ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραθία 1. Η γεωγπαθία ηος απσαίος κόζμος Κάζε πνιηηηζηηθή θνηλόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζύλνιν πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ην ρώξν θαη από ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ γλώζεσλ γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη απνηεινύλ ηε γεσγξαθία ηεο. Γεσγξαθία, βέβαηα, απνηεινύλ θαη νη αληηιήςεηο (λνεηηθέο θαη ηδενινγηθέο ή θηινζνθηθέο) γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο. Σην δπηηθό πνιηηηζκηθό ρώξν ε Γεσγξαθία, θαζώο θαη άιιεο επηζηήκεο, ζπλδέεηαη κε ην αξραίν ειιεληθό πλεύκα. Οη αξραίνη έιιελεο ζπγγξαθείο έδσζαλ ηνπνγξαθηθέο πεξηγξαθέο δηάθνξσλ ηόπσλ θαη ζπδήηεζαλ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ θνηλσληώλ πνπ ηνπο θαηνηθνύζαλ. Τν όλνκα ηνπ Ηξνδόηνπ ( π.χ.) πνπ καο είλαη θπξίσο γλσζηόο σο ηζηνξηθόο, κπνξεί πνιύ θαιά λα ζπλδεζεί κε ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο αθνύ ηνπνζέηεζε ηα ηζηνξηθά θαηλόκελα ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό ηνπο πιαίζην θαη πεξηέγξαςε θπζηθνγεσγξαθηθά θαηλόκελα πνπ ζέιεζε κάιηζηα λα ηα εξκελεύζεη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εηήζηεο πιεκκύξεο ηνπ πνηακνύ Νείινπ. Η γεσγξαθία ηνπ Ηξνδόηνπ είλαη, ζα ιέγακε, αλζξσπνγεσγξαθηθήο θαηεύζπλζεο αθνύ, όπσο μέξνπκε, δελ αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά θαη αζηξνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο απηήο. Αληίζεηα ν Εξαηνζζέλεο ( π.χ.) έθαλε ηελ πξώηε κέηξεζε ηνπ γήηλνπ κεζεκβξηλνύ θαη ν Πηνιεκαίνο Κιαύδηνο ( κ.χ.) έγξαςε έλα κεγάιν γεσγξαθηθό έξγν ζε 8 ηόκνπο, όπνπ, ζηνλ πξώην ηόκν, εμεγεί ηηο αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γεο, θάλεη ππνινγηζκνύο γεσγξαθηθώλ πιαηώλ θαη γεσγξαθηθώλ κεθώλ θαη παξνπζηάδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ραξηνγξαθηθέο πξνβνιέο. Η ηνπνγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή παξάδνζε πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ Ηξόδνην ζπλερίζηεθε θαη ζηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Ο Σηξάβσλ (+/- 64 Π.Χ κ.χ.) έγξαςε έλα έξγν ζε 17 ηόκνπο πνπ νλνκάδεηαη Γεσγξαθηθά. Ο Σηξάβσλ ζεσξεί όηη ν γεσγξάθνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηόζν ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν δπαδηζκόο πνπ έρεη ραξαθηεξίζεη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο είλαη ππαξθηόο θαη ζην έξγν ηνπ Σηξάβσλα. Ο ΚΑΣΟΙΚΗΜΔΝΟ ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΣΡΑΒΩΝΑ Τη παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην ράξηε απηό; Μπνξείηε λα ηαπηίζεηε ηε λήζν "Ταπξνβάλε", ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ ράξηε; 1

2 2. Οι νεώηεποι σπόνοι Σηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο ζπλαληνύκε ην όλνκα ηνπ Γεξκαλνύ Bernhard VARENIUS ( ), ηνπ νπνίνπ ε Geographia Generalίs, δεκνζηεπκέλε ην 1650 ζην Άκζηεξληακ, ζεκειηώλεηαη πάλσ ζην δηαθνξηθό ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο από ηε κηα κεξηά θαη ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο από ηελ άιιε κεξηά. Τν έξγν απηό ζεσξήζεθε βαζηθό γηα ηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο θαη έγθπξε πεγή γηα έλα πεξίπνπ αηώλα! Οη δηαιέμεηο πάλσ ζηε θπζηθή γεσγξαθία πνπ έδσζε ν ImmanueI Kant ( ) ζην Königsberg (Κέλημκπεξγθ) είραλ θαη απηέο κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο. Γηα ην κεγάιν απηό θηιόζνθν ε γεσγξαθία αληηπξνζώπεπε κόλν κηα πξνζέγγηζε ζηελ εκπεηξηθή γλώζε ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηηο θηινζνθηθέο ηνπ έξεπλεο. Ωζηόζν νη μεθάζαξεο ηνπνζεηήζεηο πνπ έθαλε απνηέιεζαλ αθόκε θαη ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ηθαλνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηεο γεσγξαθίαο. 3. Η θεμελίωζη ηων von Humboldt και Ritter Ωζηφζν ε ζεκειίσζε ηεο γεσγξαθίαο σο αλεμάξηεηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, πέξα απφ ηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε πνπ έγηλε απφ ηνλ Kant, γίλεηαη κε ηνλ Alexander von Humboldt (θνλ Υνχκπνιλη, ) θαη ηνλ Karl Ritter ( ). Η γεσγξαθία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ν Ritter θαη ν Humboldt ραξαθηεξίζηεθε θιαζηθή επεηδή θπξηάξρεζε ζηελ πεξίνδν ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη επεηδή νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην έξγν ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δχν κεγάινπο απηνχο γεσγξάθνπο ήηαλ νκνηφκνξθεο θαη απιέο. Σφζν ν von Humboldt φζν θαη ν Ritter πίζηεπαλ φηη ε επηζηήκε πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηηο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ησλ παξαηεξνχκελσλ γεγνλφησλ θαη φρη πάλσ ζε ινγηθέο πξνηάζεηο, φπσο ην πξφηεηλε ν Kant. Οη γεσγξάθνη πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα ηαμηλνκνχλ ψζηε λα θζάλνπλ ζε κηα επαγσγηθή γεσγξαθία. Απηέο νη ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζεο αθνχ νη δπν απηνί επηζηήκνλεο ήηαλ ηφζν δηαθνξεηηθνί ηελ πνξεία ηνπο. Ο von Humboldt ήηαλ εμεξεπλεηήο-γεσγξάθνο ελψ ν Ritter ήηαλ έλαο παηδαγσγφο-γεσγξάθνο. 4. Γύο αιώνερ δισοηόμηζηρ Δπί δχν αηψλεο, δει. ρνλδξηθά γηα ηελ πεξίνδν 1750 έσο 1950, ε γεσγξαθία εμειίρζεθε κε βάζε ηε ζεκειίσζε πνπ είρε γίλεη θαη κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο δηρνηφκεζεο. Μέρξη πξφζθαηα ζεσξνχζαλ αδηακθηζβήηεην: ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ηδιογραθική είηε νομοθεηική, φρη φκσο θαη ηα δχν (ηδηνγξαθηθή ζεκαίλεη φηη αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ηφπσλ, θαη λνκνζεηηθή ζεκαίλεη φηη δηαηππψλεη γεληθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γεληθφηεξα) φηη ε θσζική γεωγραθία θαη ε ανθρωπογεωγραθία είλαη απνιχησο δηαθξηηνί θιάδνη ηεο επηζηήκεο κε μερσξηζηέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ζσζηημαηική είηε περιθερειακή (πεπιοσική) φηη νη γεσγξαθηθέο κέζνδνη πξέπεη λα είλαη είηε επαγωγικές (απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ) είηε παραγωγικές (απφ ην γεληθφ ζην κεξηθφ) φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί είηε σο επιζηήμη είηε σο ηέτνη (πξφθεηηαη γηα ηε δηαθσλία κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο γεσγξαθίαο). 2

3 Alexander von Humboldt ( ) [K]arl Ritter ( ) Ιμμάνοςελ Κανη ( ) Richard Hartshorne ( ) Peter Haggett 1933 ηπάβων (64/63 π.χ. + 24(;) κ.χ.) Δπαηοζθένηρ (276 π.χ. 194 π.χ.) Walter Christaller ( ) Friedrich Ratzel ( ) 3

4 5. Η παπέμβαζη ηος Hartshorne Μέρξη ην 1950 απηή ε παξάδνζε επέηξεςε ζηνπο γεσγξάθνπο λα εμειηρζνχλ ζαλ κηα επαγγεικαηηθή νκάδα θαη λα θαζνξίζνπλ ζε ζπιινγηθή βάζε ζηφρνπο θαη κεζφδνπο. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επηζηήκε ηεο γεσγξαθίαο έκνηαδε λα αζρνιείηαη κε πεξlγξαθέο αμηνπεξίεξγσλ θαη αμηνζέαησλ ηφπσλ θαη ηνπίσλ, πξάγκα ην νπνίν ηεο ζηεξνχζε ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη. Δλαο ακεξηθαλφο γεσγξάθνο, ν Richard Hartshorne (Υάξηζρνξλ) έθαλε κε ηα βηβιία ηνπ δχν παξεκβάζεηο ην 1939 θαη ην χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη απηφο «ε γεσγξαθία ελδηαθέξεηαη λα δψζεη αθξηβή, θαηαηαγκέλε θαη ινγηθή πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηνπ κεηαβιεηνχ ραξαθηήξα ηεο γήηλεο επηθάλεηαο». Ο Hartshorne ππνζηεξίδεη φηη ν γεσγξάθνο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ, πξέπεη λα επηιέμεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κηαο πεξηνρήο ή κηαο πφιεο σο πξνο κία άιιε πεξηνρή ή κηα άιιε πφιε. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη νη παξάγνληεο πνπ επηιέγνληαη γηα λα πεξηγξαθνχλ πξέπεη λα πξνθαινχλ δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ άλζξσπν. 6. Η ζςνειδηηοποίηζη ηηρ κπίζηρ Οη έλλνηεο ηεο γεσγξαθίαο πνπ θσηίζηεθαλ απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Hartshorne θαη έγηλαλ δεθηέο απφ πνιινχο γεσγξάθνπο άξρηζαλ λα πθίζηαληαη κεγάιε θξηηηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ Πνιινί γεσγξάθνη, ηδηαίηεξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη φηη ν θιάδνο ηνπο δελ πξαγκαηνπνηνχζε πξνφδνπο. Αξρηζαλ λα αλεζπρνχλ γηα ην γεγνλφο φηη ε γεσγξαθία δελ ήηαλ πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή. Πίζηεπαλ φηη, ελψ νη γεσγξάθνη έρνπλ παξαδνζηαθά ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ, ην πξαγκαηηθφ έξγν ηνπο ζα ήηαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο νκνηνκνξθίεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαηππψζνπλ ζεσξίεο πνπ λα εμεγνχλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο κνξθέο ζην ρψξν. Τπνζηήξηδαλ φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο θπζηθέο θαη πνιιέο απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεηαο, ελψ πξνεγνχκελα αλαδεηνχζαλ θπξίσο δηαθνξέο. Δλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηθξηηέο ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ν F.K. Schaefer, αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ ελαληίνλ ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ππνζηήξηδε θαη ην εμήο: «ε δηαζηαχξσζε ησλ ηδεψλ δελ ζα ήηαλ πηα δπλαηή αλάκεζα ζε θιάδνπο νη νπνίνη επηθεληξψλνπλ ην ελδlαθέξνλ ηνπο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεlαο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε γεσγξαθία ε νπνία επηθεληξψλεη ην ελδlαθέξνλ ηεο ζηελ πεξηγξαθή κνλαδηθψλ ηφπσλ θαη κνλαδηθψλ πεξηνρψλ». Ο Schaefer ηειείσλε ππνζηεξίδνληαο φηη, αλ νη γεσγξάθνη θαηεπζπλζνχλ θπξίσο ζηε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία θαη αλαδεηήζνπλ ηνπο ρσξηθνχο λφκνπο, ηφηε έρνπλ εμαζθαιlζκέλν ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. 7. Η γεωγπαθική αιηιοκπαηία Δλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιινί γεσγξάθνη είραλ επηθεληξσζεί ζηηο πεξηνρηθέο πεξlγξαθέο (πεξηγξαθέο πεξηθεξεηψλ, πεξηθεξεηαθή γεσγξαθία), αληί λα ελδηαθέξνληαη λα δηαηππψζνπλ γεληθέο ζεσξίεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ, ήηαλ φηη ε γεσγξαθία είρε πξνζπαζήζεη θαηά ην παξειζφλ λα δηαηππψζεη λφκνπο, αιιά, δπζηπρψο, νη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκφλσλ γεσγξάθσλ δελ είραλ ζηεθζεί απφ επηηπρία. Σφζν ζηε ζχγρξνλε επνρή φζν θαη ζε παιαηφηεξεο επνρέο, ε γεσγξαθία είρε ηαιαηπσξεζεί απφ ηελ αξρή ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ (γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία). Ηδε νη δχν κεγάινη γεξκαλνί ζπλζεκειlσηέο ηεο γεσγξαθίαο, ν KarI Ritter θαη ν AIeρander λνn HumboIdt, ζεσξνχληαη, ρσξίο απηφ λα απνδίδεη επαθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο ζηαζψηεο ηεο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο. 4

5 5

6 Αιιά αθφκα θαη ν Ιππνθξάηεο θιείλεη κάιινλ ππέξ ηεο γνεηεπηηθήο απηήο εξκελεπηηθήο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο, ελψ ν ηξάβσλ εθδειψλεη κηθξφηεξε ζπκπάζεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη ρσξηθέο ζπκπηψζεηο, εληνχηνηο ε γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία έρεη απνηχρεη ζην λα εξκελεχζεη πψο εμειίρζεθαλ νη δηάθνξεο επί κέξνπο θνηλφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, έζησ θαη αλ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζπλέβαηλε λα ηνπο παξέρεη ηα ίδηα κέζα. Αλ ίζρπε ν γεσγξαθηθφο ληεηεξκηληζκφο φινη νη θάηνηθνη ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ ζα έκελαλ ζε παγφζπηηα ηγθινχ, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπ ρηνληνχ, ελψ έρνπλ επηλνήζεη θαη άιιεο ζηεγαζηηθέο επηινγέο (νζηά θάιαηλαο, δέξκαηα δψσλ). Με ην λα παχεη φκσο θαλείο λα ζεσξεί ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ σο κηα εξκελεπηηθή αξρή-εξγαιείν γηα ηε γεσγξαθία, δελ ζηεξείηαη ε επηζηήκε απηή απφ εξγαιεία, αθνχ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα έλαο κεγάινο αξηζκφο γεσγξάθσλ αληηιήθζεθε φηη ηα καζεκαηηθά θαη ε ζηαηηζηηθή ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα γεσγξαθηθά πξνβιήκαηα θαη λα δψζνπλ ιχζεηο. 8. Η πνζνηηθή επαλάζηαζε Έηζη, ηξεηο κεγάινη παξάγνληεο, ε δπζαξέζθεηα κε ηελ (κε) πξφνδν ηεο γεσγξαθίαο, ην ηέινο ηεο αληηπαξάζεζεο κε ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη ε δηάδνζε ηεο πνζνηηθνπνίεζεο, δει. ε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ, βνήζεζαλ ζην λα μεζπάζεη ε πνζνηηθή επαλάζηαζε ηεο κνληέξλαο γεσγξαθίαο. 'Ηδε ε πνζνηηθνπνίεζε θαη ε καζεκαηηθνπνίεζε ζηε γεσγξαθία είρε αξρίζεη απφ ην 1933 κε ην έξγν ηνπ Walter Christaller «Κεληξηθνί ηφπνη ζηε Νφηηα Γεξκαλία». Παξνπζηάδνληαο ην έξγν ηνπ Christaller θαη εθιατθεχνληαο ππεξβνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζ' απηφ νη πφιεηο παξνπζηάδνληαη ζαλ ζχλνια αζηεξηζκψλ, δει. νπξαλίσλ ζσκάησλ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ θαη δέρνληαη δπλάκεηο πνπ θξαηνχλ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζά ηνπο. Όπσο έλα ζψκα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν νπξάληα ζψκαηα, γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηε γε θαη ηε ζειήλε, ζε νξηζκέλε απφζηαζε, έηζη θαη έλαο ππνςήθηνο αγνξαζηήο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ αγνξέο θαη θπζηθά εάλ είλαη πην θνληά πξνο ηε κεγάιε έιθεηαη απφ απηή θαη θηλείηαη πξνο απηή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ. Σν δήηεκα ζα ην δνχκε αλαιπηηθά ζε επφκελν κάζεκα φπνπ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηα "ζρήκαηα" (κνληέια). 9. Η θέζη ηηρ γεωγπαθίαρ Η επηζηεκνινγηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο δεκηνπξγεί, φπσο είλαη θαλεξφ, πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζεο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη αλαδήηεζεο ηνπ πεπιεσομένος ηεο, ηεο μεθόδος ηεο θαη ηεο αξίαρ ηεο.(σα ηξία απηά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ). Γηα παξάδεηγκα, ελψ ζηελ «νξζφδνμε» (δειαδή παξαδνζηαθή θαη αλαγλσξηζκέλε) ηαμηλφκεζε ησλ γεσγξαθηθψλ θιάδσλ πνπ έρεη θάλεη ν Ρ. Haggett ε αλζξσπνγεσγξαθία (πνπ αλαθέξεηαη σο «αλζξψπηλε») έρεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ζέζε, ζηελ «νινθιεξσκέλε» ηαμηλφκεζή ηνπ ε αλζξσπνγεσγξαθία βξίζθεηαη δηάρπηε θαη δηαπιεγκέλε. ην δηάγξακκα ηαμηλφκεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπνπκε ζηελ νξζφδνμε ηαμηλφκεζε φηη ε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία δηαηξείηαη ζε θπζηθή θαη αλζξψπηλε, δειαδή αλζξσπν-γεσγξαθία, ηεο νπνίαο κεξηθνί θιαδνη είλαη ε νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ε αζηηθή (= ησλ πφιεσλ, «πνιενγξαθία»). Αληίζεηα, ζηελ νινθιεξσκέλε ηαμηλφκεζε, ην αλζξσπνγεσγξαθηθφ πιηθφ, π.ρ. αζηηθά πξνβιήκαηα, γεσγξαθία θπζηθψλ πφξσλ θ.ά., ηαμηλνκνχληαη κε άιιν πξίζκα. ε πξψηε, πάλησο, πξνζέγγηζε ε αλζξσπνγεσγξαθία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην θνηλφ πεδίν: 6

7 ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, κε θχξην ζεκαηνιφγην ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Πνιηηηθή Γεσγξαθία, κε θχξην ζεκαηνιφγην ηνλ πνιηηηθά νξγαλσκέλν ρψξν: θξάηε, εθινγηθέο θαη άιιεο πεξηθέξεηεο), θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο ε Κνηλσληθή Γεσγξαθία κε θχξην ζεκαηνιφγην ηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ: εξγαζία, θαηνηθία, ειεχζεξνο ρξφλνο θ.ιπ.). Πνιινί γεσγξάθνη ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο ζηε ζεκειίσζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Πνιινί θιάδνη ηεο ηζηνξίαο, φπσο ε Σνπηθή Ιζηνξία, πνπ αζρνιείηαη κε έλα ηφπν, έρνπλ πξνθαλέο γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν. Δμάιινπ γεληθά ε γεσγξαθία αζρνιείηαη κε ην ρψξν «σο πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο θάηη απζχπαξθην». πλεπψο είλαη γεληθά θαλεξή ε ρξνληθή-ηζηνξηθή δηάζηαζε. Γελ πξέπεη σζηφζν λα ζπγρένπκε ηελ «Ιζηνξία ηεο (Δπηζηήκεο ηεο) Γεσγξαθίαο» ή ηελ «Ιζηνξηθή Γεσγξαθία» (π.ρ. ηεο Παιαηζηίλεο ή ηεο Κξήηεο) κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο γεσγξαθίαο πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ δηαιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ρψξνπαλζξψπνπ-ρξφλνπ. Σν δηάγξακκα ηεο ζειίδαο απηήο απνδίδεη ζρεκαηηθά ηελ ηξηζθειή (ρσξίο ηελ ηζηνξία) εηθφλα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Σν Α ζπκβνιίδεη ηελ ηδηαίηεξα αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε ηεο χιεο. 10. Η Ανθπωπογεωγπαθία ωρ ανεξάπηηηορ κλάδορ ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε θάπσο ηδηαίηεξα κε ηε γέλεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη λα κηιήζνπκε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο ζπγγελείο γεσγξαθηθνχο θιάδνπο. ε πξψηε πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γιψζζα καο, πνπ απνηειεί αζηείξεπηε δεμακελή γηα ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία θαη γηα ηελ νλνκαζία ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ρξεζηκνπνηεί ηελ νλνκαζία ΑλζξσπνγεσγξαΦία γηα δπν πξαγκαηηθφηεηεο (έλλνηεο) πνπ, ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν, δελ ζπκπίπηνπλ. 7

8 Καηά ηελ αληίιεςε ηνπ 19νπ αηψλα, ε αλζξσπνγεσγξαθία (γεξκ. Anthropogeographie) σο θιάδνο ηεο γεσγξαθίαο φπσο ε δσνγεσγξαθία θαη ε θπηνγεσγξαθία ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Friedrich Ratzel θαη αλαδεηεί ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ (ή ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) κε ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο, δει. ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνυπνζέζεηο. Όπσο πάλησο θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηνπηλή εμέιημε ηνπ θιάδνπ, θπξίσο απφ ηνλ Alfred Hettner, πνπ έζεζε ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο, ε αλζξσπνγεσγξαφία εθείλεο ηεο επνρήο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θπζηθν-αηηηνθξαηηθή, φηη δειαδή βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ. Σν βάξνο πέθηεη πεξηζζφηεξν ζηελ αιιειεπίδξαζε πεξηβάιινληνο θαη αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Ωο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ε αλζξσπνγεσγξαθία (αγγι. Human Geography), αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξγάλσζε ζην ρψξν δηαθφξσλ αλζξσπνγελψλ (ή "αλζξσπηθψλ") ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηε ζπλερή κεηαβνιή ηνπο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ηα αζηηθά θέληξα, πνπ ηδξχνληαη θαη κεηαζρεκαηί(νληαη ζπλερψο ή νη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ε δηάδνζε ηνπο. Καη' απηή ηελ έλλνηα (δει.: θαηαλνκή, νξγάλσζε θαη δηάδνζε ζην ρψξν) ε αλζξσπνγεσγξαθία έξρεηαη πνιχ θνληά κε ηε Γεσγξαθία ηνπ Πνιηηηζκνχ (ή ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) θαη ηελ Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία (πνπ πεξηέρεη έλα πνιχ αλεπηπγκέλν ζεκαηνιφγην Γεσγξαθίαο). Μαδί κε ηε κειέηε ηεο δηάδνζεο, π.ρ. ηνπ lλδνπηζκνχ, ν γεσγξάθνο κπνξεί λα έρεη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη θαη ηε δηάδνζε ηεο Coca-Cola. 11. Η διακλαδικόηηηα Ο αλζξσπνγεσγξαθηθφο θιάδνο παξνπζηάδεηαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα πνιπθιαδlθφηαηα, πνπ έρεη ηζηνξηθή πξνέιεπζε αιιά θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη θάηη ηέηνην δεκηνπξγεί κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, πνιιά ζηνηρεία ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο γεληθήο γεσγξαθίαο (θαζψο θαη ην αληίζηξνθν!), κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ αλ ηεξεζεί κηα «αξρή δηαθιαδlθφηεηαο». Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ αλαιχζεθαλ πνιιά απφ ηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε δηαθιαδlθφηεηα ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γεσγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο. ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο (ή έλα κάζεκα) κε ηνπο άιινπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηδίθεπζε ζε ζπλζήθεο απνκφλσζεο απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο απνηειεί ηελ (κνλν)θιαδηθφηεηα. Όηαλ αλαγλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηζζζφηεξνη θιάδνη, κεηαπίπηνπκε ζε άιιεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Η δηαθιαδηθφηεηα (πνπ ιέγεηαη θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα) απαηηεί ζπληνληζκφ κέζα απφ αλψηεξνπ επηπέδνπ έλλνηεο, δειαδή βαζχηεξεο έλλνηεο σο πξνο ηνλ θάζε επηκέξνπο ζπλεξγαδφκελν θαη ζπληνληδφκελν επηζηεκνληθφ θιάδν. ηε κεζεπφκελε ζειίδα παξνπζηάδνπκε ηε δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε ελφο γεσγξαθηθνχ δεηήκαηνο, πνπ είλαη νη εκθαλίζεηο ηνπ ηέξαηνο ηνπ Λφρλεο. Σν δήηεκα είλαη γεσγξαθηθφ επεηδή ππάξρεη θάπνηνο ραξαθηεξηζηηθφο εληνπηζκφο. Οη πεξίεξγεο δειαδή εκθαλίζεηο ελφο ηέηνηνπ ηέξαηνο γίλνληαη κφλν ζηε θσηία. Βέβαηα ην δήηεκα δελ είλαη κφλν γεσγξαθηθφ. Δίλαη θπξίσο βηνινγηθφ θαη παιαηνληνινγηθφ. Έλαο βξεηαλφο εξεπλεηήο, θάλνληαο κηα δηαθιαδηθή ζχλζεζε θπηνινγηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη θπζηθνγεσγξαθηθψλ γλψζεσλ θαη δενκέλσλ, έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηέξαο δελ είλαη παξά «θνξκνί δέλδξσλ πνπ βπζίζηεθαλ θαη αλαδχνληαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα δηαιπφκελνη απφ ηηο πηέζεηο ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηε κάδα ηνπο πνπ ζηγά-ζηγά ζαπίδεη». Οη αλσηέξνπ επηπέδνπ έλλνηεο ζρεηίδνληαη εδψ κε ηνλ έιεγρν ηνπ απνθξπθηζκνχ θαη ησλ αλεμειεγθησλ αλνξζνινγηθψλ δηαδφζεσλ γηα ππεξθπζηθέο θαη ζαπκαηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο. 8

9 Σηελ «θιαδηθόηεηα» επηρεηξείηαη κηα εηδίθεπζε ζε απνκόλωζε. Οδεγεί ζηελ αλαγλώξηζε κηαο πεξίθιεηζηεο παηδαγωγηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα «άπαζα ε ύιε» ηωλ δαζθάιωλ καο ηεο παιηάο επνρήο αιιά ζέηεη ηηο βάζεηο θαη κηαο πνιπθιαδηθόηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ δηαθιαδηθόηεηα Σηελ πνιπθιαδηθόηεηα έλα πιήζνο επηζηεκνληθώλ θιάδωλ πξνηείλνληαη ηαπηόρξνλα ρωξίο λα πξνβιεζνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο. Σηελ πνιιαπινθιαδηθόηεηα γίλεηαη ζπκπαξάζεζε θαη νκαδνπνίεζε ηωλ θιάδωλ έηζη πνπ λα ππνγξακκίδνληαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο αιιά ρωξίο ζπληνληζκό. Σηελ θεληξνθιαδηθόηεηα. γίλεηαη αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ελόο θιάδνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο. Έηζη πξνθύπηεη αμηνπνίεζε κεξηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ «θεληξηθνύ» θιάδνπ, ζηε δηδαζθαιία ηωλ ππνινίπωλ. Σηε δηαθιαδηθόηεηα πξνϋπνηίζεηαη θνηλή αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ζε ζπλαθείο θιάδνπο, ε νπνία νξίδεηαη ζην ακέζωο αλώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν. Επηδηώθεηαη ζπληνληζκόο πνπ μεθηλάεη από ην αλώηεξν επίπεδν ελλνηώλ. 9

10 10

11 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα φηη ε δηαθιαδηθφηεηα δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ εγθπθινπαηδηζκφ. Ο.Ι. Αζδξαράο γξάθνληαο, ζε έλα θείκελφ ηνπ, γηα ηηο «καξηπξίεο ηνπ ρψξνπ», πξνβάιιεη ην αίηεκα γηα δηεπηζηεκνληθέο ζπνπδέο. «Ορη γηα λα παξαρζνχλ εγθπθινπαηδηθά πλεχκαηα» αιιά γηα λα ππεξεηήζνπλ «κηα ινγηθή κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηθψλ ησλ επί κέξνπο επηζηεκψλ», κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίδακε ηνλ «εμαλζξσπηζκέλν ρψξν». ην εηζαγσγηθφ απηφ κάζεκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, ε δηαθιαδlθφηεηα δελ ζα έρεη έλαλ απζηεξφ ραξαθηήξα. Ωο δηαθιαδlθφηεηα ζα ζεσξεζεί θπξίσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγηζζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν, ηνπο ηφπνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ θιάδνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε ςπρνινγία, ε νηθνλνκία ή ε ινγνηερλία. 12. Η διακλαδικόηηηα ζηο σώπο ηωv εθαπμογώv Αο ζεκεησζεί φηη θαη ζην ρψξν ησv εθαξκνγψv ε έλλνηα ηεο δηαθιαδηθφηεηαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα δνχκε πην θάησ, θεξδίδνπλ έδαθνο. ην βηβιίν ηνπ γηα ηηο «νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο» (jntegrated surveys: ζπvδπαζκέλεο απεηθνλίζεηο ηνπ ρψξνπ) ν Γεκ. Ρφθνο ππνζηεξίδεη πξψηα-πξψηα φηη «ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηαηα κηαο πεξηνρήο δελ είλαη κεραληθά αζξνηζηηθή αιιά νινθιεξσκέλε». Γηα ην ιφγν απηφ ε πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία ησλ νινθιεξσκέλσλ απνδφζεσv, ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο, πξνυπνζέηεη ηε βήκα πξνο βήκα ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ κε εηδηθέο γλψζεηο δlαθφξσλ πεδίσλ φπσο ησλ επηζηεκψλ ηεο γεο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο ζε άιιν ζεκείν ηνπ ηδίνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη φηη νη νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο είλαη έλα εθαξκνζκέλν δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν. Δμάιινπ ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο επηζηεκφλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, π.ρ. ηεο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην βηβιίν, ν J. Mohrmann, γεληθεχεη αξηζκεηηθά ην κέγηζην θαη ην βέιηηζην κέγεζνο κηαο δηαθιαδηθήο νκάδαο επηζηεκφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο απηνχο εθηφο απφ γεσπφλνπο, κεραληθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο ππάξρνπλ επίζεο γεσγξάθνη, θνηλσληνιφγνη θαη αλζξσπνιφγνη. ην ζρήκα, ην απιφ βέινο ην δηαβάδνπκο «επηδξά ζην... ζηελ...» ή «πξνθαιεί...» θαη ην δηπιφ βέινο ην δηαβάδνπκε «αιιειεπηδξά κε ην... ηελ...». Πξνζπαζείζηε λα δηαβάζηε φιν ην ζρήκα. Πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα ζα δνχκε ζε επφκελα καζήκαηα. 11

12 13. Η η ζςζηημική πποζέγγιζη Δλψ ε δηαθιαδηθφηεηα απνηειεί κηα κέζνδν εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο (πνπ επεθηείλεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο εθαξκνγέο), ην αληηθείκελν ηεο πξνζέγγηζεο (πνπ είλαη ε γε, ε πεξηθέξεηα, ην πεξηβάιινλ) ην ζεσξνχκε νξγαλσκέλν ζαλ ζχζηεκα. Μηα πξψηε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ζπζηεκηθήο αληίιεςεο ζα ζρεκαηίζνπκε αλ παξαηεξήζνπκο ην πξνεγνχκελν απινπζηεπκέλν δηάγξακκα ζπζηεκηθήο αλάιπζεο. Απηφ καο δείρλεη κε πνην ηξφπν ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, πνπ επλνεί ηελ απνςίισζε ηνπ δάζνπο (εθδάζσζε), βιάπηεη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ κεζα απφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζπζηεκηθά. Βξείηε πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα απφ επφκελν κάζεκα εδψ: Σν ζχζηεκα ζηε γεσγξαθία θαη εδψ γηα θείκελν κε ζέκα Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ή, ην ίδην, ζε PowerPoint. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andrew Learmonth et al., Evolution or Revolution in Geographγ, Open University, Arild Holt-Jensen, Geographγ: Its Historγ & Concepts, Harper & Row,

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα