ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΓΚΟΣΕΟ, ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ. Γεπηέξα πξσί ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΓΚΟΣΕΟ, ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ. Γεπηέξα πξσί 16-3-2015 ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ"

Transcript

1 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΝ ΓΗΧΡΓΟ ΓΚΟΣΕΟ, ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ. Γεπηέξα πξσί ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΓΚ-Τπάξρνπλ όξηα ζηελ ελδνζρνιηθή βία; ΦΜ-Καηαξρήλ πξέπεη λα πνύκε ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Β.Γηαθνπκάθε, λα ζηαζνύκε αιιειέγγπνη θαη εηιηθξηλείο απέλαληί ηνπο, γηαηί νη άλζξσπνη έρνπλ ηαιαηπσξεζεί πνιύ θαη δνπλ έλα θαηλόκελν πξσηόγλσξν γηα ηελ Διιάδα, λα ράζνπλ ην παηδί ηνπο πνπ δνύζε καθξηά από ηελ νηθνγέλεηα, καθξηά από ηνλ ηόπν ηεο θαηαγσγήο ηνπ, δηακέλνληαο κέζα ζε κηα ζεσξεηηθά αζθαιή εθπαηδεπηηθή δνκή, γηα λα ζπνπδάζεη. Απηό είλαη βαξύ πιήγκα γηα κηα νηθνγέλεηα, λα ράλεη ην παηδί ηεο καθξηά από ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο θαη κε ηέηνηα αβεβαηόηεηα, όπνπ ε απώιεηα λα θιηκαθώλεηαη κέξα κε ηελ κέξα. Δίλαη κεγάιν καξηύξην, ε απώιεηα αιιά θαη ε αβεβαηόηεηα. ΓΚ-Απηή ε θιηκάθσζε ηεο αλακνλήο; Ζ ειπίδα πνπ αλακεηγλύεηαη κε ηνλ θόβν; ΦΜ-Δίλαη ζπγθινληζηηθό ζπλαίζζεκα, γηαηί όζνη έρνπκε δήζεη ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα, εγώ πξνζσπηθά δελ ηα έρσ δήζεη, αιιά ηα αθνύσ από αλζξώπνπο πνπ ηα έρνπλ δήζεη, είλαη έλα καξηύξην. Απηή ε αβεβαηόηεηα κε ηελ πηζαλόηεηα ηνπ ζαλάηνπ κέζα ηεο. Ο ζάλαηνο θαη ε αβεβαηόηεηα καδί. Ζ απνπζία ηνπ πξνζώπνπ αιιά θαη ε αβεβαηόηεηα ηεο απνπζίαο πνπ νδεγεί πξνο ην αηειείσην καύξν. Σώξα γηα ην ζύλδξνκν ηνπ εθθνβηζκνύ, ην έρνπκε ζπδεηήζεη πνιύ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, ζπδεηάκε γηα απηά ζηελ Διιάδα πιένλ, αιιά δελ θάλνπκε ηίπνηε ώζηε απηά λα αιιάμνπλ. Δίκαζηε δπζηπρώο άλζξσπνη πνπ ιέκε πνιιά, αιιά θάλνπκε ιίγα. Ο εθθνβηζκόο είλαη έλα θνηλσληθό θαηλόκελν πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάρπηε θνηλσληθή βία πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα. Όπσο μέξεηε ηα ηειεπηαία ρξόληα, θιηκαθώλεηαη κηα αληη-ζεζκηθή ζπκπεξηθνξά, ην θαηλόκελν ηεο θνηλσληθήο αλνκίαο, ηεο έιιεηςεο ζεβαζκνύ ηνπ ελόο αλζξώπνπ πξνο ηνλ άιιν. Ζ πξνθιεηηθή αγέλεηα, ν ηζακπνπθάο θαη ε βία πνπ απνξξέεη από απηά, ε απόιπηε απνζέσζε ηεο αηνκηθήο ζπλζήθεο, ηνπ αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ εγσηζκνύ, καδί κε ηελ έιιεηςε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ επηθπξηαξρία ηεο ακνξθσζηάο πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα, έρεη νδεγήζεη ζε ηέηνηα θαηλόκελα θνηλσληθήο βίαο ηα νπνία πξνθαλώο όπσο θαηαιαβαίλεηε, αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηηο δνκέο πνπ είλαη δεύηεξεο θαηεγνξίαο πνπ δηαδξάκνπλ απαξαηήξεηεο, δελ θπιάζζνληαη, δελ επηηεξνύληαη ηα δξώκελα εληόο ηεο, όπσο είλαη κηα γαιαθηνθνκηθή ζρνιή ζηα Ησάλληλα θαη πνπ ζε απηήλ ηελ δνκή, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ θαηά θαλόλα είλαη αδύλακνη, ππνβαζκηζκέλνη, πξνέξρνληαη από ρακειά θνηλσληθά ζηξώκαηα, θαηάγνληαη από αγξνηηθέο θηελνηξνθηθέο νηθνγέλεηεο θαη είλαη καζεηέο ρακειώλ επηδόζεσλ. ΓΚ-Πνιύ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε γηαηί δίλεηε κηα άιιε δηάζηαζε θ.μσξόγηαλλε. πλδέεηε ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο κε απηό ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο αλνκίαο. Ζ ζρνιηθή βία έρεη, λα ην πσ έηζη, θνηλσληθό ή πνιηηηθό πεξίβιεκα;

2 ΦΜ-Φπζηθά! Γείηε ηελ απνζέσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ βαξνπθαθηζκνύ, αγέλεηα, πξνθιεηηθόηεηα, επηζεηηθόηεηα, εμππλαδηζκόο, ε απόιπηε επηθξάηεζε ελόο δπλαηνύ. Σν 1906 ν Ρόκπεξη Μνύδηι, ν ζπγγξαθέαο ηεο εθηαιηηθήο λνπβέιαο, «ν λεαξόο Σέξιεο» ζα είρε γξάςεη θάηη απνθαιππηηθό γηα ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιάδνο. Παξαπέκπσ ζην βηβιίν ηνπ Ρόκπεξη Μνύδηι, ην νπνίν πεξηγξάθεη έλα αληίζηνηρν θαηλόκελν βίαο κέζα ζε κηα ηδησηηθή ζρνιή ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα ζηελ Απζηξία. Ο Βαγγέιεο Γηαθνπκάθεο είλαη ν Μπαδίλη ηνπ Μνύδηι, ελώ ηνλ βαξνπθαθηζκό εθπξνζσπνύλ ν Ράηηηλγθ θαη ν Μπάηλεκπεξγθ. ΓΚ-Οη εθδειώζεηο λενιαίαο εληάζζνληαη ζε απηό ην ζπζρεηηζκό πνπ θάλαηε πξηλ από ιίγν; Γελ είλαη ιίγν άδηθν γηα ηελ εμεγεξζηαθή κνξθή ζηελ λενιαία; ΦΜ-Γελ ππάξρεη λενιαία, δελ ππάξρεη θίλεκα λέσλ, δελ ππάξρεη ηίπνηε. Ζ λενιαία είλαη απνύζα ζήκεξα από ηελ θνηλσληθή δσή. Τπάξρνπλ κηθξέο νκάδεο νη νπνίεο θηλνύληαη ζηα όξηα ηεο λνκηκόηεηαο, ππάξρνπλ νκάδεο παξαβαηηθώλ εθήβσλ ζηα γήπεδα, ππάξρνπλ νκάδεο παξαβαηηθώλ εθήβσλ ζηα Δμάξρεηα θαη ζε πνιιέο άιιεο εθδειώζεηο πνπ δελ ζέισ λα αλαθέξσ πεξηζζόηεξα, όπσο π.ρ. ζηα παλεπηζηήκηα. Ζ λενιαία είλαη απνύζα, είηε δεη ηα ζαδνκαδνρηζηηθά θαηλόκελα όπσο ζηε γαιαθηνθνκηθή ζρνιή είηε θαηαλαιώλεη. Ζ πην επεκεξνύζα νκάδα, εξγάδεηαη ή θεύγεη από ηε Διιάδα γηα λα δήζεη πην αλζξώπηλα. ΓΚ-Θα αλνίμσ εδώ κηα παξέλζεζε, ε λενιαία θεύγεη από ηελ Διιάδα, γηαηί έρεη κηα άιιε αληίιεςε πνπ αμίδεη ηνλ θόπν λα παιέςεη; ΦΜ-Φεύγεη από ηελ Διιάδα, γηαηί δελ κπνξεί λα παιέςεη εδώ πνπ ην πιαίζην είλαη εληειώο αξλεηηθό, ηόζν όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη όζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή δσή. Ζ αλαμηνθξαηία, ε νηθνγελεηνθξαηία, ν λεπνηηζκόο θαη ε έιιεηςε δεκνθξαηίαο θπξηαξρνύλ θαη απσζνύλ ηνπο λένπο κε επξσπατθή λννηξνπία. ΓΚ-Αο επηζηξέςνπκε ζην ζέκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, ππάξρνπλ θάπνηα όξηα, όπσο ήπηνο ή βίαηνο εθθνβηζκόο από ςπρνινγηθήο άπνςεο; ΦΜ- Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη έλα είδνο βίαο πνπ μεθηλά από ηνλ δπλαηό θαη απεπζύλεηαη ζηνλ αδύλακν, ηνλ αλίζρπξν θαη αλαηξεί ηελ απνδνρή ηνπ από ην πιαίζην. Ο αδύλαηνο, κπνξεί λα είλαη π.ρ. ν αδύλαηνο ηνπ Λπζία πνπ έγξαςε ην Τπέξ Αδπλάηνπ θαη αθνξνύζε έλαλ ρσιό άλζξσπν πνπ ππεξαζπηδόηαλ ηνλ εαπηό ηνπ ζην δηθαζηήξην. Αδύλαηνο κπνξεί λα είλαη θαη απηόο πνπ ζηεξείηαη ηα θαηαγσγηθά ζπκπαξνκαξηνύληα ελόο ππεξεθηηκεκέλνπ αλδξηζκνύ, κηαο αλεμήγεηεο καγθηάο, κηαο αληηθνηλσληθήο έληαζεο, κηαο αλεπεμέξγαζηεο επηζεηηθόηεηαο κηαο ηάζεο γηα λαξθηζζηζηηθή θπξηαξρία πνπ αληαλαθιαζηηθά παξαπέκπνπλ π.ρ. ζε κηα θξεηηθή θαηαγσγή, ρσξίο λα ζέισ λα είκαη ξαηζηζηήο θαη λα ζίμσ ηα θαηαγσγηθά ζηνηρεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, πνπ δελ έρεη κόλν απηά. Βιέπεηε ηα ζηεξεόηππα πνπ πάλε; Βιέπεηε πώο θάπνηνη άλζξσπνη γίλνληαη ζύκαηα

3 απηώλ ησλ ζηεξενηύπσλ, όηαλ κάιηζηα ζηεγάδνληαη, δνπλ θαη ζπνπδάδνπλ ζε πιαίζηα κε αλεθηηθά, ζε ζπλζήθεο ππνθνπιηνύξαο. ΚΓ-ε ηέηνηεο ζρνιέο ςπρνιόγνπ; είλαη επηβεβιεκέλε ε παξνπζία ελόο ςπρηάηξνπ, ή ελόο ΦΜ-Ζ παξνπζία ελόο ςπρηάηξνπ, είλαη απαξαίηεηε γηα όιε ηελ θνηλσλία, από ηε βνπιή, κέρξη ηελ γαιαθηνθνκηθή ζρνιή. Ενύκε ηελ απόιπηε ηξέια, ηελ εθηόο πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξά. Δίκαζηε ζηνλ αζηεξηζκό ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Καηά ηελ γλώκε κνπ δελ ππάξρεη αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, ππάξρεη ζαθήο θαη ζνβαξή θξίζε ςπρνπαζνινγίαο. Τπάξρεη απίζηεπηε αδπλακία ζπλελλόεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Γελ ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηνλ άιιν θαη γηα ηίπνηε θνηλό ή ζπιινγηθό. Άθνπζα θάπνην πξόζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ γαιαθηνθνκηθή ζρνιή θαη έιεγε όηη «εγώ έρσ ήζπρε ηελ ζπλείδεζή κνπ». Δίλαη δπλαηό λα «έρνπκε ήζπρε ηε ζπλείδεζε καο», όηαλ ράλεηαη έλα παηδί θαη κάιηζηα θάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο; Θα πξέπεη επνκέλσο λα έρνπκε όινη ήζπρε ηελ ζπλείδεζε καο; Απηό ην «όινη έρνπκε ήζπρε ηελ ζπλείδεζή καο» ην πεξηγξάθεη ν Ρόκπεξ Μνύδηι ζην βηβιίν ηνπ «Ο λεαξόο Σέξιεο» πνπ ζεσξείηαη ην πξνδξνκηθό βηβιίν γηα ηελ άλνδν ηεο βίαο θαη ηνπ νινθιεξσηηζκνύ ζηελ Δπξώπε ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα. Αο ειπίζνπκε λα κελ είλαη ζεκάδη επεξρόκελσλ δεηλώλ απηό πνπ ζπλέβε εδώ, γηαηί ην 2011 ζθνηώζεθε κηα έγθπνο θνπέια ζηελ Μαξθίλ θαη θαλείο δελ είπε ηίπνηε, ειάρηζηνη αληέδξαζαλ. Σώξα ζθνηώζεθε έλαο «αδύλακνο». Καηαιαβαίλεηε πνπ πάκε; ΓΚ-Έλα άιιν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ νη θαζεγεηέο ζηα ζρνιεία κπνξνύλ λα δίλνπλ ιύζε ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα; Έλαο καζεκαηηθόο, έλαο θπζηθόο, έλαο θηιόινγνο, πέξα από ηελ θαιή πξναίξεζε πνπ έρεη, πέξα από ηελ παηδαγσγηθή ζέιεζε πνπ έρεη λα ιύζεη ηέηνηα δεηήκαηα, πξέπεη λα έρεη θαη άιιεο γλώζεηο; ΦΜ-Έρεηε απόιπην δίθαην, αιιά από ηελ άιιε πιεπξά αο κελ απνδίδνπκε επζύλε ζηνπο θαζεγεηέο, είηε είλαη θαινπξναίξεηνη είηε όρη. Σν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο έρεη πεξηζσξηνπνηήζεη, ην θιαζηθό πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα, αθπξώλεη ηελ νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία, ιέεη ζε όινπο «κελ αζρνιείζηε». Σν πιαίζην αθήλεη ηνλ άλζξσπν ειαρηζηνπνηεκέλν εληόο ηνπ. Γελ επηηξέπεη ζηνπο θαζεγεηέο λα θάλνπλ ηέηνηεο παξεκβάζεηο, γηαηί αλ ην θάλνπλ, ην πηζαλόηεξν είλαη λα βξνπλ ηνλ κπειά ηνπο. Σν πιαίζην απαηηεί άιια πξάγκαηα, ηνλ ππνβηβαζκό θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ αλζξώπνπ, ηελ θνξκαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζεγεηή θαη ηελ θαηαλαγθαζηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή. Έηζη είλαη ην πιαίζην ζηελ Διιάδα. Αλ δελ ην θαηαιάβνπκε, ζα ηελ παηήζνπκε θαη ζα ηελ παηάκε ζπλερώο. ΓΚ-Πώο αηζζάλεηαη έλαο λένο όηαλ δέρεηαη απηήλ ηελ κνξθή βαλδαιηζκνύ, κέζα θαη έμσ από κία ζρνιή; Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζπλέβε κέζα ζηελ ζρνιή είλαη ην ζπκβάλ; ΦΜ-Ζ απηνρεηξία όπσο άθεζαλ λα θαλεί όηη πξόθεηηαη πεξί απηνθηνλίαο, έρεη θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά αίηηα. Δγώ είκαη νπαδόο ηεο θνηλσληνγέλεζεο ηεο απηνρεηξίαο, όπσο πεξηέγξαςε ην θαηλόκελν ν Δκίι Νηνπξθραηκ ν Γάιινο

4 Κνηλσληνιόγνο, εθαηό ρξόληα πξηλ, πνπ έγξαςε ην βηβιίν «Οη θνηλσληθέο αηηίεο ηεο απηνθηνλίαο», ζεσξώληαο ηελ απηνρεηξία σο αίηην θνηλσληθήο αλνκίαο. «Όζν πεξηζζόηεξν νη ςπρίαηξνη θαη νη ςπρνιόγνη κειεηνύλ ην ζέκα ηεο απηνθηνλίαο, ηόζν πεξηζζόηεξν κέλεη ε ηδέα ηεο απηνθηνλίαο ζαλ πξάμε ειεπζεξίαο» θαη ζπλερίδεη «Κακία απηνθηνλία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεύζεξε αθνύ ην θνηλσληθό θαηλόκελν ηεο απηνθηνλίαο, ππαθνύεη ζε θνηλσληνινγηθνύο λόκνπο». Δγώ ινηπόλ πηζηεύσ ζηελ θνηλσληνγέλεζε απηήο ηεο πξάμεο. Ο άλζξσπνο γηα λα δήζεη, ρξεηάδεηαη έλα αζθαιέο πιαίζην πνπ λα ηνλ πξναζπίδεη θαη λα ηνλ βνεζά. Αλ θάπνηνο κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη, αηζζάλεηαη αλαζθαιήο, εάλ εηζπξάηηεη έλα ζπλερέο stress θαη εάλ έρεη εηζπξάμεη stress θαη από άιια πξάγκαηα ζηελ δσή ηνπ, ηόηε πηζαλόλλα δεκηνπξγείηαη ζπλζήθε θνηλσληθήο επαισηόηεηαο. Μάιινλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ην πξώην κνληέιν stress πνπ έρεη εηζπξάμεη έλα ηέηνην παηδί, πηζαλόλ λα ππάξρνπλ θαη άιια quanta stress πνπ έρεη δήζεη ζε όιε ηνπ ηελ δσή. Όπσο θαηαιαβαίλεηε θηλεηνπνηείηαη κηα θίλεζε domino, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Όια απηά πνπ ιέσ έρνπλ θαη ην ζηνηρείν ηεο πηζαλόηεηαο κέζα ηνπο, κηιάκε γεληθά εθ ησλ πξαγκάησλ. ΓΚ-Σελ ώξα πνπ θάλεη θάπνηνο ηελ απνλελνεκέλε πξάμε δελ θνβάηαη, εάλ απζόξκεηα ιεηηνπξγήζνπλ θάπνηα αληαλαθιαζηηθά; ΦΜ-Πνιύ ζεκαληηθή εξώηεζε. Σα έρεη πεξηγξάςεη ν Καξπσηάθεο ην 1928, όηαλ έθαλε πξνζπάζεηεο λα πληγεί θαη δελ κπνξνύζε λα ζπκβεί, γηαηί ήηαλ ηθαλόο θνιπκβεηήο. Δίλαη πνιύ ζπνπδαία ε παξαηήξεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ιίγν πξηλ από ην απνλελνεκέλν δηάβεκα. Πξνζσπηθά πηζηεύσ έρνληαο ζηνηρεία από αθεγήζεηο αλζξώπσλ πνπ έρνπλ θάλεη απόπεηξεο, πξνθαλώο, δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο αλζξώπσλ πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ απηνθαηαζηξνθηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά όηη έρεη πξνεγεζεί έλαο εθηειεζηηθόο κεραληζκόο ν νπνίνο ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ηθαλόηεηεο λα εκπεδώλνπλ ηα λνεηηθά ηνπο θαηαζθεπάζκαηα, εληόο ηνπ εγθεθάινπ ηνπο, λα νινθιεξώλεηαη απηό ην ζρέδην θαη ηίπνηε λα κελ ην εκπνδίδεη ή λα ην παξαιιάζζεη θαζνδόλ. ΓΚ-Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πνηνο είλαη; όηαλ ππάξρεη έλα άηνκν πνπ είλαη αλίζρπξν, πηζηεύεηε όηη επζύλεηαη θαη ε νηθνγέλεηα; Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο πνηνο πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηνπο είδνπο θαηαζηάζεηο; ΦΜ- Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, γηαηί ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ δνκέο γηα λα ζηεξίμνπλ έλα παηδί κε επαισηόηεηα, ή δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο. Όκσο ππάξρνπλ θαη νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, νηθνγέλεηεο πνπ είλαη αδύλαηεο ιόγσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νηθνγέλεηεο πνπ είλαη καθξηά, νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ειιείςεηο ή ειιείκκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλνρήο. Απηέο νη νηθνγέλεηεο πξαγκαηηθά δελ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά, αιιά ηα παηδηά δελ πξέπεη λα κείλνπλ ζην έιενο ηνπ Θενύ. ηελ Διιάδα, νη νηθνγέλεηεο ιεηηνπξγνύλ ππεξπξνζηαηεπηηθά. Γηα λα δηνξηζηεί ην παηδί, αιιά θαη γηα λα εθιεγεί ν γηνο βνπιεπηήο, αο πνύκε, ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα έρεη αλνίμεη ην

5 δξόκν. Μηιώ γηα ηελ νηθνγελεηνθξαηία. Όια ε νηθνγέλεηα ηα θάλεη ζηελ Διιάδα θαη ηα θαιά θαη ηα ζηξαβά. ΓΚ-Ο ξόινο ηεο θνηλσλίαο πνηνο πξέπεη λα είλαη; ΦΜ- Υξεηαδόκαζηε ζεζκνύο, παηδεία θαη επαηζζεζία πνπ κάιινλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, είλαη είδε έλα αλεπαξθεία. Παξαδόμσο, απηέο ηηο κέξεο ππάξρεη έλα δηάρπην κνύδηαζκα, κηα αλεζπρία ζηε θνηλσλία καδί κε έλα αίζζεκα αλζξσπηάο. Οη Έιιελεο δελ είλαη ξαηζηζηέο, νη Έιιελεο είλαη πνιύ αλζξώπηλνη θαη ζπλαηζζεκαηηθνί. ΓΚ-Τπήξρε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ, εγώ απηό εηζέπξαμα από ην ξεπνξηάδ. ΦΜ-Τπήξμε κηα βαζύηαηε αλζξώπηλε ζπγθίλεζε, κηα ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε, έλα ξίγνο εζσηεξηθό πνπ θηλεηνπνίεζε απζόξκεηα αληαλαθιαζηηθά αγσλίαο, θαηαλόεζεο θαη αιιειεγγύεο. Λππάκαη πνπ νξηζκέλνη άλζξσπνη ζην δηαδίθηπν επηηέζεθαλ ελαληίνλ ηνπ εθιηπόληνο θαη γξάθνπλ πεξηπαηθηηθά ζρόιηα. Τπάξρεη ε αξλεηηθή πιεπξά ηνπ θνηλσληθνύ, αιιά ε θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο, ηόζν ησλ λέσλ αιιά θαη ησλ ελειίθσλ, βίσζε έλα ξίγνο εζσηεξηθό κε αθνξκή απηήλ ηελ πεξηπέηεηα ηνπ λεαξνύ εθιηπόληνο Βαγγέιε Γηαθνπκάθε. Απηά ηα «αληαλαθιαζηηθά» ειπίδσ λα ππνζηνύλ θάπνηα επεμεξγαζία θαη λα καο θάλνπλ πην αλζξώπηλνπο θαη πην αιιειέγγπνπο.

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα