ΝΔΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ndpress@nd.gr"

Transcript

1 Ο Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Νίκος Νικολόποσλος θαη νη αλαπιεξσηέο θ. Θεόδωρος Καράογλοσ βνπιεπηήο Β Θεζζαινλίθεο, θ. Κώζηας Ποσπάκης Δπξσβνπιεπηήο θαη θ. Γεώργιος Βερναδάκης είραλ ζήκεξα ζπλάληεζε γλσξηκίαο ζηα γξαθεία ηνπ θόκκαηνο κε ηνπο πνπ θαιύπηνπλ ην ξεπνξηάδ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ ν Γξακκαηέαο Σπλδηθαιηζηηθνύ θ. Γιάννης Μανώλης θαη ν αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο Σπλδηθαιηζηηθνύ θ. Φίλιππος Σασρής. Ο θ. Ν. Νικολόποσλος, ηόληζε κεηαμύ άιισλ: «Πξνθαιεί έθπιεμε θαη αλεζπρία ε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο. Πξνθαιεί ζπκό ε εγθιεκαηηθή παξακέιεζε πξνθήξπμεο ησλ έξγσλ ΔΣΠΑ. Η θπβέξλεζε ζα θιεζεί λα δώζεη εμεγήζεηο γηα ηηο θαηαγγειίεο πνπ ζπλόδεπζαλ ηελ παξαίηεζε ηνπ Γ. Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο. Οη δεζκεύζεηο πνπ αλέιαβε ε Κπβέξλεζε ζην Μλεκόλην γηα ηηο αιιαγέο ζηηο Δξγαζηαθέο Σρέζεηο είλαη: Αλαπνηειεζκαηηθέο θαη άδηθεο. Γελ απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δληζρύνπλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αληηζηξαηεύνληαη ην ζηόρν κηαο ζύγρξνλεο νηθνλνκίαο γηα πνηνηηθή θαη θαιά ακνηβόκελε εξγαζία. Γεκηνπξγνύλ λεζίδεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ κε ην λέν κόξθσκα ησλ «εηδηθώλ επηρεηξεζηαθώλ ζπκβάζεσλ. Τν ζηνίρεκα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δελ θεξδίδε ηαη κε πεξηθνπέο κηζζώλ θαη κείσζε εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ.

2 Η Νέα Γεκνθξαηία πξνηείλεη, κεηαμύ άιισλ, ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο κέζα από ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ». Ο θ. Θεόδωρος Καράογλοσ βνπιεπηήο Β Θεζζαινλίθεο, ηόληζε όηη ε Θεζζαινλίθε είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο αλεξγίαο, κε ηειεπηαίν κείδνλ πξόβιεκα ην δήηεκα ηεο ζπλέρηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Βηνκεραλίαο ΔΛΒΟ. Ο Δπξσβνπιεπηήο θ. Κώζηας Ποσπάκης, αλαθέξζεθε ζηελ ηξέρνπζα αηδέληα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, πνπ αθνξά ζηε βησζηκόηεηα ησλ Δπξσπατθώλ ζπζηεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζηα δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ. Ο θ. Γιώργος Βερναδάκης η. Γηνηθεηήο ΟΑΔΓ, αλαθέξζεθε ζηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απαζρόιεζεο, πνπ πινπνηνύληαη θαη ζηελ αλάγθε νη δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ λα γίλνπλ ζηνρεπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο».

3 Ο Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Γιάννης Πλακιωηάκης, θαη ε Υπεύζπλε ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θα Όλγα Κεθαλογιάννη πξνέβεζαλ, ζήκεξα, από θνηλνύ ζηελ αθόινπζε δήισζε, αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηνιή ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηα θξνπαδηεξόπινηα γλσζηήο εηαηξείαο: «Γηα κηα αθόκε θνξά, επηβεβαηώλνληαη νη επηθπιάμεηο καο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ππνηηζέκελεο άξζεο ηνπ θακπνηάδ, θαζώο θαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Διιεληθήο Σεκαίαο. Όζν γηα ηηο θπβεξλεηηθέο κεγαινζηνκίεο πεξί άλζηζεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη πξαθηηθνύ ελδηαθέξνληνο από μέλεο εηαηξείεο, δελ έρνπλ θακηά απνιύησο ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Τα κέηξα δελ έθαλαλ ηε δηαθνξά, όπσο παξνπζηάδεηαη. Καη απηό δπζηπρώο απνδεηθλύεηαη από ην γεγνλόο όηη γλσζηή εηαηξεία θξνπαδηέξαο ζθνπεύεη λα ππνζηείιεη ηελ Διιεληθή Σεκαία από ηα πινία ηεο. Δπνκέλσο, θαιό είλαη ε Κπβέξλεζε ηνπ Πα.Σν.Κ λα ζηακαηήζεη, επηηέινπο, ηα επηθνηλσληαθά ηξηθ, λα ειέγμεη ηηο δηαθσλίεο κεηαμύ ησλ ππνπξγώλ ηεο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη ηηο Διιεληθέο δπλαηόηεηεο. Γελ ππάξρεη, άιισζηε, θαηξόο γηα ράζηκν». Παξάιιεια, ν Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Γηάλλεο Πιαθησηάθεο καδί κε ηελ Υπεύζπλε ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. Όιγα Κεθαινγηάλλε ζα ζπλαληεζνύλ αύξην ζηηο δέθα (10) ην πξσί κε ην Πξνεδξείν ηνπ Σπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο γηα ζέκαηα θξνπαδηέξαο θαη αθηνπινΐαο. Η ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Σπλδέζκνπ.

4 Πέκπηε, 03 Φεβξνπαξίνπ 2011 Τε Γεπηέξα 7 Φεβξνπαξίνπ 2011, ν Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ν.Γ., βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο, Γηώξγνο Καζαπίδεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πεξηνδεία ζην Νόκν Γξεβελώλ. Τν πξόγξακκα ηεο πεξηνδείαο έρεη σο εμήο: ΓΔΚΑΣΗ 8.30 Σπλάληεζε κε Μίγθν Νηθόιαν, Γήκαξρν Γεζθάηεο 9.00 Δπηζθέςεηο (Κηελνηξνθηθή κνλάδα, κειηέο, ζπλεηαηξηζκό κεηάιινπ, ηπξνθνκείν) Σπλάληεζε κε θνξείο Σπλάληεζε κε ηνπηθή Ν.Γ. ΚΑΡΠΔΡΟ ΤΟΔΒ Καξπεξνύ Γήκεηξαο Δπίζθεςε ζην ζπλεηαηξηζκό γπλαηθώλ ΓΡΔΒΔΝΑ Σπλάληεζε κε Κνππηζίδε Γεκνζζέλε, Γήκαξρν Γξεβελώλ Σπλάληεζε κε Γαζηακάλε Γεώξγην, Αληηπεξηθεξεηάξρε Σπλάληεζε κε θνξείο Δλεκέξσζε Σπδήηεζε γηα ηα δεκεηξηαθά ζηελ αίζνπζα ηεο πξώελ Ν/Α Σπγθέληξσζε θηελνηξόθσλ, ηπξνθόκσλ Γπη. Μαθεδνλίαο

5 Σήκεξα, Πέκπηε 03 Φεβξνπαξίνπ 2011 ν Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Άρης πηλιωηόποσλος θαη νη αλαπιεξσηέο ηνκεάξρεο θ. πύρος Σαλιαδούρος θαη θ. Φίλιππος Σζαλίδης ζπλαληήζεθαλ κε ην Πξνεδξείν ηεο Σπλόδνπ ησλ Πξπηάλεσλ θαη ζπδήηεζαλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ Παλεπηζηεκηαθό ρώξν, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνσζνύκελεο αιιαγέο ηεο θπβέξλεζεο ζην λνκνζεηηθό πιαίζην ησλ Α.Δ.Ι. Ακέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε, ν θ. Σπειησηόπνπινο, έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε: «Η ζπδήηεζε έγηλε ζε πνιύ θαιό θιίκα θαη από ηηο δπν πιεπξέο, από όπνπ θαη θάλεθε όηη ππάξρεη ζύγθιηζε απόςεσλ ζε αξθεηά ζέκαηα. Οη πξπηάλεηο εμέθξαζαλ ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό ηνπο γηα ην θπνθνξνύκελν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηα Α.Δ.Ι θαζώο, επίζεο, θαη γηα ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη ηόζν απηνί, όζν θαη ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, ηδίσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Σπκθσλήζακε από θνηλνύ κε ην πξνεδξείν ησλ πξπηάλεσλ λα ππάξμεη δηάινγνο θαη ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμύ καο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηα ζέκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ.»

6 Ο Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, βνπιεπηήο Λαζηζίνπ, θ. Γιάννης Πλακιωηάκης πξνέβε ζήκεξα ζηελ αθόινπζε δήισζε αλαθνξηθά κε ηε ρζεζηλή ζπδήηεζε ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Γεκόζηαο Τάμεο θαη Γηθαηνζύλεο γηα ηελ «Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Σύζηαζε Αξρεγείνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη δηαηάμεηο»: «Γηα κηα αθόκε θνξά όινη νη θνξείο εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο θαη έζεζαλ εξσηήκαηα γηα ηελ απαμίσζε ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο θαη ηελ απνθνπή ηνπ από ηελ Δκπνξηθή καο λαπηηιία. Δξσηήκαηα πνπ έκεηλαλ αλαπάληεηα, θαζώο καο παξνπζηάζηεθε κόλν έλα ππνηηζέκελν όξακα, ην νπνίν απνηειεί νπζηαζηηθά ξόηα ρσξίο ππμίδα. Παξακέλνπλ, ινηπόλ, άγλσζηα ηα αίηηα θαη ζρέδηα ησλ θπβεξλεηηθώλ πεηξακαηηζκώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο, όηαλ ρσξίο ιόγν δηαιύνπλ έλα ζρήκα ην νπνίν αληαπνθξηλόηαλ κε επάξθεηα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ηνπο όξνπο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ. Παξάιιεια, απνξνύκε πξνο ηη απηή ε επηκνλή. Πσο είλαη δπλαηό λα θάλνπλ όινη ιάζνο θαη ε Κπβέξλεζε λα έρεη δίθην; Καη επαλαιακβάλνπκε: Μήπσο δελ είλαη ζηξαβόο ν γηαιόο, αιιά απηνί ζηξαβά αξκελίδνπλ»;

7 Ο Υπεύζπλνο ηνπ Τνκέα Πνιηηηθήο Δπζύλεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, βνπιεπηήο Λαζηζίνπ, θ. Γιάννης Πλακιωηάκης, ζε ζρέζε κε ηα όζα αλέθεξε θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ Διιάδαο, ν Υπνπξγόο Θαιάζζησλ Υπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, θ. Γιάννης Γιαμανηίδης, έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε: «Γηα ηξίηε θνξά, κέζα ζε δεθαεπηά (17) κήλεο, ε Κπβέξλεζε αλαθνηλώλεη ηελ πξόζεζή ηεο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ ιηκαληώλ ηεο παηξίδαο καο. Πξνθαλώο, ζεσξεί όηη ε επαλάιεςε εζηί κήηεξ καζήζεσο! Υπελζπκίδνπκε, πάλησο, όηη ην ζπγθεθξηκέλν όξακα είλαη θιεξνδόηεκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν πξνθαλώο αλακαζά ζηα ιόγηα ην ΠΑΣΟΚ, αιιάδνληαο ηνπ, όπσο ζπλεζίδεη, απιά νλνκαζία. Βέβαηα θαιό είλαη εθηόο από ηα κεγάια ιόγηα, λα δνύκε επηηέινπο θαη έξγα».

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο --------------------------------------------

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο -------------------------------------------- 7 Ηνπλίνπ 2011 ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο -------------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΔ Τίηνο Πεηξίδεο, Πόιπο Βιάρνο, Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Φανιά, 30-9-2013 ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε ζύζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης

ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com 13/01/2011 Αποππέονηα θέμαηα από ηην επιμόπθωζη για ηα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 1. Γεληθό αίζζεκα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο : Πρόεδρο Κενηρική Πολιηική Επιηροπή και Εκηελεζηική Γραμμαηεία ηοσ ΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Αξ. Πξση. 0450/3.6.14 Αζήλα 03.06.2014

Πξνο : Πρόεδρο Κενηρική Πολιηική Επιηροπή και Εκηελεζηική Γραμμαηεία ηοσ ΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Αξ. Πξση. 0450/3.6.14 Αζήλα 03.06.2014 Παλειιαδηθή Φηινδσηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Οκνζπνλδία (Π.Φ.Π.Ο) & Παλειιαδηθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή Εσνθηιηθώλ σκαηείσλ (Π..Δ.Ε.) Λύθηνπ 7 Ζξάθιεην Κξήηεο, Σ.Κ.71307 Σει. 6976489349 www.pfpo.gr https://www.facebook.com/pfpomospondia

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Δνημεπωηικό Γεληίο E-News Letter Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 Παπαζκεςή 17/2/2012 Αύξηζη παπαγωγήρ κονιάκ ζηην Απμενία. Ζ παξαγσγή θνληάθ ζηελ Αξκελία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηική Επιζηολή

Ενημεπωηική Επιζηολή Απ. Ππωηοκόλλος Εξ. : Γ.Π. 1111 Ημ/νία: 17/05/2010 Ενημεπωηική Επιζηολή Ππορ: - Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Γ. Ρέππα. - Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα