Κξάηεζε εηζηηεξίνπ. Οξηζκνί & Κωδηθνί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κξάηεζε εηζηηεξίνπ. Οξηζκνί & Κωδηθνί"

Transcript

1 ΣΑΞΘΔΕΤΟΝΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΘΚΟ Α ΣΡΟΥΟΚΑΘΘΜΑ Πσο κπνξείηε λα κεγηζηνπνηήζεηε ηε ραξά ελόο αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ θαη πσο κπνξείηε λα κεηώζεηε ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αλεζπρίαο Όηαλ έλαο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα γηα ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ηνπ, ηόηε ε ηδέα ελόο αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ κπνξεί ζπρλά λα επηθέξεη αηζζήκαηα άγρνπο ή αθόκε θαη θόβνπ, π.ρ. ε πηζαλόηεηα δεκηάο ζην ηξνρνθάζηζκα, ε πηζαλόηεηα ζσκαηηθνύ ηξαπκαηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξώλ από θαη πξνο ην ηξνρνθάζηζκα, ε πηζαλή αξγνπνξεκέλε άθημε ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο ηξνρνθαζίζκαηνο, ή απιά ην γεγνλόο όηη ζπρλά ηα θαζίζκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπαπηηθά, ή δελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γηα ηα πόδηα. Παξόια απηά, ππάξρνπλ θάπνηα απιά θαη ζηνηρεηώδε πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο ρξήζηεο ηξνρνθαζίζκαηνο, έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη λα απνιαύζεη έλα αζθαιέο αεξνπνξηθό ηαμίδη ρσξίο απξόνπηα πξνβιήκαηα. Κξάηεζε εηζηηεξίνπ Σύκθσλα κε ηνλ Επξσπατθό Καλνληζκό (ΕΚ) 1107/2006 γηα Τα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία & ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύνπλ αεξνπνξηθώο, θαηά ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηήξηνπ, ή ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ηε δεκνζηεπκέλε ώξα αλαρώξεζεο ηεο πηήζεο πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ηνλ Αεξνκεηαθνξέα / Σνπξηζηηθό Πξάθηνξα γηα ηελ αλάγθε παξνρήο εηδηθήο βνήζεηαο θαη ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ζα ρξεηαζηείηε. Ο αεξνκεηαθνξέαο ζα ελεκεξώζεη αληίζηνηρα ηνλ αξκόδην θνξέα ηνπ αεξνδξνκίνπ. Όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ, πξνηηκήζηε ηηο απεπζείαο πηήζεηο, ή ηνπιάρηζηνλ απνθύγεηε ζην κέγηζην δπλαηόλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο. Όζν ιηγόηεξνη είλαη νη ελδηάκεζνη ζηαζκνί, ηόζν ιηγόηεξεο είλαη θαη νη πηζαλόηεηεο λα πάεη θάηη ζηξαβά. Αλ πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε πηήζεηο κε ελδηάκεζν ζηαζκό, ζηγνπξεπηείηε όηη δίλεηε ζηνλ εαπηό ζαο αξθεηό ρξόλν κεηαμύ ησλ δύν πηήζεσλ, έηζη ώζηε λα είζηε ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεηε νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ, όπσο π.ρ. ε κε έγθαηξε παξάδνζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο ηξνρνθαζίζκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε απώιεηα ηεο επόκελεο πηήζε ζαο. Οξηζκνί & Κωδηθνί Τα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα ελζαξξύλνληαη λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ζσζηό θσδηθό γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο όηαλ ηαμηδεύνπλ αεξνπνξηθώο. Φξεζηκνπνηώληαο ην ζσζηό θσδηθό θαηά ηελ θξάηεζε ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ κε ηνλ Αεξνκεηαθνξέα / Τνπξηζηηθό Πξάθηνξα, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα επηβεβαηώλνπλ όηη ε εηδηθή βνήζεηα πνπ ζα ηνπο παξαρσξεζεί ζα είλαη αλάινγε κε ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο αλάγθεο. 1/6

2 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηνπο πηό θνηλνύο θσδηθνύο εμππεξέηεζεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ζηελ θξάηεζε εηζηηεξίνπ ελόο αηόκνπ κε αλαπεξία, ή αηόκνπ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύεη αεξνπνξηθώο: BLND DEAF DPNA WCHR WCHS WCHC WCBD WCBW WCMP WCOB Τπθιό άηνκν. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν νδεγό. Κνπθό άηνκν. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν νδεγό. Επηβάηεο κε δηαλνεηηθή αζζέλεηα ή αλαπηπμηαθή αλαπεξία πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Πξνζδηνξίζηε αλάινγα. Επηβάηεο πνπ κπνξεί λα αλεβεί / θαηεβεί ζθάιεο θαη θηλείηαη ειεύζεξα ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, αιιά ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα γηα δηαθίλεζε από/πξνο ην αεξνζθάθνο. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν βνεζό. Επηβάηεο πνπ δελ κπνξεί λα αλεβεί / θαηεβεί ζθάιεο, κπνξεί λα θηλείηαη ειεύζεξα ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα γηα δηαθίλεζε από/πξνο ην αεξνζθάθνο. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν βνεζό. Επηβάηεο εληειώο αθηλεηνπνηεκέλνο, ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα από/πξνο ην αεξνζθάθνο θαη κεηαθνξά από/πξνο ην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν βνεζό. Επηβάηεο πνπ ηαμηδεύεη κε ηξνρνθάζηζκα dry-cell κπαηαξίαο. Επηβάηεο πνπ ηαμηδεύεη κε ηξνρνθάζηζκα wet-cell κπαηαξίαο. Επηβάηεο πνπ ηαμηδεύεη κε ρεηξνθίλεην ηξνρνθάζηζκα. Επηβάηεο πνπ δεηά εηδηθό θάζηζκα επηβίβαζεο/δηαθίλεζεο εληόο ηνπ αεξνζθάθνπο. Επηβεβαηώζηε ηηο πξνζωπηθέο ζαο αλάγθεο εηδηθήο εμππεξέηεζεο κε ηελ εθάζηνηε αεξνγξακκή Λίγεο κέξεο πξηλ ην πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη ζαο, επηβεβαηώζηε αθόκε κηα θνξά ηηο πξνζωπηθέο ζαο εηδηθέο αλάγθεο εμππεξέηεζεο επηθνηλωλώληαο κε ηελ εθάζηνηε αεξνγξακκή, έηζη ώζηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη νη αλάγθεο ζαο απηέο κε ηνλ αλάινγν θωδηθό εμππεξέηεζεο είλαη θαηαρωξεκέλεο ζηελ θξάηεζε εηζηηεξίνπ ζαο, π.ρ. Ταξιδεύω με ηο δικό μος πποζωπικό ηλεκηποκίνηηο ηποσοκάθιζμα. Αλ ην ηαμίδη ζαο έρεη πνιιά ζθέιε κε δηάθνξεο αεξνγξακκέο, επηβεβαηώζηε ηηο εηδηθέο ζαο αλάγθεο εμππεξέηεζεο κε θάζε αεξνγξακκή μερσξηζηά. Σελ εκέξα πνπ ηαμηδεύεηε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Check-In & Ζύγηζεο Απνζθεπώλ, επηβεβαηώζηε μαλά κε ην άηνκν πνπ ζαο εμππεξεηεί πωο νη εηδηθέο ζαο αλάγθεο εμππεξέηεζεο είλαη όληωο θαηαγεγξακκέλεο ζην ζύζηεκα θξάηεζεο ζαο, π.ρ. Θέλω να μεηαθεπθώ ζηην είζοδο ηος αεποζκάθοςρ σπηζιμοποιώνηαρ ηο δικό μος πποζωπικό ηποσοκάθιζμα. Σηο αεποζκάθορ θα σπειαζηούν 2 άηομα για να με μεηαθέποςν ζηο μικπό κάθιζμα (Aisle chair) πος θα σπηζιμοποιηθεί για ηην είζοδο μος ζηο αεποζκάθορ και ηην μεηάβαζη ζηην θέζη μος μέζα ζηο αεποζκάθορ. Εκεί ηα 2 άηομα θα με βοηθήζοςν να καθίζω ζηη θέζη μος. Καηά ηην άθιξη μος ζηο αεποδπόμιο πποοπιζμού μος, επιθςμώ όπωρ ηο πποζωπικό μος ηποσοκάθιζμα ζηαλεί ζηο αεποζκάθορ κε ηελ αλάινγε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. 2/6

3 αλ επηπξόζζεην κέηξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο θαη πεξίπνπ κηζή ώξα πξηλ ηελ άθημε, δεηήζηε από ηνλ / ηελ αεξνζπλνδό λα ελεκεξώζεη ηνλ πηιόην ηνπ αεξνζθάθνπο γηα ηηο εηδηθέο ζαο αλάγθεο ζαο εμππεξέηεζεο θαηά ηελ άθημε, π.ρ. Καηά ηην άθιξη σπειάζομαι ηο πποζωπικό μος ηποσοκάθιζμα ζηο αεποζκάθορ, όπος θα σπειαζηούν 2 άηομα και ηο μικπό κάθιζμα (Aisle chair) για ηην μεηαθοπά μος. Ο πηιόηνο ζα ελεκεξώζεη ηνλ αεξνιηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ζαο έηζη ώζηε ην πξνζωπηθό εμππεξέηεζεο ζαο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ άθημε ζαο. Σν Σξνρνθάζηζκα ζαο Αλ είζηε θάηνρνο πεξηζζόηεξνπ ηνπ ελόο ηξνρνθαζίζκαηνο, ίζσο είλαη θαιύηεξα λα κελ πάξεηε καδί ζαο ζην αεξνπνξηθό ζαο ηαμίδη ην θαιό ζαο ηξνρνθάζηζκα, ην νπνίν πηζαλώο λα απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα αθξηβό εμνπιηζκό. Είλαη επίζεο θαιή ηδέα ην ηξνρνθάζηζκα πνπ ζα πάξεηε καδί ζαο ζην αεξνπνξηθό ζαο ηαμίδη λα είλαη θαζαξό κηαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ εθάζηνηε αεξνιηκέλα, έλα θαζαξό ηξνρνθάζηζκα ζα ηύρεη πεξηζζόηεξνπ ζεβαζκνύ από ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηνπ αεξνδξνκίνπ. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνθίλεην ηξνρνθάζηζκα, θαιό ζα ήηαλ πξηλ ην ηαμίδη ζαο λα ειέγμεηε όηη δελ θξέκνληαη νπνηαδήπνηε θαιώδηα από ην ηξνρνθάζηζκα ζαο. Αλ βξείηε ραιαξά θαιώδηα βεβαησζείηε όηη ηα έρεηε ζηεξεώζεη ζθηθηά ζην ζθειεηό ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθνύο ζθηγθηήξεο θαισδίσλ. Αθήλνληαο νπνηαδήπνηε θαιώδηα εθηεζεηκέλα, απμάλεηε ηηο πηζαλόηεηεο λα θνπνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο. Μηα θαιή ζπκβνπιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπ, είλαη λα ζηεξεώζεηε πάλσ ζην ηξνρνθάζηζκα ζαο πιαζηηθνπνηεκέλεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πσο κπνξεί θάπνηνο λα ξπζκίζεη ην ηξνρνθάζηζκα από ρεηξνθίλεηε (manual) ζε απηόκαηε (automatic) ιεηηνπξγία. Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ηξνρνθαζηζκάησλ, κπνξείηε επίζεο λα βάιεηε κηα ζεκείσζε πνπ λα δεηά από ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο λα δείρλνπλ Πποζοσή ζηο σειπιζμό ηος ηποσοκαθίζμαηορ. Επίζεο, αλ ε κεηξηθή γιώζζα ζηνλ πξννξηζκό ζαο δελ είλαη ε Ειιεληθή, ζα κπνξνύζαηε λα κεηαθξάζεηε ηηο νδεγίεο απηέο αλάινγα, βνεζώληαο έηζη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ζαο λα είλαη πην πξνζεθηηθνί. Οη ηδηνθηήηεο ειεθηξνθίλεησλ ηξνρνθαζηζκάησλ, πξηλ ηαμηδέςεηε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε ηνλ ηύπν ηεο κπαηαξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ην ηξνρνθάζηζκα ζαο. Οη πγξέο κπαηαξίεο (wet-cell batteries) ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο όζν αθνξά ζηελ πηζαλή δηαξξνή πγξνύ θαη γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα απνζπλδεζνύλ πξηλ θνξησζνύλ ζην αεξνζθάθνο, γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο αθξνδέθηεο από κηα πηζαλή ειεθηξηθή εθθέλσζε. Αληηζέησο, νη ζηεγλέο κπαηαξίεο (dry-cell batteries) θαη νη κπαηαξίεο ηύπνπ ηδει (gel-cell batteries) δελ ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο αθνύ είλαη πην εύθνιεο ζην ρεηξηζκό θαη δελ ρξεηάδεηαη λα απνζπλδεζνύλ. Καηά ηε δηαδηθαζία δύγηζεο απνζθεπώλ ή πξηλ ηελ επηβίβαζε ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε έλα ηειεπηαίν έιεγρν ζην ηξνρνθάζηζκα ζαο. Σε απηό ην ζεκείν, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνύ ζαο θαη έρνληαο πάληα γλώκνλα ηνπο ζρεηηθνύο πεξηνξηζκνύο έθαζηεο αεξνγξακκήο γηα ην νιηθό βάξνο θαη κέγεζνο ησλ ρεηξαπνζθεπώλ ζαο, αθαηξέζηε θαη πάξηε καδί ζαο ζηε θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ζαο πνύ αθαηξνύληαη θαη ηα νπνία εύθνια κπνξεί λα ραζνύλ ζηε δηάξθεηα θόξησζεο / εθθόξησζεο (όπσο ππνπόδηα, ρεξνύιηα, ζηήξημε γηα ην θεθάιη, καμηιάξη, ηειερεηξηζηήξην, θ.η.ι.) 3/6

4 Θαηξηθόο Εμνπιηζκόο & Φάξκαθα Αηνκηθή Άλεζε & Τγηεηλή Καιό είλαη λα δηαηεξείηε κηα ιίζηα κε όιν ηνλ ηαηξηθό εμνπιηζκό θαη ηα θάξκαθα πνπ ρξεηάδεζηε επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Η ιίζηα απηή ζα ζαο βνεζήζεη λα παθεηάξεηε ζσζηά θαη έγθαηξα γηα ην ηαμίδη ζαο θαη ρσξίο άγρνο. Ελδείθλπηαη επίζεο λα έρεηε καδί ζαο ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο όια ηα απαξαίηεηα, έρνληαο πάληα ππόςε ηνπο ζρεηηθνύο πεξηνξηζκνύο αζθάιεηαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο εθάζηνηε αεξνγξακκήο γηα ην νιηθό βάξνο θαη κέγεζνο ησλ ρεηξαπνζθεπώλ ζαο. Τελ ώξα ηεο πηήζεο, είλαη πάληα θαιύηεξα λα θάζεζηε πάλσ ζην δηθό ζαο αηνκηθό καμηιάξη ηξνρνθαζίζκαηνο γηα ηελ απνθπγή ελνριήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ηελ εθηεηακέλε έθζεζε ζαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζώκαηνο ζηε ζέζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Αλ ην πξνζσπηθό ζαο καμηιάξη ηξνρνθαζίζκαηνο έρεη ηελ ηάζε λα δηνγθώλεηαη όζν απμάλεηαη ε πίεζε ηεο θακπίλαο, κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ιίγν αέξα κεηά ηελ απνγείσζε θαη λα μαλάπξνζζέζεηε αλαιόγσο αέξα κεηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Εάλ δελ έρεηε ηνλ απόιπην έιεγρν γηα ηελ εθθέλσζε ηεο θύζηεο θαη ηνπ παρηνύ εληέξνπ ζαο θαη αλ ε ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο ζην αεξνζθάθνο δελ είλαη δπλαηή γηα ζαο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηόηε σο πξνιεπηηθό κέηξν, γηα δύν κέξεο πξηλ από ην ηαμίδη ζαο κπνξείηε λα ηξώηε ιηγόηεξν θαη λα απνθεύγεηε ηξνθέο πνπ γλσξίδεηε όηη ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ ελνριήζεηο. Αλ ρξεζηκνπνηείηε θαζεηήξα θαη ζπιιέθηε νύξσλ, ειέγρεηε ζπρλά ην ζαθνπιάθη νύξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. Μπνξείηε λα πάξεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο έλα κπνπθαιάθη κέζα ζην νπνίν κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηα νύξα πνπ αδεηάδεηε από ηνλ νπξνζπιιέθηε. Αλ ζέιεηε λα ληώζεηε απόιπηα ζίγνπξνη όηη δελ ζα ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο αηπρήκαηνο, ηόηε κπνξείηε λα επηιέμεηε λα θνξέζεηε ηελ εηδηθή πάλα ελειίθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ. Έιεγρνο Αζθαιείαο Τόζν εζείο όζν θαη ην αηνκηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα ζα ειεγρζνύλ από ην πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθό λα ζπλππνινγίδεηε πάληα ιίγν πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο όηαλ ππνινγίδεηε ην ρξόλν άθημεο θαη παξακνλήο ζαο ζην αεξνδξόκην. Οπνηεζδήπνηε ρεηξαπνζθεπέο ζαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο ηκάληεο ησλ Αθηηλνζθνπηθώλ κεραλώλ (X-Ray) γηα ηνλ απαξαίηεην έιεγρν αζθάιεηαο. Μεηαθνξέο κε εηδηθό θάζηζκα επηβίβαζεο (Aisle Chair) Τν aisle chair, γλσζηό θαη σο θάζηζκα επηβίβαζεο, είλαη έλα ζηελό θάζηζκα κε ηξνρνύο, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα επηβάηεο νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα πεξπαηήζνπλ από / πξνο ηε ζέζε ηνπο ζην αεξνζθάθνο, θαηά ηε δηάξθεηα απνβίβαζεο / επηβίβαζεο. Αλ ζα ρξεηαζηείηε θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair), ζα πξέπεη λα ην δεηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηνπ εηζηηήξηνπ ζαο. Γηα επηβεβαίσζε δεηήζηε ην μαλά θαηά ηε δηάξθεηα Ζύγηζεο Απνζθεπώλ (Check-In), έηζη ώζηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη ζα γίλνπλ νη αλάινγεο 4/6

5 δηεπζεηήζεηο γηα ηελ παξνρή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα επηβίβαζεο ζην αεξνδξόκην αλαρώξεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απνβίβαζεο ζην αεξνδξόκην άθημεο ζαο. Αλ ζα ρξεηαζηείηε επηπξόζζεηε βνήζεηα γηα ηηο κεηαθνξέο ζαο κεηαμύ ηνπ θαζίζκαηνο επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair) θαη ηνπ θαζίζκαηνο ζαο ζην αεξνζθάθνο ή / θαη από / πξνο ην ηξνρνθάζηζκα ζαο, ηόηε ζα πξέπεη λα ην δεηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηνπ εηζηηήξηνπ ζαο θαη μαλά γηα επηβεβαίσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ζύγηζεο Απνζθεπώλ (Check-In), έηζη ώζηε λα θαηαγξαθεί ζηελ θξάηεζε ζαο ε αλάγθε γηα ηα 2 άηνκα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο. Είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε ππόςελ ζαο όηη ηα θαζίζκαηα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chairs) είλαη ζηελά γηα λα ρσξάλε ζην δηάδξνκν ελόο αεξνζθάθνπο, θαη γηα ην ιόγν απηό δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπαπηηθά. Επηπξόζζεηα, ηα πεξηζζόηεξα από απηά δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αλάθιηζεο ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο. Αλ ν θνξκόο ηνπ ζώκαηνο ζαο δελ έρεη πνιύ θαιή ηζνξξνπία, ηόηε κπνξεί λα ληώζεηε πνιύ άβνια, παξά ηηο παξερόκελεο δώλεο αζθαιείαο ηνπ θαζίζκαηνο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα κεηαθέξεηε καδί ζαο ηηο δηθέο ζαο απηνθόιιεηεο δώλεο (Velcro Straps) γηα επηπξόζζεηε αζθάιεηα γύξσ από ηνλ θνξκό θαη ηα πόδηα ζαο. Απηό ζα κεηώζεη θαη ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ. Πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο, ελεκεξώζηε ηα άηνκα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηε κεηαθνξά ζαο (από ην θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair) θαη ηε ζέζε ζαο ζην αεξνζθάθνο ή / θαη από / πξνο ην ηξνρνθάζηζκα ζαο) γηα ηνλ ηξόπν κε ην νπνίνλ ζέιεηε λα ζαο ζεθώζνπλ θαη λα ζαο κεηαθέξνπλ. Μελ θάλεηε εηθαζίεο όηη μέξνπλ ηνλ θαιύηεξν ηξόπν κηαο θαη νη αλάγθεο ηνπ θάζε αλζξώπνπ κε αλαπεξία είλαη δηαθνξεηηθέο. Είλαη πάληα θαιύηεξα ην πην δπλαηό άηνκν λα ζαο θξαηάεη από πίζω. Η αζθάιεηα ζαο είλαη πξωηαξρηθήο ζεκαζίαο. Αλ δελ έρεηε θαιή ηζνξξνπία ζηνλ θνξκό ζαο, ελεκεξώζηε ζρεηηθά ηα άηνκα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε κεηαθνξά ζαο. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ αζθάιεηα ζαο από ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ζαο από ηε ζέζε ζαο κέρξη ηε ζηηγκή νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ζαο ζην θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair). Τν γεγνλόο απηό δηαζθαιίδεη όηη δελ ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ηζζνξνπία ζαο, ελώ βξίζθεζηε ζην θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair). Άλεηε & Αζθαιήο παξακνλή ζην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο Αλ δελ έρεηε θαιή ηζνξξνπία ζηνλ θνξκό ζαο, ε απιή ρξήζε ηεο δώλεο πνπ παξέρεηαη ζην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο, κπνξεί λα ζαο δεκηνπξγήζεη θάπνην αίζζεκα αλαζθάιεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ κπνξεί λα κελ έρεηε ηελ απαηηνύκελε δύλακε γηα λα ζπγθξαηήζεηε ην θνξκό ζαο ζε επζεία. Μηα θαιή ιύζε είλαη λα θέξεηε καδί ζαο κηα δηθή ζαο απηνθόιιεηε δώλε (Velcro Strap) ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά καθξηά γηα λα πεξάζεη γύξσ από ην θνξκό ζαο θαη πίζσ από ην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο, έηζη ώζηε λα ζαο πξνζθέξεη επηπξόζζεηε αζθάιεηα. Επηπξόζζεηα κπνξείηε λα θέξεηε καδί ζαο αθόκε κηα απηνθόιιεηε δώλε (Velcro Strap) γηα λα δέζεηε ηα πόδηα ζαο θάησ από ην θάζηζκα ζαο. Απηό ζα δηαζθαιίζεη όηη ηα πόδηα ζαο δελ ζα κεηαθηλνύληαη κόλα ηνπο πξνο ηα εκπξόο ιόγσ ζπαζηηθήο αληίδξαζεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηα θάησ άθξα ζαο ζπλεπεία ησλ δνλήζεσλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα απνγείσζεο / πξνζγείσζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα αλαηαξάμεσλ. Αλ ηαμηδεύεηε ρσξίο ζπλνδό, κπνξείηε λα δεηήζεηε βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηπξόζζεησλ απηώλ δσλώλ από ην εηδηθό πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο θαηά ηελ επηβίβαζε ζαο. 5/6

6 Η ζεκαζία ηεο ζωζηήο πξνεηνηκαζίαο Η ζωζηή πξνεηνηκαζία είλαη ην βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ κείωζε ηνπ πηζαλνύ άγρνπο θαη ζηξεο πνπ κπνξεί λα ληώζεη έλα άηνκν κε αλαπεξία ή άηνκν κε κεηωκέλε θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύεη κε ην δηθό ηνπ ηξνρνθάζηζκα. Η θαιύηεξε ηαθηηθή είλαη λα κελ θάλεηε εηθαζίεο όηη ην πξνζωπηθό ηωλ αεξνγξακκώλ θαη νη νκάδεο εμππεξέηεζεο αηόκωλ κε αλαπεξία & αηόκωλ κε κεηωκέλε θηλεηηθόηεηα μέξνπλ πωο λα ρεηξηζηνύλ ηηο δηθέο ζαο πξνζωπηθέο αλάγθεο. Πάξηε ηνλ έιεγρν ζηα ρέξηα ζαο θαη κνηξαζηείηε κε ιεπηνκέξεηα ηηο πξνζωπηθέο ζαο αλάγθεο θαηά ηε θξάηεζε ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο. Επηβεβαηώζηε ην αίηεκα ζαο θαηά ηε δηαδηθαζία Ζύγηζεο Απνζθεπώλ (Check-In). Αλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ 1107/2006 ( Τα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία & ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύνπλ αεξνπνξηθώο ) ην πξνζσπηθό ησλ αεξνγξακκώλ, ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ εηαηξεηώλ πνπ πξνζθέξνπλ Υπεξεζίεο Εμππεξέηεζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη πιένλ πην εθπαηδεπκέλα, κελ επηηξέπεηε ην γεγνλόο απηό λα ζαο αθήλεη απξνεηνίκαζηνπο. Μόνο εζείρ γλωξίδεηε αθξηβώο ηη ρξεηάδεζηε θαη μόνο εζείρ κπνξείηε λα πάξεηε ηελ απόιπηε επζύλε γηα ηηο πξνζωπηθέο ζαο αλάγθεο θαη ηελ αζθάιεηα ζαο. Με ζωζηή πξνεηνηκαζία κπνξείηε λα ραξείηε όια ηα ωθέιε ελόο αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ. Καλό ζαρ ηαξίδι! 6/6

Σαξιδιώηερ με Διδικέρ Ανάγκερ

Σαξιδιώηερ με Διδικέρ Ανάγκερ Σαξιδιώηερ με Διδικέρ Ανάγκερ Ταμηδηώηεο κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη εθείλνη πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηώλ κεηαθνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ, ζπγθεθξηκέλα

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Οδεγίεο πξνζηαζίαο ΔΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΔΙΜΟ Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά από έλα ζεηζκό ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010

ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Αγαπεηέο ζπλδεκόηηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλδεκόηεο, Με ην παξόληα νδεγό πνπ εηνίκαζαλ νη ηερληθνί καο ζύκβνπινη από ην Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα