Ομιλία ηου Πποέδπου ηου ΤΡΙΖΑ Αλέξη Σζίππα ζηο Αιγάλεω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομιλία ηου Πποέδπου ηου ΤΡΙΖΑ Αλέξη Σζίππα ζηο Αιγάλεω"

Transcript

1 Ομιλία ηου Πποέδπου ηου ΤΡΙΖΑ Αλέξη Σζίππα ζηο Αιγάλεω Φίλες και φίλοι, Πολίτες του Αιγάλεω της Δυτικής Αθήνας, Είκαζηε εδώ. Δε ιπγίζακε ζηα δύζθνια. Δε θαηάθεξαλ λα καο ιπγίζνπλ. Καη δε ζα καο ιπγίζνπλ θάλνληαο πξάμε ην ζρέδηό ηνπο γηα κηα ζύληνκε αξηζηεξή παξέλζεζε δηαθπβέξλεζεο ζην θαζεζηώο ηεο δηαπινθήο θαη ηεο δηαθζνξάο πνπ καο θπβεξλάεη 40 ρξόληα ηώξα. Όινπο απηνύο ηνπο κήλεο, ηνπο δύζθνινπο κήλεο κεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ Γελάξε δώζακε κάρεο κεγάιεο γηα λα ππεξαζπηζηνύκε ην δίθην ηνπ ιανύ καο. Με ηελ ίδηα απνθαζηζηηθόηεηα ζα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηηο κεγάιεο κάρεο θαη ζην κέιινλ. Γηαηί δελ είκαζηε θηεξό ζηνλ άλεκν ηεο ηζηνξίαο. Η ξίδα καο πάεη βαζηά ζηνπο αγώλεο θαη ζηηο αγσλίεο απηνύ ηνπ ιανύ. Είκαζηε πνιηηηθά παηδηά θαη εγγόληα ρηιηάδσλ θαη ρηιηάδσλ απιώλ αλζξώπσλ, παηδηώλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, δηαλννπκέλσλ, αγξνηώλ, πνπ έδσζαλ ηα πάληα, κέρξη θαη ηε δσή ηνπο, γηα ηελ ειεπζεξία, ηε δεκνθξαηία, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Απηέο ηηο αμίεο, απηέο ηηο απόςεηο, απηά ηα ηδαληθά εθπξνζσπνύκε. Καη δε πξόθεηηαη λα ιπγίζνπκε γηαηί κπξνζηά καο βξίζθνληαη λένη αγώλεο. Νέεο πξνθιήζεηο. Νέα θαζήθνληα. Καη λέεο κάρεο πνπ πξέπεη λα δώζνπκε. Γε ζα αθήζνπκε ην παιηό, πνπ ν ιαόο καο ην έδησμε από ηε πόξηα ην πεξαζκέλν Γελάξε, λα επηζηξέςεη ηώξα από ην παξάζπξν. ηηο 20 ηνπ επηέκβξε μεκπεξδεύνπκε νξηζηηθά κε ην παιηό θαη θεξδίδνπκε ην αύξην. Ξεθηλάκε καδί ηε κεγάιε πξνζπάζεηα λα βγάινπκε ηελ Διιάδα από ην βαζύ ραληάθη πνπ ηελ έξημαλ ηα θόκκαηα θαη νη πνιηηηθνί ηνπ ρζεο. Σε κεγάιε πξνζπάζεηα λα βγάινπκε ηελ νηθνλνκία από ηε θξίζε θαη λα μαλαρηίζνπκε ηελ Διιάδα ζηε ζηέξεε βάζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο πξνθνπήο. Πνιίηεο ηνπ Αηγάιεσ, Γλσξίδεηε όινη όηη βγαίλνπκε από κηα δύζθνιε κάρε. Αιιά επίζεο θαιά γλσξίδεηε όηη ζε απηή ηε κάρε δελ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε κόλν, ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο αθξαίνπο ζπληεξεηηθνύο θύθινπο εθηόο Διιάδαο. Δίρακε λα αληηκεησπίζνπκε θαη έλα θαιά κειεηεκέλν ζρέδην, πνπ είραλ θαηαζηξώζεη ζε ζπλελλόεζε κε απηνύο ηνπο αθξαίνπο θύθινπο θαη

2 δπλάκεηο εληόο ηεο ρώξαο. Οη εθπξόζσπνη ηνπ παιηνύ θαηεζηεκέλνπ. Απηνί πνπ πέληε ρξόληα ηώξα, ππέγξαθαλ ό,ηη ηνπο έβαδαλ κπξνζηά ηνπο θαη όζνη ηνπο ζηεξίδνπλ. Από ηε ΝΓ, σο ηνπο θάζε ινγήο θήξπθεο ηεο άλεπ όξσλ ππνηαγήο, πνπ καο θαινύζαλ λα ζπκβηβαζηνύκε από ηελ πξώηε κέξα. Από ηα ΜΜΔ ηεο δηαπινθήο πνπ έζηειλαλ θαη ζην ηειεπηαίν ειιεληθό ζπίηη ηα ηνμηθά κελύκαηα θόβνπ ησλ πην αθξαίσλ θύθισλ ηεο Δπξώπεο. Έσο ην ζύκπιεγκα ησλ ζπκθεξόλησλ πνπ είρε ζθνπό λα μεκπεξδέςεη κε ηελ Αξηζηεξά θαη ην θξόλεκα ηνπ ιανύ, έζησ θη αλ έξηρλε ηε ρώξα ζην γθξεκό. Δελ δεηιηάζακε. Μέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη κεηά από απηή επηκείλακε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανύ καο. Μέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, θαη κεηά από απηή, δώζακε ηε κάρε, κε απέλαληί καο όιo ην θζαξκέλν ζύζηεκα πνπ επζύλεηαη γηα ηελ ειιεληθή ηξαγσδία. Καη ην ληθήζακε απηό ην θζαξκέλν ζύζηεκα. Αλνίμακε ηελ πόξηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζην ιαό, κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Είρακε όιν ην παιηό πνιηηηθό, κηληηαθό θαη νηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν απέλαληί καο. Καη ην ληθήζακε. Όινη ηνπο θαη κόλνη καο. Καη ηνπο ληθήζακε. Όπσο ζα ηνπο ληθήζνπκε θαη ηώξα πνπ λνκίδνπλ όηη έθηαζε ε ώξα λα θάλνπλ πξάμε ην ζρέδην ηεο αξηζηεξήο παξέλζεζεο θαη ηεο παιηλόξζσζεο ηνπ παιηνύ θαηεζηεκέλνπ. Αιιά κε απηό ην πιεπξό λα θνηκνύληαη. ηηο 20 ηνπ επηέκβξε ν ιαόο καο ζα βάιεη νξηζηηθό ηέινο ζηα ζρέδηα ηεο επηζηξνθήο ηνπο. Ζ Διιάδα δε ζα γπξίζεη πίζσ. Ο ιαόο καο ζα θόςεη νξηζηηθό ην λήκα κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ρζεο. Καη όζνη ζθαξώλνπλ ζρέδηα, ζα αλαγθαζηνύλ, γηα άιιε κηα θνξά, λα ηα ζάςνπλ βαζηά κέζα ζηα ζπξηάξηα ηνπο. Θέινπλ όκσο, πνιίηεο ηνπ Αηγάιεσ, λα ζαο πείζνπλ όηη απηόο ν αγώλαο πνπ δώζακε. Οη έμη κήλεο ηεο ζθιεξήο κάρεο γηα λα πξναζπίζνπκε ηα δίθηα ηνπ ιανύ καο. Ήηαλ έλαο αγώλαο κάηαηνο. Θέινπλ λα ζαο πείζνπλ όηη ληθήζεθε ν ΤΡΘΖΑ θαη ν ειιεληθόο ιαόο. Θέινπλ λα ζαο πείζνπλ θαη λα καο πείζνπλ, όρη θπζηθά γηαηί πξνζδνθνύζαλ κηα θαιύηεξε ζπκθσλία. Άιισζηε είλαη νη ίδηνη αθξηβώο άλζξσπνη πνπ καο δεηάγαλε λα ηα δώζνπκε όια θαη λα θέξνπκε ό,ηη λα λαη αξθεί λα λαη ζπκθσλία. Θέινπλ λα καο πείζνπλ όηη ληθήζεθε ν ιαόο καο θαη ε θπβέξλεζή καο γηα έλα θαη κόλν ιόγν : Γηαηί ζέινπλ λα ζθύςεηε θαη λα ζθύςνπκε ην θεθάιη. Να απνδερηείηε θαη λα απνδερηνύκε ην κέγα ςέκα όηη ηίπνηε δελ γίλεηαη. Όηη είλαη κάηαην λα αγσλίδεζαη γηα ην δίθην. Όηη όινη απηνί νη ρεηξνθξνηεηέο θαη νη δηαπξύζηνη θήξπθεο ηεο αθξαίαο ιηηόηεηαο είραλ δίθην γηα όζα έθαλαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Να δερηείηε θαη λα δερηνύκε όηη ε επηηξνπεία, ε κεησκέλε θπξηαξρία, ε θηώρεηα, είλαη ε κνίξα καο.

3 Δ, δελ είλαη Κη αο ην θσλάδνπλ όζν ζέινπλ ε ΝΔ, νη λενλαδί ηεο Υξπζήο Απγήο, αθόκα θαη θάπνηνη ρηεζηλνί ζύληξνθνη ηεο κάρεο πνπ δηάιεμαλ ην δξόκν ηεο θπγήο, από ηελ άιιε. Γελ είλαη κάηαηνη νη αγώλεο θαη δελ ήηαλ κάηαηνο ν αγώλαο καο, Γηαηί απηόο ν αγώλαο ηαξαθνύλεζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Γηαηί ην ειιεληθό δίθην έγηλε ζεκαία κάρεο ζε όιν ηνλ θόζκν από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. Γηαηί ε Δπξώπε ηεο αλάιγεηεο ιηηόηεηαο θαη ηεο γεξκαληθήο πεηζαξρίαο γλώξηζε ηελ πξώηε ηεο κεγάιε πνιηηηθή θαη εζηθή ήηηα. Γηαηί ε Δπξώπε έρεη ππνζηεί έλα ξήγκα πνπ θέξεη ειιεληθή ππνγξαθή. Γηαηί ε ζπκθσλία δελ αληαλαθιά άλεπ όξσλ ηηο ζειήζεηο εθείλσλ πνπ έδσζαλ ηέηνην ραξαθηήξα ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ώζηε λα ραξαθηεξηζηεί πξαμηθόπεκα. Αιιά θαη ηηο ζειήζεηο, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα, ηελ αληίζηαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. Αληαλαθιά ην ζπζρεηηζκό ησλ δπλάκεσλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, θαη όρη ηελ ππνηαγή καο. Καη παξά ηηο δύζθνιεο πιεπξέο ηεο, απηή ε ζπκθσλία δίλεη γηα πξώηε θνξά επθαηξίεο θαη δηεμόδνπο ζε αληίζεζε κε όζα είρακε κέρξη ηώξα. Γηαηί εμαζθαιίδεη γηα ηξία ρξόληα ηε ζηαζεξόηεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ε νηθνλνκία. Γηαηί γηα πξώηε θνξά αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηνπ ρξένπο θαη ηεο αλαγθαία απνκείσζήο ηνπ, πνπ ηώξα πηα δε ζπδεηείηαη ην αλ ζα γίλεη αιιά ην ζε ηη βάζνο ζα γίλεη. Γηαηί, επίζεο, ηειεηώλεη κε ηελ πηζαλόηεηα ηνπ Grexit, πνπ άθελε ηε ρώξα έθζεηε ζηνπο θεξδνζθόπνπο. Γηαηί εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο κε ηα κηθξά απνθεληξσκέλα έξγα. Γηαηί απνηξέπεη ηηο καδηθέο απνιύζεηο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη βάδεη ηέινο ζηηο απνιύζεηο ζην δεκόζην. Γηαηί αλνίγεη ην δξόκν γηα λα αλαηξαπεί ην ζεκεξηλό εξγαζηαθό θαζεζηώο δνύγθιαο, λα επαλέιζνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, λα απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ν βαζηθόο κηζζόο. Πνιίηεο ηνπ Αηγάιεσ, θίιεο θαη θίινη Θα είκαη ν ηειεπηαίνο πνπ ζα επηρεηξήζσ λα θξύςσ όηη ζηε ζπκθσλία ππάξρνπλ θαη δύζθνινη όξνη. Όξνη θαη κέηξα πνπ επέβαιαλ νη δαλεηζηέο. Ξέξεηε πώο, κε πνηα κέζα, θαη πνηεο απεηιέο. Όινη μέξνπλ, θη εθείλνη αθόκα πνπ θάλνπλ όηη δελ μέξνπλ. Αιιά αο είλαη μεθάζαξν. Αλ δελ καηώλακε έμη κήλεο, αλ δελ ππήξρε ε αληίζηαζε, ε επηκνλή, ε ππνκνλή, ηνπ ιανύ θαη ηεο θπβέξλεζήο καο, ζήκεξα δελ μέξσ πνύ ζα βξηζθόηαλ ε παηξίδα. Ή κάιινλ μέξσ πνιύ θαιά. Όπσο μέξνπλ θη όζνη θάλνπλ όηη δελ μέξνπλ Πνύ ζα βξίζθνληαλ όινη εθείλνη πνπ εκπηζηεύηεθαλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο

4 ηηο νηθνλνκίεο κηαο δσήο. Καη πνπ ζα βξίζθνληαλ όινη εθείλνη πνπ έρνπλ βγάιεη ηα ιεθηά ηνπο έμσ θαη ζα αγόξαδαλ κπηξ παξά ηελ Ειιάδα. Πνύ ζα βξίζθνληαλ νη ζπληαμηνύρνη θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ σο θύξην ή κόλν έζνδν ηε ζύληαμε θάπνηνπ κέινπο ηνπο. Καη πνύ ζα βξίζθνληαλ νη ζαξάληα ρξόληα θιέθηεο πνπ έρνπλ ην ρξήκα θαη ηε δύλακε, ζε ζπλζήθεο εξήκσζεο, λα καο γπξίζνπλ εθαηό ρξόληα πίζσ κε ην ινπξί ζην ζβέξθν. Πνπ ζα βξίζθνληαλ ε αγνξά, νη εξγαδόκελνη, νη ακνηβέο, νη κηζζνί, ηα δηθαηώκαηα, νη ειεπζεξίεο, ε ίδηα ε αζθάιεηα ηεο Ειιάδαο. Καη πνύ ζα βξίζθνληαλ νη θεξδνζθόπνη, ηα όξλεα, νη καπξαγνξίηεο ςπρώλ θαη ζσκάησλ. Αλ δελ καηώλακε. Κη αλ δελ βξίζθακε ην θνπξάγην λα βάινπκε ηελ επζύλε ηεο πξάμεο πάλσ από ην βόιεκα ηεο θξάζεο. Καη επηηξέςηε κνπ εδώ θάηη πνπ ίζσο θαλεί πξνζσπηθό, αιιά δελ είλαη. Πνπ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα ην κνηξαζηώ καδί ζαο. Γηα ηελ κάρε πνπ δώζακε, γηα ηηο άγξππλεο λύρηεο, γηα ηελ αηέιεησηε αγσλία, γηα ηηο πξνζπάζεηεο ζε κηα ζεηξά επξσπατθέο πξσηεύνπζεο. Γηα ηνπο δηαμηθηζκνύο θαη ηηο ζπγθξνύζεηο, ζπρλά ρσξίο θαλόλεο δηπισκαηίαο θαη επγέλεηαο. Γηα ηηο απεηιέο θαη ηηο πξνζβνιέο, γηα ην δεκνςήθηζκα θαη ην Όρη καο, γηα ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ηεο πξώηεο γξακκήο, γηα ην θόκκα καο θαη ηα πεξηζζόηεξα κέιε θαη ζηειέρε ηνπ, γηα ηνλ ηξόπν πνπ πάιεςα λα ππεξεηήζσ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανύ, είκαη πεξήθαλνο. Γηα ην βάξνο ηεο επζύλεο πνπ αλαιάβακε είκαη πεξήθαλνο. Γηα ην ζεβαζκό ζην κόρζν ηνπ ιανύ είκαη πεξήθαλνο. Γηα ην ζπκβηβαζκό πνπ δερηήθακε γηα λα απνθύγνπκε ηελ θαηαζηξνθή, λα δηαηεξήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, θαη λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπκε ηε κάρε από θαιύηεξεο ζέζεηο, είκαη πεξήθαλνο. Γηαηί εκείο δελ πξόθεηηαη λα δξαπεηεύζνπκε, όπσο θάλνπλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό νξηζκέλνη. Όξζηνη ζπλερίδνπκε ηε κάρε. Πην απνθαζηζκέλνη, πην έκπεηξνη, πην πξνζγεησκέλνη, πην γεησκέλνη ζηελ

5 πξαγκαηηθόηεηα. Γηαηί κόλν όπνηνο παηάεη γεξά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη ηελ πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα λα ηελ αιιάμεη. Σε πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηνλ θόζκν. Θα κνπ πείηε έρεηο δίθην ζε όια απηά, αιιά ην δήηεκα είλαη πσο πξνρσξάκε από εδώ θαη εκπξόο. Ση βξίζθεηαη κπξνζηά καο. Εγώ πνπ πνηέ δελ ηόικεζα λα πσ όηη κπξνζηά καο έρνπκε δξόκν ζπαξκέλν κε ξνδνπέηαια, ζα ζαο πσ έλα πξάγκα: Σα πην δύζθνια είλαη πηα πίζσ καο. Μπξνζηά καο δελ βξίζθεηαη νύηε ην ράνο, νύηε ε πηώρεπζε, νύηε ην Grexit, νύηε όκσο ε ππνηαγή, νύηε ηα θνξαθίζηηθα ηνπ παιηνύ πνπ μαθληθά αλαζάξξεζε από ηελ αξαίσζε ησλ γξακκώλ καο, θαη ζεθώλεη θεθάιη. Μπξνζηά καο βξίζθεηαη ε δπλαηόηεηα λα μεθύγνπκε από ηε κέγγελε. Μπξνζηά καο βξίζθεηαη ειπίδα. Όρη κηα ειπίδα σο κάλα εμ νπξαλνύ. Όρη σο ζαύκα πνπ ζα καο ζώζεη αιιά κηα ειπίδα πνπ ζα ξζεη από ηνπο αγώλεο, ην πείζκα, ηελ επηκνλή, ηελ απνθαζηζηηθόηεηά καο λα θάλνπκε κηα λέα αξρή. Να μεθνιιήζνπκε ηε παηξίδα καο από ηε ιάζπε. Απηή, ινηπόλ, ηελ ειπίδα πνπ πνιινί ζέινπλ λα ζβήζνπλ δελ ζα ηελ αθήζνπκε απξνζηάηεπηε ζηα ρέξηα ηνπο. Δίκαζηε εδώ Καη κπνξνύκε λα βιέπνπκε θαη λα δηεθδηθνύκε ην αύξην. Καη μέξνπκε όηη ην ρηεο δελ έρεη παξαδώζεη ηα όπια. Η δηαπινθή, ηα θπθιώκαηα, νη βαξόλνη, νη δηαθζνξείο, ηα βαπνξάθηα ησλ δαλεηζηώλ, ην παιηό πνιηηηθό ζύζηεκα, όζνη νδήγεζαλ ηε ρώξα ζην ραληάθη, κε θύξην εθπξόζσπν ηε ΝΔ, επηρεηξνύλ λα επηζηξέςνπλ. Σεο Ρεγίιιεο ηα παηδηά δίλνπλ ηα ξέζηα ηνπο λα ηειεηώζνπλε καδί καο. Γηα λα μαλαθέξνπλ ην ρακόγειν όρη ζηα ρείιε ησλ πνιηηώλ αιιά ζηα ρείιε ησλ δαλεηζηώλ θαη ηεο δηαπινθήο. Με επηθεθαιήο ηνλ θ. Μετκαξάθε, ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ παιαηνθνκκαηηζκνύ. Ρσηήζηε όπνηνλ άλζξσπν ζέιεηε, λα ζαο πεξηγξάςεη πσο ζα ήηαλ ν παιηνθνκκαηηζκόο αλ ήηαλ έλα πξόζσπν. Σνλ ππεξεζηαθό αξρεγό ηεο ΝΓ ζα ζαο πεξηγξάςεη. Σνλ θ. Μετκαξάθε. Ο νπνίνο κία εβδνκάδα αθόηνπ αλέιαβε, πήγε ζηηο Βξπμέιιεο ζπλνδεπόκελνο από πνηόλ ;Από ηνλ θ. Παπαζηαύξνπ. Σεο γλσζηήο ιίζηαο. Γηαηί πξνθαλώο ε ΝΓ ρξσζηάεη ζε απηέο ηηο ιίζηεο, πνπ ε δηθαηνζύλε ηώξα, κε ηελ δηθή καο θπβέξλεζε, αθέζεθε επηηέινπο αλεκπόδηζηε λα ηηο δηεξεπλήζεη. Ζ Νέα Γεκνθξαηία επηζηξαηεύεη γύξσ ηνπ ην πην παιηό από ην παιηό. Πνιηηεπηέο θαηαδηθαζκέλνπο γηα δηαζπάζηζε δεκόζηνπ ρξήκαηνο. πκκέηνρνπο ζηε Λίζηα Λαγθάξλη.

6 Αλζξώπνπο πνπ ηζρπξίζηεθαλ θπληθά πσο «όηη είλαη λόκηκν είλαη θαη εζηθό». ηειέρε πνπ θνύλεζαλ ην δάρηπιν ζηνλ θόζκν θαιώληαο όπνηνλ δελ κπνξεί λα πιεξώζεη ηνλ ΔΝΦΗΑ λα πνπιήζεη ην ζπίηη ηνπ. Καη πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπο; Να θξύςνπλ απηά πνπ ππέγξαςαλ. Απηά πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ. Όζα πξεζβεύνπλ. Καη λα κπνπλ ζηελ επόκελε θπβέξλεζε. Αθόκα θαη κε ηνλ ΤΡΗΕΑ, αθόκα θαη κε πξσζππνπξγό ηνλ Σζίπξα, όπσο ν ίδηνο ν θ. Μετκαξάθεο δειώλεη. Απηό είλαη ν κνλαδηθόο ηνπο ζηόρνο. Γηαηί θαηαιαβαίλνπλ όηη κόλν έηζη κπνξεί λα αλαζηεζεί ην παιηό πνιηηηθό θαηεζηεκέλν. Να μαλακπεί ζην παηρλίδη από ην παξάζπξν, ιίγνπο κήλεο από ηελ ζηηγκή πνπ ν ειιεληθόο ιαόο ην πέηαμε έμσ από ηελ πόξηα. Μαο δεηάλε δήζελ ζπλελλόεζε θαη ζπλαίλεζε αιιά όινη μέξνπλ γηαηί επηδηώθνπλ ηελ ζπλελλόεζε απηή: -Γηα λα κπνξνύλ νη δαλεηζηέο λα απνθεύγνπλ ηελ δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ρξένο. -Γηα λα κπνξνύλ ηα ηδησηηθά θαλάιηα λα ιεηηνπξγνύλ όπσο κέρξη ζήκεξα. -Γηα λα κπνξνύλ νη ρξπζσξύρνη λα θαηαζηξέθνπλ αλεμέιεγθηα ηα δάζε ηεο Υαιθηδηθήο. -Γηα λα κπνξνύλ νη κεγαινεξγνιάβνη λα ιπκαίλνληαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ. -Γηα λα κπνξνύλ νη επηηήδεηνη λα βάδνπλ ρέξη ζηα ρξήκαηα ηνπ ΔΠΑ. -Γηα λα απμάλνληαη ηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε ζε βάξνο ησλ κηζζώλ θαη ηεο αμηνπξεπνύο εξγαζίαο. -Γηα λα θαηεγνξνύληαη ζπιιήβδελ νη εξγαδόκελνη ζην δεκόζην σο άρξεζηνη, έηζη ώζηε λα θξέκνληαη πάλσ από ην θεθάιη ησλ αλζξώπσλ νη κεηώζεηο κηζζώλ θαη νη απνιύζεηο. Καη ζηνλ δεκόζην θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. -Γηα λα παξακέλεη αλνηρηή ε πόξηα ζηελ δηάιπζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ νινθιεξσηηθή εμαζιίσζε ησλ ζπληάμεσλ.

7 Γηα όια απηά παζρίδεη ν θ. Μετκαξάθεο λα καο πείζεη λα θάλνπκε θπβέξλεζε καδί. Καη εκείο ζήκεξα ηνπ νθείινπκε κηα απάληεζε : Κπβεξλήζεηο θνπξεινύδεο, θπβεξλήζεηο δόκπη, θπβεξλήζεηο κηαο ρξήζεσο, κε ζπκκεηνρή ηνπ Βνξίδε, ηνπ Φσκηάδε, ηνπ Άδσλη, ηνπ Πάγθαινπ, ηνπ Βεληδέινπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΤΡΗΕΑ δε πξόθεηηαη λα δείηε. Βξείηε θάπνηνλ άιιν, πην έληηκν ηξόπν, γηα λα θνξντδεύεηε ηνλ θόζκν θαη λα πεηύρεηε ην ζηόρν ζαο πνπ είλαη έλαο θαη κνλαδηθόο. Να κε δώζεη ν ιαόο ηελ ηζρπξή εληνιή πνπ δεηάεη ν ΤΡΗΕΑ θαη ρξεηάδεηαη ε ρώξα. Δ ινηπόλ δε ζα ζαο ηε θάλεη ηε ράξε ν ειιεληθόο ιαόο. Θα δώζεη ηζρπξή εληνιή λα ζπλερίζνπκε ηε κάρε γηα λα βγάινπκε ηε ρώξα από ηε θξίζε κε ην ιαό καο όξζην. Πνιίηεο ηνπ Αηγάιεσ Ζ αληηδξαζηηθή παιηλόξζσζε πνπ επηδηώθνπλ δελ ζα πεξάζεη. Σα δηιήκκαηα είλαη ζθιεξά θαη δελ ζεθώλνπλ απηαπάηεο. Θέινπκε λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ζε ιίγν θαηξό ην ρξένο εθείλνη πνπ ρξόληα ηώξα δηαθεξύζζνπλ όηη είλαη βηώζηκν, ή εθείλνη πνπ επέβαιαλ ηελ αλάγθε ηεο κείσζήο ηνπ ζηνπο δαλεηζηέο; Θέινπκε λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, ηελ πξνζηαζία θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ν ΤΡΗΕΑ, ή όζνη επέβαιαλ ηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα; Θέινπκε λα δηαπξαγκαηεπηνύλ γηα ηα θόθθηλα δάλεηα, γηα ηα ζπίηηα καο, πνπ ηα επνθζαικηνύλ νη ηξάπεδεο θαη ηα θνξάθηα, ε Αξηζηεξά ηεο θνηλσλίαο, ή ε ΝΓ ηεο θιεπηνθξαηίαο; Θέινπκε λα δηαπξαγκαηεπηνύλ γηα ην αζθαιηζηηθό θαη ηηο ζπληάμεηο εθείλνη πνπ ηηο πξνζηάηεςαλ σο ην ηέινο, ή εθείλνη πνπ ηηο πεηζόθνςαλ κηα θαη δπν θαη ηξεηο θνξέο; Καη ήηαλ έηνηκνη λα ηηο ηειεηώζνπλ κε ηε ξήηξα κεδεληθνύ ειιείκκαηνο; Πνπ καο δήηαγαλ λα ππνγξάςνπκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ. Αο κελ έρνπκε απηαπάηεο. Απέλαληί καο, ζηέθνληαη ε δηαπινθή, ε δηαθζνξά, ην θξάηνο ηνπ θνκκαηηζκνύ

8 θαη ηεο ηαμηθήο αδηθίαο, ε γξαθεηνθξαηία, ην ξνπζθέηη, ε θνξνδηαθπγή, ε θνξνθινπή, ε ζεζκηθή θνηλσληθή αδηθία, ε άληζε δηθαηνζύλε. Έλαο ηεξαηώδεο Γόξδηνο Δεζκόο πνπ θξαηάεη δεκέλεο ρεηξνπόδαξα ηηο πην δσληαλέο δπλάκεηο ηεο παηξίδαο; Καη ην εξώηεκα ζε όζνπο θαηαιαβαίλνπλ όηη ε Ειιάδα πξέπεη λα αιιάμεη γηα λα έρεη κέιινλ είλαη: ε πνηνπο ζα εκπηζηεπηνύκε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρώξαο από όζα ηελ θξαηνύλ θαζεισκέλε; ηνπο δεζκνθύιαθεο; ε πνηνπο ζα εκπηζηεπηνύκε ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ θξάηνπο; ε θείλνπο πνπ ην έρηηζαλ πάλσ ζην ζηήζνο ηεο θνηλσλίαο; ε πνηνπο ζα εκπηζηεπηνύκε ηε κάρε ηεο δηαπινθήο; ηα πνιηηηθά ηεο ζόγηα; ε πνηνπο ζα εκπηζηεπηνύκε ηελ αλακέηξεζε κε ηε δηαθζνξά; ηνπο θνπκπάξνπο ηεο; ε πνηνπο ζα εκπηζηεπηνύκε ηε ζύγθξνπζε κε ηε θνξνδηαθπγή, ην ιαζξεκπόξην, ηα θαξηέι; ε όζνπο ηόζα ρξόληα έθαλαλ ηα ζηξαβά κάηηα; Εκείο δώζακε δείγκα γξαθήο, αθόκα θη αλ θπβέξλεζε κόλν εθηά κήλεο θαη ζε ζπλζήθεο πνιηνξθίαο. πάζακε ην ινπθέην ηεο ΕΡΣ. Δώζακε νμπγόλν ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο κε ηηο εθαηό δόζεηο. Δώζακε πίζσ ηε δνπιεηά ηνπο ζηηο θαζαξίζηξηεο, ζηνπο ζρνιηθνύο θύιαθεο, ζηνπο θπλεγεκέλνπο δεκόζηνπο ππάιιεινπο. Καηαξγήζακε ηα πέληε επξώ ζηα λνζνθνκεία. Σαπηόρξνλα αλνίμακε ην κέησπν κε ηε δηαθζνξά θαη ηε δηαπινθή. Με ην λνκνζρέδην γηα ηηο ξαδηνηειενπηηθέο ζπρλόηεηεο. Με ηηο πξώηεο θακπάλεο γηα ηνπο έρνληεο πνπ θηγνπξάξνπλ ςειά-ςειά ζηηο ιίζηεο ηύπνπ Λαγθάξλη. Με ην ηέινο ηεο αζπιίαο ησλ ηδηνθηεηώλ ΜΜΕ, πνπ θαινύληαη λα πιεξώζνπλ απηά πνπ ρξσζηνύλ ζην Δεκόζην. Με ηηο πξώηεο αιιαγέο ζηε Δηθαηνζύλε. Κη απηά κέζα ζε ειάρηζην δηάζηεκα, θαη κε ηε ζειηά ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ησλ δαλεηζηώλ ζην ιαηκό. Φίιεο θαη θίινη

9 Με ηελ ηζρπξή ιατθή εληνιή ζηνλ ΤΡΘΖΑ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο ξηδνζπαζηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία, ηζνλνκίαο θαη δηθαηνζύλεο, αλαζύληαμεο ηνπ θξάηνπο, πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο, αλζξώπηλνπ εξγαζηαθνύ θαζεζηώηνο, ε Διιάδα ζην ηέινο απηήο ηεο ηεηξαεηίαο ζα βξίζθεηαη όρη απιώο απειεπζεξσκέλε, αιιά θαη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή ζέζε. Οηθνλνκηθά, θνηλσληθά, δηεζλώο. Απηή είλαη ε επηδίσμε, ε θηινδνμία, θαη ε δέζκεπζε ηνπ ΤΡΘΖΑ. Απηόο είλαη ν δξόκνο πνπ αλνίμακε κε πνιύ αγώλα θαη θαινύκαζηε λα βαδίζνπκε παξά ηηο δπζθνιίεο. Καη ην δίιεκκα είλαη ζαθέο: Με ηε ΝΓ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, πνπ ραληάθσζαλ ηε ρώξα; Ή κε ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ πνπ κάησζαλ γηα λα βγεη ε Διιάδα από ην ραληάθη; Απνθαζίδνπκε κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά θαη ην κπαιό ζην αύξην. Όρη πνηνο λα θαζίζεη ζηελ θαξέθια. Αιιά πνηνο ζηάζεθε, ζηέθεηαη, θαη ζα ζηαζεί όξζηνο Γίπια ζην ιαό, κε ην ιαό, γηα ην ιαό. Ξεκπεξδεύνπκε κε ην παξειζόλ, Κεξδίδνπκε ην αύξην.

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απόδεημε; Ζ επόκελε ζειίδα

Απόδεημε; Ζ επόκελε ζειίδα Απόδεημε; Ζ επόκελε ζειίδα 1 Ξάεη!Γπάιηζε ην κάηη ηνπ ηνπ θoπθαξά! Φνξέζηε ηνπ ηνλ δνπξινκαλδύα ηνπ κελ θξπώζεη! Θαη λα θαληαζηεί θαλείο όηη απηόο ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ! 2 Ππκπέξαζκα; Ρειηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah.

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Σήκεξα δελ ζα κηιήζσ γηα ηνπο λεθξνύο καο ζηε Shoah. Αλ ήηαλ λα ην θάλσ, αθνινπζώληαο κηαλ εβξατθή παξάδνζε, απιά ζα δηάβαδα 50.000 νλόκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα