ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραθία 1. Η γεωγπαθία ηος απσαίος κόζμος Κάζε πνιηηηζηηθή θνηλόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζύλνιν πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ην ρώξν θαη από ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ γλώζεσλ γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη απνηεινύλ ηε γεσγξαθία ηεο. Γεσγξαθία, βέβαηα, απνηεινύλ θαη νη αληηιήςεηο (λνεηηθέο θαη ηδενινγηθέο ή θηινζνθηθέο) γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο. Σην δπηηθό πνιηηηζκηθό ρώξν ε Γεσγξαθία, θαζώο θαη άιιεο επηζηήκεο, ζπλδέεηαη κε ην αξραίν ειιεληθό πλεύκα. Οη αξραίνη έιιελεο ζπγγξαθείο έδσζαλ ηνπνγξαθηθέο πεξηγξαθέο δηάθνξσλ ηόπσλ θαη ζπδήηεζαλ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ θνηλσληώλ πνπ ηνπο θαηνηθνύζαλ. Τν όλνκα ηνπ Ηξνδόηνπ ( π.χ.) πνπ καο είλαη θπξίσο γλσζηόο σο ηζηνξηθόο, κπνξεί πνιύ θαιά λα ζπλδεζεί κε ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο αθνύ ηνπνζέηεζε ηα ηζηνξηθά θαηλόκελα ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό ηνπο πιαίζην θαη πεξηέγξαςε θπζηθνγεσγξαθηθά θαηλόκελα πνπ ζέιεζε κάιηζηα λα ηα εξκελεύζεη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εηήζηεο πιεκκύξεο ηνπ πνηακνύ Νείινπ. Η γεσγξαθία ηνπ Ηξνδόηνπ είλαη, ζα ιέγακε, αλζξσπνγεσγξαθηθήο θαηεύζπλζεο αθνύ, όπσο μέξνπκε, δελ αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά θαη αζηξνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο απηήο. Αληίζεηα ν Εξαηνζζέλεο ( π.χ.) έθαλε ηελ πξώηε κέηξεζε ηνπ γήηλνπ κεζεκβξηλνύ θαη ν Πηνιεκαίνο Κιαύδηνο ( κ.χ.) έγξαςε έλα κεγάιν γεσγξαθηθό έξγν ζε 8 ηόκνπο, όπνπ, ζηνλ πξώην ηόκν, εμεγεί ηηο αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γεο, θάλεη ππνινγηζκνύο γεσγξαθηθώλ πιαηώλ θαη γεσγξαθηθώλ κεθώλ θαη παξνπζηάδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ραξηνγξαθηθέο πξνβνιέο. Η ηνπνγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή παξάδνζε πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ Ηξόδνην ζπλερίζηεθε θαη ζηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Ο Σηξάβσλ (+/- 64 Π.Χ κ.χ.) έγξαςε έλα έξγν ζε 17 ηόκνπο πνπ νλνκάδεηαη Γεσγξαθηθά. Ο Σηξάβσλ ζεσξεί όηη ν γεσγξάθνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηόζν ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν δπαδηζκόο πνπ έρεη ραξαθηεξίζεη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο είλαη ππαξθηόο θαη ζην έξγν ηνπ Σηξάβσλα. Ο ΚΑΣΟΙΚΗΜΔΝΟ ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΣΡΑΒΩΝΑ Τη παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην ράξηε απηό; Μπνξείηε λα ηαπηίζεηε ηε λήζν "Ταπξνβάλε", ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ ράξηε; 1

2 2. Οι νεώηεποι σπόνοι Σηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο ζπλαληνύκε ην όλνκα ηνπ Γεξκαλνύ Bernhard VARENIUS ( ), ηνπ νπνίνπ ε Geographia Generalίs, δεκνζηεπκέλε ην 1650 ζην Άκζηεξληακ, ζεκειηώλεηαη πάλσ ζην δηαθνξηθό ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο από ηε κηα κεξηά θαη ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο από ηελ άιιε κεξηά. Τν έξγν απηό ζεσξήζεθε βαζηθό γηα ηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο θαη έγθπξε πεγή γηα έλα πεξίπνπ αηώλα! Οη δηαιέμεηο πάλσ ζηε θπζηθή γεσγξαθία πνπ έδσζε ν ImmanueI Kant ( ) ζην Königsberg (Κέλημκπεξγθ) είραλ θαη απηέο κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο. Γηα ην κεγάιν απηό θηιόζνθν ε γεσγξαθία αληηπξνζώπεπε κόλν κηα πξνζέγγηζε ζηελ εκπεηξηθή γλώζε ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηηο θηινζνθηθέο ηνπ έξεπλεο. Ωζηόζν νη μεθάζαξεο ηνπνζεηήζεηο πνπ έθαλε απνηέιεζαλ αθόκε θαη ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ηθαλνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηεο γεσγξαθίαο. 3. Η θεμελίωζη ηων von Humboldt και Ritter Ωζηφζν ε ζεκειίσζε ηεο γεσγξαθίαο σο αλεμάξηεηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, πέξα απφ ηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε πνπ έγηλε απφ ηνλ Kant, γίλεηαη κε ηνλ Alexander von Humboldt (θνλ Υνχκπνιλη, ) θαη ηνλ Karl Ritter ( ). Η γεσγξαθία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ν Ritter θαη ν Humboldt ραξαθηεξίζηεθε θιαζηθή επεηδή θπξηάξρεζε ζηελ πεξίνδν ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη επεηδή νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην έξγν ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δχν κεγάινπο απηνχο γεσγξάθνπο ήηαλ νκνηφκνξθεο θαη απιέο. Σφζν ν von Humboldt φζν θαη ν Ritter πίζηεπαλ φηη ε επηζηήκε πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηηο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ησλ παξαηεξνχκελσλ γεγνλφησλ θαη φρη πάλσ ζε ινγηθέο πξνηάζεηο, φπσο ην πξφηεηλε ν Kant. Οη γεσγξάθνη πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα ηαμηλνκνχλ ψζηε λα θζάλνπλ ζε κηα επαγσγηθή γεσγξαθία. Απηέο νη ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζεο αθνχ νη δπν απηνί επηζηήκνλεο ήηαλ ηφζν δηαθνξεηηθνί ηελ πνξεία ηνπο. Ο von Humboldt ήηαλ εμεξεπλεηήο-γεσγξάθνο ελψ ν Ritter ήηαλ έλαο παηδαγσγφο-γεσγξάθνο. 4. Γύο αιώνερ δισοηόμηζηρ Δπί δχν αηψλεο, δει. ρνλδξηθά γηα ηελ πεξίνδν 1750 έσο 1950, ε γεσγξαθία εμειίρζεθε κε βάζε ηε ζεκειίσζε πνπ είρε γίλεη θαη κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο δηρνηφκεζεο. Μέρξη πξφζθαηα ζεσξνχζαλ αδηακθηζβήηεην: ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ηδιογραθική είηε νομοθεηική, φρη φκσο θαη ηα δχν (ηδηνγξαθηθή ζεκαίλεη φηη αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ηφπσλ, θαη λνκνζεηηθή ζεκαίλεη φηη δηαηππψλεη γεληθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γεληθφηεξα) φηη ε θσζική γεωγραθία θαη ε ανθρωπογεωγραθία είλαη απνιχησο δηαθξηηνί θιάδνη ηεο επηζηήκεο κε μερσξηζηέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ζσζηημαηική είηε περιθερειακή (πεπιοσική) φηη νη γεσγξαθηθέο κέζνδνη πξέπεη λα είλαη είηε επαγωγικές (απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ) είηε παραγωγικές (απφ ην γεληθφ ζην κεξηθφ) φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί είηε σο επιζηήμη είηε σο ηέτνη (πξφθεηηαη γηα ηε δηαθσλία κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο γεσγξαθίαο). 2

3 Alexander von Humboldt ( ) [K]arl Ritter ( ) Ιμμάνοςελ Κανη ( ) Richard Hartshorne ( ) Peter Haggett 1933 ηπάβων (64/63 π.χ. + 24(;) κ.χ.) Δπαηοζθένηρ (276 π.χ. 194 π.χ.) Walter Christaller ( ) Friedrich Ratzel ( ) 3

4 5. Η παπέμβαζη ηος Hartshorne Μέρξη ην 1950 απηή ε παξάδνζε επέηξεςε ζηνπο γεσγξάθνπο λα εμειηρζνχλ ζαλ κηα επαγγεικαηηθή νκάδα θαη λα θαζνξίζνπλ ζε ζπιινγηθή βάζε ζηφρνπο θαη κεζφδνπο. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επηζηήκε ηεο γεσγξαθίαο έκνηαδε λα αζρνιείηαη κε πεξlγξαθέο αμηνπεξίεξγσλ θαη αμηνζέαησλ ηφπσλ θαη ηνπίσλ, πξάγκα ην νπνίν ηεο ζηεξνχζε ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη. Δλαο ακεξηθαλφο γεσγξάθνο, ν Richard Hartshorne (Υάξηζρνξλ) έθαλε κε ηα βηβιία ηνπ δχν παξεκβάζεηο ην 1939 θαη ην χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη απηφο «ε γεσγξαθία ελδηαθέξεηαη λα δψζεη αθξηβή, θαηαηαγκέλε θαη ινγηθή πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηνπ κεηαβιεηνχ ραξαθηήξα ηεο γήηλεο επηθάλεηαο». Ο Hartshorne ππνζηεξίδεη φηη ν γεσγξάθνο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ, πξέπεη λα επηιέμεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κηαο πεξηνρήο ή κηαο πφιεο σο πξνο κία άιιε πεξηνρή ή κηα άιιε πφιε. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη νη παξάγνληεο πνπ επηιέγνληαη γηα λα πεξηγξαθνχλ πξέπεη λα πξνθαινχλ δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ άλζξσπν. 6. Η ζςνειδηηοποίηζη ηηρ κπίζηρ Οη έλλνηεο ηεο γεσγξαθίαο πνπ θσηίζηεθαλ απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Hartshorne θαη έγηλαλ δεθηέο απφ πνιινχο γεσγξάθνπο άξρηζαλ λα πθίζηαληαη κεγάιε θξηηηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ Πνιινί γεσγξάθνη, ηδηαίηεξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη φηη ν θιάδνο ηνπο δελ πξαγκαηνπνηνχζε πξνφδνπο. Αξρηζαλ λα αλεζπρνχλ γηα ην γεγνλφο φηη ε γεσγξαθία δελ ήηαλ πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή. Πίζηεπαλ φηη, ελψ νη γεσγξάθνη έρνπλ παξαδνζηαθά ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ, ην πξαγκαηηθφ έξγν ηνπο ζα ήηαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο νκνηνκνξθίεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαηππψζνπλ ζεσξίεο πνπ λα εμεγνχλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο κνξθέο ζην ρψξν. Τπνζηήξηδαλ φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο θπζηθέο θαη πνιιέο απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεηαο, ελψ πξνεγνχκελα αλαδεηνχζαλ θπξίσο δηαθνξέο. Δλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηθξηηέο ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ν F.K. Schaefer, αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ ελαληίνλ ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ππνζηήξηδε θαη ην εμήο: «ε δηαζηαχξσζε ησλ ηδεψλ δελ ζα ήηαλ πηα δπλαηή αλάκεζα ζε θιάδνπο νη νπνίνη επηθεληξψλνπλ ην ελδlαθέξνλ ηνπο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεlαο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε γεσγξαθία ε νπνία επηθεληξψλεη ην ελδlαθέξνλ ηεο ζηελ πεξηγξαθή κνλαδηθψλ ηφπσλ θαη κνλαδηθψλ πεξηνρψλ». Ο Schaefer ηειείσλε ππνζηεξίδνληαο φηη, αλ νη γεσγξάθνη θαηεπζπλζνχλ θπξίσο ζηε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία θαη αλαδεηήζνπλ ηνπο ρσξηθνχο λφκνπο, ηφηε έρνπλ εμαζθαιlζκέλν ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. 7. Η γεωγπαθική αιηιοκπαηία Δλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιινί γεσγξάθνη είραλ επηθεληξσζεί ζηηο πεξηνρηθέο πεξlγξαθέο (πεξηγξαθέο πεξηθεξεηψλ, πεξηθεξεηαθή γεσγξαθία), αληί λα ελδηαθέξνληαη λα δηαηππψζνπλ γεληθέο ζεσξίεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ, ήηαλ φηη ε γεσγξαθία είρε πξνζπαζήζεη θαηά ην παξειζφλ λα δηαηππψζεη λφκνπο, αιιά, δπζηπρψο, νη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκφλσλ γεσγξάθσλ δελ είραλ ζηεθζεί απφ επηηπρία. Σφζν ζηε ζχγρξνλε επνρή φζν θαη ζε παιαηφηεξεο επνρέο, ε γεσγξαθία είρε ηαιαηπσξεζεί απφ ηελ αξρή ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ (γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία). Ηδε νη δχν κεγάινη γεξκαλνί ζπλζεκειlσηέο ηεο γεσγξαθίαο, ν KarI Ritter θαη ν AIeρander λνn HumboIdt, ζεσξνχληαη, ρσξίο απηφ λα απνδίδεη επαθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο ζηαζψηεο ηεο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο. 4

5 5

6 Αιιά αθφκα θαη ν Ιππνθξάηεο θιείλεη κάιινλ ππέξ ηεο γνεηεπηηθήο απηήο εξκελεπηηθήο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο, ελψ ν ηξάβσλ εθδειψλεη κηθξφηεξε ζπκπάζεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη ρσξηθέο ζπκπηψζεηο, εληνχηνηο ε γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία έρεη απνηχρεη ζην λα εξκελεχζεη πψο εμειίρζεθαλ νη δηάθνξεο επί κέξνπο θνηλφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, έζησ θαη αλ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζπλέβαηλε λα ηνπο παξέρεη ηα ίδηα κέζα. Αλ ίζρπε ν γεσγξαθηθφο ληεηεξκηληζκφο φινη νη θάηνηθνη ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ ζα έκελαλ ζε παγφζπηηα ηγθινχ, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπ ρηνληνχ, ελψ έρνπλ επηλνήζεη θαη άιιεο ζηεγαζηηθέο επηινγέο (νζηά θάιαηλαο, δέξκαηα δψσλ). Με ην λα παχεη φκσο θαλείο λα ζεσξεί ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ σο κηα εξκελεπηηθή αξρή-εξγαιείν γηα ηε γεσγξαθία, δελ ζηεξείηαη ε επηζηήκε απηή απφ εξγαιεία, αθνχ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα έλαο κεγάινο αξηζκφο γεσγξάθσλ αληηιήθζεθε φηη ηα καζεκαηηθά θαη ε ζηαηηζηηθή ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα γεσγξαθηθά πξνβιήκαηα θαη λα δψζνπλ ιχζεηο. 8. Η πνζνηηθή επαλάζηαζε Έηζη, ηξεηο κεγάινη παξάγνληεο, ε δπζαξέζθεηα κε ηελ (κε) πξφνδν ηεο γεσγξαθίαο, ην ηέινο ηεο αληηπαξάζεζεο κε ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη ε δηάδνζε ηεο πνζνηηθνπνίεζεο, δει. ε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ, βνήζεζαλ ζην λα μεζπάζεη ε πνζνηηθή επαλάζηαζε ηεο κνληέξλαο γεσγξαθίαο. 'Ηδε ε πνζνηηθνπνίεζε θαη ε καζεκαηηθνπνίεζε ζηε γεσγξαθία είρε αξρίζεη απφ ην 1933 κε ην έξγν ηνπ Walter Christaller «Κεληξηθνί ηφπνη ζηε Νφηηα Γεξκαλία». Παξνπζηάδνληαο ην έξγν ηνπ Christaller θαη εθιατθεχνληαο ππεξβνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζ' απηφ νη πφιεηο παξνπζηάδνληαη ζαλ ζχλνια αζηεξηζκψλ, δει. νπξαλίσλ ζσκάησλ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ θαη δέρνληαη δπλάκεηο πνπ θξαηνχλ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζά ηνπο. Όπσο έλα ζψκα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν νπξάληα ζψκαηα, γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηε γε θαη ηε ζειήλε, ζε νξηζκέλε απφζηαζε, έηζη θαη έλαο ππνςήθηνο αγνξαζηήο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ αγνξέο θαη θπζηθά εάλ είλαη πην θνληά πξνο ηε κεγάιε έιθεηαη απφ απηή θαη θηλείηαη πξνο απηή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ. Σν δήηεκα ζα ην δνχκε αλαιπηηθά ζε επφκελν κάζεκα φπνπ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηα "ζρήκαηα" (κνληέια). 9. Η θέζη ηηρ γεωγπαθίαρ Η επηζηεκνινγηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο δεκηνπξγεί, φπσο είλαη θαλεξφ, πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζεο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη αλαδήηεζεο ηνπ πεπιεσομένος ηεο, ηεο μεθόδος ηεο θαη ηεο αξίαρ ηεο.(σα ηξία απηά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ). Γηα παξάδεηγκα, ελψ ζηελ «νξζφδνμε» (δειαδή παξαδνζηαθή θαη αλαγλσξηζκέλε) ηαμηλφκεζε ησλ γεσγξαθηθψλ θιάδσλ πνπ έρεη θάλεη ν Ρ. Haggett ε αλζξσπνγεσγξαθία (πνπ αλαθέξεηαη σο «αλζξψπηλε») έρεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ζέζε, ζηελ «νινθιεξσκέλε» ηαμηλφκεζή ηνπ ε αλζξσπνγεσγξαθία βξίζθεηαη δηάρπηε θαη δηαπιεγκέλε. ην δηάγξακκα ηαμηλφκεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπνπκε ζηελ νξζφδνμε ηαμηλφκεζε φηη ε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία δηαηξείηαη ζε θπζηθή θαη αλζξψπηλε, δειαδή αλζξσπν-γεσγξαθία, ηεο νπνίαο κεξηθνί θιαδνη είλαη ε νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ε αζηηθή (= ησλ πφιεσλ, «πνιενγξαθία»). Αληίζεηα, ζηελ νινθιεξσκέλε ηαμηλφκεζε, ην αλζξσπνγεσγξαθηθφ πιηθφ, π.ρ. αζηηθά πξνβιήκαηα, γεσγξαθία θπζηθψλ πφξσλ θ.ά., ηαμηλνκνχληαη κε άιιν πξίζκα. ε πξψηε, πάλησο, πξνζέγγηζε ε αλζξσπνγεσγξαθία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην θνηλφ πεδίν: 6

7 ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, κε θχξην ζεκαηνιφγην ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Πνιηηηθή Γεσγξαθία, κε θχξην ζεκαηνιφγην ηνλ πνιηηηθά νξγαλσκέλν ρψξν: θξάηε, εθινγηθέο θαη άιιεο πεξηθέξεηεο), θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο ε Κνηλσληθή Γεσγξαθία κε θχξην ζεκαηνιφγην ηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ: εξγαζία, θαηνηθία, ειεχζεξνο ρξφλνο θ.ιπ.). Πνιινί γεσγξάθνη ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο ζηε ζεκειίσζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Πνιινί θιάδνη ηεο ηζηνξίαο, φπσο ε Σνπηθή Ιζηνξία, πνπ αζρνιείηαη κε έλα ηφπν, έρνπλ πξνθαλέο γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν. Δμάιινπ γεληθά ε γεσγξαθία αζρνιείηαη κε ην ρψξν «σο πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο θάηη απζχπαξθην». πλεπψο είλαη γεληθά θαλεξή ε ρξνληθή-ηζηνξηθή δηάζηαζε. Γελ πξέπεη σζηφζν λα ζπγρένπκε ηελ «Ιζηνξία ηεο (Δπηζηήκεο ηεο) Γεσγξαθίαο» ή ηελ «Ιζηνξηθή Γεσγξαθία» (π.ρ. ηεο Παιαηζηίλεο ή ηεο Κξήηεο) κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο γεσγξαθίαο πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ δηαιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ρψξνπαλζξψπνπ-ρξφλνπ. Σν δηάγξακκα ηεο ζειίδαο απηήο απνδίδεη ζρεκαηηθά ηελ ηξηζθειή (ρσξίο ηελ ηζηνξία) εηθφλα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Σν Α ζπκβνιίδεη ηελ ηδηαίηεξα αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε ηεο χιεο. 10. Η Ανθπωπογεωγπαθία ωρ ανεξάπηηηορ κλάδορ ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε θάπσο ηδηαίηεξα κε ηε γέλεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη λα κηιήζνπκε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο ζπγγελείο γεσγξαθηθνχο θιάδνπο. ε πξψηε πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γιψζζα καο, πνπ απνηειεί αζηείξεπηε δεμακελή γηα ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία θαη γηα ηελ νλνκαζία ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ρξεζηκνπνηεί ηελ νλνκαζία ΑλζξσπνγεσγξαΦία γηα δπν πξαγκαηηθφηεηεο (έλλνηεο) πνπ, ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν, δελ ζπκπίπηνπλ. 7

8 Καηά ηελ αληίιεςε ηνπ 19νπ αηψλα, ε αλζξσπνγεσγξαθία (γεξκ. Anthropogeographie) σο θιάδνο ηεο γεσγξαθίαο φπσο ε δσνγεσγξαθία θαη ε θπηνγεσγξαθία ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Friedrich Ratzel θαη αλαδεηεί ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ (ή ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) κε ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο, δει. ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνυπνζέζεηο. Όπσο πάλησο θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηνπηλή εμέιημε ηνπ θιάδνπ, θπξίσο απφ ηνλ Alfred Hettner, πνπ έζεζε ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο, ε αλζξσπνγεσγξαφία εθείλεο ηεο επνρήο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θπζηθν-αηηηνθξαηηθή, φηη δειαδή βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ. Σν βάξνο πέθηεη πεξηζζφηεξν ζηελ αιιειεπίδξαζε πεξηβάιινληνο θαη αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Ωο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ε αλζξσπνγεσγξαθία (αγγι. Human Geography), αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξγάλσζε ζην ρψξν δηαθφξσλ αλζξσπνγελψλ (ή "αλζξσπηθψλ") ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηε ζπλερή κεηαβνιή ηνπο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ηα αζηηθά θέληξα, πνπ ηδξχνληαη θαη κεηαζρεκαηί(νληαη ζπλερψο ή νη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ε δηάδνζε ηνπο. Καη' απηή ηελ έλλνηα (δει.: θαηαλνκή, νξγάλσζε θαη δηάδνζε ζην ρψξν) ε αλζξσπνγεσγξαθία έξρεηαη πνιχ θνληά κε ηε Γεσγξαθία ηνπ Πνιηηηζκνχ (ή ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) θαη ηελ Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία (πνπ πεξηέρεη έλα πνιχ αλεπηπγκέλν ζεκαηνιφγην Γεσγξαθίαο). Μαδί κε ηε κειέηε ηεο δηάδνζεο, π.ρ. ηνπ lλδνπηζκνχ, ν γεσγξάθνο κπνξεί λα έρεη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη θαη ηε δηάδνζε ηεο Coca-Cola. 11. Η διακλαδικόηηηα Ο αλζξσπνγεσγξαθηθφο θιάδνο παξνπζηάδεηαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα πνιπθιαδlθφηαηα, πνπ έρεη ηζηνξηθή πξνέιεπζε αιιά θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη θάηη ηέηνην δεκηνπξγεί κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, πνιιά ζηνηρεία ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο γεληθήο γεσγξαθίαο (θαζψο θαη ην αληίζηξνθν!), κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ αλ ηεξεζεί κηα «αξρή δηαθιαδlθφηεηαο». Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ αλαιχζεθαλ πνιιά απφ ηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε δηαθιαδlθφηεηα ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γεσγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο. ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο (ή έλα κάζεκα) κε ηνπο άιινπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηδίθεπζε ζε ζπλζήθεο απνκφλσζεο απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο απνηειεί ηελ (κνλν)θιαδηθφηεηα. Όηαλ αλαγλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηζζζφηεξνη θιάδνη, κεηαπίπηνπκε ζε άιιεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Η δηαθιαδηθφηεηα (πνπ ιέγεηαη θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα) απαηηεί ζπληνληζκφ κέζα απφ αλψηεξνπ επηπέδνπ έλλνηεο, δειαδή βαζχηεξεο έλλνηεο σο πξνο ηνλ θάζε επηκέξνπο ζπλεξγαδφκελν θαη ζπληνληδφκελν επηζηεκνληθφ θιάδν. ηε κεζεπφκελε ζειίδα παξνπζηάδνπκε ηε δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε ελφο γεσγξαθηθνχ δεηήκαηνο, πνπ είλαη νη εκθαλίζεηο ηνπ ηέξαηνο ηνπ Λφρλεο. Σν δήηεκα είλαη γεσγξαθηθφ επεηδή ππάξρεη θάπνηνο ραξαθηεξηζηηθφο εληνπηζκφο. Οη πεξίεξγεο δειαδή εκθαλίζεηο ελφο ηέηνηνπ ηέξαηνο γίλνληαη κφλν ζηε θσηία. Βέβαηα ην δήηεκα δελ είλαη κφλν γεσγξαθηθφ. Δίλαη θπξίσο βηνινγηθφ θαη παιαηνληνινγηθφ. Έλαο βξεηαλφο εξεπλεηήο, θάλνληαο κηα δηαθιαδηθή ζχλζεζε θπηνινγηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη θπζηθνγεσγξαθηθψλ γλψζεσλ θαη δενκέλσλ, έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηέξαο δελ είλαη παξά «θνξκνί δέλδξσλ πνπ βπζίζηεθαλ θαη αλαδχνληαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα δηαιπφκελνη απφ ηηο πηέζεηο ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηε κάδα ηνπο πνπ ζηγά-ζηγά ζαπίδεη». Οη αλσηέξνπ επηπέδνπ έλλνηεο ζρεηίδνληαη εδψ κε ηνλ έιεγρν ηνπ απνθξπθηζκνχ θαη ησλ αλεμειεγθησλ αλνξζνινγηθψλ δηαδφζεσλ γηα ππεξθπζηθέο θαη ζαπκαηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο. 8

9 Σηελ «θιαδηθόηεηα» επηρεηξείηαη κηα εηδίθεπζε ζε απνκόλωζε. Οδεγεί ζηελ αλαγλώξηζε κηαο πεξίθιεηζηεο παηδαγωγηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα «άπαζα ε ύιε» ηωλ δαζθάιωλ καο ηεο παιηάο επνρήο αιιά ζέηεη ηηο βάζεηο θαη κηαο πνιπθιαδηθόηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ δηαθιαδηθόηεηα Σηελ πνιπθιαδηθόηεηα έλα πιήζνο επηζηεκνληθώλ θιάδωλ πξνηείλνληαη ηαπηόρξνλα ρωξίο λα πξνβιεζνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο. Σηελ πνιιαπινθιαδηθόηεηα γίλεηαη ζπκπαξάζεζε θαη νκαδνπνίεζε ηωλ θιάδωλ έηζη πνπ λα ππνγξακκίδνληαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο αιιά ρωξίο ζπληνληζκό. Σηελ θεληξνθιαδηθόηεηα. γίλεηαη αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ελόο θιάδνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο. Έηζη πξνθύπηεη αμηνπνίεζε κεξηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ «θεληξηθνύ» θιάδνπ, ζηε δηδαζθαιία ηωλ ππνινίπωλ. Σηε δηαθιαδηθόηεηα πξνϋπνηίζεηαη θνηλή αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ζε ζπλαθείο θιάδνπο, ε νπνία νξίδεηαη ζην ακέζωο αλώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν. Επηδηώθεηαη ζπληνληζκόο πνπ μεθηλάεη από ην αλώηεξν επίπεδν ελλνηώλ. 9

10 10

11 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα φηη ε δηαθιαδηθφηεηα δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ εγθπθινπαηδηζκφ. Ο.Ι. Αζδξαράο γξάθνληαο, ζε έλα θείκελφ ηνπ, γηα ηηο «καξηπξίεο ηνπ ρψξνπ», πξνβάιιεη ην αίηεκα γηα δηεπηζηεκνληθέο ζπνπδέο. «Ορη γηα λα παξαρζνχλ εγθπθινπαηδηθά πλεχκαηα» αιιά γηα λα ππεξεηήζνπλ «κηα ινγηθή κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηθψλ ησλ επί κέξνπο επηζηεκψλ», κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίδακε ηνλ «εμαλζξσπηζκέλν ρψξν». ην εηζαγσγηθφ απηφ κάζεκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, ε δηαθιαδlθφηεηα δελ ζα έρεη έλαλ απζηεξφ ραξαθηήξα. Ωο δηαθιαδlθφηεηα ζα ζεσξεζεί θπξίσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγηζζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν, ηνπο ηφπνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ θιάδνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε ςπρνινγία, ε νηθνλνκία ή ε ινγνηερλία. 12. Η διακλαδικόηηηα ζηο σώπο ηωv εθαπμογώv Αο ζεκεησζεί φηη θαη ζην ρψξν ησv εθαξκνγψv ε έλλνηα ηεο δηαθιαδηθφηεηαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα δνχκε πην θάησ, θεξδίδνπλ έδαθνο. ην βηβιίν ηνπ γηα ηηο «νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο» (jntegrated surveys: ζπvδπαζκέλεο απεηθνλίζεηο ηνπ ρψξνπ) ν Γεκ. Ρφθνο ππνζηεξίδεη πξψηα-πξψηα φηη «ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηαηα κηαο πεξηνρήο δελ είλαη κεραληθά αζξνηζηηθή αιιά νινθιεξσκέλε». Γηα ην ιφγν απηφ ε πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία ησλ νινθιεξσκέλσλ απνδφζεσv, ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο, πξνυπνζέηεη ηε βήκα πξνο βήκα ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ κε εηδηθέο γλψζεηο δlαθφξσλ πεδίσλ φπσο ησλ επηζηεκψλ ηεο γεο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο ζε άιιν ζεκείν ηνπ ηδίνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη φηη νη νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο είλαη έλα εθαξκνζκέλν δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν. Δμάιινπ ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο επηζηεκφλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, π.ρ. ηεο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην βηβιίν, ν J. Mohrmann, γεληθεχεη αξηζκεηηθά ην κέγηζην θαη ην βέιηηζην κέγεζνο κηαο δηαθιαδηθήο νκάδαο επηζηεκφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο απηνχο εθηφο απφ γεσπφλνπο, κεραληθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο ππάξρνπλ επίζεο γεσγξάθνη, θνηλσληνιφγνη θαη αλζξσπνιφγνη. ην ζρήκα, ην απιφ βέινο ην δηαβάδνπκο «επηδξά ζην... ζηελ...» ή «πξνθαιεί...» θαη ην δηπιφ βέινο ην δηαβάδνπκε «αιιειεπηδξά κε ην... ηελ...». Πξνζπαζείζηε λα δηαβάζηε φιν ην ζρήκα. Πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα ζα δνχκε ζε επφκελα καζήκαηα. 11

12 13. Η η ζςζηημική πποζέγγιζη Δλψ ε δηαθιαδηθφηεηα απνηειεί κηα κέζνδν εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο (πνπ επεθηείλεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο εθαξκνγέο), ην αληηθείκελν ηεο πξνζέγγηζεο (πνπ είλαη ε γε, ε πεξηθέξεηα, ην πεξηβάιινλ) ην ζεσξνχκε νξγαλσκέλν ζαλ ζχζηεκα. Μηα πξψηε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ζπζηεκηθήο αληίιεςεο ζα ζρεκαηίζνπκε αλ παξαηεξήζνπκο ην πξνεγνχκελν απινπζηεπκέλν δηάγξακκα ζπζηεκηθήο αλάιπζεο. Απηφ καο δείρλεη κε πνην ηξφπν ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, πνπ επλνεί ηελ απνςίισζε ηνπ δάζνπο (εθδάζσζε), βιάπηεη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ κεζα απφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζπζηεκηθά. Βξείηε πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα απφ επφκελν κάζεκα εδψ: Σν ζχζηεκα ζηε γεσγξαθία θαη εδψ γηα θείκελν κε ζέκα Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ή, ην ίδην, ζε PowerPoint. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andrew Learmonth et al., Evolution or Revolution in Geographγ, Open University, Arild Holt-Jensen, Geographγ: Its Historγ & Concepts, Harper & Row,

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα