ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EΠΙTHMOΛOΓlKH ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραθία 1. Η γεωγπαθία ηος απσαίος κόζμος Κάζε πνιηηηζηηθή θνηλόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζύλνιν πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ην ρώξν θαη από ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ γλώζεσλ γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη απνηεινύλ ηε γεσγξαθία ηεο. Γεσγξαθία, βέβαηα, απνηεινύλ θαη νη αληηιήςεηο (λνεηηθέο θαη ηδενινγηθέο ή θηινζνθηθέο) γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο. Σην δπηηθό πνιηηηζκηθό ρώξν ε Γεσγξαθία, θαζώο θαη άιιεο επηζηήκεο, ζπλδέεηαη κε ην αξραίν ειιεληθό πλεύκα. Οη αξραίνη έιιελεο ζπγγξαθείο έδσζαλ ηνπνγξαθηθέο πεξηγξαθέο δηάθνξσλ ηόπσλ θαη ζπδήηεζαλ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ θνηλσληώλ πνπ ηνπο θαηνηθνύζαλ. Τν όλνκα ηνπ Ηξνδόηνπ ( π.χ.) πνπ καο είλαη θπξίσο γλσζηόο σο ηζηνξηθόο, κπνξεί πνιύ θαιά λα ζπλδεζεί κε ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο αθνύ ηνπνζέηεζε ηα ηζηνξηθά θαηλόκελα ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό ηνπο πιαίζην θαη πεξηέγξαςε θπζηθνγεσγξαθηθά θαηλόκελα πνπ ζέιεζε κάιηζηα λα ηα εξκελεύζεη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εηήζηεο πιεκκύξεο ηνπ πνηακνύ Νείινπ. Η γεσγξαθία ηνπ Ηξνδόηνπ είλαη, ζα ιέγακε, αλζξσπνγεσγξαθηθήο θαηεύζπλζεο αθνύ, όπσο μέξνπκε, δελ αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά θαη αζηξνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο απηήο. Αληίζεηα ν Εξαηνζζέλεο ( π.χ.) έθαλε ηελ πξώηε κέηξεζε ηνπ γήηλνπ κεζεκβξηλνύ θαη ν Πηνιεκαίνο Κιαύδηνο ( κ.χ.) έγξαςε έλα κεγάιν γεσγξαθηθό έξγν ζε 8 ηόκνπο, όπνπ, ζηνλ πξώην ηόκν, εμεγεί ηηο αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γεο, θάλεη ππνινγηζκνύο γεσγξαθηθώλ πιαηώλ θαη γεσγξαθηθώλ κεθώλ θαη παξνπζηάδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ραξηνγξαθηθέο πξνβνιέο. Η ηνπνγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή παξάδνζε πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ Ηξόδνην ζπλερίζηεθε θαη ζηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Ο Σηξάβσλ (+/- 64 Π.Χ κ.χ.) έγξαςε έλα έξγν ζε 17 ηόκνπο πνπ νλνκάδεηαη Γεσγξαθηθά. Ο Σηξάβσλ ζεσξεί όηη ν γεσγξάθνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηόζν ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν δπαδηζκόο πνπ έρεη ραξαθηεξίζεη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο είλαη ππαξθηόο θαη ζην έξγν ηνπ Σηξάβσλα. Ο ΚΑΣΟΙΚΗΜΔΝΟ ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΣΡΑΒΩΝΑ Τη παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην ράξηε απηό; Μπνξείηε λα ηαπηίζεηε ηε λήζν "Ταπξνβάλε", ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ ράξηε; 1

2 2. Οι νεώηεποι σπόνοι Σηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο ζπλαληνύκε ην όλνκα ηνπ Γεξκαλνύ Bernhard VARENIUS ( ), ηνπ νπνίνπ ε Geographia Generalίs, δεκνζηεπκέλε ην 1650 ζην Άκζηεξληακ, ζεκειηώλεηαη πάλσ ζην δηαθνξηθό ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο από ηε κηα κεξηά θαη ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο από ηελ άιιε κεξηά. Τν έξγν απηό ζεσξήζεθε βαζηθό γηα ηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο θαη έγθπξε πεγή γηα έλα πεξίπνπ αηώλα! Οη δηαιέμεηο πάλσ ζηε θπζηθή γεσγξαθία πνπ έδσζε ν ImmanueI Kant ( ) ζην Königsberg (Κέλημκπεξγθ) είραλ θαη απηέο κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο. Γηα ην κεγάιν απηό θηιόζνθν ε γεσγξαθία αληηπξνζώπεπε κόλν κηα πξνζέγγηζε ζηελ εκπεηξηθή γλώζε ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηηο θηινζνθηθέο ηνπ έξεπλεο. Ωζηόζν νη μεθάζαξεο ηνπνζεηήζεηο πνπ έθαλε απνηέιεζαλ αθόκε θαη ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ηθαλνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηεο γεσγξαθίαο. 3. Η θεμελίωζη ηων von Humboldt και Ritter Ωζηφζν ε ζεκειίσζε ηεο γεσγξαθίαο σο αλεμάξηεηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, πέξα απφ ηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε πνπ έγηλε απφ ηνλ Kant, γίλεηαη κε ηνλ Alexander von Humboldt (θνλ Υνχκπνιλη, ) θαη ηνλ Karl Ritter ( ). Η γεσγξαθία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ν Ritter θαη ν Humboldt ραξαθηεξίζηεθε θιαζηθή επεηδή θπξηάξρεζε ζηελ πεξίνδν ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη επεηδή νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην έξγν ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δχν κεγάινπο απηνχο γεσγξάθνπο ήηαλ νκνηφκνξθεο θαη απιέο. Σφζν ν von Humboldt φζν θαη ν Ritter πίζηεπαλ φηη ε επηζηήκε πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηηο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ησλ παξαηεξνχκελσλ γεγνλφησλ θαη φρη πάλσ ζε ινγηθέο πξνηάζεηο, φπσο ην πξφηεηλε ν Kant. Οη γεσγξάθνη πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα ηαμηλνκνχλ ψζηε λα θζάλνπλ ζε κηα επαγσγηθή γεσγξαθία. Απηέο νη ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζεο αθνχ νη δπν απηνί επηζηήκνλεο ήηαλ ηφζν δηαθνξεηηθνί ηελ πνξεία ηνπο. Ο von Humboldt ήηαλ εμεξεπλεηήο-γεσγξάθνο ελψ ν Ritter ήηαλ έλαο παηδαγσγφο-γεσγξάθνο. 4. Γύο αιώνερ δισοηόμηζηρ Δπί δχν αηψλεο, δει. ρνλδξηθά γηα ηελ πεξίνδν 1750 έσο 1950, ε γεσγξαθία εμειίρζεθε κε βάζε ηε ζεκειίσζε πνπ είρε γίλεη θαη κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο δηρνηφκεζεο. Μέρξη πξφζθαηα ζεσξνχζαλ αδηακθηζβήηεην: ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ηδιογραθική είηε νομοθεηική, φρη φκσο θαη ηα δχν (ηδηνγξαθηθή ζεκαίλεη φηη αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ηφπσλ, θαη λνκνζεηηθή ζεκαίλεη φηη δηαηππψλεη γεληθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γεληθφηεξα) φηη ε θσζική γεωγραθία θαη ε ανθρωπογεωγραθία είλαη απνιχησο δηαθξηηνί θιάδνη ηεο επηζηήκεο κε μερσξηζηέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ζσζηημαηική είηε περιθερειακή (πεπιοσική) φηη νη γεσγξαθηθέο κέζνδνη πξέπεη λα είλαη είηε επαγωγικές (απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ) είηε παραγωγικές (απφ ην γεληθφ ζην κεξηθφ) φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί είηε σο επιζηήμη είηε σο ηέτνη (πξφθεηηαη γηα ηε δηαθσλία κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο γεσγξαθίαο). 2

3 Alexander von Humboldt ( ) [K]arl Ritter ( ) Ιμμάνοςελ Κανη ( ) Richard Hartshorne ( ) Peter Haggett 1933 ηπάβων (64/63 π.χ. + 24(;) κ.χ.) Δπαηοζθένηρ (276 π.χ. 194 π.χ.) Walter Christaller ( ) Friedrich Ratzel ( ) 3

4 5. Η παπέμβαζη ηος Hartshorne Μέρξη ην 1950 απηή ε παξάδνζε επέηξεςε ζηνπο γεσγξάθνπο λα εμειηρζνχλ ζαλ κηα επαγγεικαηηθή νκάδα θαη λα θαζνξίζνπλ ζε ζπιινγηθή βάζε ζηφρνπο θαη κεζφδνπο. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επηζηήκε ηεο γεσγξαθίαο έκνηαδε λα αζρνιείηαη κε πεξlγξαθέο αμηνπεξίεξγσλ θαη αμηνζέαησλ ηφπσλ θαη ηνπίσλ, πξάγκα ην νπνίν ηεο ζηεξνχζε ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη. Δλαο ακεξηθαλφο γεσγξάθνο, ν Richard Hartshorne (Υάξηζρνξλ) έθαλε κε ηα βηβιία ηνπ δχν παξεκβάζεηο ην 1939 θαη ην χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη απηφο «ε γεσγξαθία ελδηαθέξεηαη λα δψζεη αθξηβή, θαηαηαγκέλε θαη ινγηθή πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηνπ κεηαβιεηνχ ραξαθηήξα ηεο γήηλεο επηθάλεηαο». Ο Hartshorne ππνζηεξίδεη φηη ν γεσγξάθνο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ, πξέπεη λα επηιέμεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κηαο πεξηνρήο ή κηαο πφιεο σο πξνο κία άιιε πεξηνρή ή κηα άιιε πφιε. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη νη παξάγνληεο πνπ επηιέγνληαη γηα λα πεξηγξαθνχλ πξέπεη λα πξνθαινχλ δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ άλζξσπν. 6. Η ζςνειδηηοποίηζη ηηρ κπίζηρ Οη έλλνηεο ηεο γεσγξαθίαο πνπ θσηίζηεθαλ απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Hartshorne θαη έγηλαλ δεθηέο απφ πνιινχο γεσγξάθνπο άξρηζαλ λα πθίζηαληαη κεγάιε θξηηηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ Πνιινί γεσγξάθνη, ηδηαίηεξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη φηη ν θιάδνο ηνπο δελ πξαγκαηνπνηνχζε πξνφδνπο. Αξρηζαλ λα αλεζπρνχλ γηα ην γεγνλφο φηη ε γεσγξαθία δελ ήηαλ πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή. Πίζηεπαλ φηη, ελψ νη γεσγξάθνη έρνπλ παξαδνζηαθά ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ, ην πξαγκαηηθφ έξγν ηνπο ζα ήηαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο νκνηνκνξθίεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαηππψζνπλ ζεσξίεο πνπ λα εμεγνχλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο κνξθέο ζην ρψξν. Τπνζηήξηδαλ φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο θπζηθέο θαη πνιιέο απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεηαο, ελψ πξνεγνχκελα αλαδεηνχζαλ θπξίσο δηαθνξέο. Δλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηθξηηέο ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ν F.K. Schaefer, αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ ελαληίνλ ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ππνζηήξηδε θαη ην εμήο: «ε δηαζηαχξσζε ησλ ηδεψλ δελ ζα ήηαλ πηα δπλαηή αλάκεζα ζε θιάδνπο νη νπνίνη επηθεληξψλνπλ ην ελδlαθέξνλ ηνπο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεlαο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε γεσγξαθία ε νπνία επηθεληξψλεη ην ελδlαθέξνλ ηεο ζηελ πεξηγξαθή κνλαδηθψλ ηφπσλ θαη κνλαδηθψλ πεξηνρψλ». Ο Schaefer ηειείσλε ππνζηεξίδνληαο φηη, αλ νη γεσγξάθνη θαηεπζπλζνχλ θπξίσο ζηε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία θαη αλαδεηήζνπλ ηνπο ρσξηθνχο λφκνπο, ηφηε έρνπλ εμαζθαιlζκέλν ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. 7. Η γεωγπαθική αιηιοκπαηία Δλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιινί γεσγξάθνη είραλ επηθεληξσζεί ζηηο πεξηνρηθέο πεξlγξαθέο (πεξηγξαθέο πεξηθεξεηψλ, πεξηθεξεηαθή γεσγξαθία), αληί λα ελδηαθέξνληαη λα δηαηππψζνπλ γεληθέο ζεσξίεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ, ήηαλ φηη ε γεσγξαθία είρε πξνζπαζήζεη θαηά ην παξειζφλ λα δηαηππψζεη λφκνπο, αιιά, δπζηπρψο, νη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκφλσλ γεσγξάθσλ δελ είραλ ζηεθζεί απφ επηηπρία. Σφζν ζηε ζχγρξνλε επνρή φζν θαη ζε παιαηφηεξεο επνρέο, ε γεσγξαθία είρε ηαιαηπσξεζεί απφ ηελ αξρή ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ (γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία). Ηδε νη δχν κεγάινη γεξκαλνί ζπλζεκειlσηέο ηεο γεσγξαθίαο, ν KarI Ritter θαη ν AIeρander λνn HumboIdt, ζεσξνχληαη, ρσξίο απηφ λα απνδίδεη επαθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο ζηαζψηεο ηεο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο. 4

5 5

6 Αιιά αθφκα θαη ν Ιππνθξάηεο θιείλεη κάιινλ ππέξ ηεο γνεηεπηηθήο απηήο εξκελεπηηθήο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο, ελψ ν ηξάβσλ εθδειψλεη κηθξφηεξε ζπκπάζεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη ρσξηθέο ζπκπηψζεηο, εληνχηνηο ε γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία έρεη απνηχρεη ζην λα εξκελεχζεη πψο εμειίρζεθαλ νη δηάθνξεο επί κέξνπο θνηλφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, έζησ θαη αλ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζπλέβαηλε λα ηνπο παξέρεη ηα ίδηα κέζα. Αλ ίζρπε ν γεσγξαθηθφο ληεηεξκηληζκφο φινη νη θάηνηθνη ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ ζα έκελαλ ζε παγφζπηηα ηγθινχ, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπ ρηνληνχ, ελψ έρνπλ επηλνήζεη θαη άιιεο ζηεγαζηηθέο επηινγέο (νζηά θάιαηλαο, δέξκαηα δψσλ). Με ην λα παχεη φκσο θαλείο λα ζεσξεί ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ σο κηα εξκελεπηηθή αξρή-εξγαιείν γηα ηε γεσγξαθία, δελ ζηεξείηαη ε επηζηήκε απηή απφ εξγαιεία, αθνχ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα έλαο κεγάινο αξηζκφο γεσγξάθσλ αληηιήθζεθε φηη ηα καζεκαηηθά θαη ε ζηαηηζηηθή ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα γεσγξαθηθά πξνβιήκαηα θαη λα δψζνπλ ιχζεηο. 8. Η πνζνηηθή επαλάζηαζε Έηζη, ηξεηο κεγάινη παξάγνληεο, ε δπζαξέζθεηα κε ηελ (κε) πξφνδν ηεο γεσγξαθίαο, ην ηέινο ηεο αληηπαξάζεζεο κε ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη ε δηάδνζε ηεο πνζνηηθνπνίεζεο, δει. ε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ, βνήζεζαλ ζην λα μεζπάζεη ε πνζνηηθή επαλάζηαζε ηεο κνληέξλαο γεσγξαθίαο. 'Ηδε ε πνζνηηθνπνίεζε θαη ε καζεκαηηθνπνίεζε ζηε γεσγξαθία είρε αξρίζεη απφ ην 1933 κε ην έξγν ηνπ Walter Christaller «Κεληξηθνί ηφπνη ζηε Νφηηα Γεξκαλία». Παξνπζηάδνληαο ην έξγν ηνπ Christaller θαη εθιατθεχνληαο ππεξβνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζ' απηφ νη πφιεηο παξνπζηάδνληαη ζαλ ζχλνια αζηεξηζκψλ, δει. νπξαλίσλ ζσκάησλ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ θαη δέρνληαη δπλάκεηο πνπ θξαηνχλ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζά ηνπο. Όπσο έλα ζψκα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν νπξάληα ζψκαηα, γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηε γε θαη ηε ζειήλε, ζε νξηζκέλε απφζηαζε, έηζη θαη έλαο ππνςήθηνο αγνξαζηήο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ αγνξέο θαη θπζηθά εάλ είλαη πην θνληά πξνο ηε κεγάιε έιθεηαη απφ απηή θαη θηλείηαη πξνο απηή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ. Σν δήηεκα ζα ην δνχκε αλαιπηηθά ζε επφκελν κάζεκα φπνπ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηα "ζρήκαηα" (κνληέια). 9. Η θέζη ηηρ γεωγπαθίαρ Η επηζηεκνινγηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο δεκηνπξγεί, φπσο είλαη θαλεξφ, πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζεο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη αλαδήηεζεο ηνπ πεπιεσομένος ηεο, ηεο μεθόδος ηεο θαη ηεο αξίαρ ηεο.(σα ηξία απηά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ). Γηα παξάδεηγκα, ελψ ζηελ «νξζφδνμε» (δειαδή παξαδνζηαθή θαη αλαγλσξηζκέλε) ηαμηλφκεζε ησλ γεσγξαθηθψλ θιάδσλ πνπ έρεη θάλεη ν Ρ. Haggett ε αλζξσπνγεσγξαθία (πνπ αλαθέξεηαη σο «αλζξψπηλε») έρεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ζέζε, ζηελ «νινθιεξσκέλε» ηαμηλφκεζή ηνπ ε αλζξσπνγεσγξαθία βξίζθεηαη δηάρπηε θαη δηαπιεγκέλε. ην δηάγξακκα ηαμηλφκεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπνπκε ζηελ νξζφδνμε ηαμηλφκεζε φηη ε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία δηαηξείηαη ζε θπζηθή θαη αλζξψπηλε, δειαδή αλζξσπν-γεσγξαθία, ηεο νπνίαο κεξηθνί θιαδνη είλαη ε νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ε αζηηθή (= ησλ πφιεσλ, «πνιενγξαθία»). Αληίζεηα, ζηελ νινθιεξσκέλε ηαμηλφκεζε, ην αλζξσπνγεσγξαθηθφ πιηθφ, π.ρ. αζηηθά πξνβιήκαηα, γεσγξαθία θπζηθψλ πφξσλ θ.ά., ηαμηλνκνχληαη κε άιιν πξίζκα. ε πξψηε, πάλησο, πξνζέγγηζε ε αλζξσπνγεσγξαθία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην θνηλφ πεδίν: 6

7 ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, κε θχξην ζεκαηνιφγην ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Πνιηηηθή Γεσγξαθία, κε θχξην ζεκαηνιφγην ηνλ πνιηηηθά νξγαλσκέλν ρψξν: θξάηε, εθινγηθέο θαη άιιεο πεξηθέξεηεο), θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο ε Κνηλσληθή Γεσγξαθία κε θχξην ζεκαηνιφγην ηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ: εξγαζία, θαηνηθία, ειεχζεξνο ρξφλνο θ.ιπ.). Πνιινί γεσγξάθνη ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο ζηε ζεκειίσζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Πνιινί θιάδνη ηεο ηζηνξίαο, φπσο ε Σνπηθή Ιζηνξία, πνπ αζρνιείηαη κε έλα ηφπν, έρνπλ πξνθαλέο γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν. Δμάιινπ γεληθά ε γεσγξαθία αζρνιείηαη κε ην ρψξν «σο πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο θάηη απζχπαξθην». πλεπψο είλαη γεληθά θαλεξή ε ρξνληθή-ηζηνξηθή δηάζηαζε. Γελ πξέπεη σζηφζν λα ζπγρένπκε ηελ «Ιζηνξία ηεο (Δπηζηήκεο ηεο) Γεσγξαθίαο» ή ηελ «Ιζηνξηθή Γεσγξαθία» (π.ρ. ηεο Παιαηζηίλεο ή ηεο Κξήηεο) κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο γεσγξαθίαο πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ δηαιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ρψξνπαλζξψπνπ-ρξφλνπ. Σν δηάγξακκα ηεο ζειίδαο απηήο απνδίδεη ζρεκαηηθά ηελ ηξηζθειή (ρσξίο ηελ ηζηνξία) εηθφλα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Σν Α ζπκβνιίδεη ηελ ηδηαίηεξα αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε ηεο χιεο. 10. Η Ανθπωπογεωγπαθία ωρ ανεξάπηηηορ κλάδορ ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε θάπσο ηδηαίηεξα κε ηε γέλεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη λα κηιήζνπκε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο ζπγγελείο γεσγξαθηθνχο θιάδνπο. ε πξψηε πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γιψζζα καο, πνπ απνηειεί αζηείξεπηε δεμακελή γηα ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία θαη γηα ηελ νλνκαζία ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ρξεζηκνπνηεί ηελ νλνκαζία ΑλζξσπνγεσγξαΦία γηα δπν πξαγκαηηθφηεηεο (έλλνηεο) πνπ, ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν, δελ ζπκπίπηνπλ. 7

8 Καηά ηελ αληίιεςε ηνπ 19νπ αηψλα, ε αλζξσπνγεσγξαθία (γεξκ. Anthropogeographie) σο θιάδνο ηεο γεσγξαθίαο φπσο ε δσνγεσγξαθία θαη ε θπηνγεσγξαθία ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Friedrich Ratzel θαη αλαδεηεί ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ (ή ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) κε ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο, δει. ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνυπνζέζεηο. Όπσο πάλησο θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηνπηλή εμέιημε ηνπ θιάδνπ, θπξίσο απφ ηνλ Alfred Hettner, πνπ έζεζε ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο, ε αλζξσπνγεσγξαφία εθείλεο ηεο επνρήο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θπζηθν-αηηηνθξαηηθή, φηη δειαδή βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ. Σν βάξνο πέθηεη πεξηζζφηεξν ζηελ αιιειεπίδξαζε πεξηβάιινληνο θαη αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Ωο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ε αλζξσπνγεσγξαθία (αγγι. Human Geography), αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξγάλσζε ζην ρψξν δηαθφξσλ αλζξσπνγελψλ (ή "αλζξσπηθψλ") ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηε ζπλερή κεηαβνιή ηνπο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ηα αζηηθά θέληξα, πνπ ηδξχνληαη θαη κεηαζρεκαηί(νληαη ζπλερψο ή νη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ε δηάδνζε ηνπο. Καη' απηή ηελ έλλνηα (δει.: θαηαλνκή, νξγάλσζε θαη δηάδνζε ζην ρψξν) ε αλζξσπνγεσγξαθία έξρεηαη πνιχ θνληά κε ηε Γεσγξαθία ηνπ Πνιηηηζκνχ (ή ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) θαη ηελ Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία (πνπ πεξηέρεη έλα πνιχ αλεπηπγκέλν ζεκαηνιφγην Γεσγξαθίαο). Μαδί κε ηε κειέηε ηεο δηάδνζεο, π.ρ. ηνπ lλδνπηζκνχ, ν γεσγξάθνο κπνξεί λα έρεη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη θαη ηε δηάδνζε ηεο Coca-Cola. 11. Η διακλαδικόηηηα Ο αλζξσπνγεσγξαθηθφο θιάδνο παξνπζηάδεηαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα πνιπθιαδlθφηαηα, πνπ έρεη ηζηνξηθή πξνέιεπζε αιιά θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη θάηη ηέηνην δεκηνπξγεί κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, πνιιά ζηνηρεία ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο γεληθήο γεσγξαθίαο (θαζψο θαη ην αληίζηξνθν!), κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ αλ ηεξεζεί κηα «αξρή δηαθιαδlθφηεηαο». Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ αλαιχζεθαλ πνιιά απφ ηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε δηαθιαδlθφηεηα ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γεσγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο. ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο (ή έλα κάζεκα) κε ηνπο άιινπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηδίθεπζε ζε ζπλζήθεο απνκφλσζεο απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο απνηειεί ηελ (κνλν)θιαδηθφηεηα. Όηαλ αλαγλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηζζζφηεξνη θιάδνη, κεηαπίπηνπκε ζε άιιεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Η δηαθιαδηθφηεηα (πνπ ιέγεηαη θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα) απαηηεί ζπληνληζκφ κέζα απφ αλψηεξνπ επηπέδνπ έλλνηεο, δειαδή βαζχηεξεο έλλνηεο σο πξνο ηνλ θάζε επηκέξνπο ζπλεξγαδφκελν θαη ζπληνληδφκελν επηζηεκνληθφ θιάδν. ηε κεζεπφκελε ζειίδα παξνπζηάδνπκε ηε δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε ελφο γεσγξαθηθνχ δεηήκαηνο, πνπ είλαη νη εκθαλίζεηο ηνπ ηέξαηνο ηνπ Λφρλεο. Σν δήηεκα είλαη γεσγξαθηθφ επεηδή ππάξρεη θάπνηνο ραξαθηεξηζηηθφο εληνπηζκφο. Οη πεξίεξγεο δειαδή εκθαλίζεηο ελφο ηέηνηνπ ηέξαηνο γίλνληαη κφλν ζηε θσηία. Βέβαηα ην δήηεκα δελ είλαη κφλν γεσγξαθηθφ. Δίλαη θπξίσο βηνινγηθφ θαη παιαηνληνινγηθφ. Έλαο βξεηαλφο εξεπλεηήο, θάλνληαο κηα δηαθιαδηθή ζχλζεζε θπηνινγηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη θπζηθνγεσγξαθηθψλ γλψζεσλ θαη δενκέλσλ, έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηέξαο δελ είλαη παξά «θνξκνί δέλδξσλ πνπ βπζίζηεθαλ θαη αλαδχνληαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα δηαιπφκελνη απφ ηηο πηέζεηο ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηε κάδα ηνπο πνπ ζηγά-ζηγά ζαπίδεη». Οη αλσηέξνπ επηπέδνπ έλλνηεο ζρεηίδνληαη εδψ κε ηνλ έιεγρν ηνπ απνθξπθηζκνχ θαη ησλ αλεμειεγθησλ αλνξζνινγηθψλ δηαδφζεσλ γηα ππεξθπζηθέο θαη ζαπκαηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο. 8

9 Σηελ «θιαδηθόηεηα» επηρεηξείηαη κηα εηδίθεπζε ζε απνκόλωζε. Οδεγεί ζηελ αλαγλώξηζε κηαο πεξίθιεηζηεο παηδαγωγηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα «άπαζα ε ύιε» ηωλ δαζθάιωλ καο ηεο παιηάο επνρήο αιιά ζέηεη ηηο βάζεηο θαη κηαο πνιπθιαδηθόηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ δηαθιαδηθόηεηα Σηελ πνιπθιαδηθόηεηα έλα πιήζνο επηζηεκνληθώλ θιάδωλ πξνηείλνληαη ηαπηόρξνλα ρωξίο λα πξνβιεζνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο. Σηελ πνιιαπινθιαδηθόηεηα γίλεηαη ζπκπαξάζεζε θαη νκαδνπνίεζε ηωλ θιάδωλ έηζη πνπ λα ππνγξακκίδνληαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο αιιά ρωξίο ζπληνληζκό. Σηελ θεληξνθιαδηθόηεηα. γίλεηαη αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ελόο θιάδνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο. Έηζη πξνθύπηεη αμηνπνίεζε κεξηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ «θεληξηθνύ» θιάδνπ, ζηε δηδαζθαιία ηωλ ππνινίπωλ. Σηε δηαθιαδηθόηεηα πξνϋπνηίζεηαη θνηλή αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ζε ζπλαθείο θιάδνπο, ε νπνία νξίδεηαη ζην ακέζωο αλώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν. Επηδηώθεηαη ζπληνληζκόο πνπ μεθηλάεη από ην αλώηεξν επίπεδν ελλνηώλ. 9

10 10

11 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα φηη ε δηαθιαδηθφηεηα δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ εγθπθινπαηδηζκφ. Ο.Ι. Αζδξαράο γξάθνληαο, ζε έλα θείκελφ ηνπ, γηα ηηο «καξηπξίεο ηνπ ρψξνπ», πξνβάιιεη ην αίηεκα γηα δηεπηζηεκνληθέο ζπνπδέο. «Ορη γηα λα παξαρζνχλ εγθπθινπαηδηθά πλεχκαηα» αιιά γηα λα ππεξεηήζνπλ «κηα ινγηθή κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηθψλ ησλ επί κέξνπο επηζηεκψλ», κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίδακε ηνλ «εμαλζξσπηζκέλν ρψξν». ην εηζαγσγηθφ απηφ κάζεκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, ε δηαθιαδlθφηεηα δελ ζα έρεη έλαλ απζηεξφ ραξαθηήξα. Ωο δηαθιαδlθφηεηα ζα ζεσξεζεί θπξίσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγηζζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν, ηνπο ηφπνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ θιάδνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε ςπρνινγία, ε νηθνλνκία ή ε ινγνηερλία. 12. Η διακλαδικόηηηα ζηο σώπο ηωv εθαπμογώv Αο ζεκεησζεί φηη θαη ζην ρψξν ησv εθαξκνγψv ε έλλνηα ηεο δηαθιαδηθφηεηαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα δνχκε πην θάησ, θεξδίδνπλ έδαθνο. ην βηβιίν ηνπ γηα ηηο «νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο» (jntegrated surveys: ζπvδπαζκέλεο απεηθνλίζεηο ηνπ ρψξνπ) ν Γεκ. Ρφθνο ππνζηεξίδεη πξψηα-πξψηα φηη «ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηαηα κηαο πεξηνρήο δελ είλαη κεραληθά αζξνηζηηθή αιιά νινθιεξσκέλε». Γηα ην ιφγν απηφ ε πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία ησλ νινθιεξσκέλσλ απνδφζεσv, ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο, πξνυπνζέηεη ηε βήκα πξνο βήκα ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ κε εηδηθέο γλψζεηο δlαθφξσλ πεδίσλ φπσο ησλ επηζηεκψλ ηεο γεο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο ζε άιιν ζεκείν ηνπ ηδίνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη φηη νη νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο είλαη έλα εθαξκνζκέλν δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν. Δμάιινπ ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο επηζηεκφλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, π.ρ. ηεο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην βηβιίν, ν J. Mohrmann, γεληθεχεη αξηζκεηηθά ην κέγηζην θαη ην βέιηηζην κέγεζνο κηαο δηαθιαδηθήο νκάδαο επηζηεκφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο απηνχο εθηφο απφ γεσπφλνπο, κεραληθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο ππάξρνπλ επίζεο γεσγξάθνη, θνηλσληνιφγνη θαη αλζξσπνιφγνη. ην ζρήκα, ην απιφ βέινο ην δηαβάδνπκο «επηδξά ζην... ζηελ...» ή «πξνθαιεί...» θαη ην δηπιφ βέινο ην δηαβάδνπκε «αιιειεπηδξά κε ην... ηελ...». Πξνζπαζείζηε λα δηαβάζηε φιν ην ζρήκα. Πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα ζα δνχκε ζε επφκελα καζήκαηα. 11

12 13. Η η ζςζηημική πποζέγγιζη Δλψ ε δηαθιαδηθφηεηα απνηειεί κηα κέζνδν εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο (πνπ επεθηείλεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο εθαξκνγέο), ην αληηθείκελν ηεο πξνζέγγηζεο (πνπ είλαη ε γε, ε πεξηθέξεηα, ην πεξηβάιινλ) ην ζεσξνχκε νξγαλσκέλν ζαλ ζχζηεκα. Μηα πξψηε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ζπζηεκηθήο αληίιεςεο ζα ζρεκαηίζνπκε αλ παξαηεξήζνπκο ην πξνεγνχκελν απινπζηεπκέλν δηάγξακκα ζπζηεκηθήο αλάιπζεο. Απηφ καο δείρλεη κε πνην ηξφπν ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, πνπ επλνεί ηελ απνςίισζε ηνπ δάζνπο (εθδάζσζε), βιάπηεη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ κεζα απφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζπζηεκηθά. Βξείηε πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα απφ επφκελν κάζεκα εδψ: Σν ζχζηεκα ζηε γεσγξαθία θαη εδψ γηα θείκελν κε ζέκα Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ή, ην ίδην, ζε PowerPoint. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andrew Learmonth et al., Evolution or Revolution in Geographγ, Open University, Arild Holt-Jensen, Geographγ: Its Historγ & Concepts, Harper & Row,

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Φηινζνθίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Γηπισκαηηθή εξγαζία Θέκα Δξγαζίαο Σν εζηθφ, ην λφκηκν, ην πνιηηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92-

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92- 1 ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: Γεκηνπξγηθέο Ξφιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Ξαξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ"

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ Κεθάιαην 2 Η ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ" 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ" Αγγεινο Παληνπβάθεο θνπόο θνπφο απηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία Λιβανίου Φρ. Ιωάννα Μεταπτυχιακή Διατριβή Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 Γηδάζθνπζα: ηαπξνύια Πνιπρξνλνπνύινπ 1 ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηα

Διαβάστε περισσότερα