ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΙ ΔΤΝΑΜΙΚΕ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΙ ΔΤΝΑΜΙΚΕ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ (ΠΑ.Τ.ΝΟ) Βεξελίθεο 14, Γηακ.104, Άγηνο Γεκήηξηνο, 2002 Σηξφβνινο, Λεπθσζία Τειέθσλν: Τειεoκνηφηππν: Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: Δπίζεκε ηζηνζειίδα: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΙ ΔΤΝΑΜΙΚΕ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ Συνάδελφοι, Δπηθνηλσλνχκε θαη ζήκεξα καδί ζαο γηα λα εμεγήζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ απνθαζίζακε λα επηιέμνπκε ηηο δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ Κιάδνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Κιαδηθέο ηεο ΠΑΣΥΓΥ. Η Σπληερλία καο, φπσο μέξεηε απφ ηε ζπλερή ελεκέξσζή ζαο, θνξχθσζε ηνλ αγψλα ηεο γηα δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ καο ην ηειεπηαία εμαήκεξν, κε ζπλερείο επαθέο κε ηνλ Υπνπξγφ Υγείαο Γξα Φίιηππν Παηζαιή, ν νπνίνο φπσο δεζκεχηεθε θαη ζπδήηεζε ηα αηηήκαηα ηνπ Κιάδνπ κε ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Φάξε Γεσξγηάδε. Γπζηπρψο, ε απάληεζε πνπ πήξακε απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, είλαη έλα ΜΔΓΑΛΟ ΟΥΙ ζε φια ηα αηηήκαηα ηνπ Κιάδνπ. Έηζη ππνρξεσλφκαζηε λα θαηαγγείινπκε ηελ επίζεκε πιεπξά:

2 Για ςποτίμηση θαη παξαγλψξηζε ηνπ Κιάδνπ θαη ηνπ έξγνπ ησλ λνζειεπηψλ Για άστοσερ ενέπγειερ πνπ νδεγνχλ ηε δεκφζηα πγεία ζε πιήξε παξάιπζε θαη νξηζηηθφ ινπθέην. Για παπαγνώπιση ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ππφ Απηνλφκεζε Ννζειεπηήξηα Για εξωυπενική πολιτική πνπ ραξάζζεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Φάξε Γεσξγηάδε, θαη πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιήξε δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Δίκαζηε φινη άλζξσπνη κε αμηνπξέπεηα. Γελ δεηηαλεχνπκε ςίρνπια. Δίκαζηε ζθιεξά εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπκε θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο, κε κεγάιεο επζχλεο. Όκσο δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε λα δερφκαζηε ξαπίζκαηα, κεηψζεηο κηζζψλ θαη σθειεκάησλ, αιιαγψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ εξγνδνηνχκαζηε ρσξίο θακηά αληίδξαζε. Γελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε λα παξαθνινπζνχκε απαζείο ηηο εμειίμεηο θαη λα κελ δηεθδηθνχκε αηηήκαηα, πνπ νπζηαζηηθά καο θαηαηάζζνπλ θνληά ζην επίπεδν εξγνδφηεζεο ησλ ππνινίπσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Αθφκε θη αλ εκείο θξαηήζνπκε κηα ζέζε ζηνλ ήιην, ηη γίλεηαη κε ηηο επφκελεο γεληέο; Οη Ννζειεπηηθέο Σρνιέο θαη ηα Παλεπηζηήκηα ζα ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά κε λνζειεπηέο κε αθαδεκατθά πξνζφληα, πνπ φρη κφλν δελ ζα βξίζθνπλ δνπιεηά αιιά ζα εξγάδνληαη θάησ απφ ζπλζήθεο ζθιαβηάο, κε κηζζνχο πείλαο. Ο ζεκεξηλφο καο αγψλαο είλαη θαη αγψλαο γηα θαηνρχξσζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηνπ κέιινληαο ηεο λέαο γεληάο, κηαο γεληάο πνπ καζηηγψλεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσλία, θαη πνπ εκείο θαη κφλν εκείο, κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε γηα κηα αμηνπξεπή εξγαζία. Σαο θαινχκε λα ελψζεηε ηε θσλή ζαο κε εθείλε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Κιάδνπ γηα έλα ΑΝΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΝΟΗΛΔΤΣΗ, γηα έλα κειινληηθφ λνζειεπηή πνπ ζα δνπιεχεη ζε ζπλζήθεο αμηνπξέπεηαο, ηζνηηκίαο θαη ίζεο

3 κεηαρείξηζεο κε ηνλ θάζε εξγαδφκελν ζην δεκφζην θαη πνπ ζα δηαζθαιίζεη πξσηίζησο ηε ζέζε ηνπ. Σαο θαινχκε λα ζηεξίμεηε ηνλ Κιάδν κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κεζαπξηαλή ζηάζε εξγαζίαο γηα λα δψζνπκε έλα κήλπκα ελφηεηαο θαη αιιειεγγχεο. ΓΔΝ ΠΣΟΟΤΜΑΣΔ ΚΑΙ ΓΔΝ ΤΠΟΚΤΠΣΟΤΜΔ, ΓΔΝ ΞΔΠΟΤΛΑΜΔ ΚΑΙ ΓΔΝ ΤΠΟΣΑΟΜΑΣΔ. ΠΡΟΥΩΡΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΝ ΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΔΠΟΤ ΓΟΤΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ. Από το Γιοικητικό ςμβούλιο 4 Μαΐος 2015

4 Η Παγθχπξηα Σπληερλία Ννζειεπηψλ (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) θαηαγγέιιεη ηνπο Υπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Υγείαο Φάξε Γεσξγηάδε θαη Γξα Φίιηππν Παηζαιή γηα πιήξε αδηαθνξία, ππνηίκεζε θαη παξαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ λνζειεπηψλ θαη φηη κε ηηο άζηνρεο, αλεπίηξεπηεο θαη παξάινγεο ελέξγεηέο ηνπο νδεγνχλ ζε πιήξε παξάιπζε θαη νξηζηηθφ ινπθέην ηε δεκφζηα πγεία, γηα δήζελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ επέβαιε ε Τξφηθα. Καηαγγέιινπκε γη άιιε κηα θνξά ζε νιφθιεξν ηνλ θππξηαθφ ιαφ φηη κε ην πξφζρεκα δήζελ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο κλεκνληαθήο ζχκβαζεο, ε Κπβέξλεζε ηνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε απνθάζηζε λα θιείζεη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη λα ηα μεπνπιήζεη, παξαγλσξίδνληαο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο πνπ πνιχ ζχληνκα ζα βξεζνχλ ζηελ αλεξγία ή ζα ακείβνληαη κε εμεπηειηζηηθνχο κηζζνχο. Θεσξνχκε θνξντδία ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο πνπ εδψ θαη κήλεο είηε καο αγλνεί, είηε παξεκβαίλεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή γηα λα ζψζεη δήζελ ηελ θαηάζηαζε, θαη λα ζηεξίμεη ηνλ θιάδν ζηα αηηήκαηά ηνπ πνπ ζπδεηά θαη ππνβάιιεη ζε «ψηα κε αθνπφλησλ», εδψ θαη κήλεο. Μηινχκε γηα κηα εμσθξεληθή πνιηηηθή θαη ζπκπεξηθνξά πνπ ππνηηκά ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ εξγαδφκελν, πνπ ραξάζζεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Φάξε Γεσξγηάδε, πνπ θαηάληεζε ν πην πηζηφο ππάιιεινο ηεο Τξφηθα, δηαιχνληαο πιήξσο ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη νδεγψληαο ηνλ ιαφ ζε εμαζιίσζε. Γελ είκαζηε επαίηεο νχηε δεηηαλεχνπκε. Δίκαζηε ζθιεξά εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπκε ζε άζιηεο ζπλζήθεο, κε κεγάιεο επζχλεο θαη αηζζαλφκαζηε πηθξακέλνη θαη δπζαξεζηεκέλνη φηαλ

5 δηαπηζηψλνπκε πσο ε επίζεκε πιεπξά κάο εκπαίδεη, ππνηηκά ηε λνεκνζχλε καο θαη ππνβαζκίδεη ηνλ ξφιν θαη ηελ πξνζθνξά καο. Γπζηπρψο, ν Υπνπξγφο Υγείαο ηεξψληαο ηε ζθιεξή γξακκή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ επηδηψθεη λα παξαδψζεη πξνυπνινγηζκφ ιηηφηεηαο γηα λα πάξεη ηα εχζεκα απφ ηνπο δαλεηζηέο, αιιά ζα γνλαηίζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα λνηθνθπξηά, απνθάζηζε πσο δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί θαλέλα αίηεκά καο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππνρξεσλφκαζηε λα αθνινπζήζνπκε ηνλ δξφκν ησλ δπλακηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ ηεηξάσξε εξγαζία πνπ πξνθήξπμαλ νη Κιάδνη ηεο ΠΑΣΥΓΥ, γηα ηελ εξρφκελε Πέκπηε 7 Μαΐνπ 2015, θαζψο αληηιακβαλφκαζηε πσο ε Κπβέξλεζε δελ καο ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε θαη ξίρλεη ηα αηηήκαηά καο ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ. Τψξα αληηιακβάλνληαη πσο πξέπεη λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία; Πνχ ήηαλ ηφζν θαηξφ θαη πνχ βξίζθνληαη γηα λα δνπλ ηελ θαθνδηαρείξηζε, θαη ηηο ζπαηάιεο; Αιιά εδψ θάκλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα γηαηί έρνπλ φινη ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αηδέληεο. Γηαβιέπνπκε, θαη καθάξη λα κελ επηβεβαησζνχκε απφ ηα γεγνλφηα, πσο νη πξνζέζεηο πεξί Απηνλφκεζεο ησλ δεκνζίσλ λνζειεπηεξίσλ, ζα νδεγήζνπλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ηα λνζνθνκεία ζε πιήξε εμαζιίσζε θαη νξηζηηθφ θιείζηκν. Απηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπο, παξά ηηο δηαθεξχμεηο πεξί αλαβάζκηζεο ηεο πγείαο ηνπ ιανχ θαη πξνζθνξάο θαιχηεξσλ θαη πην νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Γε.ΣΥ. H ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ζηήξημε ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο γη απηνλφκεζε ησλ δεκνζίσλ λνζειεπηεξίσλ, πηζηεχνληαο πσο ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη λα αλαβαζκηζηεί ε δεκφζηα πγεία. Καλέλαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο πγείαο γηαηί εάλ ππήξρε θαη έζησ έλα ίρλνο ελδηαθέξνληνο ζα

6 ηθαλνπνηνχληαλ ηα βαζηθά θαη νπζηψδε αηηήκαηά καο,πνπ φθεηιαλ λα ηα ζπδεηήζνπλ θαη λα ηα ηθαλνπνηήζνπλ εδψ θαη θαηξφ, εδψ θαη ρξφληα. Αληί απηνχ δεηνχλ θαη ζέινπλ λα πάξνπλ κφλν απφ εκάο, ρσξίο λα δίλνπλ νχηε έλα ζελη ηνπ επξψ. Όπσο θάκλνπλ απφ νιφθιεξν ηνλ θππξηαθφ ιαφ. Η ζπληερλία καο ζπκπεξηθέξεηαη κε ζνβαξφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηνλ πνιίηε, πηζηεχνληαο πσο ε πγεία δελ πσιείηαη ζε ηηκή επθαηξίαο νχηε ζε ηηκέο sale. Όκσο, ην πνηήξη έρεη μερεηιίζεη θαη δελ ππάξρεη άιιε επηινγή απφ ηα απεξγηαθά κέηξα, ηνπιάρηζηνλ απφ ζεβαζκφ πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο αιιά θαη πξνο ηνλ θάζε Κχπξην πνιίηε, πνπ δπζηπρψο, ζα πέζεη άιιε κηα θνξά ζχκα ησλ αθξαίσλ απνθάζεσλ πνπ ηνπ επηβάιινληαη γηα λα ζσζνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα ηακεία ηνπ θξάηνπο πνπ μεηηλάρζεθαλ ζηνλ αέξα. Αο πάλε λα ηα πάξνπλ απφ απηνχο πνπ ιεειάηεζαλ ην ζχζηεκα θη αο αθήζνπλ επηηέινπο ήζπρνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο!

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 28, 29 ΚΑΗ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο,

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο, ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012

ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012 ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012 Ζ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΒΑΘΑΗΝΔΗ- ΣΑ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΑ ΑΓΗΔΞΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΝΣΑΗ- Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝΔΗ Νέα, απμεκέλα θαζήθνληα κπαίλνπλ κπξνζηά ζην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Η «Δπλακηθή Ειιάδα» είλαη κηα θίλεζε πνιηηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα.

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα. Καιεζπέξα θαη πάιη, Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην πξνεγνχκελν ζέκα είλαη ε επηθείκελε (πηζαλή) κεηαηξνπή ησλ ΝΠΓΓ ζε ΝΠΙΓ. Δίλαη επίζεο αλάγθε, πηζηεχσ, λα αλνίμνπκε άκεζα ηελ ζπδήηεζε θαη λα έρνπκε ζέζε σο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ Ταμείο Σςνηάξεων ΑΗΚ Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Δξάκα 18-1-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Δεκάξρνπ Δξάκαο Κπξηάθνπ Φαξαθίδε, φπσο αλαγλψζηεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΩΣΑ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ. ΤΠΟΤΡΓΟ: Καιεκέξα ζαο. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα.

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΩΣΑ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ. ΤΠΟΤΡΓΟ: Καιεκέξα ζαο. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα. ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΩΣΑ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ ΤΠΟΤΡΓΟ: Καιεκέξα ζαο. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα. Πξψηνλ, ζε φ,ηη αθνξά ηε λνκνζεηηθή δνπιεηά. Φηεο, ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην πήξε νκφθσλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Θεφθηινο Γεξνληφπνπινο, Δξεπλεηηθφ Θέαηξν Θξάθεο ΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς

Διαβάστε περισσότερα

25 2 2010 ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

25 2 2010 ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΤΛΛΟΓΟ ΓAΚΑΛΧΝ & Ησάλληλα 25 2 2010 ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 36 Ταχ. Δ/νση: Αξάπε 1 A 45332 ΗΩΑΝΝΗΝΑ Τηλ. FAX: 26510 78747 email: syldnioa@otenet.gr www.syldnioa.gr ΠΡΟ : ηε Γηεπζχληξηα

Διαβάστε περισσότερα