηματική ανασκόπηση Επισκόπηση Frigoglass 3 Η Frigoglass συνοπτικά 4 Βασικά οικονομικά μεγέθη 6 Παγκόσμια παρουσία 10 Βασικά στοιχεία της Εταιρείας το 2011 12 Επιστολή Προέδρου 14 Επιχειρηματική ανασκόπηση Frigoglass Jebel

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 2014 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη 3 Περιεχόμενα Frigoglass 5 Επιστολή Προέδρου 6 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Βασικά οικονομικά μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ των Κατερέλου ηµήτριου Α.Μ. 5984 Κατσαβαβάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΑΛΚΟΡ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

[ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΑΛΚΟΡ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ T.E.I XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ [ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΑΛΚΟΡ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Περίληψη Η παρούσα εργασία αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2012. Σχεδιάζοντας το μέλλον

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2012. Σχεδιάζοντας το μέλλον Σχεδιάζοντας το μέλλον Περιεχόμενα Frigoglass 5 Επιστολή Προέδρου 6 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Βασικά οικονομικά μεγέθη 8 Παγκόσμια παρουσία 10 Σχεδιάζοντας το μέλλον 13 Κυρίαρχες τάσεις 14 Έργα

Διαβάστε περισσότερα